Download:Asbest - Vereniging BWT Nederland

Handreiking
Asbestcommunicatie
juni
2014
DEEL 1
Algemene
informatie
Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
INHOUD
1 -A LGEMENE INFORMATIE
1Inleiding
pag. 3
2 Asbest
4
4
5
5
5
2.1 Wat is Asbest
2.2 Waar komt asbest voor
2.3Asbest herkennen
2.4Klant Contact Centrum en asbest
3Asbest verwijderen
6
6
6
6
6
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
4 Afval en stort
11
11
11
12
5Handhaving
13
14
14
14
6Landelijk Asbest Volg Systeem
15
7Gezondheidsrisico’s
16
16
16
3.1 Wat is slopen
3.2 Wet- en regelgeving
3.3 Risicoclassificatie
3.4Sloopmelding
3.5Burgers
3.6Bedrijven
3.6.1 Kantoren, winkels, algemene bedrijfspanden
3.6.2 Agrarische bedrijven
3.6.3 Industrie
3.6.4 Objecten
3.7Vrijstellingen
3.8 Monumenten
3.9 Verstandig saneren
3.10 Asbestbeheersplan
1
4.1Gemeentewerf
4.2 Melding asbest in de bodem
4.3 Melding asbest in de openbare ruimte
5.1 Bevoegd gezag
5.2 Tools voor handhaving
5.3 App voor melding malafide saneringen
7.1Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
7.2Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en Comité Asbestslachtoffers
Handreiking Asbestcommunicatie
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
INHOUD
8Voorlichting
pag. 17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
8.1 Vormen van communicatie
8.1.1 Huis aan huis bladen
8.1.2 Afvalkalender
8.1.3 Folder
8.1.4 Website gemeente
8.1.5 Website GGD
8.1.6 Website woningcorporatie
8.1.6.1 Meterkastkaart
8.1.7 Sociale media
8.2Tips
BIJLAGE 1 Toepassingen
19
BIJLAGE 2 Literatuur
20
BIJLAGE 3 Websites
21
BIJLAGE 4 Afkortingen
22
BIJLAGE 5 Meterkastkaart
23
2
Handreiking Asbestcommunicatie
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
I ALGEMENE INFORMATIE OVER ASBEST
1 Inleiding
Preventie start met goede en duidelijke voorlichting, die
zo is opgesteld dat deze voor iedereen te begrijpen is.
Jong en oud, voor hen die niets weten over het onderwerp en voor degenen die hierin wel geschoold zijn.
Daarbij wordt ook rekening gehouden met burgers die
de Nederlandse taal niet goed beheersen. We leven
tenslotte in een internationale samenleving, waarbij
niet iedereen onze taal machtig is.
Diverse voorlichtingscampagnes schieten hun doel
voorbij, doordat burgers en bedrijven niet op de juiste
manier worden bereikt of doordat men de campagne
nutteloos, irritant of overdreven vindt.
Uit neurologisch onderzoek is gebleken dat het menselijk brein informatie pas goed opneemt wanneer men
deze twintig keer heeft gezien. Herhaling is de kracht
van de boodschap.
Wanneer men regelmatig geconfronteerd wordt met
informatie over de gevaren van asbest en hoe men
asbesthoudend materiaal veilig kan (laten) verwijderen,
zal de boodschap doordringen.
Over asbest is veel informatie te vinden op internet.
Het woord asbest levert ongeveer 1.590.000 resultaten
op in 0,22 seconden. Dat is heel veel! Veel zinnige en
veel onzinnige informatie. Maar welke informatie is
correct en hoe kan men dit bepalen?
3
Handreiking Asbestcommunicatie
Mensen mogen ervan uitgaan dat informatie op
websites van ambtelijke instanties correct wordt weergegeven. Dan is er al een aardige schifting aangebracht. Maar helaas hapert het daar ook regelmatig.
Te vaak is informatie verouderd en werken de linkjes
naar andere websites of documenten niet meer.
Wanneer men op zoek is naar informatie over het
verwijderen van asbest kan men maar zo de verkeerde
informatie vinden, bijvoorbeeld op de website van de
gemeente. Bij het verwijderen kan men dan geconfronteerd worden met een handhaver die zegt dat de
werkzaamheden niet correct worden uitgevoerd.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit
dat niet iedereen beschikt over internet. De dekking zal
nooit 100% zijn. Dat geldt overigens ook voor informatie
‘op papier’, omdat er altijd mensen zijn die de informatie
niet of niet goed lezen of direct bij het oud papier doen.
Het is dus nooit mogelijk om iedere inwoner van Nederland die kan lezen te bereiken. Maar het is wel goed
om te streven naar een zo hoog mogelijke dekking.
In de volgende onderdelen van dit hoofdstuk vindt u
informatie over asbest, het verwijderen daarvan en de
risico’s. Websites, filmpjes, foto’s, het komt allemaal
aan de orde. Uiteraard is het niet mogelijk om helemaal
volledig te zijn, dat zou deze Handreiking Asbestcommunicatie te uitgebreid en daarmee onleesbaar maken.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland juni 2014
2 Asbest
2 .1 Wat is Asbest
Van Dale omschrijft Asbest als volgt: een vezelachtige,
onbrandbare en warmte-isolerende stof, vanwege zijn
kankerverwekkende eigenschappen nu niet meer
toegepast als bouwmateriaal.
Asbest wordt dus niet meer toegepast, maar dat neemt
niet weg dat er nog tal van toepassingen aanwezig
zijn in onze samenleving. In onder andere woningen,
scholen, fabrieken, kantoorgebouwen, maar ook buiten
als daken op schuren en stallen, of als gevelbeplating.
Als goed isolerend, hittebestendig, sterk en slijtvast
materiaal werd het in heel veel producten verwerkt.
Bovendien was het goedkoop.
Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1994 is circa 80%
van de asbest verwerkt in de bouw, voor het grootste
deel als asbestcement. De samenstelling bestond uit
ca.10-30% asbest (Chrysotiel). Toepassingen van
asbestcement en andere asbesthoudende producten
zijn te vinden in Bijlage 1.
Naarmate er meer bekend werd over de gezondheidsrisico’s van asbest werd het gebruik langzaam beperkt
en daarna verboden. Sinds 1 juli 1993 is het verboden
asbest te verwerken, te bewerken, te verhandelen of in
voorraad te hebben. Dit geldt niet alleen voor bedrijven,
maar ook voor particulieren. Het asbesthoudende materiaal dat we nu nog tegenkomen, is daardoor minimaal
twintig jaar oud.
Overzicht met verboden
1978 verbod op spuitasbest en het gebruik van
crocidoliet (blauw asbest);
1983 verbod op het vervaardigen van niet-hecht
gebonden asbesthoudende producten;
1983 asbestbesluit warenwet: verplichte etikettering voor asbesthoudende materialen;
1991 verbod op de meeste asbesttoepassingen;
1993 vanaf 1 juli 1993 totaalverbod op beroepsmatig
verwerken van asbesthoudende producten,
inclusief verkopen, importeren, bewerken en
opnieuw toepassen;
1998september 1998: totaalverbod voor particulier
verwerken van asbesthoudende producten;
2005 vanaf 1 januari 2005 totaalverbod op verwerking
van asbesthoudende producten in de
Europese Unie.
4
Handreiking Asbestcommunicatie
Asbest is een natuurproduct, ontstaan door geologische
processen. Het komt in verschillende landen voor in
rotsachtig gebied en wordt meestal gewonnen met
dagbouw (ontginning in de open lucht). Op diverse plaatsen in de wereld wordt of werd asbest gewonnen, onder
andere in Rusland, Kazachstan, India, Canada en
Zuid-Afrika.
Het wordt ook nog steeds in veel landen toegepast,
waaronder India en China. Daardoor worden we ook
in Nederland af en toe nog geconfronteerd met asbest
dat aanwezig is in producten uit die landen. Denk hierbij
aan de uit China geïmporteerde containerwoningen voor
studenten, die in 2008 geplaatst werden door De Key
aan de Bergwijkdreef in Diemen. Later kwam tijdens het
installeren van de sprinklerinstallatie asbeststof vrij uit
de wanden. Het was bij de eigenaar van de containerwoningen niet bekend dat er asbest was verwerkt in de
wanden van de containers.
Er bestaan twee soorten asbest: spiraalvormige of
serpentijn asbest en rechte of amfibool asbest.
Serpentijn asbest heeft een spiraalvormige structuur
met holle vezels. Het materiaal is goed te bewerken en
kan gebruikt worden voor uiteenlopende toepassingen,
tot het weven van stoffen toe. Door deze eigenschappen
was serpentijn asbest economisch goed te exploiteren
en is dan ook het meeste gewonnen en daardoor ook
het meeste toegepast.
Chrysotiel (witte asbest) is serpentijn asbest en
komt voor in ongeveer 90% van de asbesthoudende
producten.
Amfibool asbest bestaat uit rechte naaldachtige
vezels. Hierin worden diverse soorten onderscheiden,
waarvan er in Nederland twee regelmatig zijn toegepast,
namelijk Amosiet (bruine asbest) en Crocidoliet (blauwe
asbest).
De lucht die wij inademen bevat in zeer geringe mate
asbest. Wanneer asbest wordt bewerkt of wordt verwijderd komen er meer asbestvezels in de lucht, maar ook
asbesthoudend materiaal dat verweerd is zorgt voor de
afgifte van asbestvezels. Dit wordt nog versterkt wanneer asbesthoudend materiaal ondeskundig wordt verwijderd of bewerkt. Asbest kan dan kankerverwekkend
zijn wanneer het wordt ingeademd. Dit is onder andere
afhankelijk van de hoeveelheid die wordt ingeademd,
de tijdsduur en het soort asbest. Amfibool asbest is
door de naaldachtige structuur iets schadelijker voor
de gezondheid dan serpentijn asbest.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland juni 2014
2 .2 Waar komt asbest voor
Asbest is naar schatting verwerkt in meer dan 3000
producten, zowel met als zonder bindmiddel.
Wanneer asbest is verankerd in een bindmiddel, wordt
gesproken over hechtgebonden asbest.
Als bindmiddel werd cement, karton, lijm of gips gebruikt. Door diverse invloeden vindt in de loop der tijd
een aantasting plaats van het bindmiddel en soms vergaat dit helemaal. Wanneer het bindmiddel is aangetast,
kunnen asbestvezels verspreid worden door de lucht en
dat kan weer gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Op dat moment is hechtgebonden overgegaan in
niet-hechtgebonden, dit is onder andere van toepassing
op golfplaten van asbestcement.
Asbest dat niet is verankerd in een bindmiddel is niethechtgebonden of losgebonden. Dit komt onder andere
voor bij spuitasbest en bij asbestkoord in kachels.
Meer voorbeelden van asbesttoepassingen zijn te
vinden in Bijlage 1.
2 .3 Asbest herkennen
Asbestvezels zijn met het blote oog niet waarneembaar,
ze zijn microscopisch klein. Soms is het mogelijk om
een asbesthoudend product te herkennen aan de
structuur.
Omdat asbest een slijtvast product is, komt het nog voor
in veel woningen en gebouwen. Op de website van
InfoMil staan een aantal foto’s van asbesttoepassingen
en uiteraard zijn er ook veel foto’s te vinden via de
zoekmachines op internet.
Bij twijfel kan men het beste een monster van het
asbestverdachte materiaal laten nemen, waarna dit
door een laboratorium onderzocht kan worden. Adviseer
nooit om zelf een monster te nemen. Dit kan leiden tot
verspreiding van asbestvezels in de omgeving, omdat
men niet deskundig is om een monster te nemen.
5
Handreiking Asbestcommunicatie
2 .4
Klant Contact Centrum
en asbest
Vanaf 1 januari 2015 dienen alle gemeenten te beschikken over een werkend Klant Contact Centrum (KCC).
Dit is de eerstelijns dienstverlening van de gemeente
aan burgers en bedrijven, via de telefoon of aan de
publieksbalie. Ook op het gebied van asbest. Het KCC
geeft basisinformatie over heel veel onderwerpen en is
breed georiënteerd. Wanneer de vragen niet door een
medewerker van het KCC beantwoordt kunnen worden,
wordt de vraag doorgezet naar een vakdeskundige.
De opzet van de informatie is niet bij iedere gemeente
hetzelfde, omdat ook de gemeenten niet hetzelfde zijn.
Nuanceverschillen zijn altijd mogelijk. Een gemeente
in een landelijk gebied krijgt andere vragen, dan een
industriële gemeente.
De informatie binnen een KCC komt globaal overeen
met de informatie die op de website staat, maar is in
sommige gevallen uitgebreider. De informatie wordt
samengesteld door een vakspecialist en de afdeling
communicatie van de gemeente. Van de afdeling communicatie mag niet worden verwacht dat zij vakinhoudelijk op de hoogte zijn van alles wat er speelt binnen een
gemeente. Daarom is het ook noodzakelijk dat degene
die vakinhoudelijk op de hoogte is regelmatig controleert
of de informatie in het KCC nog wel correct is. Dit geldt
uiteraard ook voor de informatie op de website.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland juni 2014
3 Asbest verwijderen
3.1 Wat is slopen
Een ander woord voor slopen is afbreken. Afbreken
van een bouwwerk of object of een gedeelte daarvan.
Bij alle werkzaamheden aan een woning of gebouw
waarbij afval vrijkomt, wordt gesproken van sloop.
Wanneer men gaat verbouwen of renoveren is het soms
ook nodig om eerst een deel te slopen, dit wordt bouwkundig slopen genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld
om het verwijderen van schoorstenen, tussenwanden,
plafonds, interieurelementen, muren, vloeren, spantconstructies, enz.
3.2 Wet- en regelgeving
Asbest valt in de categorie kankerverwekkende stoffen en daarom moet er bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal aan strikte voorwaarden worden
voldaan.
Die voorwaarden staan in diverse wetten en regelingen. Voor de leek is dit niet altijd even duidelijk,
niet alleen vanwege de taal, maar ook door de veelheid
aan doorverwijzingen naar andere wetsteksten.
Het verwijderen van asbesthoudend materiaal en de
grenswaarden wordt beschreven in diverse wetten,
besluiten en regelingen:
Bouwbesluit 2012
Asbestverwijderingsbesluit 2005
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenregeling
Productenbesluit asbest
Productenregeling asbest
Besluit asbestwegen
Circulaire Bodemsanering
Woningwet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Informatieblad hoofdlijnen asbestbrand
Informatiekaarten brandweer
3.3 Risicoclassificatie
Naar aanleiding van het rapport ‘Asbest: Risico’s van
milieu- en beroepsmatige blootstelling’ van de Gezondheidsraad uit 2010, en de aanbevelingen die zijn gedaan
in dit rapport, worden de grenswaarden voor asbest
aangepast en naar beneden bijgesteld. Hierbij wordt
nog duidelijker onderscheid gemaakt tussen serpentijn
asbest (chrysotiel) en amfibool asbest.
Dit vergt veel voorbereiding, omdat alle partijen
die zich bezighouden met het verwijderen van asbesthoudend materiaal maatregelen moeten treffen.
6
Handreiking Asbestcommunicatie
Dat gaat van richtlijnen op papier tot persoonlijke
beschermingsmiddelen. De huidige grenswaarde is
100.000 veq/m3 (veq is de concentratie serpentijn
asbest, vermeerderd met tien maal de concentratie
amfibool asbest).
De nieuwe grenswaarden zullen gefaseerd worden
ingevoerd:
1-7-2014 gaat de grenswaarde voor serpentijn
asbest (chrysotiel) naar 2000 V/m3
1-1-2015 gaat de grenswaarde voor amfibool asbest naar 300 V/m3
Asbestverwijdering is ingedeeld in drie risicoklassen.
De huidige risicoklassen gaan uit van de volgende
vezelconcentratie. In verband met de nieuwe grenswaarden zal de indeling wijzigen met ingang van
1 juli 2014 en 1 januari 2015. Deze nieuwe indeling in
risicoklassen is nog niet bekend.
Risicoklasse 1
Tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s)
kleiner dan 0,01 vezels/cm3 (10.000 vezels/m3)
Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.
Risicoklasse 2
Tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s)
tussen de 0,01 en 1 vezel/cm3 (10.000 tot 1.000.000
vezels/m3)
Standaardregime conform SC-530.
Risicoklasse 3
Tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s)
hoger dan 1 vezel/cm3 (hoger dan 1.000.000 vezels/m3)
Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet-hechtgebonden materialen
zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend
board en asbestkarton.
3.4 Sloopmelding
Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 is men
verplicht een sloopmelding in te dienen wanneer men
iets gedeeltelijk of geheel wil slopen, waarbij meer dan
10 m3 afval vrijkomt. Wanneer er asbest wordt verwijderd is het altijd noodzakelijk een sloopmelding te doen,
ook bij kleine hoeveelheden.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
De melding wordt digitaal gedaan via het Omgevingsloket online (OLO). Burgers doen dit met behulp van
DigiD, bedrijven gebruiken eHerkenning niveau 2 om
in te loggen.
De sloopmelding wordt beoordeeld door de gemeente.
Wanneer deze correct en volledig is ingediend stuurt de
gemeente een bericht naar de melder. Hierbij kunnen
tevens nadere voorwaarden worden aangegeven en
tips om veilig te werken. Wanneer de sloopmelding niet
correct of onvolledig is ingediend, wordt dit ook doorgegeven aan de melder. De sloopmelding moet dan
opnieuw worden ingediend.
Tijdens werkzaamheden in een pand dat voor 1994 is
gebouwd, kan onverwacht asbesthoudend materiaal
worden aangetroffen, waarvoor geen sloopmelding is
gedaan en geen asbestinventarisatie is opgesteld.
In dat geval worden de werkzaamheden gestaakt om
asbestverontreiniging te voorkomen. Er wordt vervolgens een asbestinventarisatie uitgevoerd door een
gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf, om de aard
en omvang van de eventuele asbestverontreiniging in
beeld te brengen. Daarna kan men een sloopmelding
doen via het OLO.
In deze situatie kan men contact opnemen met de
gemeente. De normale termijn van een sloopmelding
bedraagt vier weken. In overleg met de gemeente kan
de goedkeuring sneller worden verkregen zodat de
werkzaamheden snel weer kunnen worden hervat,
mits alle relevante bescheiden zijn geleverd.
Soms is het nodig dat men naast het doen van een
sloopmelding ook een omgevingsvergunning aanvraagt.
Meer informatie wordt beschreven onder 3.8 Monumenten.
Het verwijderen van asbesthoudend materiaal is gebonden aan strenge regelgeving, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen burgers en bedrijven.
Burgers mogen bepaalde asbesthoudende materialen
zelf verwijderen en doen daarvoor een sloopmelding
5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.
Wanneer de sloopmelding correct is ingediend, mag
men daarna beginnen met slopen cq verwijderen van
het asbesthoudende materiaal (zie 3.5 Burgers).
Wat moet men aangeven in een sloopmelding:
Burgerservicenummer
Persoonsgegevens, adresgegevens en
contactgegevens
Locatie van de werkzaamheden, inclusief
kadastraal perceelnummer
Wat men gaat slopen of verwijderen
(asbesthoudend materiaal)
Hoeveelheid sloopafval of asbesthoudend
materiaal
Wijze van slopen
Uitvoeringsdatum werkzaamheden
7
Handreiking Asbestcommunicatie
Bedrijven doen de sloopmelding tenminste 4 weken
voor aanvang van de werkzaamheden. Wanneer de
sloopmelding correct is ingediend, mag men na 4 weken
beginnen met de werkzaamheden. Twee dagen voor
aanvang van de werkzaamheden wordt hiervan een
melding gedaan bij de gemeente.
Een sloopmelding voor bedrijven kan door het bedrijf
zelf worden gedaan als opdrachtgever of door een
ander bedrijf, zoals degene die het werk gaat uitvoeren.
De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de werkzaamheden.
Wat moet men aangeven in een sloopmelding
Naam en adres van de eigenaar van het te slopen
bouwwerk en indien van toepassing, van diegene
die uit andere hoofde bevoegd is tot het slopen van
het bouwwerk;
Naam en adres van diegene die de sloopwerk zaamheden zal uitvoeren, indien de uitvoerder een
ander persoon is;
Adres, kadastrale aanduiding en aard van het te
slopen bouwwerk of onderdeel daarvan;
De data, tijdstippen en een beschrijving van de
wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden;
Indien nodig, een sloopveiligheidsplan zoals
bedoeld in artikel 8.3 (Bouwbesluit 2012);
Een rapport van een akoestisch onderzoek zoals
bedoeld in artikel 8.4, eerste en tweede lid (Bouwbesluit 2012), of indien aannemelijk is dat niet aan
de beleidsregels als bedoeld in artikel 8.4, derde
lid (Bouwbesluit 2012) wordt voldaan;
Een rapport van een trillingenonderzoek indien
aannemelijk is dat het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt
dan de trillingssterkte genoemd in tabel 4 van de
Meet-en beoordelingsrichtlijn deel B ‘hinder voor
personen in gebouwen 2006’;
Een globale inventarisatie van de aard en de hoe veelheid van de afvalstoffen die naar verwachting
zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden en
een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen;
Indien op grond van het Asbestverwijderingsbesluit
2005 een asbestinventarisatierapport is vereist,
het rapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder b, van dat besluit dan wel een eindbeoordeling als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid,
van dat besluit. Dit rapport mag niet ouder zijn dan
drie jaar;
Indien bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden
steenachtig afval zal vrijkomen dat ter plaatse zal
worden gebroken, de hoeveelheid, de naam en
het adres van de eigenaar van het recycling granulaat.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
3.5 Burgers
Burgers mogen enkele asbesthoudende producten
zelf verwijderen uit hun eigen woning of bijgebouw, mits
deze gebouwen niet worden gebruikt voor de uitoefening
van een beroep of bedrijf (zakelijke doeleinden).
Voor het asbesthoudend materiaal dat men zelf mag
verwijderen geldt een uitzonderingsregel. Men hoeft
geen asbestinventarisatie te laten verrichten door een
gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het gaat
hierbij om de volgende producten:
Het in zijn geheel verwijderen van geschroefde,
asbesthoudende platen waarin de asbestvezels
hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien;
Het in zijn geheel verwijderen van asbesthouden de vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende
vloerbedekking.
Het ‘in zijn geheel verwijderen’ betekent dat het asbesthoudende materiaal niet mag worden verkleind, om
vezelverspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.
Er mag maximaal 35 m2 per kadastraal perceel worden
verwijderd. Dit staat beschreven in het Bouwbesluit
2012, onder artikel 1.26, 4b.
Alle overige asbesthoudende producten in een
woning of bijgebouw mag men niet zelf verwijderen.
Ook wanneer men meer dan 35 m2 van het hierboven
beschreven asbesthoudende materiaal wil verwijderen,
mag men dit niet zelf doen. Hiervoor laat men een inventarisatie opmaken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf, waarna de asbesthoudende producten
moeten worden verwijderd door een gecertificeerd
asbestverwijderingsbedrijf. Deze bedrijven zijn te vinden
op www.ascert.nl. De sloopmelding wordt dan gedaan
met een termijn van minimaal vier weken.
Voorwaarde bij het verwijderen van asbesthoudende
(golf)platen is, dat deze hechtgebonden asbestvezels
bevatten. Door verwering van het materiaal zijn veel van
deze platen niet meer hechtgebonden en mogen dus
als zodanig niet meer verwijderd worden door een
particulier. Deze platen vallen niet meer onder de uitzonderingsregel.
Asbesthoudend materiaal is inmiddels altijd meer
dan 20 jaar oud. Asbesthoudende golfplaten op een
dak hebben dus ook meer dan 20 jaar te maken gehad
met de invloed van het weer, waardoor het materiaal is
aangetast. Vaak zijn deze platen ook begroeid met mos,
waarin zich ook asbestvezels kunnen bevinden.
Dit is een punt van aandacht wanneer de sloopmelding wordt ontvangen en zal ter plaatse gecontroleerd
moeten worden, tenzij men een duidelijke foto heeft
meegestuurd of alsnog kan sturen van het betreffende
dak en de omgeving van het bouwwerk. Wanneer
sprake is van verweerde dakplaten, is een asbestinventarisatie verplicht. In dat geval mag de particulier het
materiaal niet meer zelf verwijderen.
8
Handreiking Asbestcommunicatie
Hierbij wordt de normale procedure van een sloopmelding gevolgd.
Wanneer de woning wordt gehuurd, neemt men
contact op met de verhuurder (woningcorporatie,
vastgoedmaatschappij of particuliere verhuurder) om
te overleggen hoe en door wie het asbesthoudende
materiaal verwijderd moet worden. Een verhuurder kan
al afspraken hebben gemaakt over het verwijderen van
asbesthoudend materiaal of heeft hier speciale richtlijnen voor.
3.6 Bedrijven
Bedrijven, niet zijnde asbestverwijderingsbedrijven,
mogen zelf geen asbesthoudende materialen verwijderen, omdat het personeel daar meestal niet voor
geschoold is.
Wanneer in een pand of object dat bedrijfsmatig wordt
gebruikt en gebouwd is voor 1994, asbesthoudend
materiaal wordt aangetroffen laat men een asbestinventarisatie uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.
De uitslag van dit onderzoek wordt geclassificeerd.
Wanneer het aangetroffen asbesthoudende materiaal
in risicoklasse 1 valt (zie onder 3.3), mag dit volgens de
huidige wetgeving (Asbestverwijderingsbesluit, artikel 6)
worden verwijderd door een niet-gecertificeerd asbestdeskundig bedrijf, waarbij het personeel wel geschoold
dient te zijn om het asbesthoudende materiaal vakkundig te kunnen verwijderen.
Punt van aandacht (voor zowel opdrachtgever als
handhaver): Wordt degene die het materiaal verwijderd
voldoende beschermd door persoonlijke beschermingsmiddelen en wordt er correct en zorgvuldig gesaneerd,
conform de regelgeving.
Bij een indeling in risicoklasse 2 en 3 dient men het
asbesthoudende materiaal te laten verwijderen door
een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Deze
bedrijven zijn te vinden op www.ascert.nl.
Soms is het niet noodzakelijk of niet mogelijk om het
asbesthoudende materiaal te verwijderen, bijvoorbeeld
wanneer het materiaal geen risico vormt voor gebruikers
en bezoekers van het pand. In dat geval dient het goed
te worden afgeschermd. De plaats waar het asbesthoudende materiaal zich bevindt wordt beschreven in een
asbestbeheersplan, zodat bij latere werkzaamheden in
het gebouw direct aangegeven kan worden waar men
dit kan aantreffen. Meer informatie over het Asbestbeheersplan staat onder 3.10.
3.6.1 Kantoren, winkels, algemene
bedrijfspanden
In kantoren, winkelpanden en bedrijfspanden die
gebouwd zijn voor 1994 mag verwacht worden dat zij
asbesthoudend materiaal bevatten. Denk hierbij aan
plafondplaten, isolatiemateriaal rond leidingen, wandVereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
platen, vloerbedekkingen, standleidingen, brandwerende scheidingen e.d.
Bij verbouwingen aan/in deze panden is het zeker
aan te bevelen om te controleren op asbesthoudend
materiaal, omdat huurders niet altijd op de hoogte zijn
van de gebruikte materialen in het pand.
3.6.2. Agrarische bedrijven
Een zeer groot deel van de geproduceerde asbesthoudende golfplaten is terechtgekomen in de agrarische
industrie. Een in 2013 uitgevoerde enquête onder agrarische bedrijven, zie Bijlage 3, gaf als uitkomst dat op
ca. 94% van de bedrijven nog asbesthoudend materiaal
aanwezig is.
Ongeveer 72 miljoen m2 wordt gebruikt als dakplaten
op stallen en schuren, daarnaast is er nog 27 miljoen m2
die wordt gebruikt voor andere toepassingen.
Via het Landelijk Stimuleringsplan Agro Asbestveilig
(een samenwerkingsverband van LTO Nederland, LTO
Noord, LLTB, ZLTO, Ministerie van Infrastructuur en
Milieu en Achmea) worden agrariërs geïnformeerd en
geadviseerd bij het vervangen van hun asbesthoudende
dakplaten en andere asbesthoudende producten.
Meer informatie is te vinden op www.agroasbestveilig.nl.
3.6.3. Industrie
Voor de industrie gelden uiteraard dezelfde sloopvoorwaarden als bij andere bedrijven. Alleen ligt het in de
industrie iets complexer.
Asbesthoudend materiaal is in het verleden in de
industrie op grote schaal toegepast. Denk hierbij aan
pakkingen in en isolatie van leidingen, procesinstallaties
en stoomketels, isolatiemateriaal in treinen en schepen.
Daarnaast is asbesthoudend materiaal ook toegepast in
de petrochemische industrie, de ijzer- en staalindustrie
en in elektriciteitscentrales.
Asbesthoudend materiaal saneren in de industrie is
niet te vergelijken met het verwijderen van een asbesthoudend dak in de agrarische sector. De materialen
zitten soms verstopt op moeilijk bereikbare plaatsen.
Daarbij komt nog het probleem dat een fabriek niet
zomaar kan worden stilgelegd. De economische schade
is dan enorm en kan oplopen tot gigantische bedragen
per dag.
Asbesthoudend materiaal verwijderen in de industrie
zal meestal samengaan met het maken van goede afspraken tussen het bevoegd gezag en de handhavende
instantie enerzijds en het asbestverwijderingsbedrijf
anderzijds.
3.6.4 Objecten
Bij objecten moet gedacht worden aan schepen, treinen,
trams en installaties die zich niet in een gebouw bevinden.
De Inspectie Leefomgeving en Transport is verantwoordelijk voor het veilig verwijderen van asbesthoudend
materiaal uit deze objecten.
9
Handreiking Asbestcommunicatie
3.7 Vrijstellingen
Burgers
In enkele gevallen is het niet noodzakelijk een sloopmelding te doen of een omgevingsvergunning aan te
vragen.
Wanneer men kleine huishoudelijke producten heeft
die asbest bevatten, kan men dit zonder sloopmelding
inleveren bij de gemeentewerf. De producten worden
thuis verpakt in een dubbele laag doorzichtig folie met
een minimale dikte van 0,2 mm. Hiervoor zijn speciale
zakken in omloop. Bij de gemeente kan men informeren
waar deze zakken verkregen kunnen worden. Het gaat
hierbij onder andere om de volgende producten die voor
1994 zijn vervaardigd:
warmhoudplaatje, strijkijzer, strijkplank met
asbesthoudend afzetplaatje, haarföhn, broodrooster, plantenbak van asbestcement.
Bedrijven
Een sloopmelding is niet nodig wanneer men in het
kader van de uitoefening van een bedrijf het volgende
asbesthoudende materiaal gaat verwijderen:
geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van
kassen;
rem- en frictiematerialen;
pakkingen uit verbrandingsmotoren;
pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk
verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.
Uiteraard is het wel noodzakelijk dat dergelijk asbesthoudend materiaal op de juiste wijze wordt verpakt
(dubbel verpakt in doorzichtig folie met een minimale
dikte van 0,2 mm) en wordt ingeleverd bij een afvalverwerkend bedrijf.
3.8 Monumenten
Nederland kent meer dan 50.000 gebouwde rijksmonumenten en ongeveer evenveel gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er nog provinciale monumenten en
meer dan 400 rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten.
Voor deze monumenten gelden aparte regels in het
kader van sloop en bouw.
Wanneer men een monumentaal pand wil verbouwen
of geheel of gedeeltelijk wil slopen, moet er naast een
sloopmelding ook een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend. Dit geldt dus ook wanneer er asbesthoudend materiaal wordt verwijderd. De
termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning
is hier van toepassing, niet de termijn van vier weken
van de sloopmelding.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
Bij de huidige sloopmelding in het OLO is het niet mogelijk om aan te geven of er sprake is van een monument
of een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Aangezien er geen koppeling bestaat tussen
het OLO en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) zullen vergunningverleners dit zelf moeten
controleren.
In monumentale panden is in het verleden vaak asbesthoudend materiaal aangebracht tijdens verbouwingen
of bij installatiewerkzaamheden. Eigenaren en huurders
worden nogal eens verrast door de aanwezigheid van
dit materiaal. Men kent en herkent het in eerste instantie
vaak niet.
3.9 Verstandig saneren
Verstandig saneren begint met goede informatie,
niet alleen naar de particulier die zelf asbesthoudend
materiaal mag verwijderen, maar ook naar eigenaren
van bedrijfspanden, woningcorporaties, en eigenaren
van private huurwoningen.
De eigenaar van een woning of bedrijf is verantwoordelijk voor de communicatie rond de verwijdering van
asbesthoudend materiaal.
Bij kleinschalige asbestverwijdering in of bij een
woning door een particulier, zullen de buren in ieder
geval vooraf op de hoogte gesteld moeten worden.
Ook is het belangrijk dat er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om verspreiding van vezels
in de lucht zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente
kan hiervoor een aantal tips geven waardoor het
asbesthoudende materiaal zo voorzichtig mogelijk
wordt verwijderd.
De eigenaar van een bedrijf of bedrijfspand zal de
communicatie anders ter hand nemen. Er zijn immers
veel meer personen betrokken bij het verwijderen van
het asbesthoudende materiaal. Gebruikers, bezoekers
en passanten van het pand moeten worden geïnformeerd, voorafgaand en/of tijdens de asbestverwijdering.
Hierdoor worden paniekreacties bij het zien van
‘mannen in witte pakken’ voorkomen.
Hiervoor kan het beste al in het beginstadium, dus
bij de inventarisatie, een communicatieplan worden
opgesteld. Zie deel 3 van de Handreiking Asbestcommunicatie en de bijbehorende bijlage 1 Invulschema
Communicatieplan.
10
Handreiking Asbestcommunicatie
3.10 Asbestbeheersplan
Een asbestbeheersplan beschrijft hoe men een
gebouw op een veilige manier kan gebruiken wanneer
asbesthoudend materiaal niet kan worden verwijderd,
of wanneer dit niet strikt noodzakelijk is. Door de locatie
van het aanwezige asbesthoudende materiaal vast te
leggen, ontstaat duidelijkheid voor de gebruikers van
het pand.
Een asbestbeheersplan wordt opgesteld volgens
NEN 2991. Deze norm wordt gebruikt voor de beoordeling van blootstellingsrisico’s voor gebruikers en derden
in gebouwen, woningen, constructies, objecten en
leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende
materialen zijn verwerkt.
In het asbestbeheersplan wordt in ieder geval het
volgende opgenomen:
een beschrijving en markering van de plaatsen
waar zich asbesthoudende materialen in het gebouw bevinden. Deze gegevens zijn overzichtelijk
gerangschikt, voor alle betrokkenen te raadplegen
en eenvoudig over te dragen;
gebruiksbeperkende maatregelen;
een handleiding voor onderhoudspersoneel dat
in het gebouw werkzaamheden uitvoert;
een noodplan (calamiteitenplan) om ongelukken
of ontstane schades waardoor asbest zou kunnen
worden verspreid, meteen te verhelpen;
een beschrijving van de manier waarop betrok kenen worden geïnformeerd en wie daarvoor
verantwoordelijk is;
een beschrijving van de periodieke controle op
de effectiviteit van de maatregelen;
een overzicht van te nemen maatregelen indien
de resultaten van de periodieke controles daartoe
aanleiding geven;
een overzicht van taken, bevoegdheden en bereik baarheid van de verantwoordelijke en deskundige
personen
Meer informatie over het opstellen van een asbestbeheersplan is te vinden op de pagina Hulpmiddelen
van InfoMil. Hier staat onder andere een informatieblad
Asbestbeheersplan, dat men kan downloaden:
www.infomil.nl.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
4 Afval en stort
Veel natuurproducten worden na verloop van tijd afgebroken, dit geldt echter niet voor asbest. Op dit moment
zijn er nog geen goede methoden voorhanden om
asbestvezels echt te vernietigen. Wel zijn er proeven
gedaan met verbranding van asbestcementproducten
bij zeer hoge temperaturen (meer dan 1000° Celsius),
welke goede resultaten hebben opgeleverd.
Asbesthoudend afval wordt nu opgeslagen op speciaal
daarvoor ingerichte stortplaatsen.
4.1 Gemeentewerf
Asbesthoudend afval moet op een speciale manier
worden aangeleverd bij de gemeentewerf (milieustraat,
afvalverwerker). Asbesthoudend afval wordt meestal
niet aan huis opgehaald en mag ook niet bij het grof
vuil worden geplaatst.
Landelijk zijn er geen afspraken over het asbesthoudende afval dat mag worden ingeleverd bij de
gemeentewerf. Hierdoor bestaan er grote verschillen,
in zowel aan te leveren hoeveelheid als stortprijs. Bij
de ene gemeente kan men asbesthoudend afval gratis
inleveren, terwijl men bij een andere gemeente moet
betalen.
Sinds 1 april 2014 is de stortbelasting opnieuw ingevoerd. Het tarief bedraagt € 17,00 per 1.000 kg. Dit zal
mogelijk van invloed zijn op de tarieven die worden
berekend voor het inleveren van asbesthoudend afval.
Particulieren kunnen asbesthoudend afval inleveren
bij de gemeentewerf in hun eigen gemeente. Het afval
moet van tevoren zijn verpakt in dubbel plastic folie met
een dikte van minimaal 0,2 mm. Bij de gemeente kan
men navragen waar dit verpakkingsmateriaal verkrijgbaar is.
De dikte van het verpakkingsfolie is voorgeschreven in
de SC 530 (certificatieschema voor asbestverwijdering),
maar uit onderzoek op internet blijkt dat veel kunststofleveranciers asbestzakken aanbieden van 0,1 mm dikte.
Hierbij kan men zich afvragen of deze dikte genoeg
is om asbesthoudend afval in te verpakken en voor
langere tijd op te slaan.
De gemeentewerf dient altijd te vragen naar een
afschrift van de sloopmelding wanneer asbesthoudend
afval wordt aangeboden. Daarmee kan men controleren
wat er is aangegeven op de sloopmelding en of dit in
verhouding staat tot wat er werkelijk wordt aangeboden.
Uiteraard is dit in verpakte toestand niet altijd even goed
te beoordelen, maar een globale schatting lukt altijd.
Een uitzondering wordt gemaakt voor klein huishoudelijk asbesthoudend afval, zoals warmhoudplaatjes en
bloembakken.
11
Handreiking Asbestcommunicatie
De gemeente ontvangt een afschrift van de gemeentewerf voor in haar dossier.
Een bedrijf laat asbesthoudend materiaal verwijderen
door derden. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt ook
voor het aanleveren van het asbesthoudende afval bij
het afvalverwerkingsbedrijf.
Dit staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenregeling onder 7.17 Afvoer asbesthoudend materiaal.
Een particulier mag enkele asbesthoudende producten
zelf verwijderen (zie 3.5). Het gaat hierbij om producten
die uitsluitend serpentijn asbest (Chrysotiel) bevatten.
De gemeentewerf gebruikt de algemene Euralcode
170605 (asbesthoudende bouwmaterialen) voor het
ingeleverde asbesthoudende materiaal.
Daarnaast kunnen ook de volgende codes
worden gebruikt: .
Serptentijn asbest
Chrysotiel (wit asbest)
CAS-nummer 12001-29-5
Amfibool asbest
Crocidoliet (blauw asbest) CAS-nummer 12001-28-4
Amosiet (bruin asbest)
CAS-nummer 12172-73-5
Actimoliet (groen asbest) CAS-nummer 77536-66-4
Anthofylliet (geel asbest) CAS-nummer 77536-67-5
Tremoliet (grijs asbest)
CAS-nummer 77536-68-6
Een gemeentewerf die asbesthoudend materiaal
inneemt is vergunningplichtig en heeft een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.
Verwijdering van afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1
van de Wet Milieubeheer, als alle handelingen die geen
nuttige toepassing zijn. Het gaat dan om handelingen
met afvalstoffen met in het LAP2 de minimumstandaard
verwijdering, zoals onder andere asbest.
4.2 Melding asbest in de bodem
Tijdens het graven in de eigen tuin of in een volkstuin
en ook tijdens beroepsmatige graafwerkzaamheden,
kan het voorkomen dat men asbesthoudend materiaal
ontdekt in de bodem. Soms ligt dit materiaal al jarenlang
in de grond verstopt, zonder dat iemand het ooit heeft
ontdekt.
Zodra men dit tegenkomt zal de vinder dit moeten
melden bij de gemeente en zullen de nodige maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van
asbestvezels te voorkomen en om het materiaal op een
veilige manier te verwijderen.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
Zie hiervoor tevens de circulaire bodemsanering 2013,
bijlage 3.
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodemondergrond/nieuws/2013/nieuwe-versie/
4.3 Melding asbest in de openbare
ruimte
De gemeente heeft de wettelijke verplichting voor het
beheer van alle afvalstoffen die bij inwoners vrijkomen
en is verantwoordelijk voor onbeheerd aangetroffen
afval. Dat geldt dus ook voor asbesthoudende producten
in de openbare ruimte en asbesthoudend zwerfafval.
In het verleden kon men via het Landelijk Meldpunt
Asbest een melding doen over aangetroffen asbesthoudend afval in de openbare ruimte. Sinds de opheffing van dit meldpunt kan men een melding over asbesthoudend afval in de openbare ruimte doorgeven aan
de eigen gemeente of bij de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILenT). De Inspectie heeft ook een telefoonnummer ingesteld dat 24 uur per dag bereikbaar is voor
het doorgeven van calamiteiten die direct afgehandeld
moeten worden: 088 489 00 00.
12
Handreiking Asbestcommunicatie
Via de website http://www.ilent.nl/contact/melden/index.
aspx kan de melding schriftelijk worden doorgegeven.
Bereikbaarheid in het weekend en na kantoortijd is
belangrijk, omdat dat de meest aangewezen periode
is om afval illegaal te dumpen. Milieucriminelen maken
dankbaar gebruik van perioden met weinig tot geen
toezicht of handhaving.
Een melding over asbesthoudend materiaal dient
adequaat te worden opgepakt met een snelle afzetting
van het gebied waar het afval zich bevindt, het inschakelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
en het laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
5 Handhaving
Sinds de invoering van de Omgevingsdiensten/RUD’s
zijn veel gemeentelijke taken daar ondergebracht, waaronder toezicht en handhaving.
Voor burgers en bedrijven verandert er weinig, omdat
de communicatie via de gemeente loopt. De gemeente
geeft informatie op de website en stuurt een ontvangstbevestiging of een brief met aanvullende informatie naar
aanleiding van een ingediende sloopmelding.
Door versterking van de ketenhandhaving op het aandachtsvlak van asbest wordt ook steeds meer samengewerkt tussen verschillende gemeenten en ook worden
samenwerkingsverbanden aangegaan tussen meerdere
Omgevingsdiensten.
Enkele aandachtspunten voor samenwerking met betrekking tot asbest:
Maak als gemeente duidelijke afspraken met de
RUD/Omgevingsdienst in de regio, zodat de taakverdeling voor alle partijen helder is.
Enkele afspraken die gemaakt kunnen worden zijn:
– wie handhaaft de illegaliteit;
– wie handhaaft op de gecertificeerde sector;
– wanneer moet de Inspectie SZW of Inspectie LenT worden ingeschakeld;
– wanneer wordt de politie ingeschakeld;
– hoe wordt gehandhaafd op particulieren die verkeerd omgaan met asbesthoudend materiaal.
Zorg voor duidelijke controlelijsten – zie
http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/
docs/1385116303.pdf
Betere toetsing (vooraf) van asbestinventarisatie rapporten – zie http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/docs/1385116477.pdf
Betere toetsing van sloopmeldingen op het gebied
van asbestverwijdering:
– bouwjaar voor 1994;
– wie gaat de sloopwerkzaamheden uitvoeren;
– zijn de asbesthoudende dakplaten die verwijderd
mogen worden door particulieren nog steeds
hechtgebonden (vraag om een foto van het dak.
Ligt er mos op? Dan zou dit ook besmet kunnen
zijn met asbest);
– wat wil een particulier zelf verwijderen? Klopt dit
met de regelgeving?
– hoeveel m2 gaat men verwijderen;
– monument of beschermd dorpsgezicht;
– toetsen aan bestemmingsplan;
– is het asbestinventarisatierapport volledig en niet
ouder dan drie jaar.
Maak gebruik van de gegevens van het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) met Euralcode 170605
(asbesthoudende bouwmaterialen).
Controleer lijsten van de gemeentewerf en de stort plaatsen:
13
Handreiking Asbestcommunicatie
– w
ie heeft daar asbesthoudend afval gebracht;
– w
elke hoeveelheden heeft men gebracht;
– v ergelijk dit met de sloopmeldingen voor asbest;
– c ontrole op de locatie van herkomst.
Zorg voor goed opgeleide handhavers/toezicht houders op het gebied van asbest, die weten wat
hun bevoegdheden zijn.
Werk samen met andere partijen binnen de provin cie en/of regio, zoals politie, brandweer en GGD.
Wissel informatie uit, overleg regelmatig met elkaar
en help elkaar.
Zorg voor de juiste documentatie en controlelijsten,
maak een dossier ‘stand der wetenschap’ op
asbestgebied.
Er is heel veel illegaliteit op het gebied van asbest.
Denk daarom eens anders: niet als ambtenaar,
maar als burger/bedrijf. Mensen verzinnen van
alles, op het gebied van hoeveelheden, maar ook
wanneer het gaat om wat men zelf mag verwijderen.
Maak binnen de gemeente duidelijk wat een
particulier wel en niet mag doen. 35 m2 is het
totale oppervlak van bijvoorbeeld een dak of daken
of van vloerbedekking. Dakplaten moeten hechtgebonden zijn, niet genageld en niet gespijkerd, maar
geschroefd. Wanneer dakplaten verweerd zijn en/of
wanneer er sprake is van mosvorming en/of breukvlak, is geen sprake meer van hechtgebonden
materiaal. Er gelden dan andere regels.
Iemand die ingeschreven staat bij de Kamer van
Koophandel is bedrijfsmatig bezig, en moet dus
voldoen aan het Arbobesluit (9.5, lid 1 onder c).
Zowel bij particulieren als bij bedrijven wordt in de regel
steekproefsgewijs gecontroleerd of de regelgeving goed
wordt nageleefd. Het blijkt in de praktijk bijna niet mogelijk om alle meldingen te controleren.
De startmeldingen die twee dagen voor aanvang van
de werkzaamheden door het asbestverwijderingsbedrijf
worden gedaan aan de Inspectie SZW, worden doorgestuurd naar de gemeente. Uit deze lijst kan men dan
een keuze maken waar men wil controleren.
Programma Informatie-Uitwisseling Milieuhandhaving
(PIM) heeft in samenwerking met het project Versterking
Ketensamenwerking Asbest (VKA) van de Inspectie
Leefomgeving en Transport de Inspectie Alert Asbest
ontwikkelt. Dit Alert is begin 2013 getest in drie regio’s.
De ervaringen waren zeer positief. Meer informatie
over het Inspectie Alert Asbest kunt u vinden op http://
www.informatieuitwisselingmilieu.nl/pagina.php?id=42.
Wanneer dat nodig is, zal ook gecontroleerd moeten
worden in het weekend, omdat dan met name de
meeste overtredingen plaatsvinden.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
5.1 Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag berust in de meeste gevallen bij de
gemeenten. Voor zeer grote inrichtingen is dit vaak de
provincie of het rijk.
Gemeenten brengen hun handhavingstaken steeds
meer onder bij Omgevingsdiensten of Regionale
Uitvoeringsdiensten, maar blijven wel verantwoordelijk.
5.2 Tools voor handhaving
Toezichthouders kunnen beschikken over veel controlelijsten en handreikingen, ook op het gebied van asbest.
Enkele worden hieronder genoemd:
Asbest Controlelijsten
Inspectieview Milieu
Inspectie Alert Asbest
Feitenboekje Milieu 2014
InfoMil (diverse controlelijsten)
5.3 App voor melding malafide
saneringen
De Inspectie SZW heeft een app laten ontwikkelen
waarmee malafide saneringen direct bij de Inspectiedienst kunnen worden gemeld door toezichthouders
en handhavers.
Via deze app kan direct worden gecontroleerd of een
asbestverwijdering is gemeld. Is dat niet het geval dan
kan de toezichthouder of handhaver dit direct melden
bij de Inspectie. De melding wordt onderzocht en indien
noodzakelijk wordt er actie ondernomen door de Inspectie.
De app is beschikbaar via de Google Play Store en
via de Appstore van Apple. Zoek op ‘asbestwerkzaamheden’.
Voorbeeld handhaving: Zonnepanelen op asbesthoudend dak
Sinds enige tijd bestaat voor bedrijven de
mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het
verwijderen van asbesthoudende daken en
het aanbrengen van een nieuw dak met daarop
zonnepanelen.
Inmiddels zijn er ook toepassingen bekend van
zonnepanelen op een asbesthoudend dak, waarbij de boorgaten in het dak zijn gebruikt voor de
bevestiging van de panelen. Het uitboren valt
al onder ‘bewerken’ en is dus verboden (art. 4
productenbesluit asbest), waardoor het gaat om
illegale sloop. Daarnaast is dit een overtreding
van artikel 3 van het asbestverwijderingsbesluit.
Door het uitdraaien van de houtfretten is men
bezig met het uit elkaar nemen van een bouwwerk. Hierop zijn ook artikel 4.2 en 4.54a van het
Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing,
wanneer het gaat om een gezagsverhouding.
Gezien het feit dat er mogelijk ook sprake is van
verwering van de platen en eventuele mosvorming, ontstaat er meer kans op verspreiding van
asbestvezels. Daarnaast kan er ook getwijfeld
worden aan de sterkte van het dak.
Ook wanneer pas achteraf wordt geconstateerd
dat zonnepanelen niet conform de regels zijn
aangebracht, kan men nog steeds handhavend
optreden. De overtreding blijft namelijk bestaan!
14
Handreiking Asbestcommunicatie
Wat kan een handhaver doen?
Contact opnemen met de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILenT) als handhaver van het
Productenbesluit asbest;
Procesverbaal opmaken in samenwerking met
ILenT volgens art. 4 Productenbesluit asbest,
voor het bewerken van asbest;
Last onder dwangsom, bestuursdwang opleggen
door de gemeente als bevoegd gezag voor het
Bouwbesluit en de sloopmelding;
Asbestinventarisatie laten uitvoeren door SC-540
bedrijf;
Verwijderen van asbesthoudende dakplaten en
zonnepanelen onder asbestcondities (SC-530);
Zonnepanelen laten reinigen en vrijgave door
laboratorium;
Nieuwe dakplaten plaatsen en zonnepanelen
opnieuw aanbrengen.
Wanneer de zonnepanelen zijn aangebracht door een
bedrijf, zou ook gecontroleerd moeten worden of men
subsidie heeft aangevraagd.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
6 Landelijk Asbest
Volg Systeem (LAVS)
Het Landelijk Asbest Volg Systeem valt onder de verantwoordelijkheid van de Ministeries van Infrastructuur
en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Daarnaast zijn ook Aedes (woningcorporaties),
VVTB (asbestverwijderaars), Ascert (certificering),
VOAM-VKBA (asbestonderzoeksbedrijven), Fenelab
(geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectieinstellingen), VERAS (Aannemers in de Sloop) en de
Inspectie SZW betrokken bij de ontwikkeling van het
systeem.
In het LAVS wordt alle informatie verzameld over
bedrijfsmatige verwijdering van asbesthoudend
materiaal. Het LAVS is een web-applicatie, inloggen
kan met eHerkenning niveau 2.
Zodra dit systeem volledig operationeel is zal het
gebruik ervan verplicht worden gesteld voor de hele
asbestketen, van opdrachtgever tot afvalverwerker.
Particulieren hebben geen toegang tot het LAVS,
maar kunnen wel iemand mandateren om voor hen
een melding te doen.
Gemeenten en Omgevingsdiensten houden toezicht
op de bepalingen uit het Bouwbesluit 2012. Als toezichthouder hebben zij binnen het LAVS een kijkfunctie.
Zij kunnen zelf geen informatie toevoegen en zien alleen
de projecten binnen hun werkgebied waar ook daadwerkelijk asbesthoudend materiaal wordt verwijderd.
Op dit moment krijgen gemeenten en omgevingsdiensten de meldingen en de asbestinventarisatierapporten
nog binnen via de mail. In een latere versie van het
LAVS zal de melding vanuit het systeem worden
gedaan.
Op de website www.lavsinfo.nl staat alle informatie
over de werking van het LAVS.
15
Handreiking Asbestcommunicatie
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
7 Gezondheidsrisico’s
Asbest staat genoemd op de lijst met kankerverwekkende stoffen van SZW onder CAS-nummer 1332-21-4,
een verzamelnummer voor Chrysotiel, Amosiet en
Crocidoliet. Dit zijn de asbestsoorten die het meeste
zijn toegepast. Iedereen die zonder beschermingsmiddelen werkt met asbesthoudend materiaal loopt daarbij
gezondheidsrisico. Het risico op een asbestgerelateerde
ziekte, zoals mesothelioom of asbestose, wordt groter
naarmate men langer is blootgesteld aan een hoge
dosering asbestvezels.
Particulieren die zelf asbesthoudende tegels of nietgelijmd asbesthoudend vloerzeil verwijderen, lopen
weinig risico. Het percentage asbestvezels in deze
producten is gering. Bij het verwijderen van verweerde
asbesthoudende golfplaten is het risico op verspreiding
van asbest groter. Niet alleen de platen zijn verweerd,
maar ook het daarop aanwezige mos kan asbestvezels
bevatten. Zie voor meer informatie onder 3.5 Burgers.
In Nederland hebben op verschillende plaatsen asbestfabrieken gestaan. De bekendste en grootste zijn Eternit
in Goor en Asbestona in Harderwijk. Daarnaast zijn er
ook kleinere fabrieken geweest: Martinit met vestigingen
in Schiedam en Amsterdam, Ferrocal in Doesburg,
Dordtse Asbestfabriek ‘Merwede’ in Dordrecht, NEFABAS in Heemstede en Oosterhout, Van Gelder papierfabrieken in Wormer, Fortuna in Schiedam en de ‘NV
Hollandsche Asbest Maatschappij Van der Linden en
Veldhuis’ met vestigingen in Rotterdam, Vlaardingen,
Groningen, Zaandam en Sas van Gent. Deze lijst is niet
volledig, maar geeft wel aan dat asbest niet alleen een
probleem is in Goor of Harderwijk. En dan zijn er nog de
fabrieken die asbesthoudende producten afnamen en
dit verder verwerkten tot een nieuw eindproduct.
Medewerkers van deze bedrijven zijn in het verleden
dagelijks blootgesteld aan asbestvezels. Maar ook nu
nog worden beroepsgroepen geconfronteerd met
asbestvezels, terwijl ze daar niet altijd op bedacht zijn
en zeker niet op zijn gekleed. Daarmee lopen zij het
risico een asbestgerelateerde ziekte te krijgen, zoals
mesothelioom, asbestose, longkanker of kanker aan
het strottenhoofd (larynxkanker).
Medewerkers van een asbestverwijderingsbedrijf
zijn opgeleid om op een juiste manier om te gaan met
asbesthoudend materiaal en zijn tijdens hun werkzaamheden beschermd door speciale kleding en maskers.
Medewerkers van installatiebedrijven, schilderbedrijven,
wegenbouw- en sloopbedrijven kunnen in hun werk
nog steeds geconfronteerd worden met asbesthoudend
materiaal, maar zij zijn meestal niet voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook doe-het-zelvers
zijn een risicogroep, in verband met onbekendheid met
asbesthoudend materiaal en onvoldoende bescherming.
16
Handreiking Asbestcommunicatie
7.1 Gemeentelijke of
Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD)
Iedere gemeente beschikt over een gemeentelijke
gezondheidsdienst met een medisch milieukundige
deskundigheid. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke
Gezondheid. Gemeenten laten zich door de GGD
adviseren op het gebied van gezondheidsaspecten
van gevaarlijke stoffen, zoals onder andere asbest.
Iedere GGD beschikt over een GGD Rampen Opvang
Plan (GROP) waarin procedures zijn vastgelegd voor
de inzet van medisch milieukundige zorg. De GGD heeft
uitgebreide deskundigheid op het gebied van de medische aspecten rond asbest, zoals de kans op verspreiding, blootstelling, gezondheidsschade en maatschappelijke en individuele onrust. Er wordt samengewerkt
met de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
(GAGS).
Bij rampen of calamiteiten wordt samengewerkt met
de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio (GHOR), een organisatie die ervoor zorgt dat alle
geneeskundige hulpverleningsorganisaties één keten
vormen en op de juiste manier met elkaar samenwerken.
Meer informatie is te vinden op www.ggd.nl.
7.2 Instituut Asbestslachtoffers
(IAS) en Comité Asbestslachtoffers
Het Comité asbestslachtoffers bestaat sinds 1995 en
heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het
IAS. Bij het IAS kan men terecht wanneer een longaandoening is geconstateerd die veroorzaakt wordt
door asbest.
Het instituut adviseert de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) in verband met de financiële tegemoetkoming
voor asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose.
Sinds 1 april 2014 komen nu ook asbestslachtoffers
waarbij asbestose is geconstateerd, in aanmerking voor
de regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS),
wanneer zij aan alle voorwaarden voldoen. Voorheen
was dit alleen beschikbaar voor slachtoffers met een
mesothelioom.
Daarnaast heeft het IAS een bemiddelende functie
tussen (ex-)werkgever en (ex-)werknemer over het
betalen van een schadevergoeding.
Meer informatie is te vinden op de website:
www.asbestslachtoffers.nl.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
8 Voorlichting
In wijken die gebouwd zijn na 1994 zijn geen asbesthoudende producten meer toegepast. Gerichte
communicatie over de mogelijke aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal in hun woning, is naar deze
bewoners dan ook niet nodig. Dit geldt ook voor nieuwe
bedrijventerreinen en winkelcentra, maar ook voor
wooncomplexen en openbare gebouwen zoals scholen
en ziekenhuizen.
Alles wat gebouwd is voor 1994 verdient aandacht.
Dit geldt niet alleen voor gebouwen, maar ook voor
objecten zoals treinen, boten en procesinstallaties.
Vaak zijn mensen zich niet bewust van de hoeveelheid
asbesthoudend materiaal dat zich in de woning of in het
bedrijfsgebouw bevindt. Men woont of werkt er al vele
jaren en is vertrouwd geraakt met de ‘omgeving’.
Juist dan is het belangrijk om te wijzen op het gevaar
dat ontstaat wanneer men aanpassingen gaat doen
aan het pand, zodat men niet verrast wordt door een
plotselinge asbestvondst.
8.1 Vormen van communicatie
Voorlichting over asbesthoudend materiaal en de verwijdering ervan kan gegeven worden op verschillende
manieren, zowel schriftelijk als digitaal.
8.1.1 Huis aan huis bladen
De meeste gemeenten plaatsen wekelijks hun mededelingen in huis aan huis bladen. Wanneer men met een
zekere regelmaat een bericht opneemt over asbest,
wordt het voor de inwoners duidelijk waar men terecht
kan met vragen over asbesthoudende producten.
8.1.2 Afvalkalender
Een afvalkalender wordt meestal voor langere tijd
bewaart. Vaak wordt aangeraden om deze kalender in
de meterkast op te hangen. Door in deze kalender ook
tekst op te nemen over asbesthoudend afval, kan men
dit eenvoudig terugvinden.
De afvalkalender is steeds vaker te downloaden van
de gemeentelijke website, in plaats van de papieren
versie in de brievenbus. Deze kalender kan men printen
en ophangen.
8.1.3 Folder
Een folder waarin helder wordt uitgelegd wat men moet
doen met asbesthoudend materiaal is iets dat men
langere tijd kan bewaren. Bijvoorbeeld in de meterkast
bij de afvalkalender.
Deze folder kan ook op meerdere plaatsen worden
aangeboden, bijvoorbeeld bij huisartsen, longartsen,
in het ziekenhuis, de bibliotheek of in de bouwmarkt.
17
Handreiking Asbestcommunicatie
Voorbeelden van goede folders zijn:
Asbest in en om het huis - gemeente Utrecht
Asbest in en om het huis - Vlaamse overheid
8.1.4 Website gemeente
De gemeentelijke website is uiteraard bij uitstek de
plaats waar voorlichting gegeven moet worden over
asbest. Hier kan men uitgebreider ingaan op de materie.
Wat is het, wat moet ik ermee, wat mag ik er niet mee,
waar laat ik het.
8.1.5 Website GGD
De GGD geeft informatie over asbest in de leefomgeving
en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s.
De GGD en de gemeente kunnen hierin ook gezamenlijk
optrekken, bijvoorbeeld bij een calamiteit.
8.1.6 Website woningcorporatie
De woningcorporatie is verantwoordelijk voor veel
bewoners en vaak wonen die in oudere woningen, waar
mogelijk nog asbesthoudend materiaal aanwezig is.
Goede voorlichting over dit materiaal en waar het eventueel aanwezig is in de woning voorkomt paniek op het
moment dat het wordt gevonden.
8.1.6.1 Meterkastkaart
Een meterkastkaart waarop staat aangegeven waar
zich in de woning asbesthoudend materiaal bevindt,
evt. op een woningplattegrond, geeft duidelijkheid.
Men weet waar het zit en dat men het niet moet behandelen door middel van schuren, boren, zagen e.d.
Veel woningcorporaties informeren op deze manier
hun bewoners over het aanwezige asbesthoudende
materiaal in en om de woning. Daarnaast is de meterkastkaart ook zeer goed bruikbaar voor koopwoningen
en huurwoningen die niet onder woningcorporaties
vallen, wanneer bekend is dat er asbesthoudend
materiaal in of om de woning aanwezig is.
(zie bijlage 5 meterkastkaart)
8.1.7 Sociale media
Sociale media als echte voorlichting zijn niet altijd
handig. Het is een vluchtig communicatiemiddel.
Er komen zoveel berichten voorbij, dat het missen
van een bericht voor de hand ligt.
Aan de andere kant zijn deze media zeer nuttig omdat ze in korte tijd veel mensen kunnen bereiken. Zeker
bij een calamiteit. De originele boodschap kan men
retweeten, liken, eventueel van commentaar voorzien
en daarmee is het bereik erg groot. Door middel van
het plaatsen van een # met daarachter een kernwoord/
projectnaam kan men eenvoudig terugzoeken hoeveel
mensen hebben gereageerd op de boodschap.
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
8.2 Tips
Onderstaand enkele praktische tips die u kunt toepassen op de gemeentelijke website.
18
Verwijder oude informatie uit de content. Dus
niet: dit onderdeel is niet meer geldig of vervallen
sinds…! Dat schept onnodige verwarring. Lezen is
moeilijk.
Laat linkjes openen in een nieuw scherm. Bij het
wegklikken daarvan komt men dan weer terug
in het beginscherm, in plaats van dat men weer
helemaal overnieuw moet beginnen.
Controleer linkjes naar andere websites en naar
pdf-bestanden regelmatig op actualiteit.
Controleer de tekst op de website regelmatig.
Wet- en regelgeving wil nog wel eens veranderen
en organisaties veranderen van naam.
Verwijs niet alleen naar wet- en regelgeving, maar
leg het ook uit. Wetsteksten zijn niet om te lezen
en scheppen onduidelijkheid door het taalgebruik
en de veelheid aan verwijzingen naar andere
wetten en regelingen.
Gebruik goede zoektermen: asbest, sloopmelding,
asbestafval, asbest verwijderen, slopen…
Zorg dat de algemene informatie bovenaan komt
te staan in de zoeklijst, dus niet eerst twintig items/
pagina’s met sloopmeldingen of ander nieuws met
betrekking tot asbest.
Handreiking Asbestcommunicatie
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
BIJLAGE 1
TOEPASSINGEN
Asbesthoudende materialen herkennen met het blote
oog valt meestal niet mee. Er zijn echter al veel beschrijvingen en foto’s beschikbaar van deze materialen.
Dit kan onder andere worden gevonden op internet.
Onderstaand enkele documenten en websites met
beschrijvingen of foto’s van asbesttoepassingen:
– NEN 2991
– http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/
asbest-0/asbesttoepassingen/
– http://www.asbest-search.nl/waar-is-asbest-toegepast.
html
Vloerbedekking
Vloertegels geproduceerd tussen 1952 en 1980:
– Colovinyl
– Toledo – Colodal
– Marleyflex
– Floorflex
– Holmsund
– Terraflex – Soleway – Terra-Tile – Febolit
– Vinybel
– Minolam
– Vinylex
Vinylzeil geproduceerd tussen 1968 en 1980:
– Conchita (op onderlaag van vilt, kurk
of asbestpapier
(Aquanon))
– Novilon (niet altijd asbestvilt als
onderlaag)
– Novilon de luxe
– Novilon extra
– Balatred
– Balafoam
– Supertred
– Pegulan (NB: Pegulan Ormamenta bevat geen asbest)
– Armstrong
Asbest is ook toegepast in producten als beglazingskit,
betonlijm, verf, onderlagen van vloerbedekking en
dakbedekkingsbitumen.
19
Handreiking Asbestcommunicatie
Enkele voorbeelden van asbesttoepassingen
– Afdichtingskoord (in kachels)
– Bloembakken
– Brandlont (olielampen en petroleumbranders)
– Brandvrij weefsel voor brandslangen
– Brandvrije gaasjes (gaslantaarn)
– Brandvrije gordijnen (theaters en filmzalen)
– Brandvrije pakken (brandweer)
– Buissystemen
– Convectorplaten
– Dakleien
– Gevelplaten
– Golfplaten
– Handschoenen voor lassers
– Isolatie rond verwarmingsleidingen
– Luiken van kruipruimten
– Remvoeringen voor voertuigen
– Rioolbuizen
– Schoorsteenpijpen
– Schorten voor lassers
– Systeemwanden
– Tafelbladen
– Traptreden
– Tussenvloeren
– Vensterbanken
– Ventilatiekokers
– Verharding van buitenwegen
Enkele voorbeelden van asbesthoudende
huishoudelijke producten
– Afzetplaatje op strijkplank
– Broodrooster
– Haarföhn
– Strijkbout
– Warmhoudplaatje
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
BIJLAGE 2
LITERATUUR
Handreiking Handhaving bij illegale asbestsloop,
versie 1.3 – Vereniging Bouw- en Woningtoezicht
Nederland
Handboek Asbest – Aedes
GGD-Richtlijn medische milieukunde (Gezondheidsrisico van asbest in woningen en publieke gebouwen),
concept 2014 – RIVM
Onderzoek naar de blootstelling aan asbest tijdens
saneringswerkzaamheden – TNO 2013 R11850
Asbest: Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling – Gezondheidsraad 2010/10, 3 juni 2010
Informatieblad Asbestbeheersplan – InfoMil – mei 2012
Asbest in kaart (historisch onderzoek Asbestgebruik)
– ReGister – 10 maart 2006
20
Handreiking Asbestcommunicatie
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
BIJLAGE 3
WEBSITES
Filmpjes op internet
InfoMil algemeen
www.infomil.nl
Klokhuis – algemene info over asbest
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/35/Asbest
InfoMil hulpmiddelen met diverse informatiebladen
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/
asbest-0/asbest-scholen/hulpmiddelen/
Inspectie SZW – De risico’s van asbest voor werknemers
http://www.inspectieszw.nl/publicaties/videos/
JOOST___de_risico_s_van_asbest_voor_werknemers.
aspx
Landelijk Asbest Volg Systeem
www.lavsinfo.nl
foto’s van asbesttoepassingen:
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/
asbest-0/asbesttoepassingen/
Informatie over asbest:
http://www.translab.be/oorsprong_asbest_translab.htm
Wetswegwijzer – communicatie na asbestcalamiteit
http://www.wetswegwijzer.nl/flashvideo/Asbest.swf
Polygoon journaal over asbestwinning in Canada
http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.16245108.
html
Meldpunt asbest in openbare ruimte:
http://www.ilent.nl/contact/melden/index.aspx
Circulaire bodemsanering 2013
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodemondergrond/nieuws/2013/nieuwe-versie/
Enquête Asbest in de Agrosector 2013
http://agriconnect.nl/system/files/documenten/nieuws/
asbest-in-de-agrosector.pdf
Agro Asbestveilig
http://www.agroasbestveilig.nl
Vergunningplicht gemeentewerf:
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/menu/vragen-antwoorden/bijlage-besluit/vergunningplicht/@114260/wanneer-gemeentewerf/
Folders Asbest in en om het huis
Asbest in en om het huis - gemeente Utrecht
Asbest in en om het huis - Vlaamse overheid
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
www.ggd.nl
Wettelijke regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers:
Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
Instituut asbestslachtoffers:
www.asbestslachtoffers.nl
21
Handreiking Asbestcommunicatie
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
BIJLAGE 4
AFKORTINGEN
BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
CAS-nummerChemical Abstracts Service (uniek
nummer voor chemische elementen)
EIA
Energie Investeringsaftrek
GAGSGezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke
Stoffen
GGDGemeentelijke of Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst
GHORGeneeskundige Hulpverlenings
organisatie in de Regio
GROPGGD Rampen Opvang Plan
IASInstituut Asbestslachtoffers
KCCKlant Contact Centrum
LAVS
Landelijk Asbest Volgsysteem
ILenTInspectie Leefomgeving en Transport
(opvolger van de VROM-inspectie)
ISZWInspectie Sociale Zaken en Werkgelegen
heid (opvolger van de Arbeidsinspectie)
MIA
Milieu Investeringsaftrek
PIM
Programma Informatie-Uitwisseling
Milieuhandhaving
OLO
Omgevingsloket online
SVB
Sociale Verzekeringsbank
SZW
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAS
Tegemoetkoming Asbestslachtoffers
VAMIL
Willekeurige Afschrijvingen Milieu
investeringen
VKA
Versterking Ketensamenwerking Asbest
22
Handreiking Asbestcommunicatie
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014
Bijlage 5
Voorbeeld Meterk astk aart
ZIT ER ASBEST IN UW WONING?
METERKASTKAART:
ASBESTHOUDEND MATERIAAL
Complex:
Adres:
Plaats:
Er is onderzoek verricht naar asbesthoudend materiaal in en rond een aantal
woningen in het complex/de straat waar u woont. Hieruit is gebleken dat er
mogelijk op de volgende plaats(en) asbest aanwezig is in uw woning:
Binnen
 wanden/wandbeplating in woning en
algemene ruimtes
 (gevel)kachel
 kruipluik
 plaatmateriaal in paneel binnenzijde
kozijn
 plafondplaten
 plaatmateriaal achter/onder cv-ketel
Buiten
 onzichtbare constructiedelen




dakrand
gevelbeplating in kozijnen
kitvoegen in gevel
plaatmateriaal aan balkonhek
standleidingen
rookgaskanaal
vensterbanken
ventilatiekanaal
asbesthoudend vloerzeil of
colovinyltegels
 bitumen lijmlaag op vloer









privacy schermen op balkon
rookgasafvoerkanaal op dak
raam- en vloerdorpels
golfplaten op berging
De mogelijke aanwezigheid van de aangevinkte asbesttoepassingen in en om uw woning is geen
reden tot ongerustheid. U loopt geen risico zolang u het asbest niet beschadigt en niet bewerkt. Om
uw gezondheid niet in gevaar te brengen, mag u de hierboven genoemde onderdelen dus nooit zelf
bewerken, verwijderen, wegbreken of erin boren.
NEEM CONTACT OP MET … WANNEER U:
- gaat klussen aan onderdelen die mogelijk asbest bevatten;
- denkt dat mogelijk asbesthoudend materiaal toch bewerkt of beschadigd kan zijn;
- twijfelt of materiaal asbesthoudend is;
- vermoedt dat er door u zelf aangebracht asbest in huis is.
DEZE METERKASTKAART NIET VERWIJDEREN A.U.B.
Gegevens over telefoonnummers en dergelijke kunnen wijzigen. Kijk voor actuele informatie op [naam website]
Datum:
23
Handreiking Asbestcommunicatie
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland
juni 2014