Halfjaarbericht 2014

PERSBERICHT
Bussum, 29 augustus 2014
Blijvende interesse in beursnotering
Resultaten eerste halfjaar Dico International
NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten
kunnen minimaliseren. Het netto resultaat kwam uit op 10.009 euro negatief. Het
resultaat is het gevolg van de kosten die zijn gemaakt voor de administratie, de
beursnotering en enkele overige kosten alsmede van het ontbreken van kasstroom
genererende activiteiten. Per aandeel kwam het netto resultaat (afgerond) uit op 0,00
euro. Het eigen vermogen van Dico blijft licht positief, mede dankzij kwijtschelding van
schulden door de grootaandeelhouder.
Met behulp van de grootaandeelhouder Value8 wordt onderzocht welke nieuwe
bestemming gegeven kan worden aan de beursgenoteerde vennootschap. Daarbij is
reeds eerder aangegeven dat een reverse listing – een omgekeerde beursgang door
inbreng van activiteiten – een serieuze mogelijkheid is. Er is in de eerste zes maanden
van dit jaar met een aantal partijen gesproken over de mogelijke inbreng van
activiteiten. Hoewel er voldoende interesse bestaat, is er nog geen kandidaat gevonden
die aan alle criteria voldoet. Vanuit Dico-perspectief vindt de selectie plaats op basis
van:
•
•
•
een aantrekkelijke waardepropositie voor Dico aandeelhouders;
winstgevendheid en winst per aandeel;
verdere waardegroei op lange termijn.
Voor 2014 is de verwachting uitgesproken dat – mede gezien de sterk toegenomen
interesse – een reverse listing via Dico gerealiseerd zal kunnen worden. In de eerste
helft van 2014 heeft een groot aantal bedrijven geïnformeerd naar de mogelijkheden van
reverse listing en heeft met een deel van deze groep verkennende gesprekken
plaatsgevonden. Voor 2014 wordt tevens – zonder rekening te houden met de kosten
verbonden aan de eventuele inbreng van bedrijfsactiviteiten – gestreefd naar
handhaving van het lage kostenniveau.
Vanwege de aflopende benoemingstermijn van de huidige raad van bestuur en raad
van commissarissen zal Dico International zal binnenkort een buitengewone
vergadering van aandeelhouders oproepen ten einde de voorgenomen herbenoeming te
formaliseren.
Het volledige halfjaarbericht is beschikbaar op de website van de vennootschap
N.V. Dico International
[email protected]
www.dicointernational.nl
Halfjaarrekening 2014
N.V. Dico International
Inhoud
Verkorte halfjaarcijfers 2014
1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2014
2. Verkort overzicht totaal resultaat over 2014
(voor de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014)
3. Verkort overzicht van mutaties in het eigen vermogen
4. Verkort kasstroomoverzicht over 2014
5. Grondslag voor de financiële verslaggeving van N.V Dico International
6. Schattingen
7. Eigen vermogen
8. Winstbelastingen
9. Transacties tussen verbonden partijen
10. Segmentatie
11. Gebeurtenissen na balansdatum
12. Bestuursverklaring
1. Directieverslag
1. Overzicht financiële positie per 30 juni 2014 (x € 1.000)
30-06-2014
€
Activa
Vlottende activa
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Geldmiddelen en kasequivalenten
21
4
25
25
25
20
4
24
24
24
269
3.004
-3.260
-10
269
3.004
-3.256
-16
3
1
Totaal Vlottende activa
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal
Agioreserves
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Totaal Eigen vermogen toe te rekenen aan
aandeelhoudersvan de vennootschap
Minderheidsbelang
Totaal Groepsvermogen
Verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Handelsschulden en overige te betalen posten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Totaal kortlopende verplichtingen
Totaal verplichtingen
Totaal Eigen vermogen en verplichtingen
31-12-2013
€
-
3
1
22
23
-
22
22
25
23
23
24
2. Overzicht totaal resultaat over de periode
1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013) (x € 1.000)
2014
2013 *
€
Overige inkomsten
-
Algemene beheerskosten
Som der bedrijfslasten
-
10
10
7
7
Bedrijfsresultaat vóór financieringslasten
-10
-7
Financiële baten
Financiële lasten
Netto financieringsbaten (-lasten)
-
-
Resultaat voor belastingen
Winstbelastingen
Resultaat na belastingen
-10
-10
-
-
-
Niet gerealiseerde resultaten welke rechtstreeks
in het vermogen worden verwerkt
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten over de verslagperiode
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de vennootschap
Minderheidsbelang
Resultaat over het boekjaar
Netto resultaat per aandeel
Gewoon
Verwaterd
-7
-7
-10
-10
-10
0
0
-7
-7
-7
0
0
*: De vergelijkende cijfers 2013 zijn ten opzichte van de halfjaarcijfers 2013 aangepast met
€ 3.000 negatief inzake de kwijtschelding van een rekeningcourant saldo van de
meerderheidsaandeelhouder. In de halfjaarcijfers 2013 is deze kwijtschelding onder de
overige inkomsten verantwoord. In de aangepaste vergelijkende cijfers 2013 is deze
kwijtschelding ten gunste van de overige reserves (eigen vermogen) verantwoord.
3. Overzicht mutaties Eigen vermogen (x € 1.000)
Stand 1 januari 2014
Mutaties boekjaar
in het eigen vermogen:
Transactie tussen aandeelhouders
Resultaat periode 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014
Geplaatst
Kapitaal
€
269
Agio
Reserve
3.004
Overige
Onverdeeld
Reserves
resultaat
€
€
-3.256
-16
Totaal
Minderheids Groepsbelang
vermogen
€
€
1
1
Winstbestemming 2013
Stand per 30 juni 2014
269
269
3.004
3.004
12
-3.244
-16
-3.260
-10
-26
16
-10
12
-10
3
3
-
12
-10
3
3
Stand 1 januari 2013
269
3.004
-3.231
-35
7
-
7
269
3.004
-
3
-7
3
3.004
-
3
-7
3
269
3
-3.228
-35
-3.263
Mutaties boekjaar
in het eigen vermogen:
Transactie tussen aandeelhouders
Resultaat periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013
Winstbestemming 2012
Stand per 30 juni 2013
-7
-42
35
-7
3
3
Zowel in het eerste halfjaar 2013 als in het eerste halfjaar 2014 heeft de
meerderheidsaandeelhouder Value8 N.V. rekening-courant saldi kwijtgescholden. Deze
kwijtschelding is als een transactie tussen aandeelhouders rechtstreeks ten gunste van de overige
reserves verantwoord.
4. Kasstroomoverzicht - indirecte methode (x € 1.000)
over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 (1januari 2013 tot en met 30 juni 2013)
2014
2013
€
€
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Netto resultaat
Mutaties in werkkapitaal:
Mutatie handelsvorderingen en overige vorderingen
Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten
-10
(7)
(1)
(1)
(1)
(8)
Kasstroom uit operationele activiteiten
(12)
(16)
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
-
-
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
Transactie tussen aandeelhouders
12
3
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
12
3
Nettoafname (-toename) van geldmiddelen en kasequivalenten
-
(13)
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari
4
15
Geldmiddelen en kasequivalenten op 30 juni
4
2
5. Grondslag voor de financiële verslaggeving van N.V. Dico International
Algemeen
N.V. Dico International is gevestigd in Nederland te Bussum (kantooradres: Brediusweg 33).
Het halfjaarbericht van N.V. Dico International over het eerste halfjaar 2014 omvat N.V. Dico
International. De directie heeft het halfjaarbericht op 29 augustus 2014 opgemaakt.
De voornaamste activiteiten van de vennootschap zijn het deelnemen in, het voeren van het
beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van
zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.
Op de tussentijdse financiële overzichten is geen accountantscontrole verricht.
Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving
International Financial Reporting Standards
De tussentijdse financiële overzichten voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 zijn
opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Interim Financial reporting” en bevatten niet alle
informatie en toelichtingen zoals vereist in de jaarlijkse financiële verslaggeving. De tussentijdse
financiële overzichten zijn opgesteld volgens dezelfde grondslagen als die zijn vermeld in de
jaarrekening over 2013.
IFRS standaarden en interpretaties die effectief zijn vanaf 1 januari 2014 hebben geen materiële
impact op de grondslagen voor financiële verslaggeving van N.V. Dico International.
6. Schattingen
De tussentijdse financiële overzichten over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 zijn
opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Interim Financial reporting” hetgeen vereist dat het
management schattingen, uitgangspunten en veronderstellingen hanteert welke invloed hebben
op de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde
bedragen van activa, passiva, opbrengsten en kosten. Gerealiseerde bedragen kunnen afwijken
van deze schattingen.
7. Eigen vermogen
Per 30 juni 2014 bestaat het maatschappelijk kapitaal uit 16.500.000 aandelen met een nominale
waarde van € 0,08 per aandeel onderverdeeld in:

10.000.000 aandelen A met een nominale waarde van €0,08 per aandeel;

5.000.000 aandelen B met een nominale waarde van € 0,08 per aandeel;

1.500.000 cumulatieve preferente aandelen C met een nominale waarde van € 0,08 per
aandeel.
Per 30 juni 2014 zijn:

3.367.128 aandelen B met een nominale waarde van € 0,08 uitgegeven en volgestort.
De gewone aandelen zijn genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam.
Winst per aandeel
Bij de berekening van de winst per aandeel per 30 juni 2014 is uitgegaan van het toe te rekenen
resultaat aan aandeelhouders van -/- € 10.009 en een gewogen gemiddeld aantal aandelen van
3.367.128 dat gedurende de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 heeft uitgestaan.
De winst per aandeel over het eerste half jaar 2014 bedraagt € 0,00.
8. Winstbelastingen
Vennootschapsbelasting wordt verantwoord op basis van het vigerende vennootschapsbelasting
tarief. Over de fiscaal verrekenbare verliezen wordt geen actieve vennootschapsbelasting latentie
verantwoord.
9. Transacties tussen verbonden partijen
Door de meerderheidsaandeelhouder Value8 N.V. is over het eerste halfjaar 2014 een rekeningcourant vordering van € 12.181 (eerste halfjaar 2013: € 3.000) kwijtgescholden.
10. Segmentatie
Conform IFRS 8 wordt voor het vaststellen van de segmenten de management benadering
gehanteerd. Aangezien de vennootschap momenteel geen activiteiten heeft is segmentatie thans
niet van toepassing.
11. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht dienen te worden.
12. Bestuursverklaring
De leden van de Raad van Bestuur, zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf2, onder c van de Wet
op Financieel Toezicht, bevestigen dat voor zover hen bekend:
“De halfjaarrekening 2014, eindigend op 30 juni 2014, geeft een getrouw beeld van de activa,
passiva, van de financiële positie en de winst- en verliesrekening van N.V. Dico International.
Het halfjaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op balansdatum, de gang van zaken
gedurende de eerste zes maanden van 2014, alsmede de te verwachten gang van zaken,
investeringen en omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de omzet en winstgevendheid
afhankelijk zijn, op voorwaarde dat het belang van N.V. Dico International niet wordt geschaad
door openbaarmaking van het hiervoor genoemde.”
Bussum, 29 augustus 2014
P.P.F. de Vries, CEO