Advertorial Trends NL

aanwezig en in contact met het management. Dit maakt hen
bij uitstek geschikt om als ‘business partner’ de strategie en
AAN WELKE JURIDISCHE UITDAGINGEN MOGEN
BEDRIJVEN ZICH IN DE TOEKOMST VERWACHTEN?
de objectieven van hun bedrijf te ondersteunen en tegelijk
als ‘gatekeeper’ op preventieve wijze de naleving van de
De mondialisering van het bedrijfsleven en de daarmee
wet te bevorderen. De rol en functie van de bedrijfsjurist
gepaard gaande juridische complexiteit zal bedrijven in de
verschilt daarom fundamenteel van deze van de advocaat
toekomst voor belangrijkere juridische uitdagingen blijven
die hem zal bijstaan voor specifieke dossiers en in trajecten
stellen. Bedrijven moeten zowel rekening houden met natio-
van geschillenbeslechting. Daar waar de bedrijfsjurist vanuit
naal, Europees als internationaal recht. Dit alles geeft het
een holistische visie de juridische belangen in zijn bedrijf
belang van een professioneel juridisch management wind in
behartigt, zal de advocaat dit meer doen voor specifieke vragen
de zeilen. Globalisering in combinatie met continue en snelle
en dossiers. Beide beroepen zijn dus zeer complementair.
technologische en sociale innovatie mag door bedrijven niet
Juridische brandpunten
voor het bedrijfsleven
WAAR STAAT HET ONDERWIJS EN IN HET BIJZONDER
DE OPLEIDING TOT MASTER IN DE RECHTEN IN RELATIE
TOT DE ARBEIDSMARKT EN HET BEDRIJFSLEVEN?
Anne De Wolf stond in 2000 mee aan de wieg van het Instituut
De rechtsopleidingen in ons land behoren tot de beste ter
snelle evoluties en veranderingen in het juridische landschap
verhoogt de juridische risico’s voor ondernemingen. Dit noodzaakt een professionalisering van het beroep. De wettelijke
omkadering van de titel van bedrijfsjurist was daarom van
cruciaal belang. Bedrijfsjuristen bekleden door hun kennis van
en aanwezigheid in hun onderneming een unieke plaats onder
de juridische beroepen. Ze behartigen de bedrijfsdoelstellingen
en de naleving van de wet. Hun vertrouwensrelatie met hun
werkgever draagt bij tot het preventief beheer van juridische
risico’s en duurzaam ondernemen.
opleiding. Daarnaast willen de universiteiten hun opleiding
Het federale Instituut voor bedrijfsjuristen is, als rechts-
aan belang winnen. Vooral probleemoplossend denken scoort
om de belangrijkste bedrijfsjuridische trends te duiden.
vroeg. De snelle ‘juridisering’ van onze complexe samenleving
ook de komende jaren verder groeien.
HET INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN - IBJ
o.a. geïnvesteerd in de niet-technische competenties die veel
van het Instituut voor bedrijfsjuristen is ze dus goed geplaatst
het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) oprichtte kwam niets te
wij het belang en de verantwoordelijkheid van de bedrijfsjurist
wereld. Juristen genieten dan ook een zeer degelijke technische
ook optimaal afstemmen op de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt
en de impact hiervan voor bedrijven. Als Directeur-generaal
De wet die in 2000 het beroep van bedrijfsjurist erkende en
afgestraft en leidt tot dure hersteloperaties. In deze context zien
Als het beroep in beweging is, dan geldt dit ook voor de opleiding.
voor bedrijfsjuristen. Zij is een bevoorrechte ooggetuige van de
WAS DE ERKENNING VAN DE BEDRIJFSJURIST ALS
WETTELIJK BESCHERMDE TITEL EEN BELANGRIJKE
OMWENTELING VOOR HET BEROEP?
onderschat worden. Elke misstap wordt vandaag steeds sneller
hoog op de agenda van kwaliteiten die verwacht worden van
bedrijfsjuristen. Het onderwijs draagt dus onmiskenbaar zijn
steentje bij in het optimaal afstemmen van de studie rechten op
Dit is belangrijk daar de bedrijfsjuristen wettelijk gebonden en
de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.
beschermd zijn door het beroepsgeheim en hun adviezen een
belangrijke impact hebben op de continuïteit van hun bedrijf.
HOE WORDT DE FUNCTIE VAN BEDRIJFSJURIST
VANDAAG IN BEDRIJVEN GEVALORISEERD?
De bedrijfsjurist raakt steeds steviger verankerd in het bedrijf
waar hij werkt. Uit een recente studie in opdracht van het IBJ
blijkt dat bijna de helft van de leidinggevende bedrijfsjuristen
rechtstreeks aan de CEO rapporteert. Ruim 1 op 3 zetelt
bovendien in het directiecomité. Dit alles zorgt er mee voor
IS DE BEDRIJFSJURIDISCHE WERELD
EEN MANNENBASTION?
persoon van publiek recht opgericht bij wet van 1 maart
2000, de enige beroepsorganisatie voor bedrijfsjuristen die
waakt over de intellectuele onafhankelijkheid van zijn leden.
In een voortdurend evoluerende geglobaliseerde business
en juridische omgeving wil het IBJ het baken zijn voor de
bedrijfsjuristen in hun cruciale rol van business partner en
juridisch raadgever van hun werkgever. Het Instituut heeft
als doel om de bezieler te zijn van de kwaliteit, integriteit
en onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist en hiervoor de
nodige bruggen te slaan naar alle stakeholders. Het IBJ
Het groeiend aantal vrouwen dat afstudeert aan de rechts-
telt in 2014 1.800 leden waarvan 52% vrouwen en 48%
faculteiten drukt zijn stempel op de vervrouwelijking van het
mannen, 62% Nederlandstaligen en 38% Franstaligen uit
beroep van bedrijfsjurist. Tot 45 jaar zijn de vrouwen ruim in
alle economische sectoren. Meer informatie: www.ibj.be
de meerderheid. Enkel bij de oudere bedrijfsjuristen zijn de
mannen in de meerderheid, met 60% in de groep tussen 45 en
54 jaar oud en 66% voor de groep boven 55 jaar. We stellen dus
een opvallende stijging van het aantal vrouwen in het beroep
DE JURIST EN INNOVATIE
vast. Vandaag zijn vrouwen zelfs numeriek in de meerderheid.
25ste Dag van de bedrijfsjurist
BRUSSEL – DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014
dat liefst 75% van alle juridische managers de impact van de
bedrijfsjurist de afgelopen 5 jaar aanzienlijk zag toenemen. Er
is dus een positieve evolutie van de verloning, invloed in het
Innovatie is de basis en toekomst voor een veerkrachtige
WELKE ROL SPEELDE HET INSTITUUT VOOR
BEDRIJFSJURISTEN IN DEZE EVOLUTIE?
bedrijf, impact op de besluitvorming, rapportering en profes-
samenleving. Bedrijven en overheden zijn zich hier
sionele competenties.
meer dan ooit van bewust. Innovaties op alle terreinen
Het Instituut voor bedrijfsjuristen volgt de ontwikkelingen en
WORDT DE BEDRIJFSJURIST DOOR DE
PROFESSIONALISERINGSTREND STEEDS MEER
DE INTERNE ADVOCAAT VAN HET BEDRIJF?
een impact op de praktijk van de bedrijfsjurist. De 25ste
Hiervoor organiseren wij tal van opleidingen, seminaries en
Bedrijfsjuristen bekleden een ideale positie om het juridische
meerde sprekers zeer praktijkgericht uitgediept om de
studiedagen om de kwaliteit van het beroep te onderbouwen
mijnenveld waarin hun werkgever beweegt mee in kaart te
en te versterken. Verder bepaalt het Instituut de deontologische
brengen en hem zo veilig mogelijk er doorheen te loodsen. Zij
regels van het beroep en ziet het toe op de naleving ervan.
zijn van opleiding juridisch expert, permanent in het bedrijf
trends van het beroep op de voet. We spelen zeer proactief in
op de actualiteit van de juridische wereld. Als kenniscentrum
volgen zich steeds sneller op. Dit heeft onmiskenbaar
Dag van de bedrijfsjurist buigt zich daarom met een 360°
benadering over dit onderwerp. Zowel de juridische als
de bedrijfsgerelateerde aspecten worden door gerenom-
zijn wij zowel een antenne als klankbord voor onze leden.
integratie van innovatie in de juridische praktijk succesvol
toe te passen.
Anne De Wolf, Directeur-generaal van het Instituut voor bedrijfsjuristen
IBJ_adv_Trends_404x267_NL_def.indd 1
Advertorial
13/03/14 10:32