Chapter 2

Cover Page
The handle http://hdl.handle.net/1887/23081 holds various files of this Leiden University
dissertation.
Author: Rommelse, Antonius Franciscus (Anton)
Title: De arbeidsongeschiktheidsverzekering: tussen publiek en privaat. Een beschrijving,
analyse en waardering van de belangrijkste wijzigingen in het Nederlandse
arbeidsongeschiktheidsstelsel tussen 1980 en 2010
Issue Date: 2014-01-23
2
2.1
Criteria om (wijzigingen in) een
arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
INLEIDING
In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel kan (kunnen) worden gewaardeerd. Elke waardering geschiedt
impliciet of expliciet op basis van bepaalde criteria. In theorie bestaan er
tientallen criteria, zoals solidariteit, gelijkheid, doeltreffendheid en betaalbaarheid, zodat een keuze zal moeten worden gemaakt. In dit hoofdstuk zal
uitgebreid worden gemotiveerd welke criteria in deze studie zullen worden
gehanteerd om de belangrijkste wijzigingen die zich hebben voorgedaan in
het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel tussen ongeveer 1980 en 2010,
te waarderen. Voorts zal worden gemotiveerd waarom andere in de literatuur
genoemde criteria niet zullen worden gehanteerd.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.2 zal worden
aangegeven hoe de keuze van criteria is gemaakt. In de daaropvolgende vijf
paragrafen zullen de gekozen criteria nader worden toegelicht. Vervolgens
wordt in paragraaf 2.8 beargumenteerd waarom andere in de literatuur
genoemde criteria niet zijn gekozen. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 2.9
afgesloten met een samenvatting en de belangrijkste conclusies.
2.2
DE
KEUZE VAN CRITERIA
Bij de keuze van criteria is als volgt te werk gegaan. Eerst is een situatie
voorgesteld waarin er nog geen enkele arbeidsongeschiktheidsregeling bestaat.
In dat geval komt het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid
volledig voor rekening van de getroffen werknemer. Hij ontvangt dan immers
geen uitkering als hij arbeidsongeschikt raakt. Wel kan hij, indien hij niet in
zijn levensonderhoud kan voorzien, een beroep doen op de Wet werk en
bijstand (WWB). Deze wet valt buiten het onderwerp van onderzoek (zie paragraaf 1.2) en wordt daarom voor deze studie als gegeven aangenomen.
Vervolgens is nagegaan welke uitgangspunten een rationele besluitvormer
zal hanteren bij het ontwerpen van een arbeidsongeschiktheidsstelsel. Uitgangspunten zijn de doelstellingen, waarden en/of beginselen die richting kunnen
geven aan de inhoud van een stelsel. Deze uitgangspunten kunnen ook worden
aangeduid als basiswaarden, grondslagen, grondgedachten of beginselen van
34
Hoofdstuk 2
sociale rechtsvorming (Van der Heijden en Noordam 2001: 4 en 74).1 De uitgangspunten die een besluitvormer vooraf hanteert bij het inrichten van een
stelsel, kunnen achteraf worden gebruikt om na te gaan of en in hoeverre aan
die uitgangspunten is voldaan. Ze worden dan als maatstaven of criteria gehanteerd om dat stelsel te waarderen. Het eerste uitgangspunt dat een rationele
besluitvormer zal hanteren is dat het arbeidsongeschiktheidsstelsel zo moet
worden ingericht dat het (de) daarmee beoogde doel(en) wordt (worden)
bereikt. Een arbeidsongeschiktheidsstelsel is immers een middel om een
bepaald doel of bepaalde doelen te bereiken. Dat doet de vraag rijzen welk
doel of welke doelen met een arbeidsongeschiktheidsstelsel worden beoogd.
In Nederland bestaat daar een breed gedeelde overeenstemming over. De direct
betrokkenen (overheid, sociale partners, werkgevers en werknemers) delen
de opvatting dat het beroep op het arbeidsongeschiktheidsstelsel zoveel mogelijk moet worden beperkt én dat een redelijke inkomensbescherming moet
worden geboden.2 Deze doelstellingen zijn dan ook uitgangspunten die bij
de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel zullen worden gehanteerd.
Een rationele besluitvormer zal een stelsel immers zo inrichten dat beide
doelstellingen worden bereikt.3 Het zijn daarom tevens criteria op basis waarvan het functioneren van een concreet arbeidsongeschiktheidsstelsel kan
worden gewaardeerd. Immers, zodoende wordt beoordeeld of, en zo ja, in
hoeverre de besluitvormer zijn doelstellingen heeft bereikt. Hierbij dienen wel
twee kanttekeningen te worden geplaatst. Ten eerste zijn de beide hiervoor
genoemde doelstellingen nog tamelijk vaag geformuleerd. Dat is bewust
gedaan. Uitgangspunten behoren enigszins abstract van karakter te zijn, want
ze dienen richting te geven aan de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel en deze dus niet volledig te bepalen. De opvatting dat een uitkering
bijvoorbeeld 70% van het dagloon moet bedragen, kan dan ook niet als uitgangspunt dienen want zij laat geen enkele ruimte voor nadere invulling. Het
kan wel een randvoorwaarde zijn (zie hierna). Ten tweede kunnen beide
doelstellingen op gespannen voet met elkaar staan. Een hogere (lagere) uitkering kan ertoe leiden dat het beroep op een arbeidsongeschiktheidsregeling
toeneemt (afneemt). Dat brengt mee dat een besluitvormer het relatieve gewicht
van deze doelstellingen moet bepalen.
Met voornoemde uitgangspunten kan een arbeidsongeschiktheidsstelsel
nog niet volledig worden ingericht. Bij de keuze van andere uitgangspunten
1
2
3
Volgens Jaspers (2001: 149) kan er onderscheid worden gemaakt tussen uitgangspunten
en basiswaarden. Uitgangspunten zijn volgens hem doelstellingen of beleidsopties. Hij geeft
echter niet aan wat hij onder basiswaarden verstaat. Daardoor is onduidelijk wat hij precies
bedoelt met zijn onderscheid.
Zie onder andere Kamerstukken II 1999/2000, 26 448, nr. 7, p. 5, Kamerstukken II 2004/05,
30 034, nr. 3, p. 3-5 en 19-24, SER 1998: 68, SER 2002: 74-75 en Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid 2001: 5-10.
Daarbij kan wel verschil van mening bestaan over de vraag wat ‘zoveel mogelijk’ en
‘redelijk’ inhouden.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
35
wordt in deze studie een beperking aangebracht. Volstaan wordt met een set
van uitgangspunten die ten minste nodig zijn om richting te kunnen geven
aan de principiële vragen die rijzen bij de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel. De eerste principiële vraag is wie mag of moet bepalen dat een
werknemer wel of niet verzekerd dient te zijn tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Een werknemer kan dat zelf beslissen of een ander (bijvoorbeeld
de overheid of sociale partners) kan dat voor hem beslissen. Een belangrijk,
zo niet het belangrijkste, basisbeginsel van het Nederlandse rechtssysteem is
het vrijheidsbeginsel. In het vermogensrecht komt dat beginsel tot uitdrukking
in het eigendoms- en overeenkomstenrecht. Daarin is onder andere bepaald
dat mensen in beginsel naar eigen inzicht over hun bezittingen mogen beschikken. Dat brengt onder andere mee dat mensen in beginsel zelf mogen beslissen
of ze hun eigendom aan een ander verkopen. Evenzo mogen mensen in beginsel zelf beslissen of, en zo ja, welke goederen en diensten zij van een ander
kopen. Anders gezegd, mensen mogen in beginsel zelf beslissen waar ze hun
inkomen aan besteden. Het uitgangspunt is dan ook dat een werknemer zelf
mag bepalen of hij zich tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico wil verzekeren.
Uit hetzelfde vrijheidsbeginsel vloeit voort dat ook verzekeraars keuzevrijheid
hebben. Zij mogen in beginsel zelf bepalen of ze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden en of ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering met
een bepaalde werknemer afsluiten. Vrijheden zijn echter niet absoluut. De
gerechtvaardigde belangen van anderen kunnen grenzen stellen aan de uitoefening van een recht.4 Omdat vrijheid echter het uitgangspunt is, dient een
beperking door de wetgever met draagkrachtige argumenten te worden
gemotiveerd. Ook de keuzevrijheid van werknemers en/of verzekeraars kan
dus worden beperkt, mits deze beperking wordt gerechtvaardigd door zwaarwegende belangen. Vanwege het voorgaande wordt de mate van keuzevrijheid
in deze studie als een criterium gehanteerd om een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen. Op het criterium van keuzevrijheid, de subsidiaire rol voor
de overheid en de daaruit voortvloeiende motiveringsplicht voor de wetgever
zal in paragraaf 2.3 nader worden ingegaan.
Als een werknemer zich wil of moet verzekeren, rijst de tweede principiële
vraag wat de omvang (hoogte en duur) van de uitkering dient te zijn bij het
intreden van arbeidsongeschiktheid. Met deze polisvoorwaarde wordt invulling
gegeven aan een van de twee doelen van een arbeidsongeschiktheidsstelsel,
te weten het bieden van een redelijke inkomensbescherming. Uit het hiervoor
genoemde beginsel van keuzevrijheid vloeit voort dat een werknemer, in
onderhandeling met een verzekeraar, in beginsel zelf mag bepalen wat hij
beschouwt als een ‘redelijke inkomensbescherming’. De ene werknemer kan
4
Zo bepaalt art. 5:1, tweede lid, BW het volgende: “Het staat de eigenaar met uitsluiting
van een ieder vrij van de zaak gebruik te maken, mits dit gebruik niet strijdt met de rechten
van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde
beperkingen.”
36
Hoofdstuk 2
een uitkering van 70% van het inkomensverlies gedurende één jaar voldoende
vinden, terwijl een andere werknemer 80% van zijn inkomensverlies tot zijn
pensioen vergoed wil hebben. In deze studie wordt de mate van inkomensbescherming daarom als een criterium gehanteerd om een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen. In paragraaf 2.4 zal dit criterium worden toegelicht.
De derde principiële vraag bij de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel is de vraag hoe en door wie de uitkeringen moeten worden gefinancierd.
De keerzijde van keuzevrijheid is dat een werknemer een premie zal moeten
betalen als hij zich wenst te verzekeren. De hoogte van de premie wordt in
onderhandeling tussen werknemer en verzekeraar vastgesteld. Een verzekeraar
zal in ieder geval een zodanige premie vragen dat hij de verwachte uitkeringen
kan financieren. Om quitte te kunnen spelen, zal een verzekeraar zich daarbij
laten leiden door het equivalentiebeginsel, dat wil zeggen dat de hoogte van
de premie – afgezien van uitvoeringskosten – gelijk is aan de grootte van het
risico vermenigvuldigd met de verwachte omvang (hoogte en duur) van de
uitkering. Dat brengt onder andere mee dat als een werknemer een tweemaal
zo hoge uitkering wenst, hij daar een tweemaal zo hoge premie voor zal
moeten overhebben. Van dit equivalentiebeginsel kan worden afgeweken als
de overheid of sociale partners ingrijpen. Zij kunnen het bijvoorbeeld onrechtvaardig vinden dat werknemers met een relatief grote kans op arbeidsongeschiktheid een veel hogere premie moeten betalen dan werknemers met een
relatief kleine kans op arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de premie wordt
dan mede gebaseerd op basis van overwegingen van solidariteit. Naarmate
meer wordt afgeweken van het equivalentiebeginsel, wordt de hoogte van
de premie meer bepaald door het solidariteitsbeginsel, en omgekeerd. Een
sterke (zwakke) mate van equivalentie betekent een zwakke (sterke) mate van
solidariteit (Fluit 2001: 32). In deze studie wordt de mate van equivalentie of
solidariteit daarom als een criterium gehanteerd om een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen. Dit criterium komt in paragraaf 2.5 aan de orde.
De vierde principiële vraag die bij de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel rijst, is de vraag wie de regeling(en) moet(en) uitvoeren. Die keuze
zal door een individuele werknemer vooral worden bepaald door de hoogte
van de premie die hij voor een bepaalde mate van inkomensbescherming moet
betalen. Deze premie is afhankelijk van verwachte uitkeringslasten en de
uitvoeringskosten. Hierbij valt een volume- en prijscomponent te onderscheiden. De verwachte uitkeringslasten zijn immers onder meer afhankelijk van
de kans op en de verwachte duur van arbeidsongeschiktheid. Deze factoren
zijn niet volledig exogeen. Zo kan door preventie- en re-integratiemaatregelen
invloed worden uitgeoefend op de kans dat een werknemer arbeidsongeschikt
raakt of blijft. Preventie en re-integratie kunnen zodoende het beroep op een
arbeidsongeschiktheidsstelsel terugdringen. Dat is, als eerder gezegd, tevens een
van de doelen van een arbeidsongeschiktheidsstelsel en wordt in deze studie
daarom ook als een criterium gehanteerd om een arbeidsongeschiktheidsstelsel
te waarderen. In paragraaf 2.6 zal nader op dit criterium worden ingegaan.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
37
Een preventie- of re-integratiemaatregel kost geld. Een (private of publieke)
verzekeraar, althans als deze doelmatig werkt, zal een dergelijke maatregel
alleen nemen als de baten ervan groter zijn. Deze baten bestaan uit een daling
van de verwachte uitkeringslasten. Een doelmatig werkende verzekeraar zal
een extra preventie- of re-integratiemaatregel dan ook nemen zolang de kosten
ervan lager zijn dan de daling van de verwachte uitkeringslasten. Dat heeft
tot gevolg dat de som van de verwachte uitkeringslasten, preventie- en reintegratiekosten, zo laag mogelijk is. Daarnaast zijn aan de totstandkoming,
uitvoering en naleving van een (private of publieke) verzekering kosten voor
een verzekeraar verbonden. Voor zover deze zogenaamde transactiekosten
voor rekening van de verzekeraar komen, zal hij ze – om verlies te voorkomen
– moeten doorbelasten in de premie. Voor werknemers, althans als zij de
premie moeten betalen, is het dan ook van belang dat deze transactiekosten
tot een minimum worden beperkt. Daarnaast kunnen werknemers ook zelf
preventie- en re-integratiemaatregelen nemen. Dat zullen ze bijvoorbeeld doen
als het verwachte inkomensverlies gedeeltelijk voor hun rekening komt (eigen
risico). Voorts zal de totstandkoming, uitvoering en/of naleving van de verzekering ook voor de werknemer transactiekosten meebrengen. Voor werknemers is het dus tevens van belang dat de som van de kosten die direct voor
hun rekening komen, zo laag mogelijk is. Daarnaast kan een arbeidsongeschiktheidsstelsel kosten meebrengen voor derden, zoals werkgevers. Een rationele
besluitvormer zal ook deze kosten tot een minimum willen beperken. Anders
gezegd, een rationele besluitvormer zal de totale kosten van het arbeidsongeschiktheidsstelsel, gegeven een bepaalde mate van inkomensbescherming zo laag
mogelijk willen houden. Dit criterium zal in paragraaf 2.7 nader worden
toegelicht.
In deze studie worden dus vijf criteria gehanteerd om (wijzigingen in) een
arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen. Deze criteria hebben alle de aard
van ‘meer of minder’, ‘groter of kleiner’ dan wel ‘hoger of lager’. De mate van
keuzevrijheid van een werknemer kan groter of kleiner zijn, de mate van
inkomensbescherming kan groter of kleiner zijn, de mate van equivalentie
(solidariteit) in de premiestelling kan groter of kleiner zijn, het beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen kan groter of kleiner zijn en de totale kosten
kunnen hoger of lager zijn. De criteria zijn dan ook geschikt om zowel een
arbeidsongeschiktheidsstelsel zelf als wijzigingen daarin te waarderen,5 met
dien verstande dat in het eerste geval wel duidelijk moet worden gemaakt
waarmee een vergelijking wordt gemaakt. Neem als voorbeeld de mate van
inkomensbescherming. Een uitkering die gelijk is aan 70% van het laatstverdiende loon kan men alleen als relatief hoog of laag waarderen als duidelijk
is waarmee dat wordt vergeleken. Bij de waardering van een bepaald arbeidsongeschiktheidsstelsel zal dat nader moeten worden gemotiveerd. Bij een
5
Of om twee of meer arbeidsongeschiktheidsstelsels met elkaar te vergelijken.
38
Hoofdstuk 2
wijziging in het stelsel kan men eenvoudig vaststellen of de uitkering ná de
wijziging hoger dan, gelijk is aan of lager is dan vóór de wijziging.6 Verder
is nog het volgende van belang. Bij sommige criteria kan worden volstaan
met een vergelijking van de inhoud van het stelsel vóór en ná de wijziging.
Daarvoor wordt wederom verwezen naar het hiervoor genoemde voorbeeld.
Of de mate van inkomensbescherming is toe- of afgenomen, kan relatief
eenvoudig worden vastgesteld door de hoogte en duur van de uitkering vóór
en ná de wijziging met elkaar te vergelijken.7 Bij andere criteria is het eerst
nodig om vast te stellen tot welke uitkomsten een wijziging heeft geleid. Neem
als voorbeeld het criterium ‘beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen’.
Van een bepaalde wijziging, bijvoorbeeld een grotere financiële prikkel voor
werkgevers, kan niet zonder meer worden vastgesteld dat die het beroep op
de arbeidsongeschiktheidsregelingen heeft doen afnemen. Daar zullen eerst
feitelijke gegevens (cijfers) over moeten worden verzameld. Voorts zal moeten
worden onderzocht of een dalend beroep inderdaad het gevolg is geweest
van die wijziging. In dit geval wordt de wijziging in het stelsel dus gewaardeerd op basis van de uitkomsten van die wijziging.
Tot slot van deze paragraaf wordt opgemerkt dat de hiervoor genoemde
uitgangspunten moeten worden onderscheiden van randvoorwaarden. Een
randvoorwaarde is een juridische, economische of politieke eis of verplichting
waaraan de inhoud of het resultaat van een arbeidsongeschiktheidsstelsel of
-regeling dient te voldoen. Deze randvoorwaarden geven geen richting aan
de inhoud van een stelsel of regeling, maar stellen grenzen aan wat is toegestaan. Zo dienen gelijke gevallen gelijk te worden behandeld. Dat is een
fundamenteel beginsel binnen het Nederlandse rechtssysteem (Brenninkmeijer
en Heerma van Voss 2001: 980). Het geeft echter geen richting aan de vragen
wie wel of niet onder de personele werkingssfeer zouden moeten vallen, wat
de hoogte en duur van een uitkering zouden moeten zijn, hoe en door wie
de uitkeringslasten zouden moeten worden gefinancierd of wie de regeling
zou(den) moet(en) uitvoeren. Wel brengt het onder andere mee dat als ervoor
wordt gekozen dat werknemers verplicht verzekerd moeten zijn, die verplichting moet gelden voor alle werknemers, tenzij kan worden gerechtvaardigd
waarom voor bepaalde (groepen) werknemers een uitzondering moet worden
gemaakt. Het gelijkheidsbeginsel stelt dus grenzen en is daarom een randvoorwaarde waaraan moet worden voldaan. Verder dient een arbeidsongeschiktheidsregeling, althans een publieke, te voldoen aan internationale rechtsnormen, zoals die onder andere zijn neergelegd in verdragen van de ILO. Het
zijn normen die op een gegeven moment gelden en waar het nationale recht
aan moet voldoen. Het zijn echter geen uitgangspunten die aangeven hoe het
6
7
Bij een vergelijking van twee of meer stelsels kan men vaststellen of de uitkering in het
ene stelsel hoger dan, gelijk is aan of lager is dan in het andere stelsel.
Bij twee of meer stelsels kan de hoogte en duur van de uitkeringen in die stelsels met elkaar
worden vergeleken.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
39
arbeidsongeschiktheidsstelsel zou moeten worden ingericht.8 Ze stellen meestal
grenzen aan wat is toegestaan.9 Internationale rechtsnormen zijn dan ook
randvoorwaarden. Tot slot kan worden geëist dat de totale arbeidsongeschiktheidslasten niet hoger mogen zijn dan een bepaald bedrag.10 Dat kan berusten
op opvattingen over de optimale omvang en samenstelling van de collectieve
uitgaven. Ook een dergelijke financiële eis geeft geen richting aan de inhoud
van een arbeidsongeschiktheidsstelsel, maar stelt grenzen aan wat dit stelsel
mag kosten. Het is daarom een randvoorwaarde. Omdat randvoorwaarden
geen richting geven maar grenzen stellen en tijdelijk van karakter kunnen zijn,
worden ze in deze studie niet gehanteerd als criteria om (wijzigingen in) een
arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen. Er wordt echter niet geheel aan
voorbijgegaan, want uit de hiervoor genoemde voorbeelden blijkt dat randvoorwaarden meestal dwingender zijn dan uitgangspunten. Ze kunnen de vrijheidsgraden aanzienlijk beperken bij de inrichting van een concreet arbeidsongeschiktheidsstelsel. Daarom zal er in die zin aandacht aan worden besteed dat
zal worden nagegaan of en in hoeverre in de loop der tijd van bepaalde
uitgangspunten is afgeweken vanwege bepaalde randvoorwaarden.
2.3
MATE
VAN KEUZEVRIJHEID
Vrijheid is een belangrijke waarde in onze samenleving. Mensen moeten zoveel
mogelijk kunnen doen wat zij zelf willen. Een ieder mag zijn leven inrichten
zoals hij dat goeddunkt. Hij mag zelf bepalen welke opleiding hij volgt, hoe
hij zijn brood zal verdienen, hoe hij zijn vrije tijd besteedt, van welke verenigingen hij lid wordt, enz. Behalve dat mensen zelf mogen bepalen wat ze doen,
mogen ze denken en geloven wat ze willen en zijn ze vrij om hun mening
te uiten. Deze vrijheden worden van zo’n groot belang geacht dat ze als
fundamentele rechten zijn neergelegd in de Grondwet. In diezelfde Grondwet
wordt ook het eigendomsrecht beschermd. Mensen mogen naar eigen inzicht
beschikken over hun bezittingen. Zij mogen hun eigendom gebruiken, verbruiken, verhuren, maar het ook aan een ander verkopen. Verkoop is alleen
mogelijk als er iemand anders is die de betreffende zaak wil kopen. Ook daarin
8
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het op zich mogelijk is dat een internationale
norm de status van een uitgangspunt heeft.
9 Zo mogen op grond van art. 20 van het ILO-verdrag nr. 121 de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte niet lager zijn dan 60% van
het minimumloon, althans bij volledige arbeidsongeschiktheid.
10 Meestal wordt dat overigens niet zo expliciet gesteld, maar wordt het bijvoorbeeld gegoten
in de vorm dat volgend kalenderjaar een bedrag X moet worden bezuinigd of omgebogen,
omdat de prognose is dat – bij ongewijzigd beleid – de uitgaven in dat kalenderjaar met
een bepaald percentage ten opzichte van dit kalenderjaar zullen toenemen. Impliciet wordt
daarmee een plafond in de vorm van een bepaald bedrag gesteld aan de uitgaven in dat
kalenderjaar.
40
Hoofdstuk 2
zijn mensen vrij. Iedereen mag zelf beslissen of, en zo ja, welke goederen11
en diensten hij wenst aan te schaffen. Met andere woorden, vrijheid omvat
ook keuzevrijheid met betrekking tot de wijze waarop iemand zijn inkomen
wenst te besteden. Deze keuzevrijheid komt tot uiting in de vraag naar zaken
en diensten die door consumenten wordt uitgeoefend. Deze zaken en diensten
worden aangeboden door producenten. Ook zij hebben keuzevrijheid. Een
producent beslist zelf welke zaken of diensten hij aanbiedt, op welke wijze
hij die produceert en aan wie hij ze verkoopt. Door het sluiten van een overeenkomst wordt de eigendom van een zaak door de producent overgedragen
aan de consument of wordt door de producent een prestatie voor de consument verricht. Anders gezegd, keuzevrijheid wordt uitgeoefend door het sluiten
van overeenkomsten. Keuzevrijheid voor consument en producent vergt dan
ook contractvrijheid. Dit beginsel ligt ten grondslag aan het overeenkomstenrecht en houdt in dat mensen zelf mogen bepalen of ze een overeenkomst
sluiten, met wie ze een overeenkomst sluiten en wat de inhoud van die overeenkomst zal zijn (Houben 2005: 2).
Vrijheid kan niet absoluut zijn. De vrijheid van de een moet verenigbaar
zijn met de vrijheid van de ander (Hartlief 1999: 10). Wet, moraal en fatsoen
stellen daarom grenzen en beperkingen aan de uitoefening van vrijheidsrechten. Iedereen mag zijn mening uiten, maar mag daarom nog niet een ander
beledigen. Iedereen mag met zijn eigendom doen wat hij wil, maar mag
daarom nog niet ‘s nachts zo veel lawaai maken dat zijn buren niet kunnen
slapen. Ook de keuze- en contractvrijheid is aan grenzen en beperkingen
gebonden. Een overeenkomst die niet vrijwillig is aangegaan, bijvoorbeeld
door bedreiging of bedrog, kan worden vernietigd. Op deze wijze wordt
iemands vrijheid beschermd tegen ongeoorloofde praktijken van een ander
(Hartlief 1999: 10). In sommige gevallen wordt de keuze- of contractvrijheid
beperkt om iemand tegen zichzelf te beschermen. Zo is het voor jongeren onder
de 16 jaar onverstandig om alcohol te drinken. Aan hen mag daarom geen
alcohol worden verkocht. In andere gevallen wordt de keuze- of contractvrijheid beperkt om de economisch zwakkere te beschermen tegen het overwicht
van een ander (Hartlief 1999: 11-12). Zo kent het arbeidsovereenkomstenrecht
veel bepalingen waaraan werkgever en werknemer zijn gebonden of waarvan
alleen ten gunste van de werknemer mag worden afgeweken. De inhoud van
de arbeidsovereenkomst wordt dus deels door de wet bepaald. Werkgever
en werknemer zijn echter wel vrij om al dan niet een overeenkomst met elkaar
aan te gaan. Ook die vrijheid wordt soms beperkt, bijvoorbeeld bij zaken die
voorzien in primaire levensbehoeften (Houben 2005: 34). Zo dient een nutsbedrijf gas, licht of water te leveren als een consument daarom verzoekt. Hier
is sprake van contractdwang omdat een producent niet mag weigeren een
11 In het burgerlijk recht vallen onder het begrip ‘goederen’ zowel zaken als vermogensrechten
(zie art. 3:1 BW). In de economische wetenschap wordt met dat begrip doorgaans enkel
gedoeld op zaken.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
41
overeenkomst te sluiten. In een enkel geval is de consument verplicht om een
overeenkomst te sluiten. Zo zijn automobilisten, om verkeersslachtoffers te
beschermen, verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten (Houben
2005: 165 en 172). Ook in dit geval is sprake van contractdwang.
Niet alleen vanuit normatief maar ook vanuit welvaartstheoretisch oogpunt
kan een voorkeur voor keuzevrijheid worden afgeleid. Keuzevrijheid stelt
mensen in staat om hun individuele welvaart te maximaliseren. In de economische wetenschap wordt verondersteld dat mensen oneindige behoeften hebben.
Hun middelen (zoals geld en tijd) zijn echter beperkt. Daarom moeten mensen
keuzes maken. Uit de talloze wijzen waarop iemand zijn middelen kan aanwenden, zal hij het alternatief kiezen dat zijn behoeften het meest bevredigt.
Zo zal een consument zijn inkomen aan die combinatie van goederen en
diensten besteden die hem het meeste genot schenkt, oftewel het meeste nut
oplevert. Anders gezegd, een consument streeft naar een zo groot mogelijke
individuele welvaart (Van der Doel en Van Velthoven 1990: 28-29). Doorgaans
weten mensen zelf het beste hoeveel (extra) nut ze ontlenen aan de aanschaf
of consumptie van een bepaalde zaak of dienst. Deze (marginale) baten zullen
ze afwegen tegen de (marginale) kosten, dat wil zeggen de prijs die zij voor
die zaak of dienst moeten betalen. Op deze manier kunnen mensen hun
inkomen zo besteden dat zij hun individuele welvaart maximaliseren. Op basis
van deze analyse, die is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen rationeel
handelen, kan worden betoogd dat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering tot welvaartsverlies lijdt. Mensen moeten zich dan immers verzekeren
terwijl ze dat misschien niet uit zichzelf zouden hebben gedaan of tegen andere
polisvoorwaarden wanneer die verzekeringsplicht niet zou hebben bestaan.
Anders gezegd, iemand wordt gedwongen om premie te betalen voor een
verzekering die hij anders niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben
gesloten. Zou die discrepantie zich niet voordoen, dan is het de vraag waarom
die verzekeringsplicht nodig is. In ieder geval is die niet nodig voor het
betreffende individu. Een verzekeringsplicht kan dus tot een vermindering
van iemands individuele welvaart leiden. Algemener gesteld, keuzevrijheid
leidt vanuit het individu gezien tot optimale beslissingen, terwijl bestedingsdwang tot suboptimale beslissingen leidt. Daarbij is het niet van belang of
die bestedingsdwang wordt uitgeoefend door de wetgever, sociale partners
of iemand anders.
De analyse in de vorige alinea is gebaseerd op het klassieke mensbeeld
in de economische wetenschap dat mensen op rationele wijze keuzes maken.
Op de veronderstellingen die aan deze rationele keuzetheorie ten grondslag
liggen, is door een recente stroming in de economische wetenschap, de gedragseconomie, kritiek geleverd (Van Dijk en Zeelenberg 2009: 25-27). Mensen
blijken bij hun beslissingen niet altijd de kosten en baten tegen elkaar af te
wegen, alle relevante informatie te verzamelen en te gebruiken, te kiezen voor
het alternatief dat hen het meeste nut (de meeste welvaart) oplevert, enz. De
vraag is dan ook of mensen daadwerkelijk de meest optimale beslissing nemen
42
Hoofdstuk 2
wanneer zij (de grootst mogelijke) keuzevrijheid hebben met betrekking tot
verzekeringen, meer in het bijzonder met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo bevredigt een verzekering geen actuele behoefte, terwijl
wel actuele behoeften daarvoor moeten worden opgeofferd. Een werknemer
moet immers nú een premie betalen, omdat zich in de (nabije of verre) toekomst een gebeurtenis kan voordoen waardoor hij (inkomens)schade kan lijden.
Anders gezegd, een werknemer moet afzien van directe behoeftebevrediging
om zijn toekomstige behoeftebevrediging zeker te stellen. Veel mensen vinden
het eerste echter veel belangrijker dan het tweede (Van Dijk en Zeelenberg
2009: 35). Dat geldt vooral voor mensen met een relatief laag inkomen (Potters
en Prast 2009: 53). Verzekeringen kunnen dus alleen tot stand komen als
werknemers zich een beeld vormen over de toekomst. Een werknemer die
bij de dag van vandaag leeft, zal zich dan ook niet verzekeren. Maar ook
werknemers die wel vooruitkijken, kunnen besluiten om zich niet te verzekeren, bijvoorbeeld omdat zij door hun optimistische toekomstvisie denken dat
zij niet arbeidsongeschikt zullen raken. Veel mensen onderschatten de kans
dat ze een ernstige ziekte kunnen krijgen of dat hun een ongeval kan overkomen (Van Dijk en Zeelenberg 2009: 33). Voor realistischer werknemers geldt
dat zij twee situaties met elkaar moeten vergelijken, een situatie zónder en
een situatie mét verzekering. Op basis daarvan moeten ze bepalen welke
premie ze maximaal overhebben voor een verzekering.12 Dat is geen sinecure,
want daarvoor moeten allerlei inschattingen worden gemaakt, bijvoorbeeld
over de toekomstige inkomensontwikkeling en de kans om arbeidsongeschikt
te raken. Het zal – als een werknemer die moeite al neemt – niet altijd mogelijk
zal zijn om die gegevens met een voldoende mate van nauwkeurigheid te
bepalen (Groot e.a. 2002: 15), terwijl het werken met onzekerheidsmarges de
besluitvorming compliceert. Bovendien kunnen bij die inschattingen fouten
worden gemaakt. Mensen maken namelijk vaak gebruik van vuistregels om
de besluitvorming te vereenvoudigen (Van Dijk en Zeelenberg 2009: 33-34).
Dat kan echter leiden tot een onjuiste inschatting van de kans op bepaalde
gebeurtenissen. Dit zal zich bij het calculeren van de kosten en baten van een
verzekering tegen langdurige arbeidsongeschiktheid in sterkere mate voordoen
dan bij een verzekering tegen kortdurende arbeidsongeschiktheid. Bovendien
is het in het eerste geval maar de vraag of mensen een zodanig langetermijnhorizon hebben dat ze alle kosten en baten van een verzekering in kaart
brengen. De beslissing om zich wel of niet te verzekeren, althans de vaststelling
welke premie men daar maximaal voor overheeft, is dan ook een zeer complexe beslissing. Niet iedere werknemer zal daarvoor over de vereiste cognitieve vaardigheden beschikken (Potters en Prast 2009: 49). Daar komt voor de
werknemer die de principebeslissing heeft genomen om zich te verzekeren,
nog het volgende bij. Hij zal daarvoor informatie moeten verzamelen over
12 In theorie moeten ze daarbij bepalen welke premie ze maximaal willen betalen bij ieder
uitkeringsniveau qua hoogte en duur.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
43
de polissen die door verzekeraars worden aangeboden. Vanwege het grote
aanbod zal een werknemer zich daarbij beperkingen opleggen. Dat kan ertoe
leiden dat hij niet voor de voor hem optimale verzekering kiest. Mensen nemen
vaak genoegen met een voldoende resultaat, maar dat hoeft uiteraard niet het
beste resultaat te zijn (Van Dijk en Zeelenberg 2009: 29-30). De grote variatie
in premies en polisvoorwaarden kan er zelfs toe leiden dat een werknemer
geen keuze kan maken tussen de aangeboden verzekeringen (keuzestress).
Mensen hebben namelijk de neiging om (lastige) beslissingen, ook als ze die
belangrijk vinden, uit te stellen (Potters en Prast 2009: 52). Daar komt bij dat
een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals andere verzekeringen en financiële diensten, een ondoorzichtig product is door het aantal polisvoorwaarden
en de aard daarvan (Groot e.a. 2002: 45). Dat maakt het voor een werknemer
lastig om de inhoud van de aangeboden polissen met elkaar te vergelijken.
Bovendien is een van de belangrijkste polisvoorwaarden, te weten de premie,
niet vooraf bekend, omdat een verzekeraar die pas vaststelt nadat hij informatie
heeft ingewonnen over het ziekteverleden en/of de gezondheidstoestand van
de werknemer, bijvoorbeeld door hem een uitgebreide vragenlijst te laten
invullen, hem om een gezondheidsverklaring te vragen en/of medisch te
keuren (Groot e.a. 2002: 37 en 54-55). Een werknemer kan de aangeboden
verzekeringen dan ook pas werkelijk met elkaar vergelijken indien hij bij elke
verzekeraar deze langdurige procedure heeft gevolgd. De tijd en moeite die
dat kost en/of de inbreuk op zijn privacy, kan een werknemer doen besluiten
om zich niet te verzekeren (Groot e.a. 2002: 35) of slechts bij één of twee
verzekeraars een aanvraag in te dienen (Van Dijk en Zeelenberg 2009: 31). Ook
dat laatste kan ertoe leiden dat hij niet voor de voor hem optimale verzekering
kiest of dat hij zelfs afziet van het afsluiten van een verzekering. Tot slot: bij
het voorgaande is nog geabstraheerd van de invloed die kan uitgaan van
religieuze of levensovertuigingen en/of de directe omgeving. Zo zijn er mensen
die zich niet verzekeren vanwege hun geloof.13 Voorts kunnen er werknemers
zijn die zich niet verzekeren omdat anderen in hun omgeving dat ook niet
doen (Groot e.a. 2002: 28). Ook het tegenovergestelde kan zich echter voordoen.
Kortom, om diverse redenen kan het zich voordoen dat werknemers zich
niet wensen te verzekeren, dat werknemers die zich wel wensen te verzekeren
dat toch niet doen14 óf dat werknemers die zich verzekeren, niet voor de voor
hen optimale verzekering kiezen. Dat kan voor de wetgever aanleiding zijn
om op te treden. Anders gezegd, de wetgever is niet verplicht om in te grijpen.
Aan overheidsinterventie kunnen immers nadelen verbonden zijn die groter
13 In Nederland is daarmee rekening gehouden. Vanwege gemoedsbezwaren kunnen werknemers verzoeken om ontheven te worden van de verzekeringsplicht voor onder andere
de werknemersverzekeringen (art. 64 Wfsv). Omdat daardoor voor of door hen geen premies
hoeven te worden betaald, wordt een premievervangende belasting geheven (art. 65 Wfsv).
14 Hierbij is nog afgezien van de mogelijkheid dat een werknemer wordt geweigerd door
een verzekeraar (zie hierna).
44
Hoofdstuk 2
zijn dan de nadelen van het maatschappelijk probleem dat de wetgever wenst
op te lossen. Een nadeel kan bijvoorbeeld zijn dat de oplossing die de overheid
kiest, de keuzevrijheid van werknemers beperkt. Indien dat het geval is, zal
de wetgever zijn ingrijpen, althans zijn wijze van ingrijpen, dienen te motiveren. Vrijheid, waaronder keuzevrijheid, is immers een basisbeginsel van
ons rechtssysteem. Deze status brengt mee dat de wetgever dient te rechtvaardigen waarom een inbreuk op de keuzevrijheid van werknemers noodzakelijk
is (Fase 2001b: 49).15 Deze motiveringsplicht voor de wetgever is onder andere
neergelegd in de kwaliteitseisen die aan wetgeving worden gesteld en in het
Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK). In de nota Zicht
op wetgeving, die ten grondslag heeft gelegen aan de huidige aanwijzingen
voor de regelgeving, wordt gesteld dat het beginsel van subsidiariteit een
fundamentele eis is die aan het overheidsoptreden wordt gesteld.16 De wetgever dient niet nodeloos in de samenleving in te grijpen, maar waar mogelijk
verantwoordelijkheden bij burgers of maatschappelijke organisaties te laten
of te leggen. Zelfregulering heeft de voorrang. Mocht ingrijpen door de wetgever al geboden zijn, dan dient deze zo beperkt mogelijk te zijn.17 Deze
subsidiaire rol voor de wetgever is eveneens neergelegd in het IAK dat in 2011
door het kabinet-Rutte I is aanvaard.18 Dit IAK bevat een zevental vragen die
moeten worden beantwoord bij ieder nieuw voorstel voor beleid of regelgeving
dat door het kabinet aan het parlement wordt voorgelegd. Een adequate
beantwoording van de zeven vragen moet ervoor zorgen dat beleids- en
wetsvoorstellen voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor beleid en
regelgeving. Hiermee wordt onder andere beoogd te bevorderen dat alleen
regelgeving tot stand komt die echt nodig en proportioneel is.19 Een van de
vragen die moeten worden beantwoord, is de vraag wat overheidsinterventie
rechtvaardigt. In algemene zin is overheidsinterventie enkel gerechtvaardigd
als dat noodzakelijk is voor de behartiging van een publiek belang.20 Van
een publiek belang is onder andere sprake bij het waarborgen van de veiligheid
in het algemeen en het beschermen van de zwakkeren in de samenleving.
Ook op het terrein van de sociale zekerheid is het subsidiariteitsbeginsel
een belangrijk uitgangspunt voor het overheidsbeleid. Zo wordt in de Sociale
15 Daarmee wordt immers eveneens inbreuk gemaakt op de contractvrijheid. Een dergelijke
inbreuk dient volgens Houben te worden gerechtvaardigd (Houben 2005: 1).
16 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2, p. 26.
17 In aanwijzing. 7, onderdeel c, van de Aanwijzingen voor de regelgeving is bepaald dat
er enkel een noodzaak voor overheidsinterventie bestaat als het zelfregulerend vermogen
van de direct betrokkenen tekortschiet om het gestelde doel te bereiken.
18 Kamerstukken II 2010/11, 29 515, nr. 330.
19 Kamerstukken II 2010/11, 29 515, nr. 330, p. 1.
20 Ziehttp://www.kc-wetgeving.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/fase-1-probleemanalyse/overheidsinterventie/ (geraadpleegd op 9 augustus 2012)
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
45
Nota 1995 aangegeven dat een drietal beginselen maatgevend is voor de
verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en burgers:21
1 Als een risico op individuele basis privaat verzekerbaar is tegen redelijke
voorwaarden, dan moet worden afgewogen of en in hoeverre het nog
langer noodzakelijk is dat de overheid regelend optreedt. De persoonlijke
verantwoordelijkheid om zich te verzekeren gaat immers vóór de verantwoordelijkheid van de gemeenschap. Of er sprake is van ‘redelijke voorwaarden’ wordt bepaald door de hoogte van de te betalen premie, de
overige polisvoorwaarden, de toegankelijkheid en de uitvoerbaarheid.
2 Als een risico van een werknemer kan worden opgevangen binnen de
arbeidsovereenkomst met de werkgever, dan verdient dat de voorkeur
boven een wettelijke regeling. Zo kan een vorm van sociale zekerheid
binnen de onderneming ontstaan met meer mogelijkheden tot differentiatie
en met sterkere prikkels tot kostenbeheersing.
3 Als een risico van een werknemer kan worden verevend op het niveau
van de bedrijfstak of per risicogroep binnen een bedrijfstak, dan verdient
dat de voorkeur boven landelijke verevening. Zo kan ruimte ontstaan voor
premiedifferentiatie met lagere uitkeringslasten van dien.
Het overheidsoptreden dient dus complementair te zijn aan het particuliere
initiatief.22 Er is voor de overheid geen noodzaak om een wettelijke regeling
te treffen als werknemers zelf een verzekering kunnen afsluiten dan wel op
grond van de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verzekerd kunnen
worden tegen inkomensverlies als gevolg van een bepaald onzeker voorval.
Als dat particuliere initiatief echter tekortschiet, dan kan dat voor de wetgever
reden zijn om in te grijpen. Het particuliere initiatief kan onder andere tekortschieten als een werknemer geen verzekering kan afsluiten, bijvoorbeeld omdat
een verzekeraar niet bereid is het risico van de verzekerde over te nemen
vanwege diens slechte gezondheidstoestand. In dat geval is sprake van risicoselectie. Dat kan voor de wetgever reden zijn om zodanige maatregelen te
treffen dat toch iedere werknemer zich kan verzekeren, bijvoorbeeld door een
acceptatieplicht voor verzekeraars of een verzekering van rechtswege voor
werknemers. In het eerste geval wordt de keuzevrijheid van verzekeraars
beperkt en in het tweede geval de keuzevrijheid van werknemers. In beide
gevallen is er sprake van dwang. Deze dwang berust op solidariteit met
zogenaamde ‘slechte risico’s’ (Teulings e.a. 1997: 214). Op het solidariteitsbeginsel wordt in paragraaf 2.5 nog ingegaan voor zover dat betrekking heeft op
de premiestelling. Voorts kan de wetgever van oordeel zijn dat de polisvoorwaarden voor ‘slechte risico’s’ onredelijk zijn, bijvoorbeeld omdat zij geen recht
hebben op een uitkering als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door
bepaalde ziektes (uitsluitingsclausule) of omdat zij een relatief hoge premie
21 Kamerstukken II 1994/95, 23 902, nrs. 1-2, p. 113.
22 Kamerstukken II 1994/95, 23 902, nrs. 1-2, p. 113.
46
Hoofdstuk 2
moeten betalen. Ook in deze gevallen kan de wetgever op grond van solidariteitsoverwegingen besluiten om in te grijpen. Afhankelijk van de wijze waarop
dat gebeurt, heeft dat tot gevolg dat de keuzevrijheid van verzekeraars en/of
werknemers in meer of mindere mate wordt beperkt. Anders gezegd, er is
sprake van meer of minder dwang.
Werknemers kunnen dus meer of minder keuzevrijheid hebben. Die vrijheid
kan betrekking hebben op de keuze om zich te verzekeren, de keuze van
verzekeraar en de keuze met betrekking tot de polisvoorwaarden. De belangrijkste polisvoorwaarden betreffen de omvang (hoogte en duur) van de uitkering en de hoogte van de premie. Omdat de volgende twee criteria voor
die onderwerpen van belang zijn, wordt met het begrip ‘keuzevrijheid’ in het
vervolg van deze studie bedoeld de vrijheid om zelf te bepalen of men een
verzekering wil afsluiten en, zo ja, met welke verzekeraar, tenzij anders is
aangegeven. Die keuzevrijheid kan groter of kleiner zijn. Zij is maximaal als
een werknemer zelf kan bepalen of hij zich wil verzekeren en met welke
verzekeraar hij een overeenkomst wil afsluiten. Bij die laatste keuze is een
werknemer echter afhankelijk van de wensen of eisen van een verzekeraar;
zonder diens instemming komt een overeenkomst niet tot stand. De keuzevrijheid van werknemers kan in meerdere of mindere mate worden beperkt door
sociale partners. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan bijvoorbeeld
onderdeel zijn van de cao die voor een bedrijfstak of onderneming geldt. De
werknemers in de betreffende bedrijfstak of onderneming zijn dan ‘automatisch’ (verplicht) verzekerd, tenzij ze ontslag nemen.23 Voorts zal een cao vaak
ook de vrijheid beperken om zelf een verzekeraar te kiezen. Dat is bijvoorbeeld
het geval als cao-partijen een overeenkomst hebben gesloten met een verzekeraar waaraan de werknemers in de onderneming of bedrijfstak zijn gebonden.
De keuzevrijheid van werknemers kan ook door de wetgever in meer of
mindere mate worden beperkt. Ook deze beperking kan betrekking hebben
op de vrijheid om zich te verzekeren, bijvoorbeeld omdat werknemers verplicht
zijn zich te verzekeren of van rechtswege verzekerd zijn, en/of op de vrijheid
om zelf een verzekeraar te kiezen.
2.4
MATE
VAN INKOMENSBESCHERMING
De belangrijkste reden om een verzekering af te sluiten is dat mensen zich
willen beschermen tegen het inkomens- of vermogensverlies of de kosten als
gevolg van mogelijke gebeurtenissen. Iedereen weet dat er een kans bestaat
dat zijn huis volgend jaar in vlammen opgaat. Tegen brand zelf kan men zich
23 Formeel wordt de keuzevrijheid van werknemers niet beperkt. Zij kunnen immers – in
aanvulling op een verplichte verzekering – een verzekering afsluiten met een verzekeraar.
Materieel wordt die vrijheid echter wel beperkt, want de behoefte aan een (aanvullende)
verzekering zal afnemen door die verplichte verzekering.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
47
niet verzekeren, ook al neemt men nog zoveel maatregelen om dat te voorkomen, maar tegen de financiële gevolgen ervan wel. Zo kan men met een
verzekeraar overeenkomen dat deze de kosten vergoed om de schade aan het
huis te laten repareren. Anders gezegd, men ontvangt financiële compensatie
voor de door brand geleden schade. Evenzo kunnen werknemers zich verzekeren tegen de schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte.
Die schade kan onder andere uit inkomensverlies bestaan. Door ziekte kan
een werknemer bijvoorbeeld een maand lang de bedongen arbeid niet verrichten waardoor hij geen loon ontvangt, terwijl hij anders =
C 2.000 in die maand
had verdiend. Met andere woorden, hij lijdt een inkomensverlies ter hoogte
van dat bedrag. Als een werknemer zich heeft verzekerd tegen dat risico, dan
zal hij recht hebben op een uitkering van de verzekeraar, mits ook aan de
overige voorwaarden voor dat recht is voldaan. De omvang (hoogte en duur)
van de uitkering hoeft echter niet gelijk te zijn aan de omvang van het inkomensverlies. Dat is afhankelijk van de afspraken die de werknemer en de
verzekeraar met elkaar hebben gemaakt. In de regel is de uitkering lager dan
het inkomensverlies om werknemers een financiële prikkel te geven om arbeidsongeschiktheid te voorkomen dan wel zo kort mogelijk te laten duren.
Ook met betrekking tot de mate van inkomensbescherming (de omvang
van de uitkering) is keuzevrijheid het uitgangspunt. Als de wetgever hier
inbreuk op wil maken, zal hij dat dus dienen te motiveren. Zo kan hij de
uitkering voor een bepaalde groep werknemers te laag vinden, bijvoorbeeld
omdat daarmee niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan kan worden
voorzien. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij werknemers die een loon
verdienen dat gelijk is aan of net iets hoger is dan het WML of bij werknemers
die parttime werken. De uitkering kan dan lager zijn dan het bestaansminimum. De hoogte van dat bestaansminimum is het resultaat van een politieke
afweging. In Nederland is dat resultaat neergelegd in de bijstandsnormen.
Deze normen weerspiegelen het inkomen waarover iemand ten minste moet
beschikken om in zijn bestaan te kunnen voorzien. De hoogte van dit bestaansminimum ligt niet voor eens en altijd vast, maar is afhankelijk van tijd en
plaats (Van der Heijden en Noordam 2001: 80).
Evenals bij de totstandkoming van een verzekering, kan een werknemer
meer of minder keuzevrijheid hebben met betrekking tot de omvang van de
uitkering. Deze vrijheid is maximaal als een werknemer zelf kan bepalen wat
de hoogte en duur van de uitkering zal zijn mocht hij arbeidsongeschikt raken.
Bij een private, vrijwillige verzekering is hij daarbij afhankelijk van de wensen
of eisen van de verzekeraar. Ook bij een verplichte verzekering op grond van
een cao of de wet, kan aan een werknemer keuzevrijheid worden geboden
met betrekking tot de omvang van de uitkering. Daarbij zal echter vaak zijn
voorgeschreven dat de uitkering ten minste een bepaalde hoogte en duur moet
hebben. Werknemers die zich zonder verzekeringsplicht niet zouden hebben
verzekerd, zouden anders kunnen kiezen voor een zeer lage en zeer kortdurende uitkering. De omvang van de uitkering op grond van een verplichte verze-
48
Hoofdstuk 2
kering kan ook vastliggen. Zo kan de hoogte een bepaald percentage van het
laatstverdiende loon bedragen en de duur een bepaald aantal maanden.
Werknemers hebben dan geen keuzevrijheid binnen de verplichte verzekering,
maar hoe lager de uitkering is of hoe korter die duurt, des te meer ruimte voor
hen overblijft om zich aanvullend te verzekeren. Met andere woorden, hoe
groter (kleiner) de omvang van de uitkering op grond van een verplichte
verzekering, hoe minder (meer) keuzevrijheid resteert voor werknemers. De
wetgever kan deze keuzevrijheid nog verder beperken door een verbod op
bovenwettelijke aanvullingen. In dat geval is sprake van dwang: de mate van
inkomensbescherming wordt dan immers volledig bepaald door de wet.
2.5
MATE
VAN EQUIVALENTIE OF SOLIDARITEIT
Een recht op uitkering kan alleen geldend worden gemaakt als de uitkeringslasten op de een of andere manier worden gefinancierd. Een verantwoorde
wijze van financiering is dan ook essentieel voor het bestaan van verzekeringen. De keerzijde van keuzevrijheid is dat een werknemer een bepaald geldbedrag zal moeten overhebben voor de verzekering die hij wenst af te sluiten.
Een verzekeraar zal immers alleen bereid zijn om het risico van de werknemer
over te nemen als deze daar een bepaalde premie voor betaalt. De hoogte van
de premie komt, evenals de overige polisvoorwaarden, tot stand door overleg
(onderhandeling) tussen werknemer en verzekeraar. Dat wil echter niet zeggen
dat vooraf geen uitspraken kunnen worden gedaan over de hoogte van de
premie. De verzekeraar moet namelijk ten minste een bepaalde premie ontvangen om zijn uitkeringslasten en uitvoeringskosten te kunnen financieren. De
verzekeringseconomie leert dat bij een goed functionerende markt, dat wil
zeggen een markt met volledige mededinging, de premie op lange termijn
– als wordt afgezien van de uitvoeringskosten – gelijk zal zijn aan de kans
dat schade als gevolg van een bepaald onzeker voorval optreedt (de grootte
van het risico) vermenigvuldigd met de omvang (hoogte en duur) van de
schade.24 In formule: premie = p * S, waarbij p staat voor de kans op schade
en S voor de omvang (hoogte en duur) van de uitkering. Deze formule brengt
tot uitdrukking dat de premiestelling op de markt is gebaseerd op het equivalentiebeginsel (Van der Heijden en Noordam 2001: 90).
Deze uitkomst van marktwerking kan door de wetgever als onwenselijk
worden beschouwd. Hij kan de premie voor bepaalde groepen werknemers
bijvoorbeeld (te) hoog vinden. Wanneer dat het geval is valt niet in abstracto
te zeggen. Als de wetgever ingrijpt vanwege de gevolgen die aan toepassing
van het equivalentiebeginsel zijn verbonden, dan gebeurt dat uit overwegingen
van solidariteit. Solidariteit houdt verband met het feit dat een mens niet alleen
24 Daarbij wordt verondersteld dat de schade volledig wordt vergoed. Als bijvoorbeeld ‘maar’
80% van de schade wordt vergoed, bedraagt de premie 0,8 * p * S.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
49
leeft en dat hij begaan is met het (nood)lot van andere mensen (Van der
Heijden en Noordam 2001: 87). Mensen voelen zich met elkaar verbonden (Fluit
2001: 3-4). De groep waarmee iemand zich verbonden voelt kan kleiner of
groter zijn: gezin, familie, vrienden, buren, de bevolking, de volgende generaties, enz. Economisch beschouwd heeft solidariteit betrekking op het herverdelen van inkomens (Van der Heijden en Noordam 2001: 89). In het geval van
verzekeringen uit zich dat in het feit dat de ene werknemer een hogere en
een andere werknemer een lagere premie betaalt dan bij toepassing van het
equivalentiebeginsel. Met andere woorden, er vindt een herverdeling van
premielasten plaats tussen werknemers. De mate van solidariteit (het solidariteitsgehalte) is afhankelijk van de vraag of en in hoeverre bij de premiestelling
wordt afgeweken van het equivalentiebeginsel. Het solidariteitsgehalte van
een arbeidsongeschiktheidsregeling kan in theorie worden gekwantificeerd,
maar in de praktijk zal – vanwege het ontbreken van voldoende gegevens –
moeten worden volstaan met een meer kwalitatieve benadering (Van Oorschot
1991: 465). Deze zal hierna worden toegelicht.
Ook bij het criterium equivalentie is sprake van gradaties (Fluit 2001: 31-32).
Het equivalentiebeginsel kan meer of minder worden toegepast bij de premiestelling. Naarmate het equivalentiebeginsel minder wordt toegepast, wordt
het solidariteitsbeginsel meer toegepast. Daarbij is van belang dat op meerdere
manieren van het equivalentiebeginsel kan worden afgeweken. Bij volledige
toepassing van het equivalentiebeginsel wordt de premie, als gezegd, enkel
bepaald door p * S. Omdat p (de kans op schade) niet voor iedere verzekerde
gelijk is, betalen verzekeringnemers alleen daarom al een verschillende premie.
Een verschil in premie vanwege een verschillende kans op schade wordt ook
wel risicodifferentiatie genoemd (Van Oorschot 1991: 463). Naarmate iemand
een grotere (kleinere) kans op schade heeft, dat wil zeggen een groter (kleiner)
risico vormt, betaalt hij een hogere (lagere) premie. Er is dus sprake van
equivalentie (evenredigheid): iemand die, onder verder gelijke omstandigheden,
een twee keer zo grote kans heeft op schade dan een ander, betaalt een twee
keer zo hoge premie dan die ander. Anders gezegd, een groter risico leidt tot
een evenredig hogere premie (Fluit 2001: 31). Daarbij is het in de praktijk niet
altijd zo dat een verzekeraar de kans op schade voor iedere verzekerde apart
bepaalt. Verzekeraars kunnen namelijk groepen van verzekerden onderscheiden. Zo blijkt – op grond van ervaringscijfers – dat oudere werknemers een
grotere kans hebben om arbeidsongeschikt te raken dan jongere werknemers.
Oudere werknemers betalen daarom, onder verder gelijke omstandigheden,
een hogere premie dan jongere werknemers. Hier hoeft niet te worden ingegaan op de vraag hoe de indeling in risicogroepen precies plaatsvindt (Fluit
2001: 35).25 Als een verzekeraar daartoe overgaat, wordt de premie van een
individuele verzekeringnemer bepaald door de gemiddelde kans op schade
25 In paragraaf 4.2.1 wordt daar nader op ingegaan.
50
Hoofdstuk 2
van de risicogroep waartoe de verzekerde wordt gerekend. In dat geval wordt
dus afgeweken van het equivalentiebeginsel doordat risicogroepen worden
onderscheiden. Anders gezegd, er is sprake van solidariteit binnen risicogroepen. Deze solidariteit is echter niet het gevolg van een doelbewuste keuze om
de premie niet evenredig te laten toenemen met een grotere kans op schade.
Dat is wel het geval als de hoogte van de premie tussen risicogroepen minder
dan evenredig toeneemt met de kans op schade.26 Werknemers met een groter
dan gemiddelde kans op schade (‘slechte risico’s’) betalen dan een relatief
lagere premie dan werknemers met een kleiner dan gemiddelde kans op schade
(‘goede risico’s’). Anders gezegd, goede risico’s betalen een relatief hoge premie
zodat slechte risico’s een relatief lage premie kunnen betalen. Daarbij vindt
dus een herverdeling plaats van goede naar slechte risico’s. In dit geval wordt
daarom gesproken van risicosolidariteit (Van Oorschot 1991: 463). De mate van
risicosolidariteit kan in theorie worden gekwantificeerd. Dat kan men doen
door het totale bedrag aan premie te berekenen dat de goede risico’s meer
betalen dan bij toepassing van het equivalentiebeginsel. Dat bedrag is gelijk
aan het bedrag dat de slechte risico’s daardoor minder hoeven te betalen. De
mate van risicosolidariteit van een verzekering kan vervolgens worden vastgesteld door dit bedrag uit te drukken als een percentage van de totale premieopbrengsten. Dit kengetal valt in de praktijk echter niet tot nauwelijks te
berekenen, want daarvoor is vereist dat men weet welke premie een werknemer zou hebben betaald bij toepassing van het equivalentiebeginsel. Dat
zal in de regel niet bekend zijn.
Bij volledige toepassing van het equivalentiebeginsel worden premieverschillen niet alleen bepaald door verschillen in de kans op schade maar ook
door verschillen in de omvang van de uitkering. Naarmate de uitkering hoger
(lager) is of langer (korter) duurt, dient een hogere (lagere) premie te worden
betaald. Men zou in dit geval kunnen spreken van prestatiedifferentiatie. Gebruikelijk is dat echter niet. Belangrijker is om te constateren dat ook hier sprake
is van equivalentie (evenredigheid): iemand die, onder verder gelijke omstandigheden, een twee keer zo hoge of langduriger uitkering zal ontvangen dan
een ander, betaalt een twee keer zo hoge premie dan die ander. Anders gezegd,
een hogere of langer durende uitkering leidt tot een evenredig hogere premie.
Ook hier is sprake van solidariteit als de hoogte van de premie minder dan
evenredig toeneemt met de omvang van de uitkering. Dit kan men prestatiesolidariteit noemen (Van Oorschot e.a. 1996: 18).27 Dit begrip wordt echter ook
voor de omgekeerde situatie gebruikt, namelijk wanneer dat de omvang van
26 In theorie zou de premie ook meer dan evenredig kunnen toenemen met de kans op schade.
Dat is echter strijdig met het begrip ‘solidariteit’. Solidariteit houdt in dat degene die door
het (nood)lot wordt getroffen (de zwakkere, de armere, het slachtoffer) door anderen wordt
geholpen.
27 In een eerder artikel sprak Van Oorschot (1991: 464) van inequivalentiesolidariteit. Daar
is hij terecht van teruggekomen, want ook bij risicosolidariteit wordt de hoogte van de
premie niet evenredig (‘inequivalent’) aan de grootte van het risico vastgesteld.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
51
de uitkering minder dan evenredig toeneemt met het betaalde bedrag aan
premies (Fluit 2001: 37). Hierop zal verderop in deze paragraaf nog kort
worden ingegaan. In deze studie wordt onder prestatiesolidariteit verstaan
de situatie dat werknemers met een groter dan gemiddelde schade (‘pechvogels’) een relatief lagere premie betalen dan werknemers met een kleiner
dan gemiddelde schade (‘geluksvogels’). Anders gezegd, geluksvogels betalen
een relatief hogere premie zodat pechvogels een relatief lagere premie kunnen
betalen. Ook de mate van prestatiesolidariteit kan, evenals de mate van risicosolidariteit, in theorie worden gekwantificeerd. Dat geschiedt door het totale
bedrag aan premie dat geluksvogels meer betalen dan bij toepassing van het
equivalentiebeginsel, uit te drukken als een percentage van de totale premieopbrengsten.
Bij periodieke uitkeringen, zoals doorgaans het geval is bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, kan de prestatiesolidariteit betrekking hebben op de
duur en/of hoogte van de uitkering. Ten eerste kan de hoogte van de premie
minder dan evenredig toenemen naarmate de uitkering langer duurt. Dat zou
men ‘uitkeringsduursolidariteit’ kunnen noemen. In Nederland is daarvan
al sinds jaar en dag sprake bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo
is de hoogte van de premie op grond van de Wet WIA onafhankelijk van de
verwachte duur van de uitkering, terwijl die verwachte duur niet voor iedereen
gelijk is. Voor een werknemer van 64 jaar moet, onder verder gelijke omstandigheden, dezelfde premie worden betaald als voor een werknemer van 50
jaar. Ten tweede kan de hoogte van de premie minder dan evenredig toenemen
naarmate de uitkering hoger is. Dat zou men ‘uitkeringshoogtesolidariteit’
kunnen noemen. In de WAO, de voorgangster van de Wet WIA, was daarvan
sprake omdat de hoogte van de premie onafhankelijk was van de verwachte
mate van arbeidsongeschiktheid. In het volgende geval is het contra-intuïtief
om te spreken van uitkeringshoogtesolidariteit. Als de hoogte van de uitkering
een bepaald percentage van het laatstverdiende loon bedraagt, dan brengt deze
solidariteit mee dat de hoogte van de premie minder dan evenredig toeneemt
met het loon. Toch is hier sprake van solidariteit, omdat werknemers met een
hoger inkomen een groter inkomensverlies, oftewel een grotere schade, lijden
dan werknemers met een lager inkomen.
Behalve risico- en prestatiesolidariteit is er nog een derde vorm van solidariteit te onderscheiden. De hoogte van de premie kan onafhankelijk zijn van
zowel de kans op schade als de omvang van de uitkering. In dat geval zal
de hoogte van de premie vastgesteld moeten worden op grond van een of
meer andere variabelen. Meestal is dat de hoogte van het inkomen, in die zin
dat hogere inkomens een relatief hogere premie dienen te betalen dan lagere
52
Hoofdstuk 2
inkomens (Van Oorschot 1991: 464). Dat kan men inkomenssolidariteit noemen.28
Ook wordt in dit geval wel gesproken van ‘verticale’ solidariteit (Van Oorschot
1991: 469). Deze vorm van solidariteit doet zich bijvoorbeeld voor als de hoogte
van een uitkering een vast bedrag is (flatrate-uitkering), maar de hoogte van
de premie toeneemt naarmate het inkomen hoger is.
Een laatste vorm van solidariteit is de situatie waarin de verzekerde niet
zelf de premie hoeft te betalen, maar een ander dat doet of moet doen. Het
is opmerkelijk dat Van Oorschot (1991) en Fluit (2001), die beiden uitgebreid
aandacht hebben besteed aan het begrip ‘solidariteit’, deze vorm van solidariteit niet noemen. Het is nochtans de meest vergaande vorm. Immers, enerzijds
wordt een premie betaald door iemand die een bepaald risico niet loopt, terwijl
anderzijds geen premie wordt betaald door degene die dat risico wel loopt.
Dit kan men een extreme vorm van risicosolidariteit noemen (Van Oorschot
e.a. 1996: 18). Zij is echter niet uitzonderlijk bij de werknemersverzekeringen.
Integendeel. Zo werden de ZW-uitkeringen tot 1996 vrijwel geheel uit werkgeverspremies gefinancierd en de huidige ZW-uitkeringen alsmede de WIAuitkeringen komen, evenals de WAO-uitkeringen vanaf 1998, zelfs geheel voor
rekening van werkgevers. Deze vorm van solidariteit wordt in deze studie
aangeduid als werkgeverssolidariteit.
Bij het voorgaande moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de
omstandigheid dat de werknemer (de werkgever) formeel de premie betaalt,
niet per definitie wil zeggen dat hij degene is die de premie ook feitelijk betaalt
(Stiglitz 1988: 411-412). De invoering of verhoging van een premie, kan evenals
de invoering of verhoging van een belasting, tot gedragsreacties leiden, waardoor (een deel van) de premie of premieverhoging kan worden afgewenteld
op een ander. Dit kan met de volgende voorbeelden worden geïllustreerd.
Daarbij wordt verondersteld dat de arbeidsmarkt in evenwicht is, dat wil
zeggen dat – bij het geldende bruto loon – de vraag naar arbeid gelijk is aan
het aanbod van arbeid. De invoering of verhoging van een werknemerspremie
brengt mee dat het netto loon van werknemers daalt. Dit kan tot gevolg hebben
dat het aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt daalt, omdat werken financieel
minder aantrekkelijk wordt. De vraag naar arbeid is daardoor groter dan het
aanbod van arbeid. Het bruto loon zal dan ook moeten stijgen om de arbeidsmarkt weer in evenwicht te krijgen. Het gevolg van deze gedragsreacties is
dat het bruto loon is gestegen en dat de werkgelegenheid is gedaald. De
stijging van het bruto loon betekent dat werknemers (een deel van) de premie
of premieverhoging hebben afgewenteld op werkgevers. De mate waarin deze
afwenteling kan plaatsvinden is afhankelijk van de elasticiteiten van het
arbeidsaanbod en de arbeidsvraag, dat wil zeggen dat mate waarin het arbeids-
28 Van Oorschot e.a. (1996: 17) spreken in dit geval van premiesolidariteit. Dat is een ongelukkige term, want ook bij risico- en prestatiesolidariteit wordt de solidariteit vormgegeven
door de premie op een andere manier vast te stellen dan bij volledige toepassing van het
equivalentiebeginsel.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
53
aanbod en de arbeidsvraag reageren op een wijziging van respectievelijk het
netto loon respectievelijk de arbeidskosten (bruto loon plus werkgeverslasten).
Naarmate het arbeidsaanbod elastischer is en/of de arbeidsvraag inelastischer,
kunnen werknemers een groter deel van de premie(verhoging) afwentelen
op werkgevers (Stiglitz 1988: 416-418). Een vergelijkbare keten aan gedragsreacties kan zich voordoen bij een invoering of verhoging een werkgeverspremie.
Deze (hogere) werkgeverspremie brengt mee dat de arbeidskosten voor werkgevers stijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat de vraag naar arbeid daalt, omdat
werknemers duurder zijn geworden. Het aanbod van arbeid is daardoor groter
dan de vraag naar arbeid. Het bruto loon zal dan ook moeten dalen om de
arbeidsmarkt weer in evenwicht te krijgen. Het gevolg van deze gedragsreacties is dat het bruto loon en de werkgelegenheid zijn gedaald. De daling van
het bruto loon betekent dat werkgevers (een deel van) de premie of premieverhoging hebben afgewenteld op werknemers. Ook hier geldt dat de mate waarin
deze afwenteling afhankelijk is van de elasticiteiten van het arbeidsaanbod
en de arbeidsvraag. Naarmate de arbeidsvraag elastischer is en/of het arbeidsaanbod inelastischer, kunnen werkgevers een groter deel van de premie(verhoging) afwentelen op werknemers. Bij deze analyse is verondersteld dat het
arbeidsaanbod afhangt van het netto loon, dat wil zeggen het bruto loon minus
de werknemerslasten. Die werknemerslasten bestaan uit de premies en belastingen die worden ingehouden op het bruto loon. Het kan, anders dan in bovenstaande analyse is verondersteld, echter zo zijn dat werknemers anders reageren op de invoering of verhoging van een premie dan op de invoering of
verhoging van een belasting. Tegenover de premie kan namelijk een directe
tegenprestatie staan, bijvoorbeeld doordat werknemers zodoende (meer)
verzekerd zijn tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico, waardoor ze niet zelf
een arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeven af te sluiten of een (aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen opzeggen. Dit kan meebrengen
dat de invoering of verhoging van een werknemerspremie geen invloed heeft
op het arbeidsaanbod. In dat geval komt die premie(verhoging) geheel voor
rekening van de werknemers, omdat deze dan niet kan worden afgewenteld
op werkgevers.
Tot slot: er zijn enkele situaties die in deze studie niet worden beschouwd
als een toepassing van het solidariteitsbeginsel. Ten eerste brengen verzekeringen mee dat sommige verzekerden meer aan uitkering ontvangen dan door
of voor hen aan premie is betaald. En omgekeerd. Dat is inherent aan verzekeringen (Van Oorschot 1991: 463). Achteraf (ex post) gezien is er sprake van
een inkomensoverdracht van een grote groep verzekeringnemers naar een
kleine(re) groep uitkeringsgerechtigden. Dit wordt wel aangeduid als kanssolidariteit (Van Oorschot 1991: 463). Omdat deze inkomensherverdeling zich ook
voordoet bij volledige toepassing van het equivalentiebeginsel, zal die herverdeling niet worden beschouwd als een vorm van solidariteit. In deze studie
heeft solidariteit enkel betrekking op de situaties waarin de premie niet enkel
en alleen wordt vastgesteld op grond van het equivalentiebeginsel (ex ante).
54
Hoofdstuk 2
In deze situaties is er sprake van subsidiërende solidariteit. Deze solidariteit is
het gevolg is van vooraf ingebouwde systeemkenmerken (Van Oorschot 1991:
465). Omdat bij toepassing van het equivalentiebeginsel de hoogte van de
premie afhankelijk is van de kans op schade én de omvang van de uitkering,
zal in deze studie alleen worden vastgesteld in hoeverre er in een concrete
arbeidsongeschiktheidsregeling een verband bestaat tussen premie en schadekans én tussen premie en uitkering. Fluit onderscheidt, in navolging van
Veldkamp (1978), nog een derde verband (causaliteit), te weten dat tussen
verzekerde schadegebeurtenis en prestatie (Fluit 2001:31). Van equivalentie
zou ook sprake zijn als de verzekerde schadegebeurtenis (het onzekere voorval)
zo nauwkeurig en strikt mogelijk is omschreven. Het equivalentiebeginsel zou
– behalve tussen risico en premie én tussen premie en prestatie (uitkering) –
ook causaliteit meebrengen tussen risico en prestatie (uitkering). Naarmate
het onzekere voorval, in casu: arbeidsongeschiktheid, vager en/of ruimer is
gedefinieerd zou er sprake zijn van meer solidariteit en minder equivalentie
(Fluit 2001: 33). Het gaat hierbij echter niet om een herverdeling van premielasten of inkomen, maar om een voorwaarde voor het ontstaan van een recht
op uitkering. Daarom wordt een ruime of vage omschrijving van het arbeidsongeschiktheidscriterium in deze studie niet beschouwd als een vorm van
solidariteit. Daarnaast geeft Fluit een andere invulling aan het begrip ‘prestatiesolidariteit’. Daarvan is in zijn ogen sprake als de omvang van de uitkering
niet evenredig stijgt met het totale bedrag dat aan premies is betaald (Fluit
2001: 37).29 Hierdoor wordt echter het verband tussen premie en S omgedraaid. De hoogte van de premie is afhankelijk van S en niet omgekeerd. De
premie is hoger naarmate de omvang van de uitkering groter is. Het is dus
niet zo dat de omvang van de uitkering groter is naarmate meer premie is
betaald. Verzekeren zou zodoende een vorm van sparen worden. Dat Fluit
het verband tussen premie en S omdraait, komt doordat hij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (deels) als een opbouwverzekering aanmerkt. Bij een
dergelijke verzekering wordt (een deel van) de premie als spaargeld beschouwd. Het gespaarde bedrag wordt overigens alleen uitbetaald als het
verzekerde risico zich voordoet. Met andere woorden, alleen degenen die
arbeidsongeschikt raken krijgen hun spaargeld in meer of mindere mate
uitbetaald. Daarbij kan het zich echter voordoen dat het gespaarde bedrag
veel te laag is om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, laat
staan dat het inkomensverlies in substantiële mate wordt gecompenseerd door
de uitkering. Iemand die vandaag een verzekering afsluit, kan immers morgen
arbeidsongeschikt raken en daardoor jarenlang inkomensverlies lijden. Sparen
voor inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid is dan ook inferieur
29 Fluit is zich ervan bewust dat ook de omgekeerde situatie zich kan voordoen, te weten
dat de hoogte van de premie minder dan evenredig stijgt met de omvang van de uitkering
(Fluit 2001: 34). Dit verband (deze causaliteit) laat hij echter in zijn studie buiten beschouwing.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
55
aan het verzekeren van deze schade (Van Oorschot 1991: 463). Daarom wordt
in deze studie een arbeidsongeschiktheidsverzekering als een risicoverzekering
aangemerkt: het risico van een werknemer, dat wil zeggen de kans dat hij
inkomensverlies lijdt als gevolg van arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte,
wordt door die verzekering immers overgedragen aan een verzekeraar tegen
betaling van een bepaalde premie.
2.6
OMVANG
VAN HET BEROEP OP EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSSTELSEL
De verzekeringnemers, dat wil zeggen degenen die de premie betalen, hebben
een gemeenschappelijk belang dat zo min mogelijk een beroep wordt gedaan
op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Immers, de uitkeringslasten zijn
dan minimaal, met een zo laag mogelijke premie van dien. Verzekerde werknemers zullen een beroep doen op de verzekering indien ze door ziekte niet
kunnen werken. Ziekte wordt echter niet alleen door exogene factoren veroorzaakt. Zo kan een gevaarlijke werkomgeving of het gedrag van een verzekerde
werknemer de kans vergroten dat hij arbeidsongeschikt raakt. Deze omstandigheden en dit gedrag kunnen worden veranderd. Met andere woorden, door
bepaalde maatregelen te nemen kan het beroep op een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden teruggedrongen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen maatregelen die beogen om arbeidsongeschiktheid te voorkómen
(preventie) en maatregelen die beogen om arbeidsongeschiktheid te beperken
(re-integratie). In de volgende twee subparagrafen zal achtereenvolgens op
beide onderwerpen worden ingegaan. Voorafgaand daaraan wordt nog opgemerkt dat verzekeringen een averechts effect kunnen hebben op preventie en
re-integratie. Doordat werknemers zijn verzekerd kunnen ze zich onvoorzichtiger gaan gedragen, waardoor hun kans op arbeidsongeschiktheid juist toeneemt. Op dit probleem van ‘moral hazard’ wordt in de paragrafen 4.2.3 en
4.2.4 ingegaan.
2.6.1
Voorkómen van arbeidsongeschiktheid (preventie)
Arbeidsongeschiktheid betreft een toestand waarin een werknemer door ziekte
niet in staat is om de arbeid30 te verrichten die hij zou hebben verricht zónder
die ziekte.31 Daardoor zal hij meestal ook geen inkomen kunnen verdienen,
30 Met ‘de arbeid’ wordt zowel de functie van de werknemer bedoeld als het aantal arbeidsuren waarin hij die functie uitoefent.
31 Er zijn ook andere definities van arbeidsongeschiktheid mogelijk. Zo is soms pas sprake
van arbeidsongeschiktheid als een werknemer ook geen passende arbeid kan verrichten.
In weer andere definities wordt geëist dat er sprake is van verlies aan verdiencapaciteit.
Dat is in dit verband echter niet van belang.
56
Hoofdstuk 2
althans niet hetzelfde inkomen ingeval hij niet ziek zou zijn geweest. Met
andere woorden, hij lijdt inkomensverlies. Ziekte leidt echter niet per se tot
arbeidsongeschiktheid. Zo kunnen veel werknemers ondanks een verkoudheid
hun werk ‘gewoon’ blijven doen. Ook een chronische ziekte, zoals diabetes,
hoeft niet te verhinderen dat een werknemer zijn arbeid kan verrichten. In
deze gevallen is er dan ook geen sprake van arbeidsongeschiktheid, ondanks
dat de werknemer ziek is. Van het begrip ‘ziekte’ zal in deze studie geen
definitie worden gegeven want dat behoort primair tot het terrein van de
medische wetenschap. Het blijkt overigens niet eenvoudig te zijn om een
bevredigende definitie te geven (Mackenbach 2010: 13). Ziekte moet in ieder
geval ruim worden opgevat. Het betreft niet alleen lichamelijke aandoeningen,
zoals infecties of hart- en vaatziekten, maar ook psychische stoornissen, zoals
depressie of schizofrenie. Daarnaast worden ook letsels die het gevolg zijn
van ongevallen of geweld als ziekte aangemerkt. Een ziekte wordt meestal
door één of meer factoren veroorzaakt. Medici en epidemiologen trachten de
oorzaken of determinanten van ziekte in kaart te brengen (Mackenbach 2010:
30-36). Dat is van groot belang, want als de oorzaken van een bepaalde ziekte
bekend zijn, kan men nadenken over maatregelen om te voorkómen dat die
ziekte zich weer voordoet. Zo zijn in het verleden veelvoorkomende infectieziekten, zoals pokken, tuberculose en cholera, met succes bestreden door
sanitaire voorzieningen (zoals riolering, waterleiding en vuilnisophaal), een
gevarieerder voedselpatroon (zoals groente, fruit, vis en vlees), (voorlichting
over) hygiënischer gedrag, vaccinatie en antibiotica (Mackenbach 2010: 44-48).
Verder kunnen hart- en vaatziekten worden voorkómen door het stimuleren
van een gezondere leefstijl, dat wil onder meer zeggen minder genotmiddelen
en meer lichaamsbeweging (Mackenbach 2010: 53-56). Ook ongevallen kunnen
worden voorkómen door preventieve maatregelen. Zo is het aantal verkeersongevallen vanaf 1970 sterk gedaald, onder andere door infrastructurele
voorzieningen (zoals rotondes en verkeersdrempels), veiliger auto’s, snelheidsbeperkingen, alcoholcontroles en het verplicht stellen van autogordels en
bromfietshelmen (Mackenbach 2010: 56-57). Maar ook in de privésfeer, waar
de meeste ongevallen plaatsvinden, kunnen preventieve maatregelen ertoe
bijdragen dat het aantal ongevallen daalt (bijvoorbeeld trapleuningen) of dat
de kans op letsel als gevolg van een ongeval kleiner wordt (bijvoorbeeld zachte
vloerbedekking). Preventieve maatregelen kunnen het beroep op een arbeidsongeschiktheidsregeling dan ook terugdringen. Daarom is het belangrijk dat
een arbeidsongeschiktheidsregeling stimulansen of prikkels geeft die preventie
bevorderen. Hier ligt een analogie met het aansprakelijkheidsrecht bij ongevallen. Ook een aansprakelijkheidsregeling dient zo te worden ingericht dat aan
daders en slachtoffers prikkels worden gegeven om schade door ongevallen
te voorkómen (Hartlief 1997: 20-21). Van der Heijden en Noordam (2001)
noemen preventie niet expliciet, maar beschouwen preventie waarschijnlijk
als onderdeel van de basiswaarde bescherming. Bij de bespreking van deze
basiswaarde merken zij op dat sociale zekerheid twee doeleinden heeft: 1. het
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
57
bieden van financiële compensatie bij inkomensverlies en inkomenstekorten
in verband met bepaalde sociale risico’s, en 2. Het creëren van voorzieningen
die de kans op betaalde arbeid vergroten (Van der Heijden en Noordam 2001:
85-86). Zeer waarschijnlijk rekenen zij ook preventieve maatregelen tot laatstgenoemde voorzieningen. Deze uitleg wordt ondersteund doordat zij bescherming tegen onveilige arbeidsomstandigheden wel expliciet onder de basiswaarde ‘bescherming’ scharen. Bovendien noemt Noordam in zijn handboek activering, waartoe hij preventie rekent, als een van de functies van het socialezekerheidsrecht (Noordam 2008: 29).
Van oudsher wordt in de gezondheidszorg onderscheid gemaakt tussen
primaire, secundaire en tertiaire preventie. In welke categorie een bepaalde
preventieve maatregel wordt ingedeeld is afhankelijk van het moment waarop
wordt ingegrepen (Brug e.a. 2008: 192). Primaire preventie is gericht op het
voorkómen (van nieuwe gevallen) van een ziekte. Het omvat de maatregelen
die beogen de oorzaken van een ziekte weg te nemen. Deze maatregelen
richten zich dus op gezonde mensen. Het doel van deze maatregelen kan zijn
om: 1. de gezondheid van mensen te beschermen door te zorgen voor een
gezonde en/of veilige omgeving, zoals vangrails op de snelweg of automatische beveiliging van machines, 2. de gezondheid van mensen te bevorderen
door hun gedrag te veranderen, bijvoorbeeld door voorlichting op sigarettenpakjes, of 3. een specifieke ziekte te voorkómen, bijvoorbeeld door vaccinatie
(Brug e.a. 2008: 194-195). Secundaire preventie is erop gericht een ziekte in een
zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te behandelen, zodat kan worden
voorkomen dat de ziekte zich manifesteert (Brug e.a. 2008: 192). Deze maatregelen richten zich op latent aanwezige ziekten bij mensen, dat wil zeggen dat
zij nog geen klachten hebben, terwijl er wel al ziekteverschijnselen waarneembaar zijn. Een voorbeeld hiervan is bevolkingsonderzoek op borstkanker. Dat
kan leiden tot een vroege diagnose en een tijdige behandeling. Tertiaire preventie
is gericht op het voorkómen of beperken van de gevolgen van een reeds
gediagnosticeerde ziekte (Brug e.a. 2008: 192). De betrokkene heeft dan al
ziekteklachten. In dat geval is het van belang dat er maatregelen worden
genomen om verergering van de ziekte te voorkomen. Tot deze maatregelen
behoren onder meer de revalidatiemaatregelen die beogen de lichamelijke
beperkingen als gevolg van ziekte te reduceren.
Onder preventie wordt in deze studie verstaan de maatregelen die beogen
te voorkómen dat werknemers arbeidsongeschikt raken. Daartoe worden dus
de maatregelen gerekend die hiervoor onder primaire en secundaire preventie
zijn genoemd. Het in de gezondheidszorg gemaakte onderscheid tussen
primaire en secundaire preventie berust op de gedachte dat iemand al ziek
kan zijn zonder dat hij dat weet omdat hij nog geen klachten heeft. De betrokkene zal dan ook ‘gewoon’ zijn arbeid blijven verrichten. Het onderscheid
tussen primaire en secundaire preventie is voor deze studie niet relevant,
omdat het in beide gevallen gaat om maatregelen die beogen te voorkómen
dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt. En dat is het moment waarop
58
Hoofdstuk 2
een beroep zal worden gedaan op een arbeidsongeschiktheidsregeling. Voornoemde opvatting over preventie komt overeen met wat in de literatuur over
sociale zekerheid wordt verstaan onder preventie, met dien verstande dat
daarnaast ook nog andere vormen van preventie worden onderscheiden. Zo
spreken Van den Heuvel en Vrooman (1991: 12-13) over risicopreventie waarmee
ze de maatregelen bedoelen die voorkomen dat sociale risico’s (in casu: arbeidsongeschiktheid) zich manifesteren (Van den Heuvel en Vrooman 1991: 14).32
Dit noemen zij ook wel primaire preventie en komt overeen met wat in deze
studie onder preventie wordt verstaan. Daarnaast hanteren zij het begrip
gebruikspreventie, waarbij ze onderscheid maken tussen secundaire en tertiaire
preventie. Daartoe behoren in hun ogen de maatregelen die worden genomen
nadat het risico (in casu: arbeidsongeschiktheid) is ingetreden. Deze maatregelen zijn erop gericht om langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid te
voorkómen (Van den Heuvel en Vrooman 1991: 12-14).33 Het is begripsmatig
echter helderder om deze maatregelen te scharen onder de noemer herstel
of beperking van de arbeidsongeschiktheid (Van Voorden 1991: 513). Zoals
Van den Heuvel en Vrooman zelf stellen: het gaat hierbij om maatregelen
waarbij de arbeidsongeschiktheid reeds is ingetreden en die gericht zijn op
herstel en/of terugkeer in het arbeidsproces. Het is juist dat – als dit lukt –
hiermee wordt voorkómen dat de arbeidsongeschiktheid langer duurt, maar
begripsmatig is het verwarrend om ook dan te spreken van preventie. Daarom
worden in deze studie secundaire en tertiaire preventie (in de betekenis die
Van den Heuvel en Vrooman daaraan geven) tot herstel of beperking van
arbeidsongeschiktheid gerekend (zie volgende subparagraaf). Ook Klosse (1994:
39) maakt onderscheid tussen twee periodes, te weten de periode voordat er
schade wordt geleden en de periode daarna. De maatregelen die in de eerste
periode worden genomen rekent zij tot preventie, omdat die gericht zijn op
het voorkómen van de mogelijke oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Dit
komt overeen met wat in deze studie onder preventie wordt verstaan. De
maatregelen die na het intreden van de arbeidsongeschiktheid worden ge-
32 Helaas stellen zij dat gelijk met het tegengaan van instroom in de ZW (Van den Heuvel
en Vrooman 1991: 14). Dat is echter niet hetzelfde. Zo kan iemand arbeidsongeschikt raken
maar toch geen recht hebben op een uitkering, bijvoorbeeld omdat hij niet voldoet aan
een andere voorwaarde voor dat recht. Van Voorden (1991: 513) vindt dat onderscheid
van zo grote betekenis dat hij voorstelt om onderscheid te maken tussen preventie door
risicomijding (dat wil zeggen dat het verzekerde risico wordt voorkómen) en preventie
door drempelverhoging (dat wil zeggen dat het risico wel intreedt maar niet wordt gevolgd
door instroom in de regeling). Zo kan het aantal arbeidsongeschikten (althans: het aantal
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) afnemen door de toegang tot de uitkering te verhogen
van een vereiste mate van arbeidsongeschiktheid van 15% naar 35%. Dat is een vorm van
wegdefiniëren. Daarom worden dergelijke wijzigingen van de polisvoorwaarden niet tot
preventie gerekend.
33 Ook in dit geval maken zij geen onderscheid tussen arbeidsongeschiktheid en het recht
op uitkering (door hen ‘gebruik van een uitkeringsregeling’ genoemd). Een recht op
uitkering kan echter eindigen, ook al is iemand nog steeds arbeidsongeschikt.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
59
nomen, hebben volgens Klosse tot doel om de schade zo snel en efficiënt
mogelijk te herstellen c.q. in omvang te beperken. Van haar mag men dat
secundaire preventie noemen, maar zij heeft een voorkeur voor de term
‘schadebeperking’.
Preventie kan langs verschillende wegen worden bevorderd. In dit verband
is van belang dat het onderwerp van deze studie is beperkt tot de vier onderwerpen die ten minste in een arbeidsongeschiktheidsregeling moeten worden
geregeld (zie paragraaf 1.3). Preventie zelf is daar niet toe gerekend. In deze
studie zal dan ook niet worden onderzocht welke concrete preventieve maatregelen in een bepaalde arbeidsongeschiktheidsregeling zijn opgenomen, maar
of, en zo ja, hoe en aan wie die regeling stimulansen of prikkels tot preventie
geeft. Daarmee wordt het volgende bedoeld (vgl. Van den Heuvel en Vrooman
1991: 15-16). In de eerste plaats kan preventie worden bevorderd via de financiering van de uitkeringslasten. Immers, degenen die de uitkeringen moeten
bekostigen hebben een financieel belang dat verzekerde werknemers niet
arbeidsongeschikt raken. Dat kan hen ertoe bewegen om preventieve maatregelen te nemen waardoor de kans op het ontstaan van arbeidsongeschiktheid
daalt. Als er inderdaad minder werknemers arbeidsongeschikt raken dan zullen
de uitkeringslasten dalen, wat ten goede komt, althans kan komen, aan degenen die de uitkeringen financieren. In de tweede plaats kan preventie worden
bevorderd door de hoogte van de uitkering te verlagen of de duur van de
uitkering te bekorten. Immers, daardoor wordt het voor werknemers financieel
minder aantrekkelijk om arbeidsongeschikt te raken. Dat kan hen ertoe aanzetten om gezonder te leven of zich voorzichtiger te gedragen zodat de kans op
het ontstaan van arbeidsongeschiktheid en dus de kans op inkomensverlies
kleiner wordt. In de derde plaats kan preventie worden bevorderd via de
uitvoering van een arbeidsongeschiktheidsregeling. Daarvoor is nodig dat het
uitvoeringsorgaan of de uitvoeringsorganen een financiële prikkel hebben om
arbeidsongeschiktheid te voorkómen. Die financiële prikkel kan er bijvoorbeeld
uit bestaan dat lagere uitkeringslasten tot meer winst voor een uitvoeringsorgaan leiden of tot meer verzekerden.34
Voornoemde voorbeelden bevatten de impliciete veronderstelling dat een
(grotere) financiële prikkel iemand ertoe zal aanzetten om (meer) preventieve
maatregelen te nemen. Dat is echter niet altijd het geval. Zo zou men de
uitkeringen aan inwoners van Limburg kunnen laten financieren door de
inwoners van Groningen, maar het is moeilijk voorstelbaar hoe Groningers
kunnen voorkómen dat Limburgers arbeidsongeschikt raken. Met andere
34 Van den Heuvel en Vrooman (1991: 15-16) noemen ook nog preventie via regelgeving en
via de personenkring. Preventie via de financiering of de uitkering behoren echter ook tot
de eerstgenoemde categorie, omdat beide zijn neergelegd in regels. De categorie ‘regelgeving’ is voorts een restpost voor preventieve maatregelen die niet tot de andere categorieën kunnen worden gerekend, zoals geboden (bijvoorbeeld quotumverplichting) en
verboden (bijvoorbeeld geen gebruik mogen maken van gevaarlijke chemische stoffen).
Wat zij onder preventie via de personenkring verstaan is onduidelijk.
60
Hoofdstuk 2
woorden, vanuit een oogpunt van preventie dient een financiële prikkel te
worden gegeven aan degene(n) die op enigerlei wijze invloed kan (kunnen)
uitoefenen op het ontstaan van arbeidsongeschiktheid (Klosse 1994: 45). Indien
iemand daar niet toe in staat is, zal een financiële prikkel niet tot preventieve
maatregelen leiden. De groep personen die invloed kunnen uitoefenen op het
ontstaan van arbeidsongeschiktheid, is in theorie oneindig groot. Arbeidsongeschiktheid kan immers worden veroorzaakt door velerlei gebeurtenissen die
het gevolg zijn van het gedrag van andere mensen. Een werknemer kan een
verkeersongeval overkomen door het roekeloze rijgedrag van een automobilist,
een sportblessure oplopen door een grove overtreding van een tegenstander,
zijn been breken doordat iemand hem laat struikelen, enz. Met andere woorden, preventie kan ook – preciezer: met name – worden bevorderd door het
beleid op andere terreinen dan het arbeidsongeschiktheidsbeleid in enge zin
(Van Voorden 1991: 515). Het gaat echter te ver om het overheidsbeleid op
allerlei terreinen, zoals onderwijs, volkshuisvesting en verkeer, te toetsen aan
het criterium dat arbeidsongeschiktheid van werknemers wordt voorkómen.
Van Voorden (1991: 515) merkt terecht op dat men aan preventie in de sociale
zekerheid dan een te groot gewicht zou toekennen, want die beleidsterreinen
hebben hun eigen doelstellingen die qua maatschappelijke betekenis van
minstens gelijke waarde zijn. Daarbij wordt aangetekend dat ook ingeval het
voorkómen van arbeidsongeschiktheid niet de primaire doelstelling is, het
meestal wel een direct nevengevolg is van het beleid op die terreinen. Het
overheidsbeleid beoogt vaak de veiligheid en gezondheid van burgers te
beschermen en/of te bevorderen. Zo is het verkeersbeleid er onder andere
op gericht om het aantal verkeersongevallen te verminderen. Hierdoor wordt
tevens arbeidsongeschiktheid voorkómen. Het overheidsbeleid op andere
terreinen doorkruist het arbeidsongeschiktheidsbeleid dan ook meestal niet.
Met deze notie wordt hier volstaan, want het onderwerp van deze studie zou
vergaand worden uitgebreid als het gehele overheidsbeleid zou worden
beoordeeld op de bijdrage die het levert aan preventie van arbeidsongeschiktheid. Daarom beperkt deze studie zich tot de prikkels die van een stelsel van
arbeidsongeschiktheidsregelingen uitgaan op degenen die daarbij direct zijn
betrokken, te weten werknemers, werkgevers, sociale partners, uitvoeringsorganen en verzekeraars.
Over het niveau van preventie kan het volgende worden opgemerkt. Aan
preventieve maatregelen zijn kosten verbonden in de vorm van geld, tijd en/of
moeite. Deze kosten zal iemand alleen maken als hij verwacht die terug te
verdienen. Met andere woorden, iemand zal alleen preventieve maatregelen
nemen als daar naar verwachting baten tegenover staan. In dit geval bestaan
die baten uit een verlaging van het verwachte inkomensverlies door het nemen
van die preventieve maatregelen. Als een werknemer bijvoorbeeld geen preventieve maatregelen neemt dan verwacht hij, op grond van ervaringscijfers, dat
hij volgend jaar 4% van de werkdagen zal verzuimen vanwege ziekte. Bij een
jaarinkomen van =
C 30.000 verwacht hij daarom volgend jaar een inkomensver-
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
61
lies van =
C 1.200 te lijden. Dit verwachte inkomensverlies wordt dus berekend
door de kans op arbeidsongeschiktheid te vermenigvuldigen met het inkomensverlies dat daarvan het gevolg is. Door preventieve maatregelen te nemen kan
het verwachte inkomensverlies dalen. De betreffende werknemer verwacht
bijvoorbeeld dat zijn ziekteverzuim zal dalen tot 3% door meer te gaan bewegen. Met andere woorden, hij verwacht dat zijn inkomensverlies volgend jaar
zal dalen van =
C 1.200 naar =
C 900; de baten bedragen dus =
C 300. Als de in geld
uitgedrukte kosten van een gezondere leefstijl minder bedragen dan =
C 300,
dan wegen de baten tegen de kosten op. De betreffende werknemer zal de
bedoelde preventieve maatregelen in dat geval nemen. Daarbij is verondersteld
dat werknemers rationeel handelen. In paragraaf 2.3 is reeds aangegeven dat
die veronderstelling niet altijd opgaat. Zo blijven veel mensen roken en drinken
ondanks dat ze willen stoppen. Het ontbreekt ze namelijk aan voldoende
wilskracht om dat voornemen daadwerkelijk uit te voeren (Potters en Prast
2009: 50). Voorts is verondersteld dat de baten volledig aan de werknemer
zelf ten goede komen. Dat hoeft niet het geval te zijn. Zo kan het zijn dat een
werknemer een uitkering ontvangt die een gedeelte van zijn inkomensverlies
vergoedt en dat die uitkering wordt gefinancierd door de werkgever. De
werkgever zal bij zijn beslissing om preventieve maatregelen te nemen alleen
rekening houden met de daling van de verwachte uitkeringslasten. Met het
gedeelte van het verwachte inkomensverlies dat niet door de uitkering wordt
vergoed, houdt juist de werknemer rekening bij het al dan niet nemen van
preventieve maatregelen. Algemeen gezegd, iemand zal enkel (meer) preventieve maatregelen nemen als de (extra) kosten daarvan lager zijn dan de (extra)
baten in de vorm van een daling van het verwachte inkomensverlies dat voor
zijn rekening komt. De vraag is echter of dat tot een preventieniveau leidt dat
als maatschappelijk wenselijk kan worden beschouwd.
Op die laatste vraag geeft de rechtseconomie als antwoord dat het maatschappelijk wenselijk is dat een zodanig preventieniveau wordt gekozen dat de totale
kosten verbonden aan arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk zijn (Visscher
2006: 67).35 De totale kosten bestaan uit de kosten van alle preventieve maatregelen plus het verwachte inkomensverlies van alle werknemers.36 Het
niveau waarbij deze totale kosten het laagst zijn, wordt het optimale preventieniveau genoemd (Visscher 2006: 67 en 113). Dit niveau wordt bereikt als de
opbrengst van een extra preventieve maatregel (de marginale opbrengst) gelijk
is aan de kosten van die maatregel (marginale kosten). De marginale opbrengst
betreft de daling van het verwachte inkomensverlies als gevolg van een extra
35 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat Visscher het heeft over de ‘totale ongevalskosten’
in plaats van de totale kosten verbonden aan arbeidsongeschiktheid en over ’de verwachte
schade’ in plaats van ‘het verwachte inkomensverlies’. Zijn onderwerp betreft namelijk
de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongevallen.
36 Van andere kostenposten en andere schadesoorten wordt vooralsnog geabstraheerd. Deze
komen in paragraaf 2.7 aan de orde.
62
Hoofdstuk 2
preventieve maatregel. Indien die marginale opbrengst hoger is dan de marginale kosten, is het doelmatig om een extra preventieve maatregel te nemen.
De totale kosten nemen dan immers af. Die daling van totale kosten eindigt
zodra de marginale opbrengst van een maatregel gelijk is aan de marginale
kosten. Op dat moment is het optimale preventieniveau bereikt, omdat de
kosten van een extra preventieve maatregel groter zijn dan de baten, waardoor
de totale kosten zouden toenemen.
2.6.2
Beperken van arbeidsongeschiktheid (re-integratie)
Optimale preventie heeft dus niet tot gevolg dat geen enkele werknemer meer
arbeidsongeschikt zal raken. Dat zal overigens ook niet bij maximale preventie
het geval zijn. Altijd zullen er werknemers zijn die arbeidsongeschikt raken.
Die arbeidsongeschiktheid kan korter of langer van duur zijn. Ook op die duur
kan invloed worden uitgeoefend door het nemen van maatregelen. Daarbij
kan onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen die erop gericht zijn
om de duur van de ziekte respectievelijk de duur van de arbeidsongeschiktheid
te beperken.
Een werknemer zal (zo spoedig mogelijk) willen herstellen van zijn ziekte.
In veel gevallen vindt dat herstel langs natuurlijke weg plaats door het grote
herstelvermogen van het menselijk organisme, maar in andere gevallen is een
werknemer daarvoor aangewezen op medische hulpverleners. In deze studie
wordt niet onderzocht of, en zo ja, in hoeverre een bepaalde arbeidsongeschiktheidsregeling stimulansen of prikkels geeft aan niet direct betrokkenen om
maatregelen te nemen die tot een spoedig herstel leiden. Die prikkels zouden
ófwel op medische hulpverleners moeten worden gericht ófwel op de organisatie van de gezondheidszorg. Een toegankelijke gezondheidszorg en een kwalitatief goede hulpverlening zijn immers van belang voor een spoedig herstel.
De organisatie van de gezondheidszorg valt echter buiten het onderwerp van
deze studie en medische hulpverleners worden niet beschouwd als degenen
die betrokken zijn bij de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsregelingen.37
Daarbij wordt wel de volgende kanttekening geplaatst. Uiteraard oefent ook
de zieke werknemer zelf invloed uit op zijn herstel. Hij is immers degene die
medische hulp moet inroepen en degene die aan zijn herstel moet werken.
Een arbeidsongeschiktheidsregeling zou dus wel financiële prikkels kunnen
bevatten om zieke werknemers te stimuleren aan hun herstel (mee) te werken.
In deze studie zal echter niet dat als het (uiteindelijke) doel van financiële
prikkels voor werknemers worden aangemerkt, maar het beperken van arbeidsongeschiktheid (zie hierna). Een en ander brengt mee dat de kosten in verband
met herstel als gegeven worden beschouwd.
37 Daarbij moet een uitzondering worden gemaakt voor bedrijfsartsen en verzekeringsgeneeskundigen.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
63
Een werknemer die volledig is hersteld, kan weer (zijn) arbeid verrichten.
Dat wil echter niet zeggen dat een werknemer die nog steeds ziek is, geen
arbeid zou kunnen verrichten. Zo is het goed mogelijk dat een fulltime werknemer die vanwege ziekte niet werkt, zijn arbeid gedeeltelijk kan hervatten,
bijvoorbeeld door halve dagen te gaan werken. Vervolgens kan het aantal
arbeidsuren geleidelijk aan worden uitgebreid totdat de werknemer weer
fulltime kan werken. Ook is het denkbaar dat een werknemer tijdelijk andere
arbeid verricht die hij, ondanks zijn ziekte, wel kan verrichten, met de bedoeling om op langere termijn de ‘oude’ werkzaamheden weer te hervatten. Beide
vormen van werkhervatting worden in deze studie beschouwd als beperking
van de arbeidsongeschiktheid.38 Ze kunnen tevens meebrengen dat de duur van
de arbeidsongeschiktheid wordt verkort doordat de werknemer sneller dan
zonder werkhervatting zijn ‘oude’ arbeid weer volledig kan verrichten. Soms
is (gedeeltelijke of volledige) werkhervatting alleen mogelijk als er maatregelen
of voorzieningen worden getroffen om de betreffende arbeid te verrichten,
bijvoorbeeld door aanpassing van de werkplek (zoals een stofvrije kamer),
door het verstrekken van hulpmiddelen om de arbeid uit te kunnen uitoefenen
(zoals een braillecomputer), door persoonlijke ondersteuning te bieden bij het
verrichten van arbeid (zoals een doventolk) of door vervoersvoorzieningen
voor het woon-werkverkeer (zoals aanpassing van de auto). Al dit soort
maatregelen en voorzieningen die het mogelijk maken dat een werknemer
weer arbeid kan verrichten, worden gerekend tot re-integratie. Daarnaast
worden daartoe ook gerekend alle maatregelen, activiteiten en voorzieningen
die de kans vergroten dat een arbeidsongeschikte werknemer kan terugkeren
in het arbeidsproces. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan omscholing,
proefplaatsing, sollicitatietraining en overige begeleiding bij het vinden van
een andere baan. Re-integratie heeft dus (snellere) werkhervatting door arbeidsongeschikte werknemers tot doel, waardoor het beroep op een arbeidsongeschiktheidsregeling zoveel mogelijk wordt beperkt. Evenals bij preventie wordt
in deze studie niet onderzocht welke concrete re-integratiemaatregelen in een
arbeidsongeschiktheidsregeling zijn opgenomen, maar of, en zo ja, hoe en aan
wie die regeling stimulansen of prikkels tot re-integratie geeft.
In het aansprakelijkheidsrecht wordt re-integratie, anders dan preventie,
niet expliciet aangemerkt als een middel om schade als gevolg van ongevallen
te beperken. Hartlief (1997: 16-23), Bloembergen en Lindenbergh (2001: 6-14)
alsmede Engelhard en Van Maanen (2008: 11-20) noemen re-integratie althans
niet als een van de functies van het aansprakelijkheidsrecht. Wel wordt herstel
van de oude toestand als een doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht
beschouwd. Het slachtoffer dient zoveel mogelijk te worden gebracht in de
positie waarin hij zou hebben verkeerd als de dader zijn rechtsplichten wel
zou zijn nagekomen (Bloembergen en Lindenbergh 2001: 8-10). Dat brengt
38 Preciezer zou zijn om te spreken van beperking van het inkomensverlies als gevolg van
arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte.
64
Hoofdstuk 2
mee dat de nadelige wijzigingen in de positie van het slachtoffer die het gevolg
zijn van de normschending door de dader zoveel mogelijk moeten worden
goedgemaakt. Dat kan in de eerste plaats geschieden door feitelijk herstel
(Bloembergen en Lindenbergh 2001: 10). Als bijvoorbeeld op onrechtmatige
wijze schade is toegebracht aan een zaak, bijvoorbeeld een auto, dan heeft
het slachtoffer het recht om zijn auto te laten repareren, terwijl hij de kosten
daarvan in rekening mag brengen bij de dader. Bij arbeidsongeschiktheid door
een onrechtmatige daad heeft een slachtoffer het recht om medische hulp in
te roepen. De rekening daarvoor kan hij laten betalen door de dader. Daarnaast
heeft het slachtoffer recht op vergoeding van zijn inkomensverlies als gevolg
van arbeidsongeschiktheid. Ook deze schade dient de dader te vergoeden.
In al deze gevallen heeft de dader er belang bij dat de schade zo beperkt
mogelijk wordt gehouden. Hij wil het liefst de auto zelf repareren, dat de
medische hulp bij de goedkoopste dokter wordt ingeroepen en dat het slachtoffer zo spoedig mogelijk zijn werkzaamheden hervat. Een slachtoffer is
verplicht met die belangen rekening te houden, althans hij dient binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om de schade te beperken (Spier 1992: 4).39
Er bestaat dus wel een schadebeperkingsplicht voor het slachtoffer, maar deze
plicht wordt niet beschouwd als een doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht. Dat zal verband houden met het feit dat in het aansprakelijkheidsrecht
de bescherming van het slachtoffer voorop staat. De dader moet het slachtoffer
nemen zoals hij is (Bouman en Tilanus-van Wassenaer 1998: 25). Daarmee
verdraagt het zich niet om schadebeperking door het slachtoffer, bijvoorbeeld
door het nemen van re-integratiemaatregelen, als doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht aan te merken. Aan het slachtoffer worden dan ook geen hoge
eisen gesteld om de schade te beperken (Spier 1992: 5).40
Van der Heijden en Noordam (2001) beschouwen re-integratie niet als een
aparte basiswaarde van het sociaal recht, maar zien het als onderdeel van de
basiswaarde bestaanszekerheid. Tot die bestaanszekerheid rekenen zij onder
andere werkzekerheid. Daarmee bedoelen zij niet dat iemand recht heeft op
een concrete baan, maar dat iemand toegang moet hebben tot het arbeidsproces
zodat hij in staat is zelf een inkomen te verwerven (Van der Heijden en Noordam 2001: 84). Sociale zekerheid kan de toegang tot of terugkeer naar het
arbeidsproces bevorderen door bepaalde voorzieningen te treffen, bijvoorbeeld
door het financieren van een aanpassing van de arbeidsplaats of om- en
herscholing. Re-integratiemaatregelen kunnen dus bevorderen dat een arbeidsongeschikte werknemer weer (zijn) arbeid gaat verrichten, waardoor hij weer
een inkomen verdient. Anders gezegd, re-integratie kan tot een verlaging van
het verwachte inkomensverlies leiden.
39 De redelijke kosten van die maatregelen mag hij in rekening brengen bij de dader op grond
van art. 6:96, tweede lid, onder b, BW.
40 Vgl. Hoge Raad 8 februari 1985, NJ 1986, 136 (Joe/IBC) en 137 (Henderson/Gibs).
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
65
Daarmee rijst de vraag of er een re-integratieniveau is dat als maatschappelijk wenselijk kan worden beschouwd. Daarbij kan een analoge redenering
als bij preventie worden gevolgd. Re-integratiemaatregelen brengen kosten
met zich mee. Ook hier geldt dat het nemen van een extra re-integratiemaatregel alleen doelmatig is als de opbrengst ervan, bestaande uit een daling van
het verwachte inkomensverlies, hoger is dan de kosten ervan. Als geen reintegratiemaatregelen worden getroffen dan is bijvoorbeeld de verwachting
dat een arbeidsongeschikte werknemer één jaar niet zal kunnen werken waardoor hij een inkomensverlies van =
C 30.000 zal lijden. Door aanpassing van
de arbeidsplaats is de verwachting dat de werknemer twee derde van de arbeidstijd kan werken, zodat het verwachte inkomensverlies daalt van =
C 30.000
naar =
C 10.000. Het is dan ook doelmatig om de arbeidsplaats aan te passen
indien de kosten daarvan minder bedragen dan =
C 20.000. Het optimale reintegratieniveau is bereikt als de marginale opbrengst van een re-integratiemaatregel gelijk is aan de marginale kosten. Op dat niveau zijn de totale
kosten, bestaande uit de re-integratiekosten plus het verwachte inkomensverlies, immers zo laag mogelijk.
Re-integratie heeft dus evenals preventie tot gevolg dat het verwachte
inkomensverlies zal dalen. Daarbij is er wel sprake van een verschil. De
beslissing tot re-integratie zal meestal pas kunnen worden genomen nádat
een werknemer arbeidsongeschikt is geraakt, terwijl de beslissing tot preventie
wordt genomen vóórdat een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Bij de keuze
van het preventieniveau zal daarom een inschatting moeten worden gemaakt
of en in hoeverre re-integratie tot een daling van het verwachte inkomensverlies zal leiden. Zo is in het bovengenoemde voorbeeld verondersteld dat door
re-integratie het verwachte inkomensverlies zal dalen met =
C 20.000. Dat kan
gevolgen hebben voor het optimale preventieniveau. In plaats van te rekenen
met een verwacht inkomensverlies van =
C 30.000 (zónder re-integratie), zal
moeten worden gerekend met een verwacht inkomensverlies van =
C 10.000 plus
de re-integratiekosten. Dat heeft tot gevolg dat het optimale preventieniveau
met re-integratie lager kan zijn dan zonder re-integratie. Vanuit een oogpunt
van doelmatigheid verdient preventie dan ook niet per se de voorkeur boven
re-integratie, zoals Van der Heuvel en Vrooman (1991: 13), in navolging van
Viaene (1976: 502), hebben betoogd. Voorkómen is misschien beter dan genezen, maar kan hogere kosten met zich meebrengen.
2.7
TOTALE
KOSTEN VAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSSTELSEL
Tot nu toe zijn drie kostensoorten onderscheiden: het verwachte inkomensverlies, de preventie- en de re-integratiekosten. Daarbij is aangenomen dat er een
omgekeerd evenredig verband bestaat tussen enerzijds het verwachte inkomensverlies en anderzijds de preventie- en re-integratiekosten. Arbeidsongeschiktheid kan echter nog meer kosten meebrengen, zoals kosten voor medische
66
Hoofdstuk 2
zorg, en andere schade tot gevolg hebben, zoals zaakschade. Voor een totaaloordeel zouden alle mogelijke kostenposten in ogenschouw moeten worden
genomen. Dat zal in deze studie niet worden gedaan. Zoals eerder betoogd
zouden de kosten van medische zorg wellicht kunnen worden teruggedrongen
door een andere organisatie van de gezondheidszorg. Als ook dit soort kosten
onderwerp van onderzoek zouden zijn, dan zou de omvang van deze studie
te veel uitdijen. Daarom worden – naast de hiervoor genoemde kostensoorten –
alleen die kosten in ogenschouw genomen die samenhangen met de totstandkoming, de uitvoering en de naleving van een arbeidsongeschiktheidsregeling.
Deze kosten zullen worden aangemerkt als transactiekosten. De totale kosten
van een arbeidsongeschiktheidsstelsel bestaan dus uit het verwachte inkomensverlies en de preventie-, re-integratie- en transactiekosten. In de vorige paragraaf is reeds opgemerkt dat een rationele besluitvormer de som van deze
kostenposten zo laag mogelijk zal willen houden.
De toepassing van dit criterium is niet eenvoudig. Immers, men moet
vaststellen of de totale kosten van een bepaald arbeidsongeschiktheidsstelsel
lager zouden kunnen zijn dan ze feitelijk zijn. Daarvoor zou men idealiter
moeten weten of, gegeven een bepaalde mate van inkomensbescherming, de
totale kosten kunnen worden teruggedrongen. Daarvoor zullen vaak de nodige
gegevens ontbreken. Bij een vergelijking van twee of meer arbeidsongeschiktheidsstelsels lijkt dit probleem zich niet voor te doen, omdat de totale kosten
van beide stelsels met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarbij rijzen echter
andere problemen. Men kan niet zonder meer stellen dat het stelsel met de
hoogste totale kosten ondoelmatiger is dan het (de) andere stelsel(s). Op grond
van het ene stelsel kunnen bijvoorbeeld meer werknemers zijn verzekerd dan
op grond van het andere stelsel. Voorts kan de uitkering in het ene stelsel
hoger zijn of langer duren dan in het andere stelsel. Voor deze verschillen
moet worden gecorrigeerd. Dat kan als volgt. Eerst dienen de totale kosten
te worden uitgedrukt in een bepaalde noemer. Vaak wordt daarvoor het bruto
binnenlands product gebruikt, maar een betere maatstaf is de premieplichtige
loonsom. Door de totale kosten uit te drukken als een percentage van die
premieplichtige loonsom, wordt duidelijk gemaakt wat de kosten van een
verzekering zijn per euro verzekerd loon. Voornoemd percentage zal, althans
voor zover het de kosten van de verzekeraar betreft, dan ook niet veel afwijken
van het percentage dat per euro verzekerd loon moet worden betaald aan
premie. Anders gezegd, het is de prijs voor de verzekering. Vervolgens zullen
de polisvoorwaarden van de verzekering, meer in het bijzonder de hoogte
en duur van de uitkering, tot een bepaalde noemer moeten worden herleid.
Een uitkering van 70% van het loon gedurende 104 weken is immers een
grotere tegenprestatie dan een uitkering van 70% van het loon gedurende 52
weken. Bij een vergelijking van stelsels dienen dus de totale kosten per euro
premieplichtig loon in ieder stelsel te worden afgezet tegen het verschil in
polisvoorwaarden tussen die stelsels. Die verhouding is een maatstaf voor
de prijs-prestatieverhouding van een verzekering.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
67
Over de samenstelling van transactiekosten wordt het volgende opgemerkt.
Die samenstelling hangt samen met de wijze waarop de inkomensbescherming
bij arbeidsongeschiktheid is georganiseerd. Een arbeidsongeschiktheidsregeling
bij wet brengt andere transactiekosten met zich mee dan een arbeidsongeschiktheidsregeling bij cao of bij private verzekeringsovereenkomst. Ten eerste
kennen deze drie regelingen een geheel andere wijze van totstandkoming. Aan
(een wijziging van) een wettelijke arbeidsongeschiktheidsregeling gaat een
politiek besluitvormingsproces vooraf. Na (eventueel) advies te hebben ingewonnen bij de SER, de uitvoeringsorganen en de Raad van State, dient de
regering een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Daar vindt eerst een meer
of minder uitgebreide schriftelijke en mondelinge behandeling van het voorstel
plaats en vervolgens een stemming. Het voorstel is aangenomen als een
meerderheid van de Tweede Kamer vóór stemt. Daarna kan het wetsvoorstel
naar de Eerste Kamer worden verzonden. Ook daar dient een meerderheid
in te stemmen met het voorstel voordat het, na bekrachtiging door de Koning,
als wet in het Staatsblad kan worden gepubliceerd.
Aan (een wijziging van) een arbeidsongeschiktheidsregeling in een cao
(suppletieregeling) gaan onderhandelingen vooraf tussen enerzijds een of meer
werknemersorganisaties en anderzijds een of meer individuele werkgevers
of werkgeversorganisaties. Deze onderhandelingen gaan uiteraard niet alleen
over inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid maar ook over allerlei
andere arbeidsvoorwaarden die in een onderneming of bedrijfstak zullen gaan
gelden. De onderhandelingen kunnen, afhankelijk van de omstandigheden,
korter of langer duren. In de regel vindt jaarlijks een aanpassing van de cao
plaats, maar soms is er ook sprake van een tweejaarlijkse cyclus. Verder is
van belang dat bepalingen uit een cao algemeen verbindend kunnen worden
verklaard voor de werkgevers in de bedrijfstak die geen lid zijn van een caopartij. Daarvoor dienen een of meer cao-partijen een verzoek in te dienen bij
de minister van SZW. Het besluit tot verbindendverklaring wordt door deze
minister in de Staatscourant gepubliceerd. Het gevolg daarvan is dat de
betreffende cao-bepalingen gaan gelden voor alle werkgevers en werknemers
in een bedrijfstak. Op deze manier kan de personele werkingssfeer van een
suppletieregeling aanmerkelijk worden uitgebreid.
Een private verzekeringsovereenkomst komt op weer een andere manier
tot stand. Dit betreft een contract dat door een individuele verzekeringnemer
en een individuele verzekeraar wordt gesloten. Daar gaan vaak de volgende
activiteiten aan vooraf, met alle kosten van dien. Iemand die een verzekering
wil afsluiten zal eerst op zoek moeten naar een verzekeraar. Daarvoor kan
hij bijvoorbeeld het internet raadplegen om na te gaan welke verzekeraars
een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden. Omdat er in Nederland
veel verzekeraars zijn die een dergelijke verzekering aanbieden, zal hij de
inhoud van de diverse verzekeringen met elkaar moeten vergelijken. Dat is
niet eenvoudig omdat verzekeringen aanzienlijk van elkaar verschillen wat
betreft de polisvoorwaarden en de factoren die de hoogte van de premie
68
Hoofdstuk 2
bepalen. Bovendien bieden verzekeraars meestal maatwerk aan, zodat de
polisvoorwaarden kunnen worden aangepast aan de wensen van de betrokkene. Dat vertaalt zich in de premie die wordt gevraagd. Met andere woorden,
er is sprake van een grote variatie in premie en polisvoorwaarden. Dat maakt
dat het vergelijken van verzekeringen een lastige en tijdrovende klus is. Ook
de verzekeraar maakt zoekkosten om verzekeringnemers te vinden. Hij zal
verzekeringen (‘producten’) moeten ontwikkelen die voor potentiële verzekeringnemers interessant genoeg zijn qua premie en polisvoorwaarden. Bovendien zal hij zich daarbij willen onderscheiden van zijn concurrenten. Verzekeraars stoppen dan ook veel tijd en energie in ‘productontwikkeling’. Voorts
moet een verzekeraar deze verzekeringen onder de aandacht van potentiële
verzekeringnemers brengen, bijvoorbeeld door het maken van reclame of door
hen persoonlijk te benaderen. Als verzekeraar en potentiële verzekeringnemer
elkaar na deze zoektocht hebben gevonden, is het echter nog niet zeker dat
er een overeenkomst zal worden gesloten. Soms zullen daar nog onderhandelingen aan voorafgaan, bijvoorbeeld over de polisvoorwaarden en de te betalen
premie. Bovendien willen verzekeraars eerst onderzoeken wat de kans op
arbeidsongeschiktheid is van een bepaalde aspirant-verzekerde. Kenmerkend
voor de verzekeringsmarkt is dat er sprake is van informatieasymmetrie (ongelijke informatie) tussen verzekeraar en verzekeringnemer. De verzekeringnemer
is beter op de hoogte van de gezondheidstoestand van de aspirant-verzekerde
(zeker als dat de verzekeringnemer zelf is) dan de verzekeraar. Omdat de
hoogte van de premie mede wordt bepaald door de kans dat een verzekerde
arbeidsongeschikt raakt, zal de verzekeraar informatie willen inwinnen over
het ziekteverleden en/of de gezondheidstoestand van de aspirant-verzekerde.
Die informatie kan hij verkrijgen door (mondeling of schriftelijk) gerichte
vragen te stellen aan de verzekerde of door hem medisch te keuren. Een en
ander heeft tot gevolg dat de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst de nodige transactiekosten meebrengt.
Ten tweede brengt de uitvoering van een arbeidsongeschiktheidsregeling
kosten met zich mee, zowel voor het uitvoeringsorgaan als voor de verzekeringnemer en/of verzekerde. Hierbij maakt het in principe niet uit hoe de
arbeidsongeschiktheidsregeling tot stand is gekomen. In alle gevallen zal de
uitvoering ervan onder andere met zich meebrengen dat het uitvoeringsorgaan
premies moet innen, claims moet beoordelen en uitkeringen moet verstrekken.
Desalniettemin kunnen de uitvoeringskosten verschillen. Dat is afhankelijk
van de wijze waarop de uitvoering is georganiseerd. Er kan bijvoorbeeld
sprake zijn van één publiek uitvoeringsorgaan, maar er kan ook sprake zijn
van met elkaar concurrerende verzekeraars. Het ontbreken van concurrentie
kan enerzijds schaalvoordelen meebrengen, maar anderzijds tot een ondoelmatige bedrijfsvoering leiden. Behalve voor het uitvoeringsorgaan of de uitvoeringsorganen zijn er aan de uitvoering ook administratieve lasten verbonden
voor verzekeringnemers en/of verzekerden. Zij zullen bijvoorbeeld adreswijzigingen moeten doorgeven, loongegevens moeten verstrekken, premies moeten
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
69
betalen en een uitkering moeten aanvragen. Ook dit brengt kosten met zich
mee.
Ten derde brengt de naleving van een arbeidsongeschiktheidsregeling kosten
met zich mee, zowel voor het uitvoeringsorgaan als voor de verzekeringnemer
en/of de verzekerde. Het uitvoeringsorgaan moet onder andere controleren
of de verzekeringnemer/verzekerde juiste gegevens heeft verstrekt en of de
uitkeringsgerechtigde zich aan zijn verplichtingen heeft gehouden. Een verzekerde kan zich genoodzaakt voelen om een juridische procedure te beginnen,
omdat hij bijvoorbeeld vindt dat het uitvoeringsorgaan ten onrechte geen
uitkering heeft toegekend. Ook dit soort geschilkosten behoren tot de transactiekosten van een arbeidsongeschiktheidsregeling.
2.8
ANDERE
IN DE LITERATUUR GENOEMDE CRITERIA
In de literatuur zijn ook nog andere criteria gebruikt of genoemd om het beleid
op het terrein van de sociale zekerheid te waarderen (zie ook paragraaf 1.4).
Zonder volledigheid na te streven, zal in deze paragraaf worden gemotiveerd
waarom die in deze studie niet als criteria worden gehanteerd om een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen. Hiervoor is reeds aangegeven dat Van
der Heijden en Noordam (2001) verantwoordelijkheid, bestaanszekerheid,
bescherming, solidariteit, non-discriminatie en participatie als beginselen van
sociale rechtsvorming beschouwen. Op het beginsel solidariteit is reeds uitvoerig
ingegaan in paragraaf 2.5. Onder verantwoordelijkheid verstaan voornoemde
auteurs de zorgplicht voor de bestaanszekerheid van burgers (Van der Heijden
en Noordam 2001: 76). In dit verband rijst daarbij de vraag wie dient te beslissen of een werknemer wel of niet verzekerd moet zijn tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. De basiswaarde verantwoordelijkheid heeft dan ook vrijwel
dezelfde betekenis als het in paragraaf 2.3 besproken criterium keuzevrijheid.
Zo merken Van der Heijden en Noordam op dat de eigen verantwoordelijkheid
van de burger vooropstaat. In principe dient een werknemer daarom zelf te
regelen dat hij bij arbeidsongeschiktheid over een inkomen beschikt om in
zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast dragen volgens Van der
Heijden en Noordam ook anderen, zoals de overheid, verantwoordelijkheid,
maar deze is subsidiair. In deze studie is voor het begrip ‘keuzevrijheid’ in
plaats van ‘verantwoordelijkheid’ gekozen, omdat bij keuzevrijheid de nadruk
ligt op de vrijheid van de werknemer om zich wel of niet te verzekeren, terwijl
bij verantwoordelijkheid de nadruk ligt op de verplichting voor een werknemer
om zich te verzekeren, althans ervoor te zorgen dat hij bij arbeidsongeschiktheid over een inkomen beschikt.
Bestaanszekerheid omvat volgens Van der Heijden en Noordam rechts-,
inkomens- en werkzekerheid (2001: 79-85). De twee laatstgenoemde zekerheden
zijn hiervoor reeds besproken. Inkomenszekerheid heeft dezelfde betekenis
als het in paragraaf 2.4 besproken criterium mate van inkomensbescherming
70
Hoofdstuk 2
en werkzekerheid bestaat onder meer uit de preventie- en re-integratiemaatregelen die in paragraaf 2.6 zijn besproken. Rechtszekerheid houdt in dat een
werknemer dient te ontvangen waar hij recht op heeft en dat overgangsrecht
wordt getroffen bij ‘neerwaartse’ aanpassingen van aanspraken. Dit beginsel
van rechtszekerheid geeft geen richting aan de wijze waarop een arbeidsongeschiktheidsstelsel kan worden ingericht, maar stelt eisen aan de uitvoering
van een regeling en grenzen aan een wijziging van die regeling. Rechtszekerheid is dan ook een randvoorwaarde.
Bij de basiswaarde bescherming maken Van der Heijden en Noordam (2001:
85-87) onderscheid tussen het arbeids- en socialezekerheidsrecht.41 Op het
terrein van het arbeidsrecht bedoelen ze daarmee dat de economisch zwakkere
werknemer moet worden beschermd tegen de economisch sterkere werkgever.
Op het terrein van de sociale zekerheid bedoelen ze daarmee dat inkomensbescherming moet worden geboden aan burgers en dat er voorzieningen
moeten bestaan om de kans op betaalde arbeid vergroten. Inkomensbescherming is in deze studie een zelfstandig criterium, terwijl de bedoelde voorzieningen bestaan uit de re-integratiemaatregelen die in paragraaf 2.6 zijn besproken.
Non-discriminatie houdt in dat er geen onderscheid mag worden gemaakt
naar onder andere geslacht, seksuele geaardheid, ras en nationaliteit (Van der
Heijden en Noordam 2001: 90). Dit verbod kan ook als een gebod worden
omschreven: gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Nu is het maken
van onderscheid kenmerkend voor regelgeving, ook op het terrein van de
sociale zekerheid (Jaspers 2001: 149). Zo bakent de personele werkingssfeer
af wie wel en wie niet verzekerd is. Voorts hoeven de hoogte en duur van
de uitkeringen niet voor alle werknemers gelijk te zijn. Datzelfde geldt voor
de premie die moet worden betaald. Verschillen zijn dus toegestaan, mits ze
maar met zakelijke argumenten worden gemotiveerd. Het beginsel van nondiscriminatie geeft dan ook geen richting aan de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel, maar stelt grenzen die daarbij in acht moeten worden
genomen. Daarom wordt dit beginsel, zoals reeds is besproken in paragraaf
2.2, als een randvoorwaarde beschouwd.
Participatie betekent dat iemand ergens aan deelneemt. Men kan aan van
alles en nog deelnemen. Van der Heijden en Noordam (2001: 93) bedoelen
met participatie dat iemand kan deelnemen aan het besluitvormingsproces.
Binnen een onderneming spreken zij over medezeggenschap en bij sociale
zekerheid over deelname door belanghebbenden aan de beleidsvorming, de
normstelling, de financiering, de uitvoering en de rechtspraak (Van der Heijden
en Noordam 2001: 93). Participatie zou dus een beginsel zijn bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering van een arbeidsongeschiktheidsregeling. Die opvatting
wordt in deze studie niet gedeeld. Voor het draagvlak van een wettelijke
41 Brenninkmeijer en Heerma van Voss (2001: 980) vragen zich af of bescherming en bestaanszekerheid niet als verschijningsvormen van solidariteit zijn te beschouwen.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
71
arbeidsongeschiktheidsregeling kan het van belang zijn dat de sociale partners
om advies is gevraagd, maar ook zonder zo’n advies kan een dergelijke regeling gerechtvaardigd zijn. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van sociale
partners bij de uitvoering. Zoals Van der Heijden en Noordam zelf opmerken
is die betrokkenheid in de loop der jaren vergaand teruggedrongen (Van der
Heijden en Noordam 2001: 93). Tot 1997 werden de werknemersverzekeringen
uitgevoerd door de sociale partners in het verband van zogenaamde bedrijfsverenigingen. Deze invloed op de uitvoering is geheel verloren gegaan, zonder
dat men kan stellen dat hiermee fundamentele waarden zijn geschonden
(Brenninkmeijer en Heerma van Voss 2001: 980). Dat laatste geldt ook als
cliënten (lees: verzekerden en/of uitkeringsgerechtigden) geen invloed hebben
op of inspraak hebben bij de uitvoering van een arbeidsongeschiktheidsregeling. Cliëntenparticipatie kan men desgewenst wel beschouwen als een randvoorwaarde.
Bij haar beoordeling van het voorstel voor de Wet WIA heeft Klosse (2005)
gebruikgemaakt van een toetsingskader bestaande uit kwaliteitseisen van
wetgeving. Deze eisen heeft zij ontleend aan de nota Zicht op wetgeving die
ten grondslag heeft gelegen aan de aanwijzingen voor de regelgeving.42 In
die nota worden zes categorieën van kwaliteitseisen onderscheiden: a. rechtmatigheid en verwerkelijking van rechtsbeginselen; b. doeltreffendheid en
doelmatigheid; c. subsidiariteit en evenredigheid; d. uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid; e. onderlinge afstemming, en f. eenvoud, duidelijkheid en
toegankelijkheid. Op de eisen van doelmatigheid en subsidiariteit is reeds
uitvoerig ingegaan in respectievelijk paragraaf 2.7 en paragraaf 2.3. De eisen
van eenvoud, duidelijkheid en toegankelijkheid (categorie f) gelden specifiek
voor het ontwerpen van een wet. Het zijn eisen die worden gesteld aan de
formulering van een wettekst. Deze eisen zijn dan ook geen uitgangspunten
voor de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel, maar randvoorwaarden bij de toepassing van het instrument wetgeving.
Over de overige eisen kan het volgende worden opgemerkt. Rechtmatigheid
houdt in dat de wet, of ruimer: het beleid, in overeenstemming dient te zijn
met het recht.43 Voor de wet in formele zin betekent dit onder andere dat
zij niet in strijd mag zijn met internationale rechtsnormen en de Grondwet.
Zoals reeds in paragraaf 2.2 is aangegeven zijn deze normen randvoorwaarden
waaraan de inhoud van een (publieke) arbeidsongeschiktheidsregeling moet
voldoen.
Verwerkelijking van rechtsbeginselen houdt in dat wetgeving, of ruimer: het
beleid, is gericht op bijvoorbeeld de bescherming van kwetsbare belangen of
het bevorderen van rechtszekerheid.44 Hiervoor is reeds opgemerkt dat rechtszekerheid een randvoorwaarde is bij de inrichting van een arbeidsongeschikt-
42 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2.
43 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2, p. 24.
44 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2, p. 24.
72
Hoofdstuk 2
heidsstelsel. Dat kwetsbare belangen moeten worden beschermd, kan een reden
zijn voor de overheid om op te treden. Dit beginsel ligt dan ook besloten in
de criteria mate van keuzevrijheid, mate van inkomensbescherming en solidariteit. Immers, het belang van een bepaalde groep werknemers, bijvoorbeeld
werknemers met een slechte gezondheidstoestand (‘slechte risico’s’), kan reden
zijn voor de overheid om in te grijpen op de markt.
Doeltreffendheid houdt in dat de wet, of ruimer: het beleid, in belangrijke
mate moet bijdragen aan de realisering van de door de wetgever of beleidsmaker beoogde doelstellingen.45 Dit beginsel is hiervoor als eerste uitgangspunt genoemd bij de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel. Daaruit
zijn twee criteria afgeleid, te weten mate van inkomensbescherming en beperking van het beroep op een arbeidsongeschiktheidsstelsel.
Evenredigheid houdt in dat er – om een doel te bereiken – geen onevenredige
inbreuk mag worden gemaakt op de belangen van bepaalde (groepen van)
burgers.46 Deze eis heeft dus een andere betekenis dan het in paragraaf 2.5
besproken equivalentiebeginsel. Evenredigheid vergt een afweging van het
belang of de belangen die met wetgeving of beleid worden gediend en de
belangen die daardoor worden geschaad. Het evenredigheidsbeginsel stelt
dus grenzen aan wat is toegestaan en is daarom een randvoorwaarde bij de
inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel.
Voor de eisen van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid geldt dat ze liggen
besloten in het criterium doelmatigheid. Als een arbeidsongeschiktheidsregeling
immers niet goed uit te voeren valt of moeilijk handhaafbaar is, dan zal dat
leiden tot hogere transactiekosten.
Onderlinge afstemming houdt in dat wetten op een bepaald beleidsterrein
consistent met elkaar moeten zijn en niet moeten conflicteren met wetten op
andere beleidsterreinen.47 In het onderhavige geval brengt deze eis mee dat
de inhoud van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen onderling met
elkaar moeten samenhangen en moeten worden afgestemd op andere socialezekerheidswetten (meer in het bijzonder de WW) en het aansprakelijkheidsrecht.
Bovendien moet het arbeidsongeschiktheidsbeleid niet conflicteren met het
arbeidsvoorwaardenbeleid, het arbeidsmarktbeleid en het arbeidsomstandighedenbeleid. Tot slot dient de inhoud van de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen te zijn afgestemd op de arbeidsongeschiktheidsregelingen die door
sociale partners worden getroffen. Uit dit beginsel vloeien vooral eisen voort
die vanuit andere beleidsterreinen aan een arbeidsongeschiktheidsregeling
worden gesteld. In zoverre is het beginsel te beschouwen als een randvoorwaarde. Dat ligt anders voor de afstemming tussen de wettelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen onderling en tussen die regelingen en bovenwettelijke
regelingen. Dat zou wel als een uitgangspunt kunnen worden beschouwd.
45 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2, p. 25.
46 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2, p. 27.
47 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2, p. 29.
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
73
Als voornoemde regelingen echter niet goed op elkaar zijn afgestemd, dan
leidt dat tot hogere uitvoeringskosten dan noodzakelijk. Met andere woorden,
dit beginsel ligt besloten in het criterium doelmatigheid (zie paragraaf 2.7).
Tot slot zijn volgens Vonk (2008) de volgende zeven kernprincipes kenmerkend voor het recht op sociale zekerheid: 1. bescherming, 2. insluiting, 3.
zekerheid, 4. solidariteit, 5. gelijke rechtsbedeling en non-discriminatie, 6. rule
of law en 7. goed bestuur. Deze kernprincipes kunnen volgens Vonk (2008: 7)
in drie groepen worden onderverdeeld. De eerste drie kernprincipes zijn de
doelstellingen van sociale zekerheid (Vonk 2008: 7). Met bescherming bedoelt
Vonk dat sociale zekerheid gericht moet zijn op bestaanszekerheid door
inkomensbescherming te bieden bij het intreden van sociale risico’s, zoals
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Met insluiting bedoelt hij dat sociale
zekerheid gericht moet zijn op arbeidsparticipatie en deelname aan de samenleving. Met zekerheid bedoelt hij dat sociale zekerheid bestendig en betrouwbaar
moet zijn. De betekenis van de kernprincipes bescherming en insluiting komt
overeen met de inhoud van respectievelijk het criterium mate van inkomensbescherming (zie paragraaf 2.4) en beperking van het beroep op een arbeidsongeschiktheidsstelsel (zie paragraaf 2.6). Het kernprincipe zekerheid brengt
mee dat de polisvoorwaarden, meer in het bijzonder de hoogte en duur van
de uitkeringen, niet van de ene op de andere dag mogen worden veranderd
en dat ten minste moet zijn voorzien in overgangsrecht. Dit principe is hiervoor
genoemd als onderdeel van het beginsel rechtszekerheid. Over dat beginsel
is opgemerkt dat het een randvoorwaarde is bij de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel. Het vierde en vijfde kernprincipe hebben volgens Vonk
(2008: 7) het karakter van intrinsieke kenmerken. Solidariteit betekent volgens
hem dat de sterkere een bijdrage moet leveren ten behoeve van de bescherming
van de zwakkere. Gelijke rechtsbedeling en non-discriminatie brengen mee dat
het stelsel voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat niet mag worden gediscrimineerd op grond van onder andere geslacht, ras en religieuze overtuiging.
Op deze principes is hiervoor reeds uitvoerig ingegaan. De mate van solidariteit kan een uitgangspunt zijn bij de financiering van de uitkeringslasten (zie
paragraaf 2.5) en non-discriminatie is aangemerkt als een randvoorwaarde.
Vonk (2008: 7) zelf rekent zijn laatste twee kernprincipes tot de randvoorwaarden voor de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel. Rule of law houdt
in dat men recht heeft op een uitkering (het is geen gunst) en toegang moet
hebben tot de rechter. Goed bestuur houdt in dat een stelsel van sociale zekerheid efficiënt, transparant en onbevooroordeeld moet worden uitgevoerd, dat
verzekerden en/of uitkeringsgerechtigden invloed moeten kunnen uitoefenen
op de uitvoering en dat de overheid de eindverantwoordelijkheid heeft voor
de uitvoering, ook als deze door private partijen of sociale partners wordt
uitgevoerd. In paragraaf 2.2 is reeds toegelicht waarom randvoorwaarden in
deze studie niet worden gehanteerd als criteria om een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen.
74
2.9
Hoofdstuk 2
SAMENVATTING
EN CONCLUSIES
In dit hoofdstuk zijn de criteria gekozen die in het vervolg van deze studie
zullen worden gehanteerd om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen. De keuze is tot stand gekomen door te veronderstellen dat
er nog geen arbeidsongeschiktheidsregelingen bestaan. Vervolgens is nagegaan
welke uitgangspunten een rationele besluitvormer zal hanteren bij het ontwerpen van een arbeidsongeschiktheidsstelsel. Dit heeft geresulteerd in vijf criteria.
Een eerste uitgangspunt is dat een arbeidsongeschiktheidsstelsel zo zal worden
ingericht dat het (de) daarmee beoogde doel(en) wordt (worden) bereikt. Dat
heeft geleid tot twee criteria, te weten dat een arbeidsongeschiktheidsstelsel
een redelijke inkomensbescherming moet bieden en zo moet worden ingericht
dat het beroep erop zoveel mogelijk wordt beperkt.
Voorts is onderzocht welke uitgangspunten een rationele besluitvormer
zal hanteren om inhoud te kunnen geven aan de vier hoofdonderwerpen van
een arbeidsongeschiktheidsregeling. Het eerste hoofdonderwerp betreft de
personele werkingssfeer. Hierbij rijst de vraag wie mag of moet bepalen dat
een werknemer wel of niet verzekerd dient te zijn tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Omdat vrijheid een belangrijke waarde is in onze samenleving,
en daarom een basisbeginsel is van het Nederlandse rechtssysteem, is het
uitgangspunt dat de werknemer dat zelf mag beslissen. Dat laat onverlet dat
de wetgever goede argumenten kan hebben om deze vrijheid meer of minder
vergaand te beperken. Daarom is de mate van keuzevrijheid als criterium
gekozen om een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen.
Het tweede hoofdonderwerp van een arbeidsongeschiktheidsregeling betreft
de materiële werkingssfeer, dat wil zeggen de omvang (hoogte en duur) van
de uitkering. Met deze polisvoorwaarde wordt invulling gegeven aan het
hiervoor genoemde doel van een redelijke inkomensbescherming. Hier rijst
de vraag wie bepaalt wat ‘redelijk’ is. Uit het hiervoor genoemde beginsel van
keuzevrijheid vloeit voort dat een werknemer dat, in onderhandeling met een
verzekeraar, in beginsel zelf mag bepalen. Ook hier kan de wetgever echter
goede redenen hebben om in te grijpen. Hij kan bijvoorbeeld van oordeel zijn
dat de hoogte van de uitkering voor een bepaalde groep werknemers onder
het bestaansminimum ligt. Daarom is de mate van inkomensbescherming als
criterium gekozen om een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen.
Het derde hoofdonderwerp van een arbeidsongeschiktheidsregeling betreft
de financiering van de uitkeringslasten. De keerzijde van keuzevrijheid is dat
een werknemer een premie moet betalen als hij zich wenst te verzekeren. Een
verzekeraar zal, althans bij een goed functionerende markt, de hoogte van
de premie baseren op het equivalentiebeginsel, dat wil zeggen dat de premie
gelijk is aan de kans dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt vermenigvuldigd met de omvang (hoogte en duur) van de uitkering. Deze uitkomst kan
de wetgever onwenselijk vinden, bijvoorbeeld omdat hij het onrechtvaardig
vindt dat werknemers met een slechte gezondheidstoestand, onder verder
Criteria om (wijzigingen in) een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen
75
gelijke omstandigheden, een (veel) hogere premie moeten betalen dan werknemers met een goede gezondheidstoestand. Dat kan voor de wetgever aanleiding zijn om in te grijpen op de premiestelling door de hoogte van de premie
(mede) te baseren op overwegingen van solidariteit. Daarbij kan onderscheid
worden gemaakt tussen risico-, prestatie-, inkomens- en werkgeverssolidariteit.
De mate van equivalentie of solidariteit is daarom als criterium gekozen om
een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen.
Het vierde hoofdonderwerp van een arbeidsongeschiktheidsregeling betreft
de uitvoering. Een rationele besluitvormer zal daarbij als uitgangspunten
hanteren dat het arbeidsongeschiktheidsstelsel zo wordt ingericht dat het
beroep erop zoveel mogelijk wordt beperkt en dat de totale kosten ervan zo
laag mogelijk zijn. Beide uitgangspunten zijn daarom als criteria gekozen om
een arbeidsongeschiktheidsstelsel te waarderen. Het eerstgenoemde uitgangspunt komt overeen met een van de twee hiervoor genoemde doelen van een
arbeidsongeschiktheidsregeling. Omdat de omvang van het beroep op een
arbeidsongeschiktheidsregeling niet volledig exogeen wordt bepaald, kan dit
door preventie- en re-integratiemaatregelen worden teruggedrongen. De groep
van personen die dergelijke maatregelen kunnen treffen is in theorie oneindig
groot, zoals verkeersdeelnemers, gezinsleden en medische hulpverleners.
Daarom beperkt deze studie zich tot een onderzoek naar de financiële prikkels
die een concreet arbeidsongeschiktheidsstelsel bevat om de direct betrokkenen
(werknemers, werkgevers, sociale partners, uitvoeringsorganen en verzekeraars)
te stimuleren tot het nemen van preventie- en re-integratiemaatregelen.
Deze maatregelen brengen kosten met zich mee. De vraag is dan ook of
de baten daartegen opwegen. Vanuit een oogpunt van doelmatigheid zou een
extra preventie- of re-integratiemaatregel moeten worden genomen zolang
de baten ervan (daling van het verwachte inkomensverlies) hoger zijn dan
de kosten. Daarnaast brengt een arbeidsongeschiktheidsstelsel kosten met zich
mee die samenhangen met de totstandkoming, uitvoering en naleving van
arbeidsongeschiktheidsregelingen. De totale kosten bestaan zodoende uit de
som van het verwachte inkomensverlies en de preventie-, re-integratie en transactiekosten. In deze studie zal daarom worden onderzocht of de som van deze
kosten in een concreet arbeidsongeschiktheidsstelsel zo laag mogelijk is.