bijsluiter Enbrel (etanercept)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Enbrel 50 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit
Etanercept
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
x
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
x
Uw arts zal u ook een ‘Patiëntenwaarschuwingskaart’ geven, die belangrijke veiligheidsinformatie
bevat die u moet kennen voor en tijdens behandeling met Enbrel.
x
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
x
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u, of aan een kind dat u
verzorgt, voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten
als u of het kind dat u verzorgt.
x
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie
rubriek 4.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wat is Enbrel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u Enbrel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Enbrel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Enbrel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Instructies voor het bereiden en het toedienen van een Enbrel-injectie (zie achterkant)
1.
Wat is Enbrel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Enbrel is een geneesmiddel dat wordt gemaakt van twee menselijke eiwitten. Het blokkeert de
activiteit van een ander eiwit in het lichaam dat ontsteking veroorzaakt. Enbrel werkt door de
ontsteking die door bepaalde ziekten veroorzaakt wordt, te verminderen.
Bij volwassenen (leeftijd vanaf 18 jaar), kan Enbrel gebruikt worden voor matige of ernstige
reumatoïde artritis, artritis psoriatica, ernstige spondylitis ankylopoetica en matige tot ernstige
psoriasis – in elk van de gevallen gewoonlijk wanneer andere, veel gebruikte behandelingen niet goed
genoeg gewerkt hebben of niet geschikt voor u zijn.
Voor reumatoïde artritis wordt Enbrel gewoonlijk in combinatie met methotrexaat gebruikt, hoewel
het ook alleen gebruikt kan worden wanneer behandeling met methotrexaat ongeschikt voor u is.
Alleen of in combinatie met methotrexaat kan Enbrel de schade aan uw gewrichten die veroorzaakt
wordt door reumatoïde artritis vertragen en het vermogen om dagelijkse activiteiten te volbrengen
verbeteren.
Bij patiënten met artritis psoriatica met aandoeningen aan meerdere gewrichten kan Enbrel uw
vermogen om de activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren verbeteren. Bij patiënten met
meerdere symmetrische pijnlijke of gezwollen gewrichten (bijv. handen, polsen en voeten) kan Enbrel
de structurele schade aan deze gewrichten, die door de aandoening wordt veroorzaakt, vertragen.
400
Enbrel wordt ook voorgeschreven voor de behandeling van de volgende aandoeningen bij kinderen en
adolescenten:
x
Voor de volgende vormen van juveniele idiopathische artritis indien behandeling met
methotrexaat niet voldoende werkte of niet geschikt is:
x
x
Polyartritis (reumafactor positief of negatief) en uitgebreide oligoartritis bij patiënten
vanaf 2 jaar
Artritis psoriatica bij patiënten vanaf 12 jaar
x
Voor enthesitis-gerelateerde artritis bij patiënten vanaf 12 jaar indien andere alom toegepaste
behandelingen niet voldoende werkten of niet geschikt zijn.
x
Ernstige psoriasis bij patiënten vanaf 6 jaar die onvoldoende respons hadden op fototherapieën
en andere systemische therapieën (of deze niet kunnen gebruiken).
2.
Wanneer mag u Enbrel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
x
x
x
U of het kind dat u verzorgt is allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6. Als u of het kind allergische reacties ervaart zoals een
beklemmend gevoel op de borst, piepende en hijgende ademhaling, duizeligheid of uitslag, mag
u Enbrel niet meer injecteren en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
U of het kind hebt een ernstige bloedvergiftiging, sepsis genaamd, of loopt risico op een
ernstige bloedvergiftiging. Als u twijfelt, raadpleegt u dan alstublieft uw arts.
U of het kind hebt enige vorm van een infectie. Als u twijfelt, raadpleegt u dan alstublieft uw
arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
x
x
x
x
Allergische reacties: Als u of het kind allergische reacties ervaart zoals een beklemmend gevoel
op de borst, piepende en hijgende ademhaling, duizeligheid of uitslag, mag u Enbrel niet meer
injecteren en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Infecties/operatie: Als zich bij u of het kind een nieuwe infectie ontwikkelt of als u op het punt
staat een grote operatie te ondergaan wil uw arts de behandeling met Enbrel misschien
controleren.
Infecties/diabetes: Vertel het uw arts als u of het kind een voorgeschiedenis hebt van
terugkerende infecties of lijdt aan diabetes of andere ziektes die het risico op infectie verhogen.
Infecties/controle: Vertel het uw arts als u recent buiten de Europese regio hebt gereisd. Als u
of uw kind symptomen ontwikkelt van een infectie, zoals koorts, rillingen of hoest, informeer
dan onmiddellijk uw arts. Uw arts kan besluiten om de controle op aanwezigheid van infecties
van u of het kind voort te zetten nadat u of het kind bent/is gestopt met het gebruik van Enbrel.
401
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tuberculose: Aangezien gevallen van tuberculose zijn gemeld bij patiënten die met Enbrel
werden behandeld, zal uw arts willen onderzoeken of tekenen en symptomen van tuberculose
aanwezig zijn vóór het starten met Enbrel. Dit kan inhouden een grondig onderzoek naar de
medische geschiedenis, een röntgenfoto van de borst en een tuberculinetest. De uitkomst van
deze onderzoeken dient op de ‘Patiëntenwaarschuwingskaart’ te worden genoteerd. Als u of het
kind ooit tuberculose hebt gehad, of in contact bent geweest met iemand die tuberculose heeft
gehad, is het erg belangrijk dat u dat uw arts vertelt. Als verschijnselen van tuberculose (zoals
aanhoudende hoest, gewichtsverlies, lusteloosheid, matige koorts) of van enig andere infectie
optreden tijdens of na de therapie, informeer dan onmiddellijk uw arts.
Hepatitis B: Vertel het uw arts als u of het kind hepatitis B heeft of ooit heeft gehad. Uw arts
moet de aanwezigheid van hepatitis B-infectie onderzoeken voordat u of het kind met de
behandeling met Enbrel begint. Behandeling met Enbrel kan leiden tot reactivering van hepatitis
B bij patiënten die eerder zijn geïnfecteerd met het hepatitis B-virus. Als dit gebeurt, moet u
stoppen met het gebruik van Enbrel.
Hepatitis C: Informeer uw arts als u of het kind hepatitis C hebt. Uw arts kan wensen de
behandeling met Enbrel te controleren als de infectie verergert.
Bloedaandoeningen: Zoek onmiddellijk medisch advies als u of het kind symptomen hebt
zoals aanhoudende koorts, keelpijn, blauwe plekken, bloedingen of bleekheid. Zulke
symptomen kunnen wijzen op het bestaan van mogelijk levensbedreigende bloedaandoeningen
die het nodig kunnen maken om te stoppen met het gebruik van Enbrel.
Zenuwstelsel- en oogaandoeningen: Vertel het uw arts als u of het kind multipele sclerose of
optische neuritis (ontsteking van de zenuwen van de ogen) of myelitis transversa (ontsteking
van het ruggenmerg) hebt. Uw arts zal bepalen of Enbrel een geschikte behandeling is.
Congestief hartfalen: Vertel het uw arts als u een verleden van congestief hartfalen hebt,
omdat Enbrel voorzichtig dient te worden toegepast onder deze omstandigheden.
Kanker: Vertel uw arts als u een lymfoom (een vorm van bloedkanker) of een andere vorm van
kanker hebt of ooit hebt gehad, voordat Enbrel aan u wordt gegeven.
Patiënten met ernstige reumatoïde artritis, die de ziekte al lange tijd hebben, kunnen een hoger
dan gemiddeld risico hebben op het ontwikkelen van lymfomen.
Kinderen en volwassenen die Enbrel gebruiken kunnen een verhoogd risico hebben op het
ontwikkelen van lymfomen of een andere vorm van kanker.
Bij enkele kinderen en tieners die Enbrel of andere geneesmiddelen met dezelfde werking
hebben gekregen, hebben zich vormen van kanker ontwikkeld, waaronder zeldzame vormen, die
enkele malen tot de dood hebben geleid.
Sommige patiënten die Enbrel kregen ontwikkelden huidkankers. Vertel uw arts als bij u of bij
het kind dat u verzorgt uiterlijke verandering van de huid of gezwellen op de huid ontstaan.
Waterpokken: Vertel het uw arts als u of het kind bent blootgesteld aan waterpokken tijdens
gebruik van Enbrel. Uw arts zal bepalen of preventieve behandeling tegen waterpokken nodig
is.
Latex: Neem voordat u Enbrel gebruikt contact op met uw arts als het wordt vastgehouden door
of wordt toegediend aan iemand met een latexallergie, aangezien het naalddopje in de Enbrel
verpakking van latex is gemaakt.
Alcoholmisbruik: Enbrel mag niet gebruikt worden voor de behandeling van hepatitis
gerelateerd aan alcoholmisbruik. Vertel uw arts of u, of het kind dat u verzorgt, een
geschiedenis van alcoholmisbruik hebt.
Wegener-granulomatosis: Enbrel wordt niet aanbevolen voor de behandeling van Wegenergranulomatosis, een zeldzame ontstekingsziekte. Raadpleeg uw arts als u, of het kind dat u
verzorgt, Wegener-granulomatosis hebt.
Anti-diabetische geneesmiddelen: Vertel uw arts of u of het kind diabetes hebt of
geneesmiddelen gebruikt om diabetes te behandelen. Uw arts kan bepalen of u of het kind
minder anti-diabetische geneesmiddelen moet nemen tijdens het gebruik van Enbrel.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
x
Vaccinaties: Indien mogelijk moeten kinderen alle vaccinaties hebben gekregen voordat ze
Enbrel gebruiken. Sommige vaccins, zoals poliovaccin dat via de mond wordt ingenomen,
402
x
mogen niet gegeven worden als Enbrel wordt gebruikt. Overlegt u alstublieft met uw arts
voordat u of het kind vaccins ontvangt.
Inflammatoire darmziekten (IBD): Er zijn meldingen geweest van IBD bij patiënten met
juveniele idiopathische artritis (JIA) tijdens de behandeling met Enbrel. Vertel uw arts als het
kind last heeft van buikkrampen, buikpijn, diarree, gewichtsverlies of bloed in de ontlasting.
Enbrel zou normaal gesproken niet gebruikt moeten worden bij kinderen jonger dan 2 jaar met
polyartritis of uitgebreide oligoartritis, of bij kinderen jonger dan 12 jaar met enthesitis-gerelateerde
artritis of artritis psoriatica, of bij kinderen jonger dan 6 jaar met psoriasis.
Gebruikt u of het kind dat u verzorgt nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of het kind dat u verzorgt naast Enbrel nog andere geneesmiddelen, of hebt u of het kind
dat u verzorgt dat kort geleden gedaan (waaronder anakinra, abatacept, of sulfasalazine) of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. U of het
kind dient Enbrel niet te gebruiken met geneesmiddelen die de actieve bestanddelen anakinra of
abatacept bevatten.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
De effecten van Enbrel bij zwangere vrouwen zijn onbekend en daarom wordt het gebruik van Enbrel
tijdens de zwangerschap niet aanbevolen. Vrouwen die Enbrel gebruiken dienen niet zwanger te raken.
Als u of het kind dat u verzorgt zwanger raakt, moet u uw arts, of de arts van het kind raadplegen.
Als u of het kind dat u verzorgt tijdens de zwangerschap Enbrel toegediend heeft gekregen, kan bij de
baby het risico op een infectie verhoogd zijn. Het is belangrijk dat u de artsen van de baby en andere
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg vertelt over het gebruik van Enbrel tijdens de
zwangerschap voordat de baby een vaccin toegediend krijgt (zie voor meer informatie rubriek 2,
“Vaccinaties”).
Vrouwen die Enbrel gebruiken, dienen geen borstvoeding te geven omdat Enbrel overgaat in de
moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet te verwachten dat het gebruik van Enbrel de rijvaardigheid of het gebruik van machines
beïnvloedt.
3.
Hoe gebruikt u Enbrel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals u arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als u denkt dat het effect van Enbrel te sterk of te zwak is, overlegt u dan met uw arts of apotheker.
Er is Enbrel met een sterkte van 50 mg aan u voorgeschreven. Enbrel in een sterkte van 25 mg is
beschikbaar voor doses van 25 mg.
403
Dosering voor volwassen patiënten (18 jaar en ouder)
Reumatoïde artritis, artritis psoriatica en spondylitis ankylopoetica
De gebruikelijke dosering is 25 mg, tweemaal per week gegeven of 50 mg eenmaal per week als
onderhuidse injectie. Uw arts kan echter een andere frequentie voor het injecteren van Enbrel
vaststellen.
Plaque psoriasis
De gebruikelijke dosering is 25 mg tweemaal per week of 50 mg eenmaal per week.
Ook mag gedurende maximaal 12 weken 50 mg tweemaal per week gegeven worden, gevolgd door 25
mg tweemaal per week of 50 mg eenmaal per week.
Uw arts zal beslissen hoe lang u Enbrel moet gebruiken en of herbehandeling noodzakelijk is op basis
van uw respons. Als Enbrel na 12 weken geen effect heeft op uw conditie kan uw arts u adviseren te
stoppen met het nemen van dit geneesmiddel.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
De geschikte dosis en frequentie van de dosering voor het kind of de adolescent zal variëren
afhankelijk van het lichaamsgewicht en de aandoening. Uw arts zal de juiste dosis voor het kind
bepalen en zal een geschikte sterkte van Enbrel (10 mg, 25 mg of 50 mg) voorschrijven.
Voor polyartritis of uitgebreide oligoartritis bij patiënten vanaf 2 jaar, of enthesitis-gerelateerde artritis
of artritis psoriatica bij kinderen vanaf 12 jaar is de gebruikelijke dosis 0,4 mg Enbrel per kg
lichaamsgewicht (tot een maximum van 25 mg) tweemaal per week gegeven, of 0,8 mg Enbrel per kg
lichaamsgewicht (tot een maximum van 50 mg) eenmaal per week gegeven.
Voor psoriasis bij patiënten vanaf 6 jaar is de gebruikelijke dosis 0,8 mg Enbrel per kg
lichaamsgewicht (tot een maximum van 50 mg) en dient eenmaal per week toegediend te worden.
Wanneer Enbrel na 12 weken geen effect heeft op de toestand van het kind kan uw arts u vertellen dat
u moet stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.
De arts zal u gedetailleerde aanwijzingen geven voor het klaarmaken en afmeten van de juiste dosis.
Toedieningsweg en manier van toedienen
Enbrel wordt toegediend door middel van een onderhuidse injectie (subcutane injectie).
Enbrel kan met of zonder voedsel of drank gebruikt worden.
Gedetailleerde instructies over hoe Enbrel bereid en geïnjecteerd moet worden zijn te vinden in
rubriek 7 “Instructies voor het bereiden en het toedienen van een Enbrel-injectie”. Meng de
Enbrel-oplossing niet met andere geneesmiddelen.
Om u eraan te helpen herinneren kan het handig zijn om in uw agenda te noteren op welke dagen van
de week Enbrel gebruikt moet worden.
Hebt u of het kind dat u verzorgt te veel van dit middel gebruikt?
Als u meer Enbrel hebt gebruikt dan u zou mogen (door te veel in één keer te injecteren of door het te
vaak te gebruiken), moet u een arts of apotheker raadplegen. Neem altijd de doos van het
geneesmiddel mee, zelfs als deze leeg is.
404
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u een dosis vergeten bent, dient u deze te injecteren zodra u daaraan denkt, tenzij de volgende
dosis de volgende dag gegeven moet worden, in welk geval u de vergeten dosis moet overslaan.
Daarna moet u doorgaan met het geneesmiddel te injecteren op de gebruikelijke dag(en). Als u er niet
aan denkt tot de dag dat de volgende injectie toegediend moet worden, neem dan geen dubbele dosis
(twee doses op dezelfde dag) om zo een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Uw symptomen kunnen terugkeren na stopzetting.
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Allergische reacties
Als iets van het onderstaande zich voordoet, injecteer dan geen Enbrel meer. Waarschuw onmiddellijk
de arts of ga naar de afdeling Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
x
x
x
x
Moeilijkheden met slikken of ademhalen
Zwelling in het gezicht, de keel, de handen of de voeten
Nerveus of angstig voelen, een kloppend gevoel of plotseling rood worden van de huid en/of
een warm gevoel
Ernstige uitslag, jeuk of netelroos (verhoogde stukjes rode of bleke huid die vaak jeuken)
Ernstige allergische reacties komen zelden voor. Echter, de bovenstaande symptomen kunnen op een
allergische reactie op Enbrel wijzen. U dient dan onmiddellijk medische hulp te zoeken.
Ernstige bijwerkingen
Als u iets van het onderstaande opmerkt, kan het zijn dat u of het kind met spoed medische hulp nodig
hebt.
x
x
x
x
x
x
Verschijnselen van ernstige infectie, zoals hoge koorts die samen kan gaan met hoesten,
ademnood, rillingen, zwakheid, of een warme, rode, gevoelige, pijnlijke plaats op de huid of
gewrichten.
Verschijnselen van bloedaandoeningen, zoals bloeden, blauwe plekken of bleekheid.
Verschijnselen van zenuwaandoeningen, zoals verdoofd gevoel of tintelingen, veranderingen
in het gezichtsvermogen, pijn aan de ogen, of beginnende zwakheid in een arm of een been.
Verschijnselen van het verergeren van hartfalen, zoals moeheid of kortademigheid bij
activiteit, zwelling in de enkels, een vol gevoel in de nek of buik, ademnood gedurende de nacht
of hoesten, blauwige kleur van de nagels of rond de lippen.
Verschijnselen van kanker: Kanker kan elk deel van het lichaam aantasten inclusief huid en
bloed en mogelijke verschijnselen zullen afhangen van de vorm en de locatie van de kanker.
Deze verschijnselen kunnen gewichtsverlies, koorts, zwelling (met of zonder pijn), aanhoudende
hoest, aanwezigheid van bulten of vergroeiingen op de huid betreffen.
Verschijnselen van auto-immuun reacties (vorming van antilichamen die tegen normaal
weefsel zijn gericht) zoals pijn, jeuk, gevoel van zwakte en abnormale ademhaling, gedachtes,
gevoel of gezichtsvermogen.
405
x
x
Verschijnselen van lupus of lupus-achtig syndroom, zoals veranderingen in gewicht,
aanhoudende huiduitslag, koorts, gewrichts- of spierpijn of vermoeidheid.
Verschijnselen van ontsteking van de bloedvaten zoals pijn, koorts, roodheid of warmte van de
huid, jeuk.
Dit zijn bijwerkingen die zich soms of zelden voordoen, maar het zijn ernstige condities (waarvan
sommige zelden fataal kunnen zijn). Als deze tekenen zich voordoen, waarschuw dan onmiddellijk uw
arts of ga naar de afdeling Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
De bekende bijwerkingen van Enbrel omvatten de volgende, gegroepeerd naar afnemende frequentie:
x
Zeer vaak (kunnen meer dan 1 op de 10 gebruikers treffen):
Infecties (inclusief verkoudheid, sinusitis, bronchitis, infecties van de urinewegen en
huidinfecties), reacties op de plaats van injectie (inclusief bloeding, blauwe plekken, roodheid,
jeuk, pijn en zwelling). Reacties op de plaats van injectie (deze komen niet zo vaak meer voor
na de eerste maand van behandeling). Sommige patiënten kregen een reactie op een
injectieplaats die al eerder was gebruikt.
x
Vaak (kunnen tot 1 op de 10 gebruikers treffen):
Allergische reacties, koorts, jeuk, antilichamen die tegen normaal weefsel zijn gericht (autoantilichaamvorming).
x
Soms (kunnen tot 1 op de 100 gebruikers treffen):
Ernstige infecties (inclusief longontsteking, diepe huidinfecties, gewrichtsinfecties,
bloedvergiftiging en infecties op verschillende plaatsen), laag aantal bloedplaatjes, huidkanker
(exclusief melanomen), plaatselijke zwelling van de huid (angio-oedeem), netelroos (rode of
bleke hoger gelegen stukjes huid die vaak jeuken), oogontsteking, psoriasis (nieuw of erger
wordend), uitslag, ontsteking van of littekenvorming in de longen, ontsteking van de bloedvaten
in verschillende organen.
x
Zelden (kunnen tot 1 op de 1000 gebruikers treffen):
Ernstige allergische reacties (inclusief ernstige plaatselijke zwelling van de huid, piepende en
hijgende ademhaling), lymfomen (een vorm van bloedkanker), melanomen (een vorm van
huidkanker), zowel een laag aantal bloedplaatjes als rode en witte bloedcellen, aandoeningen
van het zenuwstelsel (met ernstige spierzwakte en tekenen en symptomen die vergelijkbaar zijn
met die van multipele sclerose of ontsteking van de oogzenuwen of van het ruggenmerg),
tuberculose, verergering van congestief hartfalen, stuipen, lupus of lupusachtig syndroom
(symptomen kunnen zijn aanhoudende uitslag, koorts, gewrichtspijn, en moeheid), laag aantal
rode bloedcellen, laag aantal witte bloedcellen, laag aantal neutrofielen (een type witte
bloedcellen), verhoogde uitslagen van bloedonderzoek van de lever, huiduitslag die kan leiden
tot ernstige blaasvorming en vervelling van de huid, ontsteking van de lever veroorzaakt door
het afweersysteem van het lichaam zelf (auto-immuun hepatitis), ontstekingsziekte die de
longen, huid en lymfeklieren kan aantasten (sarcoïdose).
x
Zeer zelden (kunnen tot 1 op de 10.000 gebruikers treffen): falen van het beenmerg om cruciale
bloedcellen te maken.
x
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet bepaald worden): leukemie
(kanker in het bloed en beenmerg), Merkelcelcarcinoom (een vorm van huidkanker), overmatige
activatie van witte bloedcellen geassocieerd met ontsteking (macrofaagactivatiesyndroom),
opnieuw optreden van hepatitis B (een leverinfectie), het erger worden van een aandoening die
dermatomyositis wordt genoemd (spierontsteking en zwakte die samengaat met een huiduitslag).
406
Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen
De bijwerkingen en hun frequenties die werden gezien bij kinderen en adolescenten zijn vergelijkbaar
met de bijwerkingen die hierboven beschreven staan.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
3
5.
Hoe bewaart u Enbrel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
het etiket na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de koelkast (2qC - 8°C).
Niet in de vriezer bewaren.
De voorgevulde spuiten in de doos bewaren ter bescherming tegen licht.
Nadat u een spuit uit de koelkast hebt genomen, moet u ongeveer 15-30 minuten wachten om de
Enbrel-oplossing in de spuit op kamertemperatuur laten komen. Niet op enige andere wijze
verwarmen. Daarna wordt onmiddellijk gebruik aangeraden.
Enbrel kan buiten de koelkast bewaard worden bij temperaturen tot maximaal 25qC gedurende één
periode van maximaal vier weken; daarna dient het niet meer gekoeld te worden. Enbrel dient
afgevoerd te worden indien het niet binnen vier weken na verwijdering uit de koelkast gebruikt wordt.
Het wordt aanbevolen dat u de datum noteert waarop Enbrel uit de koelkast gehaald wordt en de
datum waarna Enbrel afgevoerd zou moeten worden (niet meer dan vier weken na verwijdering uit de
koelkast).
Inspecteer de oplossing in de spuit. De oplossing moet helder of licht melkachtig, kleurloos of
lichtgeel zijn, en kan kleine witte of bijna doorzichtige eiwitdeeltjes bevatten. Zo ziet Enbrel er
normaal uit. Gebruik de oplossing niet als deze verkleurd of troebel is, of als er andere deeltjes
aanwezig zijn dan hierboven wordt beschreven. Als u zich zorgen maakt over het uiterlijk van de
oplossing, neemt u dan contact op met uw apotheker voor assistentie.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is etanercept. Elke voorgevulde spuit bevat 1,0 ml oplossing met 50
mg etanercept.
407
De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, natriumchloride, L-argininehydrochloride, monobasisch
dihydraatnatriumfosfaat en dibasisch dihydraatnatriumfosfaat, en water voor injecties.
Hoe ziet Enbrel er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Enbrel wordt geleverd als een voorgevulde spuit met een heldere, kleurloze of lichtgele oplossing voor
injectie (oplossing voor injectie). Elke verpakking bevat 2, 4 of 12 voorgevulde spuiten en 2, 4 of 12
in alcohol gedrenkte doekjes. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel
brengen:
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant:
Wyeth Pharmaceuticals
New Lane
Havant
Hampshire, PO9 2NG
Verenigd Koninkrijk
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
KȪʌȡȠȢ
PFIZER EȁȁAȈ A.E. (CYPRUS BRANCH)
TKO: +357 22 817690
ýeská Republika
Pfizer s.r.o.
Tel: +420-283-004-111
Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +36 1 488 3700
Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100
Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610
Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000
Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɮɚɣɡɟɪ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ ɋȺɊɅ,
Ʉɥɨɧ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Teɥ: +359 2 970 4333
Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 526 100
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328
Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0
ǼȜȜȐįĮ
PFIZER EȁȁAȈ A.E.
ȉȘȜ.: +30 210 6785 800
Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00
408
España
Pfizer, S.L.
Télf: +34 91 490 99 00
Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: (+351) 21 423 55 00
France
Pfizer
Tél +33 (0)1 58 07 34 40
România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00
Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777
Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161
Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica
za svetovanje s podroþja farmacevtske
dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400
Ísland
Icepharma hf.
Tel: +354 540 8000
Slovenská Republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizaþná zložka
Tel: +421 2 3355 5500
Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21
Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040
Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiƗle LatvijƗ
Tel. +371 67035775
Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00
Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000
United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
7.
Instructies voor het bereiden en het toedienen van een Enbrel-injectie
Deze rubriek is verdeeld in de volgende subrubrieken:
Inleiding
Stap 1: Voorbereiding voor een injectie
Stap 2: Een injectieplaats kiezen
Stap 3: Het injecteren van de Enbrel-oplossing
Stap 4: Afvalverwerkingsinstructies van de benodigdheden
Inleiding
In de onderstaande instructies wordt uitgelegd hoe Enbrel voor injectie moet worden klaargemaakt en
hoe Enbrel moet worden geïnjecteerd. U wordt vriendelijk verzocht de instructies zorgvuldig door te
lezen en ze stap voor stap te volgen. Uw arts of de assistente zullen de technieken van zelfinjectie met
409
u doornemen. Begin pas met het toedienen van een injectie als u er zeker van bent dat u weet hoe de
injectie-oplossing moet worden bereid en hoe u de injectie moet toedienen.
De Enbrel-oplossing mag niet voor gebruik met een ander geneesmiddel worden gemengd.
Stap 1: Voorbereiding voor een injectie
1.
Gebruik een schoon, goedverlicht, vlak werkoppervlak.
2.
Haal de Enbrel-doos met de voorgevulde spuiten uit de koelkast en zet deze op het vlakke
werkoppervlak. Trek de papieren bescherming van de bovenkant en van de zijkanten van het
plastic bakje; begin hiervoor bij één van de bovenste hoeken. Haal er één voorgevulde spuit en
één alcoholdoekje uit en plaats deze op het werkoppervlak. De voorgevulde spuit met Enbrel
niet schudden. Vouw de papieren bescherming terug over het plastic bakje en zet de doos met
overgebleven voorgevulde spuiten terug in de koelkast. Bekijk alstublieft rubriek 5 voor
instructies voor het bewaren van Enbrel. Als u vragen hebt over het bewaren, neem dan contact
op met uw arts, verpleegkundige of apotheker voor verdere instructies.
3.
De Enbreloplossing in de spuit heeft 15 tot 30 minuten nodig om op kamertemperatuur te
komen. De naaldbescherming NIET verwijderen bij het op kamertemperatuur laten komen. Het
wachten totdat de oplossing op kamertemperatuur is kan de injectie comfortabeler voor u
maken. Verwarm Enbrel niet op enige andere wijze (bijvoorbeeld, verwarm het niet in een
magnetron of in heet water).
4.
Leg de overige benodigdheden die u nodig hebt voor uw injectie klaar. Dit zijn onder andere het
alcoholdoekje uit de Enbrel-verpakking en een wattenbolletje of een gaasje.
5.
Was uw handen met zeep en warm water.
6.
Inspecteer de oplossing in de spuit. De oplossing moet helder of licht melkachtig, kleurloos of
lichtgeel zijn, en kan kleine witte of bijna doorzichtige eiwitdeeltjes bevatten. Zo ziet Enbrel er
normaal uit. Gebruik de oplossing niet als deze verkleurd of troebel is, of als er andere deeltjes
aanwezig zijn dan hierboven wordt beschreven. Als u zich zorgen maakt over het uiterlijk van
de oplossing, neemt u dan contact op met uw apotheker voor assistentie.
Stap 2: Een injectieplaats kiezen
1.
De drie aanbevolen injectieplaatsen voor Enbrel zijn: (1) aan de voorzijde van het midden van
de dijen; (2) de buik, uitgezonderd het gebied binnen 5 centimeter rond de navel; en (3) de
achterzijde van de bovenarmen (zie Afbeelding 1). Als u uzelf injecteert, moet u dit niet in de
achterzijde van uw bovenarmen doen.
Afbeelding 1
2.
Gebruik voor elke nieuwe injectie een andere plaats. Iedere nieuwe injectie dient op een afstand
van ten minste 3 cm van een vorige injectieplaats te worden gegeven. Niet injecteren in
410
gebieden waar de huid teer, rood of hard is of waar deze blauwe plekken vertoont. Vermijd
gebieden met littekens of striae. (Het kan helpen om telkens de plaats van de vorige injecties te
noteren.)
3.
Als u psoriasis hebt, moet u proberen niet direct te injecteren in een verheven, verdikte, rode of
schilferige huid (“psoriatische huidlaesies”).
Stap 3: Het injecteren van de Enbrel-oplossing
1.
Veeg in een ronddraaiende beweging de injectieplaats waar Enbrel wordt geïnjecteerd met het
alcoholdoekje schoon. Raak dit gebied NIET meer aan voor het geven van de injectie.
2.
Pak de voorgevulde spuit van het vlakke werkoppervlak. Verwijder het naalddopje door het
stevig, in het verlengde van de spuit recht af te trekken (zie Afbeelding 2). Pas op dat de dop
niet verbogen of verdraaid wordt tijdens het verwijderen om beschadiging aan de naald te
voorkomen.
Als u het naalddopje eraf haalt, kan er een vloeistofdruppeltje aan het einde van de naald zitten;
dit is normaal. Raak de naald niet aan en houd de naald niet tegen enig oppervlak aan. Raak de
zuiger niet aan en stoot er niet tegen. Dit kan ervoor zorgen dat de vloeistof eruit lekt.
Afbeelding 2
3.
Als het schoongemaakte gebied van de huid is opgedroogd, knijp de huid dan met één hand
samen en houd de huid stevig vast. Houd de spuit met de andere hand als een potlood vast.
4.
Duw de naald in een snelle, korte beweging in een hoek tussen 45º en 90º door de huid (zie
Afbeelding 3). Met wat ervaring vindt u de hoek die voor u het meest comfortabel is. Wees
voorzichtig: duw de naald niet te langzaam of met te veel kracht in de huid.
Afbeelding 3
5.
Als de naald volledig in de huid is gebracht, laat dan de huid los die u vasthoudt. Houd met uw
vrije hand de basis van de spuit vast ter ondersteuning. Duw vervolgens op de zuiger om alle
oplossing langzaam en met stabiele snelheid te injecteren (zie Afbeelding 4).
411
Afbeelding 4
6.
Trek de naald, als de spuit leeg is, voorzichtig onder dezelfde hoek als waaronder hij ingebracht
is uit de huid. Het kan een beetje bloeden op de injectieplaats. U kunt een wattenbolletje of een
gaasje gedurende 10 seconden op de injectieplaats drukken. Wrijf niet op de plaats van de
injectie. Indien nodig kunt u de injectieplaats met een pleister bedekken.
Stap 4: Afvalverwerkingsinstructies van de benodigdheden
x
De voorgevulde spuit is alleen voor éénmalig gebruik. De spuit en naald mogen NOOIT
opnieuw worden gebruikt. Doe NOOIT de dop weer op de naald. Gooi de naalden en de spuit
weg volgens instructies van de arts, verpleegkundige of apotheker.
Als u nog vragen hebt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker die met Enbrel
bekend is.
412
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Enbrel 50 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen
Etanercept
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
x
Bewaar deze bijsluiter. Misschien hebt u hem later weer nodig.
x
Uw arts zal u ook een ‘Patiëntenwaarschuwingskaart’ geven, die belangrijke veiligheidsinformatie
bevat die u moet kennen voor en tijdens behandeling met Enbrel.
x
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
x
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u, of aan een kind dat u
verzorgt, voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten
als u of het kind dat u verzorgt.
x
Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Zie rubriek 4.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wat is Enbrel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u Enbrel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u Enbrel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u Enbrel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
De MYCLIC voorgevulde pen gebruiken om Enbrel te injecteren (zie achterkant)
1.
Wat is Enbrel en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Enbrel is een geneesmiddel dat wordt gemaakt van twee menselijke eiwitten. Het blokkeert de
activiteit van een ander eiwit in het lichaam dat ontsteking veroorzaakt. Enbrel werkt door de
ontsteking die door bepaalde ziekten veroorzaakt wordt, te verminderen.
Bij volwassenen (leeftijd vanaf 18 jaar), kan Enbrel gebruikt worden voor matige of ernstige
reumatoïde artritis, artritis psoriatica, ernstige spondylitis ankylopoetica en matige tot ernstige
psoriasis – in elk van de gevallen gewoonlijk wanneer andere, veel gebruikte behandelingen niet goed
genoeg gewerkt hebben of niet geschikt voor u zijn.
Voor reumatoïde artritis wordt Enbrel gewoonlijk in combinatie met methotrexaat gebruikt, hoewel
het ook alleen gebruikt kan worden wanneer behandeling met methotrexaat ongeschikt voor u is.
Alleen of in combinatie met methotrexaat kan Enbrel de schade aan uw gewrichten die veroorzaakt
wordt door reumatoïde artritis vertragen en het vermogen om dagelijkse activiteiten te volbrengen
verbeteren.
Bij patiënten met artritis psoriatica met aandoeningen aan meerdere gewrichten kan Enbrel uw
vermogen om de activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren verbeteren. Bij patiënten met
meerdere symmetrische pijnlijke of gezwollen gewrichten (bijv. handen, polsen en voeten) kan Enbrel
de structurele schade aan deze gewrichten, die door de aandoening wordt veroorzaakt, vertragen.
413
Enbrel wordt ook voorgeschreven voor de behandeling van de volgende aandoeningen bij kinderen en
adolescenten:
x
Voor de volgende vormen van juveniele idiopathische artritis indien behandeling met
methotrexaat niet voldoende werkte of niet geschikt is:
x
x
Polyartritis (reumafactor positief of negatief) en uitgebreide oligoartritis bij patiënten
vanaf 2 jaar
Artritis psoriatica bij patiënten vanaf 12 jaar
x
Voor enthesitis-gerelateerde artritis bij patiënten vanaf 12 jaar indien andere alom toegepaste
behandelingen niet voldoende werkten of niet geschikt zijn.
x
Ernstige psoriasis bij patiënten vanaf 6 jaar die onvoldoende respons hadden op fototherapieën
en andere systemische therapieën (of deze niet kunnen gebruiken).
2.
Wanneer mag u Enbrel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
x
x
x
U of het kind dat u verzorgt is allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze
stoffen kunt u vinden in rubriek 6.Als u of het kind allergische reacties ervaart zoals een
beklemmend gevoel op de borst, piepende en hijgende ademhaling, duizeligheid of uitslag, mag
u Enbrel niet meer injecteren en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
U of het kind hebt een ernstige bloedvergiftiging, sepsis genaamd, of loopt risico op een
ernstige bloedvergiftiging. Als u twijfelt, raadpleegt u dan alstublieft uw arts.
U of het kind hebt enige vorm van een infectie. Als u twijfelt, raadpleegt u dan alstublieft uw
arts.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.
x
x
x
x
x
x
Allergische reacties: Als u of het kind allergische reacties ervaart zoals een beklemmend gevoel
op de borst, piepende en hijgende ademhaling, duizeligheid of uitslag, mag u Enbrel niet meer
injecteren en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Infecties/operatie: Als zich bij u of het kind een nieuwe infectie ontwikkelt of als u op het punt
staat een grote operatie te ondergaan wil uw arts de behandeling met Enbrel misschien
controleren.
Infecties/diabetes: Vertel het uw arts als u of het kind een voorgeschiedenis hebt van
terugkerende infecties of lijdt aan diabetes of andere ziektes die het risico op infectie verhogen.
Infecties/controle: Vertel het uw arts als u recent buiten de Europese regio hebt gereisd. Als u
of uw kind symptomen ontwikkelt van een infectie, zoals koorts, rillingen of hoest, informeer
dan onmiddellijk uw arts. Uw arts kan besluiten om de controle op aanwezigheid van infecties
van u of het kind voort te zetten nadat u of het kind bent/is gestopt met het gebruik van Enbrel.
Tuberculose: Aangezien gevallen van tuberculose zijn gemeld bij patiënten die met Enbrel
werden behandeld, zal uw arts willen onderzoeken of tekenen en symptomen van tuberculose
aanwezig zijn vóór het starten met Enbrel. Dit kan inhouden een grondig onderzoek naar de
medische geschiedenis, een röntgenfoto van de borst en een tuberculinetest. De uitkomst van
deze onderzoeken dient op de ‘Patiëntenwaarschuwingskaart’ te worden genoteerd. Als u of het
kind ooit tuberculose hebt gehad, of in contact bent geweest met iemand die tuberculose heeft
gehad, is het erg belangrijk dat u dat uw arts vertelt. Als verschijnselen van tuberculose (zoals
aanhoudende hoest, gewichtsverlies, lusteloosheid, matige koorts) of van enig andere infectie
optreden tijdens of na de therapie, informeer dan onmiddellijk uw arts.
Hepatitis B: Vertel het uw arts als u of het kind hepatitis B heeft of ooit heeft gehad. Uw arts
moet de aanwezigheid van hepatitis B-infectie onderzoeken voordat u of het kind met de
414
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
behandeling met Enbrel begint. Behandeling met Enbrel kan leiden tot reactivering van hepatitis
B bij patiënten die eerder zijn geïnfecteerd met het hepatitis B-virus. Als dit gebeurt, moet u
stoppen met het gebruik van Enbrel.
Hepatitis C: Informeer uw arts als u of het kind hepatitis C hebt. Uw arts kan wensen de
behandeling met Enbrel te controleren als de infectie verergert.
Bloedaandoeningen: Zoek onmiddellijk medisch advies als u of het kind symptomen hebt
zoals aanhoudende koorts, keelpijn, blauwe plekken, bloedingen of bleekheid. Zulke
symptomen kunnen wijzen op het bestaan van mogelijk levensbedreigende bloedaandoeningen
die het nodig kunnen maken om te stoppen met het gebruik van Enbrel.
Zenuwstelsel- en oogaandoeningen: Vertel het uw arts als u of het kind multipele sclerose of
optische neuritis (ontsteking van de zenuwen van de ogen) of myelitis transversa (ontsteking
van het ruggenmerg) hebt. Uw arts zal bepalen of Enbrel een geschikte behandeling is.
Congestief hartfalen: Vertel het uw arts als u een verleden van congestief hartfalen hebt,
omdat Enbrel voorzichtig dient te worden toegepast onder deze omstandigheden.
Kanker: Vertel uw arts als u een lymfoom (een vorm van bloedkanker) of een andere vorm van
kanker hebt of ooit hebt gehad, voordat Enbrel aan u wordt gegeven.
Patiënten met ernstige reumatoïde artritis, die de ziekte al lange tijd hebben, kunnen een hoger
dan gemiddeld risico hebben op het ontwikkelen van lymfomen.
Kinderen en volwassenen die Enbrel gebruiken kunnen een verhoogd risico hebben op het
ontwikkelen van lymfomen of een andere vorm van kanker.
Bij enkele kinderen en tieners die Enbrel of andere geneesmiddelen met dezelfde werking
hebben gekregen, hebben zich vormen van kanker ontwikkeld, waaronder zeldzame vormen, die
enkele malen tot de dood hebben geleid.
Sommige patiënten die Enbrel kregen ontwikkelden huidkankers. Vertel uw arts als bij u of bij
het kind dat u verzorgt uiterlijke verandering van de huid of gezwellen op de huid ontstaan.
Waterpokken: Vertel het uw arts als u of het kind bent blootgesteld aan waterpokken tijdens
gebruik van Enbrel. Uw arts zal bepalen of preventieve behandeling tegen waterpokken nodig
is.
Latex: Neem voordat u Enbrel gebruikt contact op met uw arts als het wordt vastgehouden door
of wordt toegediend aan iemand met een latexallergie, aangezien het naalddopje in de MYCLIC
pen latex bevat.
Alcoholmisbruik: Enbrel mag niet gebruikt worden voor de behandeling van hepatitis
gerelateerd aan alcoholmisbruik. Vertel uw arts of u, of het kind dat u verzorgt, een
geschiedenis van alcoholmisbruik hebt.
Wegener-granulomatosis: Enbrel wordt niet aanbevolen voor de behandeling van Wegenergranulomatosis, een zeldzame ontstekingsziekte. Raadpleeg uw arts als u, of het kind dat u
verzorgt, Wegener-granulomatosis hebt.
Anti-diabetische geneesmiddelen: Vertel uw arts of u of het kind diabetes hebt of
geneesmiddelen gebruikt om diabetes te behandelen. Uw arts kan bepalen of u of het kind
minder anti-diabetische geneesmiddelen moet nemen tijdens het gebruik van Enbrel.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
x
x
Vaccinaties: Indien mogelijk moeten kinderen alle vaccinaties hebben gekregen voordat ze
Enbrel gebruiken. Sommige vaccins, zoals poliovaccin dat via de mond wordt ingenomen,
mogen niet gegeven worden als Enbrel wordt gebruikt. Overlegt u alstublieft met uw arts
voordat u of het kind vaccins ontvangt.
Inflammatoire darmziekten (IBD): Er zijn meldingen geweest van IBD bij patiënten met
juveniele idiopathische artritis (JIA) tijdens de behandeling met Enbrel. Vertel uw arts als het
kind last heeft van buikkrampen, buikpijn, diarree, gewichtsverlies of bloed in de ontlasting.
Enbrel zou normaal gesproken niet gebruikt moeten worden bij kinderen jonger dan 2 jaar met
polyartritis of uitgebreide oligoartritis, of bij kinderen jonger dan 12 jaar met enthesitis-gerelateerde
artritis of artritis psoriatica, of bij kinderen jonger dan 6 jaar met psoriasis.
415
Gebruikt u of het kind dat u verzorgt nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of het kind dat u verzorgt naast Enbrel nog andere geneesmiddelen, of hebt u of het kind
dat u verzorgt dat kort geleden gedaan (waaronder anakinra, abatacept, of sulfasalazine) of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. U of het
kind dient Enbrel niet te gebruiken met geneesmiddelen die de actieve bestanddelen anakinra of
abatacept bevatten.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
De effecten van Enbrel bij zwangere vrouwen zijn onbekend en daarom wordt het gebruik van Enbrel
tijdens de zwangerschap niet aanbevolen. Vrouwen die Enbrel gebruiken dienen niet zwanger te raken.
Als u of het kind dat u verzorgt zwanger raakt, moet u uw arts, of de arts van het kind raadplegen.
Als u of het kind dat u verzorgt tijdens de zwangerschap Enbrel toegediend heeft gekregen, kan bij de
baby het risico op een infectie verhoogd zijn. Het is belangrijk dat u de artsen van de baby en andere
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg vertelt over het gebruik van Enbrel tijdens de
zwangerschap voordat de baby een vaccin toegediend krijgt (zie voor meer informatie rubriek 2,
“Vaccinaties”).
Vrouwen die Enbrel gebruiken, dienen geen borstvoeding te geven omdat Enbrel overgaat in de
moedermelk.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet te verwachten dat het gebruik van Enbrel de rijvaardigheid of het gebruik van machines
beïnvloedt.
3.
Hoe gebruikt u of Enbrel?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals u arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als u denkt dat het effect van Enbrel te sterk of te zwak is, overlegt u dan met uw arts of apotheker.
Er is Enbrel met een sterkte van 50 mg aan u voorgeschreven. Enbrel in een sterkte van 25 mg is
beschikbaar voor doses van 25 mg.
Dosering voor volwassen patiënten (18 jaar en ouder)
Reumatoïde artritis, artritis psoriatica en spondylitis ankylopoetica
De gebruikelijke dosering is 25 mg, tweemaal per week gegeven of 50 mg eenmaal per week als
onderhuidse injectie. Uw arts kan echter een andere frequentie voor het injecteren van Enbrel
vaststellen.
Plaque psoriasis
De gebruikelijke dosering is 25 mg tweemaal per week of 50 mg eenmaal per week.
Ook mag gedurende maximaal 12 weken 50 mg tweemaal per week gegeven worden, gevolgd door 25
mg tweemaal per week of 50 mg eenmaal per week.
416
Uw arts zal beslissen hoe lang u Enbrel moet gebruiken en of herbehandeling noodzakelijk is op basis
van uw respons. Als Enbrel na 12 weken geen effect heeft op uw conditie kan uw arts u adviseren te
stoppen met het nemen van dit geneesmiddel.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar
De geschikte dosis en frequentie van de dosering voor het kind of de adolescent zal variëren
afhankelijk van het lichaamsgewicht en de aandoening. Uw arts zal de juiste dosis voor het kind
bepalen en zal een geschikte sterkte van Enbrel (10 mg, 25 mg of 50 mg) voorschrijven.
Voor polyartritis of uitgebreide oligoartritis bij patiënten vanaf 2 jaar, of enthesitis-gerelateerde artritis
of artritis psoriatica bij kinderen vanaf 12 jaar is de gebruikelijke dosis 0,4 mg Enbrel per kg
lichaamsgewicht (tot een maximum van 25 mg) tweemaal per week gegeven, of 0,8 mg Enbrel per kg
lichaamsgewicht (tot een maximum van 50 mg) eenmaal per week gegeven.
Voor psoriasis bij patiënten vanaf 6 jaar is de gebruikelijke dosis 0,8 mg Enbrel per kg
lichaamsgewicht (tot een maximum van 50 mg) en dient eenmaal per week toegediend te worden.
Wanneer Enbrel na 12 weken geen effect heeft op de toestand van het kind kan uw arts u vertellen dat
u moet stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel.
De arts zal u gedetailleerde aanwijzingen geven voor het klaarmaken en afmeten van de juiste dosis.
Toedieningsweg en manier van toedienen
Enbrel wordt toegediend door middel van een onderhuidse injectie (subcutane injectie).
Enbrel kan met of zonder voedsel of drank gebruikt worden.
Gedetailleerde instructies over hoe Enbrel geïnjecteerd moet worden zijn te vinden in rubriek 7
“De MYCLIC voorgevulde pen gebruiken om Enbrel te injecteren”. Meng de Enbrel-oplossing
niet met andere geneesmiddelen.
Om u eraan te helpen herinneren kan het handig zijn om in uw agenda te noteren op welke dagen van
de week Enbrel gebruikt moet worden.
Hebt u of het kind dat u verzorgt te veel van dit middel gebruikt?
Als u meer Enbrel hebt gebruikt dan u zou mogen (door te veel in één keer te injecteren of door het te
vaak te gebruiken), moet u een arts of apotheker raadplegen. Neem altijd de doos van het
geneesmiddel mee, zelfs als deze leeg is.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Als u een dosis vergeten bent, dient u deze te injecteren zodra u daaraan denkt, tenzij de volgende
dosis de volgende dag gegeven moet worden, in welk geval u de vergeten dosis moet overslaan.
Daarna moet u doorgaan met het geneesmiddel te injecteren op de gebruikelijke dag(en). Als u er niet
aan denkt tot de dag dat de volgende injectie toegediend moet worden, neem dan geen dubbele dosis
(twee doses op dezelfde dag) om zo een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Uw symptomen kunnen terugkeren na stopzetting.
Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
417
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Allergische reacties
Als iets van het onderstaande zich voordoet, injecteer dan geen Enbrel meer. Waarschuw onmiddellijk
de arts of ga naar de afdeling Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
x
x
x
x
Moeilijkheden met slikken of ademhalen
Zwelling in het gezicht, de keel, de handen of de voeten
Nerveus of angstig voelen, een kloppend gevoel of plotseling rood worden van de huid en/of
een warm gevoel
Ernstige uitslag, jeuk of netelroos (verhoogde stukjes rode of bleke huid die vaak jeuken)
Ernstige allergische reacties komen zelden voor. Echter, de bovenstaande symptomen kunnen op een
allergische reactie op Enbrel wijzen. U dient dan onmiddellijk medische hulp te zoeken.
Ernstige bijwerkingen
Als u iets van het onderstaande opmerkt, kan het zijn dat u of het kind met spoed medische hulp nodig
hebt.
x
x
x
x
x
x
x
x
Verschijnselen van ernstige infectie, zoals hoge koorts die samen kan gaan met hoesten,
ademnood, rillingen, zwakheid, of een warme, rode, gevoelige, pijnlijke plaats op de huid of
gewrichten.
Verschijnselen van bloedaandoeningen, zoals bloeden, blauwe plekken of bleekheid.
Verschijnselen van zenuwaandoeningen, zoals verdoofd gevoel of tintelingen, veranderingen
in het gezichtsvermogen, pijn aan de ogen, of beginnende zwakheid in een arm of een been.
Verschijnselen van het verergeren van hartfalen, zoals moeheid of kortademigheid bij
activiteit, zwelling in de enkels, een vol gevoel in de nek of buik, ademnood gedurende de nacht
of hoesten, blauwige kleur van de nagels of rond de lippen.
Verschijnselen van kanker: Kanker kan elk deel van het lichaam aantasten inclusief huid en
bloed en mogelijke verschijnselen zullen afhangen van de vorm en de locatie van de kanker.
Deze verschijnselen kunnen gewichtsverlies, koorts, zwelling (met of zonder pijn), aanhoudende
hoest, aanwezigheid van bulten of vergroeiingen op de huid betreffen.
Verschijnselen van auto-immuun reacties (vorming van antilichamen die tegen normaal
weefsel zijn gericht) zoals pijn, jeuk, gevoel van zwakte en abnormale ademhaling, gedachtes,
gevoel of gezichtsvermogen.
Verschijnselen van lupus of lupus-achtig syndroom, zoals veranderingen in gewicht,
aanhoudende huiduitslag, koorts, gewrichts- of spierpijn of vermoeidheid.
Verschijnselen van ontsteking van de bloedvaten zoals pijn, koorts, roodheid of warmte van de
huid, jeuk.
Dit zijn bijwerkingen die zich soms of zelden voordoen, maar het zijn ernstige condities (waarvan
sommige zelden fataal kunnen zijn). Als deze tekenen zich voordoen, waarschuw dan onmiddellijk uw
arts of ga naar de afdeling Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
De bekende bijwerkingen van Enbrel omvatten de volgende, gegroepeerd naar afnemende frequentie:
x
Zeer vaak (kunnen meer dan 1 op de 10 gebruikers treffen):
Infecties (inclusief verkoudheid, sinusitis, bronchitis, infecties van de urinewegen en
huidinfecties), reacties op de plaats van injectie (inclusief bloeding, blauwe plekken, roodheid,
jeuk, pijn en zwelling). Reacties op de plaats van injectie (deze komen niet zo vaak meer voor
418
na de eerste maand van behandeling). Sommige patiënten kregen een reactie op een
injectieplaats die al eerder was gebruikt.
x
Vaak (kunnen tot 1 op de 10 gebruikers treffen):
Allergische reacties, koorts, jeuk, antilichamen die tegen normaal weefsel zijn gericht (autoantilichaamvorming).
x
Soms (kunnen tot 1 op de 100 gebruikers treffen):
Ernstige infecties (inclusief longontsteking, diepe huidinfecties, gewrichtsinfecties,
bloedvergiftiging en infecties op verschillende plaatsen), laag aantal bloedplaatjes, huidkanker
(exclusief melanomen), plaatselijke zwelling van de huid (angio-oedeem), netelroos (rode of
bleke hoger gelegen stukjes huid die vaak jeuken), oogontsteking, psoriasis (nieuw of erger
wordend), uitslag, ontsteking van of littekenvorming in de longen, ontsteking van de bloedvaten
in verschillende organen.
x
Zelden (kunnen tot 1 op de 1000 gebruikers treffen):
Ernstige allergische reacties (inclusief ernstige plaatselijke zwelling van de huid, piepende en
hijgende ademhaling), lymfomen (een vorm van bloedkanker), melanomen (een vorm van
huidkanker), zowel een laag aantal bloedplaatjes als rode en witte bloedcellen, aandoeningen
van het zenuwstelsel (met ernstige spierzwakte en tekenen en symptomen die vergelijkbaar zijn
met die van multipele sclerose of ontsteking van de oogzenuwen of van het ruggenmerg),
tuberculose, verergering van congestief hartfalen, stuipen, lupus of lupusachtig syndroom
(symptomen kunnen zijn aanhoudende uitslag, koorts, gewrichtspijn, en moeheid), laag aantal
rode bloedcellen, laag aantal witte bloedcellen, laag aantal neutrofielen (een type witte
bloedcellen), verhoogde uitslagen van bloedonderzoek van de lever, huiduitslag die kan leiden
tot ernstige blaasvorming en vervelling van de huid, ontsteking van de lever veroorzaakt door
het afweersysteem van het lichaam zelf (auto-immuun hepatitis), ontstekingsziekte die de
longen, huid en lymfeklieren kan aantasten (sarcoïdose).
x
Zeer zelden (kunnen tot 1 op de 10.000 gebruikers treffen): falen van het beenmerg om cruciale
bloedcellen te maken.
x
Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet bepaald worden): leukemie
(kanker in het bloed en beenmerg), Merkelcelcarcinoom (een vorm van huidkanker), overmatige
activatie van witte bloedcellen geassocieerd met ontsteking (macrofaagactivatiesyndroom),
opnieuw optreden van hepatitis B (een leverinfectie), het erger worden van een aandoening die
dermatomyositis wordt genoemd (spierontsteking en zwakte die samengaat met een huiduitslag).
Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen
De bijwerkingen en hun frequenties die werden gezien bij kinderen en adolescenten zijn vergelijkbaar
met de bijwerkingen die hierboven beschreven staan.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden
via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u
ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.
3
5.
Hoe bewaart u Enbrel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
419
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en
op de MYCLIC voorgevulde pen na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren in de koelkast (2qC - 8°C).
Niet in de vriezer bewaren.
De voorgevulde pennen in de doos bewaren ter bescherming tegen licht.
Nadat u een voorgevulde pen uit de koelkast hebt genomen, moet u ongeveer 15-30 minuten
wachten om de Enbrel-oplossing in de pen op kamertemperatuur laten komen. Niet op enige
andere wijze verwarmen. Daarna wordt onmiddellijk gebruik aangeraden.
Enbrel kan buiten de koelkast bewaard worden bij temperaturen tot maximaal 25qC gedurende één
periode van maximaal vier weken; daarna dient het niet meer gekoeld te worden. Enbrel dient
afgevoerd te worden indien het niet binnen vier weken na verwijdering uit de koelkast gebruikt wordt.
Het wordt aanbevolen dat u de datum noteert waarop Enbrel uit de koelkast gehaald wordt en de
datum waarna Enbrel afgevoerd zou moeten worden (niet meer dan vier weken na verwijdering uit de
koelkast).
Inspecteer de oplossing in de pen door door het heldere controlevenster te kijken. De oplossing moet
helder of licht melkachtig, kleurloos of lichtgeel zijn, en kan kleine witte of bijna doorzichtige
eiwitdeeltjes bevatten. Zo ziet Enbrel er normaal uit. Gebruik de oplossing niet als deze verkleurd of
troebel is, of als er andere deeltjes aanwezig zijn dan hierboven wordt beschreven. Als u zich zorgen
maakt over het uiterlijk van de oplossing, neemt u dan contact op met uw apotheker voor assistentie.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is etanercept. Elke MYCLIC voorgevulde pen bevat 50 mg etanercept.
De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, natriumchloride, L-argininehydrochloride, monobasisch
dihydraatnatriumfosfaat en dibasisch dihydraatnatriumfosfaat en water voor injecties.
Hoe ziet Enbrel er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Enbrel wordt geleverd als een oplossing voor injectie in een voorgevulde pen (MYCLIC) (oplossing
voor injectie). De MYCLIC pen bevat een heldere, kleurloze of lichtgele oplossing voor injectie. Elke
verpakking bevat 2, 4 of 12 pennen en 2, 4 of 12 in alcohol gedrenkte doekjes. Niet alle genoemde
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel
brengen:
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Verenigd Koninkrijk
Fabrikant:
Wyeth Pharmaceuticals
New Lane
Havant
Hampshire, PO9 2NG
Verenigd Koninkrijk
420
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
KȪʌȡȠȢ
PFIZER EȁȁAȈ A.E. (CYPRUS BRANCH)
TKO: +357 22 817690
ýeská Republika
Pfizer s.r.o.
Tel: +420-283-004-111
Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +36 1 488 3700
Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100
Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610
Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000
Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɉɮɚɣɡɟɪ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ ɋȺɊɅ,
Ʉɥɨɧ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Teɥ: +359 2 970 4333
Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 526 100
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328
Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0
ǼȜȜȐįĮ
PFIZER EȁȁAȈ A.E.
ȉȘȜ.: +30 210 6785 800
Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00
España
Pfizer, S.L.
Télf: +34 91 490 99 00
Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: (+351) 21 423 55 00
France
Pfizer
Tél +33 (0)1 58 07 34 40
România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00
Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777
Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161
Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica
za svetovanje s podroþja farmacevtske
dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400
421
Ísland
Icepharma hf.
Tel: +354 540 8000
Slovenská Republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizaþná zložka
Tel: +421 2 3355 5500
Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21
Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040
Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiƗle LatvijƗ
Tel. +371 67035775
Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00
Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000
United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees
Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).
7.
De MYCLIC voorgevulde pen gebruiken om Enbrel te injecteren
Deze rubriek is verdeeld in de volgende subrubrieken:
Inleiding
Stap 1: Voorbereiding voor een Enbrel-injectie
Stap 2: Een injectieplaats kiezen
Stap 3: Het injecteren van de Enbrel-oplossing
Stap 4: Het verwijderen van de gebruikte MYCLIC pen
Inleiding
In de onderstaande instructies wordt uitgelegd hoe de MYCLIC pen gebruikt moet worden om Enbrel
te injecteren. Lees de instructies alstublieft goed, en volg de instructies stap voor stap. Uw arts of
verpleegkundige zal u vertellen hoe u Enbrel moet injecteren. Probeer geen injectie toe te dienen
voordat u zeker weet dat u begrijpt hoe de MYCLIC pen gebruikt moet worden. Als u vragen hebt
over het injecteren, vraag dan alstublieft uw arts of verpleegkundige om hulp.
Afbeelding 1
De MYCLIC voorgevulde pen
Wit naalddopje
Groene activatieknop
Helder controlevenster
422
Stap 1: Voorbereiding voor een Enbrel-injectie
1. Kies een schoon, goedverlicht, glad werkoppervlak.
2. Verzamel de onderdelen die u nodig hebt voor de injectie en plaats deze op de uitgekozen plaats.
a. Eén MYCLIC voorgevulde pen en één alcoholdoekje (neem deze uit de doos met
pennen die u in uw koelkast bewaart). Schud de pen niet.
b. Eén watje of gaasje
3.
Inspecteer de oplossing in de pen door te kijken door het heldere controlevenster. De oplossing
moet helder of licht melkachtig, kleurloos of lichtgeel zijn, en kan kleine witte of bijna
doorzichtige eiwitdeeltjes bevatten. Zo ziet Enbrel er normaal uit. Gebruik de oplossing niet als
deze verkleurd of troebel is, of als er andere deeltjes aanwezig zijn dan hierboven wordt
beschreven. Als u zich zorgen maakt over het uiterlijk van de oplossing, neemt u dan contact op
met uw apotheker voor assistentie.
4.
Laat het witte naalddopje op z’n plaats en wacht ongeveer 15-30 minuten om de Enbrel-oplossing
in de pen op kamertemperatuur te laten komen. Het wachten totdat de oplossing op
kamertemperatuur is kan de injectie comfortabeler voor u maken. Verwarm niet op enige andere
manier. Bewaar de pen altijd buiten het zicht en bereik van kinderen.
Lees, terwijl u wacht totdat de oplossing in de pen op kamertemperatuur is gekomen, Stap 2
(hieronder) en kies een injectieplaats.
Stap 2: Een injectieplaats kiezen (zie Afbeelding 2)
1. De aanbevolen plaats voor injectie is het midden van de voorkant van de dijen. Als u dat liever
wilt kunt u als alternatief de buik gebruiken, maar zorg ervoor dat u een plaats kiest die ten minste
5 cm van de navel verwijderd is. Als iemand anders u de injectie toedient kan ook de buitenkant
van de bovenarmen gebruikt worden.
Afbeelding 2
2. Elke injectie moet ten minste 3 cm verwijderd zijn van de vorige injectieplaats. Niet injecteren in
gevoelige huid, blauwe plekken of harde huid. Vermijd gebieden met littekens of striae. (Het kan
helpen om telkens de plaats van de vorige injecties te noteren.)
3. Als u psoriasis hebt, moet u proberen niet direct te injecteren in een verheven, verdikte, rode of
schilferige huid.
423
Stap 3: Het injecteren van de Enbrel-oplossing
1. Was, na ongeveer 15-30 minuten wachten om de oplossing in de pen op kamertemperatuur te laten
komen, uw handen met zeep en water.
2. Maak met het alcoholdoekje de injectieplaats met een ronddraaiende beweging schoon en laat
deze opdrogen. Raak deze plaats niet meer aan voordat u gaat injecteren.
3. Pak de pen en verwijder het witte naalddopje door het er recht af te trekken (zie Afbeelding 3). Om
beschadiging van de naald in de pen te voorkomen, mag u het witte naalddopje niet buigen wanneer
u het verwijdert en mag u het er niet opnieuw opzetten als het er eenmaal af is. Na verwijdering van
het naalddopje zult u een paarse beschermhuls voor de naald iets zien uitsteken aan het uiteinde van
de pen. De naald zal beschermd blijven in de pen totdat de pen geactiveerd wordt.
Afbeelding 3
Wit naalddopje
Paarse beschermhuls voor de naald
4. Licht knijpen in de huid tussen de duim en wijsvinger van uw vrije hand, kan het injecteren
makkelijker en comfortabeler maken.
5. Houd de pen onder een rechte hoek (90º) op de injectieplaats. Druk niet op de groene
activatieknop aan de bovenkant van de pen. Duw het open uiteinde van de pen hard tegen de huid
zodat de beschermhuls van de naald in zijn geheel in de pen wordt geduwd. Een licht indrukken van
de huid zal te zien zijn (zie Afbeelding 4). Merk op dat de groene activatieknop geblokkeerd blijft, en
de pen niet wordt geactiveerd tenzij de naald volledig in de pen geduwd is.
Afbeelding 4
Beschermhuls van de naald
verdwijnt in de pen
6. Terwijl u de pen stevig op z’n plaats drukt, tegen de huid om ervoor te zorgen dat de beschermhuls
van de naald volledig is ingedrukt in de pen, drukt u met uw duim op de groene knop aan de
424
bovenkant van de pen om de injectie te starten en haalt u uw duim daarna meteen weer weg (zie
Afbeelding 5). Bij het indrukken van de knop zult u een klik horen. Blijf de pen stevig op uw
huid drukken totdat u een tweede klik hoort of tot 10 seconden na de eerste klik (wat het eerst
gebeurt).
Let op – Denk er aan uw duim van de knop te halen als u de eerste klik hoort, want anders zal er
geen tweede klik zijn als de injectie klaar is. U hoeft uw duim niet op de knop te houden om
Enbrel te injecteren.
Afbeelding 5
7. Bij het horen van de tweede ‘klik’ (of, als u geen tweede klik hoort, nadat er tien seconden zijn
verstreken), is uw injectie klaar (zie Afbeelding 6). U mag de pen nu van uw huid halen (zie
afbeelding 7). Als u de pen optilt zal de paarse beschermhuls voor de naald vanzelf uitschuiven
om de naald af te schermen.
Afbeelding 7
Afbeelding 6
Paarse beschermhuls
schuift om de naald om de
deze af te schermen
Controlevenster zal paars
geworden zijn
8. Het controlevenster van de pen moet nu helemaal paars zijn, ter bevestiging dat de dosis goed
geïnjecteerd is. Als het venster niet helemaal paars is, vraag dan uw verpleegkundige of apotheker
om hulp, aangezien het kan zijn dat niet alle Enbrel-oplossing uit de pen geïnjecteerd is. Probeer
425
de pen niet opnieuw te gebruiken en probeer niet een andere pen te gebruiken zonder instemming
van uw verpleegkundige of apotheker.
9. Als u wat bloed ziet op de injectieplaats, moet u het watje of gaasje voor 10 seconden op de
injectieplaats drukken. Wrijf niet over de injectieplaats.
Stap 4: Het verwijderen van de gebruikte MYCLIC pen
x
De pen mag maar één keer gebruikt worden hij mag nooit opnieuw gebruikt worden. Verwijder
de gebruikte pen zoals uw arts, verpleegkundige of apotheker u heeft uitgelegd.
Als u nog vragen hebt, raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker die met Enbrel
bekend is.
426