23 december 2014 pagina 8

www.nieuwedinkellander.nl
7 FEBRUARI 2015: ‘INFORMATIEMARKT WONEN IN
LOSSER 2015’
Op zaterdag 7 februari 2015 organiseert de gemeente
Losser de ‘Informatiemarkt Wonen in Losser 2015’. Deze
aantrekkelijke Informatiemarkt richt zich in het bijzonder
op inwoners van de gemeente Losser én de omringende
plaatsen. De Informatiemarkt wordt gehouden in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein. We beginnen om
10.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
Nieuwe Dinkellander • dinsdag 23 december 2014 • 8
wand. Deelname aan deze Informatiemarkt kost 250 euro
per bedrijf of organisatie (exclusief BTW).
Werving van bezoekers
De gemeente zorgt voor de werving van bezoekers. Onder
meer via aankondigingen en advertenties in de diverse
weekbladen, posters, folders en via de digitale en sociale
media. Ook stellen wij uw bedrijf of organisatie folders
beschikbaar.
Tijdens deze breed opgezette Informatiemarkt krijgen de
bezoekers actuele informatie over:
- Beschikbare bouwkavels in de gemeente Losser
- Het huren van een woning in de gemeente Losser
- Het ontwerpen, bouwen en kopen van een nieuwe
woning
- Woninghypotheken, verzekeringen, juridische en
financiële diensten
- Woning- en tuininrichting
- Levensloopbestendig bouwen en het project Lang zult u
wonen
- Duurzaam bouwen, zonnepanelen en woningisolatie
- Domotica
- Et cetera.
Inschrijven voor de Informatiemarkt ‘Wonen in Losser 2015’
Wilt u deelnemen aan de Informatiemarkt Wonen in Losser
2015 of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met:
Gemeente Losser, Gerard Kwekkeboom, telefoon:
(053) 537 7472, of per mail: [email protected]
Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 5 januari 2015.
Presenteer uw bedrijf of organisatie op de
Informatiemarkt.
De gemeente biedt u graag de mogelijkheid om uw producten en diensten op de Informatiemarkt te presenteren.
U kunt beschikken over een standruimte van ongeveer 9 m2.
Indien gewenst, kunt u gebruik maken van een kraam of
Ritten op 1e Kerstdag (25 december 2014) moeten
worden aangevraagd
- vóór 24 december 12.00 uur
SOCIAAL TEAM OVERDINKEL
Het Sociaal Team Overdinkel
ondersteunt u bij vragen over:
• Wonen & Woonomgeving
• Mantelzorg & Vrijwilligerswerk
• Opvoeding & Samenleven
• Administratie & Financiën
• Gezondheid & Bewegen
• Werk & Scholing
Spreekuren
Met uw vragen kunt u terecht bij onze spreekuren in
Het Trefpunt, Prins Hendrikstraat 1, Overdinkel.
Maandag 9.00 – 11.00 uur
Mieke Bouwhuis, samenlevingsopbouw
Ingrid Zoontjes, cliëntondersteuning
Dinsdag 13.30 – 15.30 uur
Herman Spanjer, Politie/wijkagent
Donderdag 9.00 – 11.00 uur
Brenda Vunderink, maatschappelijk werker
Mieke Bouwhuis, samenlevingsopbouw
De wijkverpleging
via Huisartsenpraktijk ’t Veld, Prins Bernardstraat 4.
elke woensdag van 15.00 – 17.00 uur bereikbaar
Zorgloket Gemeentehuis Losser
elke ochtend van 10.00 – 12.30 geopend
Het Sociaal Team Overdinkel is een
samenwerkingsverband tussen de volgende organisaties:
Gemeente losser, Carint Reggeland, Zorggroep Sint
Maarten, Politie Twente en Stichting Cluster.
Buiten de spreekuren om kunt u ook een afspraak maken.
Eventueel kan een medewerker bij u thuis komen.
Het Sociaal Team is verder bereikbaar via 053 – 537 73 34
of via [email protected]
WILT U MET KERST OP STAP MET REGIOTAXI TWENTE?
Houd dan rekening met het volgende:
Afspraken tijdens de kerstdagen worden meestal ruimschoots voor die tijd gemaakt. Het vervoer kan dan ook op
tijd worden geregeld. Daarom is besloten de vooraanmeldtijd voor ritten op de 1e en 2e kerstdag te wijzigen.
Ritten op 2e Kerstdag (26 december 2014) moeten
worden aangevraagd
- vóór 25 december 12.00 uur
Deze uiterste tijd geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen in al eerder aangevraagde ritten. Ritten afmelden kan
wel tot uiterlijk één uur voor de afgesproken ophaaltijd.
Vaste wekelijkse ritten met Kerst en op Nieuwjaarsdag
Op 25 en 26 december 2014 en op 1 januari 2015 vervallen
alle vaste wekelijkse ritten.
Wilt u tijdens de kerstdagen en Nieuwjaarsdag wel gebruik
maken van uw vaste rit dan moet u dit vóór 24 december
12.00 uur melden bij de Regiocentrale via 0900 1814
Oudejaarsdag (31 december 2014) rijdt Regiotaxi Twente
tot 20.00 uur.
Dit houdt in dat u alleen ritten kunt aanvragen waarbij u om
of voor 20.00 uur op de plaats van bestemming kunt zijn.
Gebruikersbijdrage Regiotaxi Twente vanaf 1 januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 wordt de gebruikersbijdrage voor ritten
met de Regiotaxi gewijzigd. Hieronder staan de bedragen
per ritlengte.
Ritlengte
Regiotaxitarieven
Gereduceerd tarief
per enkele reis p.p. per enkele reis p.p.
(Regiotaxipashouders)
1 en 2 OV-zones
€ 4,10
€ 2,09
3 OV-zones
€ 6,15
€ 2,69
4 OV-zones
€ 8,20
€ 3,30
5 OV-zones
€ 10,25
€ 3,90
6 OV-zones
€ 14,55
€ 8,20
7 OV-zones
€ 18,85
€ 12,50
Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015!
AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- plaatsen van een dakkapel op het perceel Glanerbrugstraat 54, 7585 PM Glane;
- verbouwen van een woning op het perceel Dwarsweg 8,
7586 CA Overdinkel;
- bouwen van een woning op het perceel Spinnekopmolen
7, 7587 RT De Lutte
- uitvoeren van werkzaamheden in het kader van ruilverkaveling op eht perceel Glanerbrugstraat 47, 7585 PK
Glane;
- kappen van diverse bomen op het perceel Nijenhaerweg
20, 7588 RA Beuningen;
- bouwen van een woning op het perceel Rosmolen 51,
7587 RP De Lutte.
- uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Stroothuizerweg 41, 7588 PD Beuningen.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvragen om vergunningen
kunnen geen bezwaren worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een
positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken
van welke ter inzage liggen.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Het Sociaal Team Overdinkel wenst u fijne en gezellige
feestdagen en een voorspoedig 2015.
Vanaf 5 januari 2015 is het sociaal team weer bereikbaar.
Voor zeer dringende zaken kunt u zoeken
op www.cjglosser.nl
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Losser is de volgende vergunning
verleend:
Het ophangen van spandoeken ten behoeve van de aankondiging van de boekenbeurs in de boerderij bij Erve Kraesgenberg in de periode van 3 januari 2015 tot en met 24 januari
2015 op de onderstaande locaties:
- Nabij de rotonde aan Enschedesestraat (Ds Froenplein);
- Nabij de rotonde aan de Oldenzaalsestraat (Osseplein);
- Nabij de rotonde aan de Gronausestraat (vanuit Overdinkel en Glanerbrug, burg. v.d. Sandtplein);
- Bij Erve Kraesgenberg.
Datum bekendmaking 16 december 2014.
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend:
Het houden van een collecte waarvan de opbrengst ten
goede komt aan vereniging Bartiméus Sonneheerdt in de
periode van maandag 26 oktober 2015 tot en met zaterdag
31 oktober 2015.
Datum bekendmaking 17 december 2014.
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum
bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan
de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
BESLUITEN OMGEVINGSRECHT VOOR HET:
- kappen van een boom op het perceel Markeweg 58, 7582
BE Losser;
- kappen van diverse bomen op het perceel hoek Welpeloweg – Invalsweg te Overdinkel, kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie K, nummer 5251;
- bouwen van een schutting op het perceel Schoolstraat 8,
7586 AS Overdinkel;
- verbouwen van een woning op het perceel Beerninksweg
1, 7586 RK Overdinkel;
- kappen van diverse bomen op het perceel Lutterstraat
140, 7581 PL Losser.
Datum bekendmaking 12 december 2014.
- Kappen van een dode eik en het kappen van een wilg en
het weigeren van het kappen van 2 eiken aan het perceel
Farwickweg 8, 7587 NR De Lutte.
Datum bekendmaking 18 december 2014.
Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6
weken na de dag van verzending van de vergunning of het
besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie
hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.
VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de
volgende ontheffing verleend:
Aan Stichting Carnaval Losser voor het schenken van zwak
alcoholhoudende dranken tijdens de carnavalsfeesten in de
tent op het Raadhuisplein op onderstaande dagen en tijden:
- zaterdag 14 februari 2015 van 13.00 uur tot 01.00 uur;
- zondag 15 februari 2015 van 17.00 uur tot 01.00 uur;
- maandag 16 februari 2015 van 17.00 uur tot 00.30 uur;
- dinsdag 17 februari 2015 van 13.00 uur tot 24.00 uur.
Datum bekendmaking 17 december 2014.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum
bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de
voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek
tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Julianastraat 60,
7586 AX Overdinkel.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de ingediende sloopmelding staat geen bezwaar
of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop,
zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op
te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd
op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het
Bouwbesluit 2012.
STOOKONTHEFFING
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in
artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de
stookseizoenen in de jaren 2014/2015, 2015/2016 en
2016/2017 voor de volgende percelen gelegen aan de:
- Kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D, nummer
4265 en sectie P, nummers 430 en 431;
- Deppenbroekweg 8, 7582 RD Losser;
- Gildehauserweg 18, 7581 EZ Losser.