Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64

Bestemmingsplan
Ede, Hakselseweg 62-64
juni 2014
Versie 0202
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
2
Toelichting
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
3
INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding .................................................................................................................................. 6
1.1
Aanleiding....................................................................................................................... 6
1.2
Ligging en begrenzing plangebied ................................................................................. 6
1.3
Procedure....................................................................................................................... 7
1.4
Geldend bestemmingsplan ............................................................................................ 8
1.5
Leeswijzer ...................................................................................................................... 8
2
Planbeschrijving.................................................................................................................. 9
2.1
Planmethodiek................................................................................................................ 9
2.2
Bestaande situatie.......................................................................................................... 9
3
Beleid.................................................................................................................................. 10
3.1
Rijksbeleid .................................................................................................................... 10
3.1.1
Besluit algemene regeling ruimtelijke ordening .................................................... 10
3.1.2
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ................................................................ 10
3.1.3
Ladder voor duurzame verstedelijking.................................................................. 11
3.1.4
Water..................................................................................................................... 11
3.1.5
Ecologie/Natuur .................................................................................................... 11
3.2
Provinciaal beleid ......................................................................................................... 12
3.2.1
Streekplan Gelderland 2005 ................................................................................. 12
3.2.2
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur ............................................................... 12
3.2.3
Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening 2012 .............................. 13
3.2.4
Woonvisie Gelderland, Kwalitatief Woonprogramma 2010 - 2019 ....................... 13
3.3
Gemeentelijk beleid...................................................................................................... 13
3.3.1
Waterplan.............................................................................................................. 13
3.3.2
Handboek Groenstructuur & Groenbeleid Ede ..................................................... 14
3.3.3
Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) .................................................. 14
3.3.4
Parkeerbeleidsplan ............................................................................................... 15
3.3.5
Woonvisie Ede 2012 ............................................................................................. 15
3.4
Conclusie beleid ........................................................................................................... 15
4
Onderzoek en randvoorwaarden ..................................................................................... 16
4.1
Inleiding ........................................................................................................................ 16
4.2
Bedrijven en milieuzonering ......................................................................................... 16
4.3
Bodem .......................................................................................................................... 16
4.4
Water............................................................................................................................ 17
4.5
Archeologie .................................................................................................................. 17
4.6
Verkeer en parkeren .................................................................................................... 19
4.7
Ecologie........................................................................................................................ 19
4.8
Geluid ........................................................................................................................... 20
4.9
Luchtkwaliteit................................................................................................................ 20
4.10
Externe veiligheid ..................................................................................................... 21
4.11
Brandweer ................................................................................................................ 22
5
Economische uitvoerbaarheid ......................................................................................... 24
6
Juridische planbeschrijving............................................................................................. 25
6.1
Inleiding ........................................................................................................................ 25
6.2
Hoofdopzet ................................................................................................................... 25
6.3
Planregels .................................................................................................................... 25
6.4
Bestemmingen ............................................................................................................. 25
7
Inspraak en overleg........................................................................................................... 27
7.1
Overleg......................................................................................................................... 27
7.2
Zienswijzen................................................................................................................... 27
8
Handhaving ........................................................................................................................ 28
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
4
8.1
8.2
Algemeen ..................................................................................................................... 28
Handhavingsprocedure ................................................................................................ 28
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
5
1. Inleiding
1.1
Aanleiding
Aanleiding voor dit bestemmingsplan is het verzoek van de eigenaar van het perceel
Hakselseweg 62-64 in Ede voor de realisatie van drie appartementen op zijn perceel.
De ontwikkeling voorziet in de (interne) verbouw van het pand, waarbij de gevraagde
appartementen worden mogelijk gemaakt.
1.2
Ligging en begrenzing plangebied
Het perceel ligt in de oksel van de Hakselseweg en de Landbouwlaan aan de kruising
Hakselseweg/Landbouwlaan/Anjelierlaan in Ede.
Figuur 1: Ligging van het plangebied (Bron: Stroomlijn)
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
6
Figuur 2: Ligging plangebied binnen Ede (Bron: Google Maps)
1.3
Procedure
Het vaststellen van een bestemmingsplan valt onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met het
bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Tijdens het opstellen van een bestemmingsplan
moet op grond van 3.1.1. van de Bro verplicht vooroverleg gevoerd worden met diverse
overlegpartners.
Voor het bestemmingsplan ‘Ede, Hakselseweg 62-64’ is geen voorontwerp opgesteld, maar is
direct gestart met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. De reden hiervoor is dat het
ontwerpbestemmingsplan slechts een wijziging betreft die weinig invloed heeft op de bestaande
situatie. Aan de uiterlijke verschijningsvorm van het huidige pand zal geen verandering
optreden.
De formele bestemmingsplanprocedure start met de ter inzage legging van het
ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken. Hierover zal worden gepubliceerd in Ede
Stad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. In die periode wordt eenieder in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen tegen het plan. Het college van
burgemeester en wethouders beoordeelt of de zienswijzen ontvankelijk zijn en of zij tot
aanpassingen van het plan leiden. Tenslotte stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan
definitief vast, waarna het, mits geen beroep wordt ingesteld, in werking treedt.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
7
1.4
Geldend bestemmingsplan
In het bestemmingsplan “Kern Ede” heeft het perceel Hakselseweg 62-64 de bestemming
‘eengezinshuizen, vrijstaand en dubbel’. Deze bestemming staat de realisatie van
appartementen niet toe.
1.5
Leeswijzer
In dit hoofdstuk wordt een inleiding op het plan gegeven. Hoofdstuk 2 beschrijft het gebied, de
gekozen planmethodiek en het grotere kader waarin dit bestemmingsplan geplaatst moet
worden. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van het relevante rijks -, provinciale -, regionale, en
gemeentelijke beleid opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de verschillende
haalbaarheidsaspecten beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de economische uitvoerbaarheid.
Hoofdstuk 6 bevat de juridische regeling en in hoofdstuk 7 worden de uitkomsten van het
vooroverleg opgenomen.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
8
2 Planbeschrijving
2.1
Planmethodiek
Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en de bijbehorende verbeelding.
De planregels beschrijven wat toegestaan is in het gebied. Op de verbeelding is af te lezen
welke functie waar geografisch gesitueerd is. De planregels en verbeelding zijn juridisch
bindend, de toelichting is dat niet en is vooral verklarend voor de gemaakte keuzes in het plan.
2.2
Bestaande situatie
In het bestemmingsplan “Kern Ede” heeft het perceel Hakselseweg 62-64 de bestemming
‘eengezinshuizen, vrijstaand en dubbel’. Deze bestemming staat de realisatie van
appartementen niet toe.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
9
3 Beleid
3.1
3.1.1
Rijksbeleid
Besluit algemene regeling ruimtelijke ordening
Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking
getreden. Gemeenten moeten voortaan bij het vaststellen van bestemmingsplannen en andere
ruimtelijke plannen rekening houden met het Barro.
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de rijksoverheid bij algemene maatregel
van bestuur (AmvB) regels kan stellen over onder andere de inhoud van bestemmingsplannen.
Met het Barro heeft de rijksoverheid van deze bevoegdheid gebruik gemaakt. Het doel van het
Barro is dat een aantal projecten, die de rijksoverheid van rijksbelang vindt, dwingend worden
geborgd in bestemmingsplannen of andere ruimtelijke plannen van lagere overheden. In het
Barro zijn de projecten die van rijksbelang zijn met name genoemd en in de bijlagen met
digitale kaartbestanden ingekaderd. Per project zijn vervolgens regels gegeven waaraan
bestemmingsplannen moeten voldoen.
In het Barro zijn de volgende projecten beschreven: Mainport Ontwikkeling Rotterdam,
Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defensie en Erfgoederen van
uitzonderlijke universele waarde.
Voor het bestemmingsplan ‘Ede, Hakselseweg 62-64’ is het Barro voor wat betreft genoemde
projecten niet van toepassing.
Een aantal projecten zijn aangekondigd, maar hiervoor moeten nog regels worden opgesteld:
Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Electriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang
voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Ecologische hoofdstructuur, Primaire waterkeringen buiten
het kustfundament en IJsselmeergebied.
3.1.2
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 in het Staatsblad gepubliceerd.
Deze structuurvisie vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota
Mobiliteit1, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving.
In deze structuurvisie schetst het Rijk ambities voor Nederland in 2040. Het geeft een nieuw,
integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vormt de ‘kapstok’ voor
bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
Het Rijk wil de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk brengen bij diegene die het aangaat
(burgers en bedrijven), laat het meer over aan provincies en gemeenten (decentraal, tenzij) en
komt ‘de gebruiker centraal te staan’. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid
op 13 nationale belangen. Buiten deze 13 nationale belangen hebben decentrale overheden
beleidsvrijheid.
De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op
regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies. Daartoe schaft het Rijk het
landschapsbeleid af en beperkt het rijksregimes in het natuurdomein.
Voor een goed werkende woningmarkt blijft het Rijk de rijksdoelstellingen voor heel Nederland
benoemen: de zorg voor voldoende omvang, kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad.
De programmering van verstedelijking wordt overgelaten aan provincies en (samenwerkende)
gemeenten. (Samenwerkende) Gemeenten zorgen voor de (boven)lokale afstemming van
woningbouwprogrammering, binnen de provinciale kaders, en uitvoering van de
woningbouwprogramma’s. Waar samenwerking tussen gemeenten uitblijft, stimuleren
provincies actief dat de samenwerking alsnog tot stand komt.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
10
Vertrouwen in medeoverheden is de basis voor het bepalen van verantwoordelijkheden,
regelgeving en rijksbetrokkenheid. Door hun regionale kennis en onderlinge
samenwerkingsverbanden zijn gemeenten en provincies in staat om de opgaven integraal,
doeltreffend en met kwaliteit aan te pakken. Provincies, gemeenten en waterschappen hebben
voldoende instrumenten in handen om deze taken uit te voeren. De overgang naar de nieuwe
rol- en taakverdeling zal het Rijk begeleiden.
De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat en zorg draagt voor een veilige
en leefbare woon- en werkomgeving. In het ruimtelijk domein gaat het om de ruimtelijke
ontwikkeling van stad en platteland in brede zin, waarbij onder meer belangen ten aanzien van
mobiliteit, milieu, natuur, water, economie en wonen worden afgewogen.
3.1.3
Ladder voor duurzame verstedelijking
Omdat het in dit bestemmingsplan gaat over een kleinschalige ontwikkeling en daardoor niet
gesproken kan worden over een stedelijke ontwikkeling, kan toetsing aan de ladder voor
duurzame verstedelijking achterwege blijven.
3.1.4
Water
e
Startovereenkomst Waterbeleid 21 eeuw
e
De kern van het advies van de commissie Waterbeheer 21 eeuw is het water meer ruimte
geven voordat het die ruimte neemt. Dit betekent dat in het landschap en de stad meer ruimte
beschikbaar moet komen voor het opslaan van water. De strategie van het waterbeleid valt
uiteen in drie sporen:
• anticiperen in plaats van reageren;
• meer ruimte naast techniek;
• vasthouden, bergen en afvoeren.
e
De Watertoets is een direct gevolg uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21 eeuw. Het
beschrijft het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk
beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
De zogenaamde waterparagraaf is verplicht en wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.4.
Nationaal Waterplan 2009 - 2015
Het Nationaal Waterplan is het formele rijksplan voor het nationale waterbeleid. In de Waterwet
is vastgelegd dat het rijk dit plan eens in de zes jaar opstelt. Het is de opvolger van de Vierde
Nota waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota’s waterhuishouding. Het
Nationaal Waterplan bevat tevens de stroomgebiedbeheerplannen die op grond van de
Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het Nationaal
Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens structuurvisie.
Het Nationaal Waterplan heeft betrekking op het gehele watersysteem, zowel
oppervlaktewater, grondwater als de bijbehorende waterkeringen, oevers en dergelijke.
Het waterbeleid voor het stedelijk gebied is erop gericht om opgaven voor wonen, werken,
mobiliteit, recreëren, landschap en natuur, water en milieu in samenhang aan te pakken.
3.1.5
Ecologie/Natuur
De Nederlandse natuur wordt op verschillende wijzen beschermd: de soortenbescherming
(Flora- en faunawet), de gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998) en het beleid
voor de EHS (Ecologische hoofdstructuur).
Natura 2000
De natuur binnen de Europese Unie is van grote biologische, esthetische en economische
waarde. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor
Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
11
Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden waaronder de Veluwe (gebiednr. 57) en (deels)
het Binnenveld (gebiednr. 65) in de gemeente Ede.
Omdat de oude Natuurbeschermingswet uit 1967 niet meer voldeed aan de eisen die
internationale verdragen en Europese verordeningen stellen aan natuurbescherming, is in 1998
een nieuwe Natuurbeschermingswet opgesteld die gericht is op de bescherming van gebieden.
In deze wet zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de
Natuurbeschermingswet:
• Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
• Beschermde Natuurmonumenten en
• Wetlands.
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een
vergunningplicht. Hierdoor is een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die
gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Vergunningen worden door de Provincie
verleend en soms door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).
Flora- en faunawet
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbeleid uit de
Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Europese Unie is hiermee in de
nationale wetgeving verwerkt. Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde
planten te verwijderen of te beschadigen, beschermde dieren te doden, te verwonden, te
vangen of opzettelijk te verontrusten en voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen te
beschadigen. De wetgeving vereist voldoende actuele en gedetailleerde kennis met betrekking
tot het voorkomen van beschermde soorten en inzicht in de ingrepen die op deze soorten
relevant zijn. Voor de uitvoering van alle ruimtelijke plannen moet worden onderzocht, welke
natuurwaarden aanwezig zijn en of er verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet zullen
worden overtreden. Een natuurtoets heeft tot doel te voldoen aan deze wetgeving.
In paragraaf 4.7 wordt verder ingegaan op het aspect Ecologie.
3.2
3.2.1
Provinciaal beleid
Streekplan Gelderland 2005
Het Streekplan Gelderland 2005 is vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland op 29
juni 2005. Een streekplan geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelijke ontwikkeling in de
komende tien jaar. Dit streekplan is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband
een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en
zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke
ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie
gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor
haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening.
3.2.2
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
Natuur en landschap zijn het kapitaal van Gelderland. Het aantrekkelijke en gevarieerde
landschap oefent grote aantrekkingskracht uit op de inwoners van Gelderland, het bedrijfsleven
en bezoekers. Door de decentralisatie is natuur een kerntaak van de provincie geworden. Ook
het beleid voor landschap is een verantwoordelijkheid voor de provincie.
Met de Gelderse Manifestpartners is eind 2012 een voorlopig akkoord gesloten over de
herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze partijen hebben ook een uitwerking
van hun manifest opgesteld. Dit geheel vormt het vertrekpunt van de beleidsuitwerking Natuur
en Landschap van 9 mei 2012. Deze beleidsuitwerking gaat niet alleen over de Ecologische
Hoofdstructuur gaat, maar ook in bredere zin over natuur en landschap.
De ambitie van het Gelders Landschap komt voort uit het coalitieakkoord ‘Uitdagend
Gelderland’. Er wordt meer ruimte geboden aan de samenleving. De natuur wordt weer
dichterbij de mensen gebracht en er wordt ruimte geboden aan ondernemers en privaat
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
12
initiatief. Het uitgangspunt bij de inrichting van de EHS en de wateropgave (anti-verdroging) zijn
de Europese kaders van Natura
2000 en de Kaderrichtlijn Water (KRW). De EHS wordt afgerond tot een compact en
hoogwaardigstelsel van onderling verbonden natuurgebieden.
Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de 'nee, tenzij'-benadering. Dit houdt in dat
bestemmingswijziging niet mogelijk is, als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van
het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is
van redenen van groot openbaar belang.
3.2.3
Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening 2012
Met een ruimtelijke verordening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van
gemeenten. De provincie richt zich hierbij op onderwerpen die van provinciaal belang zijn, zoals
verstedelijking, natuur, nationale landschappen, water en glastuinbouw.
Volgens de Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening 2012 (hierna: RVG), is
nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken in een bestemmingsplan mogelijk
binnen bestaand stedelijk gebied. De nieuwe woonlocatie en de daar te bouwen woningen
moet passen in het geldende, door GS vastgestelde Kwalitatief Woningbouwprogramma voor
de betreffende regio en het daarin opgenomen regiototaal aan woningen.
In de ruimtelijke verordening is tevens bepaald dat in een gebied gelegen binnen de EHS geen
bestemmingen worden toegestaan waardoor de wezenlijke kenmerken of waarden van het
gebied significant worden aangetast.
3.2.4
Woonvisie Gelderland, Kwalitatief Woonprogramma 2010 - 2019
De gemeenten en corporaties maken met de provincie Gelderland afspraken over woningbouw.
Dit komt samen in het Kwalitatief WoonProgramma (KWP). KWP3 is het meest recente
programma. Het KWP3 heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel
kwantitatief als kwalitatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte en gaat uit van een
woningtekort van 0% in 2020. De woningbehoefte in Gelderland is becijferd op circa 69.000
woningen (netto) voor de periode 2010-2019, voor Regio De Vallei 12.000 woningen netto.
Voor Regio De Vallei wordt sterk de nadruk gelegd op het realiseren van betaalbare koop- en
huurwoningen, waarbij men zich expliciet uitspreekt voor méér betaalbare huurwoningen
(ambitie-indicatie is 46% netto). Tevens richt het KWP3 zich op het voldoende ontwikkelen van
levensloopbestendige ('nultreden') woningen en is er specifiek aandacht voor onderwerpen als
energie & klimaat, dak- en thuislozen en collectief particulier opdrachtgeverschap.
3.3
3.3.1
Gemeentelijk beleid
Waterplan
Het gemeentelijke beleid qua water staat beschreven in het Waterplan (2008-2012). Dit plan is
een gezamenlijk product van Gemeente Ede, Waterschap Vallei & Eem, Provincie Gelderland
en Waterleidingbedrijf Vitens. De belangrijkste uitgangspunten voor de omgang met water, die
in het Waterplan worden beschreven zijn:
• Vasthouden, bergen, afvoeren van regenwater;
• Scheiden van vuil en schoon water;
• Vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving.
Voor de watertoets wordt verwezen naar paragraaf 4.4.
Hemelwaterbeleid
Schoon hemelwater moet waar mogelijk in de bodem geïnfiltreerd worden conform artikel 2.7.5
van de bouwverordening en de eisen gesteld in het hemelwaterbeleid. In het hemelwaterbeleid
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
13
“In de weer met neerslag” zijn de doelstellingen ten aanzien van hemelwater uit het waterplan
2
operationeel uitgewerkt. Bij uitbreidingslocaties (>30m ) moet het afstromende hemelwater van
verharde oppervlakken in de bodem van het plangebied geïnfiltreerd worden, waarbij de
voorziening ingericht wordt met een bergingcapaciteit van tenminste 40mm en een ledigingstijd
van 24 uur. Afkoppeling van daken gebeurt bij voorkeur via zichtbare afvoer en infiltratie en wel
om de volgende redenen:
• Foutieve afkoppeling zichtbaar (voorkoming bodemvervuiling);
• Bewustwording burger;
• Verbeteren kwaliteit leefomgeving.
De voorkeursvolgorde voor een infiltratievoorziening staat uitgewerkt in het hemelwaterbeleid.
De keuze voor een infiltratievoorziening, alsook de uitwerking van de benodigde
bergingscapaciteit moet afgestemd worden met de gemeente Ede.
Grondwatervisie
De grondwatervisie is ook een operationele uitwerking van het waterplan van Ede. De
grondwaterstand kan van nature langs de Veluweflank enorm fluctueren. Bovendien verwacht
de provincie Gelderland in deze zogenaamde 'grondwaterfluctuatiezone' in de toekomst ten
gevolge van klimaatverandering een extra stijging van de grondwaterstand.
Met de grondwatervisie streeft de gemeente Ede naar balans in haar stedelijke
grondwatersystemen, waarbij enerzijds grondwateroverlast wordt voorkomen en anderzijds
wordt gezorgd dat zo min mogelijk grondwater van hoge kwaliteit wordt afgevoerd.
3.3.2
Handboek Groenstructuur & Groenbeleid Ede
Groen in de bebouwde omgeving heeft meerdere functies. De aanwezigheid ervan is
belangrijk. Groen draagt namelijk bij aan de herkenbaarheid (esthetische waarde) van de stad
en de leefbaarheid (economisch, sociaal pedagogisch waarde) van de buurt. Daarnaast
herbergt groen ook een recreatieve functie, natuurfunctie, klimaatfunctie en milieufunctie.
Om bovenstaande redenen vindt Gemeente Ede het wenselijk een duurzame groenstructuur na
te streven, zorgvuldig met de groenstructuur om te gaan en steeds te zoeken naar de goede
combinatie van functies.
Op 20 november 2003 heeft de gemeenteraad voor alle kernen van de gemeente een
beleidsplan over groenstructuren vastgesteld. Het gemeentelijk beleid is gericht op het
behouden van het structureel groen en de structurerende beplanting. Dit is in kaart gebracht in
het groenstructuurplan. Een deel van het openbare groen is dusdanig van karakter of omvang,
dat het als structureel groen is aan te merken. Het gaat hier bijvoorbeeld om parken en
plantsoenen.
In het plan is een visie vastgelegd voor de kernen. Centraal voor Ede staat het behouden en
versterken van de aanwezige kwaliteiten van de groenstructuur, behoud en uitbreiding van de
groenvoorzieningen.
3.3.3
Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP)
De hoofdlijnen van het verkeers – en vervoersbeleid binnen de gemeente Ede staan
beschreven in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP), vastgesteld op 13 februari
2014. Het GVVP geeft de kaders aan waarbinnen verkeersprojecten worden gedefinieerd en
geprioriteerd en verkeersbeleid in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. In het GVVP is onder
meer de wegencategorisering vastgelegd. In deze categorisering worden voor dit
bestemmingsplan gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen onderscheiden.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
14
3.3.4
Parkeerbeleidsplan
In december 2007 is het Parkeerbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Ede. In de
Nota parkeernormering gemeente Ede (maart 2011) is het uitgangspunt dat bij nieuw- en
verbouwprojecten het parkeren op eigen terrein wordt opgelost. De openbare ruimte wordt dan
niet belast met een toegenomen parkeerdruk. Om te kunnen bepalen hoeveel parkeerplatsen
nodig zijn bij een nieuw- of verbouwproject (parkeernorm), vindt toetsing plaats op grond van
de genoemde parkeernormen in de Nota parkeernormering. Deze beleidsnota is een uitwerking
van het Parkeerbeleidsplan.
3.3.5
Woonvisie Ede 2012
In de in mei 2012 vastgestelde Woonvisie (en bijbehorende en tevens vastgestelde Meerjaren
Perspectief Grondexploitaties (MPG) en Rapportage Particuliere Woningbouwprojecten) wordt
uitgegaan van een ambitie van de realisatie van gemiddeld 500 woningen per jaar voor de
periode tot en met 2025. In de Woonvisie wordt verder gesteld dat de komende jaren met name
behoefte is aan goedkopere woningen (zowel huur als koop).
De kwalitatieve uitwerking (type/prijscategorie woning) per project is niet in detail af te geven.
Dit hangt ondermeer af van de marktomstandigheden en het verloop (realisatie) van de overige
woningbouwprojecten in de gemeente. In de Woonvisie is aangegeven dat met name in de
grondgebonden sfeer gebouwd zou moeten worden (indicatie verhouding grondgebondengestapeld 80-20) en dat er behoefte is aan een sterke differentiatie. Daarnaast is de
verwachting dat er de eerstkomende jaren veel vraag is naar goedkope woningen (zowel huur
als koop). Voor de middellange en lange termijn gaat de Woonvisie uit van een extra accent op
het middeldure segment. Dit is erop gericht om jongere doelgroepen te behouden voor de
gemeente c.q. binnen te halen.
3.4
Conclusie beleid
De voorgenomen ontwikkeling past binnen het bovengenoemde rijks -, provinciaal en
gemeentelijk beleid. Met de ontwikkeling wordt invulling gegeven aan de woningbehoefte.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
15
4 Onderzoek en randvoorwaarden
4.1
Inleiding
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moeten relevante milieuaspecten in beeld
worden gebracht. Het vaststellen van een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de
belangen van natuur en milieu, voor cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische
waarden, de waterhuishouding en andere waarden. In onderstaande paragraven wordt op de
verschillende thema’s ingegaan.
4.2
Bedrijven en milieuzonering
Overwegingen
In de handreiking ‘bedrijven en milieuzonering’ worden richtlijnen gegeven voor het
planologisch inpassen van gevoelige bestemmingen en bedrijven. Een woning is een gevoelige
bestemming in de zin van deze handreiking.
De handreiking kent twee soorten gebieden: rustige woonwijken en gebieden met
functiemenging. Gebieden met functiemenging kenmerken zich door een combinatie van
woningen en bedrijvigheid. Ook gebieden die langs de hoofdinfrastructuur liggen worden
aangemerkt als een gemengd gebied. In gebieden met functiemenging mag de richtafstand met
één stap worden verminderd. De richtafstand wordt gemeten van de grens van de inrichting tot
de gevel van de gevoelige functie.
Situatie plangebied
Het betreft een gebied waar bedrijvigheid, maatschappelijke gebouwen en wonen zij-aan-zij
voorkomen. Er is dus sprake van een gemengd gebied.
Nabij de nieuwbouw van de woning ligt een perceel met de bestemming ‘Bedrijf’. Hier mogen
bedrijven die vallen onder categorie A en B van bijlage 4 van de handreiking ‘bedrijven en
milieuzonering’ zich vestigen. Deze bedrijven kunnen aanpandig aan woningen hun activiteiten
uitoefenen, zonder onevenredige hinder te veroorzaken. Het perceel ligt op ongeveer 23 meter
van de (nieuwe) woonbebouwing.
Gelet op de huidige woonbebouwing in de omgeving van het bedrijf, wordt het bedrijf door
toevoeging van de gevraagde woonfunctie niet in haar mogelijkheden beperkt.
Ook de nieuwe woonbebouwing staat op voldoende afstand om geen hinder te ondervinden
van de bedrijfsactivteiten. Dit volgt uit de systematiek van bijlage 4 van de handreiking: de
toegestane bedrijfsvormen kunnen aanpandig aan een woonhuis worden uitgevoerd (mits
bouwkundig in orde), dus op een afstand van 23 meter ontstaat geen onevenredige hinder.
4.3
Bodem
Algemeen
De gemeente Ede heeft specifiek bodembeleid. Door middel van een bodemkwaliteitskaart
wordt de chemische bodemkwaliteit weergegeven binnen de zone van 0 tot 2 meter beneden
maaiveld. De bodemkwaliteitskaart is vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders op 31 mei 2012. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de bodem van Ede in het
algemeen van een goede milieuhygiënische kwaliteit is.
Daarnaast kent de gemeente Ede een vrijstellingsregeling. Dit houdt in dat burgemeester en
wethouders vrijstelling kunnen verlenen van de bodemonderzoeksplicht bij een
bouwvergunning of bij een bestemmingsplanwijziging omdat er al voldoende gegevens zijn met
betrekking tot de bodemkwaliteit, zoals bijvoorbeeld een bodemkwaliteitskaart in combinatie
met een bodembeheersplan. Voorwaarde hierbij is wel dat uit historisch onderzoek is gebleken
dat het terrein niet verdacht is van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten of
calamiteiten.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
16
Situatie plangebied
Uit het historisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gekomen die kunnen duiden op
bodemverontreiniging. Er kan dus vrijstelling worden verleend van bodemonderzoek. Dit wordt
ondersteund door een bodemonderzoek dat op het aangrenzende perceel is uitgevoerd
(Midden Nederland Milieu, 7 januari 2008, kenmerk 20071183/LA/SH). Hierbij zijn alleen lichte
verontreinigingen in de boven- en ondergrond gemeten. In het grondwater is geen van de
onderzochte stoffen boven de streefwaarde aangetoond.
Aan deze eventuele vrijstellingregeling zit wel een risico. De bodemkwaliteitskaart is namelijk
een verwachtingswaardenkaart. Hierdoor bestaat de kans dat de bodemkwaliteit op de
betreffende locatie van een slechtere kwaliteit is als op basis van de bodemkwaliteitskaart
verondersteld mag worden. Als de aanvrager van de planwijziging gebruik maakt van de
vrijstellingsmogelijkheid, dan zijn kosten die hieruit mogelijk voortvloeien als het bouwen op
verontreinigde grond, stagnatie etcetera voor rekening van de aanvrager. Dit moet ook worden
doorgegeven aan de initiatiefnemer.
Conclusie
Voor de bestemmingsplanprocedure hoeft er geen bodemonderzoek worden uitgevoerd.
4.4
Water
De Watertoets is een hulpmiddel om bij het maken van plannen op een goede wijze met water
om te gaan. Doel van de watertoets is het waterbelang op een evenwichtige en transparante
wijze in ruimtelijke plannen mee te nemen. Deze watertoets is eigenlijk geen toets, maar een
proces waarin waterbeheerders en planners met elkaar zoeken naar de beste wijze om met
water rekening te houden in ruimtelijke plannen. Hierbij gaat het uiteindelijk om het voorkomen
van problemen en het grijpen van kansen voor water én voor andere functies. Het beleid ten
aanzien van water is verwoord in hoofdstuk 3. Hieronder komt de voor het plangebied relevante
situatie aan de orde.
Vuilwater
Het vuilwater van de nieuwe woning moet worden aangesloten op de bestaande riolering in de
Hakselseweg.
Regenwater
Het regenwater van de dakvlakken en van de bestrating moet worden geïnfiltreerd in de
bodem. Het regenwater mag niet worden aangesloten op de drukriolering.
Uitlogende materialen
Aangezien het hemelwater in de bodem wordt geïnfiltreerd is het van belang dat
verontreiniging van het hemelwater wordt voorkomen. Bij herinrichting wordt daarom
bij voorkeur geen uitlogende materialen gebruikt (bv. zinken dakgoten).
4.5
Archeologie
Algemeen
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Malta. Daarmee werd op Europees
niveau besloten het niet-zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, de archeologische
waarden, beter te beschermen. Het Verdrag van Malta werd op 1 september 2007
geïmplementeerd met de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg,
een wijziging van de Monumentenwet 1988. Met deze wetswijziging heeft de zorg voor het
archeologisch erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van de ruimtelijke
planvorming. Gemeenten zijn wettelijk verplicht bij vaststelling van een bestemmingsplan en bij
het bestemmen de in dat plan begrepen grond rekening te houden met zowel de bekende als
de te verwachten archeologische waarden.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
17
De drie belangrijkste uitgangspunten van het Verdrag van Malta zijn:
a. Het vroegtijdig betrekken van archeologische belangen in de planvorming;
b. het behoud van archeologische waarden in situ (ter plaatse) en
c. de introductie van het zogenaamde 'veroorzakerprincipe'.
Dit principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk is voor
behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek naar eventueel aanwezige archeologische
waarden. De uitgangspunten van Malta zijn overgenomen in de gemeentelijke archeologische
beleidsnota ‘Archeologie in evenwicht. Archeologienota gemeente Ede 2012-2015’ (2012).
Bij de inventarisatie van bekende en te verwachten archeologische waarden in het onderhavige
bestemmingsplangebied is gebruikt gemaakt van de (landelijke) Archeologische
Monumentenkaart (AMK), het Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS 2 en de
1
Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de gemeente Ede (2013)
Situatie plangebied
In onderstaand figuur is het gehele bestemmingsplangebied te zien, zoals weergegeven op de
CHW (2013). Archeologische verwachtingen hangen nauw samen met reliëf, landschappelijke
en geomorfologische eigenschappen van het gebied, gesteldheid en intactheid van het
bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. De archeologische
verwachting op de gemeentelijke beleidsadvieskaart is hoog.
Figuur 3: Plangebied op de Cultuurhistorische Waardenkaart, kaartbijlage archeologie (2013)
In en in de directe omgeving (straal 250 m) van het onderhavige bestemmingsplangebied
bevinden zich geen archeologische monumenten (AMK-terreinen), geen vindplaatsen en geen
waarnemingen. Circa 50 meter ten noordwesten van het onderhavige plangebied, aan de
Tuinderslaan 5, is in het verleden een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft
uitgewezen dat het destijds onderzochte gebied volledig is verstoord, vermoedelijk als gevolg
1
Keunen, ir. L.J., drs. L.M.P. van Meijel, ir. J. Neefjes, dr. N.W. Willemse, S. van der Veen MA & ir. J.A.
Wijnen, 2012. Sporen van ontwikkeling; een interdisciplinaire studie naar het aardkundig, archeologisch,
historisch-geografisch, bouwhistorisch en stedenbouwkundig erfgoed in de gemeente Ede. RAAP-rapport
2500. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Weesp.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
18
van ontginningen. Het is mogelijk dat hetzelfde geldt voor het onderhavige
bestemmingsplangebied.
Conclusie
Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in een directe mogelijkheid tot realisatie van interne
verbouwingen van het bestaande pand. Nieuwbouw zal derhalve niet plaatsvinden. Het
plangebied kent volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart een hoge
archeologische verwachting. Daar slechts sprake is van een interne verbouwing, zal de bodem
niet worden verstoord. Nader archeologisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
Uitvoering van de bestemming zal niet leiden tot onevenredige aantasting van archeologische
waarden.
De meldingsplicht bij Onze minister, namens deze de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
van een zaak die in het plangebied wordt aangetroffen en waarvan redelijkerwijs kan worden
vermoed dat het een archeologische vondst betreft, blijft van kracht (Monumentenwet 1988,
artikel 53, lid 1).
4.6
Verkeer en parkeren
In het onderhavige plan is sprake van drie appartementen van 80m² of kleiner. Hiervoor geldt
een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per appartement. In totaal zijn er in dit geval 4,5
parkeerplaatsen noodzakelijk.
In het plan wordt uitgegaan van twee reguliere parkeerplaatsen en een lange oprit met ruimte
voor twee auto's. Deze oprit wordt in de Nota Parkeernormering gedefinieerd als 'lange oprit
zonder garage' en wordt als gevolg daarvan meegerekend als één parkeerplaats. Volgens de
Nota Parkeernormering zijn dus in theorie drie parkeerplaatsen aanwezig. Dit betekent tekort
dus van 1,5 parkeerplaats. Dit tekort kan echter worden opgevangen in de openbare ruimte.
4.7
Ecologie
Voorafgaand aan ruimtelijke ontwikkelingen of bestemmingsplanwijzigingen dient beoordeeld te
worden of de ruimtelijke plannen strijdig zijn met de natuurwetgeving. Indien de kans bestaat
dat de plannen negatieve effecten teweeg brengen op beschermde inheemse soorten flora en
fauna of beschermde natuurgebieden, dienen deze getoetst te worden aan Flora- en faunawet,
Natuurbeschermingswet en/of het beleidskader voor de EHS.
Een dergelijke toets dient te worden uitgevoerd door een ter zake kundige,
aangesloten/werkend bij een erkend ecologisch adviesbureau of een erkend adviesbureau met
duidelijk aantoonbare expertise en ruime ervaring op het gebied van natuurwetgeving, ecologie
en RO.
Conclusie
• In het kader van dit bestemmingsplan worden geen ingrepen of beoogd. Vanuit het
perspectief van de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet of de EHS zijn er geen
belemmeringen. Er is geen onderzoek nodig voor dit bestemmingsplan.
• Voor alle nieuw te ontplooien ruimtelijke ontwikkelingen of bestemmingsplanwijzigingen die
mogelijk een negatief effect teweeg brengen op beschermde soorten of leefgebieden, geldt
dat deze getoetst dienen te worden aan de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet
en mogelijk het beschermingskader van de EHS.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
19
4.8
Geluid
Wettelijk kader
Sinds het eind van de jaren zeventig vormt de Wet geluidhinder (Wgh) een belangrijk juridisch
kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. Deze wet biedt onder andere geluidsgevoelige
bestemmingen (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerslawaai,
spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. De Wgh is daarom sterk gelinkt
aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Momenteel wordt gewerkt aan een grootschalige aanpassing van de Wet geluidhinder.
Op 1 juli 2012 zijn de eerste wijzigingen in werking getreden en ondergebracht in hoofdstuk 11
van de Wet milieubeheer. De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de aanleg en
reconstructie van hoofdwegen (rijkswegen) en hoofdspoorwegen middels de systematiek van
geluidproductieplafonds. De systematiek van de zonering Wet geluidhinder houdt in dat langs
(spoor)wegen en rond gezoneerde industrieterreinen een planologisch aandachtsgebied (de
zone) ligt waarbinnen in een aantal situaties bescherming wordt geboden aan geluidsgevoelige
bestemmingen.
Beschouwing plangbied
Er wordt een aanvraag gedaan voor het verbouwen van het pand zodat er 3 appartementen
gerealiseerd worden. Deze bestemming is geluidgevoelig in de zin van de Wet geluidhinder en
omdat het een nieuwe bestemming is, is dit tevens een nieuwe situatie in het kader van de Wet
geluidhinder. Op de Hakselseweg zelf en de overige wegen in de omgeving geldt een wettelijke
snelheid van 30 km/uur waardoor toetsing aan de grenswaarden uit de Wgh niet aan de orde
is. Gezien de lage verkeersintensiteiten is het ook in het kader van ‘goede ruimtelijke ordening’
niet nodig de geluidsbelasting vanwege deze wegen kwantitatief te beschouwen.
Conclusie Geluid
Wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de realisatie van dit plan. De wegen in de
omgeving zijn 30 km/uur, daardoor is toetsing aan de Wet Geluidhinder niet noodzakelijk.
De akoestische leefomgeving is goed en nader onderzoek of nadere maatregelen zijn niet
noodzakelijk.
4.9
Luchtkwaliteit
Wettelijk kader
Op 15 november 2007 is de zogenoemde Wet luchtkwaliteit, hoofdstuk 5 van de
Wet milieubeheer (Wm), in werking getreden ter vervanging van het Besluit luchtkwaliteit 2005.
In deze wet is gestreefd naar meer flexibiliteit als het gaat om de koppeling van
luchtkwaliteitseisen en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze flexibiliteit is met name terug te vinden
in een verdeling in projecten die wel (IBM) of niet (NIBM) in betekenende mate bijdragen aan
de luchtkwaliteit. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen,
kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het
aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.
De kritische componenten in Nederland zijn fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). De
concentratie van de overige vervuilende stoffen, waaronder benzeen, lood, zwaveldioxide en
koolstofoxide, bevindt zich in Nederland ruim onder de grenswaarden.
Beschouwing plangebied en conclusie
Voor woningbouwlocaties geldt een NIBM-grens van 1.500 woningen. Het plan omvat het
splitsen van een bestaand pand. De ontwikkeling valt daarmee ruimschoots binnen de NIBMgrens. Ook zijn er volgens de monitoringsresultaten van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit geen (dreigende) overschrijdingen van de
grenswaarden van de maatgevende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) langs de
wegen in de omgeving van het plangebied. Onderzoek naar de lokale luchtkwaliteit en toetsing
aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer kan gezien het bovenstaande achterwege
worden gelaten Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit plan.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
20
4.10 Externe veiligheid
Wettelijk kader
Externe veiligheid gaat over het binnen aanvaardbare grenzen houden van risico's voor mens
en milieu bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij
uitsluitend om de kans dat derden (omwonenden) dodelijk letsel oplopen door een calamiteit bij
een bedrijf of door een ongeval bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Rond bedrijven en langs
routes (of buisleidingentracés) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, zijn daarom
invloedsgebieden ingesteld waarbinnen de risico's moeten worden onderzocht en getoetst voor
toekomstige bebouwing. Deze risico's worden uitgedrukt in een plaatsgebonden risico (PR) en
een groepsrisico (GR) en betreffen alleen de personen die niet deelnemen aan deze
activiteiten.
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op
die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een
inrichting of langs een vervoersas. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van
minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met
gevaarlijke stoffen. Bij overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico of een
significante toename dient het bevoegd gezag het groepsrisico te betrekken bij de vaststelling
van het ruimtelijk besluit. Voor deze groepsrisico verantwoording is de hoogte van het
groepsrisico of de toename ervan onderdeel van de afweging. Daarnaast worden factoren
meegenomen zoals mogelijke bronmaatregelen ter verlaging van het risico, eventuele
alternatieven, de bestrijdbaarheid van het incident en de zelfredzaamheid van de personen in
het invloedsgebied. Daarvoor wordt door het bevoegd gezag advies gevraagd aan de
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).
Ongevallen met gevaarlijke stoffen kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met
betrekking tot:
• bedrijven;
• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor.
Het op 27 oktober 2004 in werking getreden Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) regelt
hoe een gemeente of provincie moet omgaan met risico’s voor mensen buiten een bedrijf als
gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf.
Met betrekking tot buisleidingen wordt het wettelijk kader gevormd door het Besluit externe
veiligheid buisleidingen dat op 1 januari 2011 in werking is getreden.
De Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen schrijft voor hoe overheden dienen om
te gaan met risico’s als gevolg van transportassen zoals wegen en spoorwegen. Om meer
afstemming te verkrijgen tussen transport van gevaarlijke stoffen, veiligheid en ruimtelijke
ontwikkelingen is het Basisnet in ontwikkeling. Het Basisnet bevat een netwerk van alle
relevante routes van gevaarlijke stoffen, zowel via het spoor als over de weg en het water. In
het basisnet worden de maximale toelaatbare risico’s langs die gevaarlijke routes in zones en
tabellen vastgelegd. De resultaten van het basisnet zijn reeds verwerkt in de bestaande
Circulaire. De circulaire wordt in de toekomst vervangen door het Besluit transportroutes
externe veiligheid (Btev).
Op 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente Ede de beleidsvisie externe veiligheid
vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente Ede om wil gaan met het aspect externe
veiligheid en de verantwoording van het groepsrisico.
Beschouwing plangebied
In de omgeving van de planlocatie zijn volgens de risicokaart enkele risicobronnen gelegen.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
21
Figuur 4: Uitsnede professionele risicokaart
Buisleiding
Parallel aan het spoor is een aardgas buisleiding gelegen. De plaatsgebonden risicocontour
-6
(PR 10 ) van de buisleiding is op de buisleiding gelegen en vormt daarmee geen belemmering.
De locatie is op circa 450 m van de buisleiding gelegen en is daarmee buiten het
invloedsgebied gelegen.
LPG-tankstation
Aan de Klaphekweg is een tankstation gelegen, waar ook LPG wordt verkocht. De planlocatie
is op ruim 200 meter van het tankstation gelegen. Daarmee is de planlocatie ruim buiten de
risiciontouren PR 10-6 gelegen en tevens buiten het invloedsgebied van 150 meter. Daarmee
heeft de ontwikkeling geen invloed op eht groepsrisco ten gevolge van het tankstation.
Ammoniakkoelinstallatie
Ten zuiden van het spoor is een amminiakkoelinstallatie aanwezig. De risicocontouren zijn
binnen de terreingrens gelegen. Daarmee levert deze installatie geen belemmering op voor de
ontwikkeling en vice versa.
Conclusie externe veiligheid
Externe veiligheid vormt een knelpunt voor de realisatie van het plan. De planlocatie is buiten
risicocontouren van risicobronnen gelegen en tevens buiten het invloedsgebied van de
bronnen.
4.11 Brandweer
Algemeen
In de Wet veiligheidsregio’s, met het daarbij horende Besluit veiligheidsregio’s, worden eisen
gesteld aan de opkomsttijden voor brandweervoertuigen. Deze zijn afhankelijk van de
bestemming. Voor gebouwen waarin geslapen wordt en verminderd zelfredzame mensen
verblijven worden strengere eisen gesteld dan gebouwen waar dit niet zo is.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
22
In de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid, een uitgave van Brandweer
Nederland, worden eisen gesteld voor de bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten. Dit
leidt tot het stellen van minimale afmetingen en bochtstralen zodat hulpverleningsvoertuigen
een object of calamiteit goed kunnen bereiken en adequate hulp kunnen verlenen.
Met betrekking tot voldoende bluswater zijn er ook eisen gesteld. Deze eisen hebben
betrekking op de afstanden vanaf de bluswatervoorziening tot aan een gebouw en de capaciteit
ervan.
Voor de bereikbaarheid van hulpverleningsvoertuigen voor de gemeente Ede zijn in het
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan hoofd- en subaanrijdroutes vastgesteld. Wegen die zijn
aangewezen als hoofd- of subaanrijdroute moeten te allen tijde voor brandweervoertuigen goed
toegankelijk en berijdbaar zijn.
Situatie plangebied
Deze nieuwe ontwikkeling is door de brandweer getoetst aan het Besluit veiligheidsregio’s, de
Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer
Plan.
Conclusie
De brandweer adviseert positief op dit verzoek tot bestemmingsplanwijziging.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
23
5 Economische uitvoerbaarheid
De ontwikkeling van het voorliggende plan betreft particulier initiatief. De gemeente maakt geen
andere kosten dan die in het kader van het maken van het bestemmingsplan vallen. Alle kosten
komen voor rekening van de aanvrager van de bestemmingsplanherziening. Daarnaast wordt
parkeren op eigen terrein opgelost en wordt er geen nieuwe openbare ruimte toegevoegd.
Vanwege het feit dat de onderhavige planherziening invloed heeft op de fysieke leefomgeving
en dat effecten merkbaar kunnen zijn in de directe omgeving kan er eventueel schade op grond
van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (planschade) ontstaan. Met de aanvrager van de
bestemmingsplanherziening is overeengekomen dat dergelijke schade geheel voor zijn
rekening komt.
Er zal geen exploitatieplan worden vastgesteld, omdat het kostenverhaal hiermee anderszins
verzekerd is. Tevens is de economische uitvoerbaarheid niet in het geding.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
24
6 Juridische planbeschrijving
6.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de
planregels. Er wordt een toelichting gegeven op het juridische systeem en op alle afzonderlijke
bestemmingen.
Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en
de regels vormen tezamen het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan. Beide
planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de
verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en
regels betreffende het gebruik gekoppeld.
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het
plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de aanleiding,
onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag
liggen.
6.2
Hoofdopzet
In het bestemmingsplan hebben de gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen.
Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn opgenomen. Deze aanduidingen
hebben alleen een juridische betekenis als in de planregels aan de betreffende aanduiding een
gevolg wordt verbonden. Het betreft hier het bestemmingsplan “Ede, Hakselseweg 62-64” en
het bestaat uit een verbeelding (nummer E14008, d.d. 19-02-2014), toelichting en planregels.
6.3
Planregels
De hoofdstukken voor de planregels hebben de volgende indeling:
• Hoofdstuk 1 bevat begripsbepalingen en de wijze van meten. In de begripsbepalingen
worden begrippen beschreven die gelden voor de voorliggende herziening.
• Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels.
• Hoofdstuk 3 bevat algemene regels die gelden voor het bestemmingsplan.
• Hoofdstuk 4 bevat de overgangs- en slotregels.
6.4
Bestemmingen
Het plangebied krijgt de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Wonen’.
Tuin
De bestemming ‘Tuin’ is gegeven aan de voorerven bij de woningen. Gebouwen zijn hierop
niet toegestaan. Op basis van een omgevingsvergunning kan van een bestemmingsplan
worden afgeweken voor de realisatie van erkers met een diepte van maximaal 1,5 meter (als er
ten minste 2 meter resteert tot de openbare weg). Verder zijn de legaal bestaande gebouwen
positief bestemd, dat wil zeggen deze mogen blijven staan en worden vervangen.
Wonen
De woonbebouwing is opgenomen in de bestemming 'Wonen'. Op de verbeelding zijn binnen
deze bestemming bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdgebouwen dienen te
worden gesitueerd. Daarbij zijn de maximale goot- en bouwhoogten aangegeven. Wat
betreft de aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen worden, binnen de
bestemming Wonen, de in de gemeente gebruikelijke mogelijkheden geboden:
maximaal 50 m² tot een maximum van 50% van het perceel, voor zover gelegen buiten het
bouwvlak achter de achtergevelrooilijn.
Aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen zijn toegelaten op ten minste 3 meter
achter de voorgevel van de woning, in het bouwvlak en daarbuiten. Er is een verruiming
mogelijk op grote percelen. Aan huis verbonden beroepen en lichte bedrijvigheid zijn onder
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
25
bepaalde voorwaarden toegelaten, tot 30% van het bruto vloeroppervlak van de woningen met
een maximum van 30 m². Hiervoor is via een afwijkingsregeling uitbreiding mogelijk tot
maximaal 80 m².
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
26
7 Inspraak en overleg
7.1
Overleg
In het kader van artikel 3.1.1 Bro heeft de gemeente vooroverleg gevoerd met de Veiligheidsen Gezondgeidsregio Gelderland Midden.
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem
De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelederland Midden heeft de volgende reactie gegeven:
In de directe omgeving van het plangebied liggen geen risicobronnen. Hierdoor is het aspect
externe veiligheid niet relevant en is er geen reden om te adviseren over de zelfredzaamheid
en de mogelijkheden voor de rampenbestrijding.
Reactie gemeente
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
7.2
Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft conform artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening van
17 april 2014 tot en met 28 mei 2014 ter inzage gelegen.
In deze periode zijn er tegen het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingediend.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
27
8 Handhaving
8.1
Algemeen
Het is van groot belang dat de gemeente toezicht houdt op de naleving van het
bestemmingsplanbeleid. Daarom dienen de planregels van het nieuwe bestemmingsplan
consistent te worden gehandhaafd.
Handhaving bestaat uit drie fasen:
1. Handhaving start bij het bieden van de noodzakelijke informatie.
2. Bij concrete overtredingen zal primair in overleg worden getracht om tot een oplossing te
komen.
3. Als het minnelijk overleg niet tot het gewenste doel leidt, zal feitelijk optreden
onontkoombaar zijn. De gemeente zal dan een keuze maken uit het opleggen van een
dwangsom of het uitvoeren van bestuursdwang.
8.2
Handhavingsprocedure
Handhaving vindt plaats aan de hand van controles. Deze vinden op verschillende manieren en
momenten plaats:
• Nadat een aanvraag om omgevingsvergunning bij de gemeente is ingediend, wordt de
plaatselijke situatie gecontroleerd;
• via controle achteraf op verleende omgevingsvergunningen;
• via controles vanaf de openbare weg, luchtfoto's en aan de hand van klachten/meldingen
van burgers.
Zodra een overtreding is geconstateerd, zal worden nagegaan of een oplossing (legalisatie)
mogelijk is. Kan geen vergunning worden verleend (bijvoorbeeld de overtreding is in strijd met
het bestemmingsplan of de welstandseisen) dan vindt een gesprek plaats tussen de overtreder
en de gemeente. De bedoeling van dit gesprek is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Zonodig treedt de gemeente op en kan er een dwangsom of bestuursdwang worden toegepast.
Bestemmingsplan Ede, Hakselseweg 62-64
28