Het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving

Het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving, gevestigd te Schiedam, te dezen
vertegenwoordigd door de voorzitter H.P.L. Cremers, hierna te noemen: “de Reeuwijkse Plassen”
en
De Gemeenschappelijk regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken, gevestigd te Gouda, te
dezen vertegenwoordigd door de voorzitter H.P.L. Cremers, hierna te noemen “de Groenalliantie”
hierna, gezamenlijk te noemen “partijen”;
Overwegende dat:
de Groenalliantie per 1 mei 2014 in werking is getreden en per gelijke datum de Reeuwijkse Plassen
is opgeheven;
partijen hebben ingestemd met de overdracht van alle rechten en verplichtingen van de Reeuwijkse
Plassen aan de Groenalliantie;
partijen bij deze akte de overeenkomst van overdracht ter zake van het vermogen van de
Reeuwijkse Plassen wensen vast te leggen en daaraan bij deze akte uitvoering te geven;
Komen als volgt overeen:
1. Omschrijving van overgedragen rechten en plichten;
a. De Reeuwijkse Plassen heeft per hierna te noemen peildatum overgedragen aan de de
Groenalliantie die van de Reeuwijkse Plassen heeft aanvaard het aan gemeenschappelijke regeling
dienstbare vermogen, welke gemeenschappelijke regeling is ingeschreven in het Handelsregister
gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer 53216636.
b. Registergoederen zullen separaat van deze overeenkomst worden overgedragen.
c. De onder lid a bedoelde goederen, schulden en rechtsverhoudingen zijn aan partijen volledig
bekend. Zij verlangen daarvan geen andere specificatie en zien derhalve af van het opmaken van
inventarisatielijsten casu quo lijsten van crediteuren en/of debiteuren.
2. Peildatum
a. De overdracht van het vermogen geschiedt per peildatum op 1 januari 2015 naar de toestand van
de goederen, rechtsverhoudingen en de schulden per gelijke datum.
Vanaf die datum zijn de overgedragen goederen, schulden en rechtsverhoudingen derhalve voor
rekening en voor risico van de Groenalliantie.
3. Leverings- en overnemingshandelingen
a. De Reeuwijkse Plassen verklaart bij deze de goederen per peildatum te leveren aan de
Groenalliantie die verklaart de levering peildatum aan hem aan te nemen.
b. De levering van de roerende zaken zal plaatsvinden doordat de Groenalliantie deze per peildatum
in haar bezit zal nemen.
c. Alle (overige) goederen die slechts door middel van een daartoe bestemde akte kunnen worden
geleverd, worden bij deze door de Reeuwijkse Plassen aan de Groenalliantie per peildatum geleverd,
die deze levering aanneemt;
d. De Groenalliantie verklaart de hiervoor vermelde rechtsverhoudingen van de Reeuwijkse Plassen
bij wege van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek (hierna ook: BW)
per peildatum van de Reeuwijkse Plassen over te nemen.
e. De Groenalliantie verklaart bij deze de hiervoor bedoelde schulden bij wege van schuldoverneming
als bedoeld in artikel 6:155 BW van de Reeuwijkse Plassen per peildatum over te nemen indien en
voor zover ze niet bij wege van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 BW van de
Reeuwijkse Plassen kunnen worden overgenomen.
f. Voor zover met betrekking tot de levering casu quo overname van enige in de overdracht begrepen
goederen casu quo schulden nog enige rechtshandeling nodig of gewenst zou zijn, verleent de
Reeuwijkse Plassen aan de Groenalliantie onherroepelijk volmacht om die rechtshandeling te
verrichten en alle daartoe nodige akten te tekenen, daaronder in het bijzonder begrepen de
mededeling aan degene(n) tegen wie de desbetreffende rechten moeten worden uitgeoefend.
g. De schuldeisers casu quo wederpartijen van de overgenomen rechtsverhoudingen hebben vooraf
hun toestemming casu quo medewerking aan de schuldoverneming respectievelijk
contractsoverneming verleend. Indien en voor zover zulks nog niet is geschied, wordt de
Groenalliantie door de Reeuwijkse Plassen onherroepelijk gemachtigd om mede namens hem de
schuldeiser respectievelijk wederpartij te verzoeken toestemming respectievelijk medewerking aan
de schuldoverneming respectievelijk contractsoverneming te verlenen. Indien en voor zover geen
medewerking aan contractsoverneming wordt verleend en ook geen toestemming aan de
schuldoverneming wordt gegeven, geldt de betreffende schuld in de onderlinge verhouding tussen
de Groenalliantie en de Reeuwijkse Plassen als overgenomen.
4. Om niet
De Reeuwijkse Plassen draagt het onder artikel 1 bedoelde vermogen om niet over, hetgeen door de
Groenalliantie wordt aanvaard.
5. Fiscaliteit
De fiscale aspecten zullen, nadat eventueel advies is ingewonnen van een fiscaal deskundige, voor
zover nodig separaat in een overeenkomst worden geregeld.
6. Uitwerking levering
a. De Reeuwijkse Plassen verbindt zich om, indien zulks nodig of wenselijk mocht blijken, alle
medewerking te verlenen, opdat alle overige voor de uitoefening benodigde vergunningen en/of
ontheffingen door de bevoegde autoriteiten ten name van worden overgeschreven c.q. aan de
Groenalliantie worden verleend.
b. Ook aan de schuldenaren zal de Reeuwijkse Plassen gehouden zijn kennis te geven van deze
overdracht der zaak.
c. De Reeuwijkse Plassen verbindt zich om, indien zulks nodig of wenselijk mocht blijken, alle
medewerking te verlenen, aan eventuele aanvullende (rechts)handelingen ten behoeve van de
overdracht van het vermogen van de Reeuwijkse Plassen aan de Groenalliantie.
Aldus door partijen in tweevoud opgemaakt en in ondertekend op 18 december 2014
---------------------------------
-----------------------------------
Dhr. H.P.L. Cremers
Voorzitter Natuur- en Recreatieschap
Reeuwijkse Plassen en omgeving
Dhr. H.P.L. Cremers
Voorzitter Groenalliantie MiddenHolland en omstreken