Collegevoorstel OOGO po en jeugdzorg 230114 (DS+LV)

zaak_id
bericht_nummer
bericht_id
Maatschappelijke Ontwikkeling
Collegevoorstel
zaak_zaaknummer
Reg.nr.
B&W d.d.
21-01-2014
Ja, namelijk uitgesteld (één week)
Stad van actieve mensen
Openbaar
Programma
DT d.d.
OR d.d.
B&W d.d.
OR d.d.
Raad
Raadsdocumenten
d.d.
21-01-2014
Ingekomen van
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Onderwerp
Overleg passend onderwijs en jeugdzorg
Dictum
Voorbesproken met
1. Het bijgevoegde document ‘ Procedure OOGO’ betreffende de
ondersteuningsplannen passend onderwijs en Jeugdwet vaststellen;
2. Besluiten tot het aangaan van de bijgevoegde 2 overeenkomsten
OOGO betreffende de ondersteuningsplannen passend onderwijs
van PO en VO . De overeenkomst Jeugdwet wordt na ontvangst van
het daartoe ontwikkelde VNG-model aan u voorgelegd;
3. De burgemeester geeft de portefeuillehouder jeugd mandaat voor de
ondertekening van deze overeenkomsten;
4. De portefeuillehouder jeugd wordt aangewezen als vertegenwoordiger van de gemeente ten behoeve van de overlegcommissie als
bedoeld in het procedure document;
5. De eventuele bestuurlijke en/of ambtelijke standpunten over de
inhoud van de ondersteuningsplannen en over de samenhang met
de jeugdzorgplannen in te brengen in het OOGO via de
gemeentelijke vertegenwoordiger (portefeuillehouder).
Weth. Testroote 13-01-2014
Besluit B&W
Team
MOPON
Steller
HWM Geraats
Doorkiesnummer
+31 77 3596656
Datum
07-01-2014
Paraaf steller
Paraaf afdelingshoofd
Secretaris
W. Meijering
Portefeuillehoude R. Testroote
r
Akkoord Bespreke
n
Collegevoorstel
Collegevoorstel
Samenvatting
(Verplicht, maximaal een A4)
Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. Samenwerkingsverbanden
(SWV) passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs maken afspraken over de
manier waarop alle leerlingen in hun regio zo goed mogelijk ondersteuning krijgen. Deze
afspraken leggen ze vast in het ondersteuningsplan. Daarover moet “ op overeenstemming
gericht overleg” (OOGO) plaatsvinden tussen de gemeenten en samenwerkende
schoolbesturen. Een door partijen af te spreken procedure regelt dat overleg.
Dit OOGO betreft onderwerpen die raken aan de gemeentelijke beleidstaken zoals:
jeugdzorg, leerplicht/voorkomen voortijdig schoolverlaten, aanpak onderwijsachterstanden,
en effecten voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.
De gemeenten hoeven geen oordeel te vellen over de ondersteuningsplannen (dus geen
goedkeuringstaak of instemmingsrecht). De beoordeling/goedkeuring van de plannen is aan
de onderwijsinspectie.
Op 1 januari 2015 is ook de nieuwe Jeugdwet voorzien. Ook in die wet wordt een OOGO van
de gemeenten met de samenwerkingsverbanden onderwijs vereist voor de afstemming van
de gemeentelijke jeugdzorgplannen met het onderwijsveld.
Dit voorstel heeft tot doel te komen tot regionale procedureafspraken voor het OOGO.
Daarvoor is het nodig dat de afzonderlijke gemeenten kennisnemen van de
ondersteuningsplannen en voorafgaande aan het eerste OOGO op 23 januari 2014
onderstaande besluiten nemen:
• vaststelling Proceduredocument op OOGO passend onderwijs;
• besluit tot het aangaan van de overeenkomsten voor het OOGO betreffende het passend
onderwijs voor PO en VO;
• regelen tekenbevoegdheid OOGO-overeenkomsten en vertegenwoordiging van gemeente
in de overlegcommissie.
Bijlagen
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naam
Overeenkomst OOGO Passend Onderwijs PO
Overeenkomst OOGO Passend Onderwijs VO
Voorlegger OOGO procedure Passend Onderwijs-Jeugdwet
Procedure OOGO Passend Onderwijs PO, VO en Jeugdwet
Passend Onderwijs N-Limburg Ondersteuningsplan PO
Passend Onderwijs N-Limburg Ondersteuningsplan VO
Reglement Geschillencommissie OOGO
Regionaal Beleidskader Jeugd N-Limburg 2015-2018
Uitnodiging voor OOGO
Datum
Dec. 2013
Dec. 2013
Dec. 2013
Dec. 2013
Dec. 2013
Jan. 2014
Dec. 2013
Dec. 2013
Dec. 2013
Collegevoorstel
Voorstel
Algemeen inhoudelijk
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Voor het passend onderwijs zijn landelijk nieuwe samenwerkingsverbandregio’ s (SWV)
vastgesteld, circa 76 in het primair en circa 74 in het voortgezet onderwijs. Hierin werken
regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 41) samen. Deze SWV dienden voor 1 november
2013 een rechtspersoon ingericht te hebben (in bijna alle gevallen een stichting). De SWV die
voorheen ingericht waren, zijn hiermee vervallen. De schoolbesturen in de nieuwe SWV
maken afspraken hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden
gerealiseerd. De taken van het SWV zijn:
•
organiseren van lichte en zware ondersteuning:
o basisondersteuning
o lichte ondersteuning
o zware ondersteuning
•
tenminste eenmaal per 4 jaar een ondersteuningsplan 2 opstellen waarin zij onder meer
aangeven:
o hoe schoolbesturen in het SWV gezamenlijk een samenhangend geheel aan
ondersteuningsvoorzieningen gecreëerd hebben, dus hoe een dekkend aanbod van
basis- en extra ondersteuning is gerealiseerd;
o welk niveau van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten
minste moeten bieden;
o de schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen het SWV;
o hoe de beschikbare middelen binnen het SWV worden verdeeld;
o op welke wijze verwijzing naar het (V)SO plaatsvindt (uitgangspunt van het onderwijs
is dat verwijzing een tijdelijke plaatsing betreft. Eigenaarschap blijft zoveel mogelijk bij
regulier onderwijs. => van indiceren naar arrangeren).
•
jaarlijks verantwoording afleggen in een jaarverslag en jaarrekening. Hierin informeert het
SWV de overheid en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen het SWV,
de behaalde resultaten en de inzet van middelen.
Verplicht Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
De Wet passend onderwijs verplicht samenwerkingsverbanden om een onder-steuningsplan
op te stellen. Over het concept van het ondersteuningsplan dienen de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs OOGO te voeren met de gemeente(n),
omdat elkaars beleid over en weer gevolgen kan hebben. Het eerste ondersteuningsplan
dient voor 1 februari 2014 met de gemeenten te zijn besproken.
De gemeenten in de regio moeten dus met zowel het samenwerkingsverband PO als VO
afspraken maken over de invulling van de afstemming tussen onderwijstaken en
jeugdzorgtaken. Omgekeerd hebben de samenwerkingsverbanden in deze regio met
meerdere gemeenten te maken. Dat betekent dat gemeenten ook met elkaar moeten
samenwerken.
Tevens moeten de gemeenten ingevolge de Jeugdwet hun jeugdplannen ter afstemming
bespreken in een OOGO met de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet
onderwijs.
1
Cluster 3 is bedoeld voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen (LG/MG); leerlingen die langdurig ziek
zijn (LZ) en leerlingen met epilepsie. LG staat voor Lichamelijk – en MG voor Meervoudig |Gehandicapt. Cluster 4 scholen richten zich
op leerlingen met ernstige psychiatrische- en/of gedragsproblemen.
2
Voor de volledigheid: het betreft dus 2 ondersteuningsplanen, één van het Primair en één van het Voortgezet Onderwijs.
Collegevoorstel
Inhoud OOGO
De samenwerkingsverbanden onderwijs moeten over hun concept-ondersteuningsplan
OOGO voeren met de regiogemeenten voordat zij het plan voorleggen aan de onderwijs inspectie3.
De gemeenten hoeven geen oordeel te vellen over de ondersteuningsplannen (dus geen
goedkeuringstaak of instemmingsrecht) maar kunnen wel hun opvattingen/standpunten
verwoorden. De beoordeling/goedkeuring van de plannen is aan de onderwijsinspectie.
Niet alles kan in de concept-ondersteuningsplannen worden uitgewerkt. Het gaat zeker deze
eerste ronde om de afstemming van de kaders over en weer. De eerste ondersteuningsplannen hebben de functie van ontwikkeldocument. Een meer concrete invulling/uitwerking
volgt in overleg tussen de samenwerkingsverbanden en de regiogemeenten de komende
jaren.
Niet alle onderdelen van het ondersteuningsplan zijn voor gemeenten even relevant. Focus
ligt op overleg over zaken die raken aan gemeentelijke taken/belangen rondom jeugd zoals:
zorgstructuren, leerplicht/voorkomen voortijdig schoolverlaten, aanpak onderwijsachterstanden, alternatieve onderwijsopvang en mogelijke effecten voor leerlingenvervoer en
onderwijshuisvesting. Onderstaand de belangrijkste bespreekpunten en ontwikkelpunten:
•
Hoe brengen we samenhang aan in de ondersteuning en hulp voor jeugd en gezinnen, in
scholen en gemeenten?;
•
Hoe kunnen we een doorgaande lijn waarborgen in de overgangen voorschool-po-vombo?
•
Hoe kunnen we gezamenlijk de aanpak van thuiszitters ter hand nemen?
•
Hoe krijgen we zicht op de consequenties van passend onderwijs voor het
leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting?
•
Hoe is passend onderwijs van invloed op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt?
•
Resulteert de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten bij de ondersteuning aan
kinderen ook in gezamenlijke financiering van bepaalde regionale voorzieningen?’
In regionaal verband heeft al uitgebreid, ambtelijk en bestuurlijk, vooroverleg plaatsgevonden
over:
•
Doel en inhoud van het OOGO;
•
Procedureafspraken;
•
kaders en visie van de ondersteuningsplannen passend onderwijs PO en VO;
•
Regionaal Beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015 - 2018.
De ondersteuningsplannen passend onderwijs moeten v óór 1 mei 2014 ter goedkeuring naar
de Onderwijsinspectie. Dit geeft na het OOGO van 23 januari 2014 zo nodig ruimte voor een
nader inhoudelijk regionaal overleg.
Voorafgaande aan het OOGO kan iedere afzonderlijke gemeente op basis van de concept
ondersteuningsplannen de overlegpunten inventariseren en bespreken binnen de eigen
organisatie en/of met de lokale onderwijsorganisaties.
Procedure voor het OOGO
De afzonderlijke colleges van B&W zijn in de Wet passend onderwijs en in de Jeugdwet
aangewezen tot het voeren van het OOGO met de samenwerkingsverbanden onderwijs. In
onze regio is er in een bestuurlijk overleg tussen onderwijs en gemeenten voor gekozen om
het OOGO PO en VO en Jeugdwet te combineren in één gezamenlijke bijeenkomst. Dit doet
recht aan de gewenste integraliteit van het te voeren overleg.
Samenwerkingsverbanden en gemeenten dienen formeel af te spreken hoe zij het overleg
3
OOGO SWV en gemeenten over ondersteuningsplannen vóór 1 februari 2014. Indienen ondersteuningsplannen bij ondersteuningsplanraad vóór 1 februari 2014. Definitieve plannen indienen bij onderwijsinspectie vóór 1 mei 2014.
Collegevoorstel
willen vormgeven. De VNG en de sectorraden hebben een modelprocedure voor het OOGO
Passend Onderwijs opgesteld. Voor geschillen tussen de overlegpartners OOGO is in de
proceduredocumenten voorzien in een geschillenregeling, vormgegeven via aansluiting bij
een landelijk ingestelde geschillencommissie. In een voorbereidend bestuurlijk OOGO
passend onderwijs- Jeugdwet op 28 oktober is afgesproken om deze modelprocedure over
te nemen. De modelovereenkomst Jeugdwet is in januari 2014 beschikbaar.
Onderdeel van de voorliggende procedurevoorstellen is het vormen van een overlegcommissie bestaande uit vertegenwoordigers van beide samenwerkingsverbanden en alle
gemeenten in de betreffende samenwerkingsregio. Daarbij is gekozen om per gemeente de
portefeuillehouder(s) onderwijs en/of jeugd aan te wijzen als lid van deze commissie. Die
aanwijzing is onderdeel van het proceduredocument OOGO.
Ondertekening van de overeenkomsten
Als basis voor het OOGO moeten 2 overeenkomsten worden gesloten tussen de
overlegpartners t.w.:
•
OOGO PO: Samenwerkingsverband PO met 8 gemeenten;
•
OOGO VO: Samenwerkingsverband VO met 4 gemeenten;
De overeenkomst Jeugdwet wordt na ontvangst van het daartoe ontwikkelde VNG-model aan
u voorgelegd De formele tekenbevoegdheid ligt bij de burgemeester. Er wordt een volmacht
gevraagd voor de portefeuillehouder om de overeenkomsten te tekenen. Tevens wordt
gevraagd de portefeuillehouder aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente als
bedoeld in artikel 1 lid 2 van het document ‘ Procedure OOGO’ (bijlage 4).
Voorstel
Uitgangspunt is dat alle colleges een identiek procedure besluit nemen als basis voor het te
voeren OOGO. Daartoe worden onderstaande besluitpunten uniform voorgelegd aan alle
colleges van B&W in de regio:
1. Het bijgevoegde document ‘ Procedure OOGO’ betreffende de ondersteuningsplannen
passend onderwijs en Jeugdwet vaststellen;
2. Besluiten tot het aangaan van de bijgevoegde 2 overeenkomsten OOGO betreffende de
ondersteuningsplannen passend onderwijs voor PO en VO . De overeenkomst Jeugdwet
wordt na ontvangst van het daartoe ontwikkelde VNG-model aan u voorgelegd;
3. De portefeuillehouder Jeugd volmacht verlenen voor de ondertekening van deze
overeenkomsten en deze tevens aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente
ten behoeve van de overlegcommissie als bedoeld in het procedure document;
4. De eventuele bestuurlijke en/of ambtelijke standpunten over de inhoud van de
ondersteuningsplannen en over de samenhang met de jeugdzorgplannen in te brengen in
het OOGO via de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Collegevoorstel
Bedrijfsvoeringsaspecten (in overleg met Bedrijfsvoering)
In te vullen / aan te leveren door de adviseurs van Bedrijfsvoering.
.
1
.
Wat zijn de financiële gevolgen en de verwerking hiervan? (Kosten, baten en
dekking)
Zijn er budgettaire consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen)
n.v.t.
-
Kan de adviseur instemmen met het voorstel?
Naam adviseur
@Ja of Nee
..
Alleen bij voorstellen van de afdeling Ontwikkelbedrijf betreffende projecten:
n.v.t.
-
Kan team SMO instemmen met het voorstel?
Naam medewerker
@Ja of Nee
..
2
.
Wat zijn de personele gevolgen? (Denk aan: uitbreiding of afname aantal fte’ s en
inhuur)
Zijn er formatieve consequenties? Ja of Nee (Indien ja, dan bijlage begrotingswijziging bijvoegen)
n.v.t.
-
Kan de adviseur instemmen met het voorstel?
Naam adviseur
@Ja of Nee
..
3
.
Wat is de relatie met het informatie- en automatiseringsbeleid?
n.v.t.
Kan de adviseur instemmen met het voorstel?
Naam adviseur
4
.
@Ja of Nee
..
Wat is de relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid?
n.v.t.
-
Kan de adviseur instemmen met het voorstel?
Naam adviseur
5
.
Wat zijn de juridische aspecten van het voorstel?
@Ja of Nee
..
Collegevoorstel
De Wet passend onderwijs treedt per 1 augustus 2014 in werking. Deze Wet wijzigt
onder andere de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in
die zin, dat een samenwerkingsverband van schoolbesturen van passend onderwijs op
overeenstemming gericht overleg dienen te voeren met de betrokken gemeenten
alvorens de ondersteuningsplannen kunnen worden vastgesteld. De procedure van dit
overleg, inclusief geschillenregeling, dient door alle partijen te worden vastgesteld.
Middels dit voorstel wordt aan deze eis tegemoetgekomen.
Voor wat betreft de Jeugdwet wordt met dit voorstel vooruitgelopen op het aannemen
en inwerkingtreden hiervan. De afdeling MO zal toezien op de gevolgen voor het
OOGO van eventuele wijzigingen in de totstandkoming van deze wet.
De procedure is gelijk aan het model van de VNG.
6
.
Kan de adviseur/afdelingsjurist instemmen met het
voorstel?
Naam adviseur / afdelingsjurist
Ja
D. Snackey
Communicatie intern / extern
Alle betrokken partijen worden op de hoogte gebracht van het besluit en worden
betrokken bij en op de hoogte gehouden van het inrichten van het overleg.
-
Naam adviseur / voorlichter
Linda Verkuijlen