ECTS-fiche - Stedelijk Onderwijs

 ECTS-fiche
1. Identificatie
Opleiding
Graduaat orthopedagogie
Module
Emancipatorisch werken
Code
G2
Lestijden
40
Studiepunten
Nvt
Ingeschatte totale
70
studiebelasting
(in uren)1
Mogelijkheid tot
JA
aanvragen vrijstelling
Vereiste aanwezigheid
100%
1
De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student . De ingeschatte totale studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de lesmomenten, de verwerkings-­‐ en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 1 2. Inhoud
Algemene inhoud
Aan de hand van het empowermentparadigma
wordt er stilgestaan bij de belangrijkste pijlers en
werkprincipes van het empowermentgericht
werken.
Krachtgericht werken met diverse kwetsbare en
achtergestelde groepen wordt concreet gemaakt
doormiddel van uitdieping en toepassing van
verschillende methodieken. Volgende
doelgroepen/thema’s komen uitgebreid aan bod:
-
mensen in armoede / bind-kracht
-
vluchtelingen en asielzoekers / psychosociale
zorg
-
langdurig zorgafhankelijken / herstelgericht
werken / presentie
Theoretische modellen
Empowerment / Veerkrachtmodel /
Beheersingsoriëntatie / Maatzorgmethodiek / Bindkracht / Sociale activering / Presentietheorie /
Psychosociale rehabilitatie
Methodisch handelen
Krachtgericht werken vanuit een positieve en
participatieve basishouding
Versterkend en verbindend werken
Herstelgericht werken
Presentiegericht werken
2 3. Draagt bij tot volgende competenties
Belangrijkste basiscompetenties:
-
Kritische zin
-
Empathie
-
Respect
-
Denk-, leer- en redeneervermogen
Belangrijkste beroepsspecifieke competenties
-
Rol van orthopedagogische begeleider
-
Rol van handelingsplanner
-
Rol van ondersteuner en ontwikkelaar van netwerken
4. Doelstellingen
Cursist :
-
heeft inzicht in het empowermentparadigma als fundamentele
onderbouw in de hulpverlening
-
heeft inzicht in het veerkrachtmodel en beheersingsoriëntatie als
aanverwante concepten van empowerment
-
werkt bewust vanuit een krachtgerichte visie en basishouding
-
cursist heeft oog voor het leefwereldperspectieven en de context van
cliënten in achterstellingsituaties (kansarmoede / vluchtelingen en
asielzoekers / langdurig zorgafhankelijken....)
-
kan bind-kracht als referentiekader hanteren om een
empowermentgerichte benadering toe te passen bij hoger genoemde
doelgroepen
-
is erop gericht zorg op maat aan te bieden, zodat de cliënt in staat wordt
gesteld zijn competenties maximaal te ontplooien
-
cursist kan zichzelf kritisch bevragen in relatie tot de anderen.
3 5. Werkvormen
•
Instructievormen: doceren, vertellen,
•
Interactievormen: onderwijsgesprek, klassengesprek, discussie
•
Opdrachtvormen: individuele opdracht, oefeningen, casussen
6. Leermiddelen
-
•
Cursusmateriaal, elektronische leeromgeving, DVD, PPT
•
Aanbevolen literatuurlijst:
Baert H., Droogmans A., Bind-kracht door
BASISSCHAKELMETHODIEK, een opstap in armoedebestrijding,
LannooCampus, 2010
-
Demyttenaere B., Hannes N., Telemans D., Verkeerde tijd,
Verkeerde plaats, Ontmoetingen met vluchtelingen, Roularta
Books, 2005
-
Derluyn I.,Wille B., De Smet T., Broekaert E., Op weg,
Psychosociale en therapeutische begeleiding van niet-begeleide
buitenlandse minderjarigen, Garant,2005
-
Didelez G., De Pril L., Ik ben iemand/niemand, Uitgeverij
Manteau/Standaard Uitgerverij, 2009
-
Kaiser Laura H.W.M. , Psychiatrie toegelicht, Garant, 2007
-
Lely J., van den Heuvel-Wellens D., Psychosociale zorg voor
vluchtelingen en asielzoekers, Een handleiding, Van Gorcum, 2002
-
Ravelli A., van Doorn L., Wilken JP., Werk(en) met
betekenis, dialooggestuurde hulp- en dienstverlening,
Coutinho 2009
-
Vansevenant K., Driessens K., Van Regenmortel T., Bind-kracht in
armoede, krachtgerichte hulpverlening in dialoog, LannooCampus,
2008
-
Van Regenmortel, T., Empowerment en participatie van kwetsbare
burgers, Ervaringskennis als kracht, Uitgeverij SWP Amsterdam,
2010
4 Van Regenmortel T., Empowerment en Maatzorg, Een
-
krachtgerichte
psychologische kijk op armoede, Acco Leuven,
2002
Van Robaeys, B.,Driessens K., Gekleurde armoede en
-
hulpverlening, LannooCampus, 2011
7. Evaluatie
De evaluatie in eerste zittijd bestaat uit volgende onderdelen:
-
1 toets (30% van de punten)
-
1 casusoefening (30% van de punten)
-
Keuze tussen 2 opdrachten ( 30% van de punten)
-
1 eindgesprek m.b.t. een procesevaluatie (10% van de punten)
De verdere concrete afspraken worden beschreven in het evaluatiecontract.
8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten
NVT
9. Laatste wijziging
25/6/2014
5