de-techniek-van-grondboringen (195.83kB)

DIENST DER ZUIDERZEEiLERKEN
Waterloopkundige afd.
DE TECHNIEK VAN GRONDBORINGEN
door
drs.A.Hente
Het graven van ondiepe of d i e p e g a t e n van v e r s c h i l l e n d e
afmetingen i n de grond mordt door de mens voor v e r s c h i l l e n d e
d o e l e n gednan.
!Jet gegraven g a t wordt doorgaans met de algernene
benaming "put" aangeduid en h e t kan op d i v e r s e w i j z e n t o t s t a n d
komen.
I n p r i n c i p e k e n t men p u t t e n voor:
- h e t o n t t r e k k e n van n i n e r a l e d e l f s t o f f e n ( e r t s e n , o l i e , g a s
en w a t e r ) ,
- h e t v e r k r i j g e n van gegevens ( g e o l o g i s c h e - en s t i j g h o o g t e gegevens) i n verband met een bepaalde s t u d i e ,
- h e t i n v o e r e n van b e p a a l d e s t o f f e n i n de ondergrond ( a f v a l s t o f f e n , k u n s t m a t i g e t o e v o e r van oppervlaktevrater).
De t e c h n i e k i n verband met de u i t v o e r i n g van e e n p u t i s
z e e r v e r s c h i l l e n d en kan v a r i z r e n van handgraafwerk met eenvoud i g e hulpmiddelen t o t h e t machinaal g r a v e n , d a t z i c h tegenwoord i g t o t de z e e r g e s p e c i a l i s e e r d e b o o r i n d u s t r i e h e e f t o n t o i k k e l d .
Eenvoudig of i n g e w i k k e l d , de t e c h n i e k van h e t maken van
p u t t e n komt i n s e z e n op h e t volgende n e e r :
- het
graven van e e n g a t i n de grond,
- het
voorkomen van h e t binnendringen i n h e t g a t van onger7enste
7
- h e t ophalen u i t h e t g a t van h e t losgewoelde m a t e r i a a l ,
- h e t behoeden t e g e n i n s t o r t i n g van d e wand van h e t g a t ,
stoffen,
- het
voorkomen van overmatig v e r l i e s van de v l o e i s t o f , d i e men
b e z i g t om h e t graafwerk t e ~ e r g e m a k k e l i j k e n ~
Reeds vroeg i n de m e n s e l i j k e g e s c h i e d e n i s v i n d t men meldingen
van ,gaaf-
en b o o r t e c h n i e k e n , m e e s t a l i n verband met de watervoor-
z i e n i n g . De Ariede gebieden van Aziz, h e t Nabije en h e t Midden
Oosten kennen h i e r s p r e k e n d e voorbeelden van.
De oudste en ook eenvoudigste manier van putten maken is het
graven met de hand en eenvoudige hulpmiddelen van een ondiep gat,
waar de gewone welput een voorbeeld van is (figuur'l). De dwarsdoorsnede van dit soort putten ligt in de orde van enkele meters
en zij reiken doorgaans niet verder dan even onder de vrije grondwaterspiegel. Om het instorten van.de putwand te voorkomen, voorziet men een dergelijke put van een wandkonstruktie, meestal van
metselwerk. Deze wandkonstruktie voert men gemakkelijk uit door
.bet gebruikmaken van een z.g. geleidering of putring van een gewenste grootte. De putring die van verschillend materiaal gemaakt
kan zijn, laat men geleidelijk met het voortschrijdende graafwerk
in het ontstane gat mee zakken. Dit gebeurt door eigen gewicht van
de putring of door speciaal hierop uitgeoefende krachten. A1 zakkende wordt de wandkonstruktie naar boven toe verlengd. Op deze
wijze kunnen diepten van ca 10 m worden bereikt. Er zijn evenwel
genoeg voorbeelden aanwezig van welputten van enkele tientallen
meters diepte.
Deze zijn altijd met veel moeite gemaakt, aangezien
de grote wrijvingskrachten van de wand op de putring en bijbehorende
wandkonstruktie uitgeoefend, het graven tot grote diepten in de weg
staan.
Voor het bereiken van grote diepten is men ertoe overgegaan
om de dlameter van de put te verkleinen. Bovendien maakt men als
wandsteun gebruik van gladde buizen, zodat de totale wrijving langa
de sand zo klein mogelijk wordt gehoaden.
Een verdere vooruitgang in het bereiken van grotere diepten
werd geleverd door de snelle ontwikkeling van de techniek van
het beter loswerken van het gesteentemateriaal
grondboren, d.w.2.
in de diepte, het efficienter transporteren van dit materiaal naar
de oppervlakte en het afdoender beschermen van boorgat en boorwand.
In het volgende zullen de meest gangbare boortechnieken worden behandeld.
De handboor& die vooral bij bodemonderzoek tot niet a1 te grote
diepte wordt gebruikt, is niet anders dan een vergrote kurketrekker
met verlengingsbuizen. Grote diepten onder de vrije grondwaterspiegel
kan men hiermede niet bereiken, tenzij men een omhullingsbuis met
voortschrijdende diepte mee laat zakken, waarvoor er meestal wat
k r a c h t op u i t g e o e f e n d d i e n t t e worden. Diepten t o t 25 m z i j n onder
z e e r g u n s t i g e bodemomstandigheden (voorkomen van k l e i l a g e n ) we1
9 m
e e n s b e r e i k t , maar doorgaans b l i j v e n d i e p t e n van meer dan c a
t o t de u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n behoren.
Een s n e l l e e n b e t r e k k e l i j k eenvoudige w i j z e van boren i s de
methode w a a r b i j g e b r u i k w o r d t gemaakt van s t e r k e h y d r a u l i s c h e
p e r s e n ( f i g u u r 2).
Een stroom water d r i j f t men met k r a c h t u i t h e t
u i t e i n d e van een h o l l e buis.
D i t u i t e i n d e i s bovendien v o o r z i e n
van een b e i t e l v o r m i g e p u n t , d i e h e t l o s w r o e t e n van h e t g e s t e e n t e m a t e r i a a l d i e n t t e bevorderen.
Het losgemaakte m a t e r i a n l wordt ver-
v o l g e n s door h e t omhoogstromende water u i t h e t b o o r g a t v e r w i j d e r d ~
Deze methode werkt h e e l goed
i n l o s s e g e s t e e n t e l a g e n saar geen g r o t e
k e i e n o f g e s t e e n t e b r o k k e n voorkomen. Voor de b e s t u d e r i n g van opeenvolgende samenhangende g e s t e e n t e l a g e n is h i j minder g e s c h i k t , aang e z i e n de u i t t r e d e n d e waterstroom z e e r s t e r k gemengd gesteentemat e r i a a l met z i c h meevoert.
Voor h e t s l a a n van w a t e r v o o r z i e n i n g s p u t t e n
z i j n z e we1 g e s c h i k t , want onder z e e r g u n s t i g e omstandigheden h e e f t
men met de methode op 66n 'dag d i e p t e n van 30 t o t 60 meter kunnen
bereiken.
De p u l s b o o r i s een van de o u d s t e , maar nu nog een van de meest
p o p u l a i r e b o o r t e c h n i e k e n ( f i g u u r 3 ) . Een z e e r zware b e i t e l ( g e v i c h t
van 100 t o t 2000 k g ) wordt volgens h o t p r i n c i p e van de hefboom op en
n e e r bewogen, w a a r b i j de a a n d r i j v i n g met handkracht of mechanisch
g e s c h i e d t . De neerkomende s l a g d o e t h e t g e s t e e n t e v e r b r i j z e l e n ~Het
losgemaakte o a t e r i a a l wordt door een c y l i n d e r v o r m i g e koker f d e p u l a ) ,
v o o r z i e n van een s p e c i a a l s l u l t s t u k aan de o n d e r z i j d e , p e r i o d i e k u i t
h e t b o o r g a t gevoerd.
I n d i e n i n z e e r l o s s e g e s t e e n t e l a g e n wordt ge-
boord, d i e n t men a1 vroeg voortzieningen t e t r e f f e n om i n s t o r t i n g van
de boorgaten t e voorkomen.
D i t g e b e u r t door h e t inbrengen i n h e t
boorgat van een s e r i e l o s s e buizen van e e n bepaalde d i a m e t e r , d i e
a a n e l k a a r z i j n gekoppeld. Door h e t t o e p a s s e n van s e r i e s boorbuizen
van s t e e d s afnenende d i a m e t e r (z.g. t o e r e n ) . d i e a l s de d e l e n van een
u i t g e s c h o v e n t e l e s c o o p i n e l k a a r passen, i s men i n staat om de
w r i j v i n g s k r a c h t l a n g s d e wand van h e t boorgat t e beperken en zodoende p u t t e n t o t a a n z i e n l i j k e d i e p t e n u i t t e voeren ( p r a k t i s c h e eindd i e p t e van 300 t o t 400 m). De b o o r b u i s d i a m e t e r s v a r i z r e n van
60cm2 I n z e e r h a r d e g e s t e e n t e n i s d e b o o r s n e l h e i d k l e i n
5 tot
(1.5 t o t
3 m p e r dag), maar i n z a c h t e g e s t e e n t e n kan h e t boren s n e l l e r gaan
( 1 5 t o t 30 m p e r dag). Het voordeel van pulsboren is gelegen i n h e t
v e r k r i j g e n van monsters grond, d i e h e t doorboorde p r o f i e l goed kar a k t e r i s e r e n . Voor s t u d i e d o e l e i n d e n is gebruikmaking van de pulsboor
dus h e e l a a n t r e k k e l i j k .
Voor de u i t v o e r i n g van z e e r d i e p e p u t t e n , v o o r a l wanneer h a r d e
g e s t e e n t e l a g e n van g r o t e d i k t e doorboord moeten worden, i s men aangewezen op de rotary-boor ( f i g u u r 4 ) . Het v e r b r i j z e l e n van h e t ges t e e n t e m a t e r i a a l g e s c h i e d t door een-snel i n h a t boorgat ronddraaiende b e l t e l o f boor van b i j z o n d e r g r o t e hardheid. De rondwentelende
k r a c h t n o r d t v i a e e n h o l l e , s t a l e n b u i s of boorstang t o t s t a n d gebracht. Bet losgemaakte g e s t e e n t e m a t e r i a a l wordt u i t h e t boorgat ges p o e l d door middel van een c o n t i n u e stroom van b o o r v l o e i s t o f (modder)
door de h o l l e b o o r s t a n g en daarbuiten. Op d i t p r i n c i p e van doorspoel e n k e n t men twee v a r i a t i e s , t e wetenr 1 ) de v l o e i s t o f s t r o o m wordt
door middel van perspompen door de h o l l e b o o r s t a n g omlaag en vervol,
gens door de r u i m t e t u s s e n de s t a n g en de boorgatwand weer omhoog
gestuwd; 2) met behulp van zuigpompen wordt j u i s t de omgekeerde s t r o ming b e w e r k s t e l l i g d ,
d u s v l o e s t o f s t r o o m omlaag l a n g s de boorgatwand
en b o o r s t a n g e n weer omhoog door de h o l l e boorstang.
Behalve als door-
s p o e l e r van 10s g e e t e e n t e m a t e r i a a l h e e f t de b o o r v l o e i s t o f nog een and a r e f u n k t i e , n o l o h e t u i t o e f e n e n van s t e u n d r u k op de onbeklede wand
van h e t boorgat, waardoor i n s t o r t i n g wordt voorkomen. Bet r o t a r y boren wordt voornamelijk t o e g e p a s t b i j de e x p l o r a t i e en e x p l o i t a t i e
van a a r d g a s en a a r d o l i e , waar d i e p t e n van e t t e l i j k e duizenden m e t e r s
dienen t e worden b e r e i k t . Soms wordt h e t ook voor andere doeleinden
met k l e i n e r e e i n d d i e p t e n g e b r u i k t , b.v.
b i j bronbemalingen e n d r i n k -
watervoorzieningen. De s n e l l e w i j z e van u i t v o e r i n g is h i e r dan een
winstgevende f a k t o r .
I n z a c h t e g e s t e e n t e l a g e n kunnen d i e p t e n van 90
t o t 150 m e n i n harde g e s t e e n t e n d i e p t e n van 9 t o t 15 m p e r dag worden b e r e i k t .
Voor s t u d i e d o e l e i n d e n is h e t rotary-boren minder akku-
raat e n d e r h a l v e 'ook minder geschikt.
Tegenwoordig b e e t a a n ook pneumatische boren voor h e t maken van
d i e p e putten. De k r a c h t voor h e t l o s n e r k e n van g e s t e e n t e n en h e t
wegvoeren u i t h e t boorgat van h e t losgewerkte m a t e r i a a l wordt door
n o t e hoeveelheden samengeperste l u c h t g e l e v e r d o Hoewel deze methode
u i t e r s t s n e l t e werk kan gaan, is de toepassingsmogelijkheid b e p e r k t
t o t gebieden met harde en z e e r d i c h t e g e s t e e n t e n (b.v.
graniet).
In
gesteentepakketten van zeer losse gesteenten, die het"absorberenW
van de aangewende lucht toestaan waardoor drukverliezen optreden,
is de methode onbruikbaar. Onder gunstige omstandigheden echter
kunnen er diepten van 15 tot 30 rn per dag mee worden bereikt.
Het eal uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat de keuze
I.
van de boormethode sterk afhankelijk is an de aard van het doe1
dat men zich heeft gesteld~ Hierbij zijn de geotechnische opbouw
van het interessegebied en de beschikbaar staande financizle middelen ook nog bepalende faktoren bij die k e u z e ~
--
-
-
gdeide- of putring
. . . .. .. . ..
0
. .. .. .. . -. 0. .. .
f r e a t i v h vlak
- -. .. .. . .o. . . . . . .
_ . . . e-- 770-,. .----.
. . .-. . . .. . . . .. . . . . .. . --.-----. . . s . . . . .. . ..--.
e
.
. .
---
I
0-_
0
F1g.1
Konstruktie van een welput
reservoir
waterreservoir
I
I
-_
Fig. 2
Hydraulische
pcrsboor
~
I
Fig. 3
Pulsboff
-.
--__
Fig4
-
\
Rotary-boor
.
stromingsrichting van
de boorvloeistof