NI - Imtech

Het Blauwe Boekje
www.uneto-vni.nl
Het
Blauwe
Boekje
© UNETO-VNI, SEPTEMBER 2013
Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken
in de installatietechniek
Royal Imtech N.V.
Kampenringweg 45a
2803 PE Gouda
+31 (0)182 543 543
[email protected]
http://www.imtech.com
Untitled-1291 1
2/13/14 12:25 PM
Voorwoord
Beste medewerkers,
Veiligheid is top prioriteit bij Imtech. Ons uitgangspunt is dat iedereen aan het
einde van een werkdag veilig en gezond naar huis gaat. Dit Blauwe Boekje
“Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek” is
hierbij een praktisch naslagwerk.
De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers is top prioriteit binnen
Imtech. Het is een vast agendapunt van de Raad van Bestuur. Ons beleid richt
zich op een voortdurende procesverbetering en steeds betere HSE* prestaties.
Als Raad van Bestuur stellen wij verbeterdoelen vast. Wij toetsen deze ook
jaarlijks om te zien of wij de doelen gehaald hebben. Van de medewerkers
binnen Imtech verwachten wij dat zij zich sterk maken voor een veilige en
gezonde werkomgeving. De acht Imtech HSE-principes zijn hierbij leidend.
Om een veilige werkomgeving te krijgen, vind ik het belangrijk dat we, voordat
het werk begint, altijd nagaan of er gevaren zijn voor jezelf, je collega’s of
de omgeving. En dat we die gevaren durven benoemen. Zo kunnen we tijdig
maatregelen nemen en goede onderlinge afspraken maken met de bedrijven
waarmee we samenwerken.
Dit Blauwe boekje, waarvan dit de vijfde druk is, is in nauwe samenwerking
met Arbospecialisten van installatiebedrijven (onder andere van Imtech) tot
stand gekomen. In vergelijking met de vorige druk is het boekje aangevuld met
actuele wet- en regelgeving en een aantal nieuwe onderwerpen.
Het Blauwe Boekje geeft de huisregels om uw werk veilig, gezond, milieubewust en duurzaam te kunnen uitvoeren. Ik wens u veel werkplezier in een
veilige werkomgeving.
Gerard van de Aast
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Royal Imtech NV
* Health, Safety and Environment ofwel Gezondheid, Veiligheid en Milieu
Untitled-1291
Omslag 2.indd 21
13-02-14 14:09
3
Het Blauwe Boekje
Veilig, Gezond en Milieuverantwoord
werken in de installatietechniek
4
5
Dit is een uitgave van UNETO-VNI, Zoetermeer
Onmisbaar in elke gereedschapskist
Concept en begeleiding:
Hoe kun je veilig, gezondheid en milieuverantwoord werken in de installatie­
branche? Dit Blauwe Boekje van UNETO-VNI geeft een antwoord vanuit
de installatiepraktijk. Het boekje bevat onder andere een overzicht van
de wettelijke regelingen, de Arbocatalogus voor de installatiebranche en
de daarbij horende rechten en plichten van werkgevers en werknemers.
College Arbeidsomstandigheden UNETO-VNI:
Johan Vink, VolkerWessels Telecom
Wilco van der Lugt, Van der Lugt B.V.
Ben Arkenbout, Croon Elektrotechniek B.V.
Kees Lokhorst, HOMIJ Technische Installaties B.V.
Jan Maarten Cornet, HVL B.V.
De regels worden aangevuld met praktische informatie over gevaarsymbolen,
waarschuwingsborden en persoonlijke beschermingsmiddelen en het werken
in specifieke situaties, zoals veilig werken op hoogte, werken met gevaarlijke
stoffen en elektromagnetische straling.
Martin Mimpen, Dalkia B.V.
Marco Herman, SPIE Nederland B.V.
Mari Garcia, UNETO-VNI
Hero Boonstra, Cofely Nederland N.V.
Chris de Groot, Neon-Brabant Lichtreclame
In het Blauwe Boekje zijn daarnaast risicoanalyses voor een groot aantal
installatietechnische werkzaamheden te vinden. Die helpen om de gevaren
in specifieke werksituaties te beperken.
Ed Keijzer, NUON/Vattenfall
Mimoun el Yattioui, Imtech Marine B.V.
Redactie en samenstelling:
Het boekje, waarvan dit de vijfde druk is, is in nauwe samenwerking met
Arbo-specialisten van installatiebedrijven tot stand gekomen. In vergelijking
met de vorige druk is het boekje aangevuld met de actuele wet- en regel­
geving en een aantal nieuwe onderwerpen.
Ben Arkenbout , Croon Elektrotechniek B.V.
Jan Maarten Cornet, HVL B.V.
Kees Lokhorst, HOMIJ Technische Installaties B.V.
Marco Herman, SPIE Nederland B.V.
Het Blauwe Boekje is praktisch, handzaam en volledig. Voor werkgevers nuttig
in het kader van VCA en toolbox-meetings. Voor monteurs een onmisbaar
instrument in de gereedschapskist!
Eindredactie:
UNETO-VNI Media
Ontwerp en opmaak:
DoubleMatured, Leiden
© UNETO-VNI 2013
Druk:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/
Drukkerij Zoeterhage, Zoetermeer
of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
film, elektronisch, op geluidsband of op welke andere
Fotografie:
wijze ook en evenmin in een retrieval systeem
Met medewerking van:
worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke
Intersafe Groeneveld, Dordrecht
toestemming van UNETO-VNI.
Hans van Diest
Bert Mouthaan
De inhoud van deze publicatie is met de grootst mogelijke
SPIE Nederland B.V.
zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het risico van
onduidelijkheden of onjuistheden niet geheel worden
Illustraties en graphics:
vermeden. UNETO-VNI sluit iedere aansprakelijkheid
Bruno Visser
uit voor zowel de schade die mocht voortvloeien uit het
gebruik van deze gegevens, als schade die zou kunnen
Druk:
ontstaan als gevolg van onvolledigheden, onjuistheden
5e herziene druk, 2013
of onvolkomenheden in deze publicatie.
Titia Siertsema
Voorzitter UNETO-VNI
6
7
Leeswijzer
Het Blauwe Boekje is geschreven voor werknemers van installatiebedrijven.
Het beschrijft in het kort de belangrijkste veiligheids-, gezondheidsen milieuvoorschriften. Deze voorschriften zijn ontleend aan wettelijke
en maatschappelijke normen. Zij zijn toegespitst op het werk in de
installatiebranche en kunnen dienen als bedrijfseigen voorschriften,
ook wat betreft VCA.
In het eerste hoofdstuk vind je de algemene regels voor Veilig, Gezond
en Milieuverantwoord (VGM) werken. Ook worden de soorten werkplekken
in de verschillende sectoren van de installatiebranche beschreven.
In het tweede hoofdstuk staan de (wettelijke) voorschriften op het
gebied van VGM-werken.
Inhoud
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
In hoofdstuk drie vind je belangrijke achtergrondinformatie en praktische
tips die je in elke werksituatie kunnen helpen om VGM te werken.
Vanuit de praktijk van de werknemer worden in hoofdstuk vier de
specifieke risico’s van verschillende werksituaties, werkomgevingen
en activiteiten uitgelegd.
In hoofdstuk vijf staan de taakrisicoanalyses (TRA’s) van de meest
voorkomende werkzaamheden en in hoofdstuk zes de TRA’s van
de meest voorkomende werkomgevingen. Per risico kun je met behulp
van overzichtelijke tabellen de ernst van het risico in kaart brengen
en de te nemen maatregelen benoemen.
Hoofdstuk 3
Veilig werken in de installatietechniek
1.1
Wat is VGM-werken?
1.2
Algemene VGM-regels
1.3
Vervoer van en naar het werk
1.4
Werken op een project
1.5Werkplekintroductie
1.6
Werkplekoverleg en toolboxmeeting
1.7
Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
1.8Werkplekinspecties
1.9
Werken bij derden
13
13
15
16
17
18
19
21
22
Arbo- en milieuwetgeving
2.1
Uitgangspunten van de Arbowet
2.2Milieuwetgeving
2.3
Europese richtlijnen
2.4
Mijnreglement en veiligheidsvoorschriften
2.5Normen
2.6
VGM-Checklist Aannemers (VCA)
2.7
VGM-Checklist voor Uitzendorganisaties (VCU)
2.8
VGM-Checklist Opdrachtgevers (VCO)
2.9
OHSAS 18001
28
31
33
34
35
36
37
38
38
Algemene informatie over VGM-werken
3.1
Veiligheids- en gezondheidssignalering
3.2
Orde en netheid op de werkplek
3.3
Kwaliteitszorg op de werkplek
3.4
Hygiëne op de werkplek
3.5
Milieuhygiëne op de werkplek
3.6
Fysieke belasting: houding en beweging
3.7
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-en)
3.7.1 Bronaanpak en -maatregelen
3.7.2 Beschermende kleding
3.7.3Hoofdbescherming
3.7.4Oogbescherming
3.7.5Gehoorbescherming
3.7.6Voetbescherming
3.7.7Handbescherming
3.7.8Adembescherming
3.8
Calamiteitenpreventie en bedrijfshulpverlening
3.9Bedrijfsongevallen
41
44
45
46
50
50
53
53
54
55
58
58
59
60
61
66
68
8
3.10
3.11
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Levensreddend handelen
Brand en brandbestrijding
Verantwoord omgaan met risico’s op het werk
4.1
Werken met beeldschermen
4.2
Werken met goedgekeurd gereedschap
4.3
Werken met elektrisch handgereedschap
4.4
Werken op hoogte
4.5
Het transporteren van materialen 4.6
Werken aan elektrische installaties
4.7
Werken met gevaarlijke stoffen
4.8
Legionella op de werkplek
4.9
Gevaarlijke vezels op de werkplek
4.10 Veilig werken met koudemiddelen
4.11
De gevaren van kwartsstof
4.12
Gas- of stofexplosiegevaar
4.13
Omgaan met schadelijk geluid
4.14
Ioniserende en niet-ioniserende straling 4.15
Elektromagnetische velden van antennes
4.16 Lassen en solderen 9
69
75
5.14
5.15
5.16
5.17
83
87
89
90
99
100
108
114
115
119
120
121
126
129
133
136
Taakrisico­analyses (TRA’s): de werk­zaamheden
5.1
Veilig werken bij het testen, beproeven,
inbedrijfstellen en het inregelen van een
werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische installatie
145
5.2
Veilig werken bij montage en/of samenbouwen
van werktuigbouwkundige of elektrotechnische
installatiecomponenten147
5.3
Veilig werken bij het monteren, samenbouwen,
demonteren, slopen van een werktuigbouwkundige
of elektrotechnische installatie
149
5.4
Veilig werken aan een transformator en/of elektromotor
151
5.5
Veilig werken bij monteren, demonteren en/of slopen
van elektrotechnisch kabelwerk
153
5.6
Veilig werken bij het monteren, demonteren en
slopen van luchtkanalen, kabelgoten en/of plaatwerk
155
5.7
Veilig werken bij demonteren en slopen van leidingwerk
157
5.8
Veilig werken bij koeltechnisch werk
159
5.9
Veilig werken bij het afpersen van leidingwerk
161
5.10
Veilig werken met (milieu)gevaarlijke stoffen
162
5.11
Veilig werken bij het afgieten van een kabelmof
164
5.12
Veilig werken met ionisatie brandmelders
165
5.13
Veilig werken met laserlicht
166
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
Hoofdstuk 6
Veilig werken bij vervoer van materiaal per (vracht)auto
167
Veilig werken bij het laden en lossen van materiaal
169
Veilig werken bij hijsen van zware lasten
171
Veilig werken met elektrisch en mechanisch
(hand)gereedschap173
Veilig werken met vast opgestelde machines
174
Veilig werken bij elektrisch zagen
175
Veilig werken bij slijpwerkzaamheden
176
Veilig werken bij boorwerkzaamheden
178
Veilig werken bij het mechanisch doorsnijden
of buigen van leidingwerk
179
Veilig werken bij het autogeen lassen of branden
180
Veilig werken bij elektrisch lassen
181
Veilig werken bij solderen
182
Veilig werken bij het takelen van kasten en borden
183
Veilig laden en lossen van kasten en borden
185
Veilig werken bij het (ver)plaatsen van kasten en borden
186
Veilig werken bij (ver)plaatsen van gereedschappen
en materialen
188
Veilig werken bij het (her)aansluiten van elektrische kabels
189
Veilig werken bij het vervangen van luchtbehandelingfilters
190
Taakrisico­analyses (TRA’s): de omgeving
6.1
Veilig alleen werken
6.2
Veilig werken in een openbaar gebouw bij service
en onderhoud
6.3
Veilig werken op plaatsen waar rekening moet
worden gehouden met drugsgebruik
6.4
Veilig werken langs of op de openbare weg
6.5
Veilig werken in de ruwbouwfase
6.6
Veilig werken in de bouwfase
6.7
Veilig werken in de afbouwfase
6.8
Veilig werken in de nabijheid van GSM-antennes
6.9
Veilig werken in een besloten ruimte
6.10 Veilig werken in een nauwe ruimte
(kruipruimten, kelders en schachten)
6.11
Veilig werken bij renovatiewerkzaamheden
6.12
Veilig werken in een rioolinstallatie
6.13
Veilig werken op een locatie met brand- en explosiegevaar
6.14
Veilig werken bij graafwerkzaamheden en aan nutsleidingen
(vervuilde grond, aantreffen voorwerpen, explosieven of munitie)
6.15
Veilig werken op platte daken
6.16 Veilig werken op hellende daken
195
196
197
198
199
201
203
205
207
209
211
213
215
216
218
220
10
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
11
Veilig werken op hoogte met behulp van een ladder (trapleer)
Veilig werken op hoogte met behulp van een (rol)steiger
Veilig werken op hoogte met behulp van een hoogwerker
Veilig werken in putten en sleuven
Veilig werken langs waterwegen en bij bruggen
Veilig werken onder buitengewone weersomstandigheden
Veilig werken langs het spoor
Veilig werken in de nabijheid van ventilatie uitblaasopeningen
Trefwoordenregister
Let op!
Verwijzing
221
222
223
224
226
227
228
230
232
Weblink
1
Veilig werken
in de installatie­
techniek
12
1
Veilig werken in de
installatietechniek
Welk werk iemand ook doet, er kleven altijd wel
risico’s aan. Dat hangt niet alleen af van het soort
werk, maar ook van de persoon die het werk doet en
van zijn houding tegenover veiligheid. Wat voor de
één geen risico is, betekent voor een ander een groot
gevaar. Neem bijvoorbeeld het werk op een rolsteiger.
Voor sommigen is dat ongevaarlijk, terwijl mensen
met hoogtevrees deze werkzaamheden juist als heel
risicovol kunnen ervaren.
Bewust of onbewust, iedereen neemt regelmatig risico’s. Thuis, in het
verkeer, op het sportveld, maar ook tijdens het werk. Sommige risico’s zijn
aanvaardbaar, andere onaanvaardbaar. Uit de praktijk blijkt dat het onbewust
nemen van risico’s vaak de aanleiding is voor ongevallen.
De risico’s binnen je eigen vakgebied ken je meestal wel. Risico’s buiten je
eigen specialisatie, bij het werken in een vreemde omgeving of het gebruik
van nieuwe apparatuur en machines ken je echter veelal niet. Daarom is het
belangrijk dat je in dergelijke situaties eerst nagaat wat de mogelijke risico’s
zijn en welke veiligheidsmaatregelen je in acht moet nemen. In de ogen van
de werkgever is het onaanvaardbaar dat je tijdens het werk risico’s neemt die
kunnen leiden tot persoonlijke ongevallen en schade aan de gezondheid of
aan het milieu.
VGM-werken: Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken
13
1.1
Wat is VGM-werken?
Een verstandig mens houdt z’n hoofd erbij en z’n lijf en leden heel. Ga daarom
vooraf na welke risico’s de werkzaamheden inhouden. Met die kennis kun je de
juiste maatregelen nemen. Zo maak je de kans op een ongeval zo klein mogelijk.
Sommige maatregelen lijken lastig en onnodig. Toch is over de maatregelen
goed nagedacht. Tref je ze niet, dan loop je een risico.
VGM-werken betekent dat je bewust aanvaardbare risico’s neemt
In dit boekje vind je aanwijzingen hoe je bewust met de risico’s tijdens het
werk kunt omgaan. Als je die opvolgt, zorg je vanzelf voor veilige, gezonde
en milieuverantwoorde werkomstandigheden. Twijfel je of heb je nog vragen,
bespreek die dan met de preventiemedewerker (Arbo- of VGM‑functionaris).
1.2
Algemene VGM-regels
Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken wordt mede bepaald door
ons gedrag. Daarom eerst wat algemene regels:
++ Als werknemer ben je zelf verantwoordelijk voor het veilig, gezond
en milieuverantwoord uitvoeren van je eigen werk. Daarnaast ben
je medeverantwoordelijk voor het VGM-werken van anderen.
++ Als je een gevaarlijke situatie of werkmethode ontdekt, zoek dan
– als dat mogelijk is – een (tijdelijke) oplossing voor de gevaarlijke situatie.
Meld de situatie daarna ogenblikkelijk bij de direct leidinggevende.
Deze kan dan passende maatregelen nemen.
++ Spreek collega’s aan op onveilig gedrag.
++ Zorg ervoor dat je in elke werksituatie weet waar de vluchtwegen zijn.
++ Zorg ervoor dat je in elke werksituatie bekend bent met de eventuele
alarmsignalen bij calamiteiten.
++ Neem geen beveiligingen en afzettingen weg: ook niet tijdelijk.
Eigen VGM-bedrijfsregels
Diverse bedrijven hebben eigen veiligheids-, gezondheids- en milieuvoor­
schriften opgesteld. Soms gaan deze regels verder dan de wettelijke regels
of zijn ze een nadere invulling van de wettelijke regels. Een voorbeeld hiervan
is dat je niet op het terrein van het bedrijf mag komen zonder veiligheidshelm
en veiligheidsschoenen. De eigen VGM-bedrijfsregels zijn dan bindend.
De werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen van de regels op de
hoogte is. Zorg er zelf voor dat je de VGM-bedrijfsregels van je bedrijf kent.
14
15
Het veiligheidspaspoort krijg je van je werkgever en is onbeperkt geldig,
maar je moet er zelf voor zorgen dat het altijd up-to-date is en ook blijft.
Je werkgever vult je veiligheidspaspoort in aan de hand van de gegevens
die in je (personeels)dossier staan. Deze gegevens zijn afkomstig van
geldige documenten, onder andere je paspoort. Zorg er dus altijd voor
dat je wijzigingen of aantekeningen in je paspoort ook laat registreren
in je (personeels)dossier.
VGM-regels van de opdrachtgever
Ook de opdrachtgever heeft vaak eigen voorschriften voor VGM-werken.
Het kan voorkomen dat zijn voorschriften afwijken van de eigen bedrijfs­
voorschriften. In dat geval moeten de opdrachtgever en de werkgever
in goed overleg de voorschriften vaststellen. Als de voorschriften van de
opdrachtgever van een lager niveau zijn dan de eigen bedrijfsvoorschriften,
dan moet er gewerkt worden volgens de eigen bedrijfsvoorschriften.
Als je de VGM-regels op jouw werklocatie niet kent, neem dan contact
op met je leidinggevende.
Let op:
++ Het veiligheidspaspoort is geen legitimatiebewijs en ook niet zonder
meer een toegangsbewijs tot het terrein van een opdrachtgever.
++ Oneigenlijk gebruik van het veiligheidspaspoort kan uitsluiting
van je bedrijf tot gevolg hebben.
++ Het verlies van het veiligheidspaspoort moet je onmiddellijk bij
je werkgever melden.
In paragraaf 1.9 staat een toelichting op de verschillende soorten
werklocaties.
Werkvergunningen
Soms mogen werkzaamheden pas worden uitgevoerd nadat een verant­
woordelijke functionaris hiervoor toestemming heeft gegeven in de vorm
van een werkvergunning. Een werkvergunning wordt pas afgegeven nadat
er afspraken zijn gemaakt over VGM-maatregelen. Een voorbeeld hiervan
is het uitschakelen of afkoppelen van machines of leidingen en de toe
te passen persoonlijke beschermingsmiddelen. Je direct leidinggevende
hoort de VGM-maatregelen met je te bespreken voordat de werkzaamheden
beginnen. Als dit niet gebeurt, vraag dan zelf wat de afspraken zijn.
Legitimatiebewijs
Iedere werknemer moet zich kunnen legitimeren als de opdrachtgever
of een andere bevoegde autoriteit, zoals de politie of de Inspectie SZW
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) daar om vraagt. Zorg er dus voor dat
je altijd een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart
of Nederlands vreemdelingendocument) bij je hebt.
Veiligheidspaspoort
Sommige opdrachtgevers geven alleen toegang tot hun bedrijfsterrein
aan mensen met het veiligheidspaspoort (Personal Safety Logbook).
Met dit veiligheidspaspoort kun je aantonen dat je over de vereiste VGMkwalificaties beschikt.
In het veiligheidspaspoort kan het volgende worden geregistreerd:
++ de naam van je werkgever;
++ je persoonlijke gegevens;
++ de veiligheidscursus en bedrijfsspecifieke cursussen die je hebt gevolgd;
++ je behaalde vakdiploma’s en andere deskundigheidsbewijzen;
++ medische onderzoeken en (re)vaccinatie.
Wel eens gehoord van een imperiaal?
1.3
Vervoer van en naar het werk
Als je autorijdt, ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid,
maar ook voor die van anderen. Vaak reizen collega’s gezamenlijk met
een privéauto, bedrijfsauto of bedrijfsbusje naar en van het werk. Als je
geregeld collega’s meeneemt in je auto, let dan op de staat van onderhoud.
Krijgt je auto regelmatig een onderhoudsbeurt? Zijn de banden in orde
en op spanning? Ben je verzekerd voor het vervoeren van passagiers?
16
Wees je ervan bewust dat je als chauffeur van een bedrijfsauto door mensen
op straat of in het verkeer gezien wordt als vertegenwoordiger van het bedrijf
waarvoor je werkt. Je rijgedrag bepaalt dus mede het imago van je bedrijf.
Aan de hand van onderstaande tips weet je waar je allemaal op moet letten:
++ Neem de tijd om je stoel goed in te stellen. Vergeet de instellingen die
je zijn aangeleerd tijdens de rijlessen niet.
++ Bel bij voorkeur niet als je autorijdt. Als je toch belt terwijl je autorijdt, bel
dan altijd handsfree. Doe je dit niet, dan kan dat tot een fikse boete leiden.
++ Houd je aan de verkeersregels. Te hard rijden, bumper kleven en roeke­
loos inhalen leveren nauwelijks tijdswinst op en zorgen alleen maar
voor irritaties, gevaarlijke situaties en een hoger brandstofverbruik.
++ Zorg ervoor dat je altijd de autopapieren en het juiste rijbewijs bij je hebt.
Voor een aanhanger (ledig gewicht + lading) van minder dan 750 kg
volstaat een B-rijbewijs. Is de aanhanger zwaarder, dan is afhankelijk
van het gewicht van de auto een B/E-rijbewijs vereist. Is de aanhanger
geladen, zorg er dan voor dat de lading veilig wordt getransporteerd.
Geladen open aanhangers moeten voorzien worden van een aanhanger­
net of ladingnet.
++ Wees collegiaal. Begroet collega’s in een schone auto. Rook bij voorkeur
niet in je auto, want iedere werknemer heeft het wettelijke recht op
een rookvrije (werk)plek. Als je wel wilt roken in de auto, mag dit alleen
als je zeker weet dat dit is toegestaan. Stop vuile werkkleding en schoenen
in een plastic zak en knoop deze dicht.
++ Weet wat je vervoert. Sommige stoffen kunnen tijdens het vervoer gevaar
opleveren. Bij brandbare stoffen mag je niet roken en is het belangrijk
om voor een goede ventilatie te zorgen. Zorg ervoor dat gasflessen niet
kunnen omvallen. Het veiligheidsinformatieblad van een stof geeft je de
nodige informatie.
++ Neem alleen mee wat strikt noodzakelijk is. Hoe groter de hoeveelheid
lading, hoe groter de risico’s. Aan het vervoer van stoffen die de normale
werkvoorraden overschrijden, worden strenge wettelijke regels gesteld.
++ Zorg voor de juiste belading en de juiste verpakking van materialen
en gereedschappen. Zware materialen moeten onderin. Voorkom dat
de lading losraakt of gaat schuiven als je plotseling moet remmen.
++ Zorg voor een goede ‘warming-up’. Als je uit de auto bent gestapt,
begin dan niet meteen met het meest zware werk, maar bouw de belasting
geleidelijk op. Blessures ontstaan vaak door een slechte ‘warming-up’.
1.4
Werken op een project
Voordat de dagelijkse werkzaamheden op een project beginnen, moet
iedereen op de hoogte zijn van de mogelijke risico’s voor de veiligheid,
gezondheid en het milieu. Daarom spreek je aan het begin van de
werkdag kort door wat het werk inhoudt, waar het gedaan wordt en
wat de VGM-aspecten zijn. Tijdens de bespreking komt ook aan bod
17
hoe je het (speciale) gereedschap veilig gebruikt, welke veiligheidsmiddelen
(zoals afzettingen, waarschuwingsborden en veiligheidssloten) worden
toegepast en – indien nodig – welke persoonlijke beschermingsmiddelen
je moet gebruiken. Een belangrijk deel van deze informatie krijg je van degene
die de leiding heeft op de werkplek. Maar je kan ook zelf makkelijk de volgende
informatie­bronnen raadplegen:
++ Het Blauwe Boekje bevat veel aanwijzingen over hoe om te gaan met
de risico’s in het vakgebied.
++ Het veiligheids- en gezondheidsplan of het projectplan – meestal
alleen opgesteld voor grotere projecten en voor projecten met grote
risico’s – bevat een beschrijving van de specifieke risico’s van het project,
de VGM-maatregelen en de samenwerking tussen alle partijen.
++ Pictogrammen (gevaarsymbolen) op het etiket en productinformatie­
bladen geven informatie over veiligheid en gezondheid bij het gebruik
van gevaarlijke stoffen.
++ Veiligheidssignaleringsborden op de werkplek waarschuwen op een
eenvoudige manier voor een bepaald gevaar en geven aan welke
gedragsregels je in acht moet nemen.
++ Gebruiksaanwijzingen, bijvoorbeeld van gereedschap en materialen,
bevatten vaak informatie over VGM-werken.
Weet je het niet?
Heb je vragen, stel ze dan altijd eerst aan je direct leidinggevende. Dat is ook
degene bij wie je kunt melden dat een situatie naar jouw mening onveilig
is of dat er onveilig wordt gehandeld. Kun je deze klachten niet bij hem
of haar kwijt, neem dan contact op met de preventiemedewerker (Arbo- of
VGM-functionaris) van het bedrijf. Deze overlegt dan met de werkplekleiding
en zo nodig met de opdrachtgever hoe de situatie kan worden verbeterd.
1.5
Werkplekintroductie
Als je voor het eerst op de werkplek komt, krijg je een werkplekintroductie.
Pas daarna ga je aan de slag. De werkplekintroductie bestaat uit
een bespreking van de regels die van toepassing zijn op het project.
De opdrachtgever geeft deze voorlichting soms ook aan de poort.
Er wordt geregistreerd wie de werkplekintroductie heeft bijgewoond.
Op veel projecten, waar samen met andere werkgevers wordt gewerkt,
worden de VGM-voorschriften die op de locatie gelden, vastgelegd in een
veiligheids- en gezondheidsplan. In dit plan vind je alle project specifieke
VGM-risico’s en de te nemen maatregelen. Ook staat daarin beschreven
op welke wijze VGM-regels onderling worden afgestemd. Dit om te voor­
komen dat een collega van een andere werkgever jou in gevaar brengt met
zijn werkzaamheden. Vraag altijd naar dit plan.
18
Bij de werkplekintroductie komen de volgende onderwerpen meestal
aan de orde:
++ Toegangsregeling. Veel bedrijven hebben een aan- en afmeldregeling:
soms wordt dit met pasjes geregeld.
++ Verkeersregels. Soms moet je op het bedrijfsterrein rekening houden
met een maximumsnelheid en afwijkende verkeersregels.
++ Specifieke risicovolle situaties en werkzaamheden. Vraag vóór het
starten van de werkzaamheden naar de geldende taakrisicoanalyse
en wees kritisch op de beheersmaatregelen.
++ Veilig gebruik van gereedschappen en middelen. Ken je de gebruiks­
aanwijzing en weet je welke maatregelen je moet nemen voor veilig
en gezond gebruik?
++ Standaard te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (primaire
PBM-en). Misschien is het goed om te weten wat de sancties zijn
voor jou of voor je bedrijf als je deze PBM-en niet gebruikt.
++ Specifieke PBM-en. Waar zijn ze te vinden en wanneer en hoe moet
je ze gebruiken en onderhouden?
++ Werkkleding. Moet je standaard en/of bijzondere werkkleding dragen?
++ Alarm en noodsituaties. Je moet bekend zijn met alarmnummers en nood­
signalen. Ook moet je weten wat je moet doen bij calamiteiten, zoals
een ongeval of een brand. Daarnaast moet je weten hoe de bedrijfs­
hulpverlening is geregeld en waar je de bedrijfshulpverleners kunt vinden.
++ Meldingen van gevaarlijke situaties en ongevallen. Het is belangrijk dat je weet
hoe en bij wie gevaarlijke situaties en ongevallen kunnen worden gemeld.
++ Werkvergunningsysteem, indien van toepassing.
++ Werk- en rusttijden.
++ Verbods- en gebodsbepalingen op de werkplek.
++ Milieuvoorschriften. Je moet onder andere weten waar je het afval kunt laten.
1.6
Werkplekoverleg en toolboxmeeting
Als er meerdere werkgevers op een locatie werkzaamheden uitvoeren,
moeten zij – als vast agendapunt in hun werkbespreking – overleg plegen
over de VGM-aspecten. Dat doen ze met als doel de veiligheid, gezondheid
en het welzijn van de werknemers te verhogen en schade aan het milieu
te voorkomen.
Op de werkvloer bespreekt de direct leidinggevende met de uitvoerende
werknemers de uitvoering van het werk en de daarbij horende VGM-aspecten.
Dit gesprek wordt ook wel ‘toolboxmeeting’ genoemd. Vaak bespreek je dan
een thema, de VGM-aspecten van het werk dat je gaat uitvoeren, de uitkomst
van een werkplekonderzoek of je bekijkt wat je kunt leren van een incident
tijdens het werk.
19
De informatie in dit boekje is een goed hulpmiddel ter voorbereiding van
het werkplekoverleg en de toolboxmeeting.
Tijd nemen voor veiligheid.
1.7
Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
Een LMRA is een korte algemene risicobeoordeling bedoeld om gevaren
op je eigen werkplek te ontdekken en risico’s en gevaarlijke omstandigheden
die tot een incident kunnen leiden, uit te sluiten. Een LMRA duurt circa
1 á 3 minuten en wordt uitgevoerd door diegene die de werkzaamheden
daadwerkelijk gaat verrichten. Als een werknemer risicovolle werkzaamheden
uitvoert of werkzaamheden uitvoert in een risicovolle omgeving, dan moet
hij een LMRA uitvoeren. De LMRA is verplicht voor werknemers die werken
voor een VCA-gecertificeerd bedrijf en wordt aanbevolen aan werknemers
van niet-gecertificeerde bedrijven. De LMRA in vier stappen:
1. Weet ik precies wat mijn opdracht/taak is?
2. Wat kan er volgens mij nog fout gaan en welke gevaren zie ik zelf?
3. Wat moet er worden gedaan om het gevaar weg te nemen?
4. Voer de maatregelen uit waardoor je veilig kunt werken.
20
21
Praktisch invullen LMRA
Stap 1: Weet ik precies wat mijn opdracht/taak is?
Stel de volgende vragen:
++ Heb ik een werkplekinstructie gehad waarbij de risico’s van mijn
werkzaamheden zijn behandeld?
++ Welke informatie is van belang voordat ik aan het werk ga?
++ Is het duidelijk welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden?
++ Heb ik kennis van deze werkzaamheden?
++ Is mij gemeld wat de gevaren zijn bij de opdracht/taak?
++ Heb ik aanvullende informatie gehad van mijn leidinggevende?
Stap 2: Wat kan er volgens mij nog fout gaan en welke gevaren zie ik zelf?
Je dient zelf gevaren te herkennen en je af te vragen welke risico’s de
werkzaamheden met zich meebrengen en wat je zou kunnen overkomen.
Beoordeel dus de risico’s en identificeer potentiële gevaren ook al zijn
alle maatregelen reeds getroffen. De volgende vragen helpen je daarbij:
++ Is er struikel- of valgevaar in het loop- en werkgebied?
++ Is de verlichting voldoende?
++ Zijn er elektriciteitsgevaren op de werkvloer?
++ Brengt het werk of de omgeving explosiegevaren met zich mee?
++ Heb ik de juiste gereedschappen tot mijn beschikking?
++ Zijn mijn gereedschappen in goede conditie en zijn ze goedgekeurd?
++ Is er communicatie met mijn collega’s noodzakelijk en is dat mogelijk?
++ Zijn er blusmiddelen aanwezig en bereikbaar, en weet ik hoe hier
mee om te gaan?
++ Zijn de vluchtwegen aanwezig en gemakkelijk bereikbaar?
++ Heb ik de juiste en noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen
tot mijn beschikking?
++ Is de ruimte waarin ik mijn werkzaamheden moet uitvoeren goed
geventileerd? Let op in het geval van besloten ruimten!
++ Zijn alle vereiste controles en eventuele testen uitgevoerd en
is de ruimte vrijgegeven?
++ Is de benodigde apparatuur op de juiste wijze veiliggesteld?
++ Wordt er in de nabijheid van mijn werkzaamheden door anderen
gewerkt en leveren hun werkzaamheden voor mij (extra) risico’s op?
Stap 3: Wat moet er worden gedaan om het gevaar weg te nemen?
Na het identificeren van alle risico’s en gevaren dien je de juiste beheersen/of voorzorgsmaatregelen te nemen om die risico’s te vermijden en die
gevaren te voorkomen. Wanneer daartoe materiaal, materieel of persoonlijke
beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld, dan hoort daarbij
ook de juiste (extra) voorlichting of opleiding te worden gegeven. Pas wanneer
al deze maatregelen zijn genomen, kun je in een veilige werkomgeving goed
voorbereid je werkzaamheden verrichten.
Stap 4: Voer de maatregelen uit waardoor je veilig kunt werken.
Je dient er als werknemer zelf voor te zorgen dat je de werkzaamheden veilig
kunt uitvoeren. Je dient daartoe ook zelf de benodigde acties te ondernemen.
Je moet bijvoorbeeld waarschuwingspionnen plaatsen of het rijdende materieel
op een juiste wijze gebruiken en/of parkeren. Neem bij twijfel en/of vragen
direct contact op met je leidinggevende.
Let op:
Zijn er mogelijk risico’s of gevaren op je werkplek? Begin niet aan het werk
als je twijfelt of geen positief antwoord of onvoldoende informatie hebt
gekregen! Overleg in dat geval met je leidinggevende.
1.8
Werkplekinspecties
Regelmatig inspecteert de direct leidinggevende de werkplek om na te
gaan welke VGM-risico’s er zijn. Hij is immers de eerstverantwoordelijke
voor veiligheid, gezondheid en milieu. Op basis van de werkplekinspectie
beoordeelt hij of zij of maatregelen noodzakelijk zijn. Bij een inspectie
wordt gelet op:
++ risicovolle taken;
++ de naleving van regels en voorschriften;
++ het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-en);
++ orde en netheid op de werkplek;
++ mogelijke gevaarlijke situaties en handelingen;
++ de wijze waarop gewerkt wordt met gevaarlijke of milieu­
belastende stoffen;
++ de aanwezigheid en de bereikbaarheid van voldoende en deugdelijke
reddingsmiddelen: denk aan EHBO-middelen en een brandblusser;
++ de bereikbaarheid van vluchtwegen en of ze duidelijk aangegeven zijn;
++ de staat van het gereedschap, het materieel en de middelen.
Het is handig om bij de werkplekinspectie een checklist te gebruiken.
Voor de samenstelling van zo’n inspectielijst kan de werkgever
of preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) desgewenst
informatie inwinnen bij de Arbodienst van het bedrijf.
Het is raadzaam dat werkgevers en direct leidinggevenden duidelijke
afspraken maken over:
++ hoe vaak er geïnspecteerd wordt;
++ wie de inspectie uitvoert;
++ hoe de verkregen informatie wordt doorgegeven aan de rest van
de organisatie;
++ hoe knelpunten worden opgelost.
22
1.9
Werken bij derden
Veilig, gezond en milieuverantwoord werken heb je vrijwel nooit geheel zelf
in de hand. Werk je samen met collega’s, dan hebben óók zij invloed op de
werksituatie. Meestal is er ook personeel van andere werkgevers aan het werk.
Met elkaar realiseer je het project. Vaak heeft elk bedrijf een eigen visie op
VGM-werken. Gebeurt het werk op het terrein van een opdrachtgever, dan
heb je soms ook nog te maken met de huisregels van deze opdrachtgever.
Veilig werken door samenwerking en overleg
Het kan gebeuren dat iemand – zonder daarbij stil te staan – een gevaarlijke
situatie creëert voor werknemers van een ander bedrijf. Er staat bijvoorbeeld
een schakelkast met spanning voerende delen open of een vloerluik naar een
kruipkelder is verwijderd. Alleen in goed overleg zijn dergelijke gevaren te
voorkomen. Daarom is het nodig dat de leidinggevenden van de verschillende
bedrijven informatie uitwisselen over het werk, de te gebruiken (hulp)middelen,
de uitvoeringstechniek en de planning. Onderling maken zij afspraken die
veelal worden vastgelegd in bijvoorbeeld een VGM-projectplan.
Veilig werken in de utiliteit
In de (utiliteits)bouw zijn vaak diverse aannemers bij een project betrokken.
Soms hebben zij verschillende VGM-voorschriften. Ook hier zorgt overleg
voor een veilige en gezonde werkplek. Kenmerkend voor de bouw is dat
de werkplek verandert naarmate het werk vordert. Eerst wordt de fundering
gestort, dan wordt het casco gebouwd en daarna volgt de afbouw en de
inrichting van het gebouw. Ook de toe te passen VGM-maatregelen hebben
een tijdelijk karakter.
Veel voorkomende veiligheidsrisico’s in de (utiliteits)bouw zijn:
++ vallen van hoogte
++ stoten en struikelen
++ vallende voorwerpen.
Veel voorkomende gezondheidsrisico’s zijn:
++ fysieke belasting (tillen, ongunstige werkhouding)
++ lawaai
++ stof
++ weersomstandigheden (kou, hitte, wind, etc.).
Verder zijn de risico’s afhankelijk van het beroep. Een elektromonteur moet
bijvoorbeeld oppassen voor elektrocutie.
Om risico’s te vermijden wordt bij de start van het project bepaald welke
maatregelen er per stadium van de bouw nodig zijn. De werkgever kan
hiervoor dan tijdig de voorzieningen treffen. Ook andere mensen betreden
23
het bouwterrein. Denk aan werknemers van andere bedrijven en spelende
kinderen (na werktijd). Het is daarom belangrijk de werkplek na het werk
en tijdens een pauze veilig achter te laten. Zorg er bijvoorbeeld voor dat
machines elektrisch los gekoppeld zijn, zodat collega’s – of na werktijd
kinderen! – ze niet per ongeluk kunnen starten.
Veilig samenwerken in de woningbouw
De werksituatie in de woningbouw komt sterk overeen met die in de (utiliteits)
bouw. Ook in de woningbouw realiseren werknemers van verschillende bedrijven
het ‘product’. De veel voorkomende veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn
dezelfde als die in de (utiliteits)bouw. De veiligheidsmaatregelen zijn ook hier
veelal tijdelijk en veranderen soms per dag.
Bij renovatiewerkzaamheden in de woningbouw kun je op verborgen asbest
stuiten en dat vormt een extra risico. Asbest werd vroeger gebruikt als
isolatie­materiaal, bijvoorbeeld in cv-ketels. Het is van groot belang dat de
werkgever deze risico’s in kaart brengt voordat de werkzaamheden starten.
Vervolgens moet hij afspraken maken over de VGM-maatregelen en de werk­
zaamheden afstemmen met de overige bouwpartners.
Net als in de utiliteitsbouw is het in de woningbouw belangrijk dat
je de werkplek in de pauzes en na werktijd veilig achterlaat.
Veilig samenwerken in de industrie
In de (petro-)chemische industrie kan onveiligheid grote gevolgen hebben
voor mens en milieu. Deze bedrijven spannen zich enorm in om de risico’s
voor alle partijen zo klein mogelijk te maken. Daarom besteden zij zeer veel
aandacht aan veiligheid en milieu. Vóór aanvang van de werkzaamheden
moeten werknemers bekend zijn met de geldende VGM-voorschriften.
Deze voorschriften zijn meestal gebaseerd op jarenlange ervaring. Als je
de voorschriften nauwgezet opvolgt, weet je zeker dat je veilig, gezond
en milieuverantwoord aan het werk bent.
De algemene risico’s in de industrie zijn dezelfde als die in de utiliteitsen woningbouw. In de industrie moet je daarnaast ook rekening houden met
bijzondere VGM-risico’s. In de (petro-)chemische industrie krijg je te maken
met gevaarlijke stoffen die worden verwerkt, opgeslagen of gebruikt voor
hun proces. Laat je daarom vooraf goed informeren over het soort producten
waarmee je in aanraking kunt komen. Wat je op deze werkplekken ook zeker
niet mag onderschatten, is het risico van draaiende delen, brandgevaar en
explosiegevaar. In vele gevallen worden de VGM-maatregelen bij het werk
in de industrie vastgelegd in een werkvergunning.
24
25
Veilig samenwerken in de on- en offshore
Het werk op booreilanden en productieplatforms is niet zonder gevaar.
Het (onderhouds)werk wordt vaak uitgevoerd door verschillende aannemers.
De procedures en instructies verschillen vaak per aannemer. Daarom zijn
een werkplekintroductie, voorlichting en speciale trainingen noodzakelijk
voor veilig en gezond werken. De ervaring leert dat bij veel ongevallen op
boorplatforms het personeel van aannemers betrokken is. Het is daarom
absoluut noodzakelijk dat iedereen vooraf op de hoogte wordt gesteld van
de risico’s die op het project aanwezig zijn.
Veilig werken bij particuliere opdrachtgevers
Bij het werk bij particuliere opdrachtgevers doen zich dezelfde risico’s voor
als op andere soorten bouwwerken. Er zijn ook verschillen. Een particuliere
opdrachtgever reageert op sommige dingen anders dan een opdrachtgever
in de bouw. Dus moet je de klant tactvol benaderen. Bovendien moet je niet
alleen vakkennis bezitten, maar ook een goed doe-het-zelver zijn. Want bij
particulieren moet je veel dingen zelf doen en kan je meestal geen andere
vakman inschakelen. Daarnaast zijn de VGM-zaken niet geregeld volgens
een plan of voorschriften.
Veilig samenwerken in de infratechniek
Werken in de infratechniek omvat het werken aan wegen, spoorwegen
of bij waterwegen (bruggen, sluizen en stuwen). Werkzaamheden aan wegen
of spoorwegen zouden in principe moeten worden uitgevoerd als het weg- of
treinverkeer is stilgelegd of wordt omgeleid. Helaas is dit niet altijd mogelijk
en moet er gewerkt worden terwijl het verkeer, soms gedeeltelijk, door rijdt.
Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, vinden de werkzaamheden soms
ook wel ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend plaats.
Voor een opdrachtgever in de bouw zijn VGM-maatregelen vanzelfsprekend,
voor een particulier echter niet. Een particulier kan dus bezwaar maken,
omdat er dure maatregelen moeten worden genomen, bijvoorbeeld voor het
verwijderen van asbest. Asbest mag je, op enkele uitzonderingen na, niet zelf
verwijderen. Die uitzonderingen zijn in regelgeving verwoord. Ga dus eerst na
of aan deze regelgeving is voldaan, voordat je het asbest verwijderd. Je mag
echter nooit in asbest snijden, zagen of boren, of asbest anderszins bewerken.
Daarvoor moet de klant een gespecialiseerd asbest-verwijderingsbedrijf
inschakelen. Een ander voorbeeld is het werken op een dak. Ook dit is
aan strenge regels gebonden. Er moet een steiger of hoogwerker worden
gehuurd en ook deze veiligheidsmaatregelen treffen de particulier direct
in de portemonnee.
Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel
de wegwerkers als de weggebruikers. Tijdens wegwerkzaamheden wordt
het verwachtingspatroon van de weggebruikers verstoord en dat is een
belangrijke oorzaak van ongevallen. Daarom is het van belang de wegen
juist af te bakenen en/of af te zetten. De wijze van wegafzetting is
afhankelijk van het soort weg (rijkswegen, autosnelwegen en wegen binnen
de bebouwde kom). Vaak is overleg met de preventiemedewerker (Arboof VGM-functionaris) noodzakelijk. Dit geldt zeker bij werkzaamheden langs
het spoor of aan waterwegen.
Veel voorkomende veiligheidsrisico’s op een rij
Veiligheidsrisico’s bij wegwerkzaamheden:
++ Aangereden worden door passerende voertuigen.
++ Vallen van hoogte (bij werkzaamheden aan portalen).
Veiligheidsrisico’s bij het werken aan of in de buurt van spoorbanen:
++ Aangereden worden door passerende treinen.
++ Vallen van hoogte (bij werkzaamheden aan de bovenleiding).
++ Elektrocutie.
Veiligheidsrisico’s bij het werken bij waterwegen (bruggen, sluizen, stuwen):
++ Verdrinking.
++ Onderkoeling na een val in het water.
++ Vallen van hoogte.
Hoe veilig is jouw werkplek?
26
Voor de installatiemonteur of de zelfstandige ondernemer zonder personeel
is dit boekje een goede leidraad om te bepalen welke VGM-maatregelen
hij moet treffen en wat hij beslist niet mag doen. Dat schept duidelijkheid
en dat kan nuttig zijn in het contact met de klant.
Veilig werken in een werkplaats
In werkplaatsen wordt gebruik gemaakt van gereedschappen en hulp­
middelen, onder andere hijsgereedschap, lasapparatuur en diverse
gereedschapsmachines. Deze middelen moeten natuurlijk voldoen aan
de VGM-eisen en op een juiste wijze worden gebruikt en onderhouden.
Bij de inrichting van de werkplaats moeten machines en de hulpmiddelen
zodanig worden opgesteld dat er geen onnodig risico is voor de veiligheid
en gezondheid van de werknemers. Denk hierbij ook aan werkzaamheden,
waarbij (milieu)gevaarlijke stoffen worden gebruikt of vrijkomen. Zo komt
er lasrook vrij bij het lassen en snijden.
2
Arbo- en
milieu­­
wetgeving
28
2
Arbo- en
milieuwetgeving
Dit hoofdstuk geeft informatie over de Nederlandse
en Europese regelgeving op het gebied van Veilig,
Gezond en Milieuverantwoord werken (VGM).
Aandacht voor veiligheid en gezondheid is niet nieuw.
Al in 1869 werd in het zogenaamde arbeidsreglement
opgenomen dat de werknemer de plicht heeft zorg
te dragen voor de instandhouding van de gezondheid.
Maar, tegenover die plicht stond destijds geen enkel
recht. Kon je door ziekte of een ongeval niet werken,
dan kreeg je ook geen loon. Tegenwoordig zijn de
arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden
veel beter geregeld.
2.1
Uitgangspunten van de Arbowet
In de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) staat wat de werk­
gevers en werknemers moeten doen om te zorgen voor veilige en gezonde
werkomstandigheden. Zij hebben hier een gedeelde verantwoordelijkheid.
De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus
ook voor stagiairs en inleenpersoneel. De Arbowet is er op gericht om
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk te
beschermen. Voor een goede samenwerking moeten werknemers en
werkgever regelmatig overleggen over de omstandigheden waarin veilig
moet worden gewerkt. Namens de werknemers wordt dit overleg meestal
gevoerd door de Ondernemingsraad en haar VGM-commissie (of een andere
personeels­vertegenwoordiging). In veel gevallen is de werkgever verplicht
een preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) aan te stellen.
Deze preventiemedewerker heeft ten opzichte van de werkgever een zelf­
standige en onafhankelijke positie. Hij of zij assisteert de werkgever in de
29
zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt
maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. De preventiemedewerker
(Arbo- of VGM-functionaris) moet hiervoor natuurlijk wel de nodige deskundig­
heid hebben. Hij of zij is (parttime) vrijgemaakt in het bedrijf voor alle zaken
die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.
Verplichtingen van de werkgever
De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Hij dient
ervoor te zorgen dat een werknemer het werk zodanig kan uitvoeren dat
ongevallen en schade aan de gezondheid worden voorkomen. In de Arbowet
is een groot aantal verplichtingen voor de werkgever opgenomen.
Die verplichtingen houden onder andere het volgende in:
++ De werkgever moet de risico’s van de werkzaamheden onderzoeken.
++ De werkgever moet gevaren en risico’s van het werk bij de bron aanpakken,
bijvoorbeeld door veilige machines te gebruiken. Is dit niet mogelijk,
dan moet het gevaar worden afgeschermd door bijvoorbeeld een omkasting
om de lawaaiige machine te plaatsen. Is dit ook niet mogelijk dan moet
er gekeken worden naar individuele maatregelen bijvoorbeeld door
taakroulatie. Als er ondanks deze maatregelen toch nog een gevaarlijke
situatie blijft ontstaan, kunnen persoonlijke beschermings­middelen ­
(PBM-en) een uitkomst bieden. Als dit noodzakelijk is, moet de werkgever
deze persoonlijke PBM-en gratis verstreken.
++ De werkgever moet maatregelen nemen om ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
++ De werkgever moet de werknemer goed voorlichten over risico’s in het
werk. Bovendien moet de werkgever de werknemers goed voor hun taak
opleiden met het oog op veilig en gezond werken. Na verloop van tijd
moet de opleiding worden herhaald of aangevuld. Jeugdige werknemers
(jonger dan 18 jaar) en zwangere krijgen op dit punt extra aandacht.
++ Bij een ongeval of andere calamiteit (bijvoorbeeld brand) neemt de werkgever
maatregelen om de gevolgen (van de brand) zoveel mogelijk te beperken.
++ De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid periodiek een
gezondheidskundig onderzoek te ondergaan dat is gericht op het werk
en de daaraan verbonden risico’s.
++ De werkgever zorgt voor een goede verdeling van de uit te voeren taken
en verantwoordelijkheden, zoals toezicht op de veiligheid en gezondheid
bij het uitvoeren van het werk. Deze personen moeten de bevoegdheden
krijgen om deze taken te kunnen uitvoeren.
++ De werkgever past de werkplek en werkinhoud zoveel mogelijk aan
de persoonlijke eigenschappen van de werknemer aan.
++ De werkgever zorgt ervoor dat monotone en tempo gebonden arbeid
zoveel mogelijk worden vermeden of, als dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk worden beperkt.
30
31
++ De werkgever zorgt ervoor dat er maatregelen zijn genomen waardoor
werknemers zich, in geval van dreigend gevaar, in veiligheid kunnen stellen.
++ De werkgever voert een beleid dat is gericht op het voorkomen
of beperken van psychosociale belasting.
De beleidsregels arbeidsomstandigheden waren voorheen een onderdeel
van de Arbowetgeving. Naar aanleiding van de totstandkoming van de
Arbocatalogus is het merendeel van deze beleidsregels met ingang van
1 januari 2011 komen te vervallen. Zie verder voor meer informatie de
Arbocatalogus voor de installatiebranche.
Verplichtingen van de werknemer
In de Arbowet zijn ook verplichtingen voor de werknemer opgenomen.
De werknemer is onder andere verplicht om:
++ machines, gereedschappen, transportmiddelen, gevaarlijke stoffen
en dergelijke op de juiste wijze te gebruiken;
++ aangebrachte beveiligingen op de machines niet te veranderen,
weg te halen of te overbruggen;
++ voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste
wijze te gebruiken en onderhouden;
++ deel te nemen aan voorlichting en instructie over de risico’s voor
de veiligheid en gezondheid van de uit te voeren werkzaamheden;
++ gesignaleerde gevaren voor de veiligheid en de gezondheid onmiddellijk
door te geven aan de werkplekleiding.
Een boete!
In de Arbowet staat dat de Inspectie SZW bij een overtreding van de Arbo­
wet een boete kan opleggen. Dat kan zonder tussenkomst van de rechter.
Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer kan een boete krijgen als hij
de arboverplichtingen niet nakomt (zie paragraaf 2.1 verplichtingen werknemers).
De Arbocatalogus
Naast de Arbowet waren er voorheen ook Arbobeleidsregels. Deze zijn
vervangen door de intrede van de Arbocatalogus. In de Arbocatalogus wordt
per branche of sector afspraken vastgelegd die werkgevers en werknemers
hebben gemaakt over het veilig en gezond werken. Deze afspraken betreffen
maatregelen of methoden om risico’s te beperken. Als een Arbocatalogus
is goedgekeurd, geldt deze voor alle bedrijven in de betreffende sector.
De installatiebranche heeft in de Arbocatalogus de volgende onder­werpen
opgenomen:
1. Werken in kruipruimten.
2. Werken (z)onder spanning.
3. Werken op hoogte.
Tegenover deze verplichtingen staat het recht op werkonderbreking. Dit is
geregeld in artikel 29 van de Arbowet. Als het werk naar je eigen oordeel te
gevaarlijk is, mag je als werknemer weigeren het werk uit te voeren of mag
je stoppen met het werk. Hieraan zijn wel twee voorwaarden verbonden:
1. Het gevaar moet naar jouw oordeel ernstig zijn.
2. Je moet onmiddellijk de werkplekleiding waarschuwen.
2.2
Bij verschil van mening kan de Inspectie SZW worden ingeschakeld.
Opbouw Arbowetgeving
De arbowetgeving bestaat uit de volgende onderdelen:
1.De Arbowet met algemene regels en doelstellingen voor veilig en gezond
werken in het bedrijf.
2.Het Arbobesluit en de Arboregeling met een nadere invulling van de
verplichtingen uit de Arbowet. Zo bevat het Arbobesluit onder andere
artikelen over werken met gevaarlijke stoffen, de inrichting van arbeids­
plaatsen en bouwterreinen, de organisatie van de bedrijfs­hulpverlening,
het voorkomen van te hoge fysieke belasting (bijvoorbeeld bij tillen
of beeldschermwerk) en eisen aan machines en gereedschappen.
De Arbo-informatiebladen (AI-bladen) maken geen deel uit van de Arbowet.
Ze geven praktijkinformatie. Wel kun je stellen dat een bedrijf voldoet aan de
Arbowet als de AI-bladen juist worden toegepast. Deze bladen zijn opgezet
rondom een bepaald thema, zoals werken in een besloten ruimte, het
opbouwen van rolsteigers of het beveiligen van wand- en vloeropeningen.
Milieuwetgeving
Onze leefomgeving wordt mede beïnvloed door de bodem- en waterkwaliteit
en mogelijke geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Deze milieuzaken
hebben (in)direct ook invloed op onze gezondheid. Het is logisch dat in
de nabijheid van een drukke verkeersader de luchtverontreiniging groter
zal zijn dan op het platteland.
Ten behoeve van de kwaliteit van onze leefomgeving moeten bedrijven zich
houden aan tal van milieuwetten, -regels, -besluiten en -eisen. De Wet
milieu­beheer (Wm) is de belangrijkste. In deze wet staan onder andere
voor­schriften die aangeven op welke manier een schoon milieu kan worden
bereikt (milieukwaliteitseisen). Ook regelt de Wm de vergunningplichten
van het bedrijf. Die vergunningen moeten zorgen voor de bescherming van
onze leefomgeving, met name van de bodem, het (grond)water en de lucht.
Ieder van ons heeft invloed op onze leefomgeving, thuis én op het werk.
Thuis is het vanzelfsprekend dat we groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
gescheiden inzamelen. Glas, papier en ‘klein chemisch afval’ (KCA)
deponeren we in speciale afvalcontainers.
32
Op het werk kan je ook je steentje bijdragen. Als werknemer hoef je heus
niet op de hoogte te zijn van alle milieuvoorschriften. Je moet wel die voor­
schriften kennen die voor je werk van belang zijn. Als je de volgende tips
opvolgt, draag je zonder veel moeite bij aan een schoner milieu en aan een
betere kwaliteit van onze leefomgeving:
++ Zorg dat er weinig of geen afvalstoffen ontstaan.
++ Verwijder de afvalstoffen op een milieuverantwoorde manier.
Accu’s en tl-verlichting zijn chemisch afval. Laat het dus niet zomaar
achter. Maak met collega’s en andere betrokkenen afspraken over de
gescheiden inzameling en afvoer van afvalstoffen.
++ Het is verplicht om verfproducten in een aparte ruimte in de werkplaats
op te slaan. Op de werkvloer mag slechts een werkvoorraad staan.
Ruim van tijd tot tijd op en zorg ervoor dat niet-gebruikte (of restanten
van) verfproducten worden afgevoerd als chemisch afval.
++ Ruim met de juiste middelen gemorste chemicaliën en olie direct
en milieuverantwoord op.
++ De maatregelen om met stoffen of producten te kunnen werken,
staan in de VIB (veiligheidsinformatiebladen), de bijsluiter of op het etiket.
Lees deze en neem de voorgeschreven maatregelen.
33
++ Activiteiten waardoor de bodem en (grond)water kunnen worden
aangetast, zijn verboden. Bij het plaatsen van een opslag- en werkplaats­
container moeten de werkgever en leidinggevende rekening houden met
het risico van verontreiniging.
++ Stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (van jezelf of van je collega)
en het milieu mogen niet in het leefmilieu terechtkomen. Giet gebruikte
oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen daarom niet in de gootsteen
of in het riool.
++ Meld milieu-incidenten altijd bij je werkgever! Ook als er bijvoorbeeld
stoffen gemorst zijn.
++ Voorkom dat apparatuur, zoals verlichting en verwarming, onnodig
blijft aanstaan.
2.3
Europese richtlijnen
Sinds het begin van de jaren tachtig spant de EEG, inmiddels de Europese
Unie (EU), zich ook in voor verbetering van de arbeidsomstandigheden.
De lidstaten streven naar een zelfde niveau van arbeidsbescherming. Dit houdt
in dat alle EU-landen de Europese wetgeving moeten opnemen in hun eigen
nationale wetgeving. Met betrekking tot arbeidsbescherming nam de Raad
van de Europese Unie in 1989 de Kaderrichtlijn 89/391/EEG aan. Op grond
van deze richtlijn heeft de Nederlandse regering de arbowetgeving aangepast.
De Europese Kaderrichtlijn bevat een aantal bijzondere richtlijnen, waaronder:
++ Arbeidsplaatsen: de richtlijn bestaat uit minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen.
++ Arbeidsmiddelen: de richtlijn gaat over veiligheid en gezondheid bij
het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers op de arbeidsplaats.
++ Persoonlijke beschermingsmiddelen: de richtlijn behandelt het veilig
en gezond gebruik van PBM-en op het werk.
++ Beeldschermapparatuur: minimumvoorschriften met betrekking tot veilig
en gezond werken met beeldschermapparatuur.
++ Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: een set veiligheids- en gezondheids­
voorschriften voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.
++ Veiligheidssignalering en gezondheidssignalering.
De Nederlandse wetgeving moet dus minimaal voldoen aan de Europese
wetgeving. Ook mag de Nederlandse wetgeving niet in strijd zijn met de
Europese wetgeving. Wel kan de Nederlandse regering aanvullende eisen
stellen bovenop de Europese wetgeving als ze vindt dat de Europese regel­
geving onvoldoende arbeidsbescherming biedt.
Dweilen met de kraan open?
34
2.4
Mijnreglement en veiligheidsvoorschriften
Onder mijnbouwwerk wordt verstaan het werken op booreilanden, productie­
platforms op zee of land (on- en offshore). De arbowetgeving is ook van
toepassing op de mijnbouw. Dat betekent dat de arboverplichtingen,
zoals het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ook
voor deze sector gelden. De RI&E geeft je inzicht in de risico’s waarmee
je in het werk rekening moet houden en in de maatregelen die genomen
zijn om het risico weg te nemen. Risico is de kans dat een bepaald gevaar
met schadelijk effect op veiligheid of gezondheid optreedt. Soms ben
je niet altijd even goed op de hoogte van deze risico’s; denk bijvoorbeeld
aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of, in het geval van een mijn­
bouwinstallatie, de mogelijkheid dat gewerkt wordt boven water. En soms
kunnen de werkzaamheden die je uitvoert, grote risico’s inhouden voor
een mijnbouwwerk. Vraag daarom vóór het starten van de werkzaamheden
naar de geldende taakrisicoanalyse (TRA) en wees kritisch op de beheers­
maatregelen. Misschien is het een idee om de beheersmaatregelen eens
in een toolboxmeeting met je collega’s te toetsen op haalbaarheid.
Het Mijnreglement bevat aanvullende voorwaarden over:
++ de aanleg en inrichting van een mijnlocatie;
++ elektrische installaties en elektrisch materieel;
++ veiligheid;
++ gezondheid en hygiëne.
In het Mijnreglement zijn de wettelijke regels uitgewerkt in praktische
veiligheidsvoorschriften. Door de mijnbedrijven zijn deze voorschriften
uitgewerkt in eigen (bedrijfs)regels en (calamiteiten)procedures. De regels
en procedures kunnen echter per werkplek verschillen. De werkplekleiding
moet je hierover vooraf informeren. Als je niet tijdig wordt geïnformeerd,
vraag er dan zelf naar.
Bijzondere regels
Werknemers in de on- en offshore moeten zich aan een aantal bijzondere
regels houden. Hieronder vind je de belangrijkste:
++ De toegang tot een locatie is verboden voor onbevoegden.
++ Het is verboden geplaatste meettekens te beschadigen, verplaatsen
of verwijderen.
++ Het is verboden op de locatie alcoholhoudende dranken mee te
nemen, bij je te hebben of te gebruiken. Dit verbod geldt ook voor alle
andere stoffen, die je geestelijke of lichamelijke gezondheid zodanig
beïnvloeden dat er gevaar voor de veiligheid kan ontstaan.
++ Je moet de verstrekte (persoonlijke) beschermingsmiddelen dragen
en gebruiken.
35
++ Het is verboden zonder vergunning een slecht geventileerde of moeilijk
toegankelijke ruimte te betreden.
++ Het is verboden op een locatie te roken.
++ Tenslotte moeten de leidinggevenden of toezichthouders op de werkplek
kunnen beschikken over het Mijnreglement en de veiligheidsvoorschriften.
2.5
Normen
Normalisatie is het nauwkeurig omschrijven en vastleggen van de eisen
waaraan producten en diensten moeten voldoen. Zo kun je erop vertrouwen
dat een kilo overal en altijd precies een kilo weegt en een meter altijd exact
een meter lang is. Normalisatie kan ook betrekking hebben op de kwaliteit.
Door de eisen in een norm te vermelden, ligt voor alle betrokken partijen vast
wat ze mogen verwachten. In Nederland zijn diverse organisaties betrokken
bij het opstellen, beheren en distribueren van normen. Belangrijke organisaties
zijn bijvoorbeeld het Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI) en het
Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC).
Hier vind je enkele zeer belangrijke normen voor Veilig, Gezond en Milieu­
verantwoord werken in de installatiesector:
NEN 3140 en NEN 3840
Deze normen betreffen respectievelijk ‘Bedrijfsvoering van elektrotechnische
installaties- Laagspanning’ en ‘Bedrijfsvoering van elektrische installatiesHoogspanning’. Deze twee normen zijn een uitwerking met aanvullende
bepalingen van de Europese norm EN50110.
NEN 3418 en NEN 3419
‘Meten van geluid op de arbeidsplaats’ geeft aan op welke wijze het geluid
op de arbeidsplaats moet worden beoordeeld en zo nodig gemeten.
NEN 2449
De norm ‘Ergonomische criteria voor kantoortafels’ bevat eisen voor
afmetingen en uitvoering van kantoortafels of bureaus.
NEN 1812
De norm ‘Ergonomische criteria voor kantoorstoelen’ bevat de eisen waaraan
bureaustoelen moeten voldoen.
Afspraken
Normen zijn afspraken die door belanghebbenden vrijwillig worden nagekomen.
Een norm beschrijft de stand van de techniek en is dus geen wet. Je bent dus
niet verplicht om volgens de norm te handelen.
36
37
Als je conform de norm handelt, dan voldoe je impliciet aan de wet.
Als je niet volgens de norm handelt, dan moet je wel aan dezelfde minimale
veiligheidsbescherming voldoen die in de norm zijn opgenomen.
3.VCA Petrochemie: bedoeld voor de bedrijven die kunnen optreden als
‘hoofdaannemer’ van projecten in de (petro-)chemie. Verder is het ook
bedoeld voor bedrijven die onderaannemers inschakelen, waarbij de
werkzaamheden niet routinematig, complex, met een grote omvang en
multidisciplinair zijn.
Sinds 1985 wordt gewerkt aan het op één lijn brengen van de normen
binnen de EU-landen. Normen die inmiddels in de EU geharmoniseerd zijn,
worden aangeduid met ‘EN + nummer’. Zodra een EU-lidstaat een EN norm
ook daadwerkelijk in de nationale norm opneemt, krijgt deze norm een
extra voorvoegsel dat per lidstaat verschilt. Enkele voorbeelden van
geharmoniseerde benamingen zijn:
++ voor Nederland: NEN- EN + nummer
++ voor Duitsland: DIN- EN + nummer
++ voor Engeland: BS- EN + nummer.
2.6
Opleidingen
In het kader van de VCA-certificering worden eisen gesteld aan kwalificatie
van de werknemers. Naast een vakopleiding en ervaring met de uit te voeren
werkzaamheden moeten zij ook een specifieke opleiding volgen:
++ Alle (operationele) werknemers moeten in het bezit zijn van het diploma
‘Basisveiligheid VCA’ (B-VCA).
++ Leidinggevenden op de werkplek moeten in het bezit zijn van het diploma
‘Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden’ (VOL-VCA).
VGM-Checklist Aannemers (VCA)
VCA bestaat sinds 1994. VCA betekent Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Checklist Aannemers. De doelstelling van het VCA-systeem is het voor­
komen van ongevallen. Het VCA-systeem helpt je de veiligheidsprestaties
te verbeteren. Een VCA-gecertificeerd bedrijf met een goede veiligheids­
prestatie is voor opdrachtgevers vaak een eerste voorwaarde om uitgenodigd
te worden voor het maken van een offerte of het gunnen van een opdracht.
VCA is niet wettelijk verplicht. Maar bedrijven vinden VCA wel belangrijk,
uit beleidsmatig en commercieel oogpunt.
Certificering
De VCA-vragenlijst bestaat uit twaalf rubrieken met vragen over veiligheid,
gezondheid en milieu. Een aantal van die vragen zijn ‘must’ vragen. Een bedrijf
komt alleen voor het certificaat in aanmerking als tenminste alle ‘must’ vragen
positief worden beoordeeld. De beoordeling gebeurt door een certificerende
instelling. Een certificaat is drie jaar geldig, mits het bedrijf aan de eisen blijft
voldoen. De certificerende instelling beoordeelt dit minimaal eenmaal per jaar.
Bij de certificering van bedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen drie
certificatieniveaus:
1.VCA*: bedoeld voor bedrijven die geen gebruik maken van onder­
aannemers en waarbij sprake is van werkzaamheden die monodisciplinair,
routinematig, weinig complex én beperkt van omvang zijn.
2.VCA**: bedoeld voor de bedrijven die wel onderaannemers inschakelen
en waarbij de werkzaamheden of multidisciplinair of niet enkel routine­
matig of redelijk complex of van redelijke omvang zijn.
De bedoeling van deze opleiding is dat werknemers zich terdege bewust
worden van de noodzaak van VGM-werken. Het diploma/certificaat is
alleen geldig als het voorzien is van het VCA-logo.
Daarnaast zijn er vaak nog aanvullende opleidingen en trainingen nodig
om risicovolle werkzaamheden op de juiste wijze te kunnen uitvoeren.
Voorbeelden hiervan zijn de cursussen NEN 3140, ‘vorkheftruckchauffeur’
en ‘flensmonteur’. Deze opleidingen zijn voor verschillende bedrijfstakken
vastgelegd in de Gids Opleidingen Risicovol Werk. De werkzaamheden
waarvoor een aanvullende opleiding vereist is, worden vastgesteld aan de
hand van een risico-inventarisatie per bedrijfstak. Afhankelijk van het risico
worden ook eisen gesteld aan de toetsing.
2.7
VGM-Checklist voor Uitzendorganisaties (VCU)
Soms doen bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico
of werken in een risicovolle omgeving, een beroep op uitzendkrachten.
In dit geval wil het uitleenbedrijf er zeker van zijn dat er veilig, gezond en
milieuverantwoord gewerkt wordt. Uitzendorganisaties die in het bezit zijn van
een VCU-certificaat geven die zekerheid. Zij kunnen zich laten certificeren
op basis van een gerichte checklist. Voor intercedenten (bemiddelaars) of
leidinggevenden van een uitzendorganisatie is er de opleiding en het diploma
‘Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU’ (VIL-VCU).
De VCA beschouwt de uitzendkrachten als ‘eigen’ personeel en daarmee zijn
zij je directe collega’s. Maak deze collega’s dus wegwijs in het VGM-werken
van je bedrijf.
38
Join the club.
2.8
VGM-Checklist Opdrachtgevers (VCO)
De VCO is een richtlijn voor opdrachtgevers met als doel ongevallen
te voorkomen door VGM samen te werken met de VCA-gecertificeerde
aannemer. De VCO bevat een aantal minimumeisen, zodat het veiligheids­
systeem van de opdrachtgever optimaal aansluit op dat van de aannemer.
Het uiteindelijke doel is het voorkomen van ongevallen.
2.9
OHSAS 18001
OHSAS 18001 is een wereldwijd geaccepteerde norm die de minimale
vereisten bevat voor een goed arbomanagementsysteem. Deze norm
helpt werkgevers om systematisch invulling te geven aan hun wettelijke
verplichting tot het zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van
werknemers. Het helpt hen tevens om beleid, gericht op het creëren
van optimale arbeidsomstandigheden, op te stellen en uit te voeren.
3
Algemene informatie
over VGM-werken
40
3
Algemene informatie
over VGM-werken
In dit hoofdstuk vind je informatie die belangrijk
is om in alle werksituaties Veilig, Gezond en Milieu­
verantwoord (VGM) te kunnen werken. Het betreft
informatie, aanwijzingen, voorschriften en tips over
veiligheids- en gezondheidssignalering, orde en netheid,
kwaliteitszorg, hygiëne en milieuhygiëne. Ook vind
je informatie over wat je moet doen als er zich een
calamiteit of ongeval voordoet.
41
3.1
Veiligheids- en gezondheidssignalering
Ondanks goede maatregelen kunnen bijvoorbeeld elektriciteit, de aanwezig­heid
van gevaarlijke stoffen of ernstige geluidshinder toch gevaar blijven opleveren.
Op de plaatsen waar zich dat gevaar voordoet, moet een waarschuwingsteken
worden aangebracht. Op de werkplek worden hiervoor universele veiligheids­
signaleringsborden gebruikt. Door middel van eenvoudige, begrijpelijke symbolen
waarschuwen deze borden voor een bepaald gevaar. Andere borden geven
aan welke gedragsregels je in acht moet nemen voor je eigen veiligheid en
die van anderen.
De hiervoor gebruikte borden zijn genormeerd binnen de Europese Unie.
In Nederland zijn de symbolen op de borden vastgelegd in de Arboregeling.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verbodsborden, gebodsborden,
waarschuwingsborden, reddingsborden en borden in verband met brand­
bestrijdingsmateriaal. Een overzicht van de belangrijkste borden voor de
installatiebranche vind je op de volgende pagina’s.
Iets te veel van het goede?
42
Verbodsborden
Deze borden zijn rond,
wit van kleur met een
rode rand en diagonale
band. Op het bord staat
een zwart symbool.
Gebodsborden
Deze borden zijn rond met
een wit symbool op een
blauwe ondergrond.
Verboden te roken
Oogbescherming
verplicht
Vuur, open vlam
en roken verboden
43
Waarschuwings­borden
Deze borden zijn driehoekig,
geel gekleurd met een
zwarte rand. Op het bord
staat een zwart symbool.
Reddingsborden
Deze borden zijn vierkant
of rechthoekig met een
wit symbool op een
groene ondergrond.
Brand­bestrijdings­
materiaalborden
Deze borden zijn vierkant
of rechthoekig met een
wit symbool op een rode
ondergrond.
Veiligheidshandschoenen
verplicht
Gevaar
Eerste hulp
Brandslang
Veiligheidshelm
verplicht
Veiligheidspak
verplicht
Gevaar voor
elektrische spanning
Veiligheidsdouche
Ladder
Verboden met
water te blussen
Gehoorbescherming
verplicht
Individueel harnas
verplicht
Transportvoertuigen
Ogen spoelen
Blusapparaat
Verboden voor
transportvoertuigen
Adembescherming
verplicht
Struikelen
Telefoon voor redding
en eerste hulp
Telefoon voor
brandbestrijding
Geen toegang
voor onbevoegden
Gelaatsbescherming
verplicht
Vallen door hoogteverschil
Brancard
Te volgen richting
(wordt tezamen met
één van de bovenstaande
borden gebruikt)
Niet aanraken
Veiligheidsschoenen
verplicht
Hangende lasten
Vluchtweg / nooduitgang
Radioactieve stoffen
of ioniserende straling
Niet-ioniserende straling
Laserstraal
44
3.2
Orde en netheid op de werkplek
Bij het werk maak je gebruik van materialen, handgereedschappen, stellingen,
trappen, ladders en elektrische machines. Bij het werk ontstaat ook afval,
waardoor rommel kan ontstaan. Als dat het geval is, dan is de werkplek niet
meer overzichtelijk en dat kan gevaarlijk zijn. Orde en netheid zijn belangrijke
voorwaarden voor VGM-werken. Niet alleen op de werkplek moet er orde
en netheid heersen, maar ook in de gemeenschappelijke ruimten, zoals de
toiletten en de was-, kleed- en schaftruimten.
45
Orde en netheid werkt prettig en veilig! Denk bij het opruimen ook aan
het milieu. Voer (milieugevaarlijke) afvalstoffen volgens de richtlijnen en
gescheiden naar soort af.
3.3
Kwaliteitszorg op de werkplek
Wil je goed voetbal spelen, dan moeten de juiste spelers op de juiste plaats
opgesteld staan. Ook moeten de spelers goed getraind zijn en weten wat
ze moeten doen. Op de tribune zitten de ‘klanten’ en zij willen een spannende
wedstrijd zien. Kortom, zij willen waar voor hun geld.
Onze werkzaamheden kun je hiermee vergelijken. Om een project goed
uit te kunnen voeren, moeten werknemers met de juiste kennis en ervaring
worden geselecteerd. De projecten zijn vaak omvangrijk en ingewikkeld.
Er kunnen dus gemakkelijk fouten ontstaan en fouten herstellen kost vaak
veel geld. Erger nog is het ongenoegen van de klant als een project niet
volgens afspraak verloopt. De kans op fouten neemt af wanneer een bedrijf
vanaf de aanvraag tot en met de oplevering systematisch werkt en ervoor
zorgt dat iedereen bekend is met de werkwijze.
Kwaliteitszorg heeft te maken met de manier waarop we ons werk
organiseren, zodat alles direct goed gaat en de klant precies krijgt wat
hij/zij vraagt, wat is afgesproken en waarvoor hij/zij betaalt.
Alles onder controle?
Een aantal tips
++ Raap gevallen voorwerpen direct op.
++ Ruim gemorste chemicaliën en olie direct en milieuverantwoord op.
++ Berg overtollig gereedschap of materiaal op.
++ Verwijder afval (materiaal) zoveel mogelijk direct, maar in ieder
geval dagelijks.
++ Ruim dagelijks de werkplek op.
++ Bevestig snoeren, slangen of kabels zodanig dat niemand er over
kan vallen of struikelen.
Kwaliteitssysteem
Veel bedrijven willen een systematische manier van werken waarborgen.
Daarom maken zij gebruik van een kwaliteitssysteem. Zo’n systeem is
gebaseerd op een norm of richtlijn. Voor de Installatie- en Isolatiebranche
zijn er door de jaren heen voor verschillende activiteiten diverse normen
en richtlijnen opgesteld. Deze worden binnen deze branches nog steeds
toegepast, bijvoorbeeld:
++ BRL 6000 voor het installeren van gas, water en elektrische installaties;
++ BORG voor beveiligingsinstallaties;
++ NCP voor brandmeldinstallaties;
++ F-gassen voor koeltechnische installaties;
++ SCIOS voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties;
++ NEN-EN-ISO 9001, een algemeen toepasbare norm voor
kwaliteitssystemen voor organisaties zoals installatiebedrijven.
De toepassing van een kwaliteitssysteem heeft tot doel fouten te voorkomen
door de werkwijze van aanvraag tot en met oplevering goed te organiseren.
Daarnaast kan met een kwaliteitssysteem de werkwijze verbeterd worden.
46
3.4
47
Ieder bedrijf is uniek. Daarom moet elk bedrijf zelf de regels uit de normen
en richtlijnen ‘vertalen’ in werkmethoden die in de praktijk bruikbaar zijn.
Wel hebben alle kwaliteitssystemen een aantal zaken gemeen:
++ Verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk afgesproken zijn.
++ Er moet gewerkt worden volgens de juiste tekeningen en instructies.
++ Werknemers moeten voldoende opleiding en ervaring hebben voor het
werk dat ze uitvoeren.
++ Vooraf moet zeker gesteld zijn dat de kwaliteit van toegeleverde
materialen voldoet aan de gestelde eisen.
++ Op kritieke punten moeten controles, inspecties of testen worden
uitgevoerd met hiervoor geschikte meetmiddelen.
++ Regelmatig moet beoordeeld worden of de manier van werken tot het gewenste
resultaat leidt en hoe deze werkwijze eventueel verbeterd kan worden.
Effecten van gevaarlijke stoffen op het menselijk lichaam
Er zijn verschillende soorten gevaarlijke stoffen:
++ (Zeer) giftige stoffen kunnen bij inademing, inslikken of opname via
de huid ernstige of blijvende schade aan de gezondheid veroorzaken.
++ Bijtende stoffen kunnen brandwonden op de huid veroorzaken.
Bij inslikken kan verbranding van de mond of slokdarm ontstaan
en bij aanraking met de ogen (ernstig) oogletsel.
++ Irriterende stoffen werken prikkelend op de ogen en ademhalingsorganen.
Tevens kan huidirritatie optreden.
++ Schadelijke stoffen zijn bij inademing, inslikken of opname via de huid
een gevaar voor de gezondheid. Als er sprake is van grotere hoeveelheden
schadelijke stoffen, of langdurige of herhaalde blootstelling aan schadelijke
stoffen, dan zijn de gevaren te vergelijken met die van giftige stoffen.
Hygiëne op de werkplek
Voor hygiëne op de werkplek zijn allereerst voorzieningen nodig om te kunnen
eten, je te kunnen wassen en naar het toilet te kunnen gaan. Meestal zijn
deze voorzieningen aanwezig op vaste locaties, grotere projecten en ook
steeds vaker op kleinere werken. Daarnaast omvat hygiëne op de werkplek
ook persoonlijke hygiëne en hygiënisch werken.
Milieugevaarlijke stoffen kunnen direct of na verloop van tijd gevaarlijke risico’s
met zich meebrengen voor lucht, water of bodem. Besmetting met biologische
stoffen kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Deze besmetting kan
bijvoorbeeld optreden bij onderhoud aan luchtbehandelings­systemen van
kantoren of bij werkzaamheden aan (riool)waterzuiveringsinstallaties.
Ook kunnen monteurs besmet worden in ruimten waar heel veel biologische
producten aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de graan verwerkende industrie
en slachterijen.
Persoonlijke hygiëne
Voor een goede gezondheid is het van belang dat je je handen wast (vóór en)
na een bezoek aan het toilet, regelmatig onder de douche gaat en schone
kleding aantrekt. Het belang van persoonlijke hygiëne spreekt voor zich,
thuis maar ook op de werkplek.
Werkplekhygiëne
Werkplekhygiëne, ook wel ‘arbeidshygiëne’ genoemd, richt zich op zaken
die de gezondheid op het werk kunnen beïnvloeden. Dat is belangrijk,
want tijdens het werk kom je in aanraking met allerlei producten en stoffen
die gevaarlijk kunnen zijn. Als deze in je lichaam komen, kan dat tot allerlei
gezondheidsklachten leiden. Die stoffen zijn gelukkig niet allemaal giftig,
maar ze kunnen onder bepaalde omstandigheden toch schadelijk zijn voor
de gezondheid. Zonder dat je het merkt, kun je ze inademen. Ook als je rookt,
eet of drinkt tijdens werkzaamheden of wanneer je huid contact maakt met
vuile werkkleding, kunnen stoffen ongemerkt je lichaam binnendringen.
Het is een misvatting dat alleen werknemers in de industrie in aanraking
(kunnen) komen met gevaarlijke stoffen. Ook in werkplaatsen, in de bouw of
aan boord van schepen worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Denk aan kitten,
lijmen, verfproducten en oplosmiddelen. Ook het inademen van bouwstof
(kwarts) kan leiden tot gezondheidsklachten. Om veilig en gezond met deze
stoffen te werken, is het van belang dat je een aantal begrippen kent.
Gevaren voor de mens
Gevaarlijke stoffen kunnen je lichaam binnendringen. Soms merk je het effect
direct; je wordt bijvoorbeeld duizelig of krijgt het benauwd. Soms ontstaan
de (gezondheids)klachten pas na verloop van tijd.
De gevaren worden vooral bepaald door de wijze waarop een stof het lichaam
binnendringt. Dit kan via:
1. de mond: door het inslikken van vloeistoffen of vaste stoffen;
2.huidcontact: door opname van diverse stoffen via de slijmvliezen of de huid;
3.de ademhalingsorganen: door inademing van gas, damp, rook, nevel en
fijn verdeelde stof.
In principe zal niemand een schadelijke stof eten of drinken. Toch komt
het op het werk regelmatig voor dat schadelijke stoffen via de mond het
lichaam binnendringen. Dit heeft dan vooral met een slechte persoonlijke
hygiëne te maken. Wie niet vaak genoeg zijn handen wast of schone kleding
aantrekt, loopt de kans dat vaste stoffen of vloeistoffen zich hechten aan
de huid (handen) of de kleding en ongemerkt het lichaam binnendringen.
48
Het meest voorkomende gevaar op het werk zijn de gevaarlijke stoffen
die in de vorm van gas, damp, nevel of stofdeeltjes de lucht verontreinigen
en via de ademhalingsorganen het lichaam binnendringen. Boven een bepaalde
concentratie kan deze verontreiniging hinderlijk zijn of de gezond­heid
schaden. Voorkom dus dat je wordt blootgesteld aan te hoge concentraties
van gevaarlijke stoffen. De vraag is echter wanneer het werken met (milieu)
gevaarlijke stoffen hinderlijk of schadelijk is voor de gezondheid.
Wees ook alert op mogelijke besmetting met biologische stoffen.
Biologische stoffen zijn stoffen die hun oorsprong vinden in levend materiaal
(teken, virussen, bacteriën, etc.). Wanneer je te weinig aandacht besteed
aan persoonlijke hygiëne kunnen gezondheidsklachten optreden.
Grenswaarden van stoffen op de werkplek
Van een groot aantal stoffen is bekend bij welke concentratie deze schadelijk
zijn voor de gezondheid. De mate van luchtverontreiniging op de werkplek
wordt beoordeeld aan de hand van de grenswaarde. De grenswaarde is
de maximale concentratie van een gas, damp, nevel of stof in de lucht,
waarvan bekend is dat herhaalde blootstelling – ook gedurende het gehele
arbeidsleven – niet zal leiden tot schade aan de gezondheid van de mens of
diens nageslacht bij de huidige stand van de wetenschap. Als de concentratie
hoger is dan de grenswaarde, kan er wel gezondheidsschade optreden.
De grenswaarde is dus de bovengrens die niet mag worden overschreden.
Meestal is het niet eenvoudig om te meten in welke concentratie een stof,
gas, damp of nevel op de werkplek voorkomt. Het is van belang dat de
werkplekleiding zich hierover laat adviseren door een preventiemedewerker
(Arbo- of VGM-functionaris).
Maatregelen
De werkgever voert een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit.
Dit is een onderzoek naar de aard en omvang van risico’s op de werkplek.
Op grond van de RI&E wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om
gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen.
Deze maatregelen zijn in de eerste plaats gericht op het voorkomen van
de blootstelling. Dit kan soms door de bron weg te nemen of af te voeren.
Een voorbeeld van een bron maatregel is het spoelen van een waterleiding­
systeem om legionellabesmetting (veteranen ziekte) te voorkomen.
Ook een goede voorbereiding van het werk is noodzakelijk. Het is belangrijk
dat je veilig en gezond werkt met hulpstoffen, zoals kabelvulmiddelen, verf
en oplosmiddelen. Lees daarom altijd de veiligheids- en gezondheidsinformatie
in de bijsluiter of op het etiket. Vraag de werkplekleiding ook om informatie
49
over gevaarlijke stoffen die op de werkplek aanwezig zijn. In het belang van
je eigen gezondheid is het zaak de instructies stipt op te volgen, ook al lijken
de maatregelen soms lastig of misschien wel onzinnig.
Zorg daarnaast altijd voor goede persoonlijke hygiëne en verzorg (kleine)
verwondingen op de juiste manier, zeker als je werkt met gevaarlijke stoffen.
Wanneer deze maatregelen onvoldoende zekerheid bieden of niet uitvoer­
baar zijn, moet je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-en) gebruiken.
Om je te beschermen tegen infecties, bijvoorbeeld voor het werk in een riool­
waterzuiveringsinstallatie, kun je je laten vaccineren in aanvulling op andere
maatregelen. Een vaccinatie kan dus nooit de andere maatregelen vervangen.
Arbeidshygiënische tips
++ Rook, eet of drink niet tijdens het werk.
++ Was vóór het eten, roken, drinken of toiletbezoek eerst je handen.
++ Zorg ervoor dat (milieu)gevaarlijke vloeistoffen niet in contact komen
met je huid.
++ Maak gebruik van de juiste beschermhandschoenen.
++ Zorg ervoor dat in de kantoor- en schaftruimten geen (milieu)gevaarlijke
stoffen staan.
++ Zorg ervoor dat verblijfs- en werkruimten schoon en opgeruimd zijn.
++ Zorg bij het werken met vluchtige producten voor een goede ventilatie.
++ Laat geen etenswaren slingeren, want dat trekt ongedierte aan.
++ Vervang vuile werkkleding tijdig door schone.
++ Blijf niet rondlopen in werkkleding die met olie of schadelijke stoffen
is doordrenkt; dat is niet alleen onhygiënisch, maar ook brandgevaarlijk.
++ Sluit flessen, blikken en dergelijke altijd na gebruik af.
++ Verzorg wondjes aan handen en armen goed, ook al draag je handschoenen
of beschermende kleding.
Vet oplossende stoffen worden via de huid gemakkelijk opgenomen
in het bloed.
Alcohol, geneesmiddelen en gevaarlijke stoffen
De gevaren van alcohol zijn bekend. Veel mensen weten echter niet dat
de combinatie van alcohol en gevaarlijke stoffen zeer schadelijk kan zijn.
Alcohol kan de schadelijke werking van gevaarlijke stoffen versterken.
Het gebruik of onder invloed zijn van alcohol is dan ook verboden.
50
Ook het gebruik van sommige geneesmiddelen kan de gevoeligheid voor
bepaalde gevaarlijke stoffen versterken. Heb je vragen of twijfels, ga dan eerst
naar de preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) of (bedrijfs)arts.
3.5
Milieuhygiëne op de werkplek
Stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu, mogen niet
in de leefomgeving terechtkomen. Door daarop te letten, bescherm je het
milieu en indirect ook je eigen gezondheid. Milieu en gezondheid worden
vaak aangeduid met de term ‘milieuhygiëne’.
51
Meestal is het niet goed mogelijk om de werkplek ergonomisch aan te passen
(ergonomie = mensgericht ontwerpen). Wel kun je klachten voor­komen door
gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals verstelbare werktafels, haspel­
rollers, steekwagens of zogenaamde mosterdpotten bij het kabeltrekken.
Bij het werken op hoogte is het gebruik van rolsteigers een goed hulpmiddel
ter vervanging van ladders en trappen.
Op de werkplek kun je zelf een bijdrage leveren aan milieuhygiënisch werken
door te voorkomen dat (milieu)schadelijke stoffen het water, de lucht en de
bodem verontreinigen. Binnen je eigen bedrijf, maar vaak ook op het project,
is veelal een preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) aangesteld
die je kunt raadplegen over de regels en voorschriften die van toepassing zijn.
Milieuhygiënisch werken
Uit de praktijk blijkt maar al te vaak dat het ontstaan van (milieu)incidenten
het gevolg is van onvoldoende kennis van de procedures voor het veilig
werken. Als je niet weet wat er gebeurt wanneer je een afvalstof met andere
stoffen mengt, kan dat een brand veroorzaken met milieuschade als gevolg.
Milieuhygiënische tips
++ Zorg voor goede afvalscheiding: puin bij puin, papier bij papier, plastic
bij plastic, koper(kabel) bij koper(kabel), etc.
++ Voer chemisch afval af volgens de aanwijzingen op het Veiligheids
informatieblad.
++ Informeer bij twijfel naar de regels voor het afvoeren van bedrijfsafval,
oplosmiddelen en verfafval, accu’s, tl-buizen, condensatoren (PCB’s),
brandmelders, kabelresten, oud ijzer, kitspuiten, etc.
++ Vraag na welke afspraken er zijn gemaakt over het gebruik van
aanwezige afvalcontainers.
++ Voer ook plastic koffiebekers, correctie-inkt, toners, batterijen
en dergelijke op de juiste manier af.
++ Giet geen oplosmiddelen of andere (milieu)gevaarlijke stoffen in het
riool, de gootsteen of afvoerputten.
++ Sluit vaten, blikken of flessen met milieubelastende producten goed
af, zodat ze niet onnodig verdampen.
3.6
Fysieke belasting: houding en beweging
Als monteur heb je een zwaar beroep. Door de aard van het werk moet je
vaak werken in houdingen die belastend zijn voor vooral je nek, schouders,
rug en benen. Langdurige overbelasting kan op den duur gezondheids­
klachten veroorzaken en tot ziekteverzuim leiden.
Let op de juiste manier van tillen. Buig door de knieën, houd de rug recht.
Gouden regels voor fysieke belasting
Als je regelmatig of langdurig op een verkeerde manier je lichaam belast,
kun je ernstige klachten krijgen. Let daarom op de volgende tips.
Wat je vooral wel moet doen
++ Gebruik bij voorkeur hulpmiddelen; Installatie- en Isolatiebranche gerichte
hulpmiddelen vind je onder andere op de website van de Arbocatalogus
voor de Installatie- en Isolatiebranche.
++ Ga recht voor de last staan, buig door de knieën, houd de rug zoveel mogelijk
recht, til rustig en houd de last zoveel mogelijk tegen je lichaam aan.
Waar je vooral op moet letten
++ Voorkom dat je te ver moet reiken.
++ Voorkom te grote belastingen.
++ Til nooit met gedraaide rug.
52
53
++ Til in je eentje niet meer dan 25 kilo.
++ Til minder dan 25 kilo als je regelmatig moet tillen of als je moet
tillen in een ongunstige houding.
++ Vraag je collega’s om hulp bij het verplaatsen van te zware of
grote voorwerpen.
++ Gebruik bij het tillen beide handen en til niet alleen met je vingers.
++ Kijk uit waar je loopt, let op obstakels en gladde vloeren en loop rechtop.
++ Buk en til niet onnodig.
++ Luister naar je lichaam en forceer niets.
++
++
++
++
++
Tips voor duwen en trekken
++ Duwen is beter dan trekken, want bij het duwen helpt je lichaamsgewicht
mee bij het verplaatsen van de last.
++ Gebruik beide handen en houd je handen op een hoogte tussen heup
en schouder.
++ Zorg ervoor dat de werkvloer in de duw- of trekrichting vrij van obstakels is.
Wissel ook zitten, staan en lopen met elkaar af. Het is erg vermoeiend
om langer dan één uur te staan of langer dan twee uur te zitten.
Het werk is minder vermoeiend als je de werkhoudingen – hurken, knielen,
zitten, etc. – zoveel mogelijk afwisselt.
3.7
Tips voor trillingen en schokken
Als je met machines werkt, kan je lichaam worden blootgesteld
aan trillingen of schokken. Dit kan leiden tot rug- of maagklachten.
Werken met boorhamers of handslijpmachines veroorzaken handen armtrillingen, die kunnen leiden tot aandoeningen aan de gewrichten
en de vingers. Denk aan het zogenaamde ‘witte vinger syndroom’, waarbij
de vingers gevoelloos worden, plotseling bleek worden en koud aanvoelen.
Let dus op het volgende:
++ Gebruik handgereedschap dat is voorzien van een gedempt handvat.
++ Gebruik trilling dempende handschoenen als je langdurig werkt met
trillend gereedschap, zoals een boorhamer of klopboormachine.
++ Zorg voor regelmatig onderhoud aan machines.
++ Houd het lichaam en de handen warm.
++ Gebruik demping of isolatie om lichaamstrillingen of schokken
te voorkomen, bijvoorbeeld een geveerde stoel in een vorkheftruck.
Zie je zelf mogelijkheden om de fysieke belasting tijdens het werk te
verlichten, bespreek dit dan met je leidinggevende. Je kan ook zelf suggesties
aandragen om de werkzaamheden op een andere wijze manier uit te voeren.
Denk bijvoor­beeld aan ‘schieten’ in plaats van veelvuldig boren, zodat je
hand- en armtrillingen vermijdt.
Algemene tips voor houding en beweging op de werkplek
++ Gebruik bij voorkeur een steiger en geen ladder.
++ Vermijd ver reiken met je armen.
++ Werk zoveel mogelijk met je ellebogen dicht tegen het lichaam aan.
Vermijd langdurig op één been steunen of staan.
Sta niet langdurig op een oneffen vloer.
Vermijd langdurig geknield of gehurkt werken.
Vermijd gedraaide en scheve houdingen.
Vermijd onnatuurlijke hoofdbewegingen, zoals het ver voor- en achter­
over buigen, hangen en draaien.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-en)
PBM-en beschermen je tegen gevaar. In dit boekje betekent gevaar
de aanwezig­heid van een bron die schadelijk kan zijn voor de veiligheid
of gezond­heid van de mens. Denk bijvoorbeeld aan chloorbleekmiddel,
een product dat je nagenoeg in ieder huis aantreft. Deze stof werkt bijtend
op de ogen en bij inademing veroorzaakt het keelpijn en ademnood. Op de
huid veroorzaakt chloor­bleekmiddel roodheid en blaren. Er is sprake van
een risico als bij een gevaar rekening wordt gehouden met de kans dat
een ongewenste effect optreedt.
Op het werk is het van belang dat alle gevaren en de kans op een
ongewenste situatie (ongeval met letsel) in kaart worden gebracht.
Vraag vóór het starten van de werkzaamheden naar de geldende taak­
risicoanalyse (TRA). Wees kritisch op de beheersmaatregelen en de
voorgeschreven PBM-en. Alleen door de juiste toepassing kun je veilig,
gezond en milieuverantwoord werken.
3.7.1
Bronaanpak en -maatregelen
VGM-werken begint niet met het inzetten van PBM-en, maar begint met
het wegnemen van gevaarlijke en risicovolle bronnen. Bijvoorbeeld door een
lawaaiige machine te vervangen door een stille. Als bestrijding bij de bron
niet mogelijk is, moet de werkgever zoeken naar een collectieve bescherming.
Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven: hij kan de machine in een aparte ruimte
plaatsen, zodat niemand meer last heeft van de herrie. Als ook een collectieve
bescherming niet mogelijk is, moet de werkgever overgaan tot het (gratis)
verstrekken van PBM-en. In de TRA’s (H5 + H6) kun je lezen wanneer je welke
soort en type PBM-en moet gebruiken.
Samen verantwoordelijk
De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer over de juiste PBM-en
beschikt, zodat je het werk zo veilig en gezond mogelijk kunt uitvoeren.
54
55
De werkplekleiding hoort de werknemer goed te instrueren over het
juiste gebruik van PBM-en. Daartegenover geldt voor elke werknemer
de verplichting de verstrekte PBM-en op de juiste wijze te gebruiken.
3.7.2
De PBM-procedures zijn dus een zaak van werkgevers én werknemers.
De Personeelsvertegenwoordiging of de Ondernemingsraad heeft inspraak
bij deze procedures. Dus kun je tips en verbeterpunten daar neerleggen.
Goede veiligheidskleding:
++ is krimpvrij;
++ is functioneel en niet gescheurd;
++ biedt voldoende bewegingsruimte;
++ de mouwen en pijpen zijn glad en sluiten nauw aan;
++ heeft geen omslagen, manchetten en mouwsluitingen;
++ is schoon en wordt regelmatig gewassen.
CE-markering
Aan de constructie van de PBM-en worden in Europa eisen gesteld. Ook mag
het materiaal van een PBM geen gezondheidsrisico’s voor de gebruiker
opleveren. Als het middel aan alle eisen voldoet, mag de fabrikant een
CE-markering aanbrengen. Als een PBM is voorzien van de CE-markering,
mag je er vanuit gaan dat het voldoet aan de gestelde eisen.
Speciale beschermende werkkleding wordt gedragen als algemene werk­
kleding niet voldoende bescherming biedt. Deze kleding wordt gekozen aan
de hand van de vereiste beschermingsgraad en de specifieke werk­omstandig­
heden. Overalls met vlamwerende eigenschappen of speciale eigenschappen
met betrekking tot statische elektriciteit zijn voorbeelden van speciale
beschermende werkkleding.
PBM-en: indeling en soorten
In veel handboeken worden PBM-en ingedeeld volgens het te beschermen
orgaan of lichaamsdeel; dat is ook de ingang bij het bestellen van PBMen. In de dagelijkse praktijk wordt bij de indeling ook wel gekeken naar het
al dan niet verplichte gebruik:
++ Primaire PBM-en waarvan het gebruik algemeen verplicht is; denk aan
beschermende werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril
of ‑helm en gehoorbeschermingsmiddelen.
++ Specifieke PBM-en waarvan het gebruik op voorhand niet verplicht
is gesteld. Deze worden onder andere toegepast bij werkzaamheden
waarbij bronmaatregelen niet mogelijk zijn en/of onvoldoende zekerheid
bieden; denk bijvoorbeeld aan een chemicaliënpak, adembescherming
en beschermhandschoenen.
Let op:
Verkeerd wassen kan de speciale beschermende eigenschappen aantasten.
Volg dus het wasvoorschrift goed op. Kleding die onbedoeld bloot heeft gestaan
aan chemisch gevaarlijke of schadelijke stoffen, moet worden aangeboden aan
een gespecialiseerde wasserij en mag dus niet thuis worden gewassen.
Beschermende kleding
Bij veel bedrijven wordt bedrijfskleding gedragen en die valt soms in de categorie
beschermende kleding. Bedrijfskleding heeft vooral ook een representatieve
functie. Wees je ervan bewust dat schone bedrijfskleding bijdraagt aan een
goed imago van je bedrijf. In specifieke omstandigheden, zoals bij vuil werk
of lassen, wordt van je verwacht dat je beschermende werkkleding over je
(bedrijfs)kleding draagt. Deze kleding beschermt niet alleen tegen vuil worden,
maar biedt ook een zekere mate van veiligheidsbescherming. Daarom wordt
deze kleding ook wel veiligheidskleding genoemd.
Veiligheidskleding
Deze kleding kan tegelijk tegen één of meerdere risico’s bescherming bieden.
Let op de volgende eigenschappen van goede veiligheidskleding.
Slechtweerkleding
Deze kleding biedt bescherming tegen wisselende en extreme klimatologische
omstandigheden, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan kabels en leidingen
in de grond of in een koelhuis. Bij deze kleding is aandacht voor het draag­
comfort absoluut op zijn plaats; met andere woorden, de kleding moet
voldoende ademen.
Signalisatiekleding
Signalisatiekleding of zichtbaarheidskleding draag je om gezien te worden.
Op sommige werkplekken geldt een algemene draagplicht. Soms worden ook
aanvullende eisen gesteld aan de hoeveelheid reflecterend materiaal en de kleur
van het achtergrondmateriaal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij werk­zaam­heden
langs de weg (oranje) of aan het spoor (geel). Raadpleeg bij twijfel je direct
leiding­gevende of de preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris).
3.7.3
Hoofdbescherming
De veiligheidshelm beschermt het hoofd tegen vallende voorwerpen of
stoten. Op sommige werkplekken geldt een algemene draagplicht. Dan moet
je altijd je veiligheidshelm dragen. Dit is onder meer het geval op industriële
(offshore) projecten en op bouwwerken. Een stootpet is geen veiligheidshelm
en mag ook niet als veiligheidshelm gebruikt worden. Een stootpet beschermt
– zoals de naam zegt – tegen stoten en is dus niet bedoeld als bescherming
tegen vallende voorwerpen.
56
57
Gebruikstermijnen
Houd je aan de onderstaande gebruikstermijnen berekend vanaf de
productiedatum of de ingebruiknamedatum van de helm. De productie­
datum staat vermeld in de helm. Noteer in je nieuwe helm meteen de
vervangingsdatum aan de hand van onderstaande informatie.
Gebruikt materiaalMaximale gebruiksduur vanaf de productie­
datum of de datum ingebruikname*
Polyethyleen
3 jaar
Polycarbonaat
5 jaar
ABS Polymeriaat
5 jaar
Textielfenol
10 jaar
Polyester
10 jaar
* Kijk in de gebruiksaanwijzing wat van toepassing is.
Binnenwerk van de hoofdbescherming
Binnenwerken zijn vijf jaar te gebruiken, met uitzondering van Polyethyleen
(drie jaar). De kans is echter aanwezig dat je deze al eerder moet vervangen.
Zodra het binnenwerk van de helm de vorm verliest, niet meer goed past
of beschadigingen vertoont, moet je deze vervangen.
Begint het nou te regenen?
Gebruikstips
++ Leg een veiligheidshelm niet op de hoedenplank van de auto, want het
zonlicht veroudert het kunststof van de helm sneller.
++ Controleer een veiligheidshelm vóór gebruik altijd op mogelijke beschadigingen.
++ Vervang direct een veiligheidshelm die van een grotere hoogte is gevallen,
zichtbaar is beschadigd of door een vallend voorwerp is geraakt.
++ Plak geen stickers op de veiligheidshelm, tenzij je een speciaal hiervoor
bedoelde lijmsoort gebruikt (altijd in overleg met de leverancier of producent
van de helm). De lijm van de sticker kan het kunststof namelijk aantasten.
Vervanging
Voor de productie van veiligheidshelmen worden verschillende soorten kunst­
stoffen gebruikt. Naarmate kunststoffen verouderen, vermindert de kwaliteit
van het materiaal en daarmee de mate van bescherming. De producent geeft
aan wanneer een helm niet meer de vereiste bescherming biedt. Dat kan een
periode na de productiedatum zijn, maar ook een periode na ingebruikname.
Lees daarom de gebruiksaanwijzing en instructie van de producent goed door.
De productiedatum staat in de veiligheidshelm. Op de afbeelding: 1/08 (= januari 2008).
58
3.7.4
59
Er zijn twee soorten gehoorbescherming:
1.Bescherming op de oren: oorkappen draag je meestal wanneer de geluids­
hinder van korte duur is, bijvoorbeeld tijdens het boren en slijpen.
Oorkappen verlagen het geluidsniveau met gemiddeld 15 tot 25dB.
2.Bescherming in de oren: oordopjes, gehoorwatten, oorrolletjes of speciaal
aangemeten otoplastieken zijn de beste oplossing bij regelmatige of
continue geluidsbelasting op de werkplek. Als ze goed worden aangebracht,
verlagen zij het geluid met gemiddeld 10 tot 15dB. Speciaal aangemeten
otoplastieken worden aanbevolen bij voortdurende blootstelling aan
schadelijk geluid. Zij zijn prettiger om te dragen en ze verlagen het geluids­
niveau met 15 tot 30dB. Het gehoor wordt goed beschermd, terwijl je
anderen normaal kunt verstaan.
Oogbescherming
Oogbescherming zorgt voor ongehinderd zicht op het werk en verhindert
dat er rondvliegende deeltjes en gevaarlijke straling in de ogen komen.
Sommige werkzaamheden vereisen speciale oogbeschermingsmiddelen.
Denk aan de lasbril bij autogeen lassen, de laskap of lashelm bij het elektrisch
lassen en de ruimzichtbril of slijpbril bij het slijpen. Een gelaatsscherm
beschermt tegen opspatten van agressieve vloeistoffen, tegen slijpstof
en tegen vlambogen, bijvoorbeeld bij een kortsluiting.
Veiligheidsbril
De veiligheidsbril heeft glazen van gehard glas of kunststof. Voor mensen
die gewoonlijk een bril dragen, kunnen de glazen ook op sterkte worden
geleverd. Afhankelijk van het soort werk dat je moet uitvoeren, wordt er
gekozen voor minerale glazen of kunststof glazen. Kunststof glazen zijn
krasgevoeliger, maar een oppervlaktebehandeling kan de krassen aan­zienlijk
verminderen. Kunststof glazen zijn goed bestand tegen het inbranden van
vonken en/of spatten. Het dragen van een kunststof montuur en glazen
is voor elektrotechnische werkzaamheden aan te bevelen. De chemische
duurzaamheid is echter minder dan die van glas. Kortom, laat je adviseren
door een preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris).
In de (petro-)chemie is het dragen van contactlenzen meestal niet toe­
gestaan en dan moet je dus een bril dragen. Draag je een bril, dan is het
nodig een veiligheidsbril met correctieglazen te dragen.
Veiligheidsbrillen moeten altijd voorzien zijn van zijkappen.
3.7.5
Gehoorbescherming
Lawaai is schadelijk voor het gehoor. Gehoorbescherming wordt aanbevolen
bij geluidsniveaus boven 80dB(A), omdat vanaf deze grens lawaaidoofheid
kan optreden. Bij geluidsniveaus boven 85dB(A) is het dragen van gehoor­
bescherming verplicht.
Gebruikstip
Voorkom infecties in de gehoorgang en zorg voor schone handen als
je oordopjes in je oren stopt.
In de onderstaande tabel kun je zien wat het effect is van de verschillende
gehoorbeschermingsmiddelen.
Geluidsniveau in dB(A)
Watten, proppen, dopjes
Oorkappen
Otoplastieken
tot 90
Goed
Goed
Goed
90 – 95
Voldoende
Goed
Goed
95 – 100
Onvoldoende
Voldoende
Goed
100 – 105
Onvoldoende
Onvoldoende
Voldoende
3.7.6
Voetbescherming
Veiligheidsschoenen en -laarzen beschermen je voeten tegen letsel
veroorzaakt door stoten of vallende voorwerpen. Omdat je schoeisel meestal
de hele dag moet dragen, is het heel belangrijk dat ze comfortabel zitten.
Veiligheidsschoeisel is leverbaar in diverse (wijdte)maten.
60
61
Veiligheidsschoenen en -laarzen worden ingedeeld in de volgende categorieën
(norm EN 345).
Type
Omschrijving
S1
Schoenen voor droge werkomstandigheden. Ze hebben een gesloten hiel,
stalen neus, zijn antistatisch en hebben een energieopname in de hak.
S2
Schoenen voor vochtige werkomstandigheden. Ze hebben dezelfde
eigenschappen als de S1-schoen, maar zijn waterdicht.
S3
Schoenen voor plaatsen waar je in scherpe voorwerpen kunt trappen,
zoals glas, spijkers en draaikrullen. Ze hebben dezelfde eigenschappen als
de S2-schoen, maar zijn voorzien van een stalen tussenzool.
S4 (laars)
Uit één geheel vervaardigde laarzen. Ze kunnen toegepast worden in zeer
vochtige omstandigheden en tijdens het werken met agressieve vloeistoffen.
S5 (laars)
Deze laars heeft dezelfde eigenschappen als de S4-laars, maar heeft
bovendien een stalen tussenzool en een geprofileerd loopvlak.
Onderhoudstips
++ Laat je veiligheidsschoenen aan het einde van de werkdag drogen.
++ Zet je schoenen in een goed geventileerde ruimte, dus niet op of onder
de verwarming en bij voorkeur niet in je kledingkast.
++ Stop geen sokken of andere spullen in je schoenen.
++ Regelmatig reinigen en invetten verhoogt het draagcomfort en verlengt
de levensduur van je schoenen.
Alleen S3-veiligheidsschoenen en S5-veiligheidslaarzen zijn geschikt voor
het werk in de bouw en industrie.
van scherpe, ruwe, puntige of gekartelde materialen kun je het beste
algemeen beschermende handschoenen dragen. Vaak zijn dat lederen
werkhandschoenen met een katoenen rug.
3.7.8
Adembescherming
Adembeschermingsmiddelen zorgen ervoor dat je geen of minder stoffen,
gassen en dampen kan inademen die (mogelijk) schadelijk zijn voor je
gezondheid. Bij adembescherming is geen universele oplossing voorhanden.
De preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) of opdrachtgever
kan de werkgever of leiding­gevende adviseren over het vereiste type
adembescherming.
Er zijn twee categorieën adembeschermingsmiddelen:
1.Afhankelijke adembescherming (filtermaskers): deze bestaan uit een
masker (= gelaatstuk) en een filter. De drager ademt door het filter, dat de
omgevings­lucht ontdoet van ongewenste en/of schadelijke bestanddelen.
2.Onafhankelijke adembescherming: deze voeren door middel van flessen
of een compressor de ademlucht aan vanaf een locatie die gelegen is
buiten de schadelijke werkomgeving.
Afhankelijke adembescherming
De meest gebruikte typen filtermaskers zijn:
++ het wegwerpmasker (FF), bestaande uit een gelaatstuk en een filter om te
ademen, beschermt de luchtwegen tegen vaste stofdeeltjes. Als het masker
niet goed aansluit, kunnen er alsnog vaste deeltjes ingeademd worden;
++ het halfgelaatmaskers kunnen doorgaans uitgerust worden met een stof­
filter en een geschikte filterbus dat bescherming biedt tegen schadelijke
vluchtige stoffen (gassen en dampen);
++ het volgelaatsmasker biedt de grootste bescherming, want het beschermt
ook de ogen. De gebruiksmogelijkheden zijn dezelfde als die van het
halfgelaatmasker.
De verschillende soorten filters voor een filtermasker zijn onder te verdelen
in stoffilters, gas- en dampfilters en combinatiefilters.
3.7.7
Handbescherming
Het werk in de installatiesector stelt hoge eisen aan de ‘vingergevoeligheid’
van werk- en veiligheidshandschoenen. Vandaar dat er voor vrijwel iedere
toepassing een speciale werk- of veiligheidshandschoen is die je handen
beschermt. Daarom is het ook van belang dat het soort werk duidelijk
omschreven wordt. De werkgever of de leidinggevende moet dus vooraf met
een preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) of de opdrachtgever
goed overleggen, zodat het soort handschoenen afgestemd kan worden
op de aard van de werk­zaam­heden. Vooral bij het werken met gevaarlijke
stoffen is de keuze van de juiste handschoenen belangrijk. Bij het verplaatsen
Op de verpakking van het adembeschermingsmiddel en op het artikel zelf vind
je een groot aantal aanduidingen. Zonder compleet te willen zijn, zijn in de
tabel op de volgende pagina de typeaanduidingen samengevat.
62
63
Typeaanduidingen
In de onderstaande tabel vind je de typeaanduidingen voor filters die bescherming
bieden tegen concentraties van gevaarlijke stoffen – kleurcode wit.
Type
Bestemd voor
P1
Inert zwevende stof met een concentratie van 10 mg/m3
P2
Schadelijke stof met een concentratie van 0,1 tot 10 mg/m3 (behalve asbest)
P3
Giftig stof met een concentratie tot 0,1 mg/m3
Asbest
Kankerverwekkende stoffen
In de onderstaande tabel vind je de typeaanduidingen (volgens EN14387)
voor filters die bescherming bieden tegen bepaalde soorten gassen of dampen.
Hierbij wordt ook een kleuraanduiding gehanteerd.
Type filter
Bestemd voor
Kleur van de bus
A
Organische dampen en oplosmiddelen
met een kookpunt ≥65°C
Bruin
AX
Organische dampen en oplosmiddelen
met een kookpunt ≤65°C
Bruin
B
Anorganische gassen en dampen
Grijs
E
Zwaveldioxide (zwavelzuur),
waterstofchloride (zoutzuur)
Geel
K
Ammoniak
Groen
NO
Nitreuze dampen
Blauw
Hg
Kwikdamp
Rood
CO
Koolstofmonoxide
Zwart
concentraties gevaarlijk gas of gevaarlijke damp. In deze gevallen is
het werken met een filtermasker dikwijls niet meer toegestaan en zal
onafhankelijke adembescherming moeten worden gedragen.
Onthoud de volgende vuistregels:
++ Filterklasse 1 is nodig bij een verontreiniging lager dan 0,1 vol.% = 1.000 ppm.
++ Bij een verontreiniging lager dan 0,5 vol.% = 5.000 ppm is filterklasse 2
nodig in combinatie met een volgelaatsmasker.
Beschermingsfactor filtermaskers
De noodzakelijke nominale beschermings- of protectiefactor (NPF of NBF)
geeft de verhouding aan tussen de concentratie gevaarlijke stof op de werk­plek
en de concentratie (grenswaarde) die je via het filtermasker mag inademen.
Een filtermasker met NBF 4 houdt 75% van de gevaarlijke stof, gas, damp
of nevel tegen. Het is belangrijk te weten dat de NBF’s zijn vast­gesteld aan
de hand van een genormaliseerde test. Ook moet je ermee rekening houden
dat een NBF-factor alleen bij correct gebruik betrouwbaar is.
De codering FF wordt gebruikt voor:
++ wegwerpmaskers
++ onderhoudsvrije gas- en dampmaskers.
Gas-filterklasse
De keuze van het juiste filter is ingewikkeld. Overleg met de preventie­
medewerker (Arbo- of VGM-functionaris) of de opdrachtgever is een absolute
noodzaak. Zeker als je in een omgeving moet werken met mogelijk hoge
Of toch liever een stofzuigerzak?
Werkplaats
Magazijn
Wees zuinig op je gezondheid. Het is niet macho, maar superdom om geen
PBM-en te dragen.
Offshore
Gebruik onafhankelijke adembescherming wanneer:
++ er sprake is van een ernstige verontreiniging, groter dan 1,0 vol.%
ofwel 10.000 ppm;
++ de concentratie die voor het filtermasker maximaal is toegestaan,
wordt overschreden;
++ het zuurstofpercentage lager is dan circa 19 vol.% (circa 21 vol.% is normaal);
++ er bij werkzaamheden in besloten ruimten adembescherming noodzakelijk is.
Infratechniek
Het gebruik van een persluchtmaskers is alleen toegestaan wanneer
je hiervoor bent opgeleid en in het bezit bent van een geldig certificaat.
Industrie
Onafhankelijke adembescherming
Om bij het gebruik van onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen
risico’s te vermijden, is het nodig dat je een medische keuring ondergaat en
een training volgt. Als je een slechte conditie hebt of je longen functioneren
niet goed, dan kan een geringe ademweerstand problemen opleveren.
Informeer naar deze keuring bij je bedrijfsarts; via je leidinggevende kun
je contact opnemen.
Utiliteitsbouw
Gebruiktips:
++ Filtermaskers gaan niet eeuwig mee. Vervang ze tijdig. De gebruiksduur
is sterk afhankelijk van de concentratie waarbij wordt gewerkt.
++ Lees vóór gebruik de bijsluiter.
++ Het filtermasker waarschuwt niet tegen zuurstoftekort. Er moet dus
altijd voldoende zuurstof aanwezig en gegarandeerd zijn.
++ Gebruik geen filtermaskers in besloten ruimten, maar onafhankelijke
adembescherming.
++ Baardgroei belemmert het effect van een masker.
++ Filterbussen moeten na gebruik als chemisch afval worden ingezameld.
65
Service &
onderhoud
64
O
X
X
X
X
O
O
+ Oordoppen en -watten en rollen
X
X
X
X
X
O
O
+ Oorkappen
X
X
X
X
X
O
O
+ Otoplastieken
O
O
O
O
O
X
O
+ Veiligheidsbril (in plan en correctie)
O
O
X
O
X
X
O
+ Beschermbril
X
X
O
X
O
O
O
O
X
X
X
O
O
+ Werkhandschoenen (amerikaantjes)
O
X
X
X
X
X
O
+ Beschermhandschoenen (enige vinger gevoeligheid)
O
X
X
X
X
O
O
+ Beschermhandschoen (vloeistofdicht)
O
O
X
O
X
O
O
X/O
X
X
X/O
X/O
X/O
O
O
X/O
X/O
Hoofdbeschermingsmiddelen
+ Veiligheidshelm
Gehoorbeschermingsmiddelen
Oogbeschermingsmiddelen
Adembeschermingsmiddelen
+ Filtermasker; fijn stof
Handbeschermingsmiddelen
Voet- en beenbescherming
+ Veiligheidsschoen S2 hoog/ laag
X
+ Veiligheidsschoen S3 hoog/ laag (stalen tussen zool)
O
+ Veiligheidslaars S5 (stalen tussen zool)
X
X
X
X
O
O
O/X
O
Beschermende kleding
+ Overall
O
X/O
+ Overall NVO-kwaliteit
Overzicht PBM-en
Het overzicht hiernaast bevat de meest gebruikte primaire PBM-en.
Per werkplek staat aangegeven welke PBM-en gebruikt worden. Laat je
ter plaatse informeren. Is het niet duidelijk, vraag het dan aan je direct
leidinggevende.
X/O
X
X
+ Broek met jas
O
O/X
O/X
+ Doorwerkkleding
O
X
X
+ Doorwerkkleding NVO-kwaliteit
O
+ Signalisatiekleding (vest, jas)
O
+ Werkkleding (broek, polo, trui, enz)
X
NVO = Niet Vlam Onderhoudend
X = geadviseerd als beslist noodzakelijk
O = optioneel
X
X
X
66
3.8
67
Calamiteitenpreventie en bedrijfshulpverlening
Bij een calamiteit, denk aan een brand, explosie, een ongeval met persoonlijk
letsel, het ontsnappen van gevaarlijke stoffen of bijna-ongeval, moet er zo
snel mogelijk hulp worden verleend. Zo nodig moeten professionele hulp­
diensten (brandweer, politie of ambulancedienst) meteen worden gealarmeerd.
In afwachting van hun komst moet de zogenaamde bedrijfshulpverlening met
de juiste middelen zelf hulp bieden.
Het aantal BHV-ers en de mate van deskundigheid is onder andere
afhankelijk van:
++ de uitgestrektheid van het bedrijfsterrein (een BHV-er moet binnen
enkele minuten ter plekke kunnen zijn);
++ de (bijzondere) risico’s op het project;
++ het aantal werknemers op de locatie en hun aanwezigheidstijden
(bijvoorbeeld ploegendienst).
In deze paragraaf vind je informatie over hoe je dan in verschillende
werksituaties (levensreddend) moet handelen.
De taken van een BHV-er zijn:
++ eerste hulp bij ongevallen (EHBO) verlenen;
++ beginnende brandjes bestrijden;
++ de aanwezige personen in noodsituaties alarmeren en afhankelijk
van de calamiteit inruimen of ontruimen;
++ professionele hulpverleners alarmeren en met hen samenwerken.
Calamiteitenplan
Een calamiteiten- of rampenplan is een noodprocedure. Het plan beschrijft
hoe in een noodsituatie op een zo efficiënt mogelijke wijze hulp kan worden
verleend. Ieder bedrijf is verplicht om zo’n plan op te stellen en duidelijk te
maken wie wat moet doen. Dat betekent dat er eerst geïnventariseerd moet
worden welke calamiteiten zich kunnen voordoen en welke hulpverlening er
per calamiteit nodig is. Op die manier kunnen de gevolgen voor werknemers,
omwonenden en het milieu beperkt worden. Denk dan aan hulpmiddelen, zoals
EHBO- en brandblusmiddelen, maar ook aan opleidingen die nodig zijn, zodat
werknemers EHBO kunnen verlenen en een brandblusser kunnen bedienen.
Voorbereiding
De werkzaamheden in de installatietechniek zijn zeer gevarieerd en worden
op een groot aantal verschillende werkplekken uitgevoerd. Die variatie maakt
dat er zich op het werk incidenten van allerlei aard kunnen voordoen. Bij werk­
zaamheden in de (proces)industrie kan de schade enorm zijn. Deze bedrijven
geven dan ook aan de externe veiligheid een hoge prioriteit. Onder externe
veiligheid wordt verstaan alle activiteiten bedoeld om rampsituaties te voor­
komen en de eventuele gevolgen te beperken. Iedereen die op het bedrijfs­
terrein komt, moet zich strikt aan de regels houden.
Op sommige werkplekken werk je samen met werknemers van andere
bedrijven. Ook dan kan een incident of calamiteit ontstaan. Daarom moeten
de diverse bedrijven vóór het werk begint onderling afspraken over de bedrijfs­
hulpverlening op het werk maken.
Bedrijfshulpverlening
Bij een calamiteit moeten de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) alvast hulp
verlenen in afwachting van de komst van de professionele hulpverleners.
De werkgever is verplicht de bedrijfshulpverlening te regelen. Op iedere
locatie en bij ieder project moeten er één of meerdere BHV-ers aanwezig zijn.
Zij krijgen een speciale opleiding en volgen regelmatig een herhalingstraining.
Wat te doen op een nieuwe werkplek
Als je voor het eerst ergens gaat werken, is het van groot belang
dat de werkplekleiding je informeert over:
++ de regels op het werk;
++ de eventuele noodprocedure voor de werkzaamheden;
++ de organisatie van de bedrijfshulpverlening op het project;
++ de wijze waarop je de BHV-ers kunt alarmeren en herkennen.
Word je niet geïnformeerd, vraag dan naar deze informatie bij je
direct leiding­gevende, de opdrachtgever of de preventiemedewerker
(Arbo- of VGM-functionaris).
Wat je in ieder geval moet weten:
++ Hoe je calamiteiten moet melden.
++ Hoe je een BHV-er kunt herkennen en hoe je ze kunt alarmeren.
++ Hoe je bij een beginnende brand kunt alarmeren, of er een alarm­
nummer is en waar je de kleine blusmiddelen kunt vinden.
++ Welke alarmsignalen er worden gebruikt.
++ Wat je moet doen bij het horen van de alarmsignalen.
++ Hoe je gebruik kunt maken van de noodvoorzieningen.
Verstrek geen inlichtingen!
Een calamiteit kan heel schadelijk zijn voor de reputatie van een bedrijf.
Vooral als er na de calamiteit allerlei tegenstrijdige informatie in de pers
verschijnt. Bedrijven spreken af wie de woordvoerder is, zodat er geen
onjuiste berichten de ronde doen. Daarom is het van belang dat je geen
inlichtingen aan derden verstrekt zonder medeweten van de werkplekleiding.
68
3.9
69
Bedrijfsongevallen
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch een ongeval plaatsvinden. Dan is
allereerst een goede afhandeling van groot belang. De BHV-ers en professionele
hulpdiensten moeten worden gealarmeerd en komen in actie. Daarna wordt er
een onderzoek gestart naar de oorzaak. De meeste bedrijven hebben een interne
instructie voor het melden en registreren van incidenten en bedrijfsongevallen.
4.Meld het ongeval zo snel mogelijk aan de preventiemedewerker (Arboof VGM-functionaris). Bij een klein bedrijf neemt meestal de directeur
of zijn gemachtigde deze taken op zich.
5.Ongevallen waarbij iemand (mogelijk) blijvend lichamelijk letsel heeft
opgelopen en/of ongevallen met dodelijke afloop, moeten door de werk­­gever
aan de Inspectie SZW worden gemeld. Laat in deze gevallen de ongeval­
situatie intact. Haal dus niets weg en verander niets, tenzij dit nodig is om
erger te voorkomen.
6.Vul het standaard ongevalsrapport zo volledig mogelijk in en stuur het
naar de preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris).
Wat is een bedrijfsongeval en bijna-ongeval?
De officiële definitie van een bedrijfsongeval luidt als volgt: “Een bedrijfs­
ongeval is een ongewilde gebeurtenis, veroorzaakt door een onveilige
handeling en/of situatie.” In deze definitie wordt alleen de oorzaak van het
ongeval genoemd. De gevolgen worden niet genoemd, omdat deze meestal
door het toeval bepaald worden. Een voorbeeld: in de werkplaats valt een
stalen plaat uit de kraan. Meestal loopt zoiets goed af, omdat er niemand
onder de last stond. Hier is sprake van een bijna-ongeval. Staat er toevallig
wel iemand onder de last, dan loopt deze persoon waarschijnlijk zwaar
lichamelijk letsel op. De oorzaak is in beide situaties dezelfde, maar het toeval
bepaalt de gevolgen. Een onderzoek naar de oorzaak van een bijna-ongeval
kan voorkomen dat zoiets de volgende keer verkeerd afloopt.
Meld (bijna-)ongevallen, gevaarlijke situaties, risico’s en materiële schade.
Iedereen heeft de plicht om gevaarlijke situaties of situaties die hiertoe
kunnen leiden, meteen te melden bij de direct leidinggevende. Ook een
(milieu)ongeval of (milieu)hinder, zoals stank en lawaai, moet je melden bij
de direct leidinggevende. Dit geldt ook voor een ongeval met schade aan
gebouwen, materieel, grondstoffen of producten. De direct leidinggevende
moet vervolgens actie ondernemen en maatregelen nemen.
3.10
Haast geboden: natuurlijk. Paniek? Nee!
Wat je moet doen na een bedrijfsongeval
1.Zorg voor eerste hulp (BHV) en voorkom erger. Kijk dus of er bijvoorbeeld aan­
rijdgevaar bestaat, constructies kunnen bezwijken, of delen kunnen (om)vallen.
2.Bel het alarmnummer (dat kan 112 zijn) en geef de exacte locatie door.
Een bouwlocatie is soms moeilijk te vinden. Stuur in dat geval iemand
naar buiten om de ambulance naar de plek van het ongeval te leiden.
3.Laat de naaste verwanten van getroffene inlichten en zorg zo nodig voor bege­
leiding naar het ziekenhuis. Je kunt dit bijvoorbeeld via kantoor laten regelen.
Levensreddend handelen
Een ongeval gebeurt altijd onverwachts. Als mensen daarbij ernstig gewond
raken, kan goede eerstehulpverlening soms levens redden. De eerste minuten na
het ongeval is het slachtoffer aangewezen op de hulp van mensen die (toevallig)
in de buurt zijn. Deze paragraaf geeft enkele aanwijzingen, zodat je adequaat kan
handelen in afwachting van de komst van de professionele hulpdiensten. Let wel,
in de beschreven noodsituaties is en blijft professionele hulp altijd nodig.
Vier basisregels
1. De situatie in kaart brengen
++ Denk aan je eigen veiligheid en die van de omstanders.
++ Ga na wat er gebeurd is.
++ Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting.
2.Alarmeren
++ Alarmeer BHV-ers of bel bij afwezigheid daarvan het alarmnummer 112.
++ Meld daarbij de locatie/plaats, zo mogelijk het soort letsel en het
aantal slachtoffers.
3. Eerste hulp bieden
++ Blijf bij het slachtoffer.
++ Houd het slachtoffer zo nodig warm.
4. Vervoer regelen
++ Verplaats het slachtoffer niet, tenzij dat echt noodzakelijk is.
++ Wacht tot er deskundige hulp is en laat deze het slachtoffer vervoeren.
70
Reactie?
Reactie?
Mond-op-mondbeademing
Wat te doen als het slachtoffer niet meer ademt
1. Herken de symptomen
Iemand die niet meer ademt, is bewusteloos, heeft
blauwe lippen en trekt blauw weg om de mond.
De ademhaling kan stoppen als gevolg van onder
andere verdrinking, verslikking of een hartstilstand.
2. Controleer de ademhaling
Leg je vlakke hand met gespreide vingers op
de overgang tussen borstkas en buik en luister
naar de ademhaling. Bij een normaal ademend
persoon voel je de borstkas bewegen of hoor
je de ademhaling.
3.Pas mond-op-mondbeademing toe
++ Neem de juiste positie in: leg het slachtoffer
op de rug. Kniel met beide knieën naast
het hoofd. Leg een hand op het voorhoofd.
Plaats twee vingers onder het benige
gedeelte van de kin, kantel het hoofd
achterover en lift de kin.
++ Knijp de neus dicht: doe dat met je duim
en wijsvinger van de hand die op het voor­
hoofd van het slachtoffer rust. Adem één
keer diep in en uit.
++ Blaas je adem in en kijk: je beademt het
slachtoffer met de lucht die je uitademt;
die bevat nog ruim voldoende zuurstof
om iemand in leven te houden. Plaats je
wijd geopende mond om de mond van
het slachtoffer. Adem in en blaas je adem
gedurende twee seconden in de mond van
het slachtoffer. Kijk tijdens het uitblazen
naar de borst van het slachtoffer.
++ Als de borst duidelijk omhoog komt,
heb je voldoende lucht ingeblazen.
++ Laat uitademen: haal je mond van de
mond van het slachtoffer, zodat het kan
uitademen. Kijk of de borst weer terugveert.
Adem in en blaas dan opnieuw lucht in.
Let op dat je de uitgeademde lucht van het
slachtoffer niet inademt.
Als het slachtoffer niet meer ademt, dient er
volgens de laatste EHBO-richtlijnen direct gestart
te worden met reanimeren. Dat betekent beademen
én hartmassage toepassen. Pas alleen hartmassage
toe als je de techniek beheerst.
71
Wat te doen als het slachtoffer
bewusteloos is
1.Controleer of het slachtoffer bij bewustzijn
is: spreek hem/haar aan. Als het slachtoffer
niet reageert, schud dan voorzichtig
aan de schouders, terwijl je ervoor zorgt
dat het hoofd zo min mogelijk beweegt.
2.Controleer de ademhaling: reageert het
slachtoffer niet, maar ademt het wel,
dan is het slachtoffer bewusteloos.
3.Plaats het slachtoffer in stabiele zijligging.
4.Maak de mond van het slachtoffer vrij,
zodat hij/zij ongehinderd kan ademhalen.
5.Maak knellende kleding los.
Wat te doen bij een hartinfarct
1.Herken de symptomen:
++ Heftige, samentrekkende pijn
middenvoor in de borst.
++ Pijn die langer dan 15 minuten
aanhoudt, zelfs al zit of ligt het
slachtoffer rustig.
++ Pijn die uitstraalt naar de hals,
rug of armen.
++ Het slachtoffer kan onrustig
of misselijk zijn, transpireren
en zelfs braken.
2.Bel onmiddellijk 112 en meld dat het
om een hartprobleem gaat.
3.Laat de patiënt rustig in een halfzittende
houding zitten in afwachting van de
komst van deskundige medische hulp.
4.Blijf bij het slachtoffer en controleer
of hij/zij bij bewustzijn blijft door met
hem/haar te praten.
5.Controleer de ademhaling door de
beweging van de borstkas in de gaten
te houden.
Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging
als de ademhaling verslechtert.
72
Let op:
Korte scherpe pijnsteken op één plek op de borst wijzen vrijwel nooit
op een hartinfarct.
Wat te doen bij een elektriciteitsongeval
1.Herken de symptomen: bij een elektriciteitsongeval (elektrocutie)
kunnen verbranding of hartritmestoornissen optreden. Het soort en
de ernst van het letsel is onder meer afhankelijk van de stroomsterkte,
tijdsduur, stroomdoorgang en frequentie.
2.Denk aan je eigen veiligheid: de oorzaak van het ongeval is mogelijk
nog niet weggenomen.
3.Koel brandwonden bij voorkeur met lauw water gedurende minimaal
15 minuten.
4.Reanimeer direct bij een hartstilstand: pas hartmassage en beademing
toe, doe dit alleen als je de techniek beheerst.
5.Breng het slachtoffer altijd, ook als het goed afloopt, voor observatie
naar een arts of ziekenhuis. Laat het slachtoffer in geen geval zelf
rijden, want er kan (als)nog een hartstilstand optreden.
Hartstilstand en fibrilleren
Het hart is een holle spier die door een samentrekkende beweging bloed
door het lichaam pompt. De samentrekkende beweging van de spier
wordt veroorzaakt door het ritmisch afgeven van elektrische stroompjes.
Die stroompjes worden afgegeven door een zogenaamde ‘sinusknoop’.
Als iemand een elektrische schok heeft gehad, kan het gebeuren dat het
ritme waarin de stroompjes aan het hart worden afgegeven, verstoord
is en het hart willekeurig samentrekt. Dat heet ‘fibrilleren’. Een fibrillerend
hart pompt geen bloed rond. Het afgeven van de elektrische stroompjes
kan ook spontaan stoppen. Dan is er sprake van een hartstilstand.
In beide situaties is er een redelijke kans dat het hart weer ‘op gang kan
worden geholpen’ door gebruik te maken van een Automatische Externe
Defibrillator (AED). Een AED geeft – net als een sinusknoop – een sterke
elektrische schok die het hart zo laat ‘schrikken’ dat de sinusknoop de
functie weer overneemt. Je kan het vergelijken met een noodstart met
een hulp-accu, die je in de winter gebruikt als je eigen accu niet sterk
genoeg is om de motor te starten. Een AED heeft twee pleisters aan
snoertjes. De pleisters moeten volgens de aanwijzing op de AED worden
aangebracht op de borst. Volg verder de gesproken gebruiksaanwijzing.
Er kan niets verkeerd gaan. Als een AED niet goed is aangesloten, werkt
die niet. Bovenstaande situaties komen dagelijks voor en het gebruik van
de AED heeft al vele levens gered.
73
Wat te doen bij brandwonden
De eerste en enige hulp die je kan bieden, is langdurig koelen bij voorkeur
met lauw water. Het water mag niet te koud zijn, want het slachtoffer kan
het contact met zeer koud water niet lang volhouden. Een brandwond moet
je minimaal 15 minuten koelen. Is de pijn niet afgenomen, koel dan nogmaals
15 minuten.
Wat je moet doen:
1.Koel de wond ca. 15 minuten of totdat de pijn is afgenomen.
Koel met lauw stromend leidingwater.
2.Voorkom onderkoeling, gebruik geen koud water en koel alleen de wond.
3.Verwijder alleen de kleding die niet aan de wond kleeft.
4.Waarschuw een arts bij blaren, een aangetaste huid of elektrische
en chemische verbrandingen.
5.Smeer niets op de brandwond.
6.Bedek de wond met een steriel verband of een schone doek.
7.Geef het slachtoffer geen eten of drinken.
8.Vervoer het slachtoffer indien mogelijk zittend.
Voor alle verbrandingen geldt: eerst water, de rest komt later.
Hoe bloedingen te stelpen
1.Herken de symptomen. Er zijn twee soorten bloedingen:
++ Slagaderlijke bloeding: het bloed stroomt stootsgewijs uit de wond
en is lichtrood van kleur.
++ Aderlijke bloeding: het bloed stroomt gelijkmatig uit de wond
en is donkerrood van kleur.
2.Stop in beide gevallen het bloeden zo snel mogelijk: druk de wond dicht
met een doek of met de duim; bij een grote wond doe je dat met de vuist.
Een slagaderlijke bloeding kan soms worden dichtgedrukt tegen het
onderliggende bot, in dat geval moet je wel de techniek beheersen.
3.Breng als dat mogelijk is, het getroffen lichaamsdeel omhoog.
4.Breng het slachtoffer zo snel mogelijk naar een arts of EHBO-er
of bel 112 bij ernstige bloedingen.
74
3.11
Brand en brandbestrijding
Brand kan op veel manieren ontstaan, bijvoorbeeld doordat er met brandbaar
materiaal wordt gewerkt. Er zijn ook verschillende soorten branden.
Kennis over het ontstaan van brand en van de verschillende soorten branden
is nodig om te bepalen hoe en waarmee je een brand kunt blussen.
brandbare stof
zuu
rsto
f
brandbare stof
Let op:
Breng het slachtoffer dat schadelijke stoffen heeft ingeademd of ermee
in aanraking is geweest, altijd direct naar een arts. In het geval de
vergiftigingsverschijnselen zich pas na enige tijd openbaren, kan de arts
preventief behandelen.
p.
tem
ngs
ndi
bra
ont
p.
tem
ngs
ndi
bra
ont
p.
tem
ngs
ndi
bra
ont
Wat te doen bij aanraking met giftige of bijtende stoffen
1.Breng het slachtoffer buiten het gevarengebied.
2.Verwijder de natte kleding.
3.Spoel de aangetaste huid minstens 30 minuten met lauw stromend water.
Als het slachtoffer over zijn gehele lichaam is aangetast, leg hem/haar
dan in een bad.
4.Raak de aangetaste huid niet aan.
5.Raadpleeg direct een arts.
6.Toon de arts het etiket of het productinformatieblad van de betreffende
stof(fen), zodat hij weet om wat voor soort stof het gaat.
zuu
rsto
f
Verbranding
Een brand ontstaat als er drie factoren (branddriehoek) tegelijkertijd
aanwezig zijn:
1.Een brandbare stof.
2.Ontbrandingstemperatuur.
3.Zuurstof.
zuu
rsto
f
Wat te doen bij inademing van schadelijke stoffen, gassen of dampen
1.Bescherm jezelf.
2. Breng het slachtoffer in de frisse lucht.
3.Pas, indien nodig, mond-op-mondbeademing toe. Let er op dat je
niet de adem van het slachtoffer inademt, die kan schadelijke gassen
of dampen bevatten.
4.Breng het slachtoffer direct naar een arts.
5.Toon de arts het etiket of het productinformatieblad van de betreffende
stof(fen), zodat hij/zij weet om wat voor soort vergiftiging het gaat.
75
brandbare stof
Om een brand te blussen moet er één van die factoren worden weggenomen.
Aan de hand van de brandbare stof (factor 1 uit de branddriehoek) is een
indeling gemaakt in ‘brandklassen’. Het is belangrijk om te weten dat op elk
blusmiddel de brandklasse vermeld staat. Zo weet je precies welk blusmiddel
je voor welke brand moet gebruiken.
Brandklassen
Vaste-stofbranden
Brandklasse A
Vloeistofbranden
Brandklasse B
Gasbranden
Brandklasse C
Metaalbranden
Brandklasse D
76
Brandhaspel
Soorten blusmiddelen voor een beginnende brand
Een beginnende brand blus je met kleine blusmiddelen, onder andere met:
1. Water uit een brandhaspel
Water heeft een afkoelende werking. Al een kleine hoeveelheid water kan
in een korte tijd een grote hoeveelheid warmte opnemen. Dit wordt versterkt
doordat het water verdampt. Water heeft het grootste effect als al het
water dat in de brandhaard wordt gespoten, overgaat in stoom. Water als
blusmiddel is beschikbaar via een brandhaspel, die je meestal in gangen
aantreft. De brandslang van een haspel is meestal 20 meter lang.
Methode van blussen
Blus in eerste instantie met de sproeistraal en pas daarna met de gebonden
(volle) straal op de kern van de brand.
Let op:
Gebruik de brandhaspel niet voor het bijvullen van plantenbakken of het
afspuiten van een auto. Bij het gebruik van een brandslanghaspel bestaat
altijd het gevaar dat het water verontreinigd is met de legionellabacterie.
77
De soort blusstof en de toepasbaarheid voor verschillende brandklassen staan aangegeven
op het blustoestel.
2. Schuimblusser
Een schuimblusser heeft een afremmende werking en bevat een schuim­
vormend middel dat is toegevoegd aan water. Het water koelt het bespoten
oppervlak en het schuim beperkt de verdamping en absorbeert gedeeltelijk
de stralingswarmte. De blusser is geschikt voor brandklassen A en B.
Sommige schuimblussers zijn voorzien van een speciaal niet-geleidend schuim­
vormend middel dat ook geschikt is voor het blussen van elektriciteitsbranden.
In dat geval staat dat vermeld op de blusser.
Methode van blussen
++ Houd de blusser rechtop.
++ Verwijder de borgpen en activeer de cilinder.
++ Richt het spuitstuk.
++ Druk de knijpkraan in.
78
Keuze van het juiste blusmiddel bij een beginnende brand
In de tabel hiernaast vind je een overzicht van de diverse blusmiddelen die
geschikt zijn bij een beginnende brand en hun toepassingsgebied. Lees de
tabel, zodat je in een noodsituatie weet welke blusser je moet gebruiken.
Lees vooraf ook de gebruiksaanwijzingen op het blustoestel en check de
houdbaarheidsdatum op de sticker.
CO2-blusser
Poederblusser P*
Poederblusser PG*
Poederblusser PM*
Blussen van elektriciteitsbranden
Bij het blussen van een zogenaamde elektriciteitsbrand is extra voorzichtig­
heid geboden. In een schakel- en verdeelinrichting mag beslist geen water
worden gebruikt. Een elektriciteitsbrand kan worden geblust met koolzuur­
sneeuw en met sommige poeders.
Schuimblusser
Methode van blussen
++ Verwijder de borgpen en activeer de cilinder.
++ Spuit de blusstof stootsgewijs laag in het vuur.
++ Richt bij vloeistofbranden de straal niet op de vloeistof.
++ Kom niet te dicht in de buurt van de brand.
++ Houd rekening met de werplengte; de werplengte van een 6 kg blusser
is 8 meter en de spuitduur is 10 seconden.
Brandhaspel
4. Poederblusser
Deze blussers bevatten een poeder dat de verbrandingsreactie verstoort.
In een poederblusser kunnen verschillende soorten bluspoeders zitten.
Brandstof
Methode van blussen
++ Houd de blusser altijd rechtop.
++ Verwijder de borgpen.
++ Houd het handvat van de expansiekoker vast.
++ Nader met de expansiekoker de brand zo dicht mogelijk.
++ Dek met het blusgas de vlammen af.
++ Houd rekening met de werplengte; de werplengte van een 6 kg blusser
is ongeveer 4 meter en de spuitduur is 19 seconden.
Blusmiddel geschikt voor
een beginnende brand
Brand
Brandklasse
3. Koolzuursneeuwblusser (CO2-blusser)
CO2 heeft een verstikkende werking door het wegnemen van de zuurstof.
Het blusgas staat onder een druk van ongeveer 65 bar. Door middel van
een expansiekoker wordt de druk teruggebracht naar de omgevingsdruk.
Hierbij koelt het gas af tot ca. -80°C. CO2-blussers zijn in veel uitvoeringen
te verkrijgen, variërend van 2 tot 30 kg.
79
A
Vaste stoffen,
behalve metalen
Oppervlaktebrand van stoffen
zoals hout, papier, textiel
++
+
+/-
-
++
-
A
Vaste stoffen,
behalve metalen
Kernbrand in stoffen, zoals
hout, poetskatoen en steenkool
++
+/-
-
++
-
-
A
Vaste stoffen,
behalve metalen
Stoffen die bij verhitting
gemakkelijk ontleden,
zoals schuimrubber en plastic
+
-
-
-
++
-
B
Vloeistoffen
Benzine, benzol, verf, teer,
lak, asfalt, vet, olie e.d.
niet mengbaar met water
-
+/-
+
++
+
-
B
Vloeistoffen
Alcoholen
+/-
-
+
++
+
-
C
Gassen
Uitstromend gas, zoals butaan,
methaan, aardgas e.d.
-
-
+/-
++
+
-
D
Metalen
Magnesium, natrium, kalium,
aluminium
+
++
+
-
Elektrische apparatuur
onder spanning
Schakelborden, verdeelkasten,
kasten, transformatoren,
motoren, computers,
kopieerapparatuur e.d.
++** +/-**
++ zeer goed + goed +/- redelijk - slecht gevaarlijk
* soort bluspoeder (aangegeven op blusser) ** niet voor schakelinrichting
Brandklasse F geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van grote hoeveelheden
(meer dan 5 liter) zeer hete oliën en vetten, bijvoorbeeld in grote frituurovens.
80
Wat te doen bij een brand
Als er op de locatie geen specifieke voorschriften gelden, handel dan als volgt:
++ Waarschuw bij een brand altijd direct de brandweer; kleine branden
kunnen immers in enkele minuten uitgroeien tot een grote brand.
++ Zorg ervoor dat mensen zo snel mogelijk naar een veilige plaats gaan
of worden gebracht; dat is de eerste prioriteit.
++ Probeer zelf alleen beginnende branden te blussen en laat dat bij voor­
keur doen door een geoefende bedrijfshulpverlener.
Ga bij het blussen als volgt te werk
++ Neem geen onnodige risico’s; opereer bij voorkeur niet alleen.
++ Gebruik het juiste blusmiddel.
++ Ga naar een veilige plaats als de brand te groot of onbeheersbaar wordt.
++ Ga tijdens het blussen in de buitenlucht altijd met de wind in je rug staan.
++ Blus van buiten naar binnen en richt de blusstraal op de onderkant van
de vlammen.
++ Als je een brandslang gebruikt, blus dan eerst met een sproeistraal en
daarna met de gebonden (volle) straal om de kern van de brand te blussen.
Aandachtspunten bij het blussen met bluscilinders, zoals een
poederblusser of schuimblusser
++ Verwijder de borging en activeer de cilinder.
++ Houd de cilinder altijd in een hoek van 60 graden van je af gericht.
++ Blus bij vaste stoffen stootsgewijs en bij vloeistofbrand ononderbroken.
++ Spuit nooit midden in brandende vloeistof. Dat kan de brand alleen
maar erger maken.
++ Wees bedacht op herontsteking. Loop achteruit en houd de blusser
paraat voor het geval de vlammen weer opspelen.
++ Maak de gebluste materialen van elkaar los en kijk of er nog plekken
gloeien. Blus deze.
++ Waarschuw – ook al is de brand geblust – altijd de (bedrijfs)brandweer.
Als de brand al is geblust, zal de (bedrijfs)brandweer de nacontrole
verzorgen. Vaak is hiervoor op de werklocatie een procedure.
++ Lever blustoestellen na gebruik in bij de leverancier. Hang nooit een
gebruikt toestel gewoon weer op.
Onderhoud en vervanging blusmiddelen
Het is belangrijk dat de werkgever zorgt voor een periodieke inspectie van
de blustoestellen. Oude roestige cilinders moeten worden afgevoerd in
verband met explosiegevaar. Doorgeroeste cilinders hebben immers in het
verleden tot een aantal ernstige ongevallen geleid. Gebruikte blustoestellen
moeten worden ingeleverd bij de leverancier. Hang dus nooit een gebruikt
toestel weer op.
4
Verantwoord
omgaan met
risico’s op
het werk
82
4
Verantwoord omgaan
met risico’s op het werk
Aan elke activiteit kleeft wel een gevaar; soms is
dat gevaar zichtbaar, soms niet. Als de juiste maat­
regelen worden getroffen, hoeft een gevaar geen risico
voor de veiligheid en gezondheid op te leveren en kun
je het risico op schade of letsel tot een aanvaardbaar
niveau beperken. Neem de aanwezigheid van zwavel­
zuur als voorbeeld. Deze gevaarlijke vloeistof werkt
bijtend op de ogen, de huid en de longen. Als de stof
echter veilig is verpakt, is de kans dat je ermee in
aanraking komt gering.
83
4.1
Werken met beeldschermen
Voor het uitvoeren van beeldschermwerk geldt een aantal regels. Als je je aan
die regels houdt, dan werk je op een verantwoorde wijze, voorkom je gezond­
heidsklachten én wordt het werken met een beeldscherm een stuk makkelijker.
Klachten veroorzaakt door beeldschermwerk
Een veel voorkomende klacht bij computergebruik is RSI (Repetitive Strain Injury)
of CANS (Complains on Arms, Neck and Shoulders). RSI is de verzamelnaam
voor klachten die ontstaan door gedurende langere tijd dezelfde bewegingen
van de hand, pols, arm en/of schouder te maken, waarbij spieren langdurig
aangespannen blijven. Weinig lichaamsbeweging versterkt overigens het
schadelijke effect. Symptomen van RSI zijn pijn, stijfheid, tintelingen, kramp
of een dood gevoel. Ook mensen die bijvoorbeeld veelvuldig werken met een
schroevendraaier, kunnen last van RSI krijgen. Soms worden hulpmiddelen
ingezet om klachten te voorkomen of te verlichten. Of ze daadwerkelijk helpen,
hangt sterk af van de aard van het werk en de gezondheidsklachten. Laat je
hierover dus vooraf goed adviseren.
min.
In dit hoofdstuk worden de risico’s van verschillende
werksituaties, zoals werken met gereedschap, ­
beeld­schermwerk en werken op hoogte besproken.
Aan bod komen ook de risico’s van diverse activiteiten,
zoals transport, werken met elektriciteit en lassen,
snijden, branden en solderen. Ook aan het werken
in een omgeving met schadelijk geluid, ioniserende en
niet-ioniserende straling, gevaarlijke stoffen en vezels,
gas- en stofexplosiegevaar wordt aandacht besteed.
> 90
> 90
50cm
max.
hoogte
beeldscherm
84
Oogklachten bij beeldschermwerk
Beeldschermwerkers hebben soms last van vermoeide ogen. Dat wordt vaak
veroorzaakt door grote contrastverschillen, het ontbreken van aangepaste
verlichting of slecht leesbare documenten bijvoorbeeld door te kleine letters.
Ook leesbrildragers die geen aangepaste beeldschermbril dragen, kunnen
last hebben van vermoeide ogen. Dit komt omdat de leesafstand tot het
beeldscherm afwijkt van de leesafstand tot geschreven documenten. Niets
wijst er echter op dat het werk met beeldschermen blijvende schade kan
veroorzaken aan de ogen.
Wat te doen bij gezondheidsklachten
Vermoed je dat je last hebt van RSI of vermoeide ogen, probeer dan samen
met de preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) aan de hand van
de 5 W’s (zie verder op deze pagina) je werkplek te verbeteren. Houdt de
klacht aan, raadpleeg dan de huisarts én licht ook de bedrijfsarts in.
De bedrijfsarts is goed bekend met de werksituatie binnen het bedrijf en
de bedrijfstak. Bovendien kan hij bij de Arbodienst specialisten op het gebied
van het beeldschermwerk inschakelen die de werkomgeving en de inrichting
van de werkplek onder de loep nemen en adviezen geven.
Organisatie van het werk
In de Arbowet staat dat je niet de hele dag met een beeldscherm mag
werken en dat je de werkzaamheden regelmatig moet onderbreken. Om
gezondheidsklachten te voorkomen en fit te blijven mag je in principe niet
langer dan 5 à 6 uur per dag en niet langer dan 2 uur aaneengesloten met
een beeldscherm werken. Zorg ervoor dat je regelmatig – afhankelijk van
de intensiteit, moeilijkheidsgraad, tijdsdruk en vereiste nauwkeurigheid van
het werk – het beeldschermwerk afwisselt met andere werkzaamheden,
bijvoorbeeld archiefwerk. Als je de werkzaamheden te weinig kunt variëren,
overleg dan met je direct leidinggevende.
Houd de 5 W’s in de gaten!
Onderschat beeldschermwerk niet. Het is echt zwaar werk, dat kan leiden
tot gezondheidsklachten aan nek, schouder, arm of hand. Als er klachten
optreden, zijn wellicht één of meerdere aspecten van de werksituatie
(de 5 W’s) te weinig in acht genomen. Het betreft:
1.Werktijden
++ Werk per dag niet langer dan 6 uur met een beeldscherm.
++ Neem na maximaal 2 uur beeldschermwerk een pauze van 10 minuten
of ga andere werkzaamheden doen. Je kunt ook regelmatig
(om de 10 minuten) een korte pauze van 20 seconden inlassen.
++ Om de doorbloeding van de spieren te bevorderen, kun je tijdens deze
korte pauzes oefeningen doen.
85
++ Meer bewegen helpt echt! Loop af en toe eens een eindje. Gebruik de
trap in plaats van de lift. Ga eens bij iemand langs in plaats van te bellen.
++ Drink veel water. Dat is goed voor de verwerking van afvalstoffen en
bovendien moet je daardoor vaker naar de wc lopen.
2.Werktaken
++ Organiseer je werk op zo’n manier dat je beeldschermwerk regelmatig
afwisselt met andere werkzaamheden waarbij je in beweging bent.
Een tip: spreid kopieer- en printwerk over je werkdag, zodat je vaker loopt.
++ Haal zelf je koffie en loop even bij een collega langs in plaats van te bellen.
3.Werkdruk
++ Spreid beeldschermwerk zo goed mogelijk over de werkdag en -week;
ga in overleg over deadlines die moeilijk haalbaar zijn en pin je er niet
meteen op vast.
++ Bespreek structurele werkdruk met je direct leidinggevende.
++ Blijf ook bij werkdruk rustig en efficiënt werken.
4.Werkwijze
++ Ga rechtop en dicht bij het tafelblad zitten, zodat je tijdens het typen
of ‘muizen’, met je armen op de armsteunen van de stoel kunt steunen.
++ Verander regelmatig van werkhouding, dit bevordert de doorbloeding
van de spieren.
++ Neem voldoende pauzes en laat je lichaam tot rust komen.
5.Werkplek
++ Schenk aandacht aan de werkplekinrichting en zorg voor een goede
werkplekopstelling.
++ Plaats het beeldscherm zover mogelijk van het raam, haaks op het
raam en parallel aan de verlichtingsarmaturen.
++ Beperk het gebruik van een laptop of notebook. Deze apparatuur is
ontworpen om er maximaal 2 uur per dag mee te werken.
++ Laat je goed voorlichten als je hulpmiddelen wilt aanschaffen.
Breng de stoel op de goede hoogte
++ Zet je stoel in de laagste stand en ga voor de stoel staan. Stel de stoel zo
in, dat de zitting precies onder de knieschijf komt. Ga zitten en controleer
of je bovenbenen horizontaal staan; je voeten staan hierbij plat op de grond.
++ Zorg ervoor dat je goed rechtop komt te zitten en de zitting zoveel mogelijk
in zijn geheel gebruikt; verschuif zo nodig de zitting of rugleuning. Zorg voor
een vuistbreedte tussenruimte tussen knieholte en de voorzijde van de zitting.
++ Draai de rugleuning los en kies de stand waarbij de bolling van de rugleuning
in de holte van je rug past. Zet dan de rugleuning weer vast.
++ Houd nu de onderarmen horizontaal en ontspan de schouders. Stel de
armleuningen op deze hoogte in. Let op dat je je schouders niet optrekt.
86
87
Stel de tafel op de goede hoogte in
++ Stel bij beeldschermwerk het tafelblad bij voorkeur iets lager in dan de
armsteunen van de stoel.
++ Kijk eerst of je het tafelblad kunt instellen op de juiste hoogte. Een tafel­
blad dat wordt gebruikt om te lezen en te schrijven, mag 5 cm hoger zijn
dan de hoogte van de armsteunen van de stoel.
++ Kan dit niet en zit je te laag, dan kun je de stoel hoger instellen en een
voetensteun gebruiken.
++ Is dit niet mogelijk en zit je te hoog, dan kun je het tafelblad verhogen,
bijvoorbeeld door middel van klossen.
Plaats het beeldscherm op de juiste wijze
++ Voorkom spiegelingen en plaats je beeldscherm ongeveer 1,5 meter van
het raam, haaks op het raam en parallel aan de verlichtingsarmaturen.
++ Zet het beeldscherm niet voor het raam; het contrast is vaak te groot
waardoor je ogen sneller vermoeid raken. Als het buitenlicht je hindert,
gebruik dan de zonwering.
++ Plaats het beeldscherm, het toetsenbord en de spullen waarmee je
werkt recht voor je.
++ Houd rekening met een afstand van 50 cm (14 inch scherm) tot 70 cm
(19 inch scherm) tussen de ogen en het beeldscherm.
++ Plaats het beeldscherm op een dusdanige hoogte, dat de bovenkant
van het glas van het beeldscherm zich op dezelfde hoogte of iets lager
bevindt als je ogen.
++ Zorg ervoor dat er geen fel licht in je ogen schijnt.
++ Plaats het beeldscherm niet pal onder de verlichtingsarmaturen,
maar tussen de rijen in.
++ Stel de helderheid en contrast van je scherm goed in.
++ Gebruik bij voorkeur zwarte letters op een witte achtergrond.
Hoe je met een laptop werkt
++ Maak gebruik van een laptopsteun, een extern toetsenbord en een externe
muis of ander hulpmiddel als je de laptop meer dan 2 uur per dag gebruikt.
Documenthouder
Een documenthouder zorgt ervoor dat het document waarop de in te voeren
gegevens staan, en het beeldscherm op gelijke afstand staan. Zo vermijd
je vermoeide ogen, te veel buigen en draaien van de nek en voorkom je neken schouderklachten.
Verlichting
Een normale werkplekverlichting (200-800 lux) levert bij beeldschermwerk
meestal geen problemen op. De verlichting mag niet in het beeldscherm
spiegelen of te zien zijn.
4.2
Werken met goedgekeurd gereedschap
In de installatietechniek worden veel soorten productie(hulp)middelen
gebruikt. Denk aan (elektrisch) handgereedschap, draagbaar klimmateriaal,
hijsgereedschap, lasapparatuur en gereedschapsmachines. Al deze middelen
moeten voldoen aan de VGM-eisen. Bovendien moet je ze op de juiste wijze
gebruiken en onderhouden; zo voorkom je ongevallen.
CE-markering
Op grond van de arbowetgeving moeten productie(hulp)middelen aan
technische ontwerp- en constructie-eisen voldoen. De fabrikant moet deze
middelen voorzien van het CE-merkteken (dat is een zogenaamd conformiteits­
kenmerk). Als de CE-markering op het hulpmiddel is aangebracht, dan mag je
er vanuit gaan dat het voldoet aan de wettelijke eisen.
CE-merkteken
88
Het juiste gebruik voorkomt ongevallen
De gebruiker van productie(hulp)middelen en/of gereedschap is verant­
woordelijk voor het op de juiste wijze gebruiken van deze middelen:
++ Ben je onbekend met een gereedschap, lees dan altijd eerst de gebruiks­
aanwijzing. Kan je de gebruiksaanwijzing niet vinden, vraag er dan om.
++ Zorg er dus voor dat je weet hoe het werkt voordat je ermee aan de slag
gaat. Vaak is het lezen van de gebruikershandleiding voldoende, maar
soms moet je eerst een speciale opleiding volgen. Naast de gebruikers­
aanwijzingen staan in de handleiding meestal ook richtlijnen voor het dragen
van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-en). Op veel locaties is het
ook gebruikelijk om door middel van pictogrammen op het gereed­schap
aan te gegeven welke PBM-en je moet dragen.
++ Als je gereedschap in ontvangst neemt of ermee aan de slag wil gaan,
moet je het eerst controleren. Check of de keuringsdatum niet is verstreken.
Inspecteer het gereedschap: is het op het oog veilig? Let onder andere op
de aansluiting van het snoer, eventuele beschadigingen van de behuizing
en de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen. Meld afwijkingen aan
het gereedschap aan de gereedschapbeheerder of werkplekleiding.
Verkeerd gebruik van handgereedschap
Bij het gebruik van handgereedschappen gebeuren veel ongevallen, omdat het
gereedschap niet op de juiste manier wordt gebruikt. Iemand zet bijvoorbeeld
een schroevendraaier in als breekijzer of probeert een steeksleutel als hamer
te gebruiken. Op deze manier raakt het gereedschap beschadigd en kunnen
er ongevallen gebeuren.
Voorbeeld van een goedkeuringssticker
89
Keuring van gereedschappen
Het keuren van gereedschappen is gebonden aan (wettelijke) keuringseisen.
Veelal worden keuringsresultaten vermeld in een register, zodat per artikel
kan worden nagegaan op welke datum de controle is uitgevoerd. Voor een
aantal gereedschappen, zoals hijs- en hefmiddelen, is dit wettelijk verplicht
en moet er ook een goedkeuringssticker op het gereedschap worden
aangebracht. Je kunt aan deze sticker zien dat het gereedschap aan de
keuringseisen voldoet en wanneer het opnieuw moet worden gekeurd.
Gebruik geen gereedschappen waarvan de keuringsdatum is verlopen.
Gebruik handgereedschap op de juiste manier, berg het goed op,
onderhoud het regelmatig en controleer het op gebreken.
4.3
Werken met elektrisch handgereedschap
Voordat je met elektrisch gereedschap gaat werken, moet je uiteraard eerst
weten hoe het werkt. Neem ook bij het gebruik van dit gereedschap altijd
de veiligheidsmaatregelen in acht.
Waar je op moet letten:
++ Voorkom overbelasting: door overbelasting verbrandt de elektromotor.
Gebruik dus voor zwaarder werk ander of zwaarder gereedschap.
++ Wikkel een haspel van een verlengkabel helemaal af: bij langdurig gebruik
en een hoog vermogen kan een deels opgerolde haspel gaan branden.
++ Wees voorzichtig met het aansluitsnoer: gebruik het snoer niet om het
gereedschap op te tillen. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe
voorwerpen. Haal de stekker uit de wandcontactdoos (niet aan het snoer)
als je het gereedschap niet meer gebruikt.
++ Sluit het gereedschap aan op een installatie die is voorzien van een aardlek­
schakelaar: dit geldt ook voor andere elektrische toestellen op het werk.
De aardlekschakelaar is een beveiliging die bij een storing ervoor zorgt dat
de elektrische installatie direct wordt uitgeschakeld. Zwerfkasten op de
bouwlocatie zijn meestal voorzien van een aardlekschakelaar.
++ Klem het werkstuk vast: gebruik indien mogelijk spanelementen,
zoals een bankschroef of een verstelbare werktafel.
++ Controleer vóór het inschakelen of je gereedschapssleutels of
hulpgereedschap, zoals boorkrukken en spansleutels, hebt verwijderd.
++ Ruim elektrisch handgereedschap na gebruik direct op.
++ Onderhoud het gereedschap goed. Zorg ervoor dat het gereedschap schoon
is en volg de onderhoudsvoorschriften en -adviezen nauwkeurig op.
++ Vervang versleten gereedschap op tijd.
90
91
Keuring, controle en onderhoud
De werkgever is verplicht alle elektrische handgereedschappen regelmatig
te laten keuren. Ook is het belangrijk dat hij of zij een controle- en onderhouds­
systeem opzet, waarin onder andere de controleresultaten worden vermeld.
De eisen voor inspectie en onderhoud staan in de arbowetgeving en de
NEN 3140-norm.
Wat je vóór gebruik moet doen
++ Controleer het elektrisch gereedschap:
- De behuizing, het aansluitsnoer en de stekker mogen niet beschadigd zijn.
- De aansluitingen moeten goed werken. Handgereedschap mag niet ­
aan- en uitgaan als je het snoer beweegt.
- Controleer de invoer van het snoer of de kabel en let er op dat de kabel
niet uit de trekontlasting steekt.
- De aan- en uitschakelaar en/of de beveiligingen moeten goed werken.
- Het gereedschap mag niet nat, vet of vuil zijn.
- Het gereedschap mag niet overmatig vonken of trillen.
- Het gereedschap mag geen afwijkende geluiden maken.
- De keuringsdatum mag niet verstreken zijn. Steeds vaker is het
gereedschap voorzien van een sticker waarop de keuringsdatum
of herkeuringsdatum vermeld staat.
++ Houd rekening met omgevingsinvloeden en gebruik geen elektrisch
handgereedschap:
- in een vochtige of natte omgeving;
- in de buurt van brandbare vloeistoffen;
- in een ruimte met gas- of stofexplosiegevaar.
++ Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM-en).
Draag de juiste werkkleding en zorg ervoor dat die schoon en onbescha­
digd is. Maak bij werkzaamheden die stof veroorzaken, gebruik van een
stofmasker of stofafzuiging. Draag een veiligheids- of ruimzichtbril en
gehoorbescherming als je gaat slijpen, boren, zagen, etc.
4.4
Werken op hoogte
Als je op hoogte werkt, loop je het risico dat je valt. De gevolgen kunnen ernstig
zijn, daarom bevat de Arbowet strenge regels voor het werken op hoogte.
Op hoogte werken betekent volgens de Arbowet: werken op een hoogte van
2,5 meter of hoger of werken op geringere hoogte op een locatie waar zich
obstakels, uitstekende delen en dergelijke bevinden. In die gevallen moet
je voorzorgsmaatregelen treffen en strenge regels opvolgen. Zo voorkom je dat
je valt en ernstig letsel oploopt.
In deze paragraaf vind je informatie over veilig werken op hoogte en veilig
gebruik van hulpmiddelen, bijvoorbeeld ladders, trappen, (rol)steigers,
hoogwerkers en werkbakken en persoonlijke valbeveiliging.
Dakrandbeveiligingssysteem voor platte daken
Het onderwerp ‘Veilig werken op hoogte’ is opgenomen in de Arbocatalogus
voor de Installatie- en Isolatiebranche. Houd er rekening mee dat opdracht­­gevers, meestal in de industrie, voor het werken op hoogte strengere en
afwijkende regels kunnen hanteren dan vermeld in deze Arbocatalogus.
Veilig werken op daken
Als je op een dak werkt, ben je verplicht diverse voorzorgmaatregelen
te nemen en de volgende regels op te volgen:
++ Werk niet bij windkracht 6 of hoger.
++ Werk niet tijdens onweer of bij naderend onweer.
++ Oppervlakten moeten schoon en stroef zijn. Pas op voor gladheid als gevolg
van algen, mos op tegels, natheid, ijs en sneeuw of losliggend grind.
++ Gebruik uitsluitend goedgekeurd en goed onderhouden klimmateriaal.
++ Blijf op de speciaal aangelegde looproutes.
++ Dek sparingen in het dakoppervlak geheel en met voldoende stevig
materiaal af. Zet sparingen ook met een voldoende stevig hekwerk goed af;
gebruik daarvoor dus geen lint.
++ Voorkom dat losse onderdelen of materialen op het dakoppervlak gaan
schuiven of opwippen.
++ Gebruik voor het transport van materiaal en gereedschap bij voorkeur
mechanische hulpmiddelen, zoals een kraan of goederenlift.
92
93
Het soort beveiliging dat je op daken moet toepassen, is afhankelijk
van vier factoren:
1. Het soort en de duur van de werkzaamheden.
2. De afstand tot de dakrand (minder dan 4 meter).
3. Het soort dak: plat of hellend.
4.Het soort dakbedekking, bijvoorbeeld een leien of rieten dak bij oude
gebouwen, kerken of woonhuizen.
Werken op dakkapellen
De regels voor het werken op dakkapellen zijn dezelfde als voor het werken
op daken. Dus ook hiervoor moet je vooraf beoordelen welke specifieke valbeveiligingsmaatregelen nodig zijn. Voor kortdurende werkzaamheden, zoals
hierboven besproken, mag je gebruik maken van persoonlijke valbeveiliging.
Ten behoeve van het werken op dakkapellen zijn overigens specifieke steigers
en steigerhulpstukken in de handel.
Voor je veiligheid kun je gebruik maken van:
++ een voldoende stevig geconstrueerde dakrandbeveiliging; de hoogte
bij de dakrand moet minstens 1 meter zijn;
++ een bestaande, permanente constructie, bijvoorbeeld een borstwering
met een hoogte van minimaal 1 meter;
++ een vaste steiger, uitsteeksteiger of rolsteiger.
In het werkgebied tussen de dakrand en 2 meter van de dakrand dient harde
afzetting langs de dakrand gebruikt te worden. In het werkgebied tussen
2 meter en 4 meter van de dakrand dient het werkgebied op de 2 meter grens
af gezet te worden. Hiervoor mag ketting of lint worden gebruikt.
Er hoeven geen hekwerken of randbeveiliging op platte daken aangebracht
te worden, als het werk op meer dan 4 meter afstand van de dakrand wordt
uitgevoerd en het werkgebied en de weg naar het werkgebied duidelijk
gemarkeerd zijn met onuitwisbare en duidelijk herkenbare lijnen.
Werken op bruggen, viaducten en in technische installaties
In veel werksituaties op bruggen, viaducten en in technische installaties
in de industrie en (petro-)chemie loop je ook risico te vallen vanaf een hoogte
van meer dan 2,5 meter. Ook dan moeten er voorzorgsmaatregelen worden
getroffen om dat risico uit te sluiten. In principe gelden dezelfde regels als
voor het werken op daken.
Waar je op moet letten
Dakrandbeveiliging door middel van een permanent of tijdelijk hekwerk
van minimaal 4 meter breed en 1 meter hoog is verplicht als:
++ je het dak alleen kan bereiken via de buitenkant van het gebouw,
bijvoorbeeld via een ladder die tegen de gevel geplaatst wordt;
++ de toegang tot het dak, bijvoorbeeld via een trappenhuis, uitkomt
op minder dan 2 meter van de dakrand.
Een tweede toegang tot het dak is noodzakelijk als er een risico bestaat
dat bij brand de toegang niet meer bereikbaar is.
Bij het werken op hoogte moet de werkvoorbereider en/of de leidinggevende
nagaan welk arbeidsmiddel, zoals een ladder, rolsteiger of hoogwerker,
het beste kan worden ingezet. Hij moet ook beoordelen of de veiligheid en
gezondheid bij uit uitvoeren van de werkzaamheden niet in gevaar kunnen
komen. Hij moet ook het risico op uitglijden en omvallen minimaliseren.
De werksituatie dient vooraf beoordeeld te worden, zodat de toe te passen
veiligheidsmaatregelen op een verantwoorde manier kunnen worden gekozen.
Die beoordeling kan uitwijzen dat het aanbrengen van de dakrandbeveiliging
op zich een groter risico vormt dan de werkzaamheden die moeten worden
uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan kortdurende inspectie-, installatie- of onder­
houdswerkzaamheden die door een beperkt aantal personen (1 of 2 personen)
worden uitgevoerd. In dat geval moet je gebruikmaken van persoonlijke
valbeveiliging. Als je persoonlijke valbeveiliging gebruikt, zoek dan wel een
goed en veilig bevestigingspunt uit.
Ladders en trappen
Een ladder is eigenlijk een klimmiddel. Toch worden ladders en trappen in een
aantal gevallen ook gebruikt als werkplek. Vaak zijn installatiedelen moeilijk
bereikbaar, omdat de werkplek onvoldoende groot is. Bijvoorbeeld in gangen,
reeds ingerichte gebouwdelen, technische ruimten, schachten en/of tussen
appendages in de fabrieken in verschillende industrieën. Daardoor is de inzet
van (rol)steigers of hoogwerkers technisch niet mogelijk.
Het al dan niet inzetten van een ladder is afhankelijk van de stahoogte,
de duur (omvang) van de werkzaamheden en het type uit te voeren werk.
Op grond van de ‘Beoordeling keuze arbeidsmiddel’1 is het mogelijk dat het
valrisico bij de inzet van een (rol)steiger groter wordt ingeschat dan bij de
inzet van een ladder. Dit komt omdat de op- en afbouwtijd van de steiger
langer is dan de inzettijd van de ladder.
Keuze arbeidsmiddel
Een ladder (trap) kun je als werkplek gebruiken bij een stahoogte van
2,5 tot 5 meter. Bij een stahoogte van 5 tot 7,5 meter moet worden bekeken
1Deze is te vinden op de website van de Arbocatalogus voor de Installatie- en Isolatiebranche,
thema ‘Werken op hoogte.’
94
of niet een ander (veiliger) hulpmiddel kan worden ingezet. Bij een sta­
hoogte van meer dan 7,5 meter is het gebruik van een ladder als werkplek
niet toegestaan.
Ook de krachtuitoefening bij het werken op een ladder dient te worden
beperkt. Bij een krachtsuitoefening van 50 tot 100 N (10 Newton=1kg) moet
worden bekeken of een ander (veiliger) hulpmiddel kan worden ingezet.
Bij een krachtsuitoefening van meer dan 100 N is het gebruik van een ladder
niet toegestaan.
Langdurig werken op een ladder moet je vermijden. Voor kortdurende werk­
zaamheden (minder dan 2 uur) kan een ladder worden ingezet. Indien de
werkzaamheden 2 tot 4 uur duren, moet overwogen worden of het werk niet
op een andere wijze kan worden uitgevoerd. Duren de werkzaamheden langer
dan 4 uur, dan is het gebruik van een ladder niet toegestaan.
95
Hoe je een ladder (trap) veilig opstelt
++ Plaats een ladder nooit op een hellend vlak, een zachte oneffen of gladde
ondergrond, een tafel of kist.
++ Plaats een ladder nooit achterste voren of onderste boven.
++ Plaats een ladder niet direct tegen een raam. Kun je de ladder alleen
tegen het raam kwijt, gebruik dan dwarssteunen.
++ Als je een ladder voor een deur plaatst, sluit dan de deur af of blokkeer
de doorgang.
++ Markeer de toegang zo nodig met schrikhekken.
++ Plaats metalen ladders nooit in de buurt van onder spanning staande
blanke delen. Houd minimaal 2 meter afstand of gebruik een geïsoleerde
ladder (hout of kunststof).
++ Stel de ladder op onder een hoek van ongeveer 75 graden. Om te
controleren of de ladder in een goede hoek staat, zet je je tenen tegen
de onderkant en strek je je armen recht voor je uit. De ladder moet je met
je handen kunnen vastnemen.
++ Zorg ervoor dat de ladder aan de onderzijde niet wegzakt of wegglijdt.
Voorzie de ladder zo nodig van een stabiliteitsbalk.
++ Borg de ladder aan de bovenzijde tegen zijdelings wegglijden.
Zet de ladder eventueel vast met een touw.
++ Zorg ervoor dat de ladder minimaal 1 meter boven de plaats die je wilt
betreden, uitsteekt; zo heb je voldoende steun om veilig af te stappen.
Hoe je een ladder (trap) veilig gebruikt
++ Gebruik een ladder nooit bij windkracht 6 of hoger of bij onweer.
++ Beklim een ladder altijd met veiligheidsschoeisel.
++ Houd de sporten en de ladderschoenen schoon. Beklim de ladder niet
met gladde of vervuilde zolen.
++ Beklim de ladder met je gezicht naar de ladder toe en houd je daarbij
met beide handen vast aan de sporten van de ladder.
++ Hijs materiaal en gereedschap met een touw omhoog.
++ Houd de ruimte voor de ladder vrij van obstakels en dergelijke.
++ Reik nooit verder dan één armlengte buiten de ladder en steun nooit met
één voet op bijvoorbeeld een raamkozijn of dorpel. Door de verplaatsing
van het gewicht kan de ladder gaan schuiven.
++ Beklim een ladder (zonder platform) nooit hoger dan de vierde tree
van boven.
++ Laat een ladder nooit onbeheerd achter in verband met spelende kinderen.
Misschien toch liever een rolsteiger?
Hoe je een ladder of trap controleert
++ Controleer de ladder/trap na ontvangst en vóór ieder gebruik.
++ Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen. Let op de kwaliteit van de
verbindingen, sporten en bomen, ladderschoenen, trektouw en dergelijke.
++ Gebruik nooit beschadigd of gebroken klimmateriaal.
96
++ Als het klimmateriaal niet in orde is, meld het dan bij diegene die
er verantwoordelijk voor is.
++ Controleer of de ladder/trap is goedgekeurd.
Vaste steigers
Voor uitgebreide werkzaamheden op hoogte worden vaak vaste metalen
(staal, aluminium) steigers gebruikt, die onder toezicht van een deskundige
worden opgebouwd. Bij gevaar voor elektrische geleiding, elektrocutie,
vonken en explosie (in een ATEX-omgeving -ATmosphères EXplosives) wordt
de steiger ook geaard. De deskundige controleert de veiligheid van de steiger
vóór het eerste gebruik, vervolgens minimaal eens in de drie maanden,
na iedere wijziging aan de steiger en na bijzondere weersomstandigheden,
zoals een storm. Is de steiger veilig bevonden, dan wordt een speciale steiger­
kaart of label (bij voorkeur) aan de steiger bevestigd. Zo kun je zien dat je
op de steiger mag werken.
Als steigers worden ingezet voor het bouwen van een gebouw, moeten
ze aan een aantal eisen voldoen:
++ De afstand van de steigervloer tot aan de onderkant van het dak
of de dakgoot mag niet groter zijn dan 1,5 meter.
++ De leuning van de steiger moet 1 meter boven de dakrand of goot
uitsteken.
++ Op de werkvloeren mag je niet werken op ladders of trappen.
++ De steigers mogen pas worden verwijderd, als het werk aan de dakrand
of het hellend dak gereed is.
Rolsteigers
Rolsteigers worden vooral gebruikt bij kortstondige werkzaamheden op
hoogte. De opbouw en het gebruik is niet zonder risico’s. Deze risico’s worden
verkleind als er goed materiaal wordt gebruikt, een deskundige de rolsteiger
opbouwt en controleert, en de gebruikers goed worden geïnstrueerd.
Tips voor de opbouw
++ Bouw de rolsteiger op volgens bijgeleverde voorschriften.
++ Bouw de rolsteiger op een vlakke en goed dragende ondergrond op.
++ Plaats de rolsteiger niet in de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels,
tenzij er maatregelen zijn genomen om aanraking van spanning voerende
delen te voorkomen.
++ Als je de rolsteiger buiten gebruikt, zet de rolsteiger waar mogelijk vast
aan het gebouw of een andere constructie (zeker bij harde wind).
++ Voorkom aanrijdingen; plaats bijvoorbeeld hekken of kegels, of zet
rijstroken af.
++ Zorg ervoor dat werkvloeren geheel dicht zijn gelegd en goed vastliggen,
zodat ze niet kunnen verschuiven of opwaaien.
97
++ Maak geen hijswerktuigen vast aan een rolsteiger en gebruik geen
hijswerktuigen vanaf een rolsteiger, tenzij de fabrikant anders aangeeft.
++ Controleer vóór gebruik of:
-het steigermateriaal in orde is; zo niet, neem dan contact op met
de daarvoor aangewezen persoon of afdeling;
-er boven- en tussenleuningen zijn aangebracht rond de vloeren;
-er schopranden zijn aangebracht rond de werkvloer.
- de rolsteiger is goedgekeurd.
Hoe je een rolsteiger veilig gebruikt
++ Blokkeer de wielen.
++ Beklim de rolsteiger via de binnenzijde van het frame.
++ Sluit de vloerluiken na het betreden van de werkvloer.
++ Gebruik de werkvloer van de rolsteiger zo min mogelijk voor materiaal­
opslag. Een rolsteiger is bijvoorbeeld niet geschikt voor de opslag van
materialen voor metselwerk.
++ Laat kabels en slangen niet vrijelijk afhangen, maar bevestig ze op een
deugdelijke wijze. Dit beperkt het risico op valpartijen.
++ Ga op de werkvloer niet op een kist, trapje of andere hulpmiddel staan
om je werkhoogte te vergroten.
++ Zorg ervoor dat de rolsteiger na het werk geen speelobject voor
kinderen wordt.
++ Maak rolsteigers die buiten worden gebruikt, aan de bovenzijde vast
aan het gebouw of een andere constructie.
++ De rolsteiger mag niet worden verplaatst als er mensen op staan.
Hoogwerkers
Als je in korte tijd op verschillende hoogten werkzaamheden moet uitvoeren,
is een hoogwerker veelal een beter hulpmiddel dan een (rol)steiger. Hoogwerkers
zijn er in allerlei typen en uitvoeringen. Je mag ze alleen gebruiken als je
voldoende bent geïnstrueerd over het gebruik en bekend bent met de gevaren.
Sommige opdrachtgevers eisen een specifieke opleiding. De handleiding moet
bij de hoogwerker aanwezig zijn. De hoogwerker moet minimaal eenmaal per
jaar worden gekeurd. Bij voorkeur dient er een keuringssticker op de hoog­
werker aangebracht te worden, zodat de keuring controleerbaar is.
Hoe je een hoogwerker veilig gebruikt
++ Zorg ervoor dat je voldoende bent geïnstrueerd of zo nodig opgeleid.
++ Controleer voordat je de hoogwerker gebruikt of de keuringsdocumenten
of keuringssticker in orde zijn.
++ Plaats afzettingen als er risico bestaat op aanrijdingen of vallend materiaal
binnen de reikwijdte van de hoogwerker.
++ Verhoog de werkvloer niet met bijvoorbeeld een kist of trapje.
98
99
++ Gebruik hoogwerkers niet bij windkracht 6 of hoger; volg de instructies
van de fabrikant of leverancier op. Afhankelijk van het fabricaat of type
is het gebruik zelfs bij windkracht lager dan 6 mogelijk niet toegestaan.
++ Gebruik de hoogwerker niet als lift.
++ In- of uitstappen op hoogte is niet toegestaan.
++ Gebruik een harnasgordel met korte lijn.
Werkbakken
Voor kortstondige werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen kun
je gebruik maken van een goedgekeurde werkbak aan een hijskraan.
Deze werkmethode is aan strikte voorwaarden gebonden. Ze hebben zowel
betrekking op de werkbak als de kraan waarin de werkbak hangt.
Regels voor veilig gebruik
++ De werkbak moet goedgekeurd zijn.
++ De mensen in de werkbak en de kraanmachinist moeten elkaar kunnen
zien of met elkaar kunnen communiceren met behulp van een portofoon.
++ In de werkbak moet je een harnasgordel dragen die is bevestigd aan een
bevestigingspunt in de werkbak.
++ Boven windkracht 6 mag je de werkbak niet gebruiken.
++ Vóór ieder gebruik moet de werkbak, de hijskabel en de lasthaak worden
gecontroleerd.
++ De werkvloer mag je niet verhogen met bijvoorbeeld een kistje of ladder.
++ De werkbak mag je niet gebruiken voor personentransport.
++ In- en uitstappen op hoogte is niet toegestaan.
++ Bij de werkbak moet een gebruiksaanwijzing aanwezig zijn waarin onder
andere is aangegeven hoe en onder welke voorwaarden de werkbak
gebruikt mag worden.
Persoonlijke valbeveiliging
Soms is het gebruik van steigers of hoogwerkers niet mogelijk of haalbaar.
Denk bijvoorbeeld aan kortdurende inspectiewerkzaamheden op daken. Dan
moet je gebruikmaken van persoonlijke valbeveiliging, zoals een harnasgordel.
Valbeveiligingsmiddelen moeten minimaal één keer per jaar gekeurd worden;
afhankelijk van het gebruik zijn meer keuringen nodig.
Tips voor veilig gebruik
++ Gebruik bij voorkeur een harnasgordel met een val/schokdemper.2
De been- en schouderbanden van de gordel verdelen de krachten,
die bij een val optreden, gelijkmatig over het lichaam.
2Let dan wel op wat de minimale hoogte moet zijn om een val/schokdemper te kunnen
laten werken.
++ Maak de harnasgordel goed passend; een te ruime gordel geeft
onvoldoende beveiliging.
++ Bevestig de harnasgordel aan een stevig, vast ankerpunt dat voldoende
gewicht kan dragen. Die verankering kan op verschillende manieren
plaatsvinden.
++ Laat je door een deskundige goed voorlichten over het gebruik
en de wijze van bevestiging en verankering.
++ Als een valbeveiligingsmiddel eenmaal een val heeft gebroken, stuur dan
het complete valbeveiligingssysteem (harnasgordel, lijnen, etc.) retour
naar de leverancier voor inspectie.
4.5
Het transporteren van materialen
Transporteren is een vak apart en vereist specifieke kennis. Het kan dus raad­
zaam zijn om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Indien dit werk toch
in eigen beheer wordt uitgevoerd, is grote zorgvuldigheid geboden. Een goede
voorbereiding van het werk is dan noodzakelijk. De werkgever moet zorgen
voor een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Op basis van de uitkomst
moet hij de noodzakelijke beheersmaatregelen treffen.
(Mobiele) kranen en gemotoriseerde transportmiddelen mogen alleen worden
bediend door werknemers die op dit gebied specifieke deskundigheid bezitten
(in de petrochemie dient men vaak hiertoe gecertificeerd te zijn).
Verticaal en horizontaal transport
Lasten worden meestal vervoerd met een transportmiddel, zoals een
hijskraan, bovenloopkraan, takel, heftruck of steekwagen. Lasten kunnen
horizontaal en/of verticaal getransporteerd worden.
Aandachtspunten bij verticaal transport (hijsen)
++ Controleer of de hijsmiddelen, zoals kettingen en hijsbanden, voorzien
zijn van certificaten en goed worden onderhouden. De certificaten moeten
goed worden opgeborgen. Hijsmiddelen die versleten zijn of waarvan het
certificaat is verlopen, mogen niet gebruikt worden.
++ Gebruik kettingen met goede eindschalmen.
++ Gebruik uitsluitend hijsbanden, bindmiddelen en verpakkingen die speciaal
voor het hijsen zijn ontworpen.
++ Wijk nooit af van de instructies van de fabrikant.
++ Zorg voor goede communicatie tussen de kraanbestuurder (= machinist)
en degene die de last aanslaat of afpikt. Ze moeten elkaar kunnen zien
of gebruik maken van portofoons.
++ Ter plekke communiceert slechts één persoon met de machinist. Die persoon
is in staat om deugdelijke aanwijzingen te geven en dient deskundig te zijn
in het veilig verplaatsen van lasten.
++ Overschrijd nooit de maximaal toegestane last van het hijsmiddel.
100
++ Beveiligingen en begrenzingen mag je niet overbruggen of aanpassen.
Zorg voor afzetting onder de te hijsen last en houd zelf voldoende afstand
bij het hijsen.
++ Begeef je nooit onder de last, onder de mast is wel toegestaan.
++ Bij het hijsen moeten de hijskabels in een verticale stand staan.
++ De buitenhoek mag niet groter dan 60 graden zijn (binnenhoek
120 graden). De krachten bij het hijsen, zijn afhankelijk van de hoek
van de bevestigingspunten van het hijsmiddel en de kraanhaak.
++ Plaats geen losse voorwerpen op een aangeslagen last.
++ Stop de hijswerkzaamheden:
-boven windkracht 6 of lager in het geval de fabrikant dit heeft
voorgeschreven;
- bij een lagere windkracht zodra de hijstabel van de kraan dit aangeeft;
- als de last door de harde wind niet meer te sturen en te beheersen is;
- bij naderend onweer (10 seconden of minder tussen donder en bliksem).
Aandachtpunten bij horizontaal transport
++ Gebruik alleen middelen die speciaal voor dit soort transport geconstrueerd
zijn, zoals rollers, diepladers, steekwagens, drempelplaten en vorkheftrucks.
++ Overschrijd nooit de maximaal toegestane last van het hefwerktuig.
++ Gebruik de juiste hulpmiddelen en let erop dat ze in goede staat verkeren.
++ Voorkom dat onderdelen ongewild in beweging komen of dat voorwerpen,
producten of vloeistoffen vrijkomen.
++ Gebruik gevaarsignalen of afzettingen om aanrijdingen te voorkomen.
++ Zorg ervoor dat iemand het overige verkeer op het terrein en de voet­
gangers in de gaten houdt als de bestuurder onvoldoende zicht heeft.
Dit geldt vooral bij het betreden of verlaten van het werkterrein.
4.6
101
Begin
Vieren
Rechts
Stop
Gevaar
Links
Hijsen
Vooruit
Hor. afstand
Einde
Achteruit
Vert. afstand
Werken aan elektrische installaties
Voor het werken aan of nabij elektrische installaties zijn regels opgesteld.
Die regels zijn verwoord in wetgeving (het Arbeidsomstandighedenbesluit),
de normen NEN 3140 (laagspanning) en NEN 3840 (Hoogspanning) en de
Arbocatalogus voor de Installatie- en Isolatiebranche, thema ‘Werken (z)onder
spanning’. Deze laatste geeft op een heldere wijze aan waar u aan moet
voldoen en hoe u kunt handelen.
Belangrijkste termen uit de NEN 3140
In de diverse documenten waar je mee te maken krijgt of kunt krijgen worden
termen uit verschillende publicaties gebruikt. Op de volgende pagina’s
staan de meest voor­komende en belangrijkste weergegeven. Voor verdere
verduidelijking wordt verwezen naar de Arbeidsomstandighedenwet, de NEN
3140 v 2011 en de Arbocatalogus voor de Installatie- en Isolatiebranche,
‘Werken (z)onder spanning’.
Hijsaanwijzingen
102
Toepassingsgebied: deze norm is van toepassing op elektrische installaties
en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste
1.000V wisselspanning en 1.500V gelijkspanning. Voor hogere spanningen
geldt de NEN 3840. De norm geldt ook voor tijdelijke, al dan niet verplaats­
bare installaties.
Elektrische installatie: samenstel van al het elektrische materieel voor
de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van
elektrische energie, inclusief bronnen van opgeslagen energie zoals accu’s,
batterijen en condensatoren.
Bedrijfsvoering: beheer, inclusief alle elektrotechnische en niet-elektro­
technische werkzaamheden, noodzakelijk om de elektrische installatie onder
normale en onder abnormale omstandigheden te kunnen laten werken, zoals
schakelen, regelen, bewaken en onderhoud.
Elektrisch gevaar: mogelijkheid op letsel of schade aan gezondheid, veroor­
zaakt door elektriciteit (onder andere door aanraking, brand, explosie, elektro­
magnetische velden en krachten, onbedoeld in- en uitschakelen en vlambogen).
103
Actief deel: geleider of geleidend deel bestemd om bij normaal bedrijf onder
spanning te staan, met inbegrip van de nulleiding, maar volgens afspraak niet
een PEN-leiding, een PEM-leiding of een PEL-leiding.
Werkverantwoordelijke: persoon die is aangewezen als direct
verantwoordelijke voor de veiligheid van de werkzaamheden.
Installatieverantwoordelijke: persoon die is aangewezen als direct
verantwoordelijke voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie
en de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen.
Vakbekwaam persoon: persoon die is aangewezen met een relevante
opleiding en ervaring waardoor hij/zij in staat is gevaren die door elektriciteit
kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen.
Voldoende onderricht persoon: persoon die is aangewezen en die voldoende
is geïnstrueerd voor specifieke taken, werkzaamheden en het gebruik van
elektrische arbeidsmiddelen waardoor hij/zij in staat is gevaren die door
elektriciteit kunnen worden veroorzaakt te onderkennen en te voorkomen.
Gevarenzone: beperkte ruimte rondom actieve delen.
Werkzaamheden: elke vorm van elektrotechnische of niet-elektrotechnische
activiteiten waarbij elektrisch gevaar aanwezig kan zijn.
Elektrotechnische werkzaamheden: activiteiten aan, met of nabij een
elektrische installatie zoals beproeven, meten, repareren, vervangen,
aanpassen, uitbreiden, installeren en inspecteren.
Niet-elektrotechnische werkzaamheden: activiteiten nabij een elektrische
installatie, zoals bouwen, graven, schoonmaken en schilderen.
Onder spanning werken: alle werkzaamheden waarbij een persoon actieve
delen kan aanraken of met delen van zijn lichaam, met gereedschappen,
hulpmiddelen of (persoonlijke) beschermingsmiddelen terecht kan komen
in de gevarenzone. Het aanbrengen van afschermingen valt hier niet onder,
mits dit zonder risico kan worden gedaan.
Spanningsloos: spanningswaarde van (vrijwel) 0 V, dat wil zeggen zonder
aanwezige spanning en/of lading.
Brengt jouw werk je ook verlichting?
Spanningsloos werken: werkzaamheden aan een elektrische installatie die
zonder spanning of lading is en die worden uitgevoerd nadat alle maatregelen
ter voorkoming van elektrisch gevaar zijn genomen.
104
105
Gevaren en risico’s
Het werken met elektriciteit brengt gevaren met zich mee. Er is aanrakings­
gevaar, brand- en explosiegevaar. Ook is het gevaar van een ongeval aanwezig,
doordat je schrikt van een stroomdoorgang.
Het gevaar van onder spanning staan is dat er een stroom door het lichaam
kan vloeien. De grootte van deze stroom wordt bepaald door de (lichaams)
weerstand. Daarnaast is de tijdsduur van aanraking van belang. Zweet en
regen verlagen de lichaamsweerstand, waardoor er een hogere stroom door
het lichaam kan vloeien.
Bij (kort)sluiting kan zeer veel energie in de vorm van een vlamboog vrijkomen.
Deze vlamboog kan (zeer ernstige) brandwonden of brand veroorzaken.
Elektriciteit kan ook zogenaamde secundaire ongevallen veroorzaken. Iemand
staat op een ladder of een trap, krijgt een elektrische schok, schrikt en valt.
De elektrische schok hoeft niet per se ernstig te zijn, maar de reactie daarop
vormt de oorzaak van het ongeval.
Indeling van spanningen
++ Hoge spanning is een spanning waarvan de nominale waarde hoger
is dan 1000V bij wisselspanning en 1500V bij gelijkspanning.
++ Lage spanning is een spanning waarvan de nominale waarde niet hoger
is dan 1000V bij wisselspanning en 1500V bij gelijkspanning.
++ Zeer lage spanning is een spanning waarvan de nominale waarde
niet hoger is dan 50V bij wisselspanning en 120V bij gelijkspanning.
Er wordt hier gesproken van een ‘veilige spanning’.
Let op:
Een ‘veilige spanning’ kan echter ook een secundair ongeval veroorzaken,
waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn.
Dubbel geïsoleerd
Spatwaterdicht
Druipwaterdicht
Waterdicht
Vijf gouden veiligheidsmaatregelen
Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken met elektriciteit:
1. Uitschakelen
Om werkzaamheden te verrichten aan een elektrische installatie wordt vóór
aanvang van de werkzaamheden de spanning uitgeschakeld. Het uitschakelen
mag alleen door een bevoegd persoon gedaan worden die juist is gekwalificeerd
en elektrotechnisch voldoende onderricht is (aangewezen volgens de
NEN 3140).
Stel vooraf de gebruikers van de installatie op de hoogte, want er kan schade
of een gevaarlijke situatie ontstaan als een installatie onverwacht wordt
uitgeschakeld. Het gedeelte van de installatie waaraan wordt gewerkt, moet
van alle voedingsbronnen worden gescheiden.
Zet de groepsschakelaar uit. Is dit niet mogelijk, verwijder dan de veiligheden.
Het verwijderen van de veiligheden mag alleen plaatsvinden als de
verbruikende toestellen zijn uitgeschakeld. Indien je hiervoor mespatronen
moet trekken, moet je mespatroonveiligheidsgrepen met vast aangebrachte,
lange veiligheids­kappen toepassen. Tijdens deze werkzaamheden moet je een
gelaatscherm dragen.
2. Beveiligen
Zorg ervoor dat na het uitschakelen
niemand de installatie onverwacht
weer kan inschakelen. Vergrendel zo
mogelijk de hoofdschakelaar met
een slot of blokkeertang. Op blok­
keertangen kun je meerdere sloten
aanbrengen (ieder zijn eigen slot).
Breng bij de vergrendelde voedings­
schakelaar altijd de aanwijzing
“niet inschakelen” aan.
Ook na het verwijderen van de
veiligheden moet je maatregelen
treffen om onverwacht inschakelen
te voorkomen. Breng bijvoorbeeld
blinde mespatronen aan of draai
blokkeerelementen in bij de
schroefpatronen.
Symbolen op elektrische apparatuur m.b.t. de isolatie
Beveiligingen tegen inschakelen kunnen gebruikt worden voor elektrische schakelaars,
maar ook kranen en afsluiters kunnen beveiligd worden tegen onbedoeld openen.
106
3. Controleren
Controleer vóór de start van de werkzaamheden of de installatie inderdaad
is uitgeschakeld en spanningsloos is. Gebruik daarvoor een goedgekeurde,
dubbelpolige spanning aanwijzer (NEN3140), bijvoorbeeld een Duspol,
en handel alsof je onder spanning werkt. Test vóór en na de meting altijd
of de spanningsaanwijzer het wel doet. Zo weet je zeker dat de installatie
spanningsloos is. Het gebruik van een spanningzoeker is NIET toegestaan.
4. Aarden en kortsluiten
Zorg voor het aarden en onderling kortsluiten van de ongeïsoleerde delen
op of bij de plaats waar je gaat werken. Bij installaties met nominale spanningen
tot 1.000V hoef je niet te aarden en kortsluiten, behalve wanneer:
1. het om buitenleidingen gaat;
2.het risico bestaat dat de installatie spanning gaat voeren, bijvoorbeeld
door een noodstroomgenerator.
Het is raadzaam altijd te aarden en kortsluiten, want dat biedt de grootste
veiligheid. Let er wel op dat het aanbrengen van de aarde geen grotere risico’s
met zich meebrengt dan de werkzaamheden die je moet verrichten. Laat een
werkverantwoordelijke dit beoordelen.
Let op:
Verbind kortsluitverbindingen eerst met aarde en aard daarna pas met
het installatiedeel.
5. Afschermen
Scherm de delen af die nog onder spanning staan of kunnen komen.
Het afschermen moet ertoe leiden dat je niet toevallig met deze delen
in aanraking kunt komen.
Onder spanning werken
Onder spanning werken betekent dat je werkzaamheden uitvoert aan of in
de nabijheid van ongeïsoleerde, spanningvoerende delen. Het is in vrijwel geen
enkele situatie toegestaan om werkzaamheden onder spanning uit te voeren.
Alleen in zeer incidentele situaties mag onder spanning worden gewerkt en
in dat geval moet er eerst aan alle onderstaande voorwaarden zijn voldaan:
++ De dringende noodzaak van de werkzaamheden is aangetoond door
de opdrachtgever.
++ De werkverantwoordelijke heeft uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht
gegeven tot het uitvoeren van de werkzaamheden. De installatie­
verantwoordelijke moet schriftelijke toestemming hebben gegeven
aan de werkverantwoordelijke.
++ De installatie is geschikt voor het onder spanning uitvoeren van
de werkzaamheden.
107
++ De werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame of voldoende
onderrichte personen die hiervoor specifiek zijn opgeleid, getraind
en gemachtigd (aangewezen volgens de NEN 3140).
++ Het is aangetoond dat er geen risico bestaat op brand of explosie.
++ De volgende maatregelen zijn genomen om de werkzaamheden veilig
uit te voeren:
-In de nabijheid van de plek waar gewerkt gaat worden, zijn alle actieve
delen tegen toevallige aanraking afgeschermd, bijvoorbeeld met isolerende
platen of slabben.
-De werknemers staan geïsoleerd opgesteld. Dat wil zeggen dat ze goed­
gekeurde rubberlaarzen dragen en dat ze op rubber matten of platen staan.
-De werknemers dragen geen risicovolle metalen voorwerpen,
bijvoorbeeld sieraden.
-De werknemers dragen PBM-en: rubberlaarzen, rubberhandschoenen,
een gelaatscherm en vlamdovende kleding.
Inschakelen
Ruim eerst de werkplek op en haal gereedschappen, hulpmiddelen, rest­
materialen, etc. weg. Verwijder aardingen in omgekeerde volgorde van het
aanbrengen, tijdelijke afschermingen en waarschuwingsborden. De sloten
op de voedingsschakelaar of blokkeertangen mogen alleen worden verwijderd
door degene die ze heeft aangebracht. Zorg ervoor dat iedereen de werkplek
verlaat, tenzij men een dringende reden heeft om er te blijven. Wees er zeker
van dat niemand anders nog werkzaamheden uitvoert. Stel dan de gebruikers
op de hoogte. Pas dan kun je de installatie weer inschakelen.
Inschakelen mag alleen gebeuren door een juist gekwalificeerd en elektro­
technisch voldoende deskundig persoon (aangewezen volgens de NEN 3140).
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
In het normblad NEN 3140 voor laagspanningsinstallaties, zijn bepalingen
opgenomen met betrekking tot opleiding, ervaring, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden.
Opleidings- en ervaringseisen worden gesteld aan:
++ installatieverantwoordelijke
++ werkverantwoordelijke
++ vakbekwaam persoon
++ voldoende onderricht persoon.
108
De werkgever moet deze personen schriftelijk aanwijzen.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn met name gericht op:
++ uitvoering en coördinatie van werkzaamheden en het nemen van
veiligheidsmaatregelen;
++ verantwoordelijkheid voor de veiligheid van eigen werknemers
en die van derden;
++ het houden van toezicht op het naleven van de veiligheidsregels.
Ook uitzendkrachten, die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren,
moeten door de werkgever schriftelijk worden aangewezen.
4.7
109
Hoe je een gevaarlijke stof herkent
++ Bij sommige bedrijven is een gevarendiamant op tanks en (opslag)vaten
aangebracht. Met behulp hiervan kun je bij een ongeval (lekkage) of brand
snel beoordelen welke gevaren er kunnen optreden.
++ Let op het gevaarsymbool op de verpakking van gevaarlijke stoffen;
dit symbool wijst je op het soort gevaar. Producenten, leveranciers of
importeurs zijn volgens een Europese richtlijn verplicht om dit symbool op
het etiket te vermelden. Zij zijn ook verplicht productveiligheidsinformatie
mee te leveren.
++ Heb je te maken met onverpakte gevaarlijke stoffen, lees dan de
veiligheidsinformatie op de chemiekaart of vraag meer informatie.
Werken met gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen komen we overal tegen. In het dagelijks leven en op
het werk kunnen we niet meer zonder. In deze paragraaf vind je informatie
voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op het werk.
Het F-vlak (fire)
geeft het risico op brandgevaar
Gevaarlijke stoffen hebben één of meerdere van de vier volgende kenmerken:
1. Ze zijn brandbaar of explosief.
2. Ze zijn corrosief (bijtend) of irriterend.
3. Ze brengen op korte of langere termijn de gezondheid schade toe.
4. In combinatie met andere stoffen ontstaat er een schadelijke reactie.
Gevaren voor de mens
Een stof is gevaarlijk wanneer deze – op korte of langere termijn – de gezond­
heid van de mens schaadt. Een gevaarlijke stof kan voorkomen als vaste stof,
vloeistof, gas of nevel. Opname geschiedt door inademing, inslikken, via de
huid of de ogen. Blootstelling aan een hoge concentratie van een gevaarlijke
stof leidt meestal tot een acute vergiftiging. Bij acute vergiftiging zijn de
gevolgen direct of binnen enkele uren tot enkele dagen merkbaar.
Bij een chronische vergiftiging is er sprake van langdurige blootstelling
aan een gevaarlijke stof, meestal in een lage concentratie. Bij chronische
vergiftiging zijn de gevolgen soms pas na jaren merkbaar. Vaak is dan
onherstelbare schade aangericht, denk bijvoorbeeld aan het effect van
kankerverwekkende stoffen.
Het schadelijk effect van oplosmiddelen is inmiddels ruimschoots aangetoond.
Ook bij lage concentraties leidt langdurige blootstelling aan oplosmiddelen
tot aantasting van het zenuwstelsel. Het gevolg is een complex van klachten,
die ook wel bekend staan als het Organisch Psycho Syndroom (OPS).
Mensen met OPS hebben bijvoorbeeld last van verminderde aandacht
of een slecht geheugen en kunnen een waarnemingsstoornis hebben.
0Onbrandbaar
1 Brandbaar bij verhitting
2Ontvlambaar bij verwarming of blootstelling
aan hoge temperaturen
3 Ontvlambaar bij normale temperaturen
4Extreem brandbaar (verdampen snel
of totaal bij kamertemperatuur)
Het H-vlak
(health) geeft het risico
voor de gezondheid
0 Geen bijzonder risico
1Licht gevaarlijk
(veroorzaakt irritatie)
2Gevaarlijk (kan
blijvend letsel veroorzaken)
3
3Zeer gevaarlijk (ook bij
korte blootstelling)
4Extreem gevaarlijk
(dodelijk of ernstig
letsel)
4
W
Het R-vlak (reactiviteit)
0 Stabiele stoffen
3
Blanco vlak
W Reactie met water
(zie cijfer uit het R-vlak)
3 Stof kan explosief reageren met water
2 Stof kan heftig reageren met water
1 Stof kan fel reageren met water
OXY Stof is sterk oxidatiemiddel
1Bij verhitting of hoge drukken
onstabiel
2Instabiele stoffen die gemak­ke­lijk
heftige chemische reacties geven
3Kunnen detoneren of explosief
ontleden door ontstekingsbron
4Kunnen bij kamer­temperatuur
en normale druk detoneren
of explosief ontleden
110
H-zinnen (R-zinnen)
Er zijn internationale afspraken gemaakt om de gezondheidsrisico’s van
gevaar­lijke stoffen aan te geven. Deze worden aangeduid met de H-zinnen
(H = Hazard). Deze risico’s werden voorheen aangeduid met R-zinnen
(R = Risk) en deze kan je nog steeds aantreffen.
Voorbeelden gevaaraanduidingen:
H222Ontvlambare aerosolen, gevarencategorie 1 “Zeer licht ontvlambare
aerosol.”
H314 Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 1A, 1B en 1C “Veroorzaakt
ernstige brandwonden.”
H410 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1 “Zeer
giftig voor in het water levende organismen, met lang­durige gevolgen.”
P-zinnen (S-zinnen)
Die internationale afspraken bevatten ook P-zinnen (P = Precaution/voorzorg)
om de te nemen voorzorgsmaatregelen aan te duiden. Deze maatregelen
werden voorheen aangeduid met S-zinnen (S = Safe/veiligheidsadviezen)
en deze kan je nog steeds aantreffen.
Voorbeelden:
P103 “Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.”
P210 “Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete
oppervlakken – Niet roken.”
P391 “Gelekte/gemorste stof opruimen.”
111
Oude pictogrammen
Nieuwe pictogrammen
Ontplofbaar
Explosief
Oxyderend
Oxyderend
Zeer licht
ontvlambaar
Ontvlambaar
Schadelijk
Irriterend, Sensibiliserend,
Schadelijk
Bijtend
Corrosief
Giftig
Giftig
Milieugevaarlijk
Gevaarlijk voor het
aquatisch milieu
Hieronder tref je een overzicht aan van H-zinnen (R-zinnen) en P-zinnen (S-zinnen).
Type
Bestemd voor
R 24
Vergiftig bij aanraking met de huid
S7
In goed gesloten verpakking bewaren
R9
Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen
R 11
Licht ontvlambaar
S20
Niet eten of drinken tijdens gebruik
R 34
Veroorzaakt brandwonden
R 14
Reageert heftig met water
S21
Niet roken tijdens gebruik
R 15
Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water
Voorbeelden H- en P-zinnen
NB: Het gaat hier om een weergave van de bestaande
en nieuwe pictogrammen. Dit impliceert niet dat
de bestaande indelingen van chemische stoffen en
mengsels direct omgezet kunnen worden op basis
van alleen het symbool. Daarvoor is een inhoudelijke
beoordeling op basis van de criteria in bijlage I van
EU-GHS nodig.
Gassen onder druk
Lange termijn
gezondheidsgevaarlijk
112
Hoe je VGM-werkt met gevaarlijke stoffen
Als er gevaarlijke stoffen op de werkplek aanwezig zijn, is het van belang
dat je weet hoe je ermee VGM kan werken. Het is handig als in een bedrijfs­
register de veiligheidsinformatie is opgenomen van alle gevaarlijke stoffen
die in het bedrijf aanwezig zijn. Als je twijfelt over de te nemen veiligheids­
maatregelen, dan kun je dit register raadplegen.
Ben je goed voorgelicht en geïnstrueerd, dan herken je tijdig gevaren en
riskante situaties. Daardoor vermindert de kans op ongelukken. Veel informatie
over gevaarlijke stoffen vind je op het etiket. Instructies en veelal ook nadere
VGM-informatie vind je in de gebruiksaanwijzing. Lees ze goed voor gebruik.
Op het etiket worden aan de hand van H- en P-zinnen (ook nog wel Ren S-zinnen) informatie en aanbevelingen gegeven over welke veiligheids­
maatregelen je in elk geval moet nemen.
Hoe je gevaarlijke stoffen moet opslaan
Er geldt een aantal algemene gedragsregels voor de opslag van gevaarlijke stoffen:
++ Controleer de verpakking en voorkom lekkage.
++ Bewaar aangesneden voorraden in gesloten verpakkingen. Let erop dat
je na het openen van de verpakking, de verpakking weer goed afsluit.
++ Bewaar gevaarlijke stoffen uitsluitend in een daarvoor bestemde verpak­
king. Schenk stoffen nooit over in bijvoorbeeld limonade- of bierflessen.
++ Bewaar gevaarlijke stoffen bij voorkeur achter slot en grendel in de originele
verpakking volgens de milieuvoorschriften.
113
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht
++ Weet wat er vervoerd wordt, bijvoorbeeld door middel van VGMen productinformatiebladen.
++ Neem alleen die stoffen mee die strikt noodzakelijk zijn.
++ Verwijder bij gascilinders de drukregelaars en andere appendages voordat
de cilinders in de auto worden geladen en voorzie de cilinders van een
beschermkap.
++ Zorg ervoor dat het opgeslagen materiaal niet kan omvallen, kantelen
of verschuiven.
++ Zorg voor een goede ventilatie in de auto.
++ Zorg voor de aanwezigheid van een brandblusmiddel (tenminste 2 kg poeder).
++ Rook niet in de nabijheid van de gevaarlijke stoffen.
Ongemerkt contact met gevaarlijke stoffen
Soms kan je in contact komen met gevaarlijke stoffen zonder dat je het merkt,
bijvoorbeeld omdat je ze niet kan waarnemen of omdat ze vrijkomen bij een
bewerking. Denk hierbij aan stoffen die vrijkomen bij het ontvetten van een
werkstuk, bij verspanende bewerkingen, bij het lassen en snijden, bij het
solderen of bij het ingieten van een kabelmof. Deze risico’s vind je niet terug
op een etiket of een waarschuwingsbord. Daarom is het zaak altijd veilig,
gezond, hygiënisch en milieuverantwoord te werken.
Hoe je gevaarlijke stoffen moet vervoeren
Het vervoer van gevaarlijke stoffen is specialistenwerk, zeker als het gaat
om grotere hoeveelheden en bepaalde vervoersklassen. Aan het voertuig en
de chauffeur worden strenge eisen gesteld. Een chauffeur ‘gevaarlijke stoffen’
moet in het bezit zijn van speciale opleidingskwalificaties. Voor de bevoorrading
van projecten met gebruiksvoorraden gelden minder strenge regels.
Voor iedere gevaarlijke stof (gevarenklasse) is de hoeveelheid die je mag
vervoeren gelimiteerd. Wanneer je onder deze grenzen blijft, zijn geen ADRverplichtingen3 van toepassing. Dit betekent dat ook geen vervoersdocumenten
noodzakelijk zijn. Uiteraard dienen wel de productinformatiebladen van de
stoffen in de auto aanwezig te zijn. Kortom, aan het vervoer van gevaarlijke
stoffen kleven een groot aantal risico’s. Om die reden is het streng gereguleerd.
Overleg met een preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) is
absoluut noodzakelijk.
3Het ADR is een reglement voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg: ‘Accord Européen
relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’, of de ‘Europese
overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg’.
Verraderlijke jongens...
114
115
Wist je dat …
++ van het drinken met legionella besmet water je geen veteranenziekte krijgt;
++ de ziekte niet van de ene mens op de andere overdraagbaar is;
++ ouderen en lichamelijk zwakken een grotere kans hebben op besmetting;
++ als je rookt, je een grotere kans op besmetting hebt;
++ ook ‘bomen van kerels’ besmet kunnen worden bij een hoge concentratie
of een langdurige blootstelling.
Ga als volgt te werk
++ Bereid de werkzaamheden goed voor en weet wat je doet.
++ Door een ander product te gebruiken kun je soms risico’s voorkomen.
Een voorbeeld is de toepassing bij het verspanen met koelsmeervloeistof.
Probeer een middel toe te passen dat bij veroudering geen gevaarlijke
bijproducten maakt.
++ Zorg voor een goede ventilatie of afzuiging.
++ Bij het lassen en snijden komen verschillende stoffen vrij, die ziek maken.
Eén van de meest bekende ziektes is metaaldampkoorts, die vooral
voorkomt bij het lassen van gegalvaniseerd staal. Andere ziekmakers zijn
chroom, het nikkel in de lasrook en de stoffen die vrijkomen bij het lassen
van gecoat materiaal.
++ Zorg voor scheiding van mens en bron. Dit kan bijvoorbeeld door het
mechaniseren van het reinigen en solderen van printplaten.
++ Gebruik waar vereist of waar bron- of puntafzuiging niet mogelijk is, PBM-en.
4.8
Tips ter voorkoming van besmetting
++ Controleer mogelijke legionellabronnen (leidingwater, whirlpools,
fonteinen, proceswater, zonneboilers, luchtbehandeling en koeltorens)
zo goed mogelijk op besmettingsrisico’s (vraag om de risicoanalyse).
++ Wees extra alert bij ‘dode’ einden in waterleidinginstallaties en
aanwezigheid van biofilm-aanslag. Overigens is er bij het leeglopen van
een cv-radiator geen kans op besmetting, omdat de legionellabacterie
zuurstof nodig heeft.
++ Voorkom te allen tijde blootstelling aan nevel, vooral bij proceswater,
luchtbehandeling en koeltorens.
++ Werk met water dat vers en koud is of is verwarmd tot boven 60 °C.
Spoel bij twijfel de installatie met heet water.
++ Vraag je werkgever ruim vóór de start van de werkzaamheden met ­­
proces­water aan luchtbehandelingsinstallaties en/of koeltorens contact
op te nemen met de eigenaar van de installaties. Gezamenlijk kunnen
zij beoordelen welke risico’s er zijn en welke maatregelen genomen
moeten worden.
Legionella op de werkplek
Een besmetting met de Legionellabacterie kan de veteranenziekte veroor­zaken.
Deze bacterie leeft in water en kan zich onder bepaalde omstandigheden
snel vermenigvuldigen. Zo vormt zich een bepaalde hoeveelheid bacteriën
(aantal kolonievormende eenheden KVE) die gevaar kunnen opleveren.
Besmetting kan alleen optreden door inademing van zeer fijne waterdruppeltjes
met de Legionellabacterie.
De veteranenziekte komt in verschillende vormen voor. Bij de lichte vorm heb
je gedurende twee tot vijf dagen last van lichte, griepachtige verschijnselen,
zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. Deze lichte vorm is niet gevaarlijk;
er is geen behandeling nodig. Bij de zware vorm krijg je snel opkomende hoofd­
pijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking en hoge koorts.
In dit geval is een snelle toediening van de juiste antibiotica noodzakelijk.
Elke huisarts kan deze voorschrijven. Hoe eerder de behandeling gestart
wordt, hoe beter.
De aanwezigheid van legionellabacteriën in water kan en mag alleen worden
vastgesteld in gekwalificeerde laboratoria. Wanneer in een installatie(s)
legionellabacteriën worden aangetroffen, is het zaak om besmetting zowel
voor jezelf als voor anderen te voorkomen. Meld de situatie meteen bij
de direct leidinggevende of preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris).
4.9
Wanneer legionella zich snel vermenigvuldigt en gevaarlijk wordt
Onder bepaalde omstandigheden kunnen de legionellabacteriën zich zodanig
vermenigvuldigen dat een, voor de gezondheid, gevaarlijke situatie optreedt.
Deze vermenigvuldiging treedt men name op bij een temperatuur van
25 tot 50°C in slijmlaagjes (biofilm) op de oppervlakten van installatie­
componenten en reservoirs. Besmetting is alleen mogelijk als het besmette
water wordt verneveld en de hele kleine waterdruppeltjes worden ingeademd.
Verneveling van water vindt bijvoorbeeld plaats tijdens het douchen, bij
fonteinen en vooral bij open koeltorens, maar ook bij bepaalde bedrijfsmatige
processen, bij sommige vormen van luchtbevochtiging bij luchtbehandeling.
Gevaarlijke vezels op de werkplek
Tijdens het werk kun je in aanraking komen met diverse soorten isolatie­
materialen. Bij renovatieprojecten komt men er nogal eens achter dat deze
materialen ‘verborgen’ zijn toegepast. Vaak gaat het dan om asbest of
keramische vezels. Het is bekend dat asbest en keramische vezels kanker
kunnen veroorzaken. In deze paragraaf komen de belangrijkste risico’s aan
bod en worden bij elk risico aanwijzingen voor veilig werken gegeven.
116
117
Asbest
De toepassing en de verwerking van asbest zijn in ons land sinds 1993 bij
wet geheel verboden. Daarvóór werd asbest echter veel toegepast omwille
van zijn goede eigenschappen, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal op leidingen
en plafonds. Toen bekend werd dat asbest een kankerverwekkende stof is
en gevaarlijk is voor de gezondheid, werd het gebruik van asbest in Nederland
vanaf eind jaren ’70 teruggedrongen en uiteindelijk verboden.
Asbestvezels kunnen in het lichaam komen door inademing en inslikken.
Wat te doen als je asbest verdacht materiaal tegenkomt of verwacht tegen
te komen
++ Kom je asbest verdacht materiaal tegen, meld dit dan meteen aan je direct
leidinggevende of preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris).
++ Als je tijdens werkzaamheden asbest aantreft en je mogelijk aan
asbestvezels wordt blootgesteld, moet je het werk onmiddellijk stoppen.
Het werk mag pas worden voortgezet als zeker is dat het veilig is.
++ Ga het asbest nooit zelf verwijderen4. Bij het droog slopen en verwijderen
van asbesthoudende materialen komen vezels vrij. Daarom mogen alleen
gespecialiseerde bedrijven asbest verwijderen.
++ Bewerk asbest op geen enkele manier. Ga er niet in boren of zagen,
dat is erg gevaarlijk én verboden.
Gespecialiseerde bedrijven treffen speciale maatregelen om asbest
te verwijderen, namelijk:
++ Ruimten worden afgeschermd en herkenbaar afgesloten.
++ Tijdens het slopen mogen alleen de slopers de ruimte betreden.
++ Nadat het asbesthoudende materiaal is verwijderd, worden de ruimten
stofvrij opgeleverd. Zo wordt de verspreiding van asbeststof naar andere
werkplekken of ruimten voorkomen.
Asbestinventarisatierapport
Bij sloop- en verwijderingswerkzaamheden dient een opdrachtgever
(ook een particuliere opdrachtgever) in het bezit te zijn van een Asbest­
inventarisatierapport. In het Asbestinventarisatierapport kunt je nalezen
of er asbest in het gebouw aanwezig is, waar dat is aangetroffen en welk
soort asbest het betreft.
Dit soort rapporten mogen alleen door erkende adviesbureaus worden
opgesteld, deze bureaus hebben een zogenaamde SC-540 erkenning.
Begin nooit met een klus waarbij sloop- en verwijderingswerkzaamheden
verricht dienen te worden zonder een Asbestinventaristierapport.
4Tenzij de verwijderingswerkzaamheden benoemd bij * op pagina 118 daadwerkelijk veilig
en zonder overschrijding van de grenswaarde verricht kunnen worden.
Asbest
Niet betreden
Een ruimte waar zich asbesthoudend materiaal bevindt, wordt afgesloten en duidelijk
gemarkeerd. Asbestsanering is werk voor gespecialiseerde bedrijven.
In het Asbestinventarisatierapport geeft het bureau tevens een zwaarte
categorie aan, respectievelijk risicoklasse 1,2 of 3. Zodra asbest in een pand
is aangeduid met categorie 2 of hoger, mogen alleen gecertificeerde asbest­
sanerings­bedrijven het werk uitvoeren. Bij risicoklasse 1 mag in principe
een installatiebedrijf het werk uitvoeren, maar gelden er wel de volgende
voorwaarden5:
++ De concentratie van asbeststof in de lucht wordt zo laag mogelijk onder
de grenswaarde (0,01 vezel per kubieke centimeter, berekend over een
referentieperiode van acht uur)6 gehouden.
++ Werkzaamheden zijn gemeld bij de inspectie van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
++ Periodiek moeten luchtmetingen gedaan worden om vezelconcentraties
te kunnen vaststellen.
++ Werknemers zijn opgeleid voor werken met Risicoklasse 1 asbest
en hebben zo nodig herhalingscursussen gevolgd.
++ Het asbesthoudend materiaal wordt correct, volgens de voorschriften
verpakt en afgevoerd.
++ Na afloop van de werkzaamheden dient een visuele inspectie plaats
te vinden. De werkgever bepaalt wie de visuele inspectie uitvoert.
Dat kan een eigen (opgeleide) werknemer zijn of een extern deskundige.
5 Zie voor de complete voorwaarden artikel 4.44 tot en met 4.47C van het Arbobesluit.
6 De grenswaarde zal vermoedelijk in januari 2014 verlaagd worden.
118
* Er hoeft geen Asbestinventarisatierapport opgesteld te worden bij onder
andere de volgende werkzaamheden7:
++ Het werken aan gebouwen of objecten van na 1 januari 1994, deze dienen
asbestvrij te zijn vervaardigd.
++ Het verwijderen van geklemde asbesthoudende plaatmaterialen die onder
een verwarmingstoestel aanwezig zijn.
++ Het in zijn geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen.
++ Het verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren.
++ Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen
dan wel delen daarvan uit procesinstallaties dan wel verwarmings­
toestellen met een nominaal vermogen van minder dan 2250 kilowatt.
Let op:
ook al is er geen verplichting tot het opstellen van een Asbest­inventarisatie­
rapport voor de hiervoor genoemde werkzaamheden, ga altijd na of deze
werkzaamheden veilig en zonder overschrijding van de grens­waarde kunnen
plaatsvinden.
Glasvezels, glas- en steenwol en keramische vezels
Glasvezels, glas- en steenwol en keramische vezels worden als vervanger
van asbest toegepast.
Keramische vezels zijn ook aangemerkt als kankerverwekkend. De risico’s
bij het verwerken of verwijderen van deze vezels zijn vergelijkbaar met die
van witte asbest.
Bij nieuwbouw, renovatie en het slopen van gebouwen en constructies en bij
service en onderhoud kun je ook in aanraking komen met glasvezels. De mate
van blootstelling is afhankelijk van wat er met deze materialen gebeurt.
Bij intensief contact met glasvezels kun je last krijgen van huidirritatie
en huidbeschadigingen.
Welke maatregelen moet je nemen?
++ Gebruik (vloeistofdichte) werkhandschoenen, een (wegwerp)overall liefst
zonder zakken of omslagen, veiligheidslaarzen en adem­beschermings­middelen.
++ Bij werkzaamheden met glas- en steenwolproducten is het raadzaam dat
je een stofmasker van P-2 kwaliteit gebruikt.
Neem in voorkomende gevallen altijd contact op met de werkplekleiding
en/of preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris).
7 De volledige lijst is te vinden in artikel 4.54B van het Arbobesluit.
119
Nog een paar tips
++ Houd de werkplek schoon. Veeg het stof niet op, maar gebruik een stofzuiger
die is voorzien van HEPA-filters die ook de kleine stofdeeltjes vasthouden.
++ Trek werkkleding uit op een goed geventileerde plek. Spoel de huid vóór
het wassen eerst af met water. Gebruik daarna pas zeep. Zo voorkom
je dat je de vezels in je huid wrijft.
++ Eet, rook en drink niet op de werkplek.
++ Werkzaamheden met open vuur (zoals lassen, branden, solderen) mag
je niet uitvoeren in een wegwerpoverall.
4.10
Veilig werken met koudemiddelen
Koudemiddelen spelen een belangrijke rol bij de temperatuurbeheersing
in koelkasten en vrieskisten en ook bij de klimaatbeheersing in gebouwen.
De meeste koelinstallaties bevatten synthetische koudemiddelen.
Deze worden ook wel als volgt aangeduid:
++ CFK-houdende koudemiddelen, bijvoorbeeld freon R12 en R502.
++ HCFK-houdende koudemiddelen, bijvoorbeeld freon R22.
++ HFK-houdende koudemiddelen, bijvoorbeeld freon R134A, R404A en R507.
Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu, want ze tasten de ozonlaag aan
en dragen bij aan het broeikaseffect. Internationaal zijn er afspraken gemaakt
over het terugdringen van deze stoffen. In Nederland zijn de internationale
afspraken over de beëindiging van de productie en het terugdringen van
het gebruik van CFK’s, HCFK’s en HFK’s in de milieu-, F-gassen- en ozonwet­
geving opgenomen. In de praktijk betekent dat onder andere dat je rekening
moet houden met technische eisen die aan koelinstallaties worden gesteld.
Bovendien is vastgelegd dat uitsluitend erkende bedrijven die erkende
monteurs (F-gas) in dienst hebben, werkzaamheden mogen verrichten
aan koelinstallaties (met een compressorvermogen van meer dan 500W).
Ook moet je er rekening meehouden dat de registratie van koudemiddelen
aan regels is gebonden. Op deze manier is de controle op het gebruik
gewaarborgd.
Gevaren voor de mens
De meeste freonen kunnen, als ze bij hoge concentraties vrijkomen,
de aanwezige zuurstof in de lucht verdringen. Dit kan leiden tot verstikking
met mogelijk fatale afloop. Wanneer je huid in aanraking komt met tot
vloeistof verdichte gassen, kan letsel ontstaan ten gevolge van bevriezing.
In toenemende mate worden ook stoffen als ammoniak, propaan en isobutaan
als koudemiddelen gebruikt. Deze stoffen zijn brandgevaarlijk. Wanneer ze
kunnen verdampen, wordt de gevaarlijke grens voor een explosie al snel bereikt.
Ammoniak werkt daarnaast irriterend op de ogen en luchtwegen en kan bij
inademing van hogere concentraties giftig zijn.
120
121
Hoe je VGM-werkt met koudemiddelen
++ Zorg ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de specifieke risico’s
van het koudemiddel dat je gebruikt, vervoert of opslaat.
++ Zorg ervoor dat je de productinformatiebladen van deze gassen bij
je hebt en neem de hierop aangegeven veiligheidsmaatregelen in acht.
++ Zorg ervoor dat je de juiste beschermingsmaatregelen treft.
++ Zorg voor voldoende ventilatie en rook niet.
++ Bij het gebruik van gassen, zoals ammoniak, dien je de juiste PBM-en
te gebruiken. Denk hierbij aan een gelaatscherm of oogbescherming
(ruimzichtbril) in combinatie met adembeschermingsmiddelen (filter­
type K), beschermende kleding en koude isolerende handschoenen.
Informatie over dit type handschoenen kun je bij een deskundige
of de preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) opvragen.
++ Houd altijd rekening met de eisen die gesteld zijn aan de opslag
en het transport van gasflessen (zie paragraaf 4.16, pagina 138).
4.11
++ Werk met een goed onderhouden boormachine en scherpe boren en beitels.
Dat werkt sneller en zorgt voor minder stof.
++ Voorkom het onnodig inademen van kwartsstof. Houd (kwarts)stof ­ver­
oorzakende werkzaamheden die jij of een collega uitvoert zoveel mogelijk
op afstand. Vermijd ruimten waar anderen (kwarts)stof veroorzakende
werkzaamheden uitvoeren.
++ Maak gebruik van een (volgelaats) stofmasker met een P3-beschermings­
factor bij (kwarts)stof veroorzakende werkzaamheden, zoals boren, vegen,
hakken en kwartsstof veroorzakende werkzaamheden van anderen die
je niet kunt vermijden.
++ Houd de werkplek schoon, zodat (kwarts-)stof niet telkens opnieuw in
de lucht terechtkomt.
++ Maak vóór het vegen het stof goed nat, hark alleen het grove afval bijeen
of gebruik een stofzuiger. Dit zorgt ervoor dat minder (kwarts)stof in de
lucht terechtkomt.
++ Zorg voor zoveel mogelijk ventilatie, zodat het (kwarts)stof niet op de
werkplek blijft hangen, bijvoorbeeld door ‘stoffige’ werkzaamheden zoveel
mogelijk uit te voeren wanneer de ruimte nog niet glasdicht is of door met
open ramen te werken.
De gevaren van kwartsstof
Kwarts is een stof die van nature in gesteenten voorkomt. Steenachtige bouw­
materialen, zoals beton, baksteen en kalkzandsteen, bevatten in meer of
mindere mate kwarts. De hoeveelheid kwarts in bouwmaterialen verschilt
sterk. Zo bevat beton 20-30% kwartsstof, gips 0-4% en zandsteen 50‑90%.
De grote marges per bouwmateriaal zijn deels te verklaren doordat de samen­
stelling van de grondstoffen kan verschillen.
Kwartsstof op het werk
De bouwmaterialen op zich zijn niet schadelijk voor je gezondheid,
de bewerking ervan kan dat wel zijn. Sloopwerkzaamheden en het frezen
van sleuven in beton of een bakstenen muur zonder afzuiging of water­
koeling geeft stof. De stofwolk is verontreinigd met een percentage gevaarlijk
kwarts. Bij het boren geldt hoe groter het gat en hoe meer gaten er achter
elkaar worden geboord, hoe groter de blootstelling. Opruimen na de klus
is een belangrijke veroorzaker van kwartsstof. Bij het vegen wordt gelijk
de grenswaarde overschreden. Op langere termijn kan het inademen van
kwartsstof leiden tot longaandoeningen.
Tips voor gezond werken met kwartsstof
++ Probeer afspraken te maken met mede-aannemers om kwartsproductie
zoveel mogelijk te voorkomen en indien voorkomen niet mogelijk is,
de afzuiging te regelen.
++ Pas bronafzuiging toe (gebruik TNO-goedgekeurde machines).
++ Gebruik (kwarts)stof verminderende hulpmiddelen voor gereedschappen
en apparatuur, zoals slijp- en boormachines met waterspoeling of met
directe stofafzuiging, als deze door je werkgever ter beschikking worden
gesteld. Overweeg knippen.
Let op:
Zie je geen stofwolk, dan wil dat niet altijd zeggen dat er geen kwartsstof
in de lucht zit. Zo veroorzaakt boren in poreuze zachte materialen veel meer
zichtbaar stof dan het boren in hard beton, terwijl de kwartsstofblootstelling
bij hard beton vaak veel groter is.
4.12
Gas- of stofexplosiegevaar
Onder bepaalde voorwaarden is er overal gas- of stofexplosiegevaar. Dit gevaar
is net zo goed aanwezig in opslag-, kruip- en ketelruimten van woningen,
winkels en bedrijfsruimten als in en nabij (petro-)chemische installaties.
Op sommige projecten is er echter een hoog risico op explosies. In dat geval
is er meestal een preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) die je
om raad kunt vragen. In deze paragraaf wordt een aantal begrippen voor het
werken in ruimten met explosiegevaar op een rij gezet.
Explosieve stoffen
Explosieve stoffen kunnen vast, vloeibaar en gasvormig zijn. In woningen vind
je bijvoorbeeld spuitbussen, verf, reinigingsmiddelen en campinggasflessen.
Ook voorraden in magazijnen, werkplaatsen of winkels kunnen explosieve
stoffen bevatten. Ook gas- en zuurstofflessen in service of karwei auto’s zijn
explosief. Let goed op de gevarentekens die op verpakkingen staan; die geven
aan of producten stoffen bevatten die in een bepaalde situatie een explosie
kunnen veroorzaken. De oorzaak, uitwerking en de verschijnselen van een
explosie kunnen per geval verschillen.
122
Gas- en stofexplosies
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een gasexplosie (explosieve verbranding
van een gasluchtmengsel) en een stofexplosie (explosieve verbranding van
een stofluchtmengsel). Een stofexplosie kan optreden bij onder meer suiker,
cacao, meel en steenkoolstof. Ook in een timmerwerkplaats kan veel stof
circuleren. Gevaarlijke concentraties kunnen voorkomen in installaties en
apparaten als molens, mengers en elevatoren. Stof dat zich heeft afgezet
op vloeren, constructieonderdelen of apparaten, kan zelfs door een windof drukstoot opwervelen en een explosieve stofwolk vormen.
Explosiegrenzen
Iedere brandbare stof of gas (damp) heeft explosiegrenzen. Deze grenzen zijn
met name van belang bij een gas- en stofexplosie. De ondergrens (= Lower
Explosion Limit, kortweg LEL) en bovengrens (= Upper Explosion Limit,
kortweg UEL) geven de verhouding aan tussen stof of gas (damp) en lucht.
Deze explosiegrenzen definiëren het ‘explosiegebied’, het gebied waarbinnen
123
bij ontsteking een explosie kan optreden. Het mengsel bevat onder de LEL
te weinig brandstof en boven de UEL te veel brandstof en te weinig zuurstof
om ná ontsteking te kunnen doorbranden.
De explosiegrenzen van brandbare gassen verschillen zeer sterk,
een paar voorbeelden:
Soort gasExplosiegebied
Acetyleen
(LEL) 1,5 tot (UEL) 100 vol. %
Aardgas & methaan (rioleringen)
(LEL) 5,0 tot (UEL) 15 vol. %
Explosies bij agrarische bedrijven en particuliere woningen met methaan
en aardgas komen regelmatig in het nieuws. Niet zelden vindt zo’n explosie
plaats tijdens of na een onderhoud- of servicebezoek.
Bovenste explosiegrens (UEL)
Brandbaar gas,
damp of stof
Explosie
Onderste explosiegrens (LEL)
Veilig
Wat doen we vandaag?
Vlampunt
Het vlampunt van een vloeistof is de laagste temperatuur (bij atmosferische
druk 1013 mbar) waarbij zich uit die vloeistof zoveel damp ontwikkelt
dat deze kan ontbranden na menging met de daarboven aanwezige lucht.
Denk bijvoorbeeld aan ontvettingsmiddelen, wasbenzine en spiritus die bij
service en onderhoud worden gebruikt. In een kleine ruimte kan de damp van
deze middelen ontsteken tijdens het lassen of solderen door een vonk van een
schakelaar of een las- of soldeerapparaat.
124
Zelfontbrandingstemperatuur
De zelfontbrandings- of ontsteektemperatuur is de laagste temperatuur
waarbij een brandbare vloeistof uit zichzelf kan ontbranden. De zelfontbrandings­temperatuur is vooral van belang voor de keuze van de
elektrische apparatuur in zones waar (ontsteekbaar) explosieve damp/
luchtmengsels kunnen voorkomen.
Explosieveiligheid
Voor het ontsteken van een explosief is een minimale hoeveelheid energie
nodig. Die energie kan geleverd worden door onder andere vlammen, hete
oppervlakken en vonken. In ruimten waarin een explosief mengsel mogelijk
aanwezig is, mag alleen apparatuur en gereedschap worden gebruikt dat het
mengsel niet kan ontsteken. Voor elektrisch materieel wordt deze methode
‘beschermingswijze’ genoemd.
Zone-indeling
Een installatie wordt in principe zo ontworpen dat er geen brandbare stoffen
ongewild of ongecontroleerd kunnen ontsnappen. Soms is het nodig om van
deze eisen af te wijken. Er kunnen in installaties of in fabrieken explosieve
gasmengsel voorkomen. Om er toch veilig te kunnen werken, zijn drie zones
gedefinieerd:
1.Zone 0: het gebied waar een explosief gasmengsel voortdurend, gedurende
lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is.
2.Zone 1: het gebied waar een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf
waarschijnlijk af en toe aanwezig kan zijn.
3.Zone 2: het gebied waar de aanwezigheid van een explosief gasmengsel
onder normaal bedrijf niet waarschijnlijk is of slechts gedurende korte tijd
aanwezig kan zijn.
125
++ een in het materieel optredende gasontploffing zich niet naar de omgeving
kan voortplanten en het materieel niet kan beschadigen;
++ apparaten bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan
heersen, moeten voldoen aan de ATEX 95-richtlijn. Apparaten die voldoen
aan de richtlijn zijn voorzien van een CE-markering.
Gevaarlijk gebied
Ongevaarlijk
gebied
Zone 0/20
Zone 1/21
Zone 2/22
Aanwezigheid
van ontplofbaar
mengsel:
Voortdurend
of gedurende
lange tijd
Grote kans op
aanwezigheid in
normaal bedrijf
Geringe kans op
aanwezigheid en
indien aanwezig
slechts kortstondig
Zo goed als
uitgesloten
Aanwezigheid
van elektrische
ontstekingsbronnen:
Mogen niet voorkomen, ook niet bij
defecten
Niet in normaal
bedrijf; kans
bij bepaalde
defecten en
abnormale bedrijfs­
omstandigheden
verwaarloosbaar
klein
Niet in normaal
bedrijf; eventueel
bij defecten en
abnormale bedrijfs­
omstandigheden
In normaal
bedrijf mogelijk
Constructie elektrisch materiaal:
Uitsluitend
intrinsiek veilige
constructies of
speciale constructie met certificaat
voor zone 0/20
Materiaal geschikt
voor zone 0/20.
Gelijkwaardige
constructievormen
zijn ook toegelaten
Constructie of
materiaal, dat
geschikt is voor
zone 0/20 of 1/21
Gewone
constructie
Voor stofexplosiegevaar geldt de volgende zone-indeling
++ Zone 20: het gebied waar een explosief stofluchtmengsel voortdurend,
gedurende lange perioden of herhaaldelijk aanwezig is.
++ Zone 21: het gebied waar een explosief stofluchtmengsel in normaal
bedrijf af en toe aanwezig kan zijn.
++ Zone 22: het gebied waar een explosief stofluchtmengsel bij normaal bedrijf
niet waarschijnlijk is of slechts gedurende korte tijd aanwezig kan zijn.
Maatregelen ter voorkoming van explosies
Als op werkplekken explosiegevaar bestaat, zijn er meestal (bedrijfs)regels en
(calamiteiten)procedures van toepassing. Deze regels of procedures kunnen
echter per werkplek verschillen. Daarom is overleg met een deskundige of
preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris) nodig. De werkzaamheden
mogen pas worden uitgevoerd als deze deskundige hiervoor toestemming
heeft verleend, meestal door middel van een werkvergunning. Zijn er ruimten
of plaatsen waar een explosieve atmosfeer kan voorkomen, dan moet dit
met waarschuwingsborden worden aangegeven.
Belang zone-indeling en keuze elektrisch materieel
Met de indeling in gevarenzones kun je per zone veilige elektrische materialen
kiezen. Op grond van de eerder genoemde beschermwijzen is het belangrijk
ervoor te zorgen dat:
++ het materiaal geen gevaarlijke vonken of hoge temperaturen kan veroorzaken;
++ op de plaatsen waar vonken of hoge temperaturen ontstaan, geen ontplof­
baar gasmengsel kan komen;
Waar mogelijk moet worden vermeden dat mensen in een brand- of explosie­
gevaarlijke omgeving werken. Houd als vuistregel aan dat onder normale bedrijfsomstandigheden arbeid in zone 1 of 21 moet worden vermeden. Alleen bij
defecten of storingen kan het nodig zijn, dat je in een zone 0 of 20 zou moeten
werken. Bedenk dat veel brandbare of explosieve stoffen schadelijk zijn voor
je gezondheid, zelfs in concentraties ver beneden de onderste explosiegrens
(LEL). Twijfel je, vraag dan eerst advies aan de directe chef of de deskundige.
126
4.13
127
Waar je zelf altijd op moet letten
1. Vóór dat je aan de slag gaat:
++ Ga vooraf na of passende maatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld
of de juiste vergunningen zijn afgegeven).
++ Gebruik de juiste PBM-en.
++ Ken de vluchtwegen en houd deze vrij van obstakels.
++ Laat anderen weten waar je werkt.
++ Voorkom gas- en stofexplosies en zorg ervoor dat er geen explosieve
concentraties in de lucht kunnen ontstaan en verwijder mogelijke
ontstekingsbronnen. Meestal worden deze maatregelen door
derden genomen.
++ Zorg ervoor dat er op de plaatsen waar vonken of hoge temperaturen
ontstaan, geen ontplofbaar gasmengsel aanwezig is.
Geluidsniveau in dB(A)
Veilige dagelijkse verblijfsduur
80
8 uur
83
4 uur
86
2 uur
89
1 uur
92
30 minuten
95
15 minuten
98
7,5 minuten
101
ca. 4 minuten
2. Als je aan het werk gaat:
++ Zorg ervoor dat het materiaal geen gevaarlijke vonken of hoge
temperaturen kan veroorzaken en verhit geen (vloei)stoffen.
++ Zorg ervoor dat een gasontploffing die in het materieel optreedt zich
niet naar de omgeving kan voortplanten; controleer altijd of het materieel
beschadigd is.
++ Rook niet op explosiegevaarlijke plaatsen.
++ Gebruik alleen toegelaten (elektrisch) gereedschap en meetinstrumenten.
++ Gebruik vonkvrij gereedschap, zoals sleutels en hamers van
aluminiumbrons
104
ca. 2 minuten
Omgaan met schadelijk geluid
Op veel werkplekken is lawaai een groot probleem. De geluidssterkte wordt
uitgedrukt in decibel (dB). Het menselijk gehoor is voor hoge tonen gevoeliger
dan voor lage. Hoge tonen van een bepaalde geluidssterkte ervaren wij als
harder dan lage tonen met dezelfde geluidssterkte. Om de geluidssterkte
van verschillende toonhoogtes te vergelijken, is het A-filter ontwikkeld.
De geluidssterkte uitgedrukt in dB(A) geeft aan dat de geluidservaring voor
alle toonhoogtes dezelfde is.
Gehoorschade kan optreden bij langdurige blootstelling aan geluidsniveaus
boven 80 dB(A).
Hoe harder het geluid, hoe korter de tijd dat je eraan blootgesteld mag
worden. In de In de tabel hiernaast zie je hoe lang je per dag aan een bepaald
geluidsniveau mag worden blootgesteld zonder kans te lopen op blijvende
gehoorbeschadiging (lawaaidoofheid). Bedenk dat elke 3dB extra een
verdubbeling van de geluidsintensiteit betekent.
Gevolgen van te veel lawaai
Geluid plant zich voort in geluidsgolven. Dat zijn trillingen die via de gehoor­
gang het trommelvlies bereiken. Het trommelvlies geeft de trilling door aan de
middenoorbeentjes, die deze trilling versterkt doorgeven aan het zogenaamde
slakkenhuis. In de slakkenhuisgang bevindt zich een vlies dat bekleed is met
trilhaartjes. Deze trilhaartjes zijn verbonden met haarcellen die de geluids­
trillingen omzetten in elektrische signalen. Deze signalen worden via de
gehoorzenuw naar de hersenen gestuurd. De hersenen zetten de signalen
om in een geluidswaarneming.
Is er te veel lawaai, dan raken de haarcellen in het binnenoor verdoofd.
Het gevolg is een tijdelijk gehoorverlies. Als de haarcellen vervolgens niet
voldoende tijd krijgen om te herstellen, dan sterven ze op den duur af.
Er is dan sprake van permanent gehoorverlies. In dit laatste geval kun
je hoge tonen of zachte geluiden slecht horen en is het lastig om een
gesprek te voeren, vooral in een rumoerige omgeving. Overmatige bloot­
stelling aan lawaai kan ook tot gevolg hebben dat je voortdurend piep-,
fluit- of bromtonen hoort, zonder dat er geluid aanwezig is (tinnitus).
Dit leidt vaak tot slaap- en concentratieproblemen en soms tot andere
gezondheidsklachten.
Lawaaidoofheid is één van de meest voorkomende beroepsziekten in Nederland.
Het komt bij mensen die 40 jaar bij een geluidsniveau van 85 dB(A) hebben
gewerkt, ongeveer 6% meer voor dan bij mensen die niet in een lawaaiige
omgeving hebben gewerkt. Bij een geluidsniveau van 90 dB(A) is dat al 50%.
128
129
Hoe je het geluidsniveau kunt inschatten
++ Bij een geluidsniveau van 58 dB(A) kunnen twee mensen die op ongeveer
een meter afstand van elkaar staan, normaal praten.
++ Bij een geluidsniveau van 70 dB(A) is spreken met normale stem niet goed
mogelijk. Twee mensen die op ongeveer een meter afstand van elkaar
staan, moeten hun stem verheffen.
++ Bij een geluidsniveau van 80 dB(A) moeten twee mensen die op ongeveer
een meter afstand van elkaar staan, tegen elkaar schreeuwen om elkaar
te verstaan.
++ Bij geluidsniveaus boven de 85 dB(A) is de werkgever verplicht het lawaai
te bestrijden zo ver als dit redelijkerwijs mogelijk is.
++ Indien een machine meer dan 85 dB(A) geluid op de werkplek produceert,
moet de fabrikant de geluidsproductie op de machine aangeven.
++ Als werknemers, gemiddeld over de dag, worden blootgesteld aan een
geluidsniveau (geluidsdosisniveau) van 80 dB(A) of hoger, dan moet de
werkgever hen de gelegenheid bieden om regelmatig een gehooronderzoek
te ondergaan.
In de tabel staat hoeveel lawaai werktuigen en werkzaamheden veroorzaken.
Geluidssterkte in dB(A)
70
80
90
100
110
120
Cirkelzaag
Slijptol (haaks)
Afkortzaag
Decoupeerzaag
Elektrische klopboor
Elektrische knabbelschaar
Pneumatische hamer
Motor kettingzaag
Elektrische handcirkelzaag
Elektrische handboor
Compressor (gedempt)
Of eigen oren eerst?
Betonmolen
Schiet- of spijkerhamer, nietmachine
Heiwerkzaamheden (op 1 m afstand)
Wettelijke normen
Om werknemers te beschermen tegen schadelijk lawaai zijn er wettelijke
normen vastgesteld. Uitgangspunten hierbij zijn:
++ Bij geluidsniveaus van meer dan 80 dB(A) op de werkplek moet de werk­
gever gehoorbeschermingsmiddelen verstrekken. Werknemers moeten
zelf het soort gehoorbescherming kunnen kiezen.
++ Bij geluidsniveaus hoger dan 85 dB(A) zijn de werknemers verplicht
de gehoorbeschermingsmiddelen te dragen.
4.14
Ioniserende en niet-ioniserende straling
Er is sprake van straling als een bron energie uitzendt in de vorm van deeltjes
of golven (elektromagnetische straling). Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen ioniserende en niet-ioniserende straling.
Ioniserende straling
Ioniserende straling wordt in de volksmond ook wel radioactieve straling
genoemd; die straling kun je tegenkomen bij onder andere:
++ controle van lasnaden met behulp van gammabronnen (of röntgentoestellen);
++ in rookmelders (ionisatierookmelders);
++ in meetapparatuur, zoals diktemeters, niveaumeters en vochtmeters.
130
Wettelijke bepalingen voor ioniserende straling
Het werken met ioniserende straling is geregeld in de Kernenergiewet.
Het besluit stralingsbescherming hanteert de volgende uitgangspunten:
++ Rechtvaardiging
Het voornemen om een handeling uit te voeren waarbij sprake is van ionise­
rende straling, wordt beoordeeld. Daarbij is het de vraag of deze handeling
gerecht­vaardigd is en of de maatschappelijke voordelen (bijvoorbeeld econo­
mische winst) opwegen tegen de nadelen (de verhoogde stralingsbelasting).
Een handeling die niet gerechtvaardigd is, is verboden. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn als er goede niet-radioactieve alternatieven voorhanden zijn.
++ ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
Als de handeling toegestaan is, dan dient de stralingsbelasting zo laag als
redelijkerwijs mogelijk te worden gehouden (ook wel ‘ALARA’ genoemd).
++ Dosislimieten
Individuen mogen in geen enkel geval een onaanvaardbaar hoge
stralingsbelasting oplopen.
Werkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling,
mogen uitsluitend worden uitgevoerd, mits is voldaan aan twee voorwaarden:
1. Voor het uitvoeren van die werkzaamheden is een vergunning verleend.
2.De werkzaamheden staan onder toezicht van een aangewezen ‘deskundig
toezichthouder’.
De risico’s van ionisatiemelders
Ionisatie brand- en rookmelders maken gebruik van ioniserende straling.
Een radioactieve bron zorgt voor ionisatie van de luchtdeeltjes in de melder.
Dit gedeelte van de melder heet de ionisatiekamer. De straling buiten de
ionisatiekamer is afwezig zodat je een rookmelder probleemloos kan plaatsen
en verwijderen. Wel moet je de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:
++ Vraag naar en verdiep je in de instructies voor het (de)monteren van
ionisatiemelders.
++ Noteer de gegevens die op een melder staan en zoek deze in de
instructie op.
++ Gebruik de voorgeschreven PBM-en.
++ Open de detector niet om de inhoud te bestuderen en open nooit
de ionisatiekamer.
++ Volg de instructies op voor het bewaren of afvoeren van de melders.
++ Neem contact op met een preventiemedewerker (Arbo- of VGMfunctionaris) als:
- je twijfelt over soort, type of aanpak;
- de melder beschadigd is;
-je twijfels hebt over de conditie van een melder, bijvoorbeeld na
een brand- of waterschade;
- je open of kapotte melders ter vernietiging krijgt aangeboden.
131
Niet-ioniserende straling
Niet-ioniserende straling is straling waarvan de energie niet groot genoeg
is om materie te ioniseren. Deze straling wordt ook wel elektromagnetische
straling of elektromagnetische veld genoemd. Voor sommige categorieën
optische straling gelden grenswaarden en maatregelen. Neem bij onduidelijk­
heden contact op met de preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris)
die je om raad kunt vragen.
Soorten niet-ioniserende straling
++ Ultraviolet licht (UV-straling)
++ Zichtbaar licht
++ Infrarood licht (IR-straling)
++ Radiofrequente straling en microgolf straling (van onder andere
zendmasten, GSM-antennes en magnetrons).
UV-straling
De voornaamste bron voor UV-straling is de zon. UV-straling komt ook vrij
bij diverse werkzaamheden, zoals elektrisch en autogeen lassen, het drogen
van lakken en inkten en de controle van printplaten. De risico’s zijn:
++ verbranding van de huid
++ hoorn- en bindvliesontsteking van de ogen (lasogen)
++ versnelde veroudering van de huid
++ huidkanker
++ staar (vertroebeling van de ooglens).
Hoe je veilig (buiten) in de zon werkt
Een beetje UV-straling is goed voor je gezondheid en helpt je lichaam
vitamine D aan te maken. Teveel UV is ongezond en kan huidkanker
veroorzaken. Dat geldt zeker voor mensen die in de buitenlucht werken.
Zij krijgen namelijk twee tot drie keer zoveel UV-straling te verwerken
dan de gemiddelde Nederlander. Daardoor lopen ze vier tot vijf keer meer
kans op huidkanker. De hoeveelheid UV in het zonlicht die de aarde bereikt,
wordt uitgedrukt in de zonkracht of UV-index. De UV-index in ons land
kan variëren van 1 (wanneer er geen UV is) tot maximaal 8. UV-straling
komt ook vrij bij diverse werkzaamheden, zoals het elektrisch en autogeen
lassen, het drogen van lakken en inkten of de controle van printplaten.
Bescherm jezelf dus tegen overmatige blootstelling aan UV-straling
en neem de volgende maatregelen:
++ Scherm werkzaamheden waarbij UV-straling vrijkomt, zoveel mogelijk af.
++ Gebruik zo nodig PBM-en, zoals een UV-bril, laskap en beschermende kleding.
++ Beperk het werken in de zon of draag beschermende kleding.
132
133
Werk je regelmatig in de buitenlucht, neem dan de volgende maatregelen
++ Houd in de werkplanning rekening met de UV-index en de zonuren.
++ Werk niet met een ontbloot bovenlijf, maar draag beschermende kleding.
++ Werk je tussen 11.00 - 15.00 uur toch in de zon, smeer dan je onbedekte
huid in met een beschermende zonnebrandcrème van factor 10 of hoger.
++ Breng de crème na 2 uur opnieuw aan. Als je veel zweet, smeer dan vaker.
++ Raadpleeg je bedrijfs- of huisarts wanneer een moedervlek verandert of
een zweertje niet overgaat.
Vier klassen:
++ Klasse 1: de laser is veilig. Hetzij door een laag vermogen, of door
afscherming waardoor het licht de ogen niet kan bereiken.
++ Klasse 2 of 2R: veilig bij normaal gebruik. Schade kan ontstaan als,
ondanks de natuurlijke afweerreactie, bewust in de bundel wordt gekeken.
Voorbeelden zijn laserpointer en meetapparatuur.
++ Klasse 2M: vergelijkbaar met klasse 2, maar zonder instrumenten
(lenzen) die het licht concentreren. Voorbeeld is een geopende optische
glasvezelverbinding.
++ Klasse 3M of 3A: beperkt gevaarlijk. De laser kan tot oogschade leiden.
++ Klasse 3B: gevaarlijke laser; de bundel uit de laser kunnen direct het oog
en – bij de hogere vermogens – de huid beschadigen. Onder klasse 3B
vallen onzichtbare lasers. Voorbeeld is een geopende dvd- of cd-speler.
++ Klasse 4: zeer gevaarlijke laser. Zelfs een diffuus gereflecteerde bundel
kan oog- en huidletsel veroorzaken. Tevens bestaat brandgevaar.
IR-straling
IR-straling komt bij diverse werkzaamheden vrij, onder andere bij elektrisch
en autogeen lassen. In andere gevallen wordt IR-straling gebruikt voor het
harden, drogen en smelten van materialen.
Bij blootstelling kan de IR-straling doordringen in de huid en tot diep in het
oog. Bij langdurige blootstelling kan de huid verbranden. De straling kan ook
schade toebrengen aan het net- of hoornvlies. Bij korte, heftige of langdurige
blootstelling kan glasblazersstaar ontstaan, waarbij het netvlies troebel wordt.
Hoe je veilig met lasers werkt
++ Vermijd te allen tijde een laserbundel op ooghoogte.
++ Plaats waarschuwingsborden bij een laserinstallatie (zie paragraaf 3.1,
pagina 41).
++ Zet een telecom laser veiligheidsbril op als je werkzaamheden aan een
geopende optische glasvezelkabel uitvoert.
Neem daarom de volgende maatregelen
++ Scherm de omgeving zoveel mogelijk af en bewaar zoveel mogelijk afstand
tot de stralingsbron.
++ Gebruik tijdens de werkzaamheden de juiste PBM-en, IR-oogbescherming
en beschermende kleding.
Laser
Een laser is een stralingsbron die een zeer intensieve bundel straling uitzendt.
Die bundel kan bestaan uit UV-straling, IR-straling en ook zichtbaar licht.
Omdat je met lasers een grote hoeveelheid energie kunt richten op een
beperkt oppervlak, worden deze onder meer toegepast bij:
++ meettechniek, zoals vlakheidmeting, afstandsmeting en diktemeting;
++ metaalbewerking, zoals boren, snijden, perforeren en graveren.
Als je met lasers werkt, loop je het risico dat (de reflectie van) een bundel
je huid of ogen treft. De gevolgen zijn afhankelijk van de golflengte, het
vermogen en de duur van de blootstelling. Daarnaast kan een laserbundel
voldoende energie opbrengen om brandbare materialen te doen ontbranden.
Klasse-indeling
Lasers worden op basis van de gevaren die ze met zich meebrengen, ingedeeld
in vier klassen. Hoe hoger de klasse, hoe gevaarlijker de laser is en hoe strenger
de veiligheidsrichtlijnen. De klasse-aanduiding is veelal op de laser aangebracht.
Zorg zo mogelijk voor omkasting of afscherming van de laserinstallatie.
Op die manier kom je niet in contact met de laserbundel en is er geen contact
mogelijk met brandbare materialen.
4.15
Elektromagnetische velden van antennes
Elektromagnetische velden (EM-velden) worden gebruikt om signalen over
te brengen, onder andere in de mobiele telecommunicatie. Voor een zo
optimaal mogelijk bereik worden antennes veelal op flatgebouwen, in torens,
op masten of op andere hoge objecten gehangen. Op dit moment zijn er in
Nederland drie systemen:
1.GSM: het Global System for Mobile communication is het oudste en wordt
vooral gebruikt voor het versturen van gespreksinformatie.
2.DCS: het Digital Communications System wordt ook vooral gebruikt voor
het versturen van gespreksinformatie.
3.UMTS: het Universal Mobile Telecommunications System is bedoeld om
beter en sneller data te kunnen verzenden en maakt veel meer toepassingen.
Denk aan telefoneren, internetten, e-mailen en het verzenden van beeld
en geluidsfragmenten.
Daarnaast bestaat er nog een aantal andere systemen die van deze
drie systemen zijn afgeleid.
134
Gezondheidseffecten
EM-velden kunnen bij hoge stralingsintensiteiten schadelijk zijn voor
de gezondheid. Bij blootstelling aan EM-velden in het frequentiegebied van
antennes kan weefsel worden opgewarmd. De werking van medische hulp­
middelen in het lichaam, bijvoorbeeld pacemakers, kan verstoord worden.
Het aanraken van ongeaarde elektrische geleidende objecten in het stralings­
veld van een bron kan een schok veroorzaken.
Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar allerlei gezondheidsklachten
(onder andere slapeloosheid, concentratieproblemen en hoofdpijn) in relatie
tot (langdurige) blootstelling aan lage niveaus EM-velden. De Gezond­heids­
raad, een adviesorgaan van de Nederlandse overheid, zet deze onderzoeken
regelmatig op een rij. Op dit moment is er volgens de Gezondheidsraad te
weinig bewijs om aan te nemen dat er een verband bestaat tussen EM-velden
en deze gezond­heidsklachten. Ook het ontstaan van kanker is in dit kader
onderzocht en ook hiervan zegt de Gezondheidsraad dat het niet waarschijn­
lijk is dat langdurige blootstelling aan lage niveaus EM-velden afkomstig
van antennes deze ziekte kan veroorzaken.
Voor meer en actuele informatie kunt u het kennisplatform
EM-velden raadplegen: www.kennisplatform.nl
GSM-gebruik schadelijk?
De discussie over de vraag of GSM-gebruik al dan niet schadelijk is, keert
regelmatig terug. Sommige onderzoeken wijzen uit dat het schadelijk is en zelfs
de gezondheid schaadt. Andere onderzoeken wijzen het tegenovergestelde
uit. Zolang er hieromtrent geen absolute zekerheid bestaat, wordt aanbevolen
GSM-gebruik tot een minimum te beperken of met ‘oortjes’ te werken.
Wet- en regelgeving
Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten van
EM-velden is per frequentiegebied de grens van de maximaal toelaatbare
stralingsintensiteit voor de beroepsbevolking vastgelegd in wettelijke richt­
lijnen. Voor de algemene bevolking gelden strengere richtlijnen, omdat burgers
de risico’s vaak niet kunnen herkennen en dus geen maatregelen kunnen
nemen. Ook wordt voor burgers uitgegaan van een langere bloot­stellingduur,
namelijk 24 uur per dag in plaats van gedurende de werkdag voor de
beroepsbevolking.
135
Uit praktische overwegingen is een vertaalslag gemaakt in zogenaamde
‘actiezones’. De actiezone is het gebied rond de bron waarbinnen de maximaal
toelaatbare grens overschreden kan worden. De actiezone is berekend voor
de ergst denkbare situatie en biedt daarom maximale veiligheid.
Actiezones
Houd er rekening mee dat de actiezones per type antenne sterk kunnen
verschillen. Kom je regelmatig met EM-velden van GSM-antennes in aanraking,
houd je dan aan de algemeen geldende actiezone van twee meter recht voor
de antenne.
Andere bronnen van EM-velden zijn bijvoorbeeld antennes van mobilofoons,
radiozenders en zendamateurs op daken. Deze kunnen verschillende vormen
hebben, zijn vaak minder opvallend dan GSM-antennes en zenden ook soms
met hogere vermogens. Dat maakt het risico groter. Daarnaast geldt dat ze
in tegenstelling tot de meeste GSM-antennes soms ook naar beneden toe
velden uitzenden. Houd er rekening mee dat de actiezones per antenne sterk
kunnen verschillen. De actiezone voor onder andere radiozenders kan zich
zelfs uitbreiden tot meer dan 15 meter van de antenne.
Actiezones per antenne zijn te vinden op www.antenneregister.nl.
Lees verder de NEN-EN 50499.
Maatregelen
Maatregelen die de werkgever moet nemen:
++ Je werkgever is verplicht je scholing en voorlichting te geven,
zodat je de risico’s herkent en passende maatregelen kunt nemen.
++ De werkgever moet een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) maken
voordat je met de werkzaamheden aan een GSM-installatie of in de buurt
van antennes kunt beginnen. Hij moet nagaan welke bronnen aanwezig zijn
en aangeven waar je mag werken en welke actiezones je in acht moet houden.
++ Als er maatregelen moeten worden getroffen, dan moet de werkgever
ruim vóór de start van de werkzaamheden contact opnemen met de
gebouweigenaar of de eigenaar van de antenne. Gezamenlijk bepalen zij
hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door
één of meerder antennes uit te schakelen.
++ De werkgever moet een personal monitor ter beschikking stellen als:
- de actiezones niet kunnen worden vastgesteld;
- de antennes af en toe een sterk signaal kunnen uitzenden.
136
De personal monitor is een apparaat waarmee je de actiezone kunt inschatten.
Je kunt het ook in je borstzak dragen om na te gaan of er sprake is van
plotselinge overschrijding. Het apparaat geeft een signaal af wanneer
je aan te hoge niveaus wordt blootgesteld. Overleg in dit geval vooraf met
de preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris).
Maatregelen die je zelf kunt nemen:
++ Vermijd zoveel mogelijk de actiezones.
++ Kijk nooit in openingen van zendende delen.
++ Blijf zo kort mogelijk in de hoofdbundel.
++ Meld gevaarlijke situaties en laat eventueel de installatie uitschakelen.
4.16
Lassen en solderen
Deze paragraaf behandelt de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het
lassen en solderen en van de materialen die hierbij worden gebruikt. Of je
nu elektrisch, autogeen, MAG, MIG of TIG last, metalen en kunststoffen last
of met lood, tin, koper of zilver soldeert, steeds moet je de apparatuur op een
veilige wijze gebruiken en maatregelen nemen om de risico’s te beperken.
De gezondheidsrisico’s
1.Straling: met name bij elektrisch lassen ontstaan UV- en IR-straling.
UV-straling is schadelijk voor de ogen (lasogen) en de huid (zonnebrand,
huidveroudering of huidkanker). IR-straling is schadelijk voor de huid
en kan bij langdurige blootstelling leiden tot verbranding.
2.Schadelijke stoffen: lasdamp of -rook bevat, afhankelijk van het toegepaste
lasproces, diverse metaaloxiden die zeer schadelijk kunnen zijn voor
de gezondheid. Dit geldt vooral als je gegalvaniseerd of gecoat staal last.
Bij het elektrisch lassen komt tevens het schadelijke ozon vrij. Bij het
zachtsolderen ontstaan dampen die schadelijke stoffen, zoals lood,
kunnen bevatten.
3.Schadelijk geluid: tijdens het lasproces of het bikken (dit is een impuls­
geluid) kun je gehoorschade oplopen, want het geluidsniveau van de
meeste lasprocessen ligt maar liefst tussen 90 en 95 dB(A). Bij autogeen
lassen, branden en snijden veroorzaakt het uitstromende gas een hoog
geluidsniveau.
4.Hete spetters en heet materiaal: bij het solderen en lassen kunnen vonken,
spetters en hete slak wegspatten of vallen. Ook de gelaste oppervlakken
en de gereedschappen zijn zeer heet. Je kan dus je ogen beschadigen,
brandwonden oplopen en bovendien kan er brand ontstaan.
5.Fysieke belasting: lassen doe je meestal in ongunstige houding, voorover­
gebogen, gehurkt of op je knieën. Ook het dragen van de zware lasapparatuur
en de PBM-en kunnen fysiek belastend zijn.
137
Zo voorkomt u gezondheidsschade
++ Zorg ervoor dat de rook aan de bron wordt afgezogen.
++ Gebruik naast de bronafzuiging ook een overdrukmasker als er toch
rook of damp in de ademzone komt.
++ Scherm de omgeving af tegen UV-straling.
++ Houd rekening met collega’s in de directe omgeving door de lasplek
af te schermen; kan dat niet, waarschuw dan je collega’s van tevoren.
Zorg ervoor dat vonken, spetters en hete slak geen collega’s kunnen
verwonden of brand kunnen veroorzaken.
++ Ga er altijd van uit dat het werkstuk heet is.
++ Maak altijd gebruik van PBM-en: laskap, lasbril, handschoenen,
gehoorbescherming en laskleding, zoals een brandvertragende lasoverall,
een lasschort, lasmouwen of jas.
++ Controleer of er vet, olie, verf of coating op het oppervlak van de te
lassen delen zit. Is dat het geval, verwijder deze stoffen dan zoveel
mogelijk voordat je gaat lassen.
++ Draag schone, hele en geschikte werkkleding en bedek je huid om
verbrandingen te voorkomen.
++ Wissel laswerkzaamheden af met andere werkzaamheden die minder
belastend zijn en gebruik hulpmiddelen om de fysieke belasting te
verminderen. Bijvoorbeeld tilhulpmiddelen voor het transporteren van
de lasapparatuur.
Veiligheidsrisico’s
1.Elektrocutie: de open spanning tussen de laselektrode en de massaklem
is 60-85 V en kan dodelijk zijn. Tijdens het lassen zal de open spanning
teruglopen tot circa 30 V.
2.Brand en explosie: bij het lassen kunnen vonken, spetters en hete
slakken wegspatten, die andere materialen doen ontvlammen.
Door lekkage van gassen of zuurstof kan zich een explosief mengsel
vormen. Het ontbreken van een vlamdover kan vervolgens vlamterugslag
in een cilinder teweegbrengen.
3.Het gebruik van gasflessen: steeds vaker wordt bij het lassen gebruik
gemaakt van beschermgassen, zoals kooldioxide (CO2) en argon.
Ook de gas- en zuurstofcilinders worden gebruikt. Als ze omvallen,
kunnen ongelukken ontstaan.
Zo voorkom je ongelukken
++ Controleer vooraf de isolatie van de spanning voerende delen,
onder andere van het laspistool en de kabels.
++ Plaats de massaklem zo dicht mogelijk bij het werkstuk.
++ Schakel de lastransformator uit als je die niet gebruikt.
++ Houd de werkplek schoon en droog. Verwijder brandbare materialen,
zoals hout, papier of plastic, of dek ze af.
138
++ Controleer na het laswerk of er geen smeulende vuurresten zijn.
++ Zorg voor deugdelijke blusmiddelen op de werkplek.
++ Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij zijn van obstakels, zoals laskarren
of slangen.
++ Gebruik een goed werkend reduceerventiel (draai de spindel van het
reduceer uit tijdens het aansluiten) met het juiste fitting materiaal.
++ Sluit alle fittingen goed aan, zodat er geen lekkage kan optreden.
++ Vervang defecte en poreuze slangen (rode slang voor acetyleen
en rode slang voor gas).
++ Verbind slangen niet met koperen koppelstukken.
++ Zorg ervoor dat de gasflessen niet kunnen omvallen en laat de kraan­
sleutel op de fles zitten.
++ Voorkom verhitting van de gasflessen en plaats ze niet in de felle zon.
++ Als er geen ruimte is om de gasflessen rechtop neer te zetten,
dan moet de acetyleenfles schuin gelegd worden. De aansluitkant
moet zich 60 tot 80 cm boven de grond bevinden.
Transport van gasflessen
Een gascilinder mag je in een service- of karweiauto vervoeren om een project
te bevoorraden of ten behoeve van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Bevat een gascilinder een gevaarlijke stof, dan mag je maar een beperkte
hoeveelheid vervoeren. Als je die hoeveelheid niet overschrijdt, dan zijn
er geen vervoersdocumenten noodzakelijk, maar moeten de betreffende
productinformatiebladen wel in de auto aanwezig zijn. Overleg vooraf altijd
met een preventiemedewerker (Arbo- of VGM-functionaris).
Neem altijd de volgende regels in acht
++ Zorg ervoor dat je weet wat je vervoert; lees dit bijvoorbeeld in de ­
VGM- en productinformatiebladen.
++ Neem alleen die stoffen mee die strikt noodzakelijk zijn.
++ Verwijder drukregelaars en andere appendages van de cilinderafsluiter,
voordat de cilinders in de auto worden geladen en voorzie de cilinders
van een beschermkap.
++ Zorg ervoor dat de cilinders tijdens het verplaatsen en het vervoer
niet kunnen omvallen, kantelen of verschuiven.
++ Sla lege en volle cilinders apart op en scheid zuurstof en gassen van elkaar.
++ Behandel lege cilinders bij vervoer niet anders dan volle, markeer
lege cilinders.
++ Houd je aan de maximale hoeveelheden bij vervoer. Zorg voor een
goede ventilatie in de auto.
++ Zorg voor de aanwezigheid van een brandblusmiddel (tenminste
2 kg poeder).
++ Rook niet tijdens het vervoer en bij het laden en lossen, ook al zijn
de gassen op zich niet brandbaar.
139
Gasflessen veilig opslaan en opstellen
++ Zorg ervoor dat je registreert hoeveel gasflessen er zijn opgeslagen.
In noodsituaties moet je de gegevens aan de hulpverleners kunnen
doorgeven.
++ Borg staande flessen met kettingen of ander afdoende middelen.
Plaats een keg/wig bij liggende cilinders. Sla acetyleen cilinders staande op.
++ Voorzie de cilinders van afschermkappen op de aansluitingen.
++ Sla lege en volle cilinders apart op en scheid zuurstof en gassen van elkaar.
Plaats een afscheiding(schot) tussen de verschillende soorten gassen.
++ Zorg voor goede ventilatie.
++ Houd je aan de maximale hoeveelheden bij opslag.
++ Behandel lege cilinders bij opslag niet anders dan volle; markeer
lege cilinders.
++ Hang geen slangen of laskabels om cilinders; de afsluiter(kap) moet
bereikbaar blijven.
++ Voorkom verhitting van de gasflessen en plaats ze niet in de felle zon.
++ Bescherm de gasflessen tegen weersinvloeden (regen, sneeuw).
Veilig lassen in besloten ruimten
Het begrip ‘besloten ruimte’ omvat alle risicovolle en slecht bereikbare
ruimten waarin onvoldoende natuurlijke ventilatie mogelijk is. Denk zowel
aan tanken, putten en kruipruimten als aan zeer goed geïsoleerde woningen
en kantoren. Ook afgeschermde ruimten tijdens een renovatie kunnen door
goede isolatie en afdichting besloten ruimten zijn.
Het lassen in een besloten ruimte vraagt extra aandacht*. Door gebrek
aan ventilatie kunnen gas en zuurstof zich ophopen in de ruimte.
Neem daarom de volgende maatregelen:
++ Zorg voor een goede afzuiging of ventilatie, zodat de lasdampen zich
niet kunnen ophopen.
++ Laat bij twijfel de ruimte controleren op de aanwezigheid van brandbare
gassen of dampen (gasvrij-verklaring).
++ Volg de aanwijzingen in de taakrisicoanalyse (TRA).
++ Zorg er met een mangatwacht voor dat een noodgeval altijd wordt
gesignaleerd.
++ Breng bij het elektrisch lassen een goede massaverbinding zo dicht
mogelijk bij het werkstuk aan.
++ Sluit voor iedere pauze de gasflessen. Laat de sleutels op de fles.
++ Gebruik een maximumdoorstroombegrenzer bij gas- en zuurstof.
++ Inspecteer slangen en aansluitingen op lekkage. Gebruik altijd een
spanning verlagend relais.
*Z
ie ook de taakrisicoanalyse 6.9 ‘Veilig werken in een besloten ruimte’
op pagina 207.
140
5
Taakrisico­analyses
(TRA’s):
de werk­zaamheden
142
5
Taakrisico­analyses (TRA’s):
de werk­zaamheden
Door het uitvoeren van TRA’s zijn de gevaren en schade­
oorzaken van een groot aantal werkzaamheden in de
installatietechniek in kaart gebracht. In dit hoofdstuk
vind je de TRA’s waarbij het risico wordt bepaald door
het soort werkzaamheden. Tevens vind je een aantal
handvatten om zelf een TRA op te stellen.
Zelf een TRA opstellen
Het kan voorkomen dat je een activiteit moet uitvoeren waarvoor geen
TRA is opgenomen in dit boekje. In dat geval kun je aan de hand van
de onderstaande rekenmethode zelf de risicoklasse bepalen.
In de mathematische risicobenadering heeft elk risico een R-waarde
(risicowaarde): elk risico wordt ingedeeld in een R-klasse (risicoklasse).
Het risico wordt berekend aan de hand van de:
++ P-waarde: de waarschijnlijkheid van het risico;
++ E-waarde: de duur van de blootstelling aan het risico;
++ C-waarde: de grootte van de mogelijke (letsel)schade.
Stap 1: bepaal de P-waarde, E-waarde en C-waarde
De P-waarde wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 0 en 10.
Hoe hoger de P‑waarde, hoe waarschijnlijker het risico.
143
P-waarde
Waarschijnlijkheid van het risico
10
Kan verwacht worden, bijna zeker
6
Goed mogelijk
3
Ongewoon, maar mogelijk
1
Alleen mogelijk op lange termijn
0,5
Beschouwbaar, maar zeer onwaarschijnlijk
0,2
Praktisch onmogelijk
0,1
Virtueel onmogelijk
De E-waarde wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 0,5 en 10.
Hoe hoger de E-waarde, hoe langer de blootstelling.
E-waarde
Duur van de blootstelling aan het risico
10
Voortdurend
6
Dagelijks tijdens de werkuren
3
Wekelijks of soms
2
Maandelijks
1
Enkele malen per jaar
0,5
Zeer zelden
De C-waarde wordt uitgedrukt met een cijfer tussen 1 en 100.
Hoe hoger de waarde, hoe groter het mogelijke letsel of de mogelijke schade.
C-waarde
Grootte van het mogelijke letsel of de mogelijke schade
100
Catastrofaal
40
Ramp, meerdere doden
15
Zeer ernstig, één dode
7
Aanzienlijk, ernstige verwondingen
3
Belangrijk, werkonderbreking
1
Betekenisvol, EHBO kan nodig zijn
144
Stap 2: bereken de R-waarde aan de hand van de formule
R = P x E x C
Bepaal vervolgens aan de hand van de uitkomst en met behulp van
onderstaande tabel de overeenkomstige R-klasse.
R-waarde
R-klasse
Aard van de te nemen maatregelen
320
V
Zeer hoog risico, overweeg stopzetting van de activiteiten
160-320
IV
Hoog risico, onmiddellijke maatregelen vereist
70-160
III
Wezenlijk risico, maatregelen zijn noodzakelijk
20-70
II
Mogelijk enig risico, aandacht is vereist
≤ 20
I
Zeer licht risico, is waarschijnlijk aanvaardbaar
Rekenvoorbeeld
P=3
De blootstelling aan een bepaald risico tijdens de werkzaamheden
wordt ingeschat als ongewoon, maar mogelijk.
E=6
De blootstelling aan het risico vindt dagelijks tijdens de werkuren plaats.
C=7
Als het ongeval gebeurt, zal de mogelijke schade aanzienlijk zijn.
Eén of meerdere personen zullen ernstige verwondingen oplopen.
R-waarde
R = P x E x C = 3 x 6 x 7 = 126
R-klasse
Klasse III = wezenlijk risico, maatregelen zijn noodzakelijk.
Let op:
++ De tabellen in de hoofdstukken 5 en 6 vermelden alleen
de belangrijkste risico’s.
++ Het is mogelijk dat je meer dan één tabel moet raadplegen.
++ Voor sommige activiteiten is geen tabel opgenomen.
145
5.1
Veilig werken bij het testen, beproeven, inbedrijfstellen en het inregelen
van een werktuigbouwkundige en/of elektrotechnische installatie
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van draaiende
ventilatoren of
motoren
IV
++Als er een werkvergunningsysteem van toepassing
is, werk dan volgens de werkvergunning
++Schakel de installatie uit
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
II
4.6
3.2
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de installaties
IV
++Controleer of de installatie drukloos is
++Vermijd verhitting van gechloreerde koelmiddelen,
ter voorkoming van de vorming van chloorgas
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg instructies stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.7
4.10
3.7
3.4
Elektrische
inwerking; bijvoorbeeld wanneer
werkzaamheden
worden uitgevoerd
aan elektrotechnische installaties
III
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
aan elektrische installaties
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’ en
‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid van
onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever
(NEN 50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
opdracht heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
I
4.6
146
147
5.2
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
I
3.2
3.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Fysieke belasting
IV
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
III
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
++Indien van toepassing dienen gecertificeerde
werknemers dit uit te voeren
I
3.5
3.3
Veilig werken bij montage en/of samenbouwen van werktuigbouwkundige
of elektrotechnische installatiecomponenten
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van draaiende
ventilatoren of
motoren
IV
++Als er een werkvergunningsysteem van toepassing
is, werk dan volgens de werkvergunning
++Schakel de installatie uit
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
II
4.6
3.2
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de installaties
IV
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Controleer of de installatie drukloos is
++Vermijd verhitting van gechloreerde koelmiddelen,
ter voorkoming van de vorming van chloorgas
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.7
4.10
3.7
1.4
Elektrische
inwerking; bijvoorbeeld wanneer
werkzaamheden
worden uitgevoerd
aan elektrotechnische installaties
III
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
aan elektrische installaties
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’ en
‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid van
onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever
(NEN 50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
opdracht heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
I
4.6
148
149
5.3
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
I
3.2
3.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
III
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
++Indien van toepassing dienen gecertificeerde
werknemers dit uit te voeren
I
3.5
3.3
Veilig werken bij het monteren, samenbouwen, demonteren, slopen
van een werktuigbouwkundige of elektrotechnische installatie
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van draaiende
ventilatoren of
motoren
IV
++Schakel de installatie uit
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Als er een werkvergunningsysteem van toepassing
is, werk dan volgens de werkvergunning
II
4.6
3.2
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de installaties
III
++Controleer of de installatie drukloos is
++Vermijd verhitting van gechloreerde koelmiddelen,
ter voorkoming van de vorming van chloorgas
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
I
4.7
3.7
3.4
Elektrische
inwerking; bijvoorbeeld wanneer
werkzaamheden
worden uitgevoerd
aan werktuigbouwkundige en
elektrotechnische
installaties
III
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
aan elektrische installaties
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’ en
‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid van
onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever
(NEN 50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
opdracht heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
I
4.6
150
151
5.4
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Trillingen
IV
++Beperk de blootstellingsduur
++Gebruik PBM-en, zoals handschoenen
II
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
III
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
++Indien van toepassing dienen gecertificeerde
werknemers dit uit te voeren
I
3.5
3.3
Veilig werken aan een transformator en/of elektromotor
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de installaties (pas bij ‘oude’
installaties op
voor PCB’s)
III
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding en werkhand­schoenen
I
4.7
3.7
3.4
Elektrische
inwerking; bijvoorbeeld wanneer
werkzaamheden
worden uitgevoerd
aan elektrotechnische installaties
III
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
aan elektrische installaties
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’
en ‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid van
onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever
(NEN 50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
opdracht heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
I
4.6
152
153
5.5
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm, werk­
kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
I
3.2
3.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Veilig werken bij monteren, demonteren en/of slopen van
elektrotechnisch kabelwerk
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van draaiende
ventilatoren of
motoren
IV
++Als er een werkvergunningsysteem van toepassing
is, werk dan volgens de werkvergunning
++Schakel de installatie uit
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht
­inschakelen door middel van sloten en gebruik
multilock klemmen
II
4.6
3.2
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de installaties
IV
++Controleer of de installatie drukloos is
++Vermijd verhitting van gechloreerde koelmiddelen,
ter voorkoming van de vorming van chloorgas
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.7
3.7
3.4
Elektrische
inwerking; bijvoorbeeld wanneer
werkzaamheden
worden uitgevoerd
aan werktuigbouwkundige en
elektrotechnische
installaties
III
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
aan elektrische installaties
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’ en
‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen door middel van sloten en gebruik multilock
klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid
van onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever
(NEN 50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
opdracht heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
I
4.6
154
155
5.6
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
I
3.2
3.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Trillingen
IV
++Beperk de blootstellingsduur
++Gebruik PBM-en, zoals handschoenen
II
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Veilig werken bij het monteren, demonteren en slopen van luchtkanalen,
kabelgoten en/of plaatwerk
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van draaiende
ventilatoren of
motoren
IV
++Als er een werkvergunningsysteem van toepassing
is, werk dan volgens de werkvergunning
++Schakel de installatie uit
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
II
4.6
3.2
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de kabelgoot, luchtkanalen
(Let op voor ‘oude’
asbestcement en
asbestbeklede
luchtkanalen) en
luchtfilters
IV
++Neem kennis van de aanwezige producten en
de verwerkingstechnieken en raadpleeg een
deskundige, bijvoorbeeld van de opdrachtgever
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.7
3.7
4.9
3.4
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Trillingen
IV
++Beperk de blootstellingsduur
++Gebruik PBM-en, zoals handschoenen
II
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
156
157
5.7
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
Nog ééntje dan.
Beheersmaatregel
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
II
3.5
Veilig werken bij demonteren en slopen van leidingwerk
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van draaiende
ventilatoren of
motoren
IV
++Als er een werkvergunningsysteem van toepassing
is, werk dan volgens de werkvergunning
++Schakel de installatie uit
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
II
4.6
3.2
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld door
de aanwezigheid
van brandbare
stoffen
IV
++Laat een deskundige het gevaar op brand en
explosies meten voordat je de ruimte betreedt en
laat een deskundige dit gevaar tijdens het werk
monitoren
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
II
4.12
3.11
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de installatie
IV
++Controleer of de installatie drukloos is
++Vermijd verhitting van gechloreerde koelmiddelen,
ter voorkoming van de vorming van chloorgas
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.7
3.7
3.4
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Trillingen
IV
++Beperk de blootstellingsduur
++Gebruik PBM-en, zoals handschoenen
II
3.7
158
159
5.8
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Veilig werken bij koeltechnisch werk
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
omdat de ‘nieuwe’
koelgassen licht
ontbrandbare
delen kunnen
bevatten
III
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Scherm brandbare delen af en zorg voor een
brandblusser in de directe nabijheid van de
werkzaamheden
I
4.12
4.10
Verstikkings­
gevaar
(O2 ≤ 21 vol. %);
bijvoorbeeld door
verdringen van
zuurstof
IV
++Zorg voor een goede ventilatie (koelgassen zijn
meestal zwaarder dan lucht en kunnen hierdoor
vanaf vloerniveau de zuurstof verdringen)
++Zorg voor zuurstofmeting, zodat zeker wordt gesteld
dat er voldoende zuurstof in de ruimte aanwezig is
II
4.10
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld gevaar voor
vergiftiging of
verstikking
IV
++Vermijd verhitting van gechloreerde koelmiddelen,
ter voorkoming van de vorming van chloorgas
++Controleer of de installatie drukloos is
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg instructies stip op
++Gebruik PBM-en, zoals adembescherming
II
4.7
3.7
3.4
Elektrische
inwerking; bijvoorbeeld wanneer
werkzaamheden
worden uitgevoerd
aan werktuigbouwkundige en
elektrotechnische
installaties
III
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
met elektriciteit
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’ en
‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid van
onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever (NEN
50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke opdracht
heeft afgegeven
I
4.6
160
161
5.9
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
III
Milieuschade,
bijvoorbeeld aantasten ozonlaag
IV
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
++Voorkom het uitstromen van koelgassen door te
werken volgens de wettelijke richtlijnen en uitvoering
door (STEK)gecertificeerde werknemers
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
IV
++Vermijd verhitting van gechloreerde koelmiddelen,
ter voorkoming van de vorming van chloorgas
++Controleer of de installatie drukloos is
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.10
4.12
3.7
3.4
3.2
3.5
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de installaties
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
4.10
3.3
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
III
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen
++Indien van toepassing dienen (STEK)gecertificeerde
werknemers dit uit te voeren
I
3.5
3.3
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
Veilig werken bij het afpersen van leidingwerk
3.7
4.13
162
5.10
163
Veilig werken met (milieu)gevaarlijke stoffen
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Onbekendheid
met het product;
bijvoorbeeld
producten die
gebruikt worden
en/of aanwezig
zijn in de installaties
IV
++Bestudeer VGM-informatie en volg de instructies
stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding en werkhand­schoenen
II
4.7
3.7
3.4
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld omdat
het product (licht)
ontbrandbare
delen bevat en
snel verdampt
III
++Zorg ervoor dat je bekend bent met het te verwerken
product en de verwerkingstechnieken
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
++Ventileer de werkruimte of maak gebruik van
ventilatie
I
4.12
3.11
Stralingsgevaar
V
++Werkzaamheden waarbij ioniserende straling wordt
gebruikt, mogen uitsluitend worden uitgevoerd
als aan twee voorwaarden is voldaan:
1. E r is een vergunning verleend voor het uitvoeren
van deze werkzaamheden
2. D
e werkzaamheden staan onder toezicht van een
aangewezen ‘deskundig toezichthouder’
++Controleer of er onbevoegden in het werkgebied
aanwezig zijn en zorg ervoor dat zij het werkgebied
niet kunnen betreden
II
4.14
Verstikkings
gevaar
(O2 ≤ 21 vol. %);
bijvoorbeeld door
het verdringen
van zuurstof
IV
++Zorg voor een goede ventilatie (koelgassen zijn
meestal zwaarder dan lucht en kunnen hierdoor
vanaf vloerniveau de zuurstof verdringen)
++Ventileer de werkruimte of maak gebruik van
geforceerde ventilatie
++Verricht zuurstofmetingen
II
4.10
Vergiftiging; bijvoorbeeld omdat
het product door
inslikken, via de
huid en/of door
inademing het
lichaam is binnengedrongen
III
++Volg de instructies op de verpakking of de VGMinformatie van het productblad stipt op
++Neem bij twijfel contact op met de bedrijfsarts
of huisarts en neem dan de verpakking en/of
de VGM- informatie van het product mee
I
4.7
3.4
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
164
5.11
165
5.12
Veilig werken bij het afgieten van een kabelmof
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Onbekendheid
met het product;
bijvoorbeeld een
nieuw product
IV
++Bestudeer VGM-informatie en volg de instructies
stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding en werkhandschoenen
II
4.7
3.7
3.4
Vergiftiging; bijvoorbeeld doordat
het product door
inslikken, via de
huid en/of door
inademing het
lichaam is binnengedrongen
III
++Volg de instructies op de verpakking of VGM-­
informatie van het productblad stipt op
++Neem bij twijfel contact op met de bedrijfsarts
of huisarts en neem de verpakking en/of de VGMinformatie van het product mee
I
3.4
4.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Fysieke belasting
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg
voor het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
3.2
3.7
Veilig werken met ionisatie brandmelders
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Radioactieve
straling; hoewel de
meeste ionisatie
brandmelders
een kleine bron
bevatten, zijn deze
ongevaarlijk mits
onbeschadigd
en in geringe
hoeveelheden
opgeslagen
III
++Opslag en transport dienen onder voorwaarden
plaats te vinden; volg de instructies van de
­leverancier/fabrikant op
++Lees de gebruiks- en montagevoorschriften
++Open of beschadig de melder niet
I
4.14
Inwerking door
straling; bijvoorbeeld bij
beschadiging
III
++Raadpleeg een deskundige bij twijfel over de
beheersmaatregel, soort of type bij beschadiging
of aantasting na brand of waterschade
I
4.14
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door verlies
milieugevaarlijke
melders
III
++Melders mogen niet in het milieu terechtkomen.
Voer deze daarom af via de leverancier of een erkend
afvalverwerkingsbedrijf
I
3.5
4.14
166
5.13
167
5.14
Veilig werken met laserlicht
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Inwerking
door straling;
oogirritatie
I
Inwerking
door straling;
oogbeschadiging
II
Inwerking
door straling;
onherstelbare
oogbeschadiging
en brandwonden
IV
Inwerking
door straling;
onherstelbare
oogschade,
brandwonden en
brandgevaar
IV
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
door de nabijheid
van een (licht)
ontbrandbaar
product
III
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Laserklasse 1 ( ≤ 0,25 mW, veilige laser)
I
4.14
++Laserklasse 2 ( ≤ 1 mW) (niet geheel veilige laser):
zorg ervoor dat je niet bewust en langdurig in het
laserlicht kijkt
++Gebruik de juiste veiligheidsbril (let op: een laserbril
biedt bescherming tegen één bepaalde golflengte en
dus niet tegen andere golflengtes)
II
4.14
++Laserklasse 3a (1-5 mW) (beperkt gevaarlijke laser);
kijk niet in laserlicht, ook niet met optische hulpmiddelen, zoals een telescoop, microscoop en verrekijker
++Gebruik de juiste veiligheidsbril (let op: een laserbril
biedt bescherming tegen één bepaalde golflengte en
dus niet tegen andere golflengtes)
II
++Laserklasse 3b (5-500 mW) en laserklasse 4 (≥ 500 mW), (zeer) gevaarlijke laser: vermijd kijken
in en huidcontact met het laserlicht, vermijd ook
weerspiegeling en verstrooiingslicht
++Gebruik de juiste veiligheidsbril (let op: een laserbril
biedt bescherming tegen één bepaalde golflengte en
dus niet tegen andere golflengtes)
II
++Neem kennis van de aanwezige producten
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
++Ventileer de werkruimte of maak gebruik van
ventilatie
I
Veilig werken bij vervoer van materiaal per (vracht)auto
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
4.12
3.11
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Verkeers­
ongevallen
III
++De chauffeur moet in het bezit zijn van een geldig
rijbewijs
++De chauffeur moet op de hoogte zijn van de ter
plekke geldende verkeersregels
++Het voertuig moet goed onderhouden zijn
++De chauffeur moet zich aan rij- en rusttijden houden
I
Vervoer gevaarlijke stoffen
III
++Wees op de hoogte van wat er vervoerd wordt
++Voldoe aan de voorschriften ‘internationaal vervoer
over de weg’ (ADR), neem bij twijfel contact op met
een veiligheidskundige
++Neem geen beschadigde verpakkingen mee
++Zorg voor goede ventilatie
++Rook niet tijdens het vervoer en tijdens het laden
en lossen
I
Omvallen en
beschadigingen
III
++Stel het voertuig bij het laden en lossen stabiel op
I
Verstoring van het
verwachtingspatroon van derden;
bijvoorbeeld bij
blokkeren van
wegen
III
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting, zodat
onbevoegden niet door het werk kunnen lopen
++Gebruik veiligheidskleding of een veiligheidsvest
tijdens het laden en lossen langs de openbare weg
I
3.1
Contact met
(milieu)gevaarlijke stoffen;
bijvoorbeeld als de
verpakking omvalt
of beschadigt
III
++Bestudeer VGM-informatie en volg de instructies
stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding en werkhand­schoenen
I
4.7
3.4
3.7
Fysieke belasting
IV
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
II
3.6
3.2
3.7
4.14
4.14
Beheersmaatregel
4.7
168
169
5.15
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
Beheersmaatregel
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
I
3.2
3.7
II
3.5
Veilig werken bij het laden en lossen van materiaal
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Breken van
­hijsmiddelen
III
++Gebruik gecertificeerde en in goede staat verkerende
hijsmiddelen
++Als je takels en dergelijke gebruikt, bevestig deze dan
zodanig aan een daartoe geschikt constructiedeel,
dat zij vrij kunnen bewegen
++Let op scherpe overgangen (gebruik een stophout)
++Pas voor eindverbindingen van kabels wig-keg
klemmen toe en geen U- boutverbindingen
I
4.5
Omvallen en
beschadigingen;
bijvoorbeeld
tijdens rijden en
manoeuvreren
lading
III
++Zet de lading vast
++Stel eventueel een laad- en losplan op
++Stel het voertuig bij het laden en lossen stabiel op
++Controleer of de kraan of laadklep is goedgekeurd
++De machinist moet voldoende gekwalificeerd zijn
I
4.4
4.5
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld bij omvallen
en beschadiging
III
++Bestudeer VGM-informatie en volg de instructies
stipt op
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding en werkhand­schoenen
I
4.7
3.4
3.7
Verstoring van het
verwachtingspatroon van derden;
bijvoorbeeld bij
blokkeren van
wegen
III
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting, zodat
onbevoegden niet door het werk kunnen lopen
++Gebruik veiligheidskleding of een veiligheidsvest
tijdens het laden en lossen langs de openbare weg
I
2.1
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen, bijvoorbeeld steel- en
palet­wagen en zorg voor een goede standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
170
171
5.16
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen
II
3.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Veilig werken bij hijsen van zware lasten
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Breken van
­hijsmiddelen
III
++Gebruik gecertificeerde en in goede staat verkerende
hijsmiddelen
++Als je takels en dergelijke gebruikt, moeten deze
zodanig worden bevestigd aan een daartoe geschikt
constructiedeel, dat zij vrij kunnen bewegen
++Let op scherpe overgangen (stophout gebruiken)
++Pas voor eindverbindingen van kabels wig-keg
klemmen toe en geen U-boutverbindingen
I
4.5
Omvallen, begeven
hijskraan en
beschadigingen;
bijvoorbeeld bij
het manoeuvreren
met de last
IV
++De kraan moet goedgekeurd zijn
++De machinist moet gekwalificeerd zijn
++Stel de kraan stabiel op (stempelen)
++Zet de hijsplaats af of baken deze af
++Stel een hijsplan op bij zware of moeilijke hijswerkzaamheden
++Gebruik gecertificeerde hijsmiddelen die in een
goede staat verkeren
++Zorg voor goede communicatie door middel van tekens,
gebaren, mondelinge communicatie (portofoons)
++Gebruik stuurlijnen
II
4.5
Verstoring van
het verwachtings­
patroon van
derden; bijvoorbeeld bij blokkeren
van wegen
III
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting, zodat
onbevoegden niet door het werk kunnen lopen
++Gebruik bij laden en lossen langs de openbare weg
veiligheidskleding of een veiligheidsvest
II
3.1
Windbelasting
IV
++Stop de werkzaamheden bij windkracht hoger
dan 7 BF
II
4.5
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen, bijvoorbeeld steel- en
palet­wagen en zorg voor een goede standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
172
173
5.17
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
Veilig werken met elektrisch en mechanisch (hand)gereedschap
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Onjuist gebruik
gereedschap
IV
Trillingen
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
Beheersmaatregel
3.7
4.13
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Controleer het elektrisch (hand)gereedschap op
gebreken
++Volg de instructies op
II
3.2
IV
++Beperk de blootstellingsduur
++Gebruik PBM-en, zoals veiligheidsschoenen en/of
handschoenen
II
3.7
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
174
5.18
175
5.19
Veilig werken met vast opgestelde machines
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld koelvloeistof
IV
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding en werkhandschoenen
II
3.7
Fysieke belasting
III
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
I
3.6
4.5
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
II
3.2
3.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
IV
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen
II
3.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Veilig werken bij elektrisch zagen
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld kwartsstof,
koelmiddelen
IV
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
3.7
4.11
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie
door het gebruik
van elektrische
materialen en/of
geleidende natte
vloeren
III
++Gebruik elektrisch verplaatsbaar dubbel geïsoleerde
gereedschap of een veiligheidstransformator
I
4.3
4.6
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++PBM-en, zoals een veiligheidshelm, werkkleding,
veiligheidsschoenen, een veiligheids(ruimzicht)bril
en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg
voor het afvoeren van reststoffen. Stem absorptiemateriaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
176
5.20
177
Veilig werken bij slijpwerkzaamheden
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning
++Scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
II
4.12
3.11
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van
brandbare gassen
en/of dampen van
oplosmiddelen
(bijvoorbeeld in
verf)
IV
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld kwartsstof,
metaal deeltjes,
koelmiddelen
IV
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.7
4.11
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie
door het gebruik
van elektrische
materialen en/of
geleidende natte
vloeren
III
++Gebruik elektrisch verplaatsbaar dubbel geïsoleerd
gereedschap of een veiligheidstransformator
I
4.3
4.6
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
II
3.6
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
178
5.21
179
5.22
Veilig werken bij boorwerkzaamheden
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
Veilig werken bij het mechanisch doorsnijden of buigen van leidingwerk
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
++Gebruik gereedschap met stofafzuiging of sla het
stof neer met water
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.7
4.11
Onjuist gebruik
gereedschap
IV
++Gebruik elektrisch verplaatsbaar dubbel geïsoleerd
gereedschap of een veiligheidstransformator
++Lees en werk volgens de gebruiksinstructie
I
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld
door de bewegende delen van
een draadsnijmachine
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld kwartsstof,
metaal deeltjes,
koelmiddelen
IV
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie
door het gebruik
van elektrische
materialen en/of
geleidende natte
vloeren
III
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
II
3.6
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril
I
3.2
3.7
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging en
het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
4.3
4.6
3.5
3.7
4.13
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Controleer het elektrisch (hand)gereedschap
op gebreken
++Volg de instructies op
II
4.3
IV
++Voorkom ongewenst inschakelen door het inschakelen
van de borging en door het gebruik van een voetschakelaar
++Gebruik buiggereedschap
II
4.6
3.2
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Trillingen
IV
++Beperk de blootstellingsduur
++Gebruik PBM-en, zoals veiligheidsschoenen en/of
handschoenen
II
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
II
3.6
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
180
5.23
181
5.24
Veilig werken bij het autogeen lassen of branden
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
Veilig werken bij elektrisch lassen
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning
++Verwijder of scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
++Zet de laswagen op een veilige plaats en plaats een
flessensleutel op de fles
II
4.12
3.11
4.16
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
door lekkage
van slangen en
appendages
IV
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld lasrook en
verdampende
verontreinigingen
van het te lassen
oppervlak
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
door lekkage
van slangen en
appendages of
door hete slakken
IV
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld lasrook en
verdampende
oppervlakte verontreinigingen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Gebruik (bron)zuiging en/of ventilatie
++Maak het lasoppervlak schoon
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheids(ruimzicht)bril,
adembescherming, werkkleding, werkhandschoenen
II
4.7
3.4
3.7
4.16
Thermische inwerking; bijvoorbeeld
UV-straling,
huidverbrandingen
en lasogen
IV
++Gebruik PBM-en, zoals lasscherm of lasbril,
werkkleding en werkhandschoenen
II
4.14
3.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Lawaaibelasting;
geluids-niveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning
++Verwijder of scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
++Zet de lastrafo op een veilige plaats
II
4.16
4.12
3.11
IV
++Maak gebruik van (bron)zuiging en/of ventilatie
++Maak het lasoppervlak schoon
++Gebruik PBM-en, zoals adembescherming
++Let op: bij het lassen van roestvaste materialen
komen kanker verwekkende stoffen vrij
II
4.16
4.7
3.4
3.7
Thermische inwerking; bijvoorbeeld
UV-straling,
huidverbrandingen
en lasogen
IV
++Gebruik PBM-en, zoals een lasscherm of lasbril,
werkkleding en werkhandschoenen
II
4.14
3.7
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie door
onveilige boogspanning
III
++Gebruik goedgekeurde lasgereedschap
++Scherm spanningvoerende delen af
++Pas een spanningverlagend relais toe
I
4.16
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Lawaaibelasting;
geluids-niveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
182
5.25
183
5.26
Veilig werken bij solderen
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Veilig werken bij het takelen van kasten en borden
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
door lekkage van
slangen en appendages of door hete
slakken
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning
++Verwijder of scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
++Zet de laswagen op een veilige plaats en plaats een
flessensleutel op de fles
II
4.12
Omvallen en
beschadigingen;
bijvoorbeeld bij
verplaatsen en
manoeuvreren
kast of bord
IV
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek. Voer vóór
aanvang van de werkzaamheden een LMRA uit en
tref waar nodig maatregelen en de aanvoerroute
++Plaats het bord of kast op een veilig voetstuk,
zodat deze niet kan omvallen
++Gebruik PBM-en, zoals werkkleding, veiligheids­
schoenen veiligheidshelm
II
1.2
3.7
4.5
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld (las)rook
en verdampende
oppervlakte­
verontreinigingen
IV
++Gebruik van (bron)zuiging en/of ventilatie
++Maak het lasoppervlak schoon
++Gebruik PBM-en, zoals adembescherming
II
4.7
Verstoring verwachtingspatroon;
bijvoorbeeld bij
blokkeren doorgaande route
III
++Verplaats het bord of kast over de vooraf afgesproken
aanvoerroute
++Gebruik bebakening en/of afzetmateriaal, zodat
onbevoegden/bezoekers de route niet kunnen
blokkeren of betreden
++Gebruik signalisatiekleding (verkeersvest) bij het
takelen langs de openbare weg
I
3.1
3.7
Thermische inwerking; bijvoorbeeld
huidverbrandingen
IV
++Gebruik PBM-en, zoals werkkleding en werkhandschoenen
II
3.7
IV
4.5
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
++Zet een goedgekeurde kraan in en controleer het
kraanlogboek
++Maak gebruik van een juist gekwalificeerde kraan­
machinist
++Zie erop toe dat de hijskraan stabiel wordt opgesteld
en juist wordt gestempeld
++Maak vooraf een ‘hijsplan’, zeker bij zware
of moeilijke hijswerkzaamheden met geringe
manoeuvreringruimte
++Zorg voor goede communicatie bijvoorbeeld door
middel van tekens, gebaren of verbale communicatie
(portofoons)
II
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
Omvallen, begeven
hijskraan en
beschadigingen;
bijvoorbeeld bij
manoeuvreren
met last /kast of
bord
Windbelasting
IV
II
4.5
Lawaaibelasting;
geluids-niveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Stop de werkzaamheden bij een windkracht hoger
dan 6 BF
Breken van
hijsmiddelen,
bijvoorbeeld bij het
manoeuvreren
II
++Gebruik gecertificeerde en in goede staat verkerende hijsmiddelen
++Bevestig takels en dergelijke op een juiste manier
aan een daartoe geschikt constructiedeel
++Let op scherpe overgangen (gebruik eventueel
stophout)
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
4.5
184
185
5.27
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Fysieke belasting
IV
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
door het bord of kast zo te plaatsen dat deze goed
bereikbaar is
++Voorkom zwaar tillen, maak bij het manipuleren
en/of verplaatsen van het bord of kast gebruik van
hulpmiddelen, zoals een steek- en paletwagen of
kraan en zorg daarbij voor een goede standplaats
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluids-niveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
I
3.7
4.13
Veilig laden en lossen van kasten en borden
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Omvallen en
beschadigingen;
bijvoorbeeld bij het
laden, verplaatsen
en manoeuvreren
kast of bord
IV
++Zorg voor orde en netheid op de laad- en losplaats
++Stel het voertuig stabiel op bij het laden en lossen
++Maak – indien van toepassing – gebruik van een
gekwalificeerde kraanmachinist en stel eventueel
een laad- en losplan op
++Controleer of de kraan of laadklep is goedgekeurd
++Plaats het bord of kast op een veilig voetstuk
++Borg het bord of de kast tegen omvallen in het
voertuig, zodat deze niet kan omvallen bij het rijden
en plotseling remmen
++Gebruik PBM-en, zoals werkkleding, veiligheids­
schoenen en veiligheidshelm
II
3.2
4.5
3.7
Verstoring verwachtingspatroon;
bijvoorbeeld bij
blokkeren doorgaande route
III
++Verplaats het bord of kast over de vooraf afgesproken
aanvoerroute
++Gebruik bebakening en/of afzetmateriaal, zodat
onbevoegden en/of bezoekers de laad- of losplaats
niet kunnen blokkeren of betreden
++Gebruik signalisatiekleding (verkeersvest) bij het
laden en lossen langs de openbare weg
I
3.1
4.5
3.7
Breken van
hijs- en bevestigingsmiddelen;
bijvoorbeeld bij het
manoeuvreren en
plotseling remmen
II
++Gebruik gecertificeerde en in goede staat verkerende
hijsmiddelen
++Bevestig takels en dergelijke op een juiste manier
aan een daartoe geschikt constructiedeel
++Gebruik de juiste vastzetmiddelen, zoals spanbanden
++Let op scherpe overgangen (gebruik eventueel
stophout)
I
4.5
Fysieke belasting
IV
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
door het bord of kast zo te plaatsen dat deze goed
bereikbaar is
++Voorkom zwaar tillen. Maak bij het manipuleren
en/of verplaatsen van het bord of kast gebruik van
hulpmiddelen, zoals een steek- en paletwagen of
kraan en zorg daarbij voor een goede standplaats
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluids-niveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
I
3.7
4.13
186
5.28
187
Veilig werken bij het (ver)plaatsen van kasten en borden
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Plaats het bord of kast op een veilig voetstuk,
zodat deze niet kan omvallen
++Gebruik PBM-en, zoals werkkleding, veiligheidshelm
en veiligheids(hand)schoenen
II
3.2
3.7
Omvallen en
beschadigingen;
bijvoorbeeld bij
montage werkzaamheden en
mechanische
bewerkingen
IV
Verstoring verwachtingspatroon;
bijvoorbeeld bij
blokkeren doorgaande route
III
++Plaats het bord of kast binnen de afgesproken
belijning (niet op de gemarkeerde looppaden)
++Gebruik bebakening en/of afzetmateriaal, zodat
onbevoegden en/of bezoekers niet door het werk
kunnen lopen
I
3.1
Breken van
hijsmiddelen;
bijvoorbeeld bij het
manoeuvreren
II
++Gebruik gecertificeerde en in goede staat verkerende
hijsmiddelen
++Bevestig takels en dergelijke op een juiste manier
aan een daartoe geschikt constructiedeel
++Let op scherpe overgangen (gebruik eventueel
stophout)
I
4.5
Fysieke belasting
IV
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen door
het bord of kast te plaatsen op de juiste werkhoogte
++Voorkom zwaar tillen. Maak bij het manipuleren
en/of verplaatsen van het bord of kast gebruik van
hulpmiddelen, zoals een steek- en paletwagen of
kraan en zorg daarbij voor een goede standplaats
II
3.6
4.5
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
III
++Voorkom gehoorschade; gebruik gehoorbescherming
bij mechanische bewerkingen, zoals boren en zagen
I
3.7
4.13
Elektrische inwerking bijvoorbeeld
door het koppelen
van kasten en
borden
II
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
aan elektrische installaties
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’
en ‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht
inschakelen door middel van sloten en gebruik
multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid
van onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever
(NEN 50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
toestemming heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
I
4.6
188
5.29
189
5.30
Veilig werken bij (ver)plaatsen van gereedschappen en materialen
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Omvallen en
beschadigingen;
bijvoorbeeld bij
montage werkzaamheden en
mechanische
bewerkingen
IV
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals werkkleding, veiligheidshelm
en veiligheids-(hand)schoenen
II
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Neem alleen mee wat strikt noodzakelijk is, dat scheelt
in het gewicht
++Voorkom gedwongen (foutieve) lichaamshoudingen
bij het tillen van gereedschappen en het (ver)
plaatsen van materialen
++Voorkom zwaar tillen, maak bij het manipuleren
en/of verplaatsen gebruik van hulpmiddelen,
zoals een steek- en paletwagen
++Wees collegiaal, help je collega(‘s) als de fysieke
belasting groot is
II
3.6
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Veilig werken bij het (her)aansluiten van elektrische kabels
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Elektrische
inwerking, zoals
elektrocutie door
aanraking met
spanningvoerende
delen
IV
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
aan elektrische installaties
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’ en
‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid van
onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever
(NEN 50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
toestemming heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
II
4.6
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve)werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
190
5.31
191
Veilig werken bij het vervangen van luchtbehandelingfilters
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld stofdeeltjes,
(nitreuze) dampen
IV
++Laat de installatie, afzuiging en/of ventilatie
uitschakelen
++Ga na met welke stoffen gewerkt wordt en welke
uiteindelijk op het filterdoek kunnen achterblijven
++Voorkom stuiven, behandel de oude filterdoeken rustig
++Gebruik voor het afvoeren van de gebruikte filterdoeken de dozen waar de nieuwe filterdoeken in zaten
++Gebruik PBM-en, zoals adembescherming, bedrijfskleding, handschoenen en dergelijke
II
4.7
3.7
3.4
Vergiftiging; bijvoorbeeld doordat
het product via de
huid en/of door
inademing het
lichaam is binnengedrongen
III
++Neem bij twijfel contact op met de bedrijfsarts
of huisarts en neem dan de verpakking en/of de
VGM- informatie van het product mee
I
3.4
4.7
Elektrische
inwerking;
bijvoorbeeld bij
werkzaamheden
aan werktuigbouwkundige en
elektrotechnische
installaties
III
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
met elektriciteit
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’ en
‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid van
onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever (NEN
50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
toestemming heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
I
4.6
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Mechanische
inwerking;
bijvoorbeeld struikelen, misstappen,
vallen, stoten,
klemmen, verbranden, indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Controleer of de opstelplaats vrij is van obstakels
en zorg voor orde en netheid op de werkplek.
Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom langdurig werken (langer dan 2 uur) op een
ladder. Duren de werkzaamheden langer dan 2 uur,
gebruik dan bij voorkeur een ander arbeidsmiddel,
bijvoorbeeld een (rol)steiger
II
3.6
4.4
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
192
6
Taakrisico­analyses
(TRA’s):
de omgeving
194
6
Taakrisico­analyses
(TRA’s): de omgeving
In dit hoofdstuk vind je de TRA’s waarbij het risico
voornamelijk wordt bepaald door de omgeving waarin
je werkt.
Let op:
++ De tabellen in de hoofdstukken 5 en 6 vermelden alleen
de belangrijkste risico’s.
++ Het is mogelijk dat je meer dan één tabel moet raadplegen.
++ Voor sommige activiteiten is geen tabel opgenomen.
++ In hoofdstuk 5 op pagina 142 vind je een aantal handvatten
om zelf een TRA op te stellen.
195
6.1
Veilig alleen werken
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Tijdens een incident
en/of calamiteit
komt de hulpverlening vertraagd
op gang; bijvoorbeeld wanneer je
zonder toezicht
werkt of met
indirect toezicht
van collega(’s) of
opdrachtgever
IV
++Geef aan je collega of opdrachtgever door wanneer
en waar je de werkzaamheden uitvoert
++Maak vaste afspraken voor een regelmatige controle
++Maak gebruik van communicatiemiddelen, zoals een
portofoon, intercom en mobiele telefoon
++Maak gebruik van een bewegingsmelder
++Voer de werkzaamheden uit binnen het waar­
nemingsvermogen van een tweede persoon
II
3.10
3.9
Elektrische
inwerking;
bijvoorbeeld bij
werkzaamheden
aan werktuigbouwkundige en
elektrotechnische
installaties
III
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een LMRA uit
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Houd je aan de vijf gouden regels voor het werken
aan een elektrische installatie
++Scherm spanningvoerende delen af en gebruik
waarschuwingsborden, zoals ‘onder spanning’
en ‘niet schakelen’
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht inschakelen
door middel van sloten en gebruik multilock klemmen
++Het is verboden te werken aan of in de nabijheid
van onder spanning staande installaties
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is in vrijwel alle gevallen niet
toegestaan. Dit is alleen toegestaan onder zeer
strenge voorwaarden en als de werkgever (NEN
50110/NEN 3140) hiervoor een schriftelijke
toestemming heeft afgegeven
++Gebruik, voor het werk aan of in de nabijheid van
onder spanning staande delen, speciaal hiervoor
bestemd gereedschap
++Gebruik goedgekeurde meetinstrumenten
++Voorzie tijdelijke kabels van labels
++Dop open kabeleinden af
I
4.6
Noot
De maatregelen voor alleen werken gelden ook als je op een afgelegen plek werkt, zonder collega’s
in de buurt. Goed communiceren kan van levensbelang zijn. Meld je daarom altijd aan en af. Soms kan
dit een probleem zijn, bijvoorbeeld buiten de normale werkuren. In die gevallen kun je bijvoorbeeld
een afspraak maken met derden, zoals partner, familielid of een collega. Vertel waar je naar toe
gaat, wat je gaat doen en wanneer je contact opneemt. Geef telefoonnummers en namen van mensen
of instanties die men moet waarschuwen als je niet tijdig contact hebt opgenomen.
196
6.2
197
6.3
Veilig werken in een openbaar gebouw bij service en onderhoud
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Verstoring van het
verwachtingspatroon van derden;
bijvoorbeeld de
gebouwgebruikers
tijdens werk in
uitvoering
III
++Gebruik afbakening en/of wegafzetting en zo nodig
rand- en vloerbeveiliging, zodat onbevoegden niet
door het werk kunnen lopen
I
3.1
Werken zonder
toezicht of met
indirect toezicht
van collega(’s) of
opdrachtgever
III
++Geef tijd en plaats door aan je collega of aan de
opdrachtgever bij wie je de werkzaamheden uitvoert
++Maak vaste afspraken voor een regelmatige controle
II
3.10
3.9
Veilig werken op plaatsen waar rekening moet worden gehouden
met drugsgebruik
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Aantreffen
drugsspuiten en
injectienaalden,
waardoor er
gevaar is voor
verwonding en
besmetting
IV
++Maak elke ochtend een controleronde
++Waarschuw de werkplekleiding en gebouwbeheerder
als je materiaal van drugsgebruikers aantreft
++Als je het materiaal zelf verwijdert, gebruik dan
PBM-en, zoals veiligheidshandschoenen
++Laat het materiaal afvoeren door een deskundige
instantie (meld de vondst bij de politie, GG-GD)
++Sluit de (bouw)locatie af na het einde van de
werkzaamheden
II
3.7
Infectieziekten
doordat je je prikt
aan een besmette
naald
III
++Zorg voor vaccinatie (in overleg met de bedrijfsarts
bijvoorbeeld hepatitis A, hepatitis B)
I
3.9
198
6.4
199
6.5
Veilig werken langs of op de openbare weg
Gevaar/bloot­
stelling
Aangereden
worden
Risicoklasse
IV
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Houd je aan de verkeersregels en houd voldoende
afstand. Draag veiligheidskleding of een veiligheidsvest; zorg er altijd voor dat het veiligheidsvest
schoon is
++Blijf, ondanks verkeersmaatregelen, opletten
++Plaats altijd afzettingen, ook al is het een klein werk
++Plaats borden die voor alle verkeersdeelnemers
goed zichtbaar zijn
++Gebruik ’s nachts bij voorkeur retroreflecterende
bebakeningmaterialen. Gebruik bakens en dus
geen kegels
++Parkeer het voertuig zo ver mogelijk in de berm,
maar niet op het fietspad
++Let op: soms mogen alleen gespecialiseerde bedrijven
wegmarkeringen aanbrengen en verwijderen (onder
andere op rijkswegen)
II
3.7
Verstoring van het
verwachtingspatroon van derden;
bijvoorbeeld de
weggebruikers
tijdens werk in
uitvoering
III
++Vraag vergunning of toestemming van de politie
en/of wegbeheerder voor de geplande werkzaam­
heden en afzettingen
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting, conform
de richtlijnen van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde
I
3.1
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Denk ook aan randbeveiliging van putten en sleuven
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
4.4
Veilig werken in de ruwbouwfase
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Valgevaar;
bijvoorbeeld vallen
van hoogte
IV
++Werk bijvoorbeeld vanuit een werkbak die in een
hijskraan hangt
++Gebruik bebakening en/of afzetting of rand- en
vloerbeveiliging, zodat collega’s niet door het werk
kunnen lopen
++Breek onder geen beding beveiligingen af en
breng geen veranderingen aan steigers en rand­
afzettingen aan
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidsgordel
II
4.4
3.7
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
door lekkage van
slangen en appendages of door hete
slakken
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning
++Verwijder of scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
++Zet de laswagen op een veilige plaats en plaats een
flessensleutel op de fles
II
4.12
3.11
4.16
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld stofdeeltjes,
vezels van isolatiemateriaal,
kwartsstof
IV
++Gebruik (bron)zuiging en/of ventilatie
++Gebruik PBM-en, zoals adembescherming
++Gebruik (vloeistofdichte) werkhandschoenen, een
(wegwerp)overall liefst zonder zakken of omslagen,
en veiligheidslaarzen
++Gebruik bij werkzaamheden met glas- en steenwolproducten bij voorkeur een stofmasker van P-2
kwaliteit
II
3.4
3.7
4.7
4.11
Omvallend en
vallend materiaal;
bijvoorbeeld doordat het materiaal
slecht is gestapeld
of hijsmiddelen
bezwijken of
er met de last
gemanoeuvreerd
wordt
IV
++Schenk aandacht aan de logistiek op de bouwplaats
en de bereikbaarheid van de werkplek
++Zet de werkplek af bij hijswerkzaamheden
++Stel een hijsplan op bij zware of moeilijke hijs­
werkzaamheden
++Gebruik gecertificeerde hijsmiddelen die in een
goede staat verkeren
++Zorg voor een goede afstemming en werkvolgorde
II
4.5
200
201
6.6
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
++Denk aan de randbeveiliging van putten en sleuven
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
I
3.2
3.7
4.4
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Fysieke belasting
III
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
I
3.6
4.5
Lawaaibelasting
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of water
verontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg
voor het afvoeren van reststoffen. Stem absorptiemateriaal af op het soort milieuverontreiniging en
het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Veilig werken in de bouwfase
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Valgevaar;
bijvoorbeeld vallen
van hoogte
IV
++Werk bijvoorbeeld vanuit een werkbak die in een
hijskraan hangt
++Gebruik bebakening en/of afzetting of een randen vloerbeveiliging, zodat collega’s niet door het
werk kunnen lopen
++Breek onder geen beding beveiligingen af en breng geen
veranderingen aan steigers en randafzettingen aan
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidsgordel
II
4.4
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld stofdeeltjes,
vezels van isolatiemateriaal,
kwartsstof
IV
++Gebruik van (bron)zuiging en/of ventilatie
++Maak het lasoppervlak schoon
++Gebruik PBM-en, zoals adembescherming
++Gebruik (vloeistofdichte) werkhandschoenen,
een (wegwerp)overall liefst zonder zakken of
omslagen, en veiligheidslaarzen
++Bij werkzaamheden met glas- en steenwolproducten
is het raadzaam dat je een stofmasker van P-2
kwaliteit gebruikt
II
3.4
3.7
4.7
4.11
Omvallend en
vallend materiaal;
bijvoorbeeld doordat het materiaal
slecht is gestapeld
of hijsmiddelen
bezwijken of
er met de last
gemanoeuvreerd
wordt
IV
++Schenk aandacht aan de logistiek op de bouwplaats
en de bereikbaarheid van de werkplek.
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Stel een hijsplan op voor zware of moeilijke hijs­
werkzaamheden
++Gebruik gecertificeerde en in goede staat verkerende
hijsmiddelen
++Zorg voor een goede afstemming en werkvolgorde
++Kom niet tussen tunnelgietbouwelementen als deze
niet zijn vastgezet
II
4.5
3.2
Mechanische
inwerking;
bijvoorbeeld struikelen, misstappen,
vallen, stoten,
klemmen, verbranden, indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een
veiligheids(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
202
203
6.7
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting,
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade,
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen
II
2.5
Veilig werken in de afbouwfase
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Verstoring van het
verwachtingspatroon van derden;
bijvoorbeeld de
gebouwgebruikers
tijdens werk in
uitvoering
III
++Gebruik bebakening en/of afzettingmateriaal,
zodat collega’s niet door het werk kunnen lopen
I
3.1
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld stofdeeltjes,
vezels van isolatiemateriaal,
kwartsstof
IV
++Gebruik (bron)zuiging en/of ventilatie
++Maak het lasoppervlak schoon
++Gebruik PBM-en, zoals adembescherming
++Gebruik (vloeistofdichte) werkhandschoenen,
een (wegwerp)overall liefst zonder zakken of
omslagen, en veiligheidslaarzen.
++Gebruik bij werkzaamheden met glas- en steen­wol­
producten bij voorkeur een stofmasker van P-2
kwaliteit gebruikt.
I
3.4
3.7
4.7
4.11
Omvallend en
vallend materiaal;
bijvoorbeeld doordat het materiaal
slecht is gestapeld
of hijsmiddelen
bezwijken of
er met de last
gemanoeuvreerd
wordt
IV
++Schenk aandacht aan de logistiek op de bouwplaats
en de bereikbaarheid van de werkplek.
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Stel een hijsplan op bij zware of moeilijke hijs­
werkzaamheden
++Zet de werkplek af bij hijswerkzaamheden
++Gebruik gecertificeerde hijsmiddelen die in een
goede staat verkeren
++Zorg voor een goede afstemming en werkvolgorde
++Ga niet tussen de tunnelgietbouwelementen als
deze niet zijn vastgezet
II
4.5
3.2
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een
veiligheids(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
204
205
6.8
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
Lawaaibelasting,
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product
en volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg
voor het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Veilig werken in de nabijheid van GSM-antennes
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Inwerking van
straling; bijvoorbeeld door
blootstelling aan
de elektromagnetische straling van
(GSM)antennes
Let op: ook
antennes van
radio-, politie-,
brandweer- en
amateurzenders
zenden elektromagnetische
straling uit
III
++Verricht dit werk niet als je een metalen implantaat
hebt, zoals metalen verbindingen, een pacemaker
of een onderhuidse medicijninjectie
++Laat de veilige afstanden bepalen en werk buiten
de veilige cirkels (hoe hoger het zendvermogen van
de antenne des te groter de veilige afstand is)
++Als je binnen de veilige cirkel moet werken, laat dan
de installaties uitschakelen of in vermogen reduceren
en/of neem contact op met een deskundige
I
4.14
Valgevaar;
bijvoorbeeld vallen
van hoogte
IV
++Plaats doelmatige hekwerken, deze maatregelen
zijn altijd nodig wanneer:
1. Het valgevaar 2,5 meter of meer is.
2. Je op minder dan 4 meter afstand van de
dakrand werkt.
++Markeer plaatsen met valgevaar duidelijk door
signalen en biedt alleen toegang aan werknemers
die er beroepshalve moeten zijn
++Zorg voor een looproute(s) en werkplek(ken) met
voldoende draagkracht voor het belopen en voor
de opslag van materiaal en gereedschap
++Breng veiligheidslijnen aan en gebruik PBM-en,
zoals een veiligheidsgordel met stoplijn
II
4.4
Windbelasting
IV
++Stop de werkzaamheden bij een windkracht van
6 BF of hoger
II
4.4
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie
door het gebruik
van elektrisch
materieel of
door geleidende
natte vloeren en
door statische
elektriciteit
III
++Laat vóór aanvang van de werkzaamheden een
deskundige de onderdelen goed aarden en meten
of sprake is van een spanningsloze toestand
++Gebruik elektrisch verplaatsbaar, dubbel geïsoleerd
gereedschap of een veiligheidstransformator of
gebruik gereedschap met een eigen voedingsbron
(accu)
I
4.3
4.6
206
207
6.9
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Fysieke belasting
IV
Beheersmaatregel
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek.
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
I
3.2
3.7
II
3.6
4.5
Veilig werken in een besloten ruimte
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van
roerwerken
III
++Als er een werkvergunningsysteem van toepassing
is, werk dan volgens de werkvergunning
++Schakel de installatie uit
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht
inschakelen door middel van sloten en gebruik
multilock klemmen
I
3.1
4.6
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld door
de aanwezigheid
van brandbare
gassen, een te
hoge concentratie
zuurstof
(O2 ≥ 21 vol. %)
en/of dampen van
oplosmiddelen
(bijvoorbeeld in
verf)
IV
++Laat een deskundige het zuurstofpercentage, het
gevaar op brand en explosie meten voordat je de
ruimte betreedt en laat een deskundige deze zaken
tijdens het werk monitoren
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
II
4.12
3.11
Verstikkings­
gevaar
(O2 ≤ 21 vol. %);
bijvoorbeeld door
een chemische of
biologische reactie
IV
++Laat een deskundige het zuurstofpercentage meten
voordat je de ruimte betreedt en laat een deskundige
dit percentage tijdens het werk monitoren
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
II
3.4
Bedwelming en
vergiftiging;
bijvoorbeeld
door rotting- of
gistingsprocessen en lassen en
branden
IV
++Laat een deskundige de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen meten, voordat je de ruimte betreedt en
laat een deskundige dit tijdens het werk monitoren
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Maak gebruik van (bron)zuiging en/of ruimteventilatie
++Gebruik zo nodig onafhankelijke adembescherming
(een filtermasker is niet toegestaan in verband met
mogelijk zuurstoftekort)
II
3.4
4.12
208
209
6.10
Gevaar/bloot­
stelling
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie door
het gebruik van
elektrische materialen en/of door
de aanwezigheid
van geleidende
wanden, plafonds
of vloeren
Risicoklasse
IV
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen door
een beperkte
bewegingsruimte
III
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is niet toegestaan in een
besloten ruimte
++Sluit verlichting uitsluitend aan op een eigen
voedingsbron (batterij) of op een veilige spanning
++Gebruik elektrisch verplaatsbaar dubbel geïsoleerd
gereedschap op een veiligheidstransformator en
plaats deze buiten de ruimte of gebruik gereedschap
op een eigen voedingsbron (accu)
++Gebruik goedgekeurd lasgereedschap met een
spanningsverlagend relais en plaats deze buiten
de ruimte
II
4.6
4.3
4.16
++Hang toevoerkabels op en zorg voor orde en
netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
Noot
Bij werkzaamheden in een besloten ruimte dient een toezichthoudende man­gatwacht direct buiten
de besloten ruimte aanwezig te zijn. Indien nodig dient hij de personen die in of buiten de besloten
ruimte aanwezig zijn, direct te alarmeren.
3.2
3.7
3.7
4.13
Veilig werken in een nauwe ruimte (kruipruimten, kelders en schachten)
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Mechanische
inwerking, bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen; vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen door
een beperkte
bewegingsvrijheid
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
door de aanwezigheid van
brandbare gassen
en/of dampen van
oplosmiddelen
(bijvoorbeeld in
verf)
IV
++Laat een deskundige het brand- en explosiegevaar
meten voordat je de ruimte betreedt
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meetresultaten vast
++Scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
II
4.12
3.11
Bedwelming en
vergiftiging;
bijvoorbeeld door
rottings- of gistingsprocessen en
door de dampen
van het lassen en
branden
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Laat een deskundige de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen meten, voordat je de ruimte betreedt en
laat een deskundige dit tijdens het werk monitoren
++Gebruik (bron)zuiging en/of ruimteventilatie
++Gebruik zo nodig onafhankelijke adembescherming
(een filtermasker is niet toegestaan in verband met
mogelijk zuurstof tekort)
II
3.4
3.7
210
211
6.11
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie door
het gebruik elektrische materialen
en/of door de
aanwezigheid
van geleidende
wanden, plafonds
of vloeren
III
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is niet toegestaan in een nauwe
geleidende ruimte
++Sluit verlichting uitsluitend aan op een eigen
voedingsbron (batterij) of op een veilige spanning
++Gebruik elektrisch verplaatsbaar dubbel geïsoleerd
gereedschap op een veiligheidstransformator en
plaats deze buiten de ruimte of gebruik gereedschap
op een eigen voedingsbron (accu)
++Gebruik goedgekeurde lasgereedschap met een
spanningsverlagend relais
I
4.6
4.3
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Veilig werken bij renovatiewerkzaamheden
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Kans op aantreffen van verborgen
asbesttoepassingen
IV
++Als je verdacht materiaal aantreft, vraag dan bij
de eigenaar of beheerder van het gebouw of de
installatie na wat de identiteit van het materiaal is.
Stop de werkzaamheden indien de identiteit
­onbekend is
++Voorkom aanraking door afstand te nemen en
waarschuw de operationele werkplekleiding
++Verzoek de eigenaar of beheerder om het materiaal
te analyseren op de aanwezigheid van asbest
II
4.9
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld stofdeeltjes,
gevaarlijke(asbest)
vezels, kwartsstof
IV
++Indien asbest is aangetoond, dient een deskundige
te bepalen of het moet worden verwijderd
++Als het asbest is verwijderd, dan mag je de ruimte
pas betreden nadat de deskundige een schriftelijke
asbestvrijgave heeft afgegeven
++Gebruik (vloeistofdichte) werkhandschoenen, een
(wegwerp)overall liefst zonder zakken of omslagen,
en veiligheidslaarzen
++Gebruik bij werkzaamheden met glas- en steen­
wolproducten bij voorkeur een stofmasker van
P-2 kwaliteit
II
4.9
Valgevaar;
bijvoorbeeld vallen
van hoogte
IV
++Werk bijvoorbeeld vanuit een werkbak die in een
hijskraan hangt
++Gebruik bebakening en/of afzetting of een randen vloerbeveiliging, zodat collega’s niet door het
werk kunnen lopen
++Breek onder geen beding beveiligingen af en breng geen
veranderingen aan steigers en randafzettingen aan
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidsgordel
II
4.4
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld
door lekkage van
slangen en appendages of door hete
slakken
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning
++Gebruik goedgekeurd lasgereedschap
++Scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
++Zet de laswagen op een veilige plaats en plaats een
flessensleutel op de fles
II
4.12
4.16
212
213
6.12
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm, werk­
kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het morsen
van milieugevaarlijke stoffen
IV
++Bestudeer de VGM-informatie van het product en
volg de instructies stipt op
++Tref de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg voor
het afvoeren van reststoffen. Stem absorptie­
materiaal af op het soort milieuverontreiniging
en het soort oppervlak. Voer dit vervolgens af als
chemisch afval
II
3.5
Veilig werken in een rioolinstallatie
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld door
de aanwezigheid
van brandbaar
rioolgas
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Laat een deskundige het gevaar op brand en explosie
meten voordat je de ruimte betreedt en laat een
deskundige dit gevaar tijdens het werk monitoren
++Scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
II
4.12
3.11
Bedwelming en
vergiftiging;
bijvoorbeeld door
rottings- of gistingsprocessen en
blootstelling aan
micro-organismen
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Laat een deskundige de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen meten voordat je de ruimte betreedt en laat
een deskundige dit tijdens het werk monitoren
++Voorkom contact met (afval)producten door het
gebruik van PBM-en, zoals werkkleding, een
veiligheids(ruimzicht)bril en werkhandschoenen
++Gebruik (bron)zuiging en/of ruimteventilatie
++Gebruik zo nodig onafhankelijke adembescherming
(een filtermasker is niet toegestaan in verband met
mogelijk zuurstoftekort)
II
3.4
3.7
Gegrepen worden
door bewegende
delen; bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van
roerwerken
IV
++Als er een werkvergunningsysteem van toepassing
is, werk dan volgens de werkvergunning
++Schakel de installatie uit
++Vergrendel de installatie tegen onverwacht
inschakelen door middel van sloten en gebruik
multilock klemmen
II
3.2
4.6
Infectieziekten;
bijvoorbeeld
door contact met
afvalwater
IV
++Vermijd contact zoveel mogelijk
++Geef extra aandacht aan de persoonlijke hygiëne
++Zorg voor vaccinatie (in overleg met de bedrijfsarts),
bijvoorbeeld tegen tetanus
++Beperk het aantal werknemers en beperk de
blootstellingsduur
II
3.4
3.7
214
215
6.13
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie
door het gebruik
van elektrische
materialen en/of
de aanwezigheid
van geleidende
wanden, plafonds
en vloeren
III
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Sluit verlichting uitsluitend aan op een eigen
voedingsbron (accu) of op een veilige spanning
++Gebruik elektrisch verplaatsbaar dubbel geïsoleerd
gereedschap op een veiligheidstransformator of
gebruik gereedschap op een eigen voedingsbron (accu)
++Gebruik goedgekeurd lasgereedschap met een
spanningsverlagend relais
++Plaats de veiligheidstransformator en/of lastrafo
buiten de ruimte
I
4.6
4.3
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen door
beperkte bewegingsvrijheid en
gladheid
III
++Hang toevoerkabels op en zorg voor orde en netheid
op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm, werk­
kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
Noot
Als bij werkzaamheden in een besloten ruimte de observatietaken niet door t­ echnische middelen
kunnen worden uitgevoerd, dan dient een toezichthouder en/of een mangatwacht aanwezig te zijn.
3.7
4.13
Veilig werken op een locatie met brand- en explosiegevaar
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld door
de aanwezigheid
van brandbare
producten
(Ook in opslagtanks, riolen,
garage(putten),
schilderswerkplaatsen, hout en
meel verwerkende
industrie kunnen
hoge concentraties gas, stof of
damp voorkomen)
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Laat een deskundige de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen meten voordat je de ruimte betreedt en laat
een deskundige dit tijdens het werk monitoren
++Scherm brandbare delen af
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werkzaamheden
++Maak gebruik van goedgekeurd en explosieveilig
(hand)gereedschap
II
4.12
3.11
4.2
Verstikkings­
gevaar
(O2 ≤ 21 vol. %);
bijvoorbeeld door
een chemische of
biologische reactie
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Laat een deskundige het zuurstofpercentage meten
voordat je de ruimte betreedt en laat een deskundige
dit tijdens het werk monitoren
II
2.4
Elektrische
inwerking; bijvoorbeeld statische
elektriciteit door
het uitstromen
van gas
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk dan volgens de vergunning en leg de meet­
resultaten vast
++Laat vóór aanvang van de werkzaamheden een
deskundige de onderdelen goed aarden en meten
of de installatie spanningsloos is
II
4.6
216
6.14
217
Veilig werken bij graafwerkzaamheden en aan nutsleidingen
(vervuilde grond, aantreffen voorwerpen, explosieven of munitie)
Gevaar/bloot­
stelling
Beschadiging
nutsleidingen;
zoals waterleiding,
gasleiding en
kabels. Aantreffen
explosieven
Risicoklasse
IV
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Raadpleeg KLIC-tekeningen en/of gebruik detectie­
apparatuur
++Stop de werkzaamheden als de leidingen en/of
kabels wel op de tekening staan, maar tijdens het
voorgraven niet worden gevonden. Meld dit aan de
eigenaar of beheerder:
- Bij beschadiging, voorkom uitstroom door een
geïmproviseerde afdichting aan te brengen met
behulp van stopmateriaal en/of het (laten) afsluiten
van de nutsleiding. Waarschuw de operationele
werkplekleiding
- Let op: bij een ongewilde kortsluiting komen zeer
grote krachten vrij, veelal met een vuurverschijnsel
waardoor (ernstige) brandwonden kunnen ontstaan
en er elektrocutiegevaar is
++Als je explosieven aantreft, stop dan de werkzaamheden en verplaats het explosief niet. Waarschuw
de Explosieve Opruimingsdienst Defensie
II
3.2
++Zorg voor een vergunning of toestemming van
de politie en/of wegbeheerder voor de geplande
werkzaamheden
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting, conform
de richtlijnen van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde
++Gebruik PBM-en, zoals veiligheidskleding of een
veiligheidsvest
I
3.1
Verstoring van
het verwachtings­
patroon
van derden;
­bijvoorbeeld de
weggebruikers
tijdens werk in
uitvoering
III
Bedwelming en
vergiftiging;
bijvoorbeeld door
uitstromende
gassen
IV
++Laat een deskundige de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen meten voordat je met het werk begint en laat
een deskundige dit tijdens het werk monitoren
++Gebruik zo nodig een onafhankelijke adembescherming (een filtermasker is niet voldoende)
II
3.4
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld door
uitstromend gas
IV
++Een explosief gasmengsel kan tot ontsteking worden
gebracht. Gebruik alleen explosieveilig gereedschap
II
4.12
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Inkalven van
de taluds;
bijvoorbeeld verzakken, instorten,
omvallen en/of
gevaren voor de
constructie
III
++Graaf onder een veilige hellingshoek en pomp
grondwater weg
++Plaats grondondersteunende constructies,
zoals stempelingen, bekistingen, damwanden
en hun onder­delen, op een deugdelijke en veilige
(adequate) wijze
I
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
­werk­kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
218
6.15
219
Veilig werken op platte daken
Gevaar/bloot­
stelling
Valgevaar;
bijvoorbeeld vallen
van hoogte
Risicoklasse
IV
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Plaats doelmatige hekwerken of randbeveiliging;
deze maatregelen zijn nodig als:
- het valgevaar 2,5 meter of meer is;
- er op minder dan 4 meter afstand van de rand
wordt gewerkt.
++Markeer plaatsen met valgevaar duidelijk door
signalen en biedt alleen toegang aan werknemers
die er beroepshalve moeten zijn
++Zorg ervoor dat looproutes en werkplekken voldoende
draagkracht hebben voor het belopen, de opslag van
materiaal en gereedschap
++Breng veiligheidslijnen aan en gebruik PBM-en, zoals
een veiligheidsgordel met stoplijn als een hekwerk
of randbeveiliging niet mogelijk is
II
4.4
Windbelasting
IV
++Stop de werkzaamheden bij windsterkte van
6 BF of hoger
II
4.4
Contact met
(milieu)gevaarlijke
stoffen; bijvoorbeeld dampen van
lekkende appendages op dak van silo
of opslagtank
IV
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk volgens de vergunning
++Gebruik eventueel PBM-en, zoals adembescherming
II
3.4
3.7
Elektrische inwerking; bijvoorbeeld
elektrocutie door
het gebruik van
elektrische materialen en/of door
de aanwezigheid
van geleidende
natte vloeren
(denk aan silo’s en
opslagtanks)
IV
++Gebruik elektrisch verplaatsbaar dubbel geïsoleerd
gereedschap op een veiligheidstransformator of
gebruik gereedschap op een eigen voedingsbron
(accu)
II
4.2
4.6
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
­werk­kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld omdat
een opslagtank
(licht) ontbrandbare delen bevat
of dakbedekking
brandbaar is
III
++Als er een vergunningsysteem van toepassing is,
werk volgens de vergunning
++Zorg voor een brandblusser in de directe nabijheid
van de werk­zaamheden
I
4.12
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Noot
Op daken heeft collectieve bescherming voorrang op persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden met een beperkte omvang en duur kunnen PBM-en worden ingezet. Voorwaarde is dat
duidelijke criteria zijn vastgelegd in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie ten aanzien van het begrip
‘omvang en de duur’ van de werkzaamheden.
220
6.16
221
6.17
Veilig werken op hellende daken
Gevaar/bloot­
stelling
Valgevaar; bijvoorbeeld vallen van
hoogte
Risicoklasse
IV
Beheersmaatregel
Veilig werken op hoogte met behulp van een ladder (trapleer)
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
++Plaats doelmatige hekwerken of andere randbeveiliging (bijvoorbeeld steigers); deze maatregelen zijn
nodig als het valgevaar 2,5 meter of meer is
++Biedt alleen toegang aan werknemers die er
beroepshalve moeten zijn
++Zorg ervoor dat looproutes en werkplekken voldoende draagkracht hebben voor het belopen en
de opslag van materiaal en gereedschap
++Breng zo nodig veiligheidslijnen aan en gebruik
PBM-en, zoals een veiligheidsgordel met stoplijn
II
4.4
Onjuist gebruik
IV
Verstoring
verwachtingspatroon derden;
bijvoorbeeld
gebouwgebruikers
tijdens werk in
uitvoering
Windbelasting
IV
++Stop de werkzaamheden bij een windkracht van
6 BF of hoger
II
4.4
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Noot
Op daken heeft collectieve bescherming voorrang op PBM-en. Bij werkzaamheden met een beperkte
omvang en duur kunnen PBM-en worden ingezet. Voorwaarde is dat duidelijke criteria zijn vast­gelegd
in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie ten aanzien van het begrip ‘omvang en de duur’ van de werkzaamheden. De opsomming van gevaren is beperkt tot de belangrijkste gevaren.
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Controleer de ladder op gebreken
++Overweeg het gebruik van een veiliger klimmiddel;
gebruik altijd een veiliger klimmiddel als:
- je hoger dan 2,5 meter werkt;
- je langer dan 2 uur werkt;
- je met grote krachtsinspanning werkt.
II
4.4
III
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting en zo nodig
rand- en vloerbeveiliging, zodat onbevoegden niet
door het werk kunnen lopen
I
3.1
Omvallen of onderuitglijden van een
ladder (trapleer)
IV
++Plaats de ladder op een vlakke dragende ondergrond
++Gebruik een stabilisatorboom
++Zet de ladder onder en boven vast
II
4.4
Windbelasting
IV
++Stop de werkzaamheden bij een windkracht van
6 BF of hoger
II
4.4
Valgevaar, bijvoorbeeld vallen van
hoogte
IV
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidsgordel
II
4.4
Mechanische
inwerking;
bijvoorbeeld struikelen, misstappen,
vallen, stoten,
klemmen, verbranden, indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Controleer of de opstelplaats vrij is van obstakels
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
­werk­kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids­
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom langdurig werken (langer dan 2 uur) op een
ladder. Duren de werkzaamheden langer dan 2 uur,
gebruik dan bij voorkeur een ander arbeidsmiddel,
bijvoorbeeld een (rol)steiger
II
3.6
222
6.18
223
6.19
Veilig werken op hoogte met behulp van een (rol)steiger
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Onjuist gebruik
IV
Verstoring van het
verwachtingspatroon van derden;
bijvoorbeeld de
gebouwgebruikers
III
Omvallen van een
(rol)steiger
IV
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
Fysieke belasting
IV
Beheersmaatregel
Veilig werken op hoogte met behulp van een hoogwerker
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
++Controleer (rol)steiger op gebreken
++Volg opbouwinstructie op
++Beklim de rolsteiger via het frame aan de binnenzijde
van de rolsteiger
II
4.4
Onjuist gebruik
II
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting en zo nodig
rand- en vloerbeveiliging, zodat onbevoegden niet
door het werk kunnen lopen
I
3.1
Verstoring van het
verwachtingspatroon van derden;
bijvoorbeeld de
gebouwgebruikers
++Zorg er altijd voor dat je de (rol)steiger op een vlakke
dragende ondergrond opstelt en verplaatst
++Gebruik stempels of uitzetbenen als de (rol)steiger
hoger is dan 3 meter of als de fabrikant dat in de
gebruiksinstructie voorschrijft
II
++Controleer of de vloeren zijn dicht gelegd en zijn
geborgd tegen opwaaien, kantelen of wegschuiven
++Controleer of kantplanken zijn aangebracht, of
leuningwerk nog intact is en of de vloer goed en
gemakkelijk bereikbaar is
++Controleer of de opstelplaats vrij is van obstakels
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek; plaats
geen voorraden op stellingvloer
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm een
veiligheids(ruimzicht)bril, werkkleding, veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen
I
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen (deze mogen niet aan de
rolsteiger bevestigd worden)
II
4.4
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++De bediener moet voldoende geïnstrueerd
(gecertificeerd) en ouder dan 18 jaar zijn
++Gebruik een gecertificeerde hoogwerker die in een
goede staat verkeert
++Controleer de aanwezigheid van een instructie
++Volg de instructie op en voer de controle uit
++Rijd alleen op vlakke en voldoende stevige ondergrond
I
4.4
III
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting en zo nodig
rand- en vloerbeveiliging, zodat onbevoegden niet
door het werk kunnen lopen
I
3.1
Omvallen van de
hoogwerker
IV
++Gebruik een hoogwerker alleen voor de toepassingen
waarvoor hij geschikt is; een hoogwerker is geen
hijskraan
++Zorg er altijd voor dat je de (rol)steiger op een vlakke
dragende ondergrond opstelt en verplaatst
++Indien de hoogwerker voorzien is van stempels,
gebruik deze dan op de juiste wijze
II
4.4
Windbelasting
IV
++Stop het werk bij een windkracht van 6 BF of hoger
II
4.4
Valgevaar; bijvoorbeeld vallen van
hoogte
IV
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidsgordel
II
4.4
3.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Controleer of de opstelplaats vrij is van obstakels
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek; plaats
geen voorraden op de vloer
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm, werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids(ruimzicht)
bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
II
3.6
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
3.2
4.4
3.7
3.6
4.5
Beheersmaatregel
224
6.20
225
Veilig werken in putten en sleuven
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Beschadiging van
nutsleidingen;
zoals waterleiding,
gasleiding en
kabels
IV
++Raadpleeg KLIC-tekeningen en/of gebruik detectie­
apparatuur
++Wanneer bij het voorgraven de leiding niet wordt
gevonden, meld dit dan aan de eigenaar van de leiding:
- Bij beschadiging, voorkom uitstroom door een
geïmproviseerde afdichting aan te brengen met
behulp van stopmateriaal en/of het (laten) afsluiten
van de nutsleiding. Waarschuw operationele
werkplekleiding.
- Let op: bij een ongewilde kortsluiting komen zeer
grote krachten vrij; veelal gaat dit gepaard met een
vuurverschijnsel, waardoor (ernstige) brandwonden kunnen ontstaan en er elektrocutiegevaar is.
II
3.2
Verstoring van het
verwachtingspatroon van derden,
bijvoorbeeld de
weggebruikers
tijdens werk in
uitvoering
III
++Zorg voor een vergunning of toestemming van de
politie en/of wegbeheerder voor de geplande
werkzaamheden
++Gebruik bebakening en/of wegafzetting, conform de
richtlijnen van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde
++Gebruik PBM-en, zoals veiligheidskleding of een
veiligheidsvest
I
3.1
3.7
Bedwelming en
vergiftiging;
bijvoorbeeld door
uitstromende
gassen
IV
++Laat een deskundige de aanwezigheid van gevaarlijke
stoffen monitoren
++Gebruik zo nodig een onafhankelijke adembescherming (een filtermasker is niet voldoende)
II
3.4
Brand- en
explosiegevaar;
bijvoorbeeld door
uitstromend gas
IV
++Een explosief gasmengsel kan tot ontsteking worden
gebracht; gebruik alleen explosieveilig gereedschap
++Rook niet en gebruik geen open vuur (lassen,
branden en slijpen) als je in de buurt van gasleidingen
werkt
II
4.12
Inkalven van de
taluds; bijvoorbeeld verzakken,
instorten, omvallen en/of gevaren
voor de constructie
III
++Graaf onder een veilige hellingshoek en pomp
grondwater weg
++Plaats grondondersteunende constructies,
zoals stempelingen, bekistingen, damwanden
en hun onder­delen, op een deugdelijke en veilige
(adequate) wijze
I
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm, werk­
kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids­(ruimzicht)
bril en veiligheidshandschoenen
++Bij het inhijsen van rioolbuizen, putten en bekisting
mag een werknemer zich niet binnen het bereik van
de buis, put of kist bevinden. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een geleidetouw om de buis, put of bekisting op
zijn plaats te manoeuvreren of gebruik speciale
gereedschappen (rioolhaak)
I
3.2
3.7
4.5
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
++Gebruik zo mogelijk een graafmachine
II
3.6
4.5
Verontreiniging
van de grond
IV
++Stel op basis van een RI&E vooraf vast of de grond
mogelijk verontreinigd is. Stel op basis van deze RI&E
vast of specifieke maatregelen noodzakelijk zijn,
zoals het analyseren van de grond
++Draag altijd je werkkleding en benodigde overige
PBM-en. Vervang vuile kleding tijdig door schone
++Was je handen altijd voordat je gaat eten of roken
II
3.4
3.7
Vallen in een put of
sleuf van personen of voorwerpen
III
++Plaats langs de put of sleuf een hekwerk en/of
deugdelijke afzetting van minimaal 1 meter hoog.
Plaats zo nodig verlichting
I
226
6.21
227
6.22
Veilig werken langs waterwegen en bij bruggen
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Verdrinking na te
water raken
III
++Plaats zo mogelijk randafzetting of gebruik val­
beveiliging
++Zorg dat er een reddingsgordel aanwezig is
++Draag zo mogelijk een (automatisch) reddingsvest
++Weet wat te doen, in geval van ‘persoon te water’
I
3.7
Blootstelling aan
lage temperaturen
III
++Draag goed passende handschoenen of wanten
++Draag contacthandschoenen bij fijn motorische
werkzaamheden
++Draag speciale warmte-isolerende (onder) kleding
bij lage temperaturen, werkzaamheden met weinig
lichaamsbeweging of indien het lichaam sterk kan
afkoelen door een combinatie van lage temperatuur
en harde wind
I
3.7
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm, werkkleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids(ruimzicht)
bril en veiligheidshandschoenen
I
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.2
3.7
3.6
4.5
Veilig werken onder buitengewone weersomstandigheden
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Inwerking door
vocht als gevolg
van regen
III
++Draag bij slecht weer kleding met een capuchon.
Er bestaat slecht weer kleding die transpiratievocht
doorlaat en de regen tegenhoudt
++Blijf niet doorlopen in natte kleding
++Draag werkschoenen of laarzen die heel zijn, zodat
je voeten droog blijven
I
3.7
Blootstelling aan
lage temperaturen
III
++Draag goed passende handschoenen of wanten
++Draag contacthandschoenen bij fijn motorische
werkzaamheden
++Draag speciale warmte-isolerende (onder) kleding
bij lage temperaturen, werkzaamheden met weinig
lichaamsbeweging of indien het lichaam sterk kan
afkoelen door een combinatie van lage temperatuur
en harde wind
I
3.7
Onweer en bliksem
II
++Indien de tijdsduur tussen de lichtflits en de donder
minder dan 10 seconden is, zoek dan een veilige
schuilplaats; blijf niet werken op steigers, ladders of
hoogwerkers in open terrein of op daken. Schuil niet
onder een boom
++Voer tijdens onweer en bliksem geen werkzaam­
heden uit aan elektrische installaties in de open lucht
of aan toestellen die direct zijn verbonden met een
dergelijke installatie
I
4.4
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek. Voer vóór
aanvang van de werkzaamheden een LMRA uit en tref
waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm, werk­
kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids­
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
228
6.23
229
Veilig werken langs het spoor
Gevaar/bloot­
stelling
Aangereden
worden door
passerende trein
of railgebonden
voertuig
Risicoklasse
IV
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
++Voor ieder project moet een RI&E worden gemaakt.
Hierin worden de risico’s en maatregelen ter
voorkoming van aanrijdgevaar vastgelegd
++De maatregelen moeten vóór aanvang van de
werkzaamheden met alle operationele werknemers
worden doorgesproken
++Houd je aan de veiligheidsinstructies van de
­werk­plekleiding
++Voor het uitvoeren van werkzaamheden op ProRail
terreinen is het volgen van de veiligheidsinstructie
verplicht. Ook is een toegangsbewijs nodig dat
gedurende een bepaalde periode toegang geeft tot
de werklocatie
++Ga niet naar locaties waar je niet hoeft te zijn voor
je werk
++Draag veiligheidskleding of een veiligheidsvest (geel);
zorg er altijd voor dat het veiligheidsvest schoon is
++Blijf ondanks alle maatregelen ook zelf opletten
II
3.7
Elektrocutiegevaar door
aanraking met
onder spanning
staande bovenleiding
IV
++Als de werkzaamheden in de buurt (binnen
ca. 5 meter) van de bovenleiding moeten worden
uitgevoerd, dan moet de bovenleiding worden
uitgeschakeld
++Alleen een bevoegd persoon mag de bovenleiding
uitschakelen
++Nadat de bovenleiding uitgeschakeld en geaard is en
toestemming is gegeven door de bevoegde persoon,
mag met de werkzaamheden worden gestart
++Indien noodzakelijk dient een deskundige er voort­
durend op toe te zien dat je niet te dicht bij een
spanningvoerende bovenleiding komt
II
4.6
Mechanische
inwerking; bijvoorbeeld, struikelen,
misstappen, vallen,
stoten, klemmen, verbranden,
indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
­werk­kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Fysieke belasting
IV
++Gebruik hulpmiddelen en zorg voor een goede
standplaats
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom te zwaar tillen; maak bijvoorbeeld gebruik
van tilhulpmiddelen
II
3.6
4.5
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen
++Let op: gebruik gehoorbescherming waarbij de
veiligheidssignalen nog wel gehoord kunnen worden
(bijvoorbeeld Otoplastieken)
II
3.7
4.13
230
6.24
231
Veilig werken in de nabijheid van ventilatie uitblaasopeningen
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Contact met
gevaarlijke stoffen; bijvoorbeeld
stofdeeltjes,
(nitreuze) gassen
IV
++Probeer te achterhalen met welke stoffen gewerkt
wordt en welke stoffen uiteindelijk geventileerd
worden
++Laat de installatie, afzuiging en/of ventilatie
uitschakelen of laat een veilige werkafstand bepalen
en werk bovenwinds
++Gebruik PBM-en, zoals adembescherming,
­bedrijfskleding en dergelijke
II
4.7
3.7
Vergiftiging; bijvoorbeeld doordat
het product via de
huid en/of door
inademing het
lichaam is binnen
gedrongen
III
++Neem bij twijfel contact op met de bedrijfsarts
of huisarts en neem VGM-informatie van de
geventileerde producten mee
I
3.4
4.7
Valgevaar; bijvoorbeeld vallen van
hoogte
IV
++Plaats doelmatige hekwerken, deze maatregelen zijn
altijd nodig wanneer:
1. h et valgevaar 2,5 meter of meer is;
2. je op minder dan 4 meter afstand van de
­dakrand werkt.
++Markeer plaatsen met valgevaar duidelijk door middel
van signalen en biedt alleen toegang aan werk­
nemers die er beroepshalve moeten zijn
++Zorg voor een looproute(s) en werkplek(ken) met
voldoende draagkracht voor het belopen en de opslag
van materiaal en gereedschap
++Breng veiligheidslijnen aan en gebruik PBM-en, zoals
een veiligheidsgordel met stoplijn
II
++Personeel dat werkt aan de elektrische installatie
moet beschikken over de juiste bevoegdheden
(schriftelijke aanwijzing NEN-EN 50110/NEN 3140)
++Werken aan of in de nabijheid van onder spanning
staande installaties is niet toegestaan
++Op werkplekken met beperkte omvang mag alleen
worden gewerkt als alle voorkomende risico’s te
overzien en te beheersen zijn
I
Elektrische
inwerking;
bijvoorbeeld bij
werkzaamheden
aan werktuigbouwkundige en
elektrotechnische
installaties
III
4.4
4.6
Gevaar/bloot­
stelling
Risicoklasse
Beheersmaatregel
REST
risicoklasse
Kijk
ook
onder
Mechanische
inwerking;
bijvoorbeeld struikelen, misstappen,
vallen, stoten,
klemmen, verbranden, indringen
splinters, snijden,
schaven, vallende
voorwerpen
III
++Controleer of de opstelplaats vrij is van obstakels
++Zorg voor orde en netheid op de werkplek
++Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een
LMRA uit en tref waar nodig maatregelen
++Gebruik PBM-en, zoals een veiligheidshelm,
­werk­kleding, veiligheidsschoenen, een veiligheids
(ruimzicht)bril en veiligheidshandschoenen
I
3.2
3.7
Fysieke belasting
IV
++Voorkom gedwongen (foutieve) werkhoudingen
++Voorkom langdurig werken (langer dan 2 uur) op een
ladder. Duren de werkzaamheden langer dan 2 uur,
gebruik dan bij voorkeur een ander arbeidsmiddel,
bijvoorbeeld een (rol)steiger
II
3.6
4.4
Lawaaibelasting;
geluidsniveau
≥ 80 dB(A)
IV
++Gebruik gehoorbeschermingsmiddelen die voor
voldoende demping zorgen
II
3.7
4.13
Milieuschade;
bijvoorbeeld
bodem- of waterverontreiniging
door het achterlaten van de
filterdoeken
III
++Instrueer werknemers, ruim afval direct op en zorg
voor het juist afvoeren van de oude filterdoeken
I
3.5
232
233
Trefwoordenregister
A
Acute vergiftiging Adembescherming Ademhaling Afhankelijke adembescherming AI-bladen Alcohol, geneesmiddelen en
gevaarlijke stoffen Algemene VGM-regels Alleen werken Arbeidshygiëne Arbobesluit Arbocatalogus Arbo-informatiebladen Arboregeling Arbowet Arbowetgeving Asbest Asbestinventarisatierapport Automatische Externe
Defibrillator (AED) 108
61
70
61
30
Brandwonden BRL 6000 Bronaanpak Bruggen, viaducten en
in technische installaties 73
45
53
93
C
49
13
195
46
30
31
30
30
28, 30
30
116
116
Calamiteitenplan Calamiteitenpreventie CANS (Complains on Arms,
Neck and Shoulders) CE-markering Certificering Chronische vergiftiging 66
66
83
87
36
108
D
Daken Dakkapellen 91
93
E
72
B
Bedrijfseigen voorschriften 6
Bedrijfshulpverlening 66
Bedrijfsongevallen 68
Beeldschermen 83
Beleidsregels arbeidsomstandigheden 31
Beschermende kleding 54
Bewusteloos 71
BHV-ers 66
Bijna-ongeval 68
Bijtende stoffen 47, 74
Bloedingen 73
Blusmiddelen voor een
beginnende brand 76
Boete 31
BORG 45
Brand 75
Brandbestrijding 75
Brandbestrijdingsmateriaalborden 43
Brandklassen 75
EHBO Eigen VGM-bedrijfsregels Elektriciteitsongeval Elektrische installaties Elektrisch handgereedschap Elektromagnetische velden
van antennes Ergonomie Europese Kaderrichtlijn Europese richtlijnen Explosiegrenzen Explosieveiligheid Explosieve stoffen 67
13
72
100
89
133
51
33
33
122
124
121
Gas- of stofexplosiegevaar Gebodsborden Gehoorbescherming Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke vezels Gevarendiamant Giftige stoffen Glas- en steenwol Glasvezels Goedgekeurd gereedschap 121
42
58
47, 108
115
109
47, 74
118
118
87
H
Handbescherming Handgereedschap Hartinfarct Hartstilstand Hijsen Hoofdbescherming Hoogwerkers Hygiëne op de werkplek H-zinnen (R-zinnen) 60
88
71
72
99
55
97
46
110
I
N
NCP NEN 3140 (laagspanning) NEN 3840 (Hoogspanning) NEN-EN-ISO 9001 Niet-ioniserende straling Nieuwe werkplek Noodprocedure Normen 74
104
23
24
130
129
47
132
F-gassen Fibrilleren Fysieke belasting 45
72
50
G
Gas- en stofexplosies Gas-filterklasse 122
62
19
93
185
87
132
136
114
14
122
69
19
122
M
Mijnreglement Milieugevaarlijke stoffen Milieuhygiëne op de werkplek Milieuwetgeving Mond-op-mondbeademing Inademing van schadelijke
stoffen, gassen of dampen Indeling van spanningen Industrie Infratechniek Ionisatiemelders Ioniserende straling Irriterende stoffen IR-straling 34
47
50
31
70
45
100
100
45
131
67
66
35
O
K
F
L
Laatste Minuut Risico Analyse Ladders Laden en lossen van
kasten en borden Laptop Laser Lassen Legionella Legitimatiebewijs LEL Levensreddend handelen LMRA Lower Explosion Limit Kaderrichtlijn 89/391/EEG Keramische vezels Keuring, controle en onderhoud Keuring van gereedschappen Koudemiddelen Kwaliteitssysteem Kwaliteitszorg op de werkplek Kwartsstof 33
118
90
89
119
45
45
120
OHSAS 18001 Onafhankelijke adembescherming Onderhoud en vervanging
blusmiddelen Onder spanning werken On- en offshore Ongeval Oogbescherming Oogklachten 38
64
80
106
24
68
58
84
234
Op hoogte Opleidingen Orde en netheid op de werkplek 90
37
44
235
Transport van gasflessen TRA opstellen Trappen P
U
Particuliere opdrachtgevers 25
PBM-en 53, 64
Persoonlijke beschermingsmiddelen 53
Persoonlijke hygiëne 46
Petrochemie 37, 99
Preventiemedewerker 29
Primaire PBM-en 54, 64
Projectplan 17
P-zinnen (S-zinnen) 110
UEL Upper Explosion Limit Utiliteit UV-straling R
Rampenplan Reddingsborden RI&E Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Risico’s Rolsteigers RSI (Repetitive Strain Injury) 66
43
48
48
13
96
83
S
Samenwerking en overleg Schadelijk geluid SCIOS Signalisatiekleding Slechtweerkleding Solderen Specifieke PBM-en 22
126
45
55
55
136
54
T
Taakrisicoanalyse Taakrisicoanalyses
(TRA’s): de omgeving Taakrisicoanalyses (TRA’s):
de werkzaamheden Toolboxmeeting TRA Transporteren van materialen 53
194
142
18
53
99
138
142
93
122
122
22
131
V
Valbeveiliging 98
Vaste steigers 96
VCA 36
VCO 38
VCU 37
Veiligheidsbril 58
Veiligheids- en gezondheidsplan 17
Veiligheids- en gezondheidssignalering 41
Veiligheidskleding 54
Veiligheidspaspoort 14
Veiligheidsrisico’s 24
Veiligheidsschoenen en -laarzen 59
Verbodsborden 42
Verbranding 75
Verplichtingen van de werkgever 29
Verplichtingen van de werknemer 30
Vervoer van en naar het werk 15
Veteranenziekte 114
VGM-Checklist Aannemers 36
VGM-Checklist Opdrachtgevers 38
VGM-Checklist voor
Uitzendorganisaties 37
VGM-regels van de opdrachtgever 14
VGM-werken 13
Vijf gouden veiligheidsmaatregelen 105
Vlampunt 123
Voetbescherming 59
W
Waarschuwingsborden Werkbakken 43
98
Werken aan een transformator
en/of elektromotor Werken bij boorwerkzaamheden Werken bij demonteren en slopen
van leidingwerk Werken bij derden Werken bij elektrisch lassen Werken bij elektrisch zagen Werken bij graafwerkzaamheden
en aan nutsleidingen (vervuilde
grond, aantreffen voorwerpen,
explosieven of munitie) Werken bij het afgieten van
een kabelmof Werken bij het afpersen van
leidingwerk Werken bij het autogeen lassen
of branden Werken bij het (her)aansluiten
van elektrische kabels Werken bij het laden en lossen
van materiaal Werken bij het mechanisch doorsnijden of buigen van leidingwerk Werken bij het monteren, demonteren
en slopen van luchtkanalen, kabelgoten en/of plaatwerk Werken bij het monteren, samenbouwen, demonteren, slopen
van een werktuigbouwkundige
of elektrotechnische installatie Werken bij het takelen van kasten
en borden Werken bij het testen, beproeven,
inbedrijfstellen en het inregelen
van een werktuigbouwkundige
en/of elektrotechnische installatie Werken bij het (ver)plaatsen van
kasten en borden Werken bij het vervangen van
luchtbehandelingfilters Werken bij hijsen van zware lasten 151
178
157
22
181
175
216
164
161
180
189
169
179
155
149
183
145
186
190
171
Werken bij koeltechnisch werk Werken bij montage en/of samenbouwen van werktuigbouwkundige
of elektrotechnische installatiecomponenten Werken bij monteren, demonteren
en/of slopen van elektrotechnisch
kabelwerk Werken bij renovatiewerkzaamheden Werken bij slijpwerkzaamheden Werken bij solderen Werken bij (ver)plaatsen van
gereedschappen en materialen Werken bij vervoer van materiaal
per (vracht)auto Werken in de afbouwfase Werken in de bouwfase Werken in de nabijheid van
GSM-antennes Werken in de nabijheid van
ventilatie uitblaasopeningen Werken in de ruwbouwfase Werken in een besloten ruimte Werken in een nauwe ruimte (kruipruimten, kelders en schachten) Werken in een openbaar gebouw
bij service en onderhoud Werken in een rioolinstallatie Werken in putten en sleuven Werken langs het spoor Werken langs of op de openbare weg Werken langs waterwegen en
bij bruggen Werken met elektrisch en
mechanisch (hand)gereedschap Werken met ionisatie brandmelders Werken met laserlicht Werken met (milieu)gevaarlijke
stoffen Werken met vast opgestelde
machines 159
147
153
211
176
182
188
167
203
201
205
230
199
207
209
196
213
224
228
198
226
173
165
166
162
174
236
237
Aantekeningen
Werken onder buitengewone
weersomstandigheden Werken op een locatie met
brand- en explosiegevaar Werken op een project Werken op hellende daken Werken op hoogte met behulp
van een hoogwerker Werken op hoogte met behulp
van een ladder (trapleer) Werken op hoogte met behulp
van een (rol)steiger Werken op plaatsen waar rekening
moet worden gehouden met drugsgebruik Werken op platte daken Werkplaats Werkplekhygiëne Werkplekinspecties Werkplekintroductie Werkplekoverleg Werkvergunningen Woningbouw 227
215
16
220
223
221
222
197
218
26
46
21
17
18
14
23
Z
Zelfontbrandingstemperatuur Zone-indeling 5 W’s 124
124
84
238
Het Blauwe Boekje
www.uneto-vni.nl
Het
Blauwe
Boekje
© UNETO-VNI, SEPTEMBER 2013
Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken
in de installatietechniek
Royal Imtech N.V.
Kampenringweg 45a
2803 PE Gouda
+31 (0)182 543 543
[email protected]
http://www.imtech.com
Untitled-1291 1
2/13/14 12:25 PM