HOOFDSTUK 5 VERSPREIDING

5
HOOFDSTUK 5 VERSPREIDING
Niet overal in Nederland komen dezelfde zweefvliegen voor.
Zo heeft Zuid-Limburg een andere soortensamenstelling
dan de Veluwe. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de verspreiding van zweefvliegen in ons land, verdeeld in twaalf zweefvliegenclusters. Voorafgaande aan de bespreking van de clusters wordt uiteengezet welke analyse is gebruikt om tot die
indeling te komen. Aansluitend op de bespreking van de
verspreidingspatronen binnen onze landsgrenzen wordt de
soortenrijkdom in een internationale context geplaatst, met
de nadruk op Europa.
VERSPREIDING
Eristalis anthophorina is beperkt tot het noorden van het
land, Cheilosia lenis tot het uiterste zuiden en Platycheirus
immarginatus juist tot het westen. Zulke verschillen in verspreiding kunnen worden verklaard door de aanwezigheid
van bepaalde biotopen, of doordat een soort in ons land aan
de grens van zijn verspreidingsgebied zit. Is zo’n verspreidingspatroon voor elke soort uniek of zijn gemeenschappelijke patronen tussen soorten te ontdekken? Om deze vraag
te kunnen beantwoorden moet er eerst een bruikbare analyse
voorhanden zijn. Van der Goot was de eerste die een metho­
de ontwierp om grip op de verspreidingskwestie te krijgen
(Van der Goot 1970, uitgewerkt in 1981a). Hij deelde ons land in
vier gebieden in, namelijk de duinen, het kustgebied, het
binnenland en Zuid-Limburg. Zijn indeling was gebaseerd
op de uitgebreide weerberichten van het knmi. Barendregt
(1991) hanteerde in naam dezelfde gebiedsindeling, maar
deelde een groot deel van het rivierengebied in bij het kustgebied (in Van der Goot 1981a bij het binnenland gerekend) en
het Gooi en Gaasterland bij het binnenland (in Van der Goot
1981a bij het kustgebied gerekend). Beide auteurs gaven echter
maar weinig verspreidingskaartjes van soorten waaruit bleek
dat deze indeling voldeed. Met de komst van het zweefvliegenproject (zie hoofdstuk 2) waren er voldoende gegevens
beschikbaar om voor alle soorten een verspreidingskaart te
maken. Hieruit blijkt dat de indeling van Van der Goot en
Barendregt in grote lijnen overeind blijft, al is het nu mogelijk om er veel meer detaillering in aan te brengen.
Clusteranalyse
Het Zweefvliegenproject (zie hoofdstuk 2) resulteerde in
verspreidingskaarten van alle 328 Nederlandse soorten.
Omdat het lastig was om in de grote hoeveelheid kaarten
gemeenschappelijke patronen te ontdekken, werd gekozen
voor een gestandaardiseerde rekenmethode. Hierbij is Nederland opgedeeld in hokken van 5×5 kilometer (de uurhok­
ken). Voor alle 1591 uurhokken binnen Nederland waar
zweefvliegengegevens uit bekend zijn is vastgesteld welke
soorten erin voorkomen, resulterend in 1591 soortenlijsten.
Vervolgens is op grond van deze lijsten bepaald welke uurhokken de meeste overeenkomsten in zweefvliegenfauna
hebben. Deze zijn gegroepeerd, waarna duidelijk werd hoe
deze groepen (clusters) over Nederland zijn verdeeld. De
gebruikte methode staat bekend als clusteranalyse. Hiervoor is het computerprogramma twinspan (Hill 1979) gebruikt.
Aat Barendregt, Wouter van Steenis,
Willem Renema, Marieke Schouten
Bij de analyse is met een aantal factoren rekening gehouden. Besloten werd om in de berekening uitsluitend gebruik
te maken van aanwezigheid van de soorten, zonder rekening te houden met het aantal waarnemingen. Tevens bleek
de waarnemingsintensiteit sterk te verschillen tussen de
uurhokken. Sommige waren tientallen malen onderzocht,
andere slechts een enkele keer. Mede hierdoor liepen de
soortenlijsten uiteen van zeer uitgebreid tot zeer beknopt.
Een correctie is niet mogelijk, want een hok kan ook daadwerkelijk arm aan soorten zijn. Daarom zijn alleen redelijk
tot goed onderzochte uurhokken bewerkt, waarbij een ondergrens van zestig vangsteenheden (zie hoofdstuk 2) is aangehouden.
In totaal voldoen 875 (55%) van de 1591 geïnventariseerde
uurhokken aan het criterium van minimaal zestig vangsteenheden. De verspreiding van deze hokken is regelmatig
over Nederland verdeeld. Slechts een aantal uitgestrekte
landbouwgebieden is slecht onderzocht, zoals bijvoorbeeld
de kop van Noord-Holland, westelijk Noord-Brabant en de
veengebieden op de grens van Drenthe en Groningen. Enkele steekproeven leerden dat het hier meestal om plekken
gaat waar weinig bijzondere soorten voorkomen. Daarom
wordt ervan uitgegaan dat deze selectie niet of nauwelijks
invloed heeft op het eindresultaat. Per uurhok zijn alle beschikbare gegevens vanaf 1850 tot heden gezamenlijk gebruikt en is er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende perioden.
Voor het bepalen van de abiotische kenmerken per cluster is
gebruik gemaakt van de Landschapsecologische Kartering
in Nederland (lkn 1997) en het zogenoemde lgn4-bestand
(Alterra, Wageningen). Hierin staan van iedere vierkante
kilometer in Nederland gegevens over grondsoort (gerangschikt volgens bodemtype), grondwaterpeil en landgebruik.
Met de gegevens van de 25 kilometerhokken binnen een uurhok is voor elk uurhok de meest voorkomende omstandigheid geselecteerd. Tevens is voor de waarden die in klassen
zijn opgedeeld (bodemtype, landgebruik) het aantal aanwezige klassen in de 25 kilometerhokken bepaald als maat voor
de variatie binnen een uurhok. Per cluster is een gemiddelde waarde voor die variatie bepaald. Bij afwijkingen van het
gemiddelde wordt dit in de omschrijving van het cluster
vermeld. Voor het landgebruik is een berekening toegepast
waarin per cluster het gemiddelde uurhokpercentage voor
het gehele cluster is gegeven.
Zweefvliegenclusters
De 875 geanalyseerde uurhokken zijn op grond van de analyse in twaalf clusters gegroepeerd (fig. 1). De clusters vertonen aanzienlijke verschillen in zweefvliegenfauna (tabel 1).
De clusters vallen in drie grote groepen uiteen, namelijk de
soortenrijke clusters van de zand- en kalkgronden (clusters
1-5); de matig soortenrijke clusters in - met name - het binnenland (clusters 6-9) en de matig soortenrijke clusters in
- met name - het kustgebied (clusters 10-12) (zie bijlage 5; de
soortnummers die hierna worden gegeven komen terug in
deze bijlage). Opvallend is dat clusters 1, 2, 4, 5 en 12 kenmerkende soorten hebben, met andere woorden soorten

de nederlandse zweefvliegen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
phe flava). Deze soorten zijn minder talrijk in de overige
clusters. Het betreft vooral bossoorten, veelal van de beter
ontwikkelde bosbiotopen. Clusternummers 6-11 worden
gekenmerkt door het ontbreken van soorten die bepalend
zijn voor toedeling aan clusters 1-5 en door het ontbreken
van eigen kenmerkende soorten. Hierbij blijft het overigens
de vraag of de soorten in die overige clusters werkelijk ontbreken of dat de locaties nog onvoldoende zijn onderzocht.
In onderstaande bespreking van de clusters zullen dergelijke
gevallen worden aangeduid. Landgebruik en begroeiingstype zijn per cluster op een rij gezet in tabel 2.
zuidelijk Limburg
Twente-Brabant
duinen
randen zandgebied
stuwwallen
zandgrond
heide
binnenland
onbestemd
landbouw
vochtig grasland
laagveen
Cluster 1 (rood) – zuidelijk Limburg (24 hokken)
Dit cluster bevat de meest soortenrijke uurhokken van ons
land, met een gemiddelde van 139 soorten per hok. Er zijn
diverse soorten die (vrijwel) uitsluitend in dit cluster voorkomen (nummers 1-23, bijlage 5). Een aantal kenmerkende
soorten van dit cluster bereikt hier de noordgrens van hun
verspreiding in ons land. Daarnaast is er een groep soorten
die hier vaak zijn optimale verspreiding heeft, maar tevens
in cluster 2 wordt waargenomen (nummers 24-41). De ligging van dit cluster bestrijkt bijna geheel Zuid-Limburg,
met vier uurhokken ten noorden van de karakteristieke
kalk- en leemgronden. De overheersende grondsoort is in
63% van de uurhokken löss, maar binnen de hokken bestaat tevens een grote variatie in bodemgesteldheid. In 59%
van de uurhokken is er sprake van agrarisch landgebruik.
In tegenstelling tot andere clusters is naaldbos nergens dominant.
Figuur 1
De verspreiding van de twaalf
onderscheiden zweefvliegen­
clusters in Nederland. De witte
hokken zijn niet in deze analyse
mee­genomen omdat er uit die
gebieden onvoldoende gegevens
beschikbaar waren.
Tabel 1
Zweefvliegenfauna in de twaalf
onderscheiden clusters.
die in andere clusters niet of nauwelijks voorkomen. De
overige clusters kunnen worden beschouwd als soortenarme
versies van de eerstgenoemde clusters. Dit betekent echter
niet dat deze slechter zijn geïnventariseerd.
Alle clusters bij elkaar hebben achttien gemeenschappelijke
soorten (soortnummers 246-263, waaronder Episyrphus bal­
teatus, Eristalis tenax en Melanostoma mellinum), die doorgaans in 75-100% van de uurhokken zijn te vinden. In clusters 1-5 komen twaalf gemeenschappelijke soorten voor
(nummers 131-143, waaronder Brachyopa bicolor en Epistro­
Cluster
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cluster 2 (oranje) – Twente-Brabant (37 hokken)
Zeven soorten hebben in dit cluster hun optimale presentie
(nummers 42-48, bijlage 5), waaronder Trichopsomyia flavi­
tarsis, Xylota abiens en X. meigeniana. Verder is er veel overeenkomst in soortensamenstelling met cluster 1, maar het
gemiddelde aantal soorten is lager, namelijk 112.
De uurhokken van dit cluster liggen verspreid over delen van
de oostelijke helft van Twente en de Achterhoek, de IJsselvallei en Montferland, het Rijk van Nijmegen, de oostoever van
de Maas en Centraal Noord-Brabant. In al deze locaties is de
bodem deels gebufferd (niet zuur), onder andere door leem.
In 82% van de uurhokken overheerst Pleistoceen zand. De
helft van de oppervlakte wordt voor landbouw gebruikt.
Daarnaast zijn er grote natuurgebieden te vinden die in meer
Kleur op kaart
Benaming
(* = met karakteristieke soorten)
rood*
zuidelijk Limburg
oranje*
Twente-Brabant
geel
duinen
grijs*
randen zandgebied
roze*
stuwwallen
lichtblauw
zandgrond
paars
heide
bruin
binnenland
donkerblauw
onbestemd
donkergroen
landbouw
mosgroen
vochtig grasland
zwart*
laagveen
Aantal
uurhokken
24
37
30
17
33
76
40
49
190
212
145
22
Gemiddeld
soortenaantal
139
112
92
125
103
74
69
59
45
33
45
61
hoofdstuk
of mindere mate aansluiten op uitgestrekte bossen die over
de grens in Duitsland en België doorlopen.
Cluster 3 (geel) – duinen (30 hokken)
Dit cluster vertoont veel gelijkenissen met de twee voorgaande clusters en deels met cluster 4. De soorten waarin de overeenkomsten zitten zijn de nummers 49-67 (bijlage 5), waaronder bijvoorbeeld Brachyopa scutellaris, Epistrophe ochrosto­
ma, Trichopsomyia lucida en Volucella zonaria. Daartegenover
staat het ontbreken van de soorten 68-79, waaronder Leuco­
zona lucorum, Meligramma euchroma en Orthonevra nobilis.
Cluster 3 heeft geen kenmerkende soorten. Met een gemiddeld aantal van 92 soorten per uurhok is de soortenrijkdom
kleiner dan bij de hiervoor genoemde clusters.
De meeste uurhokken van dit cluster zijn te vinden in de
duinen van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Cluster 3
omvat de kalkrijke duinen en sluit daarmee de duinen van
het Waddengebied uit. Er zijn overeenkomsten in micro­
klimaat met de uurhokken van clusters 1 en 2 (warme zuidhellingen), wat een deel van de vergelijkbare soortensamenstelling zou kunnen verklaren. De overheersende grondsoort
in cluster 3 is duinzand, met duinvegetatie als kenmerkende
begroeiing. De kalkrijke bodem is vergelijkbaar met die van
cluster 1. Het landgebruik bestaat veelal uit bebouwing
(39%); er is relatief weinig landbouw (31%) en relatief veel
natuurlijke begroeiing (31%).
Cluster 4 (grijs) – randen van de zandgebieden (17 hokken)
Dit soortenrijke cluster, met gemiddeld 125 soorten per
uurhok, is een van de onverwachte resultaten van de analyse. Het combineert de soorten die hun optimum hebben
in de eerste drie clusters met de soorten uit cluster 5. Tevens
bezit het een aantal kenmerkende soorten, zoals de uit ons
land verdwenen Psarus abdominalis en enkele soorten die
voorkomen op niet-zure bodems, zoals Melanogaster aerosa
en Neoascia interrupta.
De uurhokken in dit cluster liggen op de overgang van zandgebieden naar de lagergelegen vlakten, zoals langs de randen van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe­
zoom, het IJsseldal en de overgang van het Drents Plateau
naar Friesland. Twee geïsoleerde hokken bij Dordrecht en
Zwolle liggen aan de rand van het rivierengebied. Behalve
5
verspreiding
deze laatste gevallen komen de uurhokken overeen met de
randen van de stuwwallen in ons land. Hier leven zowel
soorten die typerend zijn voor zandgronden (nummers 105114, waaronder bijvoorbeeld Heringia latitarsis, Myolepta
dubia en Syrphus nitidifrons) als soorten van vochtige gronden (Anasimyia lineata, Neoascia geniculata) en soorten die
samengaan met een rijkere bodem dankzij de aanwezigheid
van kalk of leem (Pipiza fenestrata, P. luteitarsis). In 41% van
de gevallen is Pleistoceen zand de dominante grondsoort.
Tachtig procent van het oppervlak wordt ingenomen door
bebouwing met de bijbehorende groenvoorziening en door
landbouw.
Cluster 5 (roze) – stuwwallen (33 hokken)
Met een gemiddeld aantal van 103 soorten per uurhok is dit
een soortenrijk cluster. Het wordt gekenmerkt door een optimale verspreiding van de soortnummers 115-130 (bijlage 5),
waaronder Chrysotoxum octomaculatum, Dasysyrphus pauxil­
lus, Eupeodes nielseni en Microdon analis. Tevens heeft het
cluster een aantal soorten gemeenschappelijk met cluster 4,
namelijk de nummers 105-114, waaronder Heringia latitar­
sis, Myolepta dubia en Syrphus nitidifrons. De uurhokken be­
vinden zich vooral op de stuwwallen met hun uitgestrekte
droge zandgronden op de Veluwe en op de Utrechtse Heuvel­
rug. De zweefvliegensoorten zijn kenmerkend voor de heide­
velden en uitgestrekte naald- en loofbossen die het gebied
rijk is.
De variatie in grondsoorten is in dit cluster zeer beperkt: in
94% van de uurhokken is Pleistoceen zand dominant. De
grondwaterstand is laag, namelijk meer dan een meter beneden het maaiveld. Het oppervlak aan bebouwing en
landbouw is met 46% relatief laag. Opvallend is de verhoudingsgewijs hoge bedekking met naaldbos (31%), loofbos
(14%) en heide (7%).
Cluster 6 (lichtblauw) – zandgrond (76 hokken)
De soortensamenstelling van dit cluster vertoont overeenkomsten met die van de eerste vijf, in het bijzonder met
cluster 3. Er is sprake van veertien gemeenschappelijke
soorten, namelijk de nummers 188-201 (bijlage 5), waaronder Cheilosia grossa, Criorhina berberina en Melangyna um­
bellatarum. Met een gemiddeld aantal soorten van 74 per
1
2
3
4
5
Clusternummer
rood
oranje
geel
grijs
roze
grasland
29
30
16
36
14
overig landbouw
30
20
15
10
6
bebouwd gebied
22
19
27
25
17
groen in bebouwd gebied
8
7
12
10
9
loofbos
8
9
9
6
14
naaldbos
0
11
3
3
31
heide
0
0
0
0
7
stuifzand 0
0
0
0
0
duinvegetatie
0
0
11
0
0
kwelders
0
0
0
0
0
zoetwater
2
2
4
7
1
moerasvegetatie
0
0
0
1
0
overig landgebruik
1
2
1
2
3
6
7
8
licht
paars
bruin
blauw 32
27
29
17
11
18
24
8
14
8
4
5
6
9
8
5
23
16
0
6
3
0
1
0
0
5
0
0
0
0
5
1
2
0
0
0
2
5
3
9
donker
blauw
34
26
16
6
5
7
1
0
0
0
3
0
2

Tabel 2
Landgebruik en type begroeiing
per cluster, in percentage van
het aantal uurhokken.
10
donker
groen
32
37
12
4
3
1
0
0
2
1
5
0
2
11
mos
groen
47
15
18
6
2
0
0
0
1
0
9
1
1
12
zwart
52
7
8
3
2
0
0
0
0
0
17
10
2
de nederlandse zweefvliegen
uurhok ligt de soortenrijkdom wel beduidend lager dan die
van clusters 1-5.
Een deel van de uurhokken in dit cluster grenst aan het
duingebied. Tevens komt het verspreid op veel plaatsen in
het binnenland voor. Met 47% is Pleistoceen zand do­
minant. De grondwaterstand ligt doorgaans meer dan een
meter beneden het maaiveld. Ongeveer de helft (51%) van
het landgebruik in de uurhokken is grasland.
Cluster 7 (paars) – heide (40 hokken)
Hier bestaat veel gelijkenis met cluster 5, maar er ontbreken
de voor dat cluster kenmerkende soorten. Ook ligt het gemiddelde soortenaantal per uurhok in cluster 7 lager dan in
cluster 5 (respectievelijk 69 en 103 soorten). De ruimtelijke
ligging van dit cluster is interessant omdat het een verschil in
zweefvliegenfauna tussen vergelijkbare biotopen zichtbaar
maakt, namelijk het verschil tussen de zandgronden in cluster 5 en de zandgronden in cluster 7. Voor een verklaring van
het patroon zijn verschillende mogelijkheden. Zo zou de
aansluiting van een aantal uurhokken op het soortenrijke
cluster 5 van de Veluwe erop kunnen duiden dat het hier om
ecologisch minder gevarieerde gebieden gaat. Een andere
mogelijkheid is dat de Veluwse uurhokken uit cluster 7 minder goed zijn onderzocht. Aan de andere kant bevindt de
helft van het aantal uurhokken uit cluster 7 zich op het
Drents Plateau, waar geen enkel uurhok uit cluster 5 is te
vinden. Door de fysieke overeenkomst tussen de Veluwse en
Drentse heidevelden en bossen lijken de verschillen tussen
cluster 5 en 7 erop te duiden dat de zweefvliegenfauna in
Drenthe minder goed is ontwikkeld. Mogelijk komt dit
door de geringere ecologische variatie of doordat Drenthe
weinig aaneengesloten stukken natuur kent. Behalve in
Drenthe en op de Veluwe zijn uurhokken uit cluster 7 ook
in de uitgestrekte dennenbossen en heide van de duinen bij
Schoorl aan te treffen, evenals op Vlieland en Terschelling.
Een gemeenschappelijke factor van de uurhokken in dit
cluster zijn de zure zandbodem met heidevegetatie en bos. In
83% van de uurhokken bestaat de grondsoort uit Pleistoceen
zand. Bebouwing en landbouw vormt in de helft van de gevallen het landgebruik. Opvallend hoog is de gemiddelde
bedekking aan naaldbos (23%), met daarnaast heide (6%) en
duinvegetatie (5%). Dit laatste wordt veroorzaakt door de
uurhokken bij Schoorl en in het Waddengebied.
Cluster 8 (bruin) – binnenland (49 hokken)
Dit cluster lijkt op een soortenarme variant van cluster 7,
met een gemiddeld aantal soorten van 59 per uurhok. Het
cluster heeft geen kenmerkende soorten. Enige kwaliteit­
indicatoren, zoals Sericomyia silentis en Xylota sylvarum, zijn
wel vertegenwoordigd. Al met al vormen clusters 5, 7 en 8
een reeks van vergelijkbare ecosysteemtypen met overeenkomstige soorten maar een afnemende soortenrijkdom.
Cluster 8 wordt verspreid over de oostelijke helft van ons
land aangetroffen, namelijk in Drenthe, Twente, op de Veluwe en in Noord-Brabant. Vooral de uurhokken in Brabant
vallen op, want door afwezigheid van clusters 5 en 7 vertegen­
woordigt dit cluster hier in zijn eentje het verwante drietal.
Dit duidt op verschillende situaties voor de zweefvliegenfauna ten noorden (met stuwwallen en keileem) en ten zuiden (spoelzandvlaktes) van de grote rivieren.

De grondsoort betreft hier hoofdzakelijk Pleistoceen zand
(94%). Het landgebruik bestaat voor 66% uit bebouwing
en landbouw. De aanwezigheid van naaldbos (16%) en heide
(3%) laat het verband met cluster 7 goed zien.
Cluster 9 (donkerblauw) – onbestemd
Het gemiddelde soortenaantal van dit cluster is beperkt,
namelijk 45 per uurhok. Naast achttien algemene soorten
(nummers 246-263, bijlage 5) zijn er slechts acht soorten
relatief algemeen, zoals Cheilosia pagana en Volucella pellu­
cens, soorten die gewoon zijn in natte bosjes en droge bossen. De uurhokken liggen verspreid over het hele land: ze
zijn overal in het oosten en af en toe in het westen en in
duingebieden te vinden. Gezien deze uitkomst speelt hier
zeker de vraag of de uurhokken goed genoeg zijn onderzocht. De overheersende grondsoort bestaat uit Pleistoceen
zand (76%), met een grondwaterpeil dat doorgaans minder
dan een meter beneden het maaiveld ligt. Zestig procent
van het oppervlak wordt voor landbouw gebruikt.
Cluster 10 (donkergroen) – landbouw (212 hokken)
Met gemiddeld 33 soorten per uurhok is dit het soortenarm­
ste en grootste cluster van ons land. Slechts de achttien algemene Nederlandse soorten zijn er met grote regelmaat aan te
treffen. De uurhokken uit dit cluster liggen verspreid over
het hele land: overwegend in de uitgestrekte agrarische (en
minder onderzochte) gebieden in het oosten, de klei­gebieden
van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, de kop van
Noord-Holland, de Flevopolders en langs de Waddenkust.
De indruk bestaat dat voor de kleigebieden met agrarisch
gebruik het soortenspectrum van dit cluster misschien wel
het maximaal haalbare is. De dominante grondsoort is in
42% van de uurhokken zeeklei. De grondwaterstand ligt
doorgaans 0,5-1 meter beneden het maaiveld. Ten opzichte
van de andere clusters scoort dit cluster het hoogst in landbouwkundig gebruik: 37% van het oppervlak wordt gebruikt
voor granen, aardappels en maïs, 32% voor grasland.
Cluster 11 (mosgroen) – vochtig grasland (145 hokken)
De zweefvliegen die hier verantwoordelijk zijn voor de iets
hogere soortenrijkdom (45) dan in het voorgaande cluster
(33) zijn kenmerkend voor vochtige omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn Anasimyia lineata, Lejogaster metallina,
L. tarsata en Melanogaster hirtella. De uurhokken van dit
cluster liggen overwegend in de Hollandse veengebieden (het
Groene Hart, Noord-Holland-Noord), met aansluitend hokken in het rivierengebied en in delen van Friesland en Groningen. Typische bossoorten komen in dit cluster niet voor.
Met 31% is zeeklei de dominante grondsoort. De gemiddelde
grondwaterstand ligt op een diepte tussen twintig en zestig
centimeter beneden het maaiveld. Grasland beslaat 47% van
het oppervlak, 9% wordt ingenomen door zoet water.
Cluster 12 (zwart) - laagveen (22 hokken)
In vergelijking met de twee voorgaande clusters is cluster 12
nog een stap verder in de richting van vochtige omstandigheden. In deze reeks stijgt het gemiddeld aantal soorten van
33 (cluster 10) en 45 (cluster 11) naar 61 per uurhok. Kenmerkende soorten van het cluster zijn Orthonevra genicula­
ta, Parhelophilus consimilis en Platycheirus occultus. Diverse
hoofdstuk
soorten uit de genera Anasimyia en Neoascia bereiken hier
hun hoogste presentie.
De ruimtelijke spreiding van cluster 12 is zeer specifiek. De
hokken liggen in het westen in de Vechtstreek en bij de
Nieuwkoopse Plassen en in het noorden van Zwolle via de
Wieden en Weerribben tot in Friesland. Ook zijn er hokken
in de Friese Woudstreek, het noordelijkste stukje van Drenthe en een uurhok in Twente. In deze gebieden liggen de
voedselarme veengebieden in ons land. Een meerderheid
van de typerende zweefvliegensoorten van dit cluster plant
zich voort in of nabij basisch of matig voedselrijk water.
Uitbreiding van onderzoek in het oosten van Friesland,
waar deze omstandigheden eveneens kunnen worden aangetroffen, levert mogelijk nog meer uurhokken van dit cluster op. Opvallende uitschieter in de soortensamenstelling is
Temnostoma vespiforme, een echte bossoort. Sinds 1970 wordt
deze zweefvlieg regelmatig in de Wieden en de Weerribben
gevonden.
De dominante grondsoort in dit cluster bestaat in 68% van
de uurhokken uit veen, aangevuld met andere bodemtypen
die per hok verschillen. De grondwaterstand is hoog en reikt
vanaf maaiveld tot maximaal zestig centimeter eronder. Het
landgebruik bestaat voor 52% van het oppervlak uit grasland, 17% is zoet water en 10% wordt in beslag genomen
door moerasvegetatie zoals riet.
Restgroep
In ons land zijn er vier soorten die specifiek in (voormalige)
brakke omstandigheden voorkomen, namelijk Eristalinus
aeneus, Lejops vittatus, Platycheirus immarginatus en Sphaero­
phoria loewi. Van deze soorten is geen apart cluster weer­
gegeven omdat hun verspreidingspatroon dwars door de
voorgaande clusters heen loopt (fig. 2). Hierbij is duidelijk
dat hun verspreiding vooral de (voormalige) brakke gradiënten in Nederland volgt, zoals die van de vroegere Zuiderzee.
5
verspreiding
lijk minder soorten dan de berggebieden, een verschijnsel
dat zowel voor de Duitse laagvlakte geldt als voor de landen rond de Middellandse Zee. Zo is in Scandinavië de
diversiteit hoger dan op de Noord-Duitse laagvlakte, maar
lager dan in de berggebieden. De Europese middel- en
hooggebergten herbergen talrijke soorten, wat in grote
mate te danken is aan de grote variatie in biotopen. Hier
komt vooral het genus Cheilosia voor, maar ook de genera
Platycheirus en Merodon.
Het zijn niet overal dezelfde soorten en genera die bijdragen
aan de soortenrijkdom, wat vaak is terug te voeren tot het
voorkomen van een bepaald voedselaanbod of biotoop. Zo
komen in Noord-Europa tientallen soorten voor van het genus Platycheirus, met hun bladluisetende larven, terwijl deze
nagenoeg afwezig zijn rond de Middellandse Zee. Andere
genera uit de subfamilie Syrphinae met zoöfage larven, zoals
Syrphus, Eupeodes en Dasysyrphus, zijn eveneens goed in
Noord-Europa vertegenwoordigd. De watergebonden genera
Helophilus en Sericomyia hebben ook een overwegend noordelijke verspreiding. In Nederland zijn er redelijk veel soorten uit de genera Cheilosia en Platycheirus, maar van Eumerus
en Merodon wordt slechts een fractie van de Zuid-Europese
soorten aangetroffen. In Zuid-Europa zijn eveneens veel Pa­
ragus-soorten vertegenwoordigd.
Worden de onderscheiden clusters en hun zweefvliegenfauna met de situatie elders in Europa vergeleken dan valt
1 soort
2 soorten
3 soorten
4 soorten
Vergelijking met het buitenland
De verspreidingspatronen die op grond van de cluster­
analyse zijn gemaakt, kunnen goed worden gebruikt om de
soortenrijkdom met de ons omringende landen te vergelijken, of zelfs wereldwijd. In Europa komen naar schatting
duizend zweefvliegensoorten voor (Speight et al. 2005). Het
pale­arctische gebied - de biogeografische regio waar Nederland deel van uitmaakt - kent ruim achttienhonderd soorten. Wereldwijd zijn er zo’n zesduizend zweefvliegensoorten
bekend (Thompson & Rotheray 1998).
Het aantal van 328 soorten is gezien de omvang van ons
land relatief hoog, zeker in vergelijking met naburige landen zoals België, Denemarken en Groot-Brittannië. Hierin
liggen de aantallen op respectievelijk 312 (Verlinden 1991), 281
(Bygebjerg 2004, Torp 1994) en 266 (Ball & Morris 2000). De Duitse
deelstaat Nedersaksen kent 340 soorten (Stuke et al. 2004).
Andere grotere landen hebben meer soorten: Frankrijk 476
(Speight et al. 1998), Duitsland 448 (Schumann 2002, Schumann et
al. 1999) en Zweden 372 (Bartsch 2001).
De soortenrijkdom is vrij gelijkmatig over Europa verdeeld. Van Midden-Scandinavië in het noorden tot in het
zuidelijk gelegen Middellandse-Zeegebied komen honderden soorten per regio voor. Wel kent het laagland duide-

Figuur 2
Verspreiding van kustgebonden
soorten in Nederland (in hokken van 10×10 km): Eristalinus
aeneus, Lejops vittatus, Platy­
cheirus immarginatus en
Sphaero­phoria loewi. De stipgrootte geeft het aantal soorten
(1-4) weer.
de nederlandse zweefvliegen
het volgende op. Het enige cluster waarin verschillende
soorten voorkomen die voor Europa bijzonder zijn is het
laagveencluster (cluster 12). Anasimyia contracta, Orthonevra
geniculata en Parhelophilus consimilis zijn hier talrijker dan
in de omringende landen. Dit geldt ook voor de kustgebonden soorten Lejops vittatus en Spha­erophoria loewi.
In het cluster van zuidelijk Limburg (cluster 1) zijn de kenmerkende soorten vaak minder algemeen dan elders in
Europa. Zo zijn Arctophila bombiformis en Cheilosia nigri­
pes in de Ardennen gewone soorten en is Epistrophe dia­
phana in Midden-Europa talrijk. Hieruit blijkt dat zuidelijk Limburg nog net geschikt is voor soorten die in de
Europese middelgebergten voorkomen. Voor soorten met
een Centraal-Europese verspreiding, zoals Xylota abiens en
X. meigeniana, geldt dat deze in het Twente-Brabantcluster
(cluster 2) een zwaartepunt hebben. Het cluster van de
hoge zandgronden op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug (cluster 5) bevat een aantal soorten met een meer
noordelijke (boreale) verspreiding dat aan naaldbossen en
heidevelden gebonden is, zoals Melangyna barbifrons en
M. quadrimaculata.
Areaalgrenzen
De meeste Nederlandse zweefvliegen hebben een groot
verspreidingsgebied. Er is geen enkele soort die uitsluitend
in ons land voorkomt. Drie Nederlandse soorten zijn beperkt tot een klein deel van Europa, namelijk Chrysogaster
rondanii, Sphaerophoria potentillae en Sphegina verecunda.
Ongeveer 70 soorten zijn alleen uit Europa bekend, maar
deze hebben binnen Europa een ruime verspreiding. Van
de overige soorten strekt het verspreidingsgebied zich veelal tot diep in Azië of tot in Afrika uit. Bijna vijftig soorten
komen ook in Noord-Amerika voor en hebben daarmee
een holarctische verspreiding (volledig noordelijk halfrond). Eristalis tenax en Syritta pipiens hebben zich inmiddels dankzij introductie door de mens over de hele wereld
uitgebreid.
Voor veel soorten loopt de grens van hun Europese verspreidingsgebied door Nederland. Voor Eristalis anthophorina,

Eupeodes lundbecki en Heringia verrucula loopt de zuidgrens
van hun areaal door ons land. Voor veel andere soorten
loopt juist de noordgrens van hun areaal door Nederland.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is Xanthogramma pedis­
sequum. Verschillende soorten van de Europese middel- en
laaggebergten komen nog net in Zuid-Limburg voor, zoals
bijvoorbeeld Blera fallax.
In Nederland en elders in Noordwest-Europa komt een
klein aantal soorten alleen langs de kust voor, terwijl dezelfde soorten in zuidelijk gelegen delen van Europa tevens in
het binnenland leven. Bij Eristalinus aeneus en Lejops vittatus
zou dit te maken kunnen hebben met de overwintering van
de larven of adulten, die bij strenge vorst sterven maar dankzij de invloed van het relatief warme zeewater bij ons aan de
kust kunnen overleven. Bij Eumerus sabulonum lijkt dit meer
samen te hangen met het voorkomen van de waardplant
zandblauwtje, die in de duinen langs de kust groeit.
Delta-effect
Een boeiend fenomeen in het voorkomen van zweefvliegen
is dat diverse soorten een verspreiding hebben ten noorden,
ten oosten en ten zuiden van Nederland, terwijl ze hier niet
voorkomen of uiterst zeldzaam zijn. Dit noemen we hier
het delta-effect. Voorbeelden zijn Chalcosyrphus valgus,
Cheilo­sia canicularis, C. chloris, C. rufimana en Temnostoma
apiforme. Tot voor kort gold dit patroon ook voor Cheilosia
illustrata, maar door de recente uitbreiding van de soort
over grote delen van Nederland is dat nu achterhaald. Typerend voor het genoemde patroon is dat genoemde soorten
wel in Denemarken bij een vergelijkbaar zeeklimaat voorkomen, in biotopen die ook in Nederland te vinden zijn.
Eenzelfde verschijnsel is bekend bij bijvoorbeeld mopsvleermuis en hazelmuis (Lange et al. 1994). Voor zweefvliegen
is er echter nog niet over gepubliceerd. Een mogelijke verklaring voor dit verspreidingspatroon is dat een groot deel
van Nederland eigenlijk een rivierdelta is, zonder geaccidenteerde delen en tevens een gematigd zeeklimaat heeft.
Ook zou het intensieve landgebruik, inclusief onderhoud
aan wegbermen et cetera, een rol kunnen spelen.