11 maart 2014 - Gemeente Schiedam

OPENBAAR BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 maart 2014
Aanwezig:
Afwezig:
de burgemeester
:
C.H.J. Lamers
de wethouders
:
:
:
:
:
P. Groeneweg
A.J.A. Wijten
de secretaris
:
J.C. van Ginkel
de wethouders
:
N. Gouweleeuw
J.A. Grijzen
M.X. Stam
01
Voorstel tot vaststelling van de aantekeningen van de vergadering van burgemeester en
wethouders van 4 maart 2014.
De aantekeningen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 maart
2014 worden vastgesteld.
02
Beantwoording vragen SP over bericht RTV Hoekse lijn krijgt warme stations
BVJZBO nr. 14INT00103 3-3-2014
Besloten wordt de antwoorden op de vragen van de heer T. Wijmans over bericht RTV
"hoekse lijn krijgt warme stations" vast te stellen.
03
Wandelroutenetwerk Hof van Delfland
STOROB nr. 14INT00074 19-2-2014
Besloten wordt:
• in te stemmen met de aanleg van een wandelroutenetwerk in de gemeente, als
onderdeel van het wandelroutenetwerk Hof van Delfland, zoals aangegeven op
de kaart van januari 2014 en conform de voorwaarden van de
subsidieregeling van de Provincie Zuid-Holland;
• zorgen voor het duurzaam in standhouden van het wandelroutenetwerk en het
bekostigen van het beheer van het wandelroutenetwerk in de gemeente voor
tenminste 10 jaar, berekend op basis van het aantal kilometers en knooppunten;
• de financiering van de beheer- en onderhoudskosten bij de zomernota 2015
structureel te regelen;
• in te stemmen met het indienen van een subsidieaanvraag bij de Uitvoeringsregeling
Groen Zuid-Holland 2014 van de provincie Zuid-Holland door Groenservice
Zuid-Holland/Recreatieschap Midden-Delfland voor het hele wandelnetwerk Hof van
Delfland;
• het laten uitvoeren van werkzaamheden voor de aanleg van het wandelroutenetwerk
door Groenservice Zuid-Holland/Recreatieschap Midden-Delfland;
• zorgen voor ondersteuning van de aanleg binnen Schiedam van het
wandelroutenetwerk, waaronder het verlenen van de benodigde
toestemmingen/vergunningen voor het plaatsen van bebording voor het
wandelnetwerk, na plaatsbepaling;
• het bevestigen van genoemde punten conform de daartoe opgestelde brief aan
Groenservice Zuid-Holland/Recreatieschap Midden-Delfland.
Pagina 1 van 5
04
Verlenging leningovereenkomsten met N.V. ONS Houdstermaatschappij
BVFA nr. 14INT00069 14-2-2014
Besloten wordt de overeenkomst met N.V. ONS Houdstermaatschappij inzake de
verlenging van de leningovereenkomsten van 12 november 2010 en 12 december 2012
aan te gaan.
05
Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2014-2017
STO nr. 14INT00071 18-2-2014
Besloten wordt:
- het Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2014-2017 vast te stellen;
- de raad conform daartoe opgestelde brief inzake Uitvoeringsprogramma Woonvsie
2014-2017 te informeren;
- de financiële gevolgen voor de Programma- en Productenbegroting 2014 te wijzigen
in de eerstvolgende technische aanpassing.
06
Uitwerking motie (dd. 14/11/2013) voortzetting SchiedamsDOEN
MSWO nr. 14INT00101 3-3-2014
Besloten wordt:
Onder voorbehoud van positief advies van de OR:
SchiedamsDOEN verder te brengen in de organisatie en daarvoor:
- de uitgangspunten voor de organisatie vast te stellen;
- een programma “SchiedamsDOEN” en een Human Resource Development (HRD)
programma op te stellen; het programma Dienstverlening per 1-1-2015 te continueren
met een vervolgprogramma;
- de formatie tijdelijk uit te breiden met 1 fte programmamanager SchiedamsDOEN voor
de periode van 1-1-2014 tot1-1-2017; de formatie structureel uit te breiden met 1 fte
programmamanager HRD per 1-7-2014; de formatie structureel uit te breiden met 1 fte
programmamanager Dienstverlening & Informatiemanagement per 1-4-2014;
- gedurende drie jaar een communicatie en ondersteuningsbudget ter beschikking te
stellen t.b.v. SchiedamsDOEN van € 100.000,-- per jaar;
- de formatie voor de programmamanager en het communicatie- en
ondersteuningsbudget SchiedamsDOEN te bekostigen uit de reserve participatie; de
formatie programmamanager HRD te bekostigen vanuit de geblokkeerde formatie; de
formatie voor de regiemanager Dienstverlening te laten vervallen en om te zetten naar
formatie programmamanager Dienstverlening & Informatiemanagement tot
1-1-2018 en daarna structureel te bekostigen vanuit de geblokkeerde formatie;
- de programmamanagers te positioneren rechtstreeks onder de directie;
- de financiële en formatieve wijzigingen mee te nemen in de eerstvolgende technische
aanpassing van de begroting.
07
Beleid bodemsanering en bodembeheer
IVBVV nr. 14INT00070 14-2-2014
Besloten wordt:
1. de nota "Bodembeheer gemeente Schiedam 2013” vast te stellen;
2. de nota “Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in de provincie
Zuid-Holland' van 29 november 2013 vast te stellen;
3. te besluiten dat de nota’s genoemd onder 1. en 2. in werking treden
1 dag na publicatie;
4. de raad voor te stellen de hierna volgende nota’s in te trekken:
Pagina 2 van 5
- de nota "Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in de provincie
Zuid-Holland 2003";
- de nota "Bodembeheer gemeente Schiedam 2010";
- de nota "Bodembeleid gemeente Schiedam 2003.
08
Aanwijzen Loco-secretarissen
BVJZBO nr. 14INT00102 3-3-2014
Besloten wordt de vervangingsregeling van de gemeentesecretaris (aanwijzen locosecretarissen) in het Mandaat, machtiging en volmachtbesluit Schiedam 2013 te wijzigen.
09
Positioneringsdocument Schiedam van Brand Capital inzake citybranding
SPEZTC nr. 14INT00092 27-2-2014
Besloten wordt:
1. kennis nemen van het “Positioneringsdocument Schiedam” inzake
citybranding;
2. akkoord te gaan met de vervolgstappen van fase 3, resulterend in een collegebesluit
met daarin een voorstel voor het vaststellen van het ambitieniveau en de
noodzakelijke middelen ten behoeve van citybranding.
10
Intentieverklaring landschapstafel Hof van Delflland
SPEZTC nr. 14INT00094 27-2-2014
Besloten wordt:
• in te stemmen met de Intentieverklaring Vernieuwde samenwerking metropolitaan
landschap Hof van Delfland;
• vaststellen van de instemmingsbrief.
11
Afsluiten grondexploitaties Spaanse Polder/'s Graveland Zuid en Nieuw Mathenesse
STOVG nr. 14INT00045 23-1-2014
Besloten wordt de raad conform daartoe opgestelde brief te informeren inzake afsluiten
grondexploitaties Spaanse Polder/'s Graveland Zuid en Nieuw Mathenesse.
12
Samen Sterker - mogelijkheden versterken positie Woonplus om vernieuwingsopgave op
gang te houden
STO nr. 14INT00099 3-3-2014
Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de notitie “Samen Sterker-Gemeente Schiedam & Woonplus”,
dd. 26-2-2014;
2. opdracht te geven aan de regiemanager SO om de voorgestelde afspraken verder uit
te werken, met name voorstel nummer 1 betreffende de aankoop van grond, zodat
dit ter besluitvorming voorgelegd kan worden zodra er een nieuw college is gevormd;
3. wethouder Wijten de notitie “Samen Sterker” in het Bestuurlijke overleg met
Woonplus te laten accorderen.
13
Basistakenpakket nieuw te vormen Wabodienst Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
IVBHH nr. 14INT00066 d.d. 13-2-2014
Besloten wordt:
- de takenlijst onder voorbehoud van positieve advisering van de OR, conform de
bijlage vast te stellen, waarin is opgenomen:
1. het minimale basistakenpakket voor het nieuw te vormen Wabo
Pagina 3 van 5
samenwerkingsverband Maassluis, Vlaardingen en Schiedam;
2. de taken waarvoor nader onderzoek is vereist waar de meest geëigende plaats van
uitvoering is gelegen;
3. de taken waarvan de uitvoering bij de afzonderlijke gemeenten blijft.
14
Inrichting Schiedams ondersteuningsmodel op wijkniveau
MSOS nr. 14INT00091 27-2-2014
Besloten wordt:
1. de contourennota “Het nieuwe Schiedamse Jeugdstelsel” vast te stellen,
inhoudende:
a. het voorstel om de jeugdzorg in te richten op wijkniveau als subteams van de
sociale wijkteams;
b. indicatiestelling voor zwaardere hulp te laten verrichten door een Consultatie en
Diagnose Team in MVS-verband;
c. de jeugdbescherming en jeugdreclassering in MVS-verband onder te brengen in
een Jeugdbeschermingplein;
2. de evaluatie Wijkondersteuningsteam Nieuwland “Dat ik het zelf ging doen, is goed
voor mijn zelfvertrouwen” vast te stellen, inhoudende:
a. de conclusie dat het Wot Nieuwland er in is geslaagd om de hulp aan de
Schiedammers meer integraal aan te bieden en gebruik te maken van de eigen
kracht;
b. de aanbeveling om Sociale Wijkteams in heel Schiedam in te voeren;
3. de hoofdlijnennota Sociale Wijkteams in Schiedam, inhoudende:
a. de uitgangspunten die gehanteerd worden bij de uitrol van de sociale wijkteams
over heel Schiedam;
b. het betrekken van een private partner om de randvoorwaardelijke zaken van de
sociale wijkteams te organiseren;
c. ieder sociaal wijkteam krijgt een eigen leer- en ontwikkelopdracht die gebaseerd
is op de specifieke kenmerken van de wijk;
d. de opdracht om de ontwikkeling van de sociale wijkteams te verbinden aan de
ontwikkeling van Stroomopwaarts;
4. de raad conform daartoe opgestelde brief inzake Inrichting Schiedamse
ondersteuning op wijkniveau te informeren;
5. conform brief de Wmo-adviesraad en cliëntenraad WWB inzake Inrichting
Schiedamse ondersteuning op wijkniveau te informeren.
15
Vervolgonderzoek uithuisplaatsing Gemeentearchief
DVLARCH nr. 14INT00073 19-2-2014
Besloten wordt:
1. met inachtneming van de bestuurlijke randvoorwaarden in te stemmen met het
vervolgonderzoek naar een gemeenschappelijke inrichting van de archieffunctie van
de gemeente Delft en Schiedam;
2. een gezamenlijke Delft-Schiedamse ambtelijke werkgroep in te stellen, die twee
samenwerkingsvormen uitwerkt, te weten de aansluiting van Schiedam bij de
bestaande gemeenschappelijke regeling van Delft, en de oprichting van een nieuwe
gemeenschappelijke regeling, met bijzondere aandacht voor de te realiseren winst in
kwaliteit en bedrijfsvoering;
3. op basis van het rapport van de ambtelijke werkgroep ernaar te streven voor 1 juli
2014 een besluit te nemen over welke samenwerkingsvariant de voorkeur heeft;
4. de Ondernemingsraad te informeren.
Pagina 4 van 5
16
Tabletcomputers in bruikleen aan de leden van de gemeenteraad in de raadsperiode
2014-2018
BVSOS nr. 14INT00009 13-1-2014
Besloten wordt:
1. gedurende de raadsperiode 2014–2018 aan de leden van de gemeenteraad
tabletcomputers in bruikleen te verstrekken. De verordening rechtspositie raadsleden
gemeente Schiedam biedt het wettelijk kader voor dit besluit;
2. voor het gebruik van een eigen (tablet)computer c.a. door de raadsleden een
vervangende vergoeding te verlenen onder voorwaarde dat de eigen (tablet)computer
geschikt is voor het doel (papierloos vergaderen);
3. een facultatieve vergoeding van de abonnementskosten van een, voor het gebruik
van de onder 1 of 2 genoemde computers benodigde, internetverbinding te
verstrekken en deze te bepalen op maximaal € 10,00 per maand;
4. bij een eventuele belastingheffing i.v.m. privé gebruik een gelijkwaardige compensatie
te verlenen;
5. het verstrekken van agenda’s, notulen, bijgevoegde stukken, etc. op papier te staken;
6. de gemeenteraad bij de eerstvolgende technische aanpassing te informeren over:
a. het verlenen van een krediet aan de griffie van € 40.000,-- voor de aanschaf van
tabletcomputers en bijbehorende software voor de gemeenteraad;
b. in afwijking van de nota investeren, waarderen en afschrijven behorende bij de
financiële verordening, de tabletcomputers in 4 jaar af te schrijven in plaats van 5
jaar;
7. de Productenbegroting 2014 en verder bij de eerstvolgende technische aanpassing
conform de paragraaf financiële consequenties te wijzigen.
Pagina 5 van 5