Klik hier voor de Integriteitcode

Integriteitcode Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel
Inleiding
De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tiel, hierna te noemen RSG Lingecollege, streeft ernaar
zo goed mogelijk onderwijs te bieden, zodat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een goede leerling
en een zelfbewuste en verantwoordelijke burger.
De school is er voor de leerlingen. Zij hebben recht op het beste onderwijs en kansen om zich te
ontwikkelen. Dit is het uitgangspunt van de onderstaande missie* van RSG Lingecollege
“our primary aim is to encourage each pupil of RSG Lingecollege to
be a selfconfident, inquiring, tolerant, positive young man or
woman, a well-rounded character with an independent mind, an
individual who respects the differences of others. By the time s/he
leaves the school, we want each pupil to have that true sense of
self-worth which will enable him to stand up for himself and for a
purpose greater than himself and, in doing so, to be of value to
society.”
* De leerlingengeleding van de MR is gevraagd een vertaling in het Nederlands te schrijven.
Een goede communicatie en dialoog tussen alle betrokkenen draagt bij aan de kwaliteit van de
school(organisatie). In een lerende organisatie worden de voorwaarden gecreëerd waarbinnen
medewerkers werkervaringen delen, zich professionaliseren, zich spiegelen aan elkaar, elkaar met
respect bejegenen, waardoor een veilig klimaat ontstaat.
Verdere informatie over RSG Lingecollege vindt u op onze website www.rsglingecollege.nl. Op deze
site kunt u ook doorklikken naar de websites van de drie locaties.
De medewerkers van RSG Lingecollege doen hun werk in intensieve wisselwerking met de
maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat iedereen die met ons te maken heeft
(van leerling, ouder, gemeente tot papierleverancier en bouwbedrijf) vertrouwen heeft in RSG
Lingecollege als organisatie en in de mensen die met elkaar het imago van RSG Lingecollege
bepalen.
Hiervoor leggen wij een aantal belangrijke afspraken vast in deze integriteitcode.
Deze integriteitcode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van RSG
Lingecollege.
Dat betekent dat deze code niet alleen voor medewerkers, afdelingsleiders, schoolleiders, bestuurder,
en leden van de Raad van Toezicht geldt, maar ook voor alle personen en instanties die werken in
opdracht van RSG Lingecollege..
Waar in dit document wordt gesproken van “de medewerker” wordt tevens bedoeld de
“representant” van RSG Lingecollege. Wanneer wordt gesproken van “RSG Lingecollege” worden
tevens de drie locaties bedoeld.
In deze integriteitcode willen wij een aantal belangen veilig stellen. Het gaat om de belangen van:
 onze locaties;
 onze medewerkers;
 RSG Lingecollege;
 de samenleving.
De afspraken die in deze code worden vastgelegd, zijn op twee manieren geformuleerd:
 Afspraken in de vorm van concrete regels (deze afspraken zijn slechts eenduidig uit te
leggen).
 Afspraken in de vorm van gedragslijnen.
Dit onderscheid wordt bewust gemaakt omdat de code als doel heeft dat medewerkers/representanten
hun handelen binnen de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Niet om deze
verantwoordelijkheid van hen over te nemen.
De integriteitcode is een openbaar document. Ouders, leerlingen, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen de code inzien op de website van RSG Lingecollege.
Iedere medewerker en representant wordt geacht van de inhoud van de code op de hoogte te zijn en
te weten aan welke afspraken en gedragsregels zij zijn gehouden.
Bewustwording en dialoog.
Deze integriteitcode is niet bedoeld als een opsomming van regels met sancties. We hopen een
proces op gang te brengen van respect, bewustwording en dialoog. Schatten we de gevolgen en de
risico’s van bepaalde situaties goed in? Maken we daarin dezelfde afweging? Praten we hier
voldoende over met elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen integer handelen, maar dat ook
anderen dit als zodanig herkennen. Dit alles in de wetenschap dat de grens tussen ‘goed gedrag’ en
‘fout gedrag’ niet altijd helder aan te geven is en per situatie anders kan zijn. Hieronder noemen wij
een aantal thema’s, die van belang zijn wanneer we het hebben over gedrag en integriteit.
Diverse thema’s zijn reeds in onze statuten, reglementen, gedragscodes, klachtenregelingen en
klokkenluiderregeling en in algemene voorwaarden en overeenkomsten uitgewerkt. Deze documenten
prevaleren boven de inhoud van deze integriteitcode.
Deze code is vastgesteld ten behoeve van de goede gang van zaken binnen RSG Lingecollege zoals
bedoeld in de CAO Voortgezet Onderwijs en conform de Governance Code Goed Bestuur van de VOraad.
Integriteitcode
Algemeen
Van de medewerkers van RSG Lingecollege wordt verwacht dat zij elke gedraging, die afbreuk doet
aan hun integriteit, achterwege laten. Dat betekent niet alleen dat zij handelen in de geest van deze
integriteitcode, maar ook dat zij in staat zijn om van geval tot geval risico’s in te schatten en situaties
te vermijden, waarin de schijn zich tegen hen of tegen de organisatie die zij vertegenwoordigen kan
keren.
Medewerkers en representanten van RSG Lingecollege doen zaken met anderen op basis van
eerlijkheid, vertrouwen en duidelijke afspraken. Zij houden woord. Als een afspraak toch op
belemmeringen stuit, leggen zij dat uit. Totdat een nieuwe afspraak is gemaakt, blijft de oude in stand.
Deze code is met name van toepassing op alle medewerkers en representanten die geacht kunnen
worden namens RSG Lingecollege op te treden en in het bijzonder in hun relatie tot aanbieders van
diensten en producten.
De omgang met onze partners/klanten/collega’s




RSG Lingecollege wil samenwerkend, maatschappelijk betrokken, klantgericht en
professioneel zijn. Dit vereist een correcte, dienstverlenende instelling van de medewerkers in
de richting van (collega)instellingen, maatschappelijke organisaties, ouders en leerlingen.
Ouders, leerlingen, collega’s, vertegenwoordigers van (collega)instellingen, algemene
organisaties en bedrijven worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun politieke
overtuiging, religie, etniciteit of afkomst. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen
met een discriminerend karakter. In werktijd, maar ook buiten werktijd spreken wij met respect
over onze leerlingen, hun ouders, collega’s en relaties.
Collega’s hebben recht op vrijheid van meningsuiting. Zij mogen echter geen uitlatingen doen
die zijn/haar functioneren of het imago van RSG Lingecollege, c.q. collega’s, ouders en/of
leerlingen, kunnen schaden, noch verbaal noch via de sociale media. Contact met de media
aangaande schoolzaken is voorbehouden aan het bestuur van RSG Lingecollege c.q. de
locatiedirecties, tenzij anderszins is afgesproken met de leidinggevende.
We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie over leerlingen, ouders, collega’s en
samenwerkende instellingen en bedrijven. Privacy wordt gerespecteerd, informatie wordt
deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt.
Scheiding werk en privé
RSG Lingecollege wil bekend staan als een integere onderwijsorganisatie. Om de relatie met externe
partijen zuiver te houden gaan wij uit van een duidelijke scheiding tussen werk en privé.








De opdrachtgeverrol wordt niet vermengd met de klant-rol. Dit betekent in beginsel dat
medewerkers privé geen goederen of diensten (gaan) afnemen bij een bedrijf, waarmee ook
RSG Lingecollege doet of in het recente verleden zaken deed. Niet altijd is te voorkomen dat
er privécontacten zijn met leveranciers. Immers medewerkers en leveranciers van RSG
Lingecollege wonen vaak in ons werkgebied. Als er toch dienstverlenende afspraken worden
gemaakt tussen een medewerker van RSG Lingecollege en een leverancier van RSG
Lingecollege, dan geschiedt dit tegen marktconforme prijzen en onder normale voorwaarden.
De opdrachtverlening door RSG Lingecollege aan derden gebeurt zorgvuldig en transparant,
conform het vastgestelde aanbestedingsbeleid. In het bijzonder als het gaat om opdrachtverstrekking aan bedrijven waarin familieleden of bekenden van medewerkers van RSG
Lingecollege werkzaam zijn in invloedrijke posities. Deze medewerkers dienen bij het maken
van deze afspraken niet betrokken te zijn/worden en de belangenbehartiging over te
laten/dragen aan hun collega.
Het is medewerkers niet toegestaan om bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen voor eigen
rekening of voor rekening van derden met behulp van eigendommen van RSG Lingecollege.
Het is niet geoorloofd dat individuele medewerkers voor zichzelf of voor derden enige vorm
van voordeel of voorrang regelen, waar het de dienstverlening van of namens RSG
Lingecollege.
De werknemer handelt conform de CAO wanneer hij overweegt een betaalde nevenfunctie te
aanvaarden.
Als de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden naar het oordeel van de werkgever
redelijkerwijs in strijd zijn met de belangen van RSG Lingecollege, zijn deze niet toegestaan.
Onbezoldigde nevenfuncties worden door de werknemer niet (langer) bekleed indien deze
redelijkerwijs in strijd zijn met de belangen van RSG Lingecollege.
RSG Lingecollege sponsort met overheidsmiddelen geen initiatieven van en door organisaties
die het persoonlijk belang van een medewerker voorop stellen in plaats van het belang van
RSG Lingecollege. Evenmin als het de sponsoring betreft van een organisatie waarbinnen
een medewerker op enigerlei wijze beslissingsbevoegdheid heeft over de bestemming van de
sponsorgelden.
Relatiegeschenken
 RSG Lingecollege wil voorkomen dat relatiegeschenken – kunnen – worden gezien als
tegenprestatie voor een geleverde c.q. te leveren dienst, bijv. het niet volledig
uitonderhandelen van een prijs.



Het is geen probleem als een medewerker incidenteel een geschenk met een alledaags
karakter, zoals een bos bloemen of een fles wijn ontvangt, wanneer dit een uitdrukking van
waardering is. Voor een dergelijk geschenk geldt als bovengrens een waarde van € 60,00.
Relatiegeschenken in de vorm van kerstpakketten dienen beperkt in waarde (maximaal € 60)
te zijn en op de werklocatie te worden afgeleverd.
RSG Lingecollege wijst het aanbieden van geschenken of uitnodigingen op het privéadres van
medewerkers af. Externe relaties dienen zich aan deze regel te houden. Geschenken die
desondanks op een privéadres worden aangeboden zullen, ongeacht hun waarde, op de
werklocatie worden afgegeven. De directie van de locatie bepaalt hoe er met de geschenken
wordt omgegaan (bijvoorbeeld verloot onder de medewerkers). De vertegenwoordiger van
RSG Lingecollege of een directielid van een van de locaties zal de betreffende relatie in dat
geval herinneren aan haar integriteitcode en indien nodig passende maatregelen nemen.
Uitnodigingen van derden
Alle uitnodigingen van relaties voor etentjes, seminars, excursies en evenementen e.d. - of deze nu
onder werktijd plaatsvinden of daarbuiten - worden gemeld aan de leidinggevende. In overleg wordt
een inhoudelijke afweging gemaakt. Hierbij wordt aandacht besteed aan de kansen en bedreigingen
die het aannemen van die uitnodiging met zich mee kan brengen. Daarnaast wordt van geval tot geval
afgewogen of de tegenwaarde van het aanbod binnen redelijke grenzen blijft en in logische
verhouding staat tot de aard van het contact. Wanneer er sprake is van een duidelijke meerwaarde
voor RSG Lingecollege kan de medewerker op de uitnodiging ingaan. Voorkomen dient te worden dat
een uitnodiging kan worden opgevat als een tegenprestatie voor een gunst of een dienst. Dit betekent
dat, als twijfel bestaat over de gepastheid, het aanbod wordt afgewezen.
Tenslotte
Wanneer een medewerker, een leverancier of een externe relatie handelt in strijd met deze
integriteitcode, dan is dat een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de overtreding
zullen maatregelen worden genomen. Deze kunnen zich uitstrekken tot disciplinaire maatregelen
tegen medewerkers of tot het verbreken van de samenwerking met een externe relatie of leverancier.
Hierbij zijn voor medewerkers uiteraard de vaste regelingen en procedures van toepassing, zoals
weergegeven op het Extranet onder “rechtsbescherming”.
Mocht u van mening zijn dat er niet conform deze code gehandeld is, dan verzoeken wij u dit te
melden bij:
de directeur van de betreffende locatie (indien het een locatie-gebonden melding betreft en de
schoolleiding geen partij is).
Indien het een melding is waarbij de schoolleiding is betrokken of die een bovenschools karakter heeft
verzoeken wij u dit te melden bij:
drs. P.J. Ronner, bestuurder Stichting O.V.O. Tiel. Hij is bereikbaar via telefoon: 0344-640150
of per post: Postbus 224, 4000 AE Tiel.
Indien het een melding is waarbij de bestuurder is betrokken, verzoeken wij u dit te melden bij:
mevrouw J.P.M. Meijers, voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting O.V.O. Tiel.
Zij is bereikbaar via [email protected] of per post: Postbus 224, 4000AE Tiel.
U kunt zich natuurlijk ook wenden tot de externe vertrouwenspersonen, te weten Jantine Bennink en
Lennox Gerritse. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0900-8433.
Vastgesteld in het MT d.d. 23 september 2013.
Instemming PMR/positief advies MR d.d. 2 december 2013.