NieuwSlotenNieuws Verkiezingen 2014

thema
pecial
VerkiezingsS
Maart 2014
Jaargang 15, nummer 1 VS
pagina 2
pagina 3
pagina 4
pagina 5
Partij van de Arbeid | VVD
GroenLinks | Democraten66
SP | CDA
TROTS | OMA Amsterdam
pagina 6 Multicultureel Plus Partij
| Partij van de Ouderen
pagina 7 Bewonersbelangen Nieuw-West ‘81
| Tulpen voor Amsterdam
pagina 8 Stempassen/Stembureaus/Stemwijzer e.d.
Sluitingsdatum kopij volgende nummer: vrijdag 21 maart 2014 | Verspreiding: vrijdag 11 april 2014
Wij gaan 19 maart stemmen
voor de Bestuurscommissie
w
eet u al op wie u woensdag
19 maart gaat stemmen?
Of twijfelt u nog?
Aan de verkiezingen voor de Bestuurscommissie Nieuw-West doen twaalf
politieke partijen of groeperingen mee.
HG&CF
én de gemeenteraad van Amsterdam.
U komt toch ook?!
Verkiezingen 2014
met 2 stempassen
O
p 19 maart 2014 kiezen we
een nieuwe Gemeenteraad.
Daarnaast kiezen we voor
stadsdeel Nieuw-West de leden van
de Bestuurscommissie Nieuw-West.
De Bestuurscommissie is het verlengde
van het college van Burgemeester &
Wethouders én de gemeenteraad van
Amsterdam. De stadsdeelraden houden
op te bestaan vanwege een wijziging in
de Gemeentewet.
Samenstelling bestuurscommissies
De Bestuurscommissie Nieuw-West zal
uit 15 leden bestaan. Vanuit die commissie wordt een dagelijks bestuur
gekozen van drie personen. Zij blijven
ook deel uitmaken van de commissie.
Het college en de gemeenteraad bepalen welke taken zij overdragen aan de
Bestuurscommissies. Het stadsdeelkantoor blijft bestaan als loket voor dienstverlening aan burgers (alle bewoners,
ondernemers en instellingen).◀
Identiteitsbewijs
verplicht
Z
onder identiteitsbewijs kunt u
niet stemmen!
Bij het uitbrengen van uw stem op 19
maart moet u een geldig identiteitsbewijs tonen. Het is niet mogelijk om
alleen op vertoon van een identiteitsbewijs te stemmen: u moet ook uw
stempas(sen) meenemen!
Op pagina 8 vindt u een lijstje met de
documenten waarmee u zich kunt
identificeren/legitimeren.◀
“Ik ga stemmen, omdat...
we in Nederland dankbaar mogen zijn dat
we daar de mogelijkheid toe krijgen, ongeacht je geslacht, je
geloof of je
huidskleur.
Het zou dom zijn om
daar geen gebruik
van te maken.”
Nikita Foe
Vier vragen aan de lijsttrekkers
NieuwSloten Nieuws wil u helpen om
daaruit een keuze te maken. Daartoe
heeft de redactie aan alle lijsttrekkers
vier vragen voorgelegd die van belang
zijn voor Nieuw-West.
Als u de antwoorden van de lijsttrekkers met elkaar vergelijkt, zult u zien
dat er op 19 maart 2014 heel wat te
kiezen valt.◀
Vier vragen
aan de lijsttrekkers
1
In tegenstelling tot de bevoegdheden van de Stadsdeelraden,
lijken de nieuw te vormen Bestuurscommissies zélf vrijwel geen politieke
beslissingen te mogen nemen. Ze mogen vrijwel alleen besluiten uitvoeren
van de Amsterdamse Gemeenteraad .
Waarom is het belangrijk dat we gaan
stemmen voor de Bestuurscommissie
Nieuw-West?
2
Eén van de taken van de Bestuurscommissies is het luisteren naar
geluiden van de burgers, ook wel betiteld als ‘de oren en ogen van de
gemeenteraad’.
Wat kunt u concreet doen om de belangen
van de burgers in Nieuw-West te behartigen en die belangen zichtbaar te maken
in besluiten van de Gemeenteraad?
3
4
Waarin onderscheidt uw partij/
groepering zich van de andere partijen?
Wat is de Top-3 van concrete onderwerpen die u de komende 4 jaar in
stadsdeel Nieuw-West wil verbeteren en
wat gaat u er voor doen?◀
pagina 2
Lijst 1 - Partij van de Arbeid
Lijst 2 - VVD
▶P.v.d.A.
▶
Lijsttrekker: Achmed Baâdoud
JW
1.
1.
2.
2.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor
de Bestuurscommissie Nieuw-West?
Goed wonen en leven met kansen voor iedereen. De PvdA
onder leiding van Achmed Baâdoud heeft laten zien dat we
daar hard en succesvol aan werken. ‘Banen Baâdoud’ zorgde
voor veel nieuwe bedrijven en betaalde banen. De financiën
zijn op orde, overlast en onveiligheid zijn hard aangepakt,
pleinen voorzien van gastheren en –vrouwen. Nieuw-West
kan nog beter, dat kan als de PvdA voldoende stemmen krijgt
om onze goede en realistische plannen voor bewoners en
ondernemers uit te voeren.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
De PvdA-leden van de Bestuurscommissie hebben een open
lijn met bewoners en de centrale gemeenteraad. Als het
nodig is komt de PvdA onmiddellijk luid en duidelijk in actie.
Als men in de Stopera weer vergeet dat er aan deze kant van
de A10 maar liefst 145.000 Amsterdammers wonen: ze
krijgen het om de oren. We zijn veel op straat en bij bijeenkomsten waar iedereen ons makkelijk kan spreken. Wat we
horen, brengen we bij elkaar en dat komt terecht bij de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester. Al krijgen
ze er een punthoofd van, de PvdA Nieuw-West gaat snoeihard voor het belang van ons stadsdeel.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van
de andere partijen?
Het verwijt aan de politiek is soms ‘veel beloven, weinig
doen’. In 2010 beloofde Achmed Baâdoud 10 dingen te doen,
die zijn tussen 2010 en 2014 gerealiseerd. De PvdA doet realistische beloften: geen luchtkastelen. De laatste 4 jaar zorgde PvdA voor: tientallen nieuwe bedrijven en vele honderden
nieuwe banen, succesvolle aanpak van jeugdoverlast, stevige
verbetering van de veiligheid en het onderwijs. De financiën
van het stadsdeel zijn drastisch gesaneerd door te bezuinigen op managers en gebouwen, er is veel meer horeca en gezelligheid gekomen. De wijkveiligheidsteams zijn een succes
en wordt nu in heel Amsterdam gekopieerd. De PvdA is trots
dat we ondanks de crisis samen met bewoners en ondernemers Nieuw-West zo hebben kunnen verbeteren.
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in NieuwWest wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
Met de ondernemers Nieuw-West gaan we zorgen voor nog
meer banen voor jong en oud, meer toezicht op straat,
inbraakpreventie, waakzaam voor ontsporende jongeren en
harde aanpak van hen. Het succes van de wijkveiligheidsteams breiden we uit. Per wijk maken we met bewoners en
ondernemers een programma wat we gaan uitvoeren. Bij de
PvdA van Achmed Baâdoud maken we geen onderscheid
naar afkomst, kleur, religie of seksuele voorkeur. In ons
Nieuw-West ben je veilig en krijg je de kans om je leven tot
een succes te maken! ◀
Lijsttrekker: Michèl Tromp
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor
de Bestuurscommissie Nieuw-West?
Het is van belang om te stemmen op de Bestuurscommissies,
ondanks dat zij zelf geen beleid meer kunnen vormen, omdat
zij nog wel steeds bepalen hoeveel geld waaraan uitgegeven
wordt: gaan we nog meer bezuinigen op het opruimen van
zwerfafval of willen we alles schoon? Gaan we meer geld uittrekken voor bewonersinitiatieven of maken we meer geld
vrij voor inbraakpreventie? Daarnaast kunnen signalen vanuit de wijk door de commissieleden bij de Stopera worden
aangekaart, zodat Nieuw-West geen ‘blinde vlek’ voor de
gemeenteraad wordt.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
De commissieleden worden de ogen en oren van de buurt.
Mijn fractie zal vaker overleggen met partijgenoten in de
gemeenteraad om op die manier input te leveren voor de discussies die er spelen en voor nieuw te vormen beleid. Hierin
kunnen we de zorgen van onze bewoners overbrengen, zodat
bijvoorbeeld het aantal evenementen met buitensporig veel
geluid in het Sloterpark niet buitensporig groot wordt, maar
veel gezellige, kleinere evenementen makkelijker georganiseerd kunnen worden.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van
de andere partijen?
De VVD is de enige partij die onze inwoners ziet als volwaardige, niet-zielige mensen, die last hebben van een overheid
die zich met te veel zaken bemoeit en daarvoor ook nog eens
te veel geld ‘verbrandt’. De VVD wil dan ook dat de overheid
zich in feite alleen nog bezig houdt met mensen die net dat
laatste zetje nodig hebben om zelfstandig in het leven te kunnen staan of te zorgen voor hen die zonder zorg geen
‘normaal’ leven zouden hebben. Daarnaast moet de overheid
zich concentreren op haar kerntaken zoals wegenonderhoud, parkeergelegenheid, afvalinzameling, straten vegen,
inbraakpreventie en veiligheid.
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in NieuwWest wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
De VVD wil in de komende vier jaar ruim baan voor talentvolle inwoners en ondernemers. Zij zorgen namelijk voor de
werkgelegenheid en levendigheid waar vele inwoners om
vragen. Met de VVD wordt de komst van ketens als de Mediamarkt op Akerpoort niet tegengewerkt, maar juist gestimuleerd. Denk eens aan al die banen! Ook de communicatie
moet beter. Een goed voorbeeld hiervan is de communicatie
rondom de asbest-affaire bij Louweshoek. Met de VVD in het
bestuur kan het niet zo zijn dat vele bewoners in angst verkeren omdat er onvoldoende gecommuniceerd wordt en de portefeuillehouder niet reageert op mails, omdat ze “het niet
opportuun vond om te antwoorden”. Tot slot wil de VVD werken aan een stadsdeel op orde: het huishoudboekje moet op
orde, de straten en het groen schoon en de buurten veilig.◀
pagina 3
Lijst 3 - GROENLINKS
Lijst 4 - Democraten66
▶
▶D66
Lijsttrekker: Ronald Mauer
Lijsttrekker: Paulus de Wilt
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor de
Bestuurscommissie Nieuw-West?
De Bestuurscommissie gaat straks over de lokale invulling
en de uitvoering van het stedelijke beleid. Het maakt nogal
wat uit of dat vanuit een groen en progressief standpunt gaat
gebeuren zoals GroenLinks zou doen of vanuit een rechts
'ikke eerst'-mentaliteit. Om die reden is het dus erg belangrijk om te gaan stemmen. Niet alleen voor de gemeenteraad,
maar ook voor de Bestuurscommissie.
2.
Wat doet u om belangen van in burgers Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
Het grote gevaar is dat men straks op het stadhuis opnieuw
vergeet dat er ook nog Amsterdam buiten de ring is. Daarom
is het van het grootste belang dat er straks ervaren bestuurders zijn, die weten wat er in Nieuw-West gebeurt, maar ook
weten hoe het er op de Stopera aan toe gaat. Die ook de
contacten hebben in de gemeenteraad, om de belangen van
Nieuw-West daar te verdedigen. GroenLinks heeft die
ervaring en de contacten.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van de
andere partijen?
GroenLinks is de enige partij die mensen én het milieu
centraal stelt. Wij willen mensen een eerlijke kans geven,
zonder betuttelend te zijn. Daarbij staat de mogelijkheid van
mensen om zich te ontwikkelen en zelf vorm te geven aan
hun eigen leven voorop. Gelijktijdig beseft GroenLinks drommels goed dat we een verantwoordelijkheid hebben om de
aarde leefbaar te houden óók voor toekomstige generaties.
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor de
Bestuurscommissie Nieuw-West?
“De Bestuurscommissie geeft uitvoering aan het stedelijk
beleid dat recht doet aan de lokale situatie. Maatwerk en afwijken van de standaard regel vraagt om politieke keuzes die
buiten de bevoegdheden van ambtenaren liggen. Dat is bovendien te gedetailleerd voor de gemeenteraad. De structuur van
de Bestuurscommissie voorziet in een lokale politieke vertegenwoordiging die deze keuzes bij uitstek kan maken. Juist
daarom is het van belang dat bewoners ook gaan stemmen
voor de Bestuurscommissie. Minstens zo belangrijk is dat de
Bestuurscommissies de oren en ogen in het stadsdeel zijn en
samen met de bewoners signaleren wat er goed en fout gaat.”
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
“Om als oren en ogen te functioneren is het nodig dat de
Bestuurscommissie actief contact onderhoudt met bewoners
en ondernemers in Nieuw-West. Verschillende adviesorganen (zoals de Sportadviesraad, WMO-raad, Ouderenadviesraad en de Dorpsraad Sloten - Oud Osdorp) functioneren als
belangrijke schakels in dit geheel. Aangezien een groot deel
van de besluitvorming in de centrale stad plaatsvindt, is het
essentieel dat het belang van Nieuw-West daar goed onder de
aandacht wordt gebracht. Dat doet de Bestuurscommissie.
De stem vanuit Nieuw-West zal extra krachtig zijn als de
Bestuurscommissie laat zien dat haar adviezen aan de
gemeenteraad zijn gebaseerd op zorgvuldige participatie van
bewoners, ondernemers en belangengroepen.”
3.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in Nieuw-West
wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
Meer werk aan Nieuw-West: banen creëren door alle woningen te
isoleren, meer detailhandel in de buurt te stimuleren en een autoluwe Meer en Vaart om een impuls te geven aan het Osdorpplein.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van de
andere partijen?
“D66 is een sociaal-liberale partij die positief in het leven
staat en oprecht gelooft in de kracht van Nieuw-West. Die
kracht begint voor D66 bij onderwijs en talentontwikkeling.
Wij onderscheiden ons door de genuanceerde wijze waarop
wij naar zaken kijken. Wij zien bijvoorbeeld economie, ecologie en creativiteit niet als elkaar tegenpolen, maar zoeken
naar manieren waarop ze elkaar versterken. Wij zoeken naar
maatwerk: wat voor een ene buurt goed werkt, hoeft voor een
andere buurt niet per se de juiste oplossing te zijn.”
Nieuw-West moet het groenste stadsdeel van Amsterdam blijven:
daarom wil GroenLinks meer zonnepanelen op huizen, scholen en
sporthallen.
4.
4.
GroenLinks geeft ruimte in Nieuw-West: een stadsdeel waar je
kunt bouwen zoals je zelf wilt, waar leegstaande kantoren gebruikt kunnen worden door goede initiatieven en waar er ruim
baan aan de fiets gegeven wordt. ◀
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in Nieuw-West
wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
“Ten eerste willen wij dat Nieuw-West een veilig stadsdeel is
waar iedereen zichzelf kan zijn. Zo willen we samen met
scholen een duidelijke invulling geven aan emancipatie en
acceptatie van diversiteit. Vervolgens willen wij inzetten op
het verder ontwikkelen van stedelijke leefmilieus door een
juiste mix van wonen, werken en recreëren mogelijk te
maken. Hierbij bieden we ruimte voor ontwikkelingen en
stimuleren we de levendigheid van de horeca. En natuurlijk zetten wij in op een Bestuurscommissie die dichtbij mensen staat.
Dit betekent dat we initiatieven van bewoners heel serieus
nemen.”◀
pagina 4
Lijst 5 - SP
Lijst 7 - CDA
▶Socialistische Partij
▶
Lijsttrekker: André Meijler
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor
de Bestuurscommissie Nieuw-West?
De Bestuurscommissie zal zich richten op de uitvoering van
besluiten en moet daarbij de belangen van de bewoners
vertegenwoordigen. Het is daarom belangrijk dat u stemt op
mensen die het stadsdeel kennen, die contact zoeken met
bewoners en hun zorgen en wensen vertolken in de
Bestuurscommissie. Bovendien worden ook in de Bestuurscommissies keuzes gemaakt die geld kosten. Waar gemeenschapsgeld wordt verdeeld, wil de SP meepraten zodat het op
de goede plek terechtkomt.
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
De SP luistert altijd naar burgers door actief onderzoek te
doen in de buurten en de conclusies onder de politieke aandacht te brengen. De SP weet dus wat er leeft in Nieuw-West.
De ogen en oren functie blijft de SP voortzetten. Via de
Bestuurscommissie maar ook via de SP fractie in de gemeenteraad worden de belangen van de burgers onder de aandacht
gebracht.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van
de andere partijen?
De SP wacht niet tot iemand komt inspreken. We zijn aanwezig in het stadsdeel, gaan deuren langs om van bewoners
hun zorgen te horen en voeren samen met bewoners actie als
we op onrecht stuiten. Dat hebben we onder meer in de
Dichtersbuurt, Slotervaart-Noord en bij de Airey-woningen
gedaan en dat zullen we blijven doen
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in NieuwWest wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
Ten eerste willen we samen met huurders achterstallig onderhoud aanpakken. Teveel mensen wonen in een huis dat
langzaam wegrot, verschimmelt of uit elkaar valt. Huurders
hebben recht op een goede woning. Samen zullen we daar de
strijd voor aangaan.
Ten tweede moet de leefbaarheid in veel buurten echt beter.
Bewoners klagen over drugshandel, inbraken, zwerfafval,
illegale onderhuur en prostitutie, maar voelen zich niet serieus genomen door de politiek. Wij nemen hen wel serieus.
Ten derde willen we een vuist maken tegen kinderarmoede.
Meer dan een kwart van de kinderen in Nieuw-West groeit op
in armoede. Door ouders te hulp te schieten, mensen te helpen met hun zoektocht naar werk en er te zijn voor mensen
die hulp nodig hebben, willen we het aantal kinderen dat
opgroeit met minder kansen zo snel mogelijk naar nul terugbrengen.◀
Lijsttrekker: Rien Fraanje
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor
de Bestuurscommissie Nieuw-West?
Met de afschaffing van de stadsdelen wordt de afstand tussen
bewoner en bestuur groot. Zeker voor mensen in NieuwWest is de Stopera ver weg. De Bestuurscommissie heeft als
taak de afstand te overbruggen door dichtbij de mensen in
Nieuw-West te staan. Hoe meer mensen hebben gestemd
voor de Bestuurscommissie, hoe steviger die staat als die
aanklopt bij de gemeenteraad.
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
Het CDA ziet voor de Bestuurscommissie drie belangrijke
functies, namelijk die van Lobbyist, Ombudsman en
Toezichthouder. De leden van de Bestuurscommissie moeten
bij de gemeenteraad lobbyen voor de belangen van NieuwWest. Daarnaast moet de Bestuurscommissie zich opstellen
als Ombudsman voor bewoners die met hun ideeën of zorgen
vastlopen. Ten slotte krijgt de Bestuurscommissie de taak
om als Toezichthouder te controleren of de gemeenteraad wel
voldoende oog heeft voor ons stadsdeel. De functie van Lobbyist wordt de belangrijkste, waarbij partijen die ook in de
gemeenteraad zijn vertegenwoordigd een voordeel hebben.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van
de andere partijen?
Wij hebben ons de afgelopen jaren hard gemaakt voor meer
ruimte en invloed voor Amsterdammers op hun directe leefomgeving en daar blijven wij ons voor inzetten. Andere
partijen hebben ouderwetse verkiezingsprogramma's opgesteld, maar daarbij vergeten ze te zeggen dat het stadsdeel
over veel van hun plannen niet meer gaat. Het CDA heeft
geen verkiezingsprogramma voor de verkiezing van de
Bestuurscommissie in Nieuw-West opgesteld. Wij vinden
dat de Bestuurscommissie ruimte moeten geven aan
bewoners. Zij mogen agenderen, de Bestuurscommissies
gaat faciliteren.
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in NieuwWest wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
Naast onze inzet voor meer ruimte en invloed voor bewoners
wil het CDA dat er nu echt actie wordt ondernomen om ergernis nummer 1 van bewoners aan te pakken, namelijk zwerfvuil. Het dumpen van vuil op straat en het verkeerd aanbieden van afval bij de containers wordt nu niet aangepakt.
Het stadsdeel moet hierop handhaven en daders straffen met
een geldboete. Ten slotte gaan we extra aandacht voor ouderen vragen.◀
Foto: Marjolein Reman
pagina 5
Lijst 9 - TROTS
Lijst 21 - OMA Amsterdam
▶Lijstcombinatie met Partij van de Ouderen (P.v.d.O.), (lijst 26)
▶Ouder en Maatschappelijk Actief Amsterdam
JW
Lijsttrekker:
Hadas Veen
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor de
Bestuurscommissie Nieuw-West?
Het is belangrijk te stemmen voor de Bestuurscommissies,
omdat deze nog steeds de verbinding vormen tussen buurt
en stadsbestuur. Daarnaast worden niet alle bevoegdheden
weggenomen. De aankomende Bestuurscommissies moeten
het beleid uitvoeren dat de gemeenteraad in grote lijnen uiteen heeft gezet, maar hebben daarin nog wel de vrijheid om
de details in te vullen. Omdat de verschillende partijen
verschillende visies hebben over die invulling, heeft het
stemmen voor de Bestuurscommissies zeker veel belang, om
zo invloed te hebben op de lokale uitvoering van het beleid.
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
Het is onze verantwoordelijkheid om te weten wat er speelt
in onze buurt. Door goed te communiceren met onze buren,
in de breedste zin van het woord, lokale evenementen te
bezoeken en aanspreekbaar te zijn, hopen wij goed op de
hoogte te zijn en blijven. Ook is het belangrijk contact te
hebben met organisaties die veel informatie hebben over wat
er speelt (zoals jeugdzorg, politie, moskeeën, buurthuizen,
kerkgenootschappen, scholen en zo meer).
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van de
andere partijen?
Hoewel we een lokale partij zijn, die niet gebonden is aan
Haagse politiek, zijn we ook vertegenwoordigd in gemeenteraad. Hierdoor kunnen we op meerdere niveaus invloed
uitoefenen en blijft het niet bij loze beloftes.
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in Nieuw-West
wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
Veiligheid, leefbaarheid, woon- en werkkansen.
Veiligheid: Het toenemende gevoel van onveiligheid is
onacceptabel. De naïeve voorstelling van zaken stoppen,
meer openheid naar de burgers toe en kortere lijntjes met
veiligheidsinstanties. Meer politie, actievere preventie,
snellere opsporing en een hardere aanpak van criminelen.
Leefbaarheid: Een fijne, bereikbare buurt met veel groen en
goed openbaar vervoer. Meer momenten creëren voor
inspraak van de bewoners uit de buurt en daar ook echt wat
mee doen. Goede zorg voor voorzieningen voor kinderen, en
andere kwetsbare groepen.
Woon- en werkkansen: Genoeg betaalbare woningen. Stimuleren van werkgelegenheid door gunstig economisch
vestigingsklimaat te scheppen voor nieuwe ondernemers, zo
ook het stimuleren van een hotel aan de Sloterplas.◀
Lijsttrekker: Maria Weijman
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor de
Bestuurscommissie Nieuw-West?
Om invloed te kunnen uitoefenen op onze leefomgeving en de
maatschappelijke deelname, moeten we kenbaar maken wat
er kan worden verbeterd. Via Bestuurscommissies kunnen
voorstellen worden ingediend.
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
We voeren referenda in om inwoners een stem te geven bij
belangrijke besluiten. Die stem is voor ons een belangrijk
advies.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van de
andere partijen?
OMA (de Amsterdamse afdeling van OPA) bestaat uit zelfstandige kandidaten en kent geen fractiediscipline.
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in Nieuw-West
wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
Onze belangrijkste punten voor de aankomende jaren zijn de
veiligheid op straat, de armoede die we structureel willen
bestrijden en het bevorderen van deelname aan de maatschappij voor 45+.
Maar ook het bevorderen van groepswonen en zelfstandig
ondernemen voor ouderen heeft onze aandacht.◀
pagina 6
Lijst 22 - Multicultureel Plus Partij
Lijst 26 - Partij van de Ouderen
▶M+
▶P.v.d.O. - lijstcombinatie met TROTS (lijst 9)
JW
Lijsttrekker: Neslihan Bedirhanoglu
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor de
Bestuurscommissie Nieuw-West?
De Bestuurscommissies hebben weliswaar minder bevoegdheden dan voorheen, maar ze blijven belangrijk omdat ze
input van burgers uit de stadsdelen kunnen meenemen in
beleidsadviezen voor de gemeenteraad. De Bestuurscommissies staan daarom dichter bij de burgers dan de gemeenteraad.
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
Wij van Mplus zijn van mening dat de gevestigde partijen het
contact met de burgers in de stadsdelen kwijt zijn. Ze komen
alleen tijdens de verkiezingen luisteren. Men vertrouwt de
overheid niet meer. Nieuw-West is een kleurrijk stadsdeel
met veel potentie en vele uitdagingen. Wij zullen erop
toezien dat de gemeenteraad voldoende rekening houdt met
de ontwikkeling van Nieuw-West met name op het gebied
van onderwijs en veiligheid.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van de
andere partijen?
Mplus is de enige partij met een optimistische visie op onze
multiculturele samenleving. Wij zijn bovendien laagdrempelig en zullen het contact met de burgers ook na de verkiezingen warm houden. Politiek staat immers in dienst van
burgers; burgers staan niet in dienst van de politiek.
Wij staan niet boven burgers, wij zijn burgers.
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in Nieuw-West
wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
1) Onderwijs: Mplus wil VMBO- en MBO-scholen helpen in
het vormgeven van een gedegen stageprogramma door een
stagepool in het leven te roepen.
2) Parkeerbeleid: Mplus pleit voor het verlagen van de absurde parkeerkosten in Amsterdam.
3) Veiligheid: Mplus pleit voor meer interactie tussen
burgers en politie op straat, verbetering van straatverlichting
en nuttige vrijetijdsbestedingen voor werkloze jongeren.◀
JW
Lijsttrekker: Narin Koebeer
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor de
Bestuurscommissie Nieuw-West?
De Partij van de Ouderen (P.v.d.O.) geeft ouderen een stem in
de Bestuurscommissie. Dat is de belangrijkste taak van onze
bestuurders: luisteren naar wat er leeft onder de 50+ers van
Nieuw-West, en hun stem laten horen in het nieuwe bestuur.
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
De P.v.d.O.-fractie in de gemeenteraad wordt gevoed door
onze leden in de Bestuurscommissies. De gemeenteraadsfractie vertaalt de vragen, wensen en klachten van de ouderen in concrete acties, beleid en standpunten. Wij willen bereiken dat ook andere partijen meer aandacht aan ouderen
gaan besteden.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van de
andere partijen?
De Partij van de Ouderen is de enige echte Amsterdamse
ouderenpartij. In feite zijn we de lokale variant van 50PLUSpartij, die helaas niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom hebben actieve leden van deze partij de
P.v.d.O. opgericht.
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in Nieuw-West
wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
De drie belangrijkste opgaven in de komende vier jaar voor de
P.v.d.O. in de Bestuurscommissie in Nieuw-West zijn zorg,
wonen en welzijn voor huidige en toekomstige ouderen.
* Door de bezuinigingen staat de zorg onder grote druk. Elementair recht op zorg dreigt te verdwijnen. In Nieuw-West
moet menselijke en betaalbare zorg geboden blijven worden.
Dagbesteding voor ouderen en gehandicapten moet in de
eigen wijk georganiseerd worden. De huidige AWBZvoorzieningen (zoals PGB’s) moeten in stand blijven bij de
overgang naar de gemeente. Er moeten ouderenadviseurs
komen in de zorgkantoren. De wijkverpleegkundige moet
terug komen.
* Ouderen in Nieuw-West willen langer zelfstandig blijven
wonen in betaalbare huisvesting. Er moet voldoende huurvoorraad blijven voor lage inkomens, verzorgden en mensen
met beperkingen. De verkoop van sociale huurwoningen
moet worden tegengegaan. Leegstaande kantoren of scholen
moeten verbouwd worden tot groepswoningen voor ouderen.
* Er moet meer aandacht worden besteed aan het isolement
en de vereenzaming onder ouderen. Dat wordt een van de
grote opgaven in de komende vier jaar. In Nieuw-West
moeten ouderen blijvend kunnen deelnemen in hun eigen
leefomgeving. Er komen meer huiskamerrestaurants en
eettafels. Het welzijnswerk speelt hierbij een grote rol.◀
pagina 7
Lijst 28 - Bewonersbelangen
▶
Nieuw-West ’81
Lijst 29 - Tulpen voor Amsterdam
▶
Lijsttrekker:
Gerard Molewijk
JW
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor de Bestuurscommissie Nieuw-West?
Bestuurscommissies zijn een soort gekortwiekte
stadsdeelraden, maar ze zullen over een beperkt
aantal zaken toch besluiten kunnen nemen. Ze
krijgen dan voor een beleidsterrein een budget
toegewezen, bijvoorbeeld voor sport, en kunnen
daarbinnen zelf kiezen hoe ze dat bedrag gaan besteden.
Verder kunnen ze bijvoorbeeld over bestemmingsplannen
advies uitbrengen aan gemeentebestuurders. Die beweren
overigens bij herhaling dat lokale politici beter dan zijzelf op
de hoogte zijn van lokale situaties en daarom moeten we aannemen dat er bij hen bereidheid bestaat om naar de adviezen
van Bestuurscommissies te luisteren. Het is dus voor
bewoners wel degelijk van belang om op 19 maart te gaan
stemmen, niet alleen voor de gemeenteraad maar ook voor de
Bestuurscommissies.
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
Wat niet verandert is de mogelijkheid voor burgers om in te
spreken of te participeren. Op die manier zijn Bestuurscommissies in staat om opinies of wensen van bewoners te inventariseren en door
te geven aan gemeentepolitici.
Bestuurscommissies krijgen ook spreekrecht in commissies
van de gemeenteraad. Hoe de Bestuurscommissies van deze
mogelijkheid gebruik zullen maken, hangt vooral af van de
verkiezingsuitslag. BNW81 vindt bewonersinvloed belangrijk en zal altijd bereid zijn om de komende vier jaar opvattingen van bewoners in het stadhuis te bepleiten.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van
de andere partijen?
BNW81 is een lokale partij en daardoor niet gebonden aan
regels en instructies van hogere partijorganen. Wij kunnen
onafhankelijk opereren. Bij ons kunnen bewoners echt bovenaan staan! BNW81 is tegelijk met de stadsdeelfusie van
vier jaar geleden ontstaan uit een samengaan van OOZ81 in
Osdorp, SLT in Slotervaart en LSG in Geuzenveld-Slotermeer.
Wij hebben dus al jaren echt lokale wortels in de wijk!
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in NieuwWest wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
Het samenstellen van een top-3 is lastig omdat er veel
belangrijke onderwerpen zijn. Ik noem in willekeurige volgorde: 1) Vergroting van bewonersinvloed, ook tussen twee
verkiezingen in. Wij hopen dat bewoners nog meer dan nu
zich met de inrichting en het beheer van hun eigen leefomgeving gaan bemoeien 2) Bescherming van het tuinstadkarakter van onze wijken en van onze parken en natuurgebieden. 3) Bescherming van bewoners in een zwakke positie. Door de overheveling van zorgtaken van het rijk naar
gemeenten samen met een bijbehorende bezuiniging dreigen
velen in de knel te komen. BNW81 zal zich daar niet bij neerleggen.◀
Lijsttrekker: Jan Engel
1.
Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen voor de
Bestuurscommissie Nieuw-West?
De Bestuurscommissie heeft als democratische vertegenwoordiging niet onze voorkeur. Niettemin blijft het uitermate belangrijk dat bewoners van ons mooie stadsdeel gebruik
maken van hun stemrecht. De samenstelling van de
Bestuurscommissie zal bepalen welke richting we met
Nieuw-West opgaan. Kiezen voor grote partijen betekent
kiezen voor beleid gemaakt in Den Haag en de Stopera.
Kiezen voor lokale partijen als de Tulpen voor Amsterdam
betekent kiezen voor de belangen van de bewoners. Als een
meerderheid van de Bestuurscommissie uit vertegenwoordigers bestaat van lokale partijen dan kan een gemeenteraad
hun mening nooit negeren. Zeker niet omdat we het hebben
over het grootste stadsdeel van Amsterdam.
2.
Wat doet u om belangen van burgers in Nieuw-West te
behartigen en zichtbaar te maken in Gemeenteraad?
Er zullen vaste overlegmomenten moeten komen met bewoners. Loze PvdA-kreten als ‘participatie’ kennen we inmiddels al te goed. De raadsleden in de gemeenteraad zullen door
de Bestuurscommissie uitgenodigd moeten worden voor
regulier overleg. Als de Bestuurscommissie als één blok
optreedt dan kunnen ze daar niet omheen.
Dat zal dus hoge eisen stellen aan de leden van de Bestuurscommissie. Geen machtspolitiek meer met meerderheden
per besluit maar samen werken voor de bewonersbelangen.
3.
Waarin onderscheidt uw partij/groepering zich van de
andere partijen?
De Tulpen voor Amsterdam zijn een lokale onafhankelijke
partij en zijn geen marionetten zoals de vertegenwoordigers
van de grote partijen. Wij zijn geen ja-knikkers, niet in de
deelraad oude stijl, maar ook niet in de nieuwe Bestuurscommissie. Wij willen de belangen van 145.000 bewoners van
Nieuw-West behartigen door echt naar hen te luisteren.
4.
Wat is de Top-3 van onderwerpen die u in Nieuw-West
wil verbeteren en wat gaat u ervoor doen?
1. Zorgen voor zorg. Door de achterlijke Haagse-bezuinigingen
zullen veel mensen die zorg nodig hebben in de problemen komen.
Een ombudsman/vrouw Nieuw-West zou een goede controle
kunnen zijn op de uitvoering. 2. Schoon, veilig en wonen. Op lokaal
niveau zal er voldoende ruimte zijn om de woon- en leefomgeving
schoner en veiliger te maken. Meer inzet van reiniging en regelmatig overleg met corporaties en politie wordt een duidelijke lokale
taak. Voor bewoners maar ook voor ondernemers en de werkgelegenheid een belangrijk onderwerp. 3. Onderwijs. Al zullen de bevoegdheden misschien beperkt zijn, dat wil niet zeggen dat we
onze mond moeten houden. Goed onderwijs moet toegankelijk zijn
voor iedereen. Met lokale organisaties en de daarvoor beschikbare
ruimtes moeten er voldoende mogelijkheden zijn.
Stem sociaal, stem lokaal, stem Tulpen zal onze leus zijn.◀
pagina 8
Twee stempassen
A
ls het goed is, hebt u twee stempassen ontvangen:
1. Een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen:
Hiermee kunt u in elk willekeurig
stembureau in Amsterdam uw stem
uitbrengen voor de gemeenteraad.
2. Stempas voor de verkiezingen van
de Bestuurscommissie Nieuw-West:
Hiermee kunt u alleen in stadsdeel
Nieuw-West uw stem uitbrengen.
Wat is uw politieke voorkeur?
Test welke partij het beste aansluit bij uw politieke voorkeur. Vul daarvoor
de vragenlijst in op http://amsterdamnieuw-west.stemwijzer.nl/ .
Meer informatie?
Kunt u niet zelf
stemmen?
Dan kunt u iemand anders
voor u te laten stemmen.
Deze persoon moet wel
kiesgerechtigd zijn.
Bewaar de stempassen goed,
want zonder die stempassen
kunt u niet stemmen.◀
Kijk voor meer informatie op:
www.amsterdam.nl/verkiezingen
of bel met 14 020.
Identiteitsbewijs
Stemmen doe je alleen
Bij het uitbrengen van uw stem op 19
maart moet u een geldig identiteitsbewijs tonen. En u moet ook uw
stempas(sen) meenemen!
Als u gaat stemmen is het belangrijk
dat het ook echt uw mening is die u
geeft. Dat is de basis onder onze democratie. Om dát te bewaken, moet u als
kiezer alleen zijn in het stemhokje. Het
moet duidelijk zijn dat u zelf stemt en
niet onder druk van iemand anders uw
keuze bepaalt. Een klein kind meenemen in het stemhokje is geen
probleem.
Waarmee kunt u zich legitimeren/
identificeren?
Geldige Nederlandse identiteitsbewijzen zijn:
 Paspoort
 Identiteitskaart
 Rijbewijs
Niet-Nederlanders kunnen zich identificeren met de volgende identiteitsbewijzen:
 Paspoort van een EU-lidstaat*
 Identiteitskaart van een EU-lidstaat*
 Rijbewijs van en EU-lidstaat*
 Nederlands verblijfsdocument
*inclusief IJsland, Liechtenstein en
Noorwegen
Niet EU-burgers moeten een vreemdelingen-document tonen. Zij kunnen niet
stemmen met hun nationale ID-bewijs.◀
Meer kiezers
N
ieuw is dat Amsterdammers die
uit een land buiten de Europese
Unie komen, ook mogen stemmen
als zij al 3 jaar onafgebroken in
Nederland wonen én in Amsterdam
staan ingeschreven.◀
“Ik ga stemmen, omdat...
de Bestuurscommissie de mensen in ons
mooie, boeiende
Nieuw-West vertegenwoordigt in
Amsterdam.
De Amsterdamse
Gemeenteraad én de
Bestuurscommissies
zijn er zo voor de
héle stad. ”
Irene Koopman
“Ik ga stemmen, omdat...
niet-stemmen riskant
is, duur is en meer bij
een dictatuur hoort.
Ik stem vooral omdat ik
het kan en wil.”
Khalid Hafid
Hulp aan een kiezer bij het stemmen is uitsluitend toegestaan als hij
of zij lichamelijk niet in staat is
zelf zijn stem uit te brengen. Bijvoorbeeld omdat hij het potlood niet
kan hanteren.
Hebt u hulp nodig omdat u iets niet
begrijpt? Dan krijgt u buiten het stemhokje uitleg van een Stembureaulid.◀
Stemburaus in de buurt
“Ik ga stemmen, omdat...
Gebouw
Straat
.
OBS De Vlaamse Reus,
Hechtelstraat 49
R.K. Basisschool De Mijlpaal,
Westmallepad 11
Dependance. De Mijlpaal,
Anderlechtlaan 1
Kinderdagverblijf Uk Christoffel,
Louwesweg 4
Molen van Sloten, Akersluis 10
mijn stem het
verschil kan
maken in de
maatschappij.”
Jessy Burgers
©2014 NieuwSlotenNieuws met een
oplage van 6000 exemplaren; huis-aanhuis verspreid in Nieuw Sloten en Park
Haagseweg.
Redactie (bewoners/vrijwilligers)
Saskia Bender | Cees Fisser | Chris
Heilbron | Theo Hesp | Ellen van Kessel |
Mariëlle Snel | Janna Winnubst
Contact
Redactie NieuwSlotenNieuws
Schaarbeekstraat 40
1066 WH Amsterdam
T (020) 615 65 53
E [email protected]
I www.eigenwijks.nl
t http://twitter.com/nwsnws
Cartoonist Herman Geel
Foto ‘JW’ beschikbaar gesteld door Stadsdeel Nieuw-West, fotograaf Jaap Wals.
Lettertypes door Artur Schmal
Bezorgklachten
via Cees Fisser, M 06 2468 44 81
Druk
Jubels B.V., Amsterdam, www.jubels.nl
De productie van
deze editie is
gefinancierd door: