Welkom op de afdeling algemene heelkunde en

Patiënteninformatie
Welkom op de afdeling
algemene en abdominale
heelkunde/gastro-enterologie
Versie: 28/08/2014
Inhoud
Welkom op onze dienst ........................................................................... 5
Wie zijn we en wat doen we? .................................................................. 5
Voorstelling van het multidisciplinair team ........................................... 6
Medisch team................................................................................... 6
Verpleegkundig team ....................................................................... 8
Stomaverpleegkundigen .................................................................. 8
Wat brengt u mee bij een opname? ........................................................ 9
Uw verblijf op de afdeling ........................................................................ 9
Dagindeling ......................................................................................... 9
Onderzoeken ..................................................................................... 10
Praktische tips ................................................................................... 12
Bezoek .............................................................................................. 12
Weetjes ............................................................................................. 13
Terug naar huis ..................................................................................... 13
Tot slot .................................................................................................. 13
Wie contacteren bij vragen of problemen? ............................................ 14
Persoonlijke notities/ vragen ................................................................. 14
Versie: 28/08/2014
Versie: 28/08/2014
Welkom op onze dienst
Namens het team van de verpleegeenheid algemene en abdominale
heelkunde en gastro-enterologie heten wij u van harte welkom op de
dienst. Met deze brochure willen wij u informeren over uw verblijf op
onze afdeling. Algemene informatie over administratie,
ontslagprocedure, niet-medische begeleiding, accommodatie, enzovoort
vindt u in de onthaalbrochure die u normaal gezien bij inschrijving voor
uw opname heeft ontvangen of op www.azturnhout.be. Indien u deze
niet ontvangen heeft, vraag ernaar bij de verpleegkundige.
Indien u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te
nemen met uw behandelende arts of de verpleegkundigen. We wensen
u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout en een spoedig herstel.
Gelieve deze brochure mee te brengen bij uw opname in het ziekenhuis.
Wie zijn we en wat doen we?
Onze afdeling is gelegen op de 5e verdieping
van AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth.
Wij beschikken over 33 bedden waarvan 12
eenpersoonskamers, 6 tweepersoonskamers
en 3 driepersoonskamers.
De één- en tweepersoonskamers beschikken
over een eigen badkamer (toilet en douche).
De driepersoonskamers hebben een
gezamenlijke badkamer (toilet en douche). Vooraan de afdeling vindt u
de verpleegpost terug en zowel in het midden als op het einde van de
afdeling vindt u een wachtzaaltje.
Wachtruimte op einde van afdeling.
Eenpersoonskamer
Versie: 28/08/2014
Onze afdeling richt zich vooral op de behandeling en verzorging van
zowel patiënten algemene en abdominale heelkunde als patiënten
maag-, darm- en leverziekten (gastro-enterologie).
Algemene en abdominale heelkunde omvat verscheidene ingrepen
zoals:
 Abdominaal (gal, appendix, dikke darm, dunne darm, maag,
aanleggen van een stoma, …)
 Buikwand (littekenbreuk, navelbreuk, liesbreuk, …)
 Endocrien (schildklier, ...)
 Borst (borstkliniek)
 Proctologie (aambeien, anaal abces, …)
Gastro-enterologie, maag-darmziekten, omvat verschillende
ziektebeelden o.a.:
 Ontsteking van maag, darmen, pancreas, gal, …
 Darmproblematiek: obstipatie, obstructie, ziekte van Crohn, ...
 Tumoren (van het maagdarmstelsel)
 …
Voorstelling van het multidisciplinair team
Op de dienst algemene en abdominale heelkunde en gastro-enterologie
wordt u met de beste zorgen omringd door een multidisciplinair team:
artsen en zorgverleners van verschillende medische disciplines hebben
regelmatig overleg en werken voor elke patiënt een behandeling uit op
maat, die zo goed mogelijk aansluit bij uw specifieke noden en wensen.
Het team streeft ernaar om uw herstel zo vlot mogelijk te laten verlopen,
zodat u weer snel naar uw vertrouwde omgeving kunt.
Medisch team
Algemene en abdominale heelkunde
Er zijn 6 chirurgen en ieder van hen heeft zijn specialisatie. Tijdens
uw verblijf ziet u dagelijks een arts, al dan niet uw behandelend
arts. Zij zijn allen op de hoogte van uw gezondheidstoestand en
verloop van uw behandeling.




Dr. Bosmans Eric
Dr. Bronckaers Marc
Dr. Caluwé Gilles
Dr. Du Jardin Philippe
Versie: 28/08/2014


Dr. Hendrickx Tom
Dr. Servaes Tom
Voorbeelden van specialisatie: algemene en abdominale
heelkunde, laparascopische (kijkoperatie) chirurgie, oncologische
chirurgie, ...
Voor meer informatie over algemene en abdominale heelkunde
verwijzen wij u door naar: www.azturnhout.be/heelkunde .
Gastro-enterologie
De dienst gastro-enterologie heeft 6 gastro-enterologen. De gastroenterologen zijn gedurende 1 week verantwoordelijk voor de
gehospitaliseerde patiënten. Het is dus mogelijk dat u tijdens uw
verblijf in het ziekenhuis niet de arts hebt die u kent van een vorige
behandeling. Eenmaal per week hebben deze artsen samen
overleg en wordt het verloop van uw ziekte en verdere behandeling
besproken.






Dr. Claessens Christophe
Dr. Harlet Rudy
Dr. Janssens Jos
Dr. T’Syen Maggy
Dr. Van Gool Stijn
Dr. Van Roey Guy
Elke arts is gespecialiseerd in algemene maag-, darm- en
leverziekten. Verder heeft ook elke arts zijn eigen subspecialisatie
(bv. Oncologie, ERCP, echo-endoscopie,…).
Voor meer informatie over de specialisatie van arts/chirurg
verwijzen wij u graag door naar: www.azturnhout.be > Ik ben
patiënt > raadplegingen en onderzoeken > onze artsen.
De chirurgen en artsen worden voortdurend bijgestaan door artsassistenten. Ook zij volgen uw gezondheidstoestand van dichtbij
op.
Wanneer uw familie meer informatie wenst te verkrijgen over uw
verdere behandeling of verloop van ziekte is het steeds mogelijk
om een afspraak te maken met uw arts. Spreek hiervoor de
verpleegkundige aan en hij of zij helpt u hierbij verder.
Versie: 28/08/2014
Verpleegkundig team
De hoofdverpleegkundige van onze afdeling is Ellen Quirynen. Zij
wordt bijgestaan door een volledig team van verpleegkundigen,
zorgkundigen, stagiairs, administratief medewerkers, logistiek
assistenten en onderhoudspersoneel. De verpleegkundigen zijn
per dag verdeeld over de afdeling. Zo zal er steeds een
verpleegkundige verantwoordelijk zijn over een aantal kamers. De
verpleegkundigen zijn volledig op de hoogte van uw
gezondheidstoestand en de behandeling of onderzoeken die zullen
volgen. Aarzel daarom niet om uw vragen aan hen te stellen!
Stomaverpleegkundigen
Op onze afdeling zijn er ook 3
stomaverpleegkundigen, Vera
Valkiers, Linda Claes, en May
Severijns, die op maandag- en
vrijdagnamiddag extra ter beschikking
staan voor de stomapatiënten.
Als u niet acuut wordt opgenomen om geopereerd te worden, komt
u voor de operatie op gesprek bij de stomaverpleegkundige. Hier
krijgt u dan de eerste informatie over het leven met een stoma. Er
wordt uitgelegd wat een stoma is, hoe het wordt aangelegd en wat
de eventuele consequenties zijn. Bovendien overleggen we met u
waar het stoma komt te zitten.
Tijdens de ziekenhuisopname wordt u begeleid door de
verpleegkundigen van de dienst. Op maandag en vrijdag zijn de
stomaverpleegkundigen ook aanwezig. Zij leren u hoe u met het
stoma kunt omgaan en zorgen ervoor dat u voldoende kennis en
vaardigheid hebt als voorbereiding naar het ontslag toe.
Na ontslag wordt u verder opgevolgd door de
stomaverpleegkundigen op de stomaconsultatie.
Meer informatie kunt u verkrijgen tijdens uw hospitalisatie of vraag
naar de brochure ‘Stomazorg in AZ Turnhout’ (ook te vinden op de
website www.azturnhout.be).
Als u tijdens uw opname vragen of problemen heeft met uw stoma,
aarzel dan niet om een verpleegkundige aan te spreken. Zij zullen
u zo goed mogelijk proberen te helpen.
Versie: 28/08/2014
Wat brengt u mee bij een opname?
We verwijzen u graag naar alle informatie in de onthaalbrochure van AZ
Turnhout of naar de website www.azturnhout.be. Hier vindt u de nodige
informatie over wat u bij een opname best meebrengt voor de
administratieve afhandeling, voor de verpleging en arts en voor uzelf (bv.
gebruik van medicatie).
Uw verblijf op de afdeling
Dagindeling
Tijdens uw verblijf krijgt u op regelmatige tijdstippen de nodige zorgen
toegediend door onze verpleegkundige.
We streven ernaar om volgens een vaste dagindeling te werken.
Vanaf 7 uur starten de verpleegkundigen met de ochtendzorg.
 Hij of zij helpt u, indien u dit wenst, met het
wassen en aankleden.
 Wondverzorging
 Nemen van parameters (bloeddruk,
temperatuur, glycemie,.. ).
 Uitdelen van medicatie.
 Beddenopmaak
Omstreeks 8 uur wordt het ontbijt uitgedeeld (behalve als u nuchter moet
blijven voor een onderzoek).
Indien er voor u onderzoeken zijn gepland zorgen de medewerkers van
het patiëntenvervoer (PIT) er voor dat u tijdig bij het onderzoek bent.
Zij brengen u naar het onderzoek en weer terug naar de kamer.
De onderzoeken waarvoor u nuchter moet zijn, worden zoveel mogelijk
in de voormiddag uitgevoerd.
Vanaf 11.30 uur wordt de medicatie van ’s middags uitgedeeld en wordt
indien nodig uw glycemie nogmaals gemeten.
Vanaf 11.45 uur wordt het middagmaal uitgedeeld. Als u nog nuchter
moet blijven voor een onderzoek wordt het middagmaal bewaard en kunt
u na het onderzoek uw middagmaal nuttigen. Wanneer u nog nuchter
bent voor een operatie wordt er geen middagmaal voorzien.
Versie: 28/08/2014
Omstreeks 13 uur komt de verpleegkundige van de vroege dienst voor
een laatste keer langs om te kijken of alles in orde is.
Indien u naar huis mag, kan dit zodra uw ontslagbrieven klaar zijn.
Wat krijgt u mee bij ontslag uit het ziekenhuis?
 Brief voor huisarts
 Datum voor controleraadpleging
 Informatie voor verdere behandeling thuis
 Medicatie voorschrift
Vraag tijdig naar de nodige ziekteattesten (werk/school) en laat
verzekeringspapieren tijdig door uw behandelend arts invullen
Vanaf 15 uur worden de parameters opnieuw gecontroleerd door de
verpleegkundige en wordt de medicatie voor het avondeten ook al
uitgedeeld.
Vanaf 16.30 uur starten we met het uitdelen van het avondmaal.
Vanaf 20 uur start de avondtoer. De verpleegkundige maakt u volledig
klaar voor de nacht. Medicatie wordt uitgedeeld en eventueel worden
parameters nogmaals genomen.
Om 22 uur start de nachtverpleegkundige. Tijdens de nacht komt hij of zij
regelmatig langs. Omstreeks 4 uur wordt de intraveneuze medicatie
toegediend en kan er, op voorschrift van uw behandelend arts, bloed
worden afgenomen.
Om de nachtrust van alle patiënten te respecteren, vragen wij u om
vanaf 22 uur tv/radio stiller te zetten en uw verlichting op kamer te
beperken.
Onderzoeken
Tijdens uw verblijf voeren we een aantal onderzoeken uit om een beter
inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand. Vooraf wordt u op de
hoogte gebracht van welke onderzoeken de volgende dag gepland zijn
en of u hiervoor nuchter moet zijn of niet. In de mate van het mogelijke
geven wij u ook het juiste uur waarop het onderzoek zal doorgaan. We
kunnen dit uur niet altijd garanderen, omdat soms wijzigingen in planning
optreden. Wanneer er voor u onderzoeken gepland zijn, vragen wij u om
op de afdeling te blijven.
Versie: 28/08/2014
De meest voorkomende onderzoeken op deze afdelingen zijn:
Labo onderzoek
Indien uw behandelend arts een bloedname
voorschrijft, wordt er tijdens de nacht bloed
afgenomen bij u (zo hoeft u ’s morgens niet nuchter te
blijven). Het afgenomen bloed wordt naar het labo
gestuurd en wordt zo onderzocht.
Ook kan er een labo-onderzoek gebeuren op urine,
stoelgang en andere lichaamsvochten.
Medische beeldvorming
 RX (röntgenfoto): hierbij wordt er een foto genomen via
röntgenstralen.
 CT-scan: Een CT-scan maakt een reeks dwarse doorsneden van
bepaalde lichaamsdelen.
Deze doorsneden worden door de computer omgezet naar foto’s
en geeft zo een preciezer beeld van het onderzochte lichaamsdeel.
Soms is het nodig voor een CT onderzoek om contraststof toe te
dienen (drinken of via de aars of via een intraveneuze inspuiting).
 Echografie: Bij een echografie wordt er gebruik gemaakt van
ultrasone (niet hoorbare) geluidsgeloven. De geluidsgolven worden
in de computer omgezet naar zwart-wit beelden. Door deze
techniek wordt de grootte, structuur en vorm van organen in beeld
gebracht en kunnen pathologische (eventuele afwijkingen)
structuren opgespoord worden.
Indien u voor één van deze onderzoeken nuchter moet blijven, wordt u
de avond voordien hiervan op de hoogte gebracht.
Endoscopische onderzoeken
Endoscopie betekent letterlijk ‘binnen kijken’ in een bepaald orgaan
(maag of darmen). Dit wordt gedaan door middel van een endoscoop,
een lange fijne buis waaraan een cameraatje bevestigd is. Hiermee kan
men het orgaan inwendig bekijken en indien nodig een biopsie nemen.
 Gastroscopie: Hierbij zal de arts zowel slokdarm, maag als eerste
deel van dunne darm bekijken. Voor dit onderzoek moet u nuchter
blijven.
 Coloscopie: Hierbij zal de arts de volledige dikke darm bekijken.
Voor dit onderzoek zal u de avond voordien al moeten starten met
de voorbereiding zodat de volledige dikke darm zuiver is als het
onderzoek plaatsvindt. Tijdens de voorbereiding mag u steeds wat
water, appelsap of thee drinken.
Versie: 28/08/2014
 Linker coloscopie of sigmoïdoscopie: onderzoek van het laatste
deel van dikke darm. Hierbij zal je voor het onderzoek een
lavement toegediend krijgen zodat het laatste deel van darm zuiver
is voor het onderzoek. Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te
blijven.
 ERCP: Het in beeld brengen van de gal- en pancreaswegen door
middel van een endoscoop, contraststof en röntgenstralen.
 EUS of echo-endoscopie. Onderzoeken van dieper liggend weefsel
door middel van echografie en endoscoop. Hierbij kunnen ook
biopsies genomen worden.
Wanneer u een endoscopisch onderzoek moet laten doen, zal de
verpleegkundige u tijdig infomeren en u een uitgebreide
informatiebrochure geven.
Praktische tips
Bij uw opname op onze afdeling gaat u van de verpleegkundige een
anamnese formulier ontvangen. Gelieve dit in te vullen en terug aan de
verpleegkundige te bezorgen. Dit bevat voor hen praktische informatie
die waardevol kan zijn bij uw verzorging.
Tijdens uw opname krijgt u ook een
identificatiebandje rond uw pols. Het is
belangrijk dit steeds te dragen en bij verlies
dit te melden aan de verpleegkundige. Aan
de hand van dit polsbandje weet elke
zorgverlener wie u bent en kunnen
vergissingen vermeden worden.
Draag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis best gemakkelijke dag- of
nachtkleding. Dit is handig bij uw verzorging en onderzoeken.
Waardevolle spullen kunt u tijdens uw opname best thuis laten.
Bezoek
De bezoekuren zijn over het hele ziekenhuis (met uitzondering van
gespecialiseerde afdelingen) van 14 tot 20 uur.
Om de verzorging vlot te laten verlopen en omdat voldoende rust
belangrijk is voor een goed herstel, vragen wij u deze bezoekuren te
respecteren.
Tijdens de verzorging kan de verpleegkundige uw bezoek vragen even
de kamer te verlaten, afhankelijk van de aard van de zorg.
Versie: 28/08/2014
Weetjes
Verder verwijzen we u graag naar de algemene onthaalbrochure of de
website www.azturnhout.be voor alle info over bezoekuren, telefoon,
radio, tv, maaltijden, enzovoort.
Terug naar huis
Wat u mee krijgt bij ontslag en wanneer u het ziekenhuis mag verlaten
na de ingreep, leest u op www.azturnhout.be of in de algemene
onthaalbrochure die u bij de inschrijving heeft meegekregen.
U hoeft niets te betalen bij vertrek. Indien u hulp nodig heeft om thuis te
geraken of vragen heeft over thuiszorg, meld dit aan de
verpleegkundige. De sociale dienst van AZ Turnhout kan u wellicht
verder helpen.
Tot slot
Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan
kunt u terecht bij de verpleegkundigen van de dienst algemene en
abdominale heelkunde en gastro-enterologie op het
nummer 014 40 65 01.
Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt op onze
afdeling. Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout,
een goede thuiskomst en een spoedig herstel.
Meer informatie over uw factuur en de ombudsdienst van het ziekenhuis
leest u in de algemene onthaalbrochure of op de website
www.azturnhout.be. Heeft u geen onthaalbrochure ontvangen bij uw
inschrijving, vraag ernaar bij de verpleegkundige.
Versie: 28/08/2014
Wie contacteren bij vragen of problemen?
Algemene en abdominale heelkunde en gastro-enterologie
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 65 01
Persoonlijke notities/ vragen
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Versie: 28/08/2014
Versie: 28/08/2014
AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
[email protected]
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout
014 44 41 11
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
014 40 60 11
V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout
Versie: 28/08/2014