Schoolondersteuningsprofiel 2014-2018

ST.-JOZEFMAVO
Schoolondersteuningsprofiel
2014-2018
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
pag. 1
1.
Inleiding
pag. 2
2.
Contactgegevens
pag. 2
2.2 Schoolconcept
2.3 De St.-Jozefmavo in het kort
2.4 Kengetallen
pag. 3
pag. 5
pag. 6
Preventieve zorg (Eerstelijnszorg)
pag. 7
3.1 Aannamebeleid
3.2 Mentoraat
3.3 Overige activiteiten binnen de preventieve zorg
pag. 7
pag. 7
pag. 8
Licht Curatieve zorg (Tweedelijnszorg)
pag.11
4.1 Het Zorgteam
4.2 Trainingen
4.3 Het KernZAT
4.4 De schoolcontactfunctionaris
4.5 Leerbelemmeringen
4.6 Leerlingen met een specifieke hulpvraag
4.7 Doorstroom van leerlingen
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 15
3.
4.
5.
`
Curatieve Zorg (Derdelijnszorg)
pag. 16
5.1 Schoolloopbaanteam (SLBT)
5.2 Leerplicht
5.3 centrum voor Jeugd en Gezin
5.4 Schoolmaatschappelijk werk
5.5 Plaatsings- en Adviescommissie (PAC)
5.6 Ortho Pedagogisc h Didactisch Centrum (OPDC)
5.7 Overige externen
pag. 16
pag. 16
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 17
6.
Ambities en continuering 2014-2018
pag. 18
7.
Bijlagen
1
De Tl-leerling
pag. 19
Activiteitenrooster instromers/doublanten
pag. 21
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
1.
Inleiding
In het kader van Passend Onderwijs heeft de St.- Jozefmavo een
schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel biedt inzicht in de ondersteuning die de school
aanbiedt en hoe die ondersteuning wordt georganiseerd. Dit profiel wordt voor een periode
van 4 jaar vastgesteld door het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad heeft
adviesrecht bij de vaststelling. De verantwoordelijke portefeuillehouder is de zorgcoördinator.
Samen met het zorgteam is hij verantwoordelijk voor de uitvoering, het onderhoud en het upto-date houden van dit profiel. Voor de opbouw van dit profiel is gekozen voor “Laten zien
wat de school doet”.
De school werkt met 3 zorglijnen: Eerstelijnszorg, Tweedelijnszorg en Derdelijnszorg, oftewel
de preventieve, licht curatieve en curatieve zorg. Van al deze lijnen staat beschreven wat de
school aanbiedt. Tot slot volgt dan nog de vooruitblik naar 2014-2018 onder de titel
optimalisering en continuering 2014-2018.
Jan van der Kolk,
Zorgcoördinator
2.
Algemene gegevens
2.1
Contactgegevens
St.- Jozefmavo
Bezoekadres:
Willem de Zwijgerlaan 240
3136 AX Vlaardingen
Postadres:
Postbus 6004
3130 DA Vlaardingen
Telefoon:
Internet:
E-mail:
2
010 474 41 66
www.sjm.nl
[email protected]
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
2.2
Schoolconcept
Missie, visie en zorgstructuur (2010-2015)
Onze hedendaagse missie laat zich het best formuleren met de volgende omschrijving:
Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan een brede middengroep (intelligentie/
leervermogen) kinderen in de regio, dat hen in staat stelt met een diploma later een zelfstandige,
zelfbewuste en betrokken positie in de samenleving in te nemen. We doen dit vanuit een context
waarbij de leerling wordt ‘gekend’ en ‘erkend’ in zijn/ haar uniekheid.
Het is ons streven onze missie de komende jaren waar te maken binnen de volledig zelfstandige
context van onze school. Door de relatief korte lijnen kun je de ideeën gemakkelijker concretiseren en
een eigen koers varen. Zelfstandig, maar niet naar binnen gekeerd. Als school moeten we op
deelterreinen een actieve – en betrouwbare samenwerkingspartner zijn.
Voor een succesvol schooltraject is de driehoek ‘school’ – ‘leerling’ – ‘ouders’ van zeer groot belang.
Een strategisch plan steekt natuurlijk met name in op de rol van de school in dit proces. Maar van de
leerlingen verwachten we minstens een open instelling ten aanzien het totaalaanbod op school en de
discipline daarbij ook een voldoende inzet te betonen.
Bij de ouders/ verzorgers ligt de primaire verantwoordelijkheid voor een verantwoorde opvoeding van
hun kind; als school kunnen we daarin wel ondersteunen, maar zijn er geen substituut voor. Kleine
gezinnen met één of twee kinderen zijn al jaren de norm. De aandacht van ouders focust zich dus
sterk op hun kind en tevens beleven zij het gedrag van hun kind ook in een individuele context. Van
school vragen/ eisen zij ‘maatwerk’. Ondanks een uitgebreide ondersteunings – en
begeleidingsstructuur is een school echter per definitie een omgeving van groepsprocessen en –
dynamica.
De driehoek werkt alleen maar goed als zij zich van dat verschil bewust zijn en zich daarbij de
redelijkheid van wat kan en mag binnen die context realiseren.
De identiteit van de school.
In de missie zie je die ook terug. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs is meer dan het aanleren van een
hoeveelheid kennis en inzicht. Het gaat ook om een hele variëteit aan vaardigheden en een stuk
levenshouding.
Onze school kent een hele diverse populatie en in onze missie geven we ook aan dat elk individu
zichzelf moet kunnen zijn (binnen de grenzen van respectvol met elkaar omgaan).
In onze missie/ identiteit staan dus een aantal aspecten centraal:
- sterk insteken op kwaliteit van onderwijs;
- regio;
- diversiteit;
- maatschappelijke waarden ontwikkeling en levenshouding;
Als centrale waarden en aspecten van levenshouding gelden:
- mensen gaan op een respectvolle manier met elkaar om;
- op school hebben we al een grote diversiteit binnen de populatie; de maatschappelijke
diversiteit is zo mogelijk nog groter. Daarom zijn onderlinge verdraagzaamheid/ tolerantie erg
belangrijke principes;
- solidariteit als besef dat het eigen, vaak als vanzelfsprekend ervaren, leven met alle welvaart
elders voor velen een onbereikbare luxe is;
- betrokkenheid op elkaar en de samenleving, of zoals John F. Kennedy het al eens treffend
formuleerde: “don’t ask what society can do for you, but what you can do for society.”
In de huidige missie/ identiteit is bovenstaande dan ook terug te vinden.
De gepresenteerde waarden en erbij behorende levenshouding vind je terug bij vrijwel alle grote
godsdienstige en niet-godsdienstige levensbeschouwingen.
In die zin kent de school dan ook een ‘algemene’ uitstraling.
Enkele jaren geleden is de identiteit dan ook benoemd als zijnde: katholiek/algemeen.
3
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
Het maakt duidelijk dat de ’roots’ van de school liggen in het katholicisme, maar dat huidige missie en
identiteit veel breder zijn (algemeen karakter).
Echter, daar waar de samenleving is ontzuild, is de sector onderwijs nog steeds ingedeeld in de
traditionele zuilen. Zoals gezegd past het zuilaire systeem ons eigenlijk niet meer, maar binnen die
kaders moeten we wel opereren.
De naam van de school, St. – Jozefmavo, weerspiegelt ook de rijke traditie.
De katholieke oorsprong van de school komt erin terug en het feit dat de school wortelt in de traditie
van het Mulo/ Mavo onderwijs.
‘De Jozef’ als naam is een begrip in de regio en geldt misschien wel als een merknaam. Niet
aankomen dus in de planperiode.
Onderwijs en zorgstructuur
Het onderwijs anno 2010 op de SJM ziet er anders uit dan in zeg maar 2005 en dan moet niet alleen
worden gedacht aan de ontwikkelingen op het terrein van de ICT in de lessen, maar ook aan de
variatie in het onderwijs en de rol van de leerling in het onderwijsproces.
Dus in 2015 …
Zittenblijven en uitstroom van leerlingen zijn sterk teruggelopen. Dat komt enerzijds doordat de
rijksoverheid hier financiële prikkels op heeft gezet (een zittenblijver wordt nog maar voor 50%
bekostigd en voor uitstroom in de zin van afstroom geldt een ‘malussysteem’).
Toch heerst er geen bekrompen cijfercultuur, want …
De school heeft een krachtige didactische ontwikkeling doorgemaakt. De lesinhouden zijn van hoog
niveau (uitdagend) en voor leerlingen is er een duidelijke samenhang in het aanbod. De aanpak is
gestructureerd, planmatig, gevarieerd en contextrijk. Het onderwijs is zo georganiseerd dat het
merendeel van het leren plaatsvindt op de plek waar kennis hierover ook het meest nadrukkelijk
aanwezig is: de school.
De leerlingen zijn actieve participanten in het leerproces. Het werken met periode – en
weekplanners, alsmede het opbouwen van een digitaal portfolio door leerlingen zijn niet meer weg te
denken fenomenen.
In het onderwijs ligt duidelijk meer de nadruk op de principes van stimuleren en motiveren, want de
grondhouding is ‘kijken wat een leerling wel kan en de kwaliteiten/ talenten ontdekken en tot
ontplooiing laten komen’.
In die zin is het onderwijs dus meer leerling gericht.
Voor docenten, als vormgever van bovenstaande, is het onderwijs veelzijdiger geworden en biedt
meer (inhoudelijke) uitdaging. Door gerichte training is het handelingsrepertoire ook (sterk) verbeterd
en door gerichte intervisie worden resultaten ook meer beschouwd als een teamprestatie.
De aansturing ligt nadrukkelijk bij de teamleiders en inhoudelijk worden de ontwikkelingen
ondersteund vanuit het zorgteam.
Een deel van het onderwijs ondersteunend personeel is meer betrokken bij de ondersteuning en
uitvoering van het onderwijsproces.
Het onderwijs is ontzorgd in de zin dat aantrekkelijk onderwijs de beste zorg voor leerlingen is.
Door de krachtige pedagogisch/ didactische ontwikkeling is de druk op het zorgsysteem minder groot.
Door deze ontwikkeling kan de ‘zorg’ ook meer binnen de klas plaatsvinden. Door een grotere
gedragsvariatie en didactische variëteit zijn voor de docent immers niet de beperkingen het
vertrekpunt, maar de mogelijkheden van de leerling.
Met als eindresultaat:
- een totaalrendement van 90%;
- voortijdig schoolverlaten nihil;
- slechts een gering aantal onvoldoendes per vak per klas/ leerjaar;
- een gemiddeld ce- cijfer van 6,5;
- een maximaal verschil tussen se – ce cijfer van 0,3.
(Strategisch plan Inspirerende Kwaliteit 2010-2015)
4
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
2.3 De St.- Jozefmavo in ’t kort
Schoolsoort
VMBO-TL (MAVO), biedt de theoretische leerweg aan, die voorziet in
de aansluiting op het MBO (niveau 4) en het HAVO.
Grootte
Ruim 940 leerlingen uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Maasland.
Signatuur
Een school op katholieke/algemene grondslag, die openstaat voor
iedereen die de volgende waarden onderschrijft: respect, verdraagzaamheid,
betrokkenheid en solidariteit.
Reputatie
-Betrokken, veilig en respectvol
-Onderwijs en zorg op maat
-Groot aanbod van buitenlesactiviteiten
-Ouders 4 x per jaar een ouderavond/thema-avond
-Enthousiaste ouderraad
-Actieve oudergeleding in de medezeggenschapsraad
-Via inlogcode altijd inzicht in de behaalde resultaten
Begeleiding
- Mentoraat met aparte mentoruren
-Hulp voor faalangstige leerlingen
-Duidelijke huiswerkafspraken
-Huiswerkbegeleiding
-Hulp bij leerhiaten
-Aandacht voor sociaal-emotionele problemen
-Goede voorbereiding op vervolgonderwijs
-Twee tutoren per 1e klas ter ondersteuning van de leerlingen
Lesrooster
5
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
-Zeer beperkt tussenuren in het rooster
-Via de website informatie over de roosterwijzigingen
Examen
- Hoog percentage geslaagden
-Zeven examenvakken in plaats van de wettelijke zes
-Beeldende vorming, muziek en ITTL in examenpakket mogelijk
2.4 Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren
St- Jozefmavo
Aantal leerlingen
Leerlingen met dyslexie
Leerlingen met LGF
Leerlingen met dyscalculie
6
2011-2012
890
104
20
5
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
2012-2013
942
107
16
6
2013-2014
969
109
12
7
3 Preventieve zorg (Eerstelijnszorg)
3.1 Aannamebeleid
Zorg hoort in eerste instantie zo veel als mogelijk thuis in de groep van de leerling. Voordat
de leerling echter in een groep is geplaatst is eerst de toelatingscommissie bezig rond de
aangemelde leerling. De aanmelding en toelating op de school verloopt als volgt:
1.
Op advies van de basisschool melden ouders hun zoon/dochter aan. Deze
aanmeldingen worden in eerste instantie beoordeeld door de toelatingscommissie: de
teamleiders van klas 1 en de zorgcoördinator. Hierbij wordt gekeken naar het advies van de
basisschool en gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De basisschool kan hierbij gebruik
maken van de kindkenmerken en de vaardigheidsscores zoals die in het leerlingvolgsysteem
op de basisschool zijn behaald. (Bijlage 1)
2.
Leerlingen bij wie een hulp- of zorgvraag is, worden besproken in het kernZAT. Het
kernZAT adviseert de toelatingscommissie in deze en heeft ook de mogelijkheid ouders en
leerling vooraf aan de toelating op school uit te nodigen voor een gesprek.
3.
De toelatingscommissie gaat bij leerlingen met een hulp- of zorgvraag op bezoek om
de leerling te bespreken met de leerkracht/IB-er en eventueel een observatie in de groep.
3.2 Mentoraat
Centraal voor alle leerlingen is de mentor, de spil en aanspreekpersoon aangaande schoolse
zaken. Hij/zij is de persoon die in alle leerjaren een groot aantal zaken regelt.
Mentortaken:
-Contact basisscholen (klas 1) via warme overdracht en naar aanleiding van werkbezoek
basisscholen door de toelatingscommissie
-CITO VAS (klas 1) om achterstanden in kaart te brengen
-Warme overdracht voor de start van het schooljaar (klas 2, 3 en 4)
-Groepsproces klas positief beïnvloeden en bewaken (mentorlessen)
-Individuele aandacht voor en gesprekken met leerlingen
-Bijhouden gegevens leerling in Magister
-Gesprekken met de ouders
-Cijferbewaking
-Inzet tutoren (klas 1) ter ondersteuning van de leerlingen
-6-wekelijkse mentorbeoordelingen waarin de mentor aangeeft hoe het gaat met de leerling
ten aanzien van inzet, gedrag en motivatie
-6-wekelijks overleg met vakdocenten via de leerlingwerkmiddag
-6-wekelijks inbrengen leerlingen bij de leerlingbespreking met juiste hulpvraag
-achterstanden en prestaties in kaart brengen en met vakdocenten bespreken wat de
mogelijke aanpak is
-POP maken voor instromers en doublanten
-opgeven voor huiswerkbegeleiding
-inzetten begeleidingskaart
7
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
- inzetten buddy of LOL(Leerling Ondersteunt Leerling)
- inbrengen leerling bij zorgteam en/of voor kernZAT als de inspanningen van de mentor
onvoldoende resultaat hebben
3.3 Overige activiteiten binnen de preventieve zorg
1.
De vakdocent
De vakdocent geeft de leerling in zijn groep de ondersteuning en uitdaging die nodig is om
een zo hoog mogelijk rendement te behalen. De vakdocent bespreekt de voortgang van zijn
groep binnen de sectie en bepaalt in overleg hoe de leerlingen uit te dagen het beste uit
zichzelf te halen. Tijdens de leerlingwerkmiddag brengt de vakdocent de mentor op de
hoogte van de voortgang van de individuele leerling. Ook kan hij hier een hulpvraag stellen
waar de mentor verder mee aan de slag kan.
Regelmatig bespreekt de vakdocent de voortgang van individuele leerlingen via direct
contact met ouders, via mail of indien nodig via gesprekken met ouders en leerling. Indien
nodig sluit hierbij de teamleider of het zorgteam aan. Van gesprekken maakt de vakdocent
een notitie in Magister.
2.
Zorgcyclus
De preventieve zorg rondom de leerling is geregeld binnen de zorgcyclus.
Het schooljaar is verdeeld in 5 periodes van ongeveer 8 weken. De opzet van deze cyclus is
vervolgens:
-Week 1 t/m 5: Werkweken. Docenten kunnen mondeling of via mail aangeven bij de mentor
hoe het gaat met een leerling of groep.
-Week 6: Leerlingwerkmiddag. Centraal moment waarbij alle docenten opmerkingen mailen
naar mentoren. In deze week stelt de mentor de mentorbeoordeling op.
-Week 7: De mentor bespreekt de meldingen van docenten, signaleert of observeert. Mentor
bepaalt of aanmelding bij leerlingbespreking nodig is en stelt een hulpvraag op.
-Week 8: Leerlingbespreking. De mentor bespreekt zijn hulpvraag in het team. Het team
adviseert de mentor.
-Week 9/1: Start nieuwe cyclus. Mentor bespreekt de uitkomst van de leerlingbespreking
met ouders en leerling.
3.
Van Waarschuwen tot Verwijderen
Leerlingen functioneren in de visie van de St.- Jozefmavo het best bij een duidelijke
structuur. Dit is ook een van de kenmerken van de leerlingpopulatie. Structuur en
duidelijkheid geeft het beste rendement. Daarom heeft de school ook een protocol met
stappen die doorlopen worden als het niet goed gaat met een leerling.
8
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
4.
Huiswerkbegeleiding/examentraining
Werkconstructies
-Huiswerkbegeleiding is voor klas 1, 2 en 3. Voor klas 1 gaat het hierbij hoofdzakelijk om de
leerlingen te leren plannen. Voor klas 2 en deels klas 3 (tot mei) gaat het om begeleid
huiswerk maken.
-In klas 3 (vanaf mei) en 4 wordt dit opgevolgd door Delta-uren, gerichte vakondersteuning
die door de mentor in overleg met de ouders kan worden geadviseerd en gegeven wordt
door vakdocenten
-Het studiecentrum is een externe organisatie die betaalde huiswerktraining en
examentraining aanbiedt op de St.- Jozefmavo onder eigen verantwoordelijkheid.
-Om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen, worden in klas 4 examentrainingen tijdens
de laatste schoolweken en vakantietrainingen georganiseerd vooraf aan de examens.
5.
Reken- en taalbeleid
-Met de komst van de referentieniveaus en de verplichte rekentoets werken wij als school
doelgericht aan de verhoging van het niveau van rekenen. De methode Got it is ingezet voor
alle leerjaren naast aandacht voor rekenen in alle vakgebieden.
-Doelgericht werkt de school aan de verhoging van het niveau van taal. De leerlingen in klas
1 hebben verplicht een leesboek in hun tas. Een docent kan de les beginnen met 5 minuten
stillezen en na een toets kunnen de leerlingen gaan lezen. De leerlingen uit klas 3 hebben
een licentie voor het programma taal van Muiswerk. Dit computerprogramma zorgt voor een
op maat gesneden programma per leerling. Na het maken van de drempeltoetsen kunnen zij
aan de slag met die onderdelen, die nog niet op 2F-niveau zijn. Zij maken de toetsen op
school, maar kunnen thuis ook aan de slag met de oefenprogramma’s. Ouders wordt
uitdrukkelijk gevraagd hun kind te stimuleren in het werken aan Muiswerk.
6. Preventieve protocollen en projecten
Binnen de St.- Jozefmavo wordt een aantal protocollen gebruikt en met projecten gewerkt
die het welbevinden van de leerling verbeteren.
Pestprotocol en mediacode
-Pesten is een probleem, dat altijd hoog op de agenda staat op de St.- Jozefmavo.
Preventief wordt gewerkt met een pestprotocol en een pestreglement door de mentor.
Vervolgens is hij/zij de eerste die bij pestproblemen met de groep actief aan de slag gaat.
Met een hulpvraag kan de mentor terecht bij het zorgteam.
-De nieuwste loot aan de boom van preventieve pestprojecten vormt Challenge Day, een
project dat draait in leerjaar 3.
-Leerlingen weten dat tijdens de les de mobiel niet gebruikt mag worden, tenzij de docent dit
toestaat. Leerlingen worden bewust gemaakt van de voor- en nadelen van sociale media.
9
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
De mentor bespreekt dit met zijn leerlingen met behulp van de mediacode, een
afsprakenlijst hoe wij omgaan met mobieltjes op school en het gebruik van sociale media.
Om ouders hierin ook te betrekken wordt tijdens ouderbijeenkomsten aandacht hieraan
gegeven. Misbruik van internet (pesten, bedreigen enz.) wordt gemeld bij het zorgteam die
met mentor, ouders en leerlingen het gesprek aangaat.
- Het protocol Genotmiddelen heeft als doel het gebruik van genotmiddelen als tabak,
alcohol en mogelijk canabis terug te dringen. Het gebruik van tabak binnen de
schoolpoorten is niet toegestaan en wordt in 3 stappen aangepakt.
-Het protocol Medisch handelen beschrijft welke mogelijkheden de school heeft voor
medicijnverstrekking en medisch handelen.
-De Gezonde School methode werkt structureel en systematisch aan gezondheidsthema’s
binnen de school.
7.
LOB (Loopbaan Oriëntatie en begeleiding)
Leerlingen leren keuzes te maken - niet alleen op het gebied van vakkenpakket of
vervolgopleiding- maar ook op het gebied van leerstijlen. Er wordt uitgegaan van de
kwaliteiten en interesses van de leerlingen en de leerling wordt positief benaderd. Binnen de
St.-Jozefmavo wordt LOB vanaf klas 1 in een doorlopende leerlijn aangeboden
10
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
4 Licht Curatieve zorg (Tweedelijnszorg)
4.1 Het Zorgteam
Dit team bestaat uit de zorgcoördinator en 2 zorgteamleden.
Het zorgteam raakt in de zorg rondom een leerling betrokken op het moment dat de zorg
door mentor en tutor niet meer toereikend is. De mentor kan dan terecht bij het zorgteam met
zijn hulpvraag. De leden van het zorgteam gaan met de mentor en vervolgens met de
leerling in gesprek, om de behoefte aan zorg in te kunnen schatten of hulp van anderen in te
schakelen.
De leden van het zorgteam hebben het totaaloverzicht over de mogelijke zorgverlening voor
leerlingen op school of hebben de mogelijkheid de hulp van externen in te schakelen. Het
eerste doel is altijd de zorg zo dicht mogelijk bij de leerling te brengen, namelijk in de klas
waar de leerling normaal les heeft. Op het moment dat er meer nodig is, wordt een leerling
aangemeld bij het kernZAT.
Naast de zorg voor leerlingen heeft het zorgteam ook de taak docenten en mentoren bij te
staan, te adviseren, te wijzen op mogelijke stappen, observaties uit te voeren en andere
activiteiten waardoor de leerling geen extra zorg nodig heeft.
Tot slot verzorgt het zorgteam de hieronder beschreven trainingen.
4.2 Trainingen
Faalangsttraining klas 1
De brugklasleerlingen kunnen vanaf januari deelnemen aan de faalangsttraining.
Er wordt gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn van de inschrijving. We zetten
een oproep in de weekbrief en vragen docenten en mentoren aan ons door te geven wie er
baat kan hebben bij een faalangsttraining.
Examentraining
In december/januari wordt er een training examenvrees georganiseerd voor de
examenkandidaten.
Pal voor het examen volgt er dan nog een stoomcursus Examentraining.
Sociale Vaardigheidstraining
Aan het einde van het schooljaar wordt er een sovatraining aangeboden aan de leerlingen
van klas 1, 2 en 3.
Rots en water
(wordt gegeven door de l.o.-docent, die hierin gespecialiseerd is).
Het doel van deze weerbaarheidstraining is niet alleen fysiek weerbaar worden, maar het is
vooral ook een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Training Omgaan met verlies
Deze wordt in oktober gegeven aan leerlingen uit de brugklas, die te maken hebben gehad
11
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
met een overlijden of een echtscheiding, die nog niet verwerkt is.
In de eerste weekbrief van het nieuwe schooljaar zal een stuk geplaatst worden over deze
training, met daarin de vraag of geïnteresseerde ouders hun kind willen aanmelden.
4.3 KernZAT
Het kernZAT komt wekelijks bijeen, waarin het zorgteam met de Gezinsspecialist van het
centrum voor Jeugd en Gezin (GS) en een onderwijsondersteuningsspecialist van het
samenwerkingsverband (OOS) op zoek gaat om hulpvragen van leerlingen, ouders en
school op te lossen. Op afroep kunnen ook de leerplichtambtenaar of SMW-er deelnemen.
Doel: Preventief adviseren welke acties de leerling en of ouders kunnen nemen om te
situatie voor de leerling en/of ouders te verbeteren. Ouders en leerling wonen het kernZAT
bij. Door gerichte vragen van de deelnemers wordt onderzocht welke hulpvraag er precies is
en kunnen mogelijke adviezen gegeven worden aan de leerling en de ouders.
Meestal vindt enkele weken later een vervolgafspraak of evaluatie plaats.
Met de invoering van het kernZAT is alle noodzakelijke expertise op school aanwezig om de
juiste begeleiding, of het juiste advies, te kunnen geven. Hiermee is de rol van het
voormalige ZAT in feite overbodig geworden.
4.4 Schoolcontactfunctionaris
Dit jaar doet de St.- Jozefmavo mee aan de pilot in voorbereiding op de invoering Passend
Onderwijs, hetgeen in de praktijk betekent dat de ambulante begeleiders, zoals we die tot op
heden kennen zich terug hebben getrokken. Hiervoor in de plaats is 1 specialist gekomen,
die de school zal ondersteunen bij extra zorg voor leerlingen. Deze onderwijsspecialist is
anderhalve dag per week beschikbaar voor de school. Deze tijd wordt gedeeld met de
trajectbegeleider van het samenwerkingsverband.
4.5 Leerbelemmeringen
Het zorgteam begeleidt leerlingen die hinder ondervinden van leerbelemmeringen als
dyslexie en dyscalculie. Hulp is gericht op in het lokaal ondersteuning krijgen zodat deze
leerlingen mee kunnen doen aan het onderwijsleerproces.
Dyslexie
Er ligt een handelingsplan dyslexie, waarin duidelijk aangegeven staat wat de rechten en de
plichten van de dyslectische leerling zijn en wat de rol van de docenten en de ouders hierbij
is.
Testen en eventuele remedial teaching loopt via Bureau Microconsult.
De dyslexiecoach neemt initiatieven t.a.v. de afname van het dyslexiedictee volgens het
protocol, onderhoudt de contacten met Microconsult en ouders, geeft de informatie door aan
de vakdocenten.
12
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
-
Dyscalculie
Leerlingen met een officiële verklaring kunnen gebruik maken van remedial teaching door
een medewerker van Microconsult (voor eigen rekening). Dit geeft de leerlingen later recht
op een aangepaste rekentoets.
Leerlingen, bij wie vermoedens van dyscalculie bestaan, kunnen getest worden door
Microconsult.
4.6 Leerlingen met een specifieke hulpvraag
Leerlingen met een specifieke hulpvraag zijn op de St.-Jozefmavo terug te vinden in alle
leerjaren. Onder leerlingen met een specifieke hulpvraag verstaat de St.-Jozefmavo, naast
de voormalige rugzakleerlingen, leerlingen die hinder ondervinden van bijvoorbeeld ADHD,
ADD, NLD, HSP, enz. Met het opheffen van de Leerlinggebondenfinanciering (LGF) zijn er
wijzigingen geweest ten aanzien van de ambulante begeleiders en de leerlingen waar dit
voor geldt. Inmiddels beschikt de school over een schoolcontactfunctionaris die een
belangrijk deel van de begeleiding van deze leerlingen op zich neemt.
De gegevens:
2010-2011
-Cluster 2
-Cluster 3:
2 maal
-Cluster 4:
16 maal
-In aanvraag: 4 maal
2011-2012
3 maal
17 maal
1 maal
2012-2013
1 maal
2 maal
13 maal
2 maal
2013-2014
1 maal
2 maal
8 maal
-
Schooljaar 2013-2014 maakt de school gebruik van ambulante begeleiders:
-Cluster 2: 1 ambulant begeleider via Auris
-Cluster 3: 2 ambulant begeleiders via Scoor
-Cluster 4: 2 ambulant begeleiders via Samenwerkingsverband (OOS)
=schoolcontactfunctionaris
Verdeling LGF-leerlingen over de leerjaren:
-klas 1: 1 leerling(en)
-klas 2: 4
‘’
-klas 3: 4
‘’
-klas 4: 3
‘’
Voorheen kregen LGF-leerlingen een geldbedrag mee naar school, waarvoor de school de
hulp kon aanbieden vanuit dit zogeheten rugzakje. Inmiddels wordt dit hulpaanbod met de
wet op Passend Onderwijs vastgesteld door het Samenwerkingsverband. Daar wordt
bepaald hoeveel hulp een leerling nodig zal hebben en hoeveel geld hiervoor beschikbaar
wordt gesteld. Binnen de school zijn naast de schoolcontactfunctionaris coaches
beschikbaar die deze zorgleerlingen begeleiden en verantwoordelijk zijn voor de contacten
tussen de contactfunctionarissen, ouders, zorgcoördinator, mentoren en vakdocenten.
13
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
De opzet van begeleiding loopt via een vaste tijdsindeling:
-Mei: Voor nieuw aangemelde leerlingen met een specifieke hulpvraag stelt het
Samenwerkingsverband een onderwijsbehoefteformulier op. Dit wordt besproken in het
kernZAT met de ouders.
-Juni: Voortzetting kennismakingsgesprekken met ouders, coaches en
schoolcontactfunctionaris
-September: zorgleerlingen met een specifieke hulpvraag worden indien nodig
besproken bij de Warme Overdracht
-September: Vervolg gesprekken. Opstellen ontwikkelperspectief.
-September: Voor zorgleerlingen met specifieke hulpvraag start coaching.
-Oktober: Zorgleerlingen worden besproken in het kernZAT
-Oktober: Alle zorgleerlingen staan op de agenda van de leerlingwerkmiddag
-Zorgleerlingen staan vast op de agenda tijdens de leerlingenbespreking.
-Aan de leerlingenbespreking neemt de onderwijsspecialist deel.
-De mentoren houden in Magister de stand van zaken bij.
-Iedere 8 weken: Gesprek tussen coach met contactfunctionaris en ouders.
-Contactfunctionaris bezoekt ouders thuis.
14
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
4.7 Doorstroom van leerlingen
Het doel van de school is leerlingen binnen 4 schooljaren naar hun diploma te begeleiden. In
de praktijk van alle dag kunnen er echter problemen opduiken waardoor een leerling
vastloopt en doubleert. Binnen de St.- Jozefmavo zijn hierover afspraken gemaakt om dit te
begeleiden (zie bijlage 2).
Leerlingen die voor het eerst doubleren
Voor deze leerlingen ligt de eindverantwoording in het overleg tussen de teamleider en de
zorgcoördinator. Een leerling heeft het recht om in klas 2 t/m 4 een keer te doubleren. In
gesprekken adviseren de teamleider en de zorgcoördinator de ouders en de leerling.
Eventueel stelt de zorgcoördinator voor een leerling aan te melden voor het kernZAT.
Leerlingen die voor een tweede keer, of in opeenvolgende jaren doubleren
Met de ouders van doublanten zijn aan het begin van het jaar afspraken gemaakt. Een van
de afspraken is dat de doublant dezelfde zorg krijgt als alle andere leerlingen. Als na het
eerste rapport blijkt dat de leerprestaties of het gedrag van de doublant niet verbeteren,
wordt de begeleiding in overleg voortgezet door de zorgcoördinator en de decaan. De
decaan bespreekt met de doublant en zijn/haar ouders het mogelijke vervolgtraject bij
leerlingen boven de 16. De zorgcoördinator begeleidt onder de 16 jaar.
.
15
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
5 Curatieve zorg (Derdelijnszorg- Externen)
Er zijn drie vangnetten onder de leerlingen. Leerlingen die door het eerste net van de
preventieve zorg door bijvoorbeeld de mentor of het net van de licht-curatieve zorg van
zorgteam, het kernZAT of decaan dreigen te zakken komen in aanmerking voor curatieve
zorg.
Onder deze curatieve zorg horen de volgende instanties thuis:
1.-Schoolloopbaanteam (SLBT)
2.-Leerplichtambtenaar (LPA)
3.-Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
4.-Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
5.-Plaatsings- en adviescommissie (PAC)
6.-Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC)
7.-Overige externen
Doorverwijzing van leerlingen naar 1 van de bovenstaande instanties loopt ten allen tijde via
het kernZAT en in contact met ouders en leerling.
5.1.
Schoolloopbaanteam (SLBT)
Het SLBT wordt in overleg tussen het kernZAT en de decaan ingeschakeld vanaf het
moment dat blijkt dat er voor de toekomst van de leerling duidelijke risico’s bestaan en dat
het goed zou zijn in de komende jaren de leerling te blijven volgen (tot 23 jaar). Het SLBT
kan gesprekken organiseren en blijft ook na het verlaten van de school de leerling volgen.
5.2.
Leerplicht
Na de regionalisering van de leerplicht heeft de school een vaste leerplichtambtenaar
gekregen. Deze werkt zowel licht-preventief als curatief. Licht preventief in de vorm van
gesprekken op school met leerlingen die de eerste periode van het jaar regelmatig te laat in
de les verschijnen, tot curatief met leerlingen die hun gedrag van te laat komen niet weten te
verbeteren en 10 of meerdere keren te laat in de les verschijnen.
In schema gezet
3x te laat –Mondeling gesprek leerling met leerplichtambtenaar op school
6x te laat –Schriftelijke mededeling naar ouders
10x te laat –Schriftelijke waarschuwing door leerplicht
12x te laat –Ouders worden uitgenodigd door leerplichtambtenaar voor gesprek bij afdeling
leerplicht
15x ter laat –Leerplichtambtenaar legt afdoening neer bij bureau Halt voor alternatieve straf.
Naast deze cyclus nodigt de leerplichtambtenaar ook ouders en leerlingen uit op hulpvraag
van het kernZAT.
16
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
5.3.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vanuit het centrum voor jeugd en gezin (CJG) is op school de schoolverpleegkundige actief.
Zij nodigt leerlingen uit op aanvraag door het zorgteam waarbij het kernZAT geïnformeerd
wordt.
5.4.
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van maatschappelijk werk. Dit
houdt in dat ouders, intern begeleiders/ zorgcoördinatoren, leerkrachten en leerlingen direct
bij het schoolmaatschappelijk werk met hun vragen terecht kunnen. De
schoolmaatschappelijk werker tracht door gesprekken met leerlingen en /of ouders de
problematiek te verminderen en/ of de drempel naar verdere hulpverlening te verlagen.
Het schoolmaatschappelijk werk kent drie kerntaken:
 Schoolondersteuning
 Kortdurende hulpverlening
 Verwijzing
Een schoolmaatschappelijk werker verleent hulp en is ook de verbindende schakel naar
andere vormen van hulpverlening. Daartoe is de schoolmaatschappelijk werker onderdeel
van de zorgstructuur op school en werkt samen met andere betrokkenen rondom de school
zoals, het CJG, Steunpunt Onderwijs, Leerplicht ambtenaar.
5.5.
Plaatsings- en Adviescommissie (PAC)
Bovenschools werken de scholen voor VO in de regio samen binnen het
samenwerkingsverband. Hier bevindt zich ook de Plaatsings- en Adviescommisie (PAC)
waar leerlingen op advies van het kernZAT en in overleg met ouders en leerling kunnen
worden besproken. Hier kunnen ook eventuele plaatsingsonderzoeken worden afgenomen.
Voor bespreking ligt er altijd een hulpvraag aan ten grondslag.
5.6.
Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC)
Via de PAC kan een leerling met een hulpvraag ook doorverwezen worden naar de
bovenschoolse voorziening OPDC waarbinnen bijvoorbeeld Rebound te vinden is.
5.7.
Overige externen
Via het kernZAT heeft het zorgteam regelmatig contact met instanties waar onderwijs niet de
belangrijkste prioriteit is, maar waar leerlingen cliënt zijn, zoals
-Riagg
-AMK
-Vrijgevestigde psychologen
-Ziekenhuis
-Politie
17
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
6.
Ambities en continuering 2014-2018
Sinds een aantal jaren timmert de St.- Jozefmavo aan de weg om het zorgbeleid van de
school steeds verder te optimaliseren. De afgelopen jaren heeft dit in de onderbouw goed
vorm gekregen en de komende jaren zal ook het zorgbeleid verder geïmplementeerd moeten
worden. Ambities zijn daarbij:
-Vormgeving doorlopend zorgbeleid in alle leerjaren
-Docenten professionaliseren om te kunnen omgaan met verschillen, zowel in niveau als
gedrag
-Achterstanden van leerlingen opheffen en uitdagen om te excelleren op gebieden die de
interesse van de leerlingen hebben of die nodig zijn voor hun verdere opleiding
-Voortzetten van en investeren in zorgtrajecten waardoor leerlingen nog beter ondersteund
kunnen worden en succesvol hun opleiding op St.- Jozefmavo, maar ook in het
vervolgonderwijs, voort kunnen zetten.
April 2014
18
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
Bijlage 1
De TL-leerling
-Studiehouding en motivatie
De TL leerling:
-Is een leerling die graag wil werken, maar door de docent gemotiveerd moet worden om
door te gaan
-Is een leerling die bezig is met een taak om die af te maken en niet om er verder iets mee
te doen
-Is vooral gericht op theoretisch werken en minder een “doener”
-Is vlot klaar met huiswerk; gericht op reproductie
-Maakt het huiswerk voor de volgende dag
-Houdt zich niet erg bezig met het overzicht van taken
-Heeft begeleiding nodig bij het zich (blijven) houden aan regels en afspraken
m.b.t. huiswerk, inleverdata en het uitvoeren van een verslag en opdracht
-Is afwachtend bij groepsopdrachten
-Onderbreekt het werk regelmatig
-Is in staat te werken voor vakken die hem/haar minder interesseren
-Is redelijk taalvaardig: kan verslag uitbrengen, samenvattingen geven in eigen woorden,
iets uitleggen en informatie overdragen.
-heeft meestal geen probleem met huiswerk, maar moet wel gemotiveerd worden
-Sociaal-emotioneel
De TL leerling:
-Heeft een positief zelfbeeld
-Werkt graag voor docenten waar hij/zij een klik mee heeft
-vertrouwt op eenduidige uitleg door docenten
-Heeft moeite goed te reflecteren op de eigen prestaties
-Is gevoelig voor reacties van klasgenoten
-Is graag bezig met internetcontacten
-Komt vooral voor sociale contacten naar school
- Voelt zich snel persoonlijk aangesproken
-Studievaardigheden
De TL leerling:
-Is gemotiveerd voor schools leren
-Heeft basiskennis van verschillende domeinen binnen de gebieden taal, rekenen en Engels
volgens de geldende referentieniveaus
-Kan 20 minuten intensief de instructie volgen
-Kan zich voldoende concentreren.
-Kan huiswerk en leren plannen voor een korte termijn van een aantal dagen
-Kan goed omgaan met theoretische teksten en opdrachten
-Kan goed samenwerken met anderen
-Kan leerproblemen oplossen via bijvoorbeeld aantekeningen maken, schematiseren en
verbanden leggen
-Kan informatiebronnen op waarde schatten en inzetten voor schoolwerk
-Wordt onrustig, onzeker van te open opdrachten
- Heeft behoefte aan afwisseling in opdrachten en werkvormen
19
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
Probleemoplossend vermogen
De TL-leerling:
-Heeft moeite met het vinden van de essentie uit een informatiebron
-Vindt het moeilijk een verband te zien tussen een concrete situatie en een
formule
-Kan een uitleg / instructie begrijpen als er stap voor stap wordt uitgelegd
-Heeft overzicht over geringe hoeveelheid feiten en gegevens
-Heeft begeleiding nodig om samenhang te ontdekken in complexe situaties
Concentratie
De TL-leerling:
-Laat zich snel afleiden door omgevingsruis
-Concentreert zich als het einddoel van de taak in beeld is
-Kan voor een korte periode luisteren naar een docent of medeleerling
-Werkt door als hij positieve feedback ontvangt van de docent
-Inzicht en niveaus
De TL leerling
-Scoort op IQ-tests tussen de 95 en 105
-Scoort op de Cito-toets voor taal en rekenen minstens 20 percentiel
-Behaalt gedurende leerjaar 1 referentieniveau 1F op taal en rekenen
-Behaalt binnen de diverse domeinen van Cito-LVS de passende Vaardigheidsscores.
Bijzondere omstandigheden
-Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte (zorg) wordt de onderwijskundig
ondersteuningsspecialist (OOS)geraadpleegd.
20
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen
Bijlage 2
Activiteitenrooster instromers/doublanten
ZoCo-Zorgcoördinator/Deca-Dcaan/LWM-Leerlingwerkmiddag/LLNbesp-leerlingbespreking
Wanneer
juli
begin sept.
Wie
Zoco/Teamleiders/Deca
Teamleiders
Begin sept
Wat
Kennismaking ouders van instromers
Teamleiders mailen lijst
doublanten/instromers naar
Deca/Zoco
Kennismaking instromers
Begin sept.
Kennismaking ouders doublanten
ZoCo/Mentoren/Deca
Begin sept.
Mentoren maken POP met instromers
en doublanten
LWM 1
Mentoren/Ouders
Na 6 weken
Eind okt
Eind okt-Kerst
Afronding POP met goede leerlingen.
Complimenten geven
Verplichte studie-uren voor uitvallers
Nov
LLNbespr.1
Begin nov.
Mentoren bespreken voortgang met
lln en ouders. Stellen eventueel nieuw
of vervolgpop op.
Begin dec
LWM 2
Half dec
LLNbespr.2
Half dec
Mentor vult
groepsbeoordelingsformulier in en
mailt dit aan ZoCo/Deca
Voortzetting studie-uren
Jan-maart
Begin jan.
Voor eind
maart
Voor 1 mei
ZoCo/Mentoren/Deca
Mentoren vragen voortgang bij
vakdocenten
Mentoren
Team 2/3/4
Mentoren bespreken voortgang in
team
Mentoren
Mentoren vragen voortgang bij
vakdocenten
Mentoren bespreken voortgang in
team. Besluit welk vervolgtraject
Mentor/ZoCo/deca
Team 1/2/3/4
Overleg*: Bepalings
gesprekken/SLBT/KernZAT/PAC/TTT
Afronding overstaptraject
ZoCo/ Deca ( Ouders)
Leerling ingeschreven op andere
opleiding, leerroute
ZoCo/Deca
ZoCo/Deca
* In onderling overleg tussen Deca en Zoco is afgesproken dat alle leerlingen boven de 16 bij Deca
liggen en onder de 16 bij ZoCo.
21
Schoolondersteuningsprofiel St-Jozefmavo Vlaardingen