H a y d n M u z i e k F e s t i v a l

Pagina 1
AANMELDINGSFORMULIER 2014
VOORRONDE
H AYDN M UZIEK F ESTIVAL
G RONINGEN 29 & 30 NOVEMBER
A ANMELDING & BETALING MOETEN VÓÓR 10 OKTOBER 2014 BINNEN ZIJN
Deelnemers die niet kunnen worden geplaatst ontvangen uiterlijk 17 oktober bericht.
Niet volledig ingevulde en niet duidelijk leesbare formulieren
en formulieren zonder gevraagde bijlagen worden niet in
behandeling genomen.
STICHTING HAYDN MUZIEK FESTIVAL
Veemarktstraat 76, 9724 GA Groningen
www.haydnmuziekfestival.nl
[email protected]
Extra aanmeldingsformulieren op: www.haydnmuziekfestival.nl
DEELNEMER
voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geboren:
....... -.......-.......
adres:
................................................
postcode/plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
..................................................
meisje / jongen *)
provincie: . . . . . . . . . . . . . .
mobiel ouders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail ouders: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOCENT
.................................................
adres:
.................................................
aantal jaren les: . . . . .
postcode/plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
..................................................
e-mail:
..................................................
mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- privé / muziekschool *) naam muziekschool: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEGELEIDER
(b.v. pianist): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kind / volwassene *)
ENSEMBLE (2 of meer): ja / nee *)
namen spelers en instrument (vergeet niet gevraagde gegevens mee te sturen):
naam:
.................................................
instrument: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naam:
.................................................
instrument: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naam:
.................................................
instrument: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*) doorhalen wat niet van toepassing is
z.o.z. 
Pagina 2
PROGRAMMA
Het optreden per aanmelding: in categorie A maximaal 5 minuten, in categorie B maximaal 7 minuten. Korter mag, langer niet
componist
titel en opusnummer
tijdsduur
1...................................;
..........................................................;
. . . . .min.
2...................................;
..........................................................;
. . . . .min.
3...................................;
..........................................................;
. . . . .min.
De deelnemer wil wel / niet *) meespelen in het orkest dat tijdens de finale op 7 december gaat spelen (1e repetitie
zondagmiddag 30 november
*) doorhalen wat niet van toepassing is
REGLEM ENT DEELNEM ERS
H AY D N M U Z I E K F E S T I V AL 20 14
1.
Het Haydn Muziek Festival staat open voor kinderen tot en met 12 jaar,
die minstens twee jaar les hebben op hun instrument (piano, slagwerk,
strijk , tokkel , blaasinstrumenten of zang) en wonen in NoordNederland.
2.
Er zijn twee categorieën: A tot en met 9 jaar en B tot en met 12 jaar
(peildatum: finale) Ook voor een ensemble (2 of meer) geldt de
leeftijd “tot en met 12 jaar”. In alle andere gevallen is er sprake van
“begeleiding”.
3.
4.
5.
6.
Het aanmeldingsformulier, volledig ingevuld, moet door een
ouder/verzorger en door de eigen docent worden ondertekend. Ook
moet als bijlage een pasfoto en een kopie van het paspoort of
identiteitskaart of uittreksel uit het persoonsregister worden
bijgevoegd: geen origineel. Het aanmeldingsformulier dient
vóór 10 oktober in het bezit te zijn van het HMF.
In geval van een ensemble schrijft één van de deelnemers zich in,
inclusief de onder punt 3 genoemde bijlagen. Op het formulier moet
worden aangegeven welke instrumenten door wie worden bespeeld.
Van alle leden van het ensemble dient een kopie van het paspoort of
identiteitskaart of uittreksel uit het persoonsregister te worden
bijgevoegd. Het oudste ensemble-lid bepaalt de categorie.
Niet volledig ingevulde, niet duidelijk leesbare formulieren en
formulieren zonder gevraagde bijlagen worden niet in behandeling
genomen.
Het inschrijfgeld dient vóór 10 oktober te zijn overgemaakt op
rekeningnummer NL 35 ABNA 0436 3545 27 t.n.v. Stichting Haydn
Muziek Festival te Groningen met duidelijke vermelding van de naam
van de deelnemer. Het inschrijfgeld per aanmelding bedraagt € 15 en
€ 25 voor een ensemble (2 of meer).
De opgegeven tijdsduur is de duur van de te spelen stukken inclusief
stemmen en changementen en mag niet worden overschreden. Bij
overschrijding van de maximum- of opgegeven speelduur kan de
juryvoorzitter ingrijpen.
Tijdens de finale zijn dezelfde regels aangaande speelduur van kracht.
9.
Deelnemers moeten zelf voor een begeleider en de benodigde
instrumenten zorgen (behalve één vleugel). Op verzoek van de jury
kan worden gevraagd om tijdens het weekeinde een kopie van de te
spelen muziek mee te brengen. U krijgt hiervan twee weken van te
voren bericht.
10.
Wijzigingen in het programma (niet van tijdsduur) en in de
speelvolgorde kunnen uiterlijk tot 7 november worden opgegeven.
Tijdens het festival kan niet van het programmaboek worden
afgeweken. Eén van de stukken mag een eigen compositie zijn. Alle
optredens zijn openbaar, zodat de ouders en de docent deze kunnen
bijwonen.
11.
Deelnemers stemmen in met eventuele opnames (foto, film) ten
behoeve van publiciteit.
12.
De Stichting Haydn Muziek Festival sluit elke aansprakelijkheid uit voor
schade aan personen en eigendommen van deelnemers en
begeleiders.
13.
Deelnemers dienen te spelen van de officiële, gedrukte muziek of die
op verzoek te kunnen tonen. Het HMF aanvaardt geen
aansprakelijkheid m.b.t. auteursrechtelijke procedures
14.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de
ouder/verzorger zich met punt 11 t.m. 13 akkoord.
* Voor finalisten geldt:
7.
8.
Inschrijving vindt plaats na betaling van het inschrijfgeld en op
volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde
aanmeldingsformulieren, inclusief de gevraagde bijlagen.
Deelnemers die niet kunnen worden geplaatst ontvangen uiterlijk 18
oktober bericht. Het betaalde inschrijfgeld wordt teruggestort.
Bij annulering door de deelnemer wordt het inschrijfgeld niet
teruggestort.
Het optreden per aanmelding: in categorie A maximaal 5 minuten, in
categorie B maximaal 7 minuten. Korter mag, langer niet.
15.
Kinderen uit categorie A kunnen zich na het winnen van een jurybeker
het volgend jaar nogmaals aanmelden, maar niet een jurybeker
winnen in dezelfde categorie.
Kinderen uit categorie B kunnen zich na het winnen van een jurybeker
NIET meer aanmelden voor solo- optreden in dezelfde categorie. Wel
als lid van een ensemble.
16.
De jury kan een keuze maken uit het totale speelprogramma van een
finalist.
OUDER / VERZORGER: Ik ga ermee akkoord dat mijn zoon / dochter zich opgeeft als deelnemer aan het HMF en zorg ervoor dat ik een
recente pasfoto meestuur, evenals een kopie - geen origineel - van het uittreksel uit het geboorteregister of paspoort of toeristenkaart.
Ik ben op de hoogte van het deelnemersreglement.
DOCENT: Via dit formulier wil ik mijn leerling opgeven om deel te nemen aan het HMF. Ik ben op de hoogte van het
deelnemersreglement.
Handtekening ouder/verzorger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening docent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .