Download - Gemeente Vlissingen

MONUMENTENCOMMISSIE
Notulen van de vergadering d.d. 14-8-2014
begin:
einde:
13:30
14:45
No. W. 2014-10
uur
uur
aanwezige commissieleden :
Ir. L.R. Harders (voorzitter)
J. Oostveen, Ing. Arch. AVB
M.L.J. Bimmel
aanwezig namens de gemeente :
H. Spruijt
R. den Broeder
bezoekers:
13.30 uur
Dhr Roelofs, betreffende Beursstraat 4 Vlissingen
bijzonderheden:
Monumenten 2014-10
14 augustus 2014
1
Verslag monumentencommissie van 14 augustus 2014.
Agendapunt
1
Opening
De voorzitter opent om 13.30 de vergadering
Agendapunt
2
Mededelingen
----
Agendapunt
3
: WABO/2014/22-00-01
Aanvrager
Bouwadres
Aard bouw
: Arsenaal b.v.
: Arsenaalplein 7 te Vlissingen
: veranderen van het logo op de gevel
Advies
: Aanhouden
Het plan betreft het aanbrengen van een nieuw reclamebord aan de kopgevel van het Arsenaal, ter
vervanging van het bestaande. Het Arsenaal is een beschermd rijksmonument gelegen binnen het
beschermd stadsgezicht. Ten opzichte van het eerdere model dat door de monumentencommissie is
beoordeeld op 27 februari 2014 zijn de afmetingen van het bord kleiner geworden en teruggebracht tot 2, 5
x 8 m (h x b). Hiermee is slechts ten dele voldaan aan de opmerkingen van de commissie die bij de
eerdere beoordeling zijn gesteld. Het logo en de belettering zijn vrijwel ongewijzigd gebleven of zelfs
vergroot. De commissie constateert dat wederom een tekening van de kopgevel van het gebouw ontbreekt
waarop de juiste positie van het reclamebord is aangegeven. Dit is een noodzakelijk gegeven om de
verhouding van de afmetingen van het reclamebord tot de gevel te kunnen beoordelen en tevens om de
positie ten opzichte van de gevelopeningen te kunnen beoordelen. In de welstandsnota, die als vigerend
toetsingskader geldt, zijn hiervoor criteria en minimum afstanden aangegeven die thans niet kunnen
worden beoordeeld. De commissie doet tevens de suggestie in plaats van een bord een geschilderd
opschrift te gebruiken zoals vaak bij historische pakhuizen wordt aangetroffen.
Agendapunt
4
Aanvrager
Bouwadres
Aard bouw
: WABO/2014/83-00-02
: Hemink Groep b.v.
: Bellamypark 4 te Vlissingen
: het schilderen van de buitengevel
Advies
: Akkoord onder voorwaarden
Bezoeker aanwezig.
Het plan betreft het schilderen van de voorgevel. Het pand is een rijksmonument gelegen binnen het
beschermd stadsgezicht. Het voorgestelde kleurschema is op 3 juli 2014 reeds beoordeeld. De commissie
heeft daarbij gesteld dat dit een goede stap is naar een opwaardering van de gevel. Daarbij tevens enkele
suggesties gedaan ten aanzien van de kleur. De exploitant verklaart niet bekend te zijn met het plan en
stelt een voorkeur te hebben voor een eenvoudige kleurstelling waarbij kozijnen en ramen in één kleur
worden geschilderd. De commissie stelt dat dit bij monumenten uit de tijdsperiode van het pand, 19e eeuw,
zeer ongebruikelijk is en geeft daaraan geen voorkeur. Wel kan een andere dan de donker groene kleur
worden gekozen voor de ramen. Aan de hand van de kleurenwaaier van de verffabrikant worden de
mogelijkheden besproken. De commissie kan zich vinden in de bruinachtige kleur voor de gevel, één trap
lichter dan de oorspronkelijk aangevraagde kleur. De dakkapel kan eveneens in die kleur worden
geschilderd. De oker kleur voor de kozijnen is akkoord. Voor de ramen en draaiende delen en de kroonlijst
kan een lichte, bijna gebroken witte kleur, worden genomen. Voor de onderpui kan in beginsel die zelfde
kleurstelling worden gebruikt. Dit dient echter nog in een montagefoto te worden uitgewerkt. De exploitant
verklaart verder dat achter het reclamepaneel boven de onderpui zich (waarschijnlijk) een oudere pui
omlijsting zit. Boven de penanten links en rechts zitten (hardstenen) geornamenteerde elementen, jaren
1920. De commissie geeft aan dat het zeer de moeite waard is de houten reclamekast weg te halen en de
oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk te herstellen. Op het oorspronkelijke gevelvlak, onder de vensters
van de 1e verdieping kan in geschilderde letters het reclameopschrift weer worden aangebracht.
Afgesproken wordt deze constructie nader te onderzoeken. De exploitant geeft verder aan dat de
zonwering daarbij zou kunnen vervallen en op het terras parasols zouden kunnen worden geplaatst. Ook
hiermee kan de commissie instemmen. Het verwijderen of veranderen van de lichtreclame “Grolsch” is
Monumenten 2014-10
14 augustus 2014
2
voor de brouwerij vrijwel onbespreekbaar en zal in de bestaande situatie worden gehandhaafd. De
commissie kan zich vinden in deze opzet. De kleurnummers zullen worden doorgegeven voor de
definitieve beoordeling, de omlijsting van de onderpui wordt nader onderzocht en hiervoor wordt een plan
met tekening overlegd.
Agendapunt
5
Aanvrager
Bouwadres
Aard bouw
: WABO/2014/85-00-01
: R.J.P. Schouw
: Beursstraat 20 te Vlissingen
: het plaatsen van een dakraam
Advies
: Akkoord
Het plan betreft het aanbrengen van een Velux dakraam in het zuidelijke dakvlak, geheel links gerekend
vanaf het Bellamypark. De commissie constateert op grond van de tekening dat is voldaan aan de
voorwaarden die zijn gesteld bij de eerdere bespreking op 27 juli 2014, namelijk tenminste 2 rijen
dakpannen boven en 1 rij dakpannen onder het dakraam en verder zoveel mogelijk naar achteren
plaatsen. Het plan is daarmee akkoord.
Agendapunt
6
Aanvrager
Bouwadres
Aard bouw
: WABO/2014/134-00-01
: Bouwbedrijf Joziasse B.V.
: Beursstraat 14 te Vlissingen
: Plaatsen van een dakraam (uitzet tuimelvenster).
Advies
: Akkoord
Het plan betreft het aanbrengen van een Velux dakraam in het noordelijke zijdakvlak van het bouwdeel aan
de Smalle Kade. Het pand is een beschermd rijksmonument gelegen binnen het beschermd stadsgezicht.
De commissie constateert dat de plaats en detaillering van het Veluxraam wordt uitgevoerd zoals
aangegeven bij de voorbespreking. Uit oogpunt van monumentenzorg is de ingreep aanvaardbaar en
vormt geen ernstige aantasting van het beschermd stadsgezicht. Zie hiervoor het verslag van de
bespreking van 27 juli 2014. De commissie constateert dat op de tekening die bij de aanvraag is overlegd 3
Velux vensters zijn aangegeven met de nummers 1, 2 en 3. Dit terwijl op de aanvraagformulieren staat
aangegeven een (1) Veluxdakraam. De commissie gaat ervan uit dat deze aanvraag uitsluitend betrekking
heeft op Veluxraam nr.3, op de tekening in geel gemarkeerd en zoals hierboven aangeduid. De andere
Veluxramen worden niet bij de beoordeling betrokken. Overigens merkt de commissie op dat na dit
Veluxraam geen verdere toevoegingen meer kunnen worden gedaan zonder het monument en het
beschermd stadsgezicht ernstig aan te tasten. De commissie merkt nogmaals op dat in het voordakvlak
aan de Smalle Kade, 2 extra Veluxramen zijn aangebracht die niet op tekening zijn aangegeven en
waarvoor geen vergunning is verleend en geeft in overweging hierop te handhaven.
Agendapunt
7
Rondvraag
---
Agendapunt
8
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.45 uur.
L.R. Harders
De voorzitter
Monumenten 2014-10
H.Spruijt
Secretaris
14 augustus 2014
3