Arbeidsovereenkomst en employment contract. Nederlands

17 – 2014 –18 t.e.m. 24 april
Arbeidsovereenkomst en employment contract. Nederlands Taaldecreet aangepast na
arrest van het Hof van Justitie
Decr. Vl. Parl. 14 maart 2014 tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het
gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en
de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen (BS 22 april 2014, tweede editie)
Het Nederlands Taaldecreet schrijft voor dat de arbeidsovereenkomsten die worden gesloten met
een werkgever die zijn exploitatiezetel in het Nederlands taalgebied heeft, in het Nederlands
moeten worden opgesteld. Het voorschrift geldt op straffe van nietigheid. In de lente van vorig jaar
besliste het Hof van Justitie dat de verplichting de arbeidsovereenkomsten uitsluitend in het
Nederlands op te stellen voor arbeidsovereenkomsten met een grensoverschrijdend karakter een
beperking vormt van het vrij verkeer van werknemers. De verplichting het Nederlands te gebruiken
kan volgens het Hof van Justitie namelijk een afschrikkende werking hebben voor uit andere lidstaten
van de Europese Unie afkomstige anderstalige werkgevers en werknemers (H.v.J. 16 april 2013, nr. C202/11 (Anton Las/PSA Antwerp NV); zie SoCompact nr. 16-2013).
Het Vlaams parlement heeft nu het Nederlands Taaldecreet aangepast om tegemoet te komen aan
de kritiek van het Hof van Justitie.
Het uitgangspunt blijft dat voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers,
voor alle wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen en voor alle
documenten die bestemd zijn voor het personeel, het Nederlands moet gebruikt worden wanneer de
werkgever zijn exploitatiezetel heeft in het Nederlands taalgebied.
Maar voor individuele arbeidsovereenkomsten met een grensoverschrijdend karakter wordt nu
uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorzien bijkomend een rechtsgeldige versie op te maken in een
officiële taal van de Europese Unie of van een lidstaat van de Europese Economische ruimte die geen
lid is van de Europese Unie (nl. IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). De taal waarin de bijkomende
versie van de individuele arbeidsovereenkomst wordt opgesteld, moet door alle betrokken partijen
begrepen worden.
Let op! Het gaat om een bijkomende versie. De verplichting de arbeidsovereenkomst in het
Nederlands op te stellen, blijft dus ook bestaan voor arbeidsovereenkomsten gesloten in een
Europese context.
SoCompact is het e-zine van Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse.
Drie Koningenstraat 3, 9051 Gent/SDW
T: 09/220 82 00 - [email protected] - www.bellaw.be
2
Het bijkomend rechtsgeldig anderstalig exemplaar van de arbeidsovereenkomst kan enkel worden
opgemaakt indien de werknemer:



ofwel woont in een andere EU- of EER- lidstaat,
ofwel woont in België en gebruik gemaakt heeft van zijn recht op vrij verkeer van
werknemers of van de vrijheid van vestiging gewaarborgd door het Europees recht,
ofwel valt onder het vrij verkeer van werknemers op grond van een internationaal of
supranationaal verdrag.
Er is uitdrukkelijk bepaald dat als er een verschil bestaat tussen de Nederlandstalige versie en de
anderstalige versie van een document, de Nederlandstalige versie van het document voorrang heeft.
In de Memorie van Toelichting is vermeld dat in de voorrang van de Nederlandstalige versie is
voorzien om een efficiënte en effectieve controle door de inspectie en de bescherming van de
Nederlandse taal in het Nederlands taalgebied te garanderen.
Het Nederlands Taaldecreet werd dus een beetje versoepeld onder druk van Europa. Om een
fundamentele wijziging lijkt het echter niet te gaan. Niettegenstaande dat voorheen niet uitdrukkelijk
was bepaald, stond niets de partijen bij een arbeidsovereenkomst in de weg om aan de in het
Nederlands opgestelde arbeidsovereenkomst een vertaling toe te voegen in de taal van de partijen.
Zo een vertaling had vóór de hier besproken aanpassing van het Nederlands Taaldecreet weliswaar
niet het statuut van “rechtsgeldige versie”, en heeft dat nog steeds niet buiten de hoofdzakelijk
Europese context van het vrij verkeer van werknemers, maar ik betwijfel of dat veel belang heeft in
de praktijk.
Ann Taghon.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 13-14, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
Zie, voor een sociaaljuridische duiding van wat de media dagelijks brengen, ook:
WikiSoc
SoCompact is het e-zine van Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse.
Drie Koningenstraat 3, 9051 Gent/SDW
T: 09/220 82 00 - [email protected] - www.bellaw.be