2.6 Verbonden partijen

2.6 Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Dit zijn onder
andere gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen die een publiek belang behartigen en waarvan de
aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit van de gemeente zijn. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan.
zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel
belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij
failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar
verplichtingen niet nakomt.
Gelijktijdig met deze programmabegroting presenteren wij een nieuwe nota Verbonden partijen, waarin wij ingaan op
ons beleid over de verbonden partijen, welke keuze mogelijkheden er zijn ten aanzien van het soort verbonden partij
en de wijze waarop we sturen op de verbonden partij. De verbonden partijen van de gemeente in 2015 komen hierna
aan de orde
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Doel: Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel een doelmatige en uit een oogpunt van milieuhygiëne
verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen.
Betrokkenen: Alle gemeenten binnen de Provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De bestuursorganen van het openbaar lichaam zijn het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en
de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door en uit de provinciale staten, twee leden
te benoemen door en uit de gemeenteraad van Utrecht (daaronder begrepen de voorzitter van de gemeenteraad), één
vertegenwoordiger per deelnemende gemeente (met uitzondering van de stad Utrecht) te benoemen door en uit de
gemeenteraden, de voorzitter van de gemeenteraad daaronder begrepen.
Financieel belang: De Avalverwijdering Utrecht sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking
van diverse afvalstromen. De kosten worden op basis van de werkelijke aangeboden gewichten bij de deelnemende
gemeenten in rekening gebracht samen met een opslag voor de apparaatskosten. De kosten opgenomen in de
jaarrekening 2012 van de Afvalverwijdering Utrecht zijn vastgesteld op 5,187 miljoen euro (exclusief BTW). De raming
van de kosten voor 2013 in de Verantwoording van de Gemeente Utrecht is 4,924 miljoen euro (exclusief BTW). De
jaarrekening 2013 van de Afvalverwijdering Utrecht wordt vastgesteld in december 2014. Dan is het definitieve cijfer
voor de kosten 2013 ten laste van de Gemeente Utrecht bekend.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 0,0 miljoen euro. Per 31-12-2013 was dit
0,33 miljoen. Dit betreft een bestemmingsreserve, opgebouwd uit diverse niet gebruikte gelden, waaronder
gedeeltelijk het onderhoudsgeld voor de AVU-containers (het onderhoud is goedkoper dan begroot). Formeel mag de
AVU geen eigen vermogen opbouwen. Er wordt daarom gekeken naar manieren waarop dit eigen vermogen kan
worden teruggebracht naar nul. AVU verwacht dit nog dit jaar te realiseren, waardoor het eigen vermogen op 1 januari
2015 nul zal zijn.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Per 31-12-2013 was dit
9,210 miljoen euro. Dit betreft het totaal aan ‘nog te betalen en overige schulden’. Het vreemd vermogen is
opgebouwd uit crediteuren, nog te betalen belastingen, nog te betalen bedragen aan gemeenten en overige schulden.
Gezien deze niet in de begroting voor 2014 en 2015 zijn opgenomen omdat deze op het moment van het tot stand
komen van die begrotingen voor die peildatum nog niet aan de orde zijn, is verwacht vreemd vermogen op 1 januari
2015 nog niet bekend.
Ontwikkeling: De Afvalverwijdering Utrecht fungeert als inkooporganisatie voor de Utrechtse gemeenten. De Gemeente
Utrecht treedt voor een aantal deelstromen als onderaannemer op voor de Afvalverwijdering Utrecht.
1/9
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Doel: De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde
financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de
burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De strategie van de bank is gericht op het behouden van
substantiële marktaandelen en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid. De BNG heeft momenteel
dezelfde kredietwaardigheid als de Nederlandse Staat, namelijk AA+ (volgens Standard en Poor’s).
Betrokkenen: Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en
openbaar nut (publieke sector).
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht heeft geen zetel in het bestuur en de gemeenteraad van Commissarissen van
de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere
helft is in handen van gemeenten, Provincies en een waterschap. De Gemeente Utrecht bezit 763.074 aandelen van
2,50 euro per aandeel (1,38% van het totaal). Ieder jaar keert de bank een dividend uit dat gefixeerd is op een
percentage van de netto winst.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het eigen vermogen per
31 december 2014 was 3.430 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het vreemde vermogen per
1 januari 2014 is 127.753 miljoen euro.
Ontwikkeling: Door de aanhoudende onzekerheden acht de BNG het niet verantwoord om uitspraken te doen over
toekomstige ontwikkelingen.
Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Doel: Het BRU vervult taken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, milieu en de ruimtelijke inpassing daarvan.
Het gaat om taken en vraagstukken die niet 'ophouden' bij de gemeentegrens en daarom samenwerking vereisen
tussen de gemeenten in de regio. De samenwerking in BRU-verband is per 1 januari 2006 gebaseerd op de Wet
gemeenschappelijke regelingen plus (Wgr+). Het BRU is één van de zeven zogenoemde Wgr+ regio's.
Betrokkenen: De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist.
Bestuurlijk belang: Alle BRU-gemeenten zijn vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur. De burgemeester
van Utrecht is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur telt 35 zetels
(inclusief de voorzitter), waarvan tien voor de Gemeente Utrecht. Het dagelijks bestuur telt elf zetels (inclusief de
voorzitter), waarvan er drie voor Utrecht zijn.
Financieel belang: De gemeentelijke afdracht aan het BRU is geregeld via een regiobijdrage. De begroting en afdracht
van deze bijdrage gaat uit van het aantal inwoners. De regiobijdrage was in 2013 3,10 euro per inwoner. De totale
Utrechtse bijdrage 2013 aan het BRU bedroeg daarmee 980.452 euro.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het eigen vermogen per
31 december 2013 is 11,9 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het vreemd vermogen per
31 december 2013 is 3,1 miljoen euro.
Ontwikkeling: In 2011 is de Regionale Agenda 2011-2014 vastgesteld. Deze agenda vormt als het ware het programmaakkoord van het algemeen bestuur van het BRU voor de nieuwe bestuursperiode. Dit is de inhoudelijke focus voor 2014.
Daarnaast heeft BRU te maken met de gevolgen van het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr+). Dit wetsvoorstel zou per 1 januari 2015 in moeten gaan en betekent de opheffing van het huidige
BRU. De wettelijk verplichte taken van de Wgr+ (verkeer/vervoer en de regionale huisvestingsverordening) worden
vervolgens ondergebracht bij de Provincie Utrecht. Op 4 juli 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel met
betrekking tot de afschaffing van de Wgr+ aangenomen. Met de afschaffing van de wet gaan de wettelijk verplichte taken
(op het gebied van Verkeer en Vervoer en de huisvestingsverordening) over naar de Provincie Utrecht. Besluitvorming over
het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. De niet-verplichte regionale samenwerking wordt
vanaf 2015 verder gebracht door de gemeenten zelf onder de noemer 'U10' (Woerden heeft zich aangesloten). Deze
samenwerking wordt telkens getrokken door minimaal twee bestuurlijk trekkers op de thema's Wonen/Ruimtelijke
Ordening, Economie, Sociaal Domein, Energie en mogelijk Verkeer en Vervoer.
2/9
NV REMU-houdster
Doel: Het houden van aandelen in REMU NV (inmiddels verkocht aan Eneco).
Betrokkenen: De gemeenten Utrecht en Amersfoort en de Provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft voor 47,5% een belang in de vennootschap.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het eigen vermogen per
31 december 2013 was 1,4 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het vreemd vermogen per
31 december 2013 was 0,01 miljoen euro.
Ontwikkeling: De vennootschap heeft in 2003 haar aandelen in REMU NV in eigendom overgedragen aan NV Eneco. Aan de
Gemeente Utrecht kan nog een nabetaling plaatsvinden van naar verwachting circa 1,8 miljoen euro, als Eneco zich vóór
31 december 2010 verder had geprivatiseerd. Toch is er nog steeds een belang dat ontbinding op dit moment in de weg
staat. Kort gezegd, de houdstermaatschappij is van oordeel dat Eneco verkoop van het bedrijf voor 31-12-2010 zelf
onmogelijk heeft gemaakt door te procederen tegen de Staat vanwege het splitsgebod van de Staat tussen het distributieen het leveringsbedrijf. Had Eneco voldaan aan het splitsgebod dan was het waarschijnlijk gekomen tot een verkoop van
Eneco of onderdelen van Eneco. Dan was waarschijnlijk de voorwaarde in werking getreden (hoewel er nog een drempel in
zit) en had de gemeente aanspraak kunnen maken op miljoenen door tussenkomst van de houdstermaatschappij. De Hoge
Raad is inmiddels van oordeel dat het splitsgebod door de Staat kon worden opgelegd, maar had hierover vragen gesteld
aan het Europese Hof. In reactie op een aantal door de Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie (HvJ) voorgelegde
prejudiciële vragen heeft het HvJ op 22 oktober 2013 arrest gewezen. Hierbij heeft zij zich beperkt tot de uitspraak dat de
Staat der Nederlanden in principe het recht heeft een regeling van overheidseigendom (het privatiseringsverbod en het
splitsingsverbod) door te voeren. Een dergelijke regeling kan echter het vrije kapitaalverkeer beperken en hiervoor dient de
Staat een rechtvaardigingsgrond aan te voeren. Het HvJ doet hierover echter geen uitspraak en laat de vaststelling hiervan
over aan de nationale rechtsspraak die dit zal moeten onderzoeken. De uitspraak in cassatie van de Hoge Raad wordt niet
eerder dan in de tweede helft van 2014 voorzien. Totdat er duidelijkheid is over de mogelijke verlenging van het recht op
een privatiseringsvergoeding wordt de vennootschap in stand gehouden.
GEM Beheer BV Kanaleneiland
Doel: Bevordering van stedelijke herstructurering, het optreden als beherend vennoot van de commanditaire
vennootschap, het kopen en verkopen van onroerende zaken en het (doen) ontwikkelen, realiseren en (tijdelijk)
beheren van projecten, het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van derden, het
verkrijgen van financiering, het plaatsen van gelden á deposito.
Betrokkenen: Gemeente Utrecht, Mitros Aska Beheer BV, Portaal Holding BV en Proper-Stok Groep BV
Bestuurlijk belang: Aandeelhouders benoemen gezamenlijk de directeur van de vennootschap, die vervolgens moet
opereren binnen het tussen partijen overeengekomen directiereglement.
Financieel belang: De geldstromen lopen via deze vennootschap vanaf de GEM Kanaleneiland CV.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 0,04 miljoen euro
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend.
GEM Kanaleneiland CV
Doel: Bevordering van stedelijke herstructurering, ontwikkeling en realisatie van onroerende zaken in het gebied dat
wordt begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal en het centrumgebied Kanaleneiland, een en ander volgens de op 28
maart 2006 tussen partijen (zie hieronder bij betrokkenen) gesloten samenwerkingsovereenkomst 'Realisatie
Vernieuwingsplan Centrumgebied Kanaleneiland'.
Betrokkenen: De Gemeente Utrecht, stichting Mitros, stichting Portaal en Proper-Stok Groep BV en GEM Beheer BV.
Bestuurlijk belang: De gemeente wordt vertegenwoordigd door de directeur van Utrecht Vernieuwt BV.
Financieel belang: De gemeente heeft net als de overige betrokkenen 1,0 miljoen euro bijgedragen aan het eigen
vermogen.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 4,0 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend.
3/9
Utrecht Vernieuwt BV
Doel: Het als commanditaire vennoot deelnemen in commanditaire vennootschappen dan wel uit andere hoofde
participeren in publiek-private-samenwerkingsverbanden die de herstructureringsopgave van de Gemeente Utrecht ten
doel hebben, het beheren van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het
kopen en verkopen van onroerende zaken, effecten en andere goederen, het (doen) financieren, ook door middel van
het stellen van zekerheden, van andere personen en ondernemingen.
Betrokkenen: De Gemeente Utrecht is 100% aandeelhouder van de BV.
Bestuurlijk belang: Realiseren stedelijke herstructurering, ontwikkelen prachtwijk.
Financieel belang: Via Utrecht Vernieuwt BV participeert de Gemeente Utrecht als stille vennoot in de GEM
Kanaleneiland CV.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 0,018 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend.
Het Utrechts Archief (HUA)
Doel: Het verwerven, bewaren, beheren en ter beschikking stellen van archieven van en over de gemeente en Provincie
Utrecht. Het als modern informatiecentrum voor een breed publiek toegankelijk maken van een collectie archieven,
boeken en beeldmateriaal over Utrecht.
Betrokkenen: De minister van OCW en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling. In 2012 sloot HUA een
dienstverleningsovereenkomst voor vijf jaar met de Provincie Utrecht. De Provincie levert een financiële bijdrage aan
HUA voor het beheer en ter beschikking stellen van de archieven van het provinciaal bestuur. Met de gemeente
Nieuwegein bestaat een dienstverleningsovereenkomst voor de periode 2011-2020.
Bestuurlijk Belang: Het bestuur van HUA bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De
gemeente wijst drie leden van het algemeen bestuur aan, waaronder in ieder geval het lid van het college van B en W
belast met de portefeuille archiefzaken (tevens voorzitter van het algemeen bestuur, thans de burgemeester). Drie
leden van het algemeen bestuur worden aangewezen door de minister van OCW, waaronder in ieder geval de algemene
rijksarchivaris. Het dagelijks bestuur bestaat in de praktijk uit het algemeen bestuur.
Financieel belang: Alle uit deze gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van
inkomsten paritair door het bestuur van de gemeente en de minister gedragen.
De gemeentelijke bijdrage was in 2014 gelijk aan die van 2013 en bedroeg 2,827 miljoen euro. De Gemeente Utrecht
heeft HUA vanaf 2015 een structurele bezuiniging van 100.000 euro opgelegd. Voor 2015 staat er een gemeentelijke
bijdrage van 2.727 miljoen euro in de meerjarenbegroting van HUA. De gemeente en het ministerie van OCW hebben
afgesproken dat de bezuiniging niet paritair bij het Rijk wordt doorgevoerd en dat de bezuiniging niet ten laste mag
gaan van de digitale infrastructuur. Zodra in het project e-depot de kosten van duurzaam en digitaal beheer bekend
zijn zal opnieuw naar de financiering worden gekeken. Tevens wordt op dat moment onderzocht op welke wijze de
pariteit hersteld kan worden.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 1,80 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is (inclusief voorzieningen) 1,74 miljoen euro.
Ontwikkeling: In 2015 werkt HUA aan het bevorderen van het gebruik van de collectie door een steeds grotere en meer
gevarieerde groep gebruikers te betrekken. Daarnaast werkt HUA in samenwerking met de Gemeente Utrecht verder
aan de aansluiting op het landelijke E-depot waardoor ook digitale informatie (digital born) duurzaam beheerd en
ontsloten kan worden. Ook de organisatie wordt in gereedheid gebracht voor het integraal beheer van de collectie en
het E-depot. Tot slot wordt het digitaliseren van veel gevraagde bronnen, het optimaliseren van de website en het
organiseren van exposities verder voortgezet.
Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Doel: De gemeente concentreert de bestuurlijke aandacht voor het buitengebied op het werkgebied van het
recreatieschap Stichtse Groenlanden. Hierbinnen ligt het grootste en directe recreatieve belang voor de inwoners van
de stad. Ook vindt de groei van de stad (Leidsche Rijn) vooral plaats grenzend aan en deels in het werkgebied van dit
schap. Met de groei van dit nieuwe stadsdeel hangt een toenemende behoefde aan recreatie voorzieningen samen
Belangrijke voorzieningen zijn Strijkviertel, Ruigenhoek, Maarsseveense Plassen, Laagraven, Haarzuilens en Haarrijn
(aparte opdracht Stadswerken). Deze zijn voor Utrecht alle van groot belang voor haar inwoners.
Betrokkenen: Gemeentebesturen van Utrecht, Nieuwegein, Maarssen, Woerden, Houten, IJsselstein, Lopik, De Bilt en het
bestuur van de Provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De gemeenten wijzen elk twee leden van het algemeen bestuur aan. Tenminste één van deze leden
dient lid te zijn van het college van B en W. Ook de Provincie wijst twee leden van het algemeen bestuur aan, waarvan
er één lid dient te zijn van het college van gedeputeerde staten. Elk lid heeft een stem. Het algemeen bestuur benoemt
uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur.
4/9
Financieel belang: De bijdrage van de Gemeente Utrecht is in 2014 0,951 miljoen euro en staat daarmee voor een
belang van ongeveer 37% van het exploitatietekort en daarmee de belangrijkste deelnemer. Tweede belangrijke
deelnemer is de Provincie Utrecht (ongeveer 30%).
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 31 december 2015 is 1,905 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 31 december 2015 is 3,991miljoen euro.
Ontwikkelingen: Wieleveldt, Hamlaan (Haarzuilens) en plusplan Ruigenhoek zijn opgeleverd. De verdere ontwikkeling
van nieuwe recreatiegebieden om de stad staat onder druk, omdat het Rijk niet meer bijdraagt aan inrichting,
verwerving en beheer van bestaande en nog te ontwikkelen gebieden. Met het recreatieschap worden in 2014 nieuwe
afspraken gemaakt over de eerdere ingezette versterking van het beheerbudget en de daarbij behorende bijdrage van
Utrecht. Door beperktere ontwikkeling in Haarzuilens en Utrecht West zijn er minder beheerkosten.
Plassenschap Loosdrecht
Doel: De gemeente is deelnemer in het Plassenschap, op uitdrukkelijk verzoek van Provincie en schap. Het
plassengebied is vooral van belang voor het zuidelijke deel, De Strook, waar een belangrijk deel van de Utrechtse
bevolking kan genieten van strand en water. Dit blijkt ook uit de metingen van herkomst van recreanten. Utrecht heeft
een beperkt belang.
Betrokkenen: Gemeentebesturen van Utrecht, Stichtse Vecht, Wijde Meren en het bestuur van de Provincie Utrecht en
Provincie Noord-Holland.
Bestuurlijk belang: De gemeenten wijzen elk één lid van het algemeen bestuur aan uit het college van B en W. Ook de
Provincie wijst een lid aan van het algemeen bestuur aan uit het college van gedeputeerde staten. Elk lid heeft een
stem. Het algemeen bestuur benoemt uit haar midden de leden van het dagelijks bestuur.
Financieel belang: De bijdrage van de Gemeente Utrecht bedraagt een vast bedrag per jaar, van 0,161 miljoen euro,
daarmee ongeveer 12% van het exploitatietekort. De totale begroting van het schap beslaat ongeveer 1,266 miljoen
euro.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 31 december 2015 is 0,455 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 31 december 2015 is 2,231 miljoen euro.
Ontwikkelingen: De financiële positie van het schap is enigszins verbeterd. Wijde Meren en Stichtse Vecht trekken
samen de discussie over hoe het schap verbeterd kan worden.
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Doel: De VRU is belast met taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises.
Daarnaast is de VRU verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg (bestrijding en preventie), de
geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) en bevordert en ondersteunt een adequate voorbereiding van
gemeenten op rampen en crises.
Betrokkenen: Naast Utrecht de 25 omliggende gemeenten uit de Provincie. De Politie Utrecht is aan de Veiligheidsregio
verbonden door een convenant.
Bestuurlijk belang: De Veiligheidsregio is tot stand gebracht door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het
algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De regeling bepaalt dat de
burgemeester van Utrecht voorzitter is van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Financieel belang: De totale bijdrage van de Gemeente Utrecht over 2015 bedraagt 23,430 miljoen euro. Deze bijdrage
is gebaseerd op de door het AB van de VRU vastgestelde Programmabegroting 2015.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het eigen vermogen per
31 december 2013 was 5,422 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het vreemd vermogen per
31 december 2013 was 48,178 miljoen euro.
Ontwikkeling: Op 4 juli 2014 heeft het algemeen bestuur besloten om de financieringssystematiek te wijzigen. Vanaf
2015 wordt de VRU door gemeenten gefinancierd op basis van ijkpuntscores Gemeentefonds. Het nadelig verdeeleffect
voor Utrecht wordt gecompenseerd door inzet van de tweede tranche bezuinigingen en door bezuinigingen in district
Utrecht op repressie. Daarnaast heeft het algemeen bestuur ingestemd met het dekkingsplan 2.0 waarin een nieuwe
verdeling van materieel en personeel is opgenomen als ook een andere inzet op preventie. Tot slot heeft het algemeen
bestuur besloten tot een andere inrichting van de organisatie van de VRU en is opdracht gegeven tot het ontwikkelen
van een visie, in samenspraak met gemeenten, op overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van de repressieve
huisvesting. Het nieuwe Regionale Crisisplan 2014 is in werking getreden op 1 mei 2014. Voor dertien kernfuncties op
het gebied van bevolkingszorg is per 1 mei 2014 een regionaal piket gevormd. Het Regionaal Risicoprofiel en enkele
Utrechtse incidentbestrijdingsplannen worden herzien.
5/9
NV Vitens
Doel: Het maken en verkopen van drinkwater.
Betrokkenen: De Provincies Overijssel, Friesland, Gelderland en Utrecht, evenals een 140-tal gemeenten.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is aandeelhouder en heeft als zodanig stemrecht.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft voor circa 4% een belang in de vennootschap.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend.
Ontwikkeling: Jaarlijks ontvangt de Gemeente Utrecht een vergoeding van circa 1 miljoen euro voor de destijds aan NV
Hydron afgegeven concessie. Vitens heeft de concessie ter discussie gesteld waarover partijen in onderhandeling zijn.
De zaak is inmiddels onder de rechter. Er wordt niet voor het einde van het jaar 2014 een uitspraak verwacht. De
gemeente ontvangt daarnaast een jaarlijkse dividenduitkering als aandeelhouder.
GEM Vleuterweide Beheer BV
Doel: Het ontwikkelen van de VINEX-locatie Vleuterweide ten behoeve van de realisatie van 6.000 woningen,
voorzieningen, kantoren en bedrijfsbestemmingen als Beherend Vennoot van de GEM Vleuterweide CV.
Betrokkenen: De Gemeente Utrecht, AMVEST Woningen A-BV, ASR Vastgoed Ontwikkeling NV, AM Wonen BV en Ballast
Nedam Ontwikkelingsmij BV.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is voor 50% aandeelhouder van de GEM Vleuterweide Beheer BV.
Financieel belang: Het financiële belang in de GEM Vleuterweide Beheer BV is bijna 0,01 miljoen euro.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 0,018 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het vreemd vermogen per
31 december 2013 is 0,169 miljoen euro.
Ontwikkeling: Eind 2002 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In de periode tussen 2003 en 2016 zullen
6.200 woningen worden opgeleverd, 5.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo) kantoren, een winkelcentrum van
13.500 m² bvo, een bedrijventerrein van 58.300 m² en circa 67.000 m² bvo niet-commerciële voorzieningen (scholen,
zorgvoorzieningen, kinderdagverblijven).
GEM Vleuterweide CV
Doel: Het verkrijgen van de voor de ontwikkeling van de VINEX-locatie Vleuterweide benodigde gronden, het bouw- en
woonrijpmaken van de gronden en het vervreemden van de bouwrijp gemaakte kavels ten behoeve van de realisatie
van 6.000 woningen en voorzieningen.
Betrokkenen: De Vleuten-De Meern Zelfstandig BV als Commandiet Gemeente, Terra Landelijke Eigendommen BV als
Commandiet Amvest, Woodpecker Investments BV als Commandiet Fortis/Amev, Amstelland deelnemingen
Grondbedrijf BV als Commandiet AM Wonen BV, Ballast Nedam Vleuterweide BV als Commandiet Ballast Nedam
Ontwikkelingsmij BV, GEM Vleuterweide Beheer BV.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is voor 48% eigenaar van het kapitaal in de GEM Vleuterweide CV.
Financieel belang: Het financieel belang van de gemeente in de GEM Vleuterweide CV is 1,743 miljoen euro.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is14,6 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is niet bekend. Het vreemd vermogen per
31 december 2013 is 0,673 miljoen euro.
Ontwikkeling: Eind 2002 is gestart met de bouw van de eerste woningen. In de periode tussen 2003 en 2016 zullen
6.200 woningen worden opgeleverd, 5.000 m² bedrijfsvloeroppervlak (bvo) kantoren, een winkelcentrum van
13.500 m² bvo, een bedrijventerrein van 58.300 m² en circa 67.000 m² bvo niet-commerciële voorzieningen (scholen,
zorgvoorzieningen, kinderdagverblijven).
UW-Holding BV
Doel: De uitvoering van de taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid (waaronder sociale werkvoorziening).
uitvoering van de taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid (waaronder sociale werkvoorziening).
Betrokkenen: De Gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De Gemeente Utrecht is voor 100% aandeelhouder van de vennootschap en draagt één lid van de
Raad van Commissarissen voor.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft voor een bedrag van 3,9 miljoen euro aan garanties verstrekt.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 1,572 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is 9,89 miljoen euro
Ontwikkeling: Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 stopt de instroom in de Wsw (Wet sociale
werkvoorziening); de doelgroep komt dan in aanmerking voor een bijstandsuitkering en de gemeente begeleidt de
betrokkenen naar werk. Niet alleen voor de gemeente heeft dit grote consequenties, ook voor UW, de huidige
6/9
uitvoerder van de Wsw. De gemeenteraad heeft besloten dat UW een belangrijke rol behoudt bij de toeleiding naar
werk van werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Kadernota, januari 2014). UW is momenteel in
transitie ter voorbereiding op de nabije toekomst.
Coöperatie Wigo4it U.A.
Doel: De behartiging van de stoffelijke belangen van de deelnemende gemeenten opdat de dienstverlening aan burgers
op het brede werkgebied van de diensten werk, inkomen, zorg en inburgering van de deelnemende gemeenten,
evenals de daartoe noodzakelijke handhaving, continu kan verbeteren en de effectiviteit en doelmatigheid kan worden
vergroot.
Betrokkenen: Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam en Gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De wethouder Werk en Inkomen vertegenwoordigt de Gemeente Utrecht in de ledenvergadering en
de integraal resultaatverantwoordelijk manager Werk en Inkomen is bestuurslid.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht heeft een entreegeld gestort van 0,025 miljoen euro. Bij uittreding uit de
coöperatie kan de Gemeente Utrecht onder bepaalde voorwaarden worden verplicht een vergoeding te betalen
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 3,302 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is 5,145 miljoen euro.
Ontwikkeling: Mede ingegeven door de grote wetswijzigingen is het beleid gericht op vernieuwing van ICTinfrastructuur met een forse investeringsplanning.
CV Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West
BV Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Noord West
Doel: Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de Gemeente Utrecht met het oog op
verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, evenals het verkrijgen,
vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten
waaraan deze zijn onderworpen en ten slotte alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische
ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg.
Betrokkenen: Mitros en Gemeente Utrecht.
Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken. Verbeteren economische ontwikkeling in de wijk en meer
specifiek de Amsterdamsestraatweg. In de gemeenteraad van commissarissen hebben Mitros en de Gemeente Utrecht
elk één stem.
Financieel belang: Mitros en de Gemeente Utrecht hebben elk 1,566 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen
van de CV. Mitros en de Gemeente Utrecht hebben elk 0,009 miljoen euro bijgedragen aan het eigen vermogen van de
BV.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per januari 2015 is 3,2 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is 0.3 miljoen euro.
Ontwikkeling: De WOM verzorgt het onderhoud en int de huren. In 2015 zal het in 2014 verworven pand worden
herontwikkeld. In 2015 zullen een aantal panden worden opgeknapt en zal een pand verworven worden die bijdraagt
aan het realiseren van de doelstelling van de WOM.
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV
Doel: Beoogt de economische structuur en leefbaarheid van de wijk Lombok te versterken. Door middel van het
aankopen, opknappen en verhuren van panden aan geschikte ondernemers in de juiste branches wordt dit
gerealiseerd.
Betrokkenen: Naast de Gemeente Utrecht zijn betrokken als aandeelhouders BoEx, Rabobank Utrecht en omgeving,
Stichting Mitros, aannemingsbedrijf R. Middelkoop BV, E. van Rossum Beheer Utrecht BV.
Bestuurlijk belang: De wethouder Economische Zaken is namens de Gemeente Utrecht de grootaandeelhouder in de
vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht bezit 95% van de aandelen. Deze zijn destijds verkregen door inzet van
Europese subsidie
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 2.397 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is 2.123 miljoen euro.
Ontwikkeling: Het beschikbare kapitaal van de WOM is besteed aan de aankoop van panden. Om verdere aankoop van
panden en daarmee verdere realisatie van de doelstellingen mogelijk te maken is enkele jaren geleden besloten om op
basis van het eigen vermogen ook vreemd aan te trekken. Hierdoor is het vreemd vermogen toegenomen.
NV Maatschappij tot Stadsherstel Utrecht
7/9
Doel: De doelstelling van de NV is het restaureren en exploiteren van monumentale panden en complexen in de
Provincie Utrecht.
Betrokkenen: Er zijn 157 aandeelhouders, waarvan 70% financiële instellingen. De Gemeente Utrecht is een van de
grotere aandeelhouders.
Bestuurlijk belang: De instandhouding van (beschermde) monumenten is van belang voor Utrecht als grote
monumentenstad. De NV richt zich met haar doelstelling vooral op de minder courante objecten die voor commerciële
partijen minder interessant zijn. De NV bezit naast een aantal individuele panden complexen als de Zeven Steegjes, het
Doelenhuiscomplex, de voormalige brandweerpanden en het complex van molen De Ster.
Financieel belang: De Gemeente Utrecht bezit voor 0,9 miljoen euro aan aandelen in de NV. Het dividend bedraagt 5%
per jaar. Dit dividend wordt gebruikt voor de rentekosten van het ten laste van het leningsfonds ingebrachte
aandelenkapitaal.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 12,8 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is 17,5 miljoen euro.
Ontwikkeling: De verhuurdersheffing voor haar bezit aan sociale huurwoningen bedraagt in 2014 circa 0,12 miljoen
euro. De hoogte hiervan is nog afhankelijk van de definitieve vaststelling Wet waardering onroerende zaken (Woz)waarden 2014.
GGD regio Utrecht (GGDrU)
Doel: De GGD regio Utrecht beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van ruim 1,2 miljoen inwoners van
26 Utrechtse gemeenten in de Provincie Utrecht, waaronder Gemeente Utrecht, door risico’s voor de gezondheid te
signaleren, te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen.
Betrokkenen: 26 gemeenten in de Provincie Utrecht.
Bestuurlijk belang: De wethouder Volksgezondheid vertegenwoordigt Gemeente Utrecht in het algemeen bestuur van
de GGDrU. Er is sprake van verlengd openbaar bestuur. Alle deelnemers hebben invloed op datgene dat uitgevoerd
wordt door de GGD regio Utrecht en bij afwijkingen dan wel investeringen regelen deelnemers goedkeuring via hun
eigen gemeentebestuur.
Financieel belang: De GGDrU voert voor de Gemeente Utrecht (op basis van de Wet Publieke Gezondheid) enkele taken
uit op het gebied van Volksgezondheid (infectieziektebestrijding, reizigerszorg, medische milieukunde, curatieve SOA
en TBC-bestrijding). In de concept begroting 2015 van de GGDrU is voor de taakuitvoering ten behoeve van de
Gemeente Utrecht een bedrag opgenomen groot 1,336 miljoen euro.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 1,5 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 (inclusief voorzieningen) is 11,0 miljoen euro
Ontwikkeling: De wet Publieke Gezondheid schrijft voor dat er één regionale gezondheidsdienst is op het niveau van
de Veiligheidsregio. De GGDrU voert sinds 1 januari 2014 een aantal in de wet omschreven taken uit voor de Gemeente
Utrecht. Het gaat bijvoorbeeld om infectieziektebestrijding en tuberculosebestrijding.
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Doel: De RUD Utrecht is per 1 juli 2014 operationeel en voert de taken uit die zijn overgedragen van gemeenten op het
gebied van milieu vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ze staat voor het waarborgen en ontwikkelen van een
gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Aan opdrachtgevers wordt doelgericht maatwerk geleverd, op tijd en van
een passende prijs/kwaliteitsverhouding.
Betrokkenen: De Provincie Utrecht en 11 gemeenten, te weten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden,
Soest, Woudenberg, Utrecht, Lopik, Houten en Nieuwegein.
Bestuurlijk belang: De RUD is een openbaar lichaam in de zin van de wet gemeenschappelijke regelingen en heeft een
algemeen bestuur dat aan het hoofd van deze omgevingsdienst staat, bestaande uit de voorzitter en leden. De colleges
van burgemeester en wethouders van de gemeenten wijzen ieder uit hun midden één lid en één plaatsvervangend lid
van het algemeen bestuur aan. Daarnaast heeft de RUD een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter en daarnaast
bestaande uit ten minste twee en ten hoogste vier leden waaronder een plaatsvervangend voorzitter.
Financieel belang: Vanaf 2015 ontvangt de RUD jaarlijks 1,2 miljoen euro van Gemeente Utrecht en dat is gebaseerd op
de taken die bij de start in 2014 door de gemeente zijn ingebracht. De bijdrage is opgenomen in de door het
Algemeen Bestuur van de RUD vastgestelde begroting. Daarin is bepaald dat deze bijdrage tot en met 2017
ongewijzigd blijft. Voor de financiering vanaf 2017 wordt gedacht aan een gedifferentieerd model, waarbij de
gemeentelijke bijdrage zoveel als mogelijk op basis van input- en outputindicatoren wordt bepaald.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 0,3 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is 0,0 miljoen euro.
Ontwikkeling: De RUD wil de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de regio Utrecht verbeteren.
Op hoofdlijnen betreft het opstellen van Wabo-vergunningen, onderdeel milieu voor alle conform de wet milieubeheer
8/9
vergunningplichtige bedrijven, het behandelen en accepteren van meldingen en het houden van toezicht en
handhaving op bedrijven die onder de wet milieubeheer vallen. Daarnaast voert men taken uit binnen de Wet
bodembescherming en nog een aantal kleinere natuur en milieuwetten. De RUD is in de eerste fase van het
wordingsproces in 2014 met 11 gemeenten en de Provincie gestart. Het uiteindelijke doel is dat alle 26 gemeenten in
de Provincie gaan deelnemen.
Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap (BGHU)
Doel: Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency samen
te werken bij de beleidsvoorbereiding, heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke
belastingen, evenals bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van
vastgoedinformatie.
Betrokkenen: Hoogheemraadschap de Stichtse Landen, Gemeente de Bilt.
Bestuurlijk belang: Alle BGHU gemeenten en het hoogheemraadschap Stichtse landen zijn vertegenwoordigd in het
dagelijks en algemeen bestuur. Besluitvorming gaat op basis van meerderheid van stemmen. De Gemeente Utrecht
heeft de meerderheid van stemmen.
Financieel belang: De BGHU voert voor de Gemeente Utrecht de belastingen uit. In de begroting 2015 van de BGHU is
een bedrag van 7,4 miljoen euro opgenomen voor de Gemeente Utrecht.
Eigen vermogen: Het verwacht eigen vermogen per 1 januari 2015 is 0,0 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Het verwacht vreemd vermogen per 1 januari 2015 is 6,8 miljoen euro.
Ontwikkeling: De BGHU is per 1 januari 2014 gestart met als founding fathers de Gemeente Utrecht en de Bilt en het
Hoogheemraadschap. Naar verwachting zullen de gemeenten Houten, Nieuwegein, Bunnik, Lopik en Zeist per 1 januari
2015 toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Verwacht wordt dat de wet op de gemeenschappelijke regelingen
zal worden gewijzigd, wat ook zal leiden tot aanpassingen in de bestuursstructuur. De komende jaren zullen door
deze schaalvergroting efficiencyvoordelen worden behaald.
Vereniging parkmanagement De Wetering- Haarrijn
Doel: De doelstelling van de vereniging is een hoogwaardige en duurzame ontwikkeling van de kantorenlocatie en
bedrijventerrein De Wetering- Haarrijn. Daarnaast is de vereniging verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren
van het werkgebied en het treffen en bewaken van de nakoming van regels met betrekking het gebruik ervan.
Betrokkenen: Gewoon lid van de vereniging kunnen zijn erfpachters, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
Elk lidmaatschapsrecht is gebonden aan een zakelijk recht van een perceel grond gelegen binnen het werkgebied
Bestuurlijk belang: De gemeente is bijzonder lid met 20% van het stemrecht.
Financieel belang: De gemeente is middels een contract met de vereniging verplicht jaarlijks een vastgesteld bedrag
voor het onderhoud van het openbaar gedeelte aan de vereniging te betalen. Het contract loopt 6 juni 2016.
Eigen vermogen: Het verwachte eigen vermogen per 1 januari 2015 is 0,2 miljoen euro.
Vreemd vermogen: Er is geen vreemd vermogen aangetrokken.
Ontwikkeling: Het beheer van het gebiedsonderdeel Haarrijn is nog niet overgedragen aan de vereniging
parkmanagment omdat zich er slechts een bedrijf heeft gevestigd.
9/9