Rode draad: muziek Management, media, horeca

RODE DRAAD:
MUZIEK
Foto: Harry ten Klooster
!"#$%&'()*)+,-./-0
Marijke Mosterman
Management, media, horeca, logistiek, planning, muziek, radiopresentatie: Rob Dokter
beoefende in zijn leven de meest uiteenlopende takken van sport. Op een gegeven moment
bezat hij zelfs een restaurant en zalencentrum, waar hij gasten en artiesten uit de
wijde en soms ook internationale omgeving ontving. Nu is hij eindredacteur radio en tv
en radioprogrammamaker bij de Zwolse lokale omroep RTV Zoo. Hij droomt van een eigen
klein kunstcafeetje waar grote artiesten optreden. ‘Dat bijvoorbeeld de Eagles na een
groot concert elders in Nederland zeggen: “We gaan nog even bij die gekke Dokter een
akoestisch miniconcertje geven om bij te komen”’.
!
!"#$%&'(')%('*&!!+,%)-',%-)%'')%*'./,'%&-0)1%233*%
433,%3&$%/',%53*'%6-46347%8-0%-$%-'23)9%(3)%,533&:%
32"3./,')1%233*%9'%9'*,-')%!)4'&;<<')%"&'(')%;-,7%
=)%/',%"'4!)%3&&'233&%(*-0%*;$,-4>%[email protected]!'-')1%/;,A
,')%"!;5')1%(!',"3&&')%!+%/',%+&'-)B%-<%/'"%'')%
RQGHUQHPHQGHHQÀMQHMHXJGJHKDG·YHUWHOW5RE¶:H
$+''&9')%3&,-09%";-,')7%C'%5!!)9')%-)%'')%5-0<%-)%33)"!;51%
533*9!!*%'*%(''&%3(!),;*')%,'%"'&'(')%(-'&')7%C'%5'*9')%4'A
(3)4')%4')!2')%9!!*%3)9'*'%/;,,')"!;5'*$%')%5'%233<,')%
'')%<''*%'')%!)9'*4*!)9$'%/;,%"-0%'')%"!;5+&33,$7%D'(')$A
4'(33*&-0<7%E!')%5'%9'%";&&9!6'*%$,''9$%9-./,'*"-0%/!!*9')%
<!2')1%"'$&!,')%5'%,!./%233*%"!(')4*!)9$%,'%<*;-+')7%F'%
";&&9!6'*./3;::';*%$./*!<%6-./%,'%+&',,'*1%53,%53$%9-'%23)%
<5339G#%@!"%9!!*&-'+%$+'&')9'*5-0$%9'%&34'*'%$./!!&1%$&3349'%
(!!*%9'%/3(!%')%4-)4%)33*%9'%H./!!&%(!!*%I!;*)3&-$,-'<%-)%J32A
+')%!293,%/-0%)-<$%3)9'*$%<!)%"'9')<')7%?8',%53$%4'6'&&-41%
-<%9''9%')%*'4'&9'%(3)%3&&'$1%5'%"!;59')%:''$,')1%*;-29')%
9'%,*!'+%!+1%$&-'+')%'')%+33*%;;*%!+%9'%4*!)9%')%4-)4')%93)%
QDDUVFKRRO'DWZDUHQGDQQLHWGHÀWVWHOHVVHQGLHMHYROJGH
K<%9')<%!!<%93,%-<%933*!2%9'%+*!+'9';$'%)-',%/33&9'7%E'(''&%
33)93./,%(!!*%9'%)'(')63<')%3&$%/',%53*'7#%8-0%<!!$%'*(!!*%
3&$)!4%6-0)%(5!A9-+&!23%,'%/3&')%')%"-))')%'')%033*%9''9%/-0%
$,33,$'L32')7%?F33*)3%/'"%-<%/'3!%4'+*!"''*91%233*%!!<%933*%
4-)4%/',%2-$%!+%9'%"-0(3<<')%9-'%2'%/'&'233&%)-',%-),'*'$A
$''*9')7%I'%2!'$,%<;))')%!+9*';)')%53,%'')%3)9'*%!!-,%3&$%
533*/'-9%"'+33&9'7%E037%F33*%634%-<%/',%);,%)-',%(3)%-)7#%@!"%
"'$&!!,%33)%/',%5'*<%,'%433)%')%/-0%<532%"-0%M&;<!)%,'*'./,1%
-)%9'%+&;-2(''A-)9;$,*-'7
"#$%%&'()%&*%+,-&%&
!"#
?K)%9'%3(!)9;*')%(!&49'%-<%!+&'-9-)4')%!+%/',%4'"-'9%(3)%&!4-$A
,-'<1%23)34'2'),%')%/!4'*'%"'9*-0:$<;)9'7%N3);-,%5'*<%&'*')%
43:%2'%/',%2''$,'%&''*+&'6-'*7%F3)%9!'%0'%/',%'*4')$%(!!*7%K<%
/'"%'*%/''&%(''&%4'&''*97#%@!"%<&!2%!+%')%3&%!+%0!)4'%&'':,-09%
/39%/-0%2',%'')%2-&0!')')";94',%9'%4'/'&'%('*3),5!!*9'&-0<A
/'-9%!('*%/',%-),'*)3,-!)3&'%<*3,,')A%')%+3&&',$4'"';*')%(3)%
/',%"'9*-0:7%?O+%'')%4'4'(')%2!2'),1%-<%5'*<,'%'*%'')%033*%
!:%3./,1%<*''4%-<%!)')-4/'-9%2',%9'%9-*'.,';*7%P;,!*-,'-,$4'A
(!'&-4/'-9%&!!+,%5'&%3&$%'')%*!9'%9*339%9!!*%2-0)%Q93$'-)R%')%
3&$%-<%(-)9%93,%-<%!)/';$%"'0'4')9%5!*91%93)%"')%-<%5'47%=)%
93,%4'"';*9'%,!')7%E'4')5!!*9-4%6!;%-<%/',%2-$$./-')%3)9'*$%
33)4'+3<,%/'""')1%233*%031%-<%53$%0!)4%')%2-$$./-')%5'&%53,%
*'.3&.-,*3),7#%8-0%4-)4%J-*"S%$./!!)233<$S$,'2')%('*<!+')7%
?E!')%5'*9%-<%4'"'&9%9!!*%/',%;-,6')9";*'3;%2',%9'%(*334%!:%
-<%)-',%"-0%'')%,3+-0,:3"*-'<%9'%+*!9;.,-'+&3))-)4%5-&9'%9!')7%
8',%<&-<,'%(3)3:%/',%''*$,'%2!2'),7%=)%'*%(-'&%)!43&%53,%,'%
+&3))')1%2',%,5''%+&!'4')1%3./,%23./-)'$1%/!)9'*9%<53&-,'-A
,')%-)%4'2-99'&9%,-')%<&';*')1%533*(3)%(-0:%!:%6'$%<&';*')%-)%
('*$./-&&')9'%"*''9,'$7%=)%93)%53$%0'%)!4%)-',%<&33*1%53),%93)%
2!'$,%"'+33&9%5!*9')%!:%'*%0;,'%!:%:!32%!)9'*%9'%,3+-0,')%
<5321%9'%"3.<-)4%5!*9,%93,%4')!'297%8',%53$%/''&%&';<1%/',%
53$%'')%<&'-)%"'9*-0:1%533*9!!*%-<%(''&%.!),3.,')%/39%2',%
3&&'%4'&'9'*')%,!,%')%2',%9'%<&3),')%-)%/''&%T'9'*&3)9%,!'7%
O!<%933*%&''*9'%-<%(''&7%K<%/'"%-)%9'%&!!+%9'*%03*')%'')%$!!*,%
/'&-.!+,'*(-'5%!),5-<<'&91%533*9!!*%-<%$)'&%!('*6-./,%/'"%
')%9'%/!!:9A%(3)%9'%"-063<')%5'',%,'%$./'-9')7%K<%6-'%$)'&%
GHURGHGUDDG+HWZDVHHQÀMQHEDDQZDDULNYDDNGRRUGH
2!!-'%U3$,')"*!'<'*+!&9'*1%9'%!;9$,'%+!&9'*%(3)%T'9'*&3)91%
KHHQÀHWVWH·
.#/%&+,%*0#12
U33*%@!"%"'$&!!,%,!./%6-0)%"&-<%,'%('*"*'9')7%?I'%9')<,%3&,-09%
93,%0'%0'%<;),%('*"','*')7%P./,'*3:%"'<'<')%/39%-<%4'5!!)%
"-0%9'%,3+-0,:3"*-'<%2!',')%"&-0(')1%233*%-<%"'$&!!,%/!!:9%
&!4-$,-'<%,'%5!*9')%"-0%'')%4*!!,%"!;523,'*-3&').!).'*)7%V'%
5-&9')%'')%:*-$$'%5-)9%9!!*%/',%"'9*-0:1%2',%'')%2')$'&-0<'%
33)+3<1%')%-<%93./,%93,%-<%933*%5'&%4'$./-<,%(!!*%53$7%8',%
53$%'')%"33)%(3)%)'4')/!)9'*9%4;&9')%+'*%5''<%')%93,%(!)9%
-<%9'$,-09$%/''&%(''&7%U33*%/',%"&''<%)-',%'./,%2-0)%9-)47%K<%
/39%/',%4'(!'&%93,%-<%'')%<;)$,0'%63,%!+%,'%(!'*')1%'')%*!&%
$+''&9'7%K<%<!)%/',%5'&%33)1%233*%/',%4-)4%)-',%(3)6'&:$+*'A
<')9%!293,%/',%)-',%"-0%2'%+3$,'7#%O)9'*,;$$')%53$%@!"%3&,-09%
"'6-4%2',%2;6-'<W%/-0%$+''&9'%4-,33*%')%6!)4%-)%9'%"3)9%X!!,A
&'47%?H!;,/'*)%*!.<1%.!;),*S1%"&;'$1%93,%53$%!)6'%2;6-'<7%C'%
,*39')%9'$,-09$%)!4%5'&%'')$%!+%')%6!%<532%-<%-)%33)*3<-)4%
2',%,*!;"39!;*%Y'*3*9%X;-$23)%-)%H,'')5-0<%2',%5-'%5'%T'A
9'*&3)9$,3&-4'%9-)4')%9'9')7%N-3%/'2%<532%-<%-)%H,'3</!;$'%
F'%C-,,'%M33*9')%-)%H,'')5-0<%,'*'./,7%E!')%-<%/!!*9'%93,%/',%
.'),*;2%('*<!./,%5'*91%"'$&!!,%-<%'*-)%,'%$,3++')7%P&/!'5'&%
5'%<'-/3*9%5'*<,')1%-$%/',%)3%9*-'%033*%/'&33$%!+%'')%9'"3.&'%
;-,4'&!+')7%O!<%2-0)%/;5'&-0<%/-'&9%4'')%$,3)97%U-0)%(*!;5%
"'$&!!,%2',%!)6'%9*-'%6!!)$%(3)%9'$,-09$%6'(')1%)'4')%')%
'&:%033*%,'%('*,*'<<')7%8',%<532%(!!*%2-0%3&$%9!)9'*$&34%"-0%
/'&9'*'%/'2'&1%-<%/39%/',%'*%2!'-&-0<%2''7%U33*%!+%'')%4'A
4'(')%2!2'),%/'"%-<%/',%3./,'*%2'%4'&3,')%')%"')%-<%('*9'*%
4'433)7%P&/!'5'&%-<%'*%)!4%3&,-09%&3$,%(3)%63&%/!;9')%93,%-<%/',%
4*!!,$,'%9''&%(3)%9'%0';49%(3)%2-0)%<-)9'*')%4'2-$,%/'"7%F-'%
<&'-)'%934'&-0<$'%9-)4',0'$%233<%0'%)-',%2''7%
[email protected]=Z23436-)'7)&%[[
<&#$4'$&&($,0*#&:$!4&+&:$91"0#&$284)$!4&$42$3&&(&&3$34=($
24'#$4(.$?4&$284)$204=,$42$(**4#$3&&0$,&78)!.$C2$!&(2$!"#$7&&)$
,&'5%&4!&($7"!&0'$!4#$1&)$98))&($%&02&((&(.$/""0$,*&!.$$C2$
%&@$%&#$(*,$&&($#4=!=&$7*),&%*8!&($3&#$%&#[email protected]&!04=-:$3""0$
84#&4(!&)4=2$1"'$%&#$(4&#$3&&0$#&$!*&(.$C2$1"'$""($%&#$1&02$*-$
42$')4&+.$L&$%"!!&([email protected]=7**[email protected]&&)!$("$!&$5"0("7")$*3$74&0$880$;'$
("5%#'$!&$9"")$'5%**($&($!"($3*&'#&($1&$*3$9&7&($880$1&&0$
*+$*3$7**[email protected]&0&4!4(,&($7**0$&&($-"34)4&-&&'#$#&$#0&--&(.$?"#$
1"'$(4&#$7*)$#&$%*8!&(.;
!"#$%&'((#&)*+,,"
A"$%&#$-"4))4''&3&(#$,4(,$M*@[email protected]=$6A6$""($!&$')",.$>N&1**($
+"22&#=&'$*+,**4&($4($!&$'*0#&04(,:$42$1"'$(4&#$%&#$#O+&$
Foto: Harry ten Klooster
!"#$%&#$'(&)$*+,"-.$/""0$!"#$1&02$)",$3&$(4&#$&5%#.$6*&($42$
7&0#0*2$7**0'+&)!&$42$""($!&$#&"3)&4!&0'$!"#$42$**4#$1&)$#&08,$
9*8$2*3&(:$3""0$!"($4($%8($-8(5#4&.;$<4=$,4(,$""($!&$')",$
")'$,0*&+')&4!&0$4($&&($-"03"5&8#4'5%&$,0**#%"(!&).$>?""0("$
1&0!$3&$&&($7"'#&[email protected]""($""(,&@*!&([email protected]=$6A6:$")'$#&"3)&4!&0B$
34=($7**0'+&))4(,$21"3$84#.$C(34!!&)'$1"'$34=($34!!&)'#&$
9**($*+$7&09*&2$7"($34=($&[email protected]=$3&$2*3&($1*(&(.$<4=$%&&-#$
E??FAGH:$&&($'#**0(4'$4($%&#$"8#4'#4'5%&$'+&5#083.$<&#$)&&2$
3&$%&#[email protected]&'#&$*3$!45%#@4=$94=($'5%**)$#&$1*(&(:$!8'$#*&([email protected]&($
42$7"(84#$H#&&(14=2$1&&0$(""0$I1*))&$7&0%84'!.$<&#$1"'$"-$&($
#*&$3*&4)4=2:$3""0$%&#$,4(,$,*&!.$<4=$%&&-#$74&0$=""[email protected]=$3&$
,&1**(!.$<4=$4'$(8$JK$&($94&$42$%&3$(*,$9&)!&($*+$!&$&&($*-$
"(!&0&$3"(4&0.$C2$!&(2$!"#$%4=$9*&2&(!&$4'$&($42$)""#$%&3$%&&)$
@&18'#$,""(.$<4=$1**(#[email protected]&,&)&4!$4(34!!&)'.;
!""#$%&&'#
1&*.!2!.3+45467."68.4)9:5)*'.;<+-=664*>.?&&4.:)@.<46=A95)+B
<-&**+4.8)@.++*.9)-)*=+486A?+4.?+4=>.++*.8+=4)@C.%+5.%++4.
=&*.:6*=+4=.%+=+?+47+4D,.EF5&<D'+?)@D.:+8.)7.=&&4.++*.*)+A?.
<-&**)*'DGD5++%.'+H%<-+%+*5++4=,.I&5.?&D.++*.(+*A?D-6B
<+*=.3+4&*=+4)*'D<469+D,.J7.%6+D5.:++-.3++-.(+-C.A)53)*=+*.+*.
A)5+)*=+-)@7.8+'6*.:+5.5+.-6<+*,.K&&4.6<.++*.'+'+3+*.%6%+*5.
:&&-=+.=&[email protected]&4+*-&*'.%&&4.=6648ACC+-+*.%+.)*,.J7.:+4)**+4.
%+.=&5.)7.46*=.=+.7+4D5.)*.LM/M.++*.7++4.*&&4.=+.8+=4)@CD&45D.
')*'.6%.5+.63+4-+''+*.?&5.)7.%+5.%)@*.%6+:+)=.%6+D5.=6+*,.
N+.D9:467.+43&*.:6+.)7.+48)@.(&5.+*.&=3)D++4=+.%+.6%.=)4+95.
5+.D56<<+*,.K&&4.)7.8+*.*6'.++*.:&[email protected]&&4.=664'+'&&*,.O<.++*.
'+'+3+*.%6%+*5.:&=.)7.+9:5.:+5.'+36+-.=&5.)7.&-D.+*)'+.(&5.
5+.54+77+*.&&*.++*.=66=.<&&4=>.+*.56+*.+4.6<.++*.'+'+3+*.
%6%+*5.?++4.++*.&CD<4&&7.*)+5.*&'+76%+*.?+4=>.8+*.)7.*&&4.
:A)D.'+'&&*,.J7.?&D.6<,.P+5.?&D.'+7-&<5,.J7.:&=.++*.')'&*5)B
D9:+.8A4*B6A5,.I+.8+=4)@CD&45D.?&D.=AD.:+-+%&&-.*)+5.3+48&&D=,.
2&.++*.()+75+?+5<+4)6=+.8+*.)7.6*5D-&'+*,Q.
(")*'*$+'&,-.
K+5.8+:A-<.3&*.34)@?)--)'+4D?+47.36*=."68.()9:(+-C.6<*)+A?.
A)5,.R#+4D5.8+*.)7.++*.5)@=-&*'.<&455)%+.767.'+?++D5.8)@.++*.
D69)&&-B9A-5A4+-+.3+4+*)')*'.+*.=&&4*&.7?&%.)7.8)@.=+.-67&-+.
6%46+<."!1.N66.5+4+9:5,.J7.:+8.:+5.?+7+-)@7D.%A()+7<46B
'4&%%&.SI675+4TU.6<.=+.4&=)6>.)7.8+*.+)*=4+=&95+A4.4&=)6.+*.
53.+*.)7.8+*.D5&'+8+'+-+)=+4,.O*'+-6C+-)@7.-+A7.6%.5+.=6+*>.
:+5.'++C5.:++-.3++-.36-=6+*)*',.J7.:66<.=&5.)7.:)+4.A)5+)*=+-)@7.
++*.3&D5+.8&&*.7&*.74)@'+*,[email protected]+>.)7.:+8.*66)5.++*.+9:5+.
-66<8&&*.'+:&=>.)7.:+8.3&*.&--+D.'+=&&*>.3&*.:66'.565.-&&'.
+*.)7.8+*.3&*.&--+.%&475+*.5:A)D,Q."68.:++C5.()@*.:+-+.-+3+*.
-&*'.=664'+(+5.+*.&--+D.&&*'+<&75,.EJ7.:+8.*66)5.+9:5.-&*'.
'++*.?+47.+*.'++*.3664A)5()9:5+*.'+:&=,.J7.8+*.+4.=&*.667.
3&*.63+45A)'=.=&5.+4.++*.:6'+4+.74&9:5.)D.=)+.&--+D.D5AA45,.J7.
8+*.%+.=&&4.=+.-&&[email protected]&4+*.:++-.+4'.)*.'&&*.3+4=)+<+*.+*.
-++D.+4.3++-.63+4,Q.16-'+*D."68.%6+5.+4.?+-.=+'+-)@7.)+5D.()@*,.
E2)+%&*=.%&&75.%)@.?)@D.=&5.=+.=)*'+*.56+3&--)'.(6.-6<+*.&-D.
(+.-6<+*,.F)%<+-.36648++-=W.%)@*.34)+*=)*.?&&4.)7.*A.&9:[email protected]&&4.
++*.-&54+-&5)+.%++.:+8>.?&D.:++-.+4'.()+7,.N+.:&=.++*.364%.
3&*.7&*7+4.)*.:&&4.4A'>.(+.%6+D5.++*.(++4.(?&4+.6<+4&5)+.+*.
++*.9:+%67AA4.6*=+4'&&*,.I&5.'+8+A4=+.&--+%&&-.)*.X46*)*B
'+*,.O<.=&5.%6%+*5.D5A=++4=+.%)@*.(66*.=&&4.+*.:&=.+4.++*.
7&%+4,.J*.<-&&5D.3&*.++*.=AA4.:65+-.5+.86+7+*>.76*.)7.8)@.:+%.
8-)@3+*,.I&5.7&*.'++*.56+3&-.()@*,.O67.*)+5.=&5.)7.)*.=)+.5)@=.
=664.%)@*.8A4*B6A5.5:A)D.(&5>.?&&4=664.)7.:&&4.=&'+-)@7D.76*.
8+'+-+)=+*,.J7.'+-66C.+9:5.)*.=)+.:6'+4+.74&9:5.=)+.&--+D.8+B
<&&-5,.X+-A77)'.)D.:+5.&--+%&&-.'6+=.'+'&&*.%+5.%)@*.34)+*=)*>.
:+5.'&&5.D5++=D.8+5+4,Q
/0123
V&5.3664.8&&*."68.667.:&=>.&-5)@=.8-++C.:)@.8+()'.%+5.()@*.
%A()+7,.EO*(+.8&*=.Y665-+'.8+D5&&5.=)[email protected]&&[email protected]&&4,.V+.
54+=+*.8)@*&.*)+5.%++4.6<>.=&5.?&D.-&D5)'.3&*?+'+.=+.()+75+.
3&*.%)@*.34)+*=)*>.+*.++*.3&*.=+.&*=+4+.8&*=-+=+*.(&5.)*.++*.
D6645'+-)@7+.D)5A&5)+,.K&&4.?+.:+88+*.&-5)@=.?+-.'+<468++4=.
6%.++*%&&-.<+4.5?++.?+7+*.5+.8-)@3+*.6+C+*+*,Q."68.D9:4)@C5.
(+-C.%A()+7,.E#+*.3&*.%)@*.+)'+*.*A%%+4D.S#[<&58-A+DU.3&*.
%)@*.++4D5+.9=.)D.)*.;%+4)7&.5?++%&&-.'+963+4=,.I664.\&*&%&.
"+=.6<.()@*.9=.S]:6)9+.YA=DU.+*.=664."6**G.#--)65.6<.()@*.9=.
SP+<U,Q.O67.D<++-5.Y665-+'.6<.++*.+)'+*.%&*)+4.963+4D,.EV+.
<&DD+*.&--+D.&&*.6*(+.+)'+*.D5)@-.&&*,.P+5.-)+CD5.D<++-.)7.&76+DB
5)D9:>.=&*.74)@'[email protected]+.++*.CA*=&%+*5++-.&*=+4.'+-A)=.=&*.%+5.
+-+754)D9:+.')5&&4>.?&4%+4>.8+()+-=+4,.J7.:+8.3++-.'465+.3664B
8++-=+*W.^6:**G.]&D:.D5&&5.863+*&&*>.=&*.:[email protected]+.=+.!+[&&*D+.
%A()+7.%+5.^+44G.^+CC.V&-7+4>."AD5G.V)+4>.V)--G.2+-D6*>.V&G-6*.
^+**)*'D.+*.8&*=D.&-D.]4++=+*9+.]-+&4?&5+4."+3)3&->.:+5.-&B
5+4+.D6-6?+47.3&*.^6:*.$6'+45G>.#*'+-D+.8&*=D.&-D.K&59:86[.+*.
F54&G.]&5D>.:+5.)D.:++-.84++=,.#*.=&&48)@.8+*.)7.&-5)@=.:++-.'+B
)*5+4+DD++4=.'+?++D5.)*.=+.4665D.3&*.=+.%A()+7W.?)+.:++C5.?&5.
'+%&&75,.O<.=)+.%&*)+4.:+8.)7.=A)(+*=+*.-<QD.3+4(&%+-=.)*.=+.
-66<[email protected]&4+*,.^+.6*5=+75.=&5.^+44G.^+CC.V&-7+4.=+.D9:4)@3+4.)D.
3&*.K4,[email protected]&*'-+D>[email protected]+.D9:&C5.=+.8+54+CC+*=+.-<.&&*.+*.=&&46<.
6*[email protected]+.:+5.*A%%+4.EI6*Q5.)5.%&7+.G6A.?&**&.=&*9+Q.3&*.
"AD5G.V)+4>.+*.=&&43&*.76%[email protected]+.=&*.-&5+4.<-&5+*.5+'+*.=)+.667.
'+?+-=)'.()@*,.#+*.&*=+4.36648++-=.)D.=+.-<.P)':?&G%&*.A)5.
/_`a.3&*.:+5.%)[email protected]+*+*96--+95)+C.^6:**G.]&D:>.b4)D.b4)D56CC+4B
D6*>.V&G-6*.^+**)*'D.+*.V)--)+.2+-D6*>.=)+.:+8.)7.*6'.'+()+*.
)*."655+4=&%.%+5.%)@*.3&=+4>.DA<+4'6+=.?&D.=&5,.I&&4.D56*=.
E;'&)*D5.5:+.?)*=Q.6<.3&*.Y68.F+'+4>.?&&4.)7.:+-+%&&-.'+7.
3&*.?&D>.=AD.=&&4.:+8.)7.56+*.&--+D.3&*.3+4(&%+-=,Q."68.:++C5.
?+)*)'.%+5.9=QD,.EX++C.%)@.%&&4.3)*G-,.J7.3)*=.<+4D66*-)@7.=&5.
++*.9=.*66)5.(6.7&*.7-)*7+*.&-D.++*.-<,.;-D.)7.++*.-<.-A)D5+4>.
:664.)7.%A()+7,.;-D.)7.++*.9=.:664>.:+5.7-)*75.%)DD9:)+*.4&&4>.
:664.)7.=+.3+4D9:)--+*=+.D<[email protected]+D.*&&D5.+-7&&4>.)7.:664.'++*.
'+:++-,.I+.<)&*6.*&&D5.=+.8&D>.=+.8&D.&<&45.3&*.=+.=4A%D>.=+.
&76+D5)D9:+.')5&&4.&<&45.3&*.=+.4+D5,.I&5.:+8.)7.%+5.3)*G-.*)+5,.
N6&-D.=+.8&D566*.A)5.=+.'46+C.3&*.3)*G-.76%5>.74)@'[email protected]+.%+5.'++*.
+*7+-+.9=.3664.+-7&&4,Q
41#*'5*)
I+.%A()+7.-66<5.&-D.++*.46=+.=4&&=.=664."68QD.-+3+*,.EJ*.
F5++*?)@7.:&=.)7.++*.<6=)A%.3664.%)@*.%A()+7>.=&&4.54&=+*.
:++-.?&5.%+*D+*.6<,.O<.++*.'+'+3+*.%6%+*5.(&'.)7.=&5.Y)--G.
^6+.F:&3+4>.++*.3&*.%)@*.:+-=+*>.*&&4.#A46<&.(6A.76%+*,.
I)+.%&*.)D.'+963+4=.=664.%+*D+*.&-D.^6:**G.]&D:>.#-3)D>.Y68.
IG-&*>.*6+%.%&&4.6<,.J7.8+-=+.%+5.:+5.%&*&'+%+*5.+*.?+.
7?&%+*.63+4++*.=&5.:)@.*&&4.F5++*?)@7.(6A.76%+*,.J7.:+8.
:+5.D9:+%&&[email protected]+.3&*.()@*.#A46<+D+.56A4.*6'.6<.=+.?9.:&*'+*W.
V)55+.\&&4=+*>.K&-%c>.OD-6>.d6*=+*e.'+?+-=)'T.P+5.?&D.++*.
DA99+D,.J7.:&&-=+.(+.3&*.F9:)<:6->.:&=.=+.:65+-D.'+4+'+-=.+*.
?&D.=+.=4)+.=&'+*.=&5.(+.)*.2+=+4-&*=.?&4+*.(6Q*[email protected]+.:A*.
46&=%&*&'+4,.J*.;%D5+4=&%.(+-CD.*6'.%+5.%+*++4.F:&3+4.6<.
++*.5+44&[email protected]+.'+(+5+*>.?&5.++*.3+4:&-+*.:&=.=)+.%&*T.K+5.++*.
3&*.()@*.5?++.')5&4)D5+*>.I&**G.$)*-+G.B&45)+D5+**&&%.\&B
*&%&."+=B.8-++C.)7.96*5&95.:6A=+*,.J*.63+4-+'.%+5.=+.$4&*D+.
8&*=.K&4GBd6A.:+88+*.I&**G.+*.)7.(+D.(6%+4D.&9:5+4.+-7&&4.
++*.56A4.=664.$4&*74)@7.'+=&&*.)*.&A'AD5AD,.V+.D<++-=+*.6<.
D5&=DC++D5+*.+*.9&%<)*'D.+*.?&5.?+.%&&4.5+'+*7?&%+*,.V+.
8+'6**+*.)*.=+.6*'+-6C+-)@7+.:+5+.(6%+4.3&*.LMM0>.?&&4.?+.
)*.=+.;-<+*.6<54&=+*.8)@.5+%<+4&5A4+*.3&*.aL.'4&=+*T.P+5.?&D.
C&*5&D5)D9:,.O*=+4?+'.()@*.%+5.++*.')5&&4.&9:5+4)*>.?&5.?)-.
++*.%+*D.*6'.%++4,.K&&[email protected]&>[email protected]+.-+3+*.*++%5.?+*=)*'+*.=)+.
@+.*)+5.3664()+5,.J7.=+*7.=&5.)7.(6Q*.-+3+*.*A.*)+5.%++4.(6A.
?)--+*,.#+*.3&*.%)@*.=46%+*.)D.6%.66)5.*6'.++*D.++*.D6645.
V)55+.\&&4=+*.5+.:+88+*>.%&&4.=&*.6<.++*.&*=+4+.%&*)+4.=&*.
=+D5)@=D,.J7.:+8.:+5.56+*.5+.D*+-.5+.'4665.&&*.?)--+*.<&77+*.+*.
C6A5+*.'+%&&75.?&&43&*.)7.'+-++4=.:+8,.P+5.-)@75.%+.<4&9:5)'.
6%.++*.7-+)*.7A*D59&[email protected]+.5+.:+88+*.%+5.++*.96%8)*&5)+.3&*.
++*36A=)'.-+77+4.+5+*.+*.&76+D5)D9:+.%A()+7,.V&&48)@[email protected]+.6<.
7-+)*+.D9:&&-.4+-&5)+C.'465+.*&%+*.:+85,.#*.=&5.()9:(+-C.6<.++*.
'+'+3+*.%6%+*5.'&&5.3+476<+*,.I&*.=466%.)7.=&5.8)@3664B
8++-=.=+.#&'-+D.*&.++*.'4665.96*9+45.*6'.+3+*.)*.++*.&76+D5)B
D9:+.D+55)*'.76%+*.D<+-+*.8)@.=)+.'+77+.I675+4.)*.N?6--+,.I&5.
(6A.)7.&8D6-AA5.'+?+-=)'.3)*=+*,Q
EI&5.)D.%)@*.=466%,.K&&4.6*=+45ADD+*.3+4?&9:5.)7.8)@.=+.
6%46+<.667.3++-.fA&.?+47,.;-D.)7.:)+4.*)+5.8+5&&-=.7&*.'&&*.
?+47+*.%6+5.)7.?&5.&*=+4D.'&&*.=6+*>.?&*5.+)*=.3&*.:[email protected]&&4.
D56<5.%)@*.??.+*.=+.4+7+*)*'+*.%6+5+*.?+-.8+5&&-=.?64=+*,.
K&&4.3+4=+4.-++C.)7.8)@.=+.=&',.J7.:+8.'+-++4=.3&*.&--+D.?&5.)7.
:+8.%++'+%&&75.+*.D5&.++*.D5A7.4AD5)'+4.)*.:+5.-+3+*,.J7.:+8.
++*.-)+3+.34)+*=)*>.)7.-++D.'4&&'.++*.86+7.+*.)7.%&&7.%+.*)+5.
%++4.(6.=4A7,.#*.3+4=+4.()+.)7.?+-.:6+.:+5.-66<5,Q
0HHUZHWHQRYHU5REHQ]LMQPX]LHN"
.LMNHHQVRSUREGRNWHUFRP
!"#$%&'&()*+,*-./0