Kadernotitie Afvalbeleid Helmond 2014-2022

Kadernotitie Afvalbeleid
Helmond 2014-2022
Helmond, januari 2014
30 januari 2014
Ons kenmerk 1013071-018/hpo/dme
Kadernotitie Afvalbeleid
Helmond 2014-2022
Gemeente Helmond
SB.BOR.GA
30 januari 2014
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. …..
Vastgesteld door de Raad van de gemeente Helmond d.d. …..
Pagina 1
30 januari 2014
Ons kenmerk 1013071-018/hpo/dme
Kadernotitie Afvalbeleid
Helmond 2014-2022
1. Aanleiding
De gemeente heeft een wettelijke zorgtaak op het vlak van inzameling en verwijdering van afval
afkomstig van huishoudens. Het gaat inmiddels om meer dan alleen inzameling van het afval
waarvan burgers zich ontdoen. Nieuwe methoden voor verwerking van afval tot nieuwe
grondstof en brandstof leiden ertoe dat afval een waardevol product is geworden. Afvalbeheer
levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling.
Er is een afvalmarkt. Deze is sterk in beweging. Prijzen voor verwerking van afvalstromen
variëren voortdurend. Daarnaast wordt scheiding aan de bron wordt steeds belangrijker. Ook
komen er steeds nieuwe methoden en technieken voor afvalzameling bij. Elke werkwijze en
methode heeft zijn prijs.
In Helmond bedraagt het budget voor afvalbeheer bijna € 10 mln. Dat wordt door de burgers
opgebracht via de afvalstoffenheffing. De gemeente kan door actief in te spelen op de
ontwikkelingen op de afvalmarkt de hoogte van het afvalbudget beïnvloeden, bijdragen leveren
aan milieudoelen halen en de dienstverlening aan de burger sturen.
De afvalbeheertaak van de gemeente verandert de komende jaren verder. Het beleidsplan uit
2002 'Van zak naar bak' voldoet niet meer als richtinggevend kader. Daarom zijn nu
richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad nodig voor de afvalbeheertaak in de komende
jaren. Deze kadernotitie bevat die richtinggevende uitspraken. Concrete besluiten over
maatregelen worden de komende jaren genomen in het uitvoeringsplan.
In deze kadernotitie schetsen we eerst kort de context van het Helmonds afvalbeleid. Dan
formuleren we de uitgangspunten voor het beleid. De huidige prestaties van Helmond schetsen
we kort om vervolgens te komen tot richtinggevende uitspraken met de ambities voor het
toekomstig Helmondse afvalbeleid. De bijlagen bevatten informatie over de resultaten van het
afvalbeleid tot nu toe, met sterke en zwakke kanten en kansen en bedreigingen.
2. Context
Het afvalbeleid voor Helmond staat niet los van ontwikkelingen bij andere overheden en op
andere beleidsterreinen.

De Europese Unie zet in op sterke toename van scheiding van afvalstromen voor meer
nuttige toepassing van afvalstoffen als grondstof en als energiedrager. Daartoe formuleert
zij richtlijnen die doorwerken in nationaal en lokaal beleid.

In Nederland zet het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) de Europese lijn voort. Het vorige
kabinet heeft als ambitie geformuleerd om tot hergebruik van 65% van de huishoudelijke
afvalstoffen in 2015 te komen. Het huidige kabinet houdt hieraan vast. Daarbij wil het komen
tot een halvering van de hoeveelheid afvalstoffen wat moet worden verbrand en gestort.

Gemeenten in de regio Zuid-Oost Brabant hebben in 2012 in het 'Manifest voor een
afvalloze samenleving' het doel geformuleerd om te komen tot 5% restafval in 2020. Dit
percentage vond het toenmalig college van Helmond wel erg ambitieus. Het manifest is
Pagina 2
30 januari 2014
Ons kenmerk 1013071-018/hpo/dme
daarom door Helmond niet ondertekend, maar de intentie ervan is wel erkend: steeds
verdergaande vermindering van de hoeveelheid restafval die moet worden verbrand.

Niet alleen overheden hebben de zorg voor het beheer van afval. Producenten van
goederen nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid om tot reductie van vooral
verpakkingsmateriaal te komen en om inname van gebruikte apparaten te bevorderen. Zij
hebben aangezet tot het gescheiden inzamelen van kunststoffen en het beperken van afval
bij verpakkingen. Veel detailhandelbedrijven bieden gelegenheid tot inzameling van
afvalproducten, zoals elektrische apparaten, batterijen en verfstoffen. Ook in Helmond is dat
bij veel winkels het geval.

De gemeente Helmond heeft in haar Milieuvisie 2025 ambities geformuleerd voor het
streven naar klimaatneutraliteit en duurzaamheid. Afvalbeheer kan daaraan een belangrijke
bijdrage leveren.

Tenslotte krijgt de gemeente een grotere verantwoordelijkheid om mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in te zetten in werkprocessen. Dat bevordert hun toegangsmogelijkheden
tot regulier werk. Afval- en reinigingstaken bieden de gemeente goede perspectieven om die
verantwoordelijkheid waar te maken; social return on investment is kansrijk in deze sector.
3. Uitgangspunten
We formuleren uitgangspunten en ambities aan de hand van de zogenaamde
afvalbeheerdriehoek.
Milieu
Organisatie /
regie
Service
Kosten
Toelichting:

Milieu: realisatie van doelstellingen op het vlak van milieu, duurzaamheid en klimaat:

toename van afvalscheiding, beperking CO2-uitstoot en nuttig hergebruik.
Kosten: beperking van het gemeentelijk budget voor afvalbeheer en daardoor van de

kosten voor de burger.
Service: een goede service naar de burger die zich ontdoet van afval: gebruiksgemak voor

de burger.
Regie: regietaak voor de gemeente:

met organisaties en instanties overleggen, hen met elkaar in contact brengen en hen
faciliteren met het oog op activiteiten voor:


de gehele afvalbeheertaak;

realisatie van social return on investment;
beperken van ongewenste gedragingen en situaties door inzet op toezicht en
handhaving;
Pagina 3
30 januari 2014
Ons kenmerk 1013071-018/hpo/dme

op regionaal niveau initiatieven nemen om verder samen te werken met andere
gemeenten aan de afvalbeheertaak.
Minimumeisen
Voor de onderdelen van de driehoek zijn de volgende minimumeisen de uitgangspunten voor
het Helmondse beleid.

Helmond gaat de landelijke doelstelling van 65% nuttig hergebruik halen.

Het afvalbeleid past binnen de financiële kaders die zijn afgesproken voor het totale
financieel beleid van de gemeente Helmond: dit betekent vermindering van het budget voor
afvalbeheer van € 9,2 mln. in 2013 tot € 8,5 mln. in 2018.

De Helmondse burger dient tevreden te zijn over de uitvoering van het gemeentelijk
afvalbeheer. In 2013 gaf de burger de gemeente een 7,5. Die score willen wij graag houden.

De gemeente Helmond voert regie en schept de voorwaarden voor burgers en organisaties
om bij te dragen aan effectief afvalbeheer:

de gemeente zorgt voor voorzieningen in de openbare ruimte en houdt bij de inrichting
van de openbare ruimte rekening met realisatie van voorzieningen voor afvalinzameling;

de gemeente overlegt met bedrijven, corporaties, bewonersorganisaties en andere
maatschappelijke organisaties over de wijze waarop die kunnen bijdragen aan realisatie
van doelstellingen voor afvalbeheer;

de gemeente neemt initiatieven om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten
bij afvalbeheertaken;

de gemeente houdt toezicht op naleving van de afvalstoffenverordening en treedt zo
nodig handhavend op;

de gemeente blijft voor de afvalbeheertaak zoeken naar schaalvoordelen door
samenwerking met andere gemeenten in de regio.
4. Huidige situatie
Helmond kent natuurlijk al langer een afvalbeleid. Ook nu al worden er goede prestaties
geleverd op het vlak van scheiding van afvalstromen en beperking van de kosten voor de
burger. Bijlagen 1 en 2 geven een overzicht van de prestaties van de gemeente en van de
sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen per afvalstroom.
Milieu
De gemeente Helmond is een heel eind op weg op het vlak van gescheiden inzameling van
afvalstromen. Maar om van een scheidingspercentage van 59% naar 65% te komen en om de
deelfracties te hergebruiken die nu nog in het restafval zitten en worden verbrand, moeten
inzamelmethoden worden vernieuwd.
Kosten
Afvalinzameling gebeurt op een efficiënte wijze door Blink, waarin Helmond met buurgemeenten
en het bedrijf Sita samenwerkt. De efficiënte werkwijzen vormen een goede basis om tot
verbetering van gescheiden afvalinzameling te komen, zonder dat de kosten voor de burger
hoeven te stijgen.
Service
Pagina 4
30 januari 2014
Ons kenmerk 1013071-018/hpo/dme
De gemeente communiceert beperkt met haar burger over de afvaltaak. De gemeente streeft
naar meer burgerparticipatie. Op het vlak van afval is burgerparticipatie nog nauwelijks van de
grond gekomen in Helmond.
Pagina 5
30 januari 2014
Ons kenmerk 1013071-018/hpo/dme
5. Ambities
Voor de onderdelen van de afvalbeheerdriehoek kunnen ambities voor Helmond worden
geformuleerd. Sommige ambities staan op gespannen voet met elkaar; bij de uitwerkingen in
het uitvoeringsplan moet een balans gevonden worden middels integrale afweging. Bijlage 3
bevat enkele indicatieve rekenexercities die gekoppeld zijn aan een hoger ambitieniveau.
Ambities Milieu
1. Verbetering van afvalscheiding
In aansluiting op de Milieuvisie van de gemeente dient scheiding en hergebruik van
afvalstromen toe te nemen. De gemeente streeft naar continue vermindering van de
hoeveelheid restafval die moet worden verbrand.
Het is de ambitie van de gemeente om binnen de gestelde financiële kaders een hoger
hergebruikpercentage te halen dan landelijk is afgesproken (hoger dan 65%). De gemeente
anticipeert op internationale richtlijnen en nationaal beleid die beide aansturen op steeds
verdergaande afvalscheiding. Het Helmondse afvalbeleid is daardoor toekomstbestendig.
Uit Bijlage 3 blijkt dat een hoger scheidingspercentage dan 65% niet tot verhoging van de
afvalbeheerkosten hoeft te leiden.
2. Doet iedereen mee?
Gelet op de afvalscheidingresultaten in Helmond tot nu toe, kan verdergaande afvalscheiding
alleen maar worden gerealiseerd als meer burgers dan tot nu toe hun bijdragen hieraan leveren.
Om dit mogelijk te maken stimuleert de gemeente burgers van Helmond om hun afval zoveel
mogelijk gescheiden aan te bieden.
Om ook burgers in hoogbouw de mogelijkheid te geven om bij te dragen bekijkt de gemeente
met de eigenaren of er voorzieningen zijn te realiseren die het voor bewoners laagdrempelig
mogelijk maken om droge afvalfracties (zoals papier en karton, kunststofverpakkingen, metalen
en drankkartons) te scheiden van andere ('natte') fracties (onder andere groente, fruit, luiers).
Daar waar dit mogelijk is binnen de kaders van burgertevredenheid en financiën, zullen die
voorzieningen worden gerealiseerd.
Ook bij andere typen woningbouw stimuleert de gemeente haar burgers om meer afvalstromen
gescheiden aan de bieden.
3. Afval brengen naar inzamelpunten in de stad
Het is de ambitie van de gemeente om burgers meer mogelijkheden en gelegenheid te bieden
om afvalstromen gescheiden aan te bieden. Afval brengen kan natuurlijk altijd op de milieustraat
aan de Gerstdijk. Daarnaast zal het aantal brengpunten voor textiel, kunststoffen en glas,
apparatuur en klein chemisch afval verspreid over de stad worden uitgebreid. De extra
inzamelmiddelen voor textiel, kunststoffen en glas kunnen worden bekostigd uit opbrengsten
ervan. Voor apparatuur en klein chemisch afval wil de gemeente de mogelijkheden bij
detailhandelbedrijven uitbreiden. De ervaring leert dat de detailhandel deze mogelijkheden
steeds vaker zelf ziet als extra service naar haar klanten. De gemeente gaat
detailhandelbedrijven en maatschappelijke organisaties actief betrekken bij afvalscheiding.
Pagina 6
30 januari 2014
Ons kenmerk 1013071-018/hpo/dme
4. Afval inzamelen en milieu
Afvalscheiding draagt bij aan duurzaamheiddoelstellingen. Het is de ambitie van de gemeente
om ook bij de wijze waarop afval wordt ingezameld deze doelen in acht te nemen. Dit betekent
dat de gemeente streeft naar zo min mogelijk CO2-uitstoot bij inzameling en vervoer van
afvalstoffen. Hieraan wordt bijgedragen door onnodige vervoerbewegingen te voorkomen en
door bij vernieuwing van vervoermiddelen CO2-reductie te realiseren.
5. Innoveren
Het afvalbeheer blijft continu in ontwikkeling door verbetering in werkprocessen, methoden en
technieken. Het gaat daarbij niet alleen om technieken van inzameling, sorteren en scheiden,
maar ook om methoden en technieken van afvalverwerking (zoals vergistingsintallaties).
De gemeente laat zich bij investeringen primair leiden door financiële overwegingen, zoals
gebruikelijke afschrijvingstermijnen voor kapitaalgoederen en rendementen bij investeringen.
Dat betekent in principe geen vervroegde afschrijvingen omwille van milieudoelen en geen
gemeentelijke initiatieven voor en deelnemingen in vormen van afvalverwerking. Indien zich
echter op dit vlak financieel en/of milieutechnisch zeer interessante ontwikkelingen voordoen,
zal het gemeentebestuur de gemeenteraad een voorstel doen om hier toch op in te spelen.
Ambities Kosten
6. Verlaging van het budget voor afvalbeheer
Door te investeren in methoden en technieken voor vermindering van aanbod van restafval
kunnen de kosten voor afvalbeheer in te toekomst verminderen. De kost gaat mogelijk voor de
baat uit. De gemeente weegt binnen de reeds gestelde financiële kaders en met het oog op
verdergaande lastenvermindering, telkens kosten, verwachte milieubaten en serviceniveau
tegen elkaar af bij de keuze in methoden, technieken en werkprocessen voor afvalbeheer.
7. Inzet prijsinstrument om gedrag te sturen
De gemeente handhaaft het principe van solidariteit: alle burgers betalen een afvalstoffenheffing
voor de basisvoorziening. Wel kunnen burgers met een eigen minicontainer voor restafval
kiezen voor een dure grote restafvalcontainer of kleine restafvalcontainer. Het prijsverschil
tussen de twee soorten restafvalcontainers wordt voor de burger groter dan nu het geval is.
Daarentegen kan er voor worden gekozen om het verschil voor een grote GFT-container en een
kleine GFT-container kleiner te maken. Het loont daarmee financieel voor de burger om beter
te scheiden en minder restafval aan te bieden.
Ambities Service
8. Communicatie
De gemeente wil haar burgers stimuleren om op een voor hen zo efficiënte en comfortabel
mogelijke wijze bij te dragen aan afvalscheiding. Burgerparticipatie bevordert niet alleen
draagvlak voor beleid, maar leidt vaak ook tot goede en praktische ideeën over verbetering van
beleid en van voorzieningen. Praktische ideeën en suggesties over de wijze waarop burgers op
een voor hen eenvoudige en prettige wijze hun afval gescheiden kunnen aanbieden, dragen bij
aan het realiseren van de afvalbeleidsdoelen.
De gemeente wil daarom investeren in communicatie met haar burgers over:
Pagina 7
30 januari 2014
Ons kenmerk 1013071-018/hpo/dme

nut en noodzaak van afvalscheiding zowel voor duurzame ontwikkeling en
klimaatbeheersing, voor de stad, als voor de individuele burgers zelf;

de wijze waarop en waar zij zich op een verantwoorde wijze kunnen ontdoen van hun afval;

hun ervaring met en waardering van de wijzen waarop zij zich in Helmond van hun afval
kunnen ontdoen;

mogelijkheden die burgers zelf aandragen voor verantwoorde wijzen waarop zij zich kunnen
ontdoen van hun afval, gelet op hun woonsituatie en woonomgeving.
9. Voorzieningen in de openbare ruimte
De gemeente realiseert alleen nieuwe afvalinzamelvoorzieningen (ondergrondse of
bovengrondse verzamelcontainers) in de openbare ruimte indien daarvoor bestaande ruimtelijke
mogelijkheden zijn. Er worden geen andere voorzieningen zoals parkeerplaatsen, groenstroken
of speelplekken in de openbare ruimte opgeheven voor afvalvoorzieningen.
Ambities Regie
10. Helmondse organisaties
Om invulling te geven aan haar zorgtaak pakt de gemeente actief haar regierol. Zij neemt het
initiatief om te overleggen met ondernemers in de detailhandel en met maatschappelijke
organisaties om hun bijdragen aan de vergroting van gescheiden inzameling van afvalstromen
te bevorderen. Op deze wijze draagt de gemeente met andere organisaties zorg voor een
goede spreiding van effectief afvalbeheer in heel Helmond.
11. Inzet social return
De gemeente neemt in het kader van de Participatiewet het initiatief om met ondernemers en
maatschappelijke organisaties te overleggen over inzet van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt bij inzameling, scheiding en verwijdering van afvalstromen.
12. Regio
Om schaalvoordelen te realiseren bij de verschillende onderdelen van de afvalbeheertaak
volstaat de gemeente niet met samenwerking in het kader van Blink. De gemeente neemt het
initiatief om met gemeenten in de regio nauwer samen te werken op het vlak van sorteren en
vermarkten van afvalstromen tegen financieel en milieutechnisch zo gunstig mogelijke condities.
13. Toezicht en handhaving
De gemeente richt haar toezicht- en handhavingstaak in op regels van de
afvalstoffenverordening en op gescheiden aanbieding van afvalstromen door burgers en het
correct gebruik van inzamelmiddelen voor afvaldeelstromen.
Pagina 8
Bijlage 1
Huidige situatie
Deze bijlage schetst de huidige afvalbeheerprestaties van de gemeente Helmond. Daarbij wordt
ingegaan op milieuscheidingsresultaten, het serviceniveau en de afvalstoffenheffing. De
paragraaf sluit af met een sterkte/zwakte-analyse.
1.1 Afvalscheiding
Gemeente Helmond kent relatief goede afvalscheidingsresultaten. In vergelijking met andere,
vergelijkbare gemeenten kent Helmond voor alle fracties, met uitzondering van de
textielinzameling, een beter scheidingsresultaat, zie figuur 1. De lagere score voor textiel kan
daarbij te maken hebben met (ontbreken van) registraties van inzameling door derden.
Het totaal scheidingsresultaat van 59% wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door
afvalscheiding op de milieustraat.
Bronscheiding totaal
GHA
Gft
Papier
38%
35%
Kunststofverpakkingen
65% (in 2015)
59%
75%
83%
55%
59%
75%
73%
74%
Glas
31%
Textiel
0%
20%
40%
60%
Realisatie Helmond
Benchmark, gemiddelde
kring 2
Doelstelling
raamovereenkomst
50%
90%
54%
Kca
90%
LAP-doelstelling
80%
100%
Figuur 1: Afvalscheidingsresultaten 2012 (bronscheiding) in Helmond in relatie tot benchmark gemiddelden
en de landelijke doelstellingen.
Wanneer naar de samenstelling van het restafval wordt gekeken dan moet worden
geconstateerd dat bijna driekwart van het restafval bestaat uit fracties waarvoor gemeente
Helmond reeds voorzieningen heeft getroffen voor gescheiden inzameling ervan, namelijk, gft
(groente-, fruit- en tuinafval), kunststoffen en papier en karton, zie figuur 2. Op het vlak van
gescheiden inzameling van huishoudelijk afval liggen er dus nog veel kansen om verbeteringen
te realiseren en zo de landelijke doelstelling van 65% materiaalhergebruik in 2015 te halen.
Pagina 9
Fracties met bestaande
voorzieningen voor
gescheiden inzameling,
anders dan milieustraat.
overig afval;
9,2%
hygiënisch
papier; 7,7%
hout; 3,2%
puin en
keramiek; 4,4%
gft-afval; 33,6%
metalen; 4,5%
drankkartons;
2,6%
kunststoffen;
17,0%
wit- en
bruingoed; 0,6%
papier en
karton; 8,9%
glas; 4,4%
kca; 0,6%
textiel; 3,2%
* Hoeveelheid restafval 2012 gemiddeld 192 kg per inwoner / 447 kg per huishouden.
Figuur 2: Gemiddelde samenstelling van het huishoudelijk restafval in 2013 in Helmond.
1.2 Serviceniveau
Gemeente Helmond kent een gemiddeld serviceniveau. In een benchmarkvergelijking met
andere gemeenten scoort Helmond een vergelijkbaar aantal punten op de geleverde
dienstverlening, zie figuur 3. Wel kent Helmond in verhouding
meer brengvoorzieningen en minder haalvoorzieningen.
300
250
Als gevolg van de geschetste ontwikkeling met betrekking tot
200
hogere scheidingsdoelstellingen vinden in den lande vele
150
proeven en initiatieven plaats om te verkennen hoe de
100
scheidingsresultaten verder kunnen worden verbeterd. Veelal
50
is daarbij het uitgangspunt dat een hoger serviceniveau voor
de gescheiden stromen leidt tot betere afvalscheiding (al dan
0
Helmond
Benchmark
niet in combinatie met een beloningsysteem). De verwachting
Comunicatie
Motivatie
is dan ook dat in de toekomst meer gescheiden huis-aan-huis
Brenggelegenheden
Haalgelegenheden
wordt ingezameld.
Figuur 3: serviceniveau
1.3 Afvalstoffenheffing
Ten opzichte van het landelijk
€ 260
gemiddelde en het gemiddelde in
€ 240
Noord-Brabant, kende de gemeente
€ 220
Helmond in 2012 de laagste gemiddelde
€ 200
afvalstoffenheffing.
€ 180
€ 247
€ 236
€ 232
€ 160
€ 140
€ 120
€ 100
Gemiddeld
landelijk
Gemiddeld
Noord-Brabant
Helmond
Figuur 4: Hoogte afvalstoffenheffing.
1.4 SWOT
Voor het opstellen van deze kadernotitie hebben we de huidige prestaties en ontwikkelingen per
deelstroom verkend. Op basis van die verkenning is een sterkte/zwakte-analyse op hoofdlijnen
Pagina 10
opgesteld. Deze is in onderstaand tekstkader weergegeven in combinatie met de
1
geconstateerde kansen en bedreigingen.
'Sterk':

Goede scheidingspercentages, met name als gevolg van hoog scheidingsresultaat grof huishoudelijk
afval op de milieustraat.

Relatief lage inzamelkosten en lage afvalbeheerkosten.
'Zwak':

Er is sprake van hoge verwerkingskosten in lopende contracten tot 1 februari 2017.

De regie vanuit de gemeente op textiel is beperkt.

Het restafval bestaat voor 70% uit fracties waarvoor reeds voorzieningen zijn voor gescheiden
inzameling (zie figuur 2).

Geen inzicht op waardering van burgers voor wijze van afvalinzameling.

Relatief weinig (tweezijdig gemeente-burger) communicatie over afvalbeheer.
Kansen:

Hercontractering van verwerkingscontracten leiden naar alle waarschijnlijkheid tot lagere
verwerkingstarieven.

Inzet Social Return in afvalbeheer (bij inzameling en sortering).

Toepassing Afvalapp uitbreiden: burgers informeren over mogelijkheden afvalinzameling; burgers
stimuleren om actief afval te scheiden voor hergebruik.

Meer kanalen voor voorlichting en communicatie benutten; informatie bij burgers inwinnen over
uitvoering van de afvalbeheerstaak.
Bedreigingen:

Huidig verwerkingscontract voor restafval kent een (Brabant) gemiddelde minimale aanleverplicht.

Lagere verwerkingstarieven in toekomst stimuleert niet tot verminderen restafval.

Bereidheid van vrijwilligers voor bijvoorbeeld papierinzameling neemt af.

Regionale samenwerking van 21 gemeenten in de regio op het vlak van afval verandert.
Resumerend laat deze bijlage 1 zien dat de gemeente Helmond relatief goed presteert. Dit biedt
goede perspectieven om het afvalbeheer verder te verbeteren en optimaliseren en
toekomstbestendig te maken.
1
In aanloop naar deze notitie zijn factsheets opgesteld met telkens een swot-analyse per afvalfractie. Deze zijn ambtelijk
getoetst. De hier beschreven swot-analyse is een bondige samenvatting.
Pagina 11
Bijlage 2
Kwalitatieve analyse per deelstroom
Fractie
Sterk
Zwak
Restafval
 Relatief goedkope inzameling 
Relatief hoge
Kans
Bedreiging


Mogelijkheid tot benutten
Verwerkingscontract met
verwerkingskosten tot eerste
hoge verwerkingskosten als
regionaal minimale
helft 2017
maatschappelijke business
aanleverplicht Attero

case voor ontwikkelen
verdere gescheiden
per 2015?

afvalinzameling

Ambitie 65% afvalscheiding
Aflopende Attero
Lager verwerkingstarief
stimuleert niet tot
verwerkingscontract
verminderen restafval

Toename aandeel tuinafval
bij hoogbouw (eenmalige
meting)
Gft

Relatief goedkope

inzameling

Aandeel in restafval is

laatste jaren sterk
Relatief veel gft aanwezig in 
Nieuw verwerkingscontract
restafval
Gft -> minder CO2 en door
Relatief hoog
vergisten en een lager tarief
verwerkingstarief
afgenomen
Papier

Gecombineerde inzameling 
De ingezamelde hoeveelheid 
Uitbreiding bestaande
met textiel (in deel van
is sterk gedaald (ook
systemen
Helmond)
landelijk)

- Terugloop inzet
vrijwilligers(verenigingen)
Er wordt weinig papier
gebracht naar milieustraat

Er is nog steeds een groot
aandeel aanwezig in het
restafval
Kunststofverpakkingen

Hoge inzamelfrequentie

Nieuwe Raamovereenkomst 
Lagere vergoedingen in de
aanwezig in het restafval
biedt ruimte voor sorteren en
toekomst
(19kg per inwoner)
daarmee eventuele inzet
Nog relatief groot aandeel

Social Return
Glas


Betere prestaties dan
Inrichten milieubrengparkjes
gemiddeld in de benchmark
Textiel

Mogelijkheid meegeven

textiel met papier
Geen regie en overzicht op
inzamelmiddelen

Geen volledige data

Bewustzijn van
mogelijkheden bij burger
Kca

Relatief laag gewicht kan
leiden tot 'afzwakking
noodzaak'
Pagina 12
Grof HH afval

Hoeveelheid AEEA wijkt


Meer stromen worden
sterk af van benchmark
mogelijk waardevol in de
(vrijwel nihil versus circa 5kg
toekomst
per inwoner). De deelfracties
puin, grond en de categorie
zijn daarentegen erg hoog

Beperkte toegangscontrole
op milieustraat
Pagina 13
Poorttarieven omliggende
gemeenten
Bijlage 3
Indicatie financiële effecten maatregelen
Hieronder volgt een overzicht van berekeningen die zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
verwachte kosten en opbrengsten van verhoging van het ambitieniveau.
Voor de berekening van de opbrengsten en kosten van verwerking als gevolg van betere
scheidingsresultaten is rekening is rekening gehouden met de volgende verwerkingskosten en
opbrengsten (-/-)per fractie:
Fractie
Kosten per ton
Restafval
€ 80 per ton
Gft-afval
€ 45 per ton
-€ 35 per ton
Papier en karton
-€ 250 per ton
Kunststoffen
-€ 21 per ton
Glas
-€ 350 per ton
Textiel
Kca
€ 425 per ton
Wit- en bruingoed
-€ 85 per ton
€ 0 per ton
Drankkartons
-€ 90 per ton
Metalen
€ 15 per ton
Puin en keramiek
Meer opbrengsten
Er is gekozen twee scenario's van scheidingsresultaten uit te werken in termen van mogelijke
opbrengsten. Hierbij zijn keuzes gemaakt in scheidingsresultaten per fractie (in de tabellen
aangeduid met 'Nieuw scheidingsresultaat') en is er voor nu voor gekozen met name in te zetten
op scheiding van de waardevolle stromen door inzameling in eigen beheer.
Scenario 1: Verhogen aandeel gescheiden fracties tot 65% bronscheiding (HHA+ GHA):
Fractie
gft-afval
papier en karton
kunststoffen
glas
textiel
Subtotaal
Huidig
Huidige
Gescheiden aandeel in scheidingsingezameld restafval per resultaat
per inwoner
inwoner
obv BM
99,2 kg
65 kg
59%
61,0 kg
17 kg
73%
10,3 kg
33 kg
35%
18,8 kg
9 kg
74%
2,9 kg
6 kg
31%
192,2 kg
Nieuw
aandeel
gescheiden
inzameling
108,9 kg
66,1 kg
21,4 kg
21,8 kg
5,0 kg
223,2 kg
Meeropbrengst 65% bronscheiding:
Nieuw
scheiding
resultaat
67%
85%
50%
80%
55%
Nieuw
aandeel
restafval
54,9 kg
12,0 kg
21,6 kg
5,5 kg
4,1 kg
Mutatie kosten
verwerking
restafval
-€ 1,8 p/a
-€ 1,0 p/a
-€ 2,1 p/a
-€ 0,6 p/a
-€ 0,4 p/a
-€ 5,8 p/a
Mutatie
kosten
verwerking
fractie
€ 1,0 p/a
-€ 0,4 p/a
-€ 6,5 p/a
-€ 0,1 p/a
-€ 1,7 p/a
-€ 7,7 p/a
Nettoverwerkingsresultaat,
exclusief
inzamelkosten
-€ 0,8 p/a
-€ 1,4 p/a
-€ 8,5 p/a
-€ 0,7 p/a
-€ 2,1 p/a
-€ 13,5 p/a
Opmerking: Bij een (huidig) verwerkingstarief van € 140 per ton voor restafval bedraagt de meeropbrengst
circa € 17,80 p/a per jaar.
Pagina 14
Scenario 2: Verhogen aandeel gescheiden fracties tot 65% bronscheiding HHA (=70%
bronscheiding HHA+GHA):
Fractie
gft-afval
papier en karton
kunststoffen
glas
textiel
Subtotaal
Huidig
Huidige
Gescheiden aandeel in scheidingsingezameld restafval per resultaat
per inwoner
inwoner
obv BM
99,2 kg
65 kg
59%
61,0 kg
17 kg
73%
10,3 kg
33 kg
35%
18,8 kg
9 kg
74%
2,9 kg
6 kg
31%
192,2 kg
Nieuw
aandeel
gescheiden
inzameling
123,1 kg
70,4 kg
23,7 kg
24,6 kg
6,3 kg
248,1 kg
Meeropbrengst 70% bronscheiding:
Nieuw
scheiding
resultaat
75%
90%
55%
90%
70%
Nieuw
aandeel
restafval
40,7 kg
7,7 kg
19,3 kg
2,7 kg
2,7 kg
Mutatie kosten
verwerking
restafval
-€ 4,4 p/a
-€ 1,8 p/a
-€ 2,5 p/a
-€ 1,1 p/a
-€ 0,6 p/a
-€ 10,4 p/a
Mutatie
kosten
verwerking
fractie
€ 2,5 p/a
-€ 0,8 p/a
-€ 7,8 p/a
-€ 0,3 p/a
-€ 2,8 p/a
-€ 9,2 p/a
Nettoverwerkingsresultaat,
exclusief
inzamelkosten
-€ 1,9 p/a
-€ 2,5 p/a
-€ 10,3 p/a
-€ 1,4 p/a
-€ 3,4 p/a
-€ 19,6 p/a
Opmerking: Bij een (huidig) verwerkingstarief van € 140 per ton voor restafval bedraagt de meeropbrengst
circa € 27 p/a per jaar.
Een betere afvalscheiding levert een besparing op de verwerkingskosten voor restafval op. Bij
65% afvalscheiding levert dit een besparing op van circa € 6 per aansluiting (bij € 80 per ton
voor restafvalverwerking). Bij 70% bedraagt dit circa € 10 p/a. De nieuwe verwerkingsroutes
leveren, met uitzondering van gft, ook geld op. Bij 65% bronscheiding levert dit circa € 8 p/a p/j
op en bij 70% bronscheiding levert dit circa € 9 p/a p/j op. Het relatief kleine verschil in
opbrengsten wordt verklaard door de veronderstelling dat eerst wordt ingezet op afvalstromen
die geld opleveren. Verwerking van gft kost geld en levert derhalve slechts een beperkte
besparing op.
De verwachte totale meeropbrengsten van 70% bronscheiding ten opzichte van 65%
bronscheiding worden geraamd op circa € 6 p/a.
Verschuiving in inzamelkosten
Een verhoging van de het ambitieniveau voor afvalscheiding resulteert niet alleen in andere
kosten en opbrengsten als gevolg van verschuiving in verwerkingsroutes; ook de inzamelkosten
zullen een verschuiving in kosten laten zien. Deze verschuiving is hieronder indicatief
weergegeven.
Indicatieve verschuiving in directe inzamelkosten als gevolg van betere bronscheiding:
65% Bronscheiding
Fractie
restafval
€ 42 per ton
859 ton
papier en karton € 25 per ton
456 ton
gft-afval
70% Bronscheiding
Indicatie
inzamelExtra in te
Extra kosten
Extra in te
Extra kosten
kosten
zamelen
inzameling
zamelen
inzameling
€ 41 per ton
-2.753 ton
-€ 3,0 p/a
-4.966 ton
-€ 5,3 p/a
kunststoffen
€ 200 per ton
987 ton
glas
€ 25 per ton
265 ton
textiel
€ 40 per ton
186 ton
Totaal
€ 0,9 p/a
€ 0,3 p/a
€ 5,2 p/a
€ 0,2 p/a
€ 0,2 p/a
€ 3,8 p/a
2.120 ton
835 ton
1.190 ton
515 ton
306 ton
€ 2,3 p/a
€ 0,5 p/a
€ 6,2 p/a
€ 0,3 p/a
€ 0,3 p/a
€ 4,4 p/a
Om deze verschuiving mogelijk te maken zijn verschillende scenario's denkbaar waarvoor
investeringen noodzakelijk zijn. Hieronder volgt een aantal rekenexercities ten aanzien van
mogelijke investeringen.
Pagina 15
Ramingen investeringen
Opmerking: onderstaande investeringen zijn indicatief. Daadwerkelijke investeringen en
kosten zijn afhankelijk van de uiteindelijke keuzes ten aanzien van de gekozen
inzamelsystematiek.
Aanschaf nieuwe (extra) minicontainer
Hieronder volgt een berekening van kosten voor aanschaf van een (nieuwe, aanvullende)
minicontainer inclusief chip.
Uitgangspunten minicontainers
Aantal inwoners
Aantal aansluitingen
Aantal laagbouwaansluitingen met minicontainers
Rentepercentage
Onvoorzien minicontainers als percentage van investering
Onvoorzien containermanagement als percentage van investering
88.766
38.134
29.000
4,25%
5,0%
10%
Prijs per
Totale
Investeringen minicontainers
Aantal
stuk
investering
Aanschaf minicontainers inclusief chips
29.000
€ 30,00
€ 870.000
Plaatsing inclusief montage chips en begeleiding
29.000
€ 13,00
€ 377.000
Onvoorzien
€ 62.350
Totaal geraamde kosten van een nieuwe (aanvullende) minicontainer
€ 1.309.350
Afschrijf
periode
10 jr
10 jr
10 jr
Exploitatie Kosten per
kosten
aansluiting
per jaar
per jaar
€ 108.602
€ 2,85
€ 47.061
€ 1,23
€ 7.783
€ 0,20
€ 163.446
€ 4,30
De aanschaf van nieuwe (extra) minicontainers worden geraamd op ruim €4 per aansluiting.
Hieronder zijn ramingen van investeringen en exploitatielasten weergegeven van invoering van
ondergrondse inzameling.
Pagina 16
Ondergrondse voorzieningen bij omgekeerde inzameling
Bij toepassing van een vorm van omgekeerde inzameling zal het aantal verzamelcontainers
omlaag kunnen. Te denken valt aan ca 400 aansluitingen per container. Dit levert dan een
aanvullend benodigd aantal containers op van circa 90. De jaarlijkse exploitatie kosten daarvan
bedragen circa € 5 p/a. Op dit moment zijn er circa 50 geplaatst, met name in Brandevoort.
Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre deze herplaatst kunnen worden en/of (deels) zullen
worden ingezet voor andere afval(grondstof)fracties.
Uitgangspunten Restafval ondergronds
Aantal inwoners
Aantal aansluitingen
Aantal aansluitingen hoogbouw
Aantal aansluitingen per verzamelcontainer
Benodigd aantal 5m3 ondergrondse containers
Rentepercentage
Onderhoudskosten toegangscontrole en zuil als % van investering
Onderhoud container en binnenbak als % van investering
Onvoorzien als percentage van investering
Investeringen aanvullende
ondergrondse containers
Aanschaf 5 kuubs restafval container
(buiten, binnenbak en zuil)
Plaatsen containers
Locatieonderzoek (click-meldingen,etc.)
Onvoorzien
Subtotaal
Investeringen toegangscontrole
Toegangscontrole
Pasjes voor toegangscontrole
Onvoorzien
Subtotaal
Structureel
Onderhoud toegangscontrole en zuil
Onderhoud binnenbak en container
Communicatie volmelding
Aantal
90
90
90
Aantal
90
9.190
90
90
90
88.766
38.134
9.190
100
90
4,25%
20%
2,5%
5%
Totale
Prijs per stuk investering
€ 4.000
€ 1.500
€ 500
Afschrijf
periode
€ 360.000
€ 135.000
€ 45.000
€ 27.000
€ 567.000
12 jr
12 jr
12 jr
5 jr
Totale
Prijs per stuk investering
€ 1.000
€ 90.000
€ 10,00
€ 91.900
€ 9.095
€ 190.995
Afschrijf
periode
10 jr
5 jr
5 jr
€ 200
€ 138
€ 100
€ 18.000
€ 12.375
€ 9.000
Subtotaal
Totaal geraamde kosten ondergrondse restafvalcontainers inclusief toegangscontrole
Pagina 17
Exploitatie
kosten
per jaar
Kosten per
aansluiting per
jaar
€ 38.917
€ 14.594
€ 4.865
€ 6.108
€ 64.500
€ 1,02
€ 0,38
€ 0,13
€ 0,16
€ 1,69
Exploitatie
Kosten per
kosten
aansluiting per
per jaar
jaar
€ 11.235
€ 0,29
€ 20.788
€ 0,55
€ 2.057
€ 0,05
€ 34.080
€ 0,89
€ 18.000
€ 12.375
€ 9.000
€ 0,47
€ 0,32
€ 0,24
€ 73.455
€ 1,93
€ 172.036
€5
Ondergrondse voorzieningen bij alle hoogbouw
Hieronder volgt een investeringsoverzicht van ondergrondse voorzieningen bij hoogbouw met
toegangscontrole.
Uitgangspunten Restafval ondergronds
Aantal inwoners
Aantal aansluitingen
Aantal aansluitingen hoogbouw
Aantal aansluitingen per verzamelcontainer
Aantal bestaande ondergrondse verzamelcontainers
Aantal 5m3 ondergrondse containers
Rentepercentage
Onderhoudskosten toegangscontrole en zuil als % van investering
Onderhoud container en binnenbak als % van investering
Onvoorzien als percentage van investering
Investeringen aanvullende
ondergrondse containers
Aanschaf 5 kuubs restafval container
(buiten, binnenbak en zuil)
Plaatsen containers
Locatieonderzoek (click-meldingen,etc.)
Onvoorzien
Subtotaal
Investeringen toegangscontrole
Toegangscontrole
Pasjes voor toegangscontrole
Onvoorzien
Subtotaal
Structureel
Onderhoud toegangscontrole en zuil
Onderhoud binnenbak en container
Communicatie volmelding
Aantal
210
210
210
Aantal
261
9.190
261
261
261
88.766
38.134
9.190
35
51
210
4,25%
20%
2,5%
5%
Totale
Prijs per stuk investering
€ 4.000
€ 1.500
€ 500
Afschrijf
periode
€ 840.000
€ 315.000
€ 105.000
€ 63.000
€ 1.323.000
12 jr
12 jr
12 jr
5 jr
Totale
Prijs per stuk investering
€ 1.000
€ 261.000
€ 10,00
€ 91.900
€ 17.645
€ 370.545
Afschrijf
periode
10 jr
5 jr
5 jr
€ 200
€ 138
€ 100
€ 52.200
€ 35.888
€ 26.100
Exploitatie
kosten
per jaar
Kosten per
aansluiting per
jaar
€ 90.807
€ 34.053
€ 11.351
€ 14.251
€ 150.500
€ 2,38
€ 0,89
€ 0,30
€ 0,37
€ 3,95
Exploitatie
Kosten per
kosten
aansluiting per
per jaar
jaar
€ 32.581
€ 0,85
€ 20.788
€ 0,55
€ 3.991
€ 0,10
€ 57.361
€ 1,50
€ 52.200
€ 35.888
€ 26.100
€ 1,37
€ 0,94
€ 0,68
Subtotaal
€ 171.548
€ 4,50
Totaal geraamde kosten ondergrondse restafvalcontainers inclusief toegangscontrole
€ 379.409
€ 10
Volledige invoering van ondergrondse containers (210) inclusief toegangscontrole bij hoogbouw
(ook bestaande) kost jaarlijks circa € 10 per aansluiting wanneer ervoor wordt gekozen 35
aansluitingen per verzamelcontainer te hanteren.
Pagina 18