DB jaarverslag 2013 def

jaarverslag 2013
© DansBrabant
jaarverslag 2013
1.START & OPDRACHT
DansBrabant is per 1 januari 2013 gestart als nieuw
initiatief op het gebied van (talent)ontwikkeling
in de dans, gefinancierd door de provincie NoordBrabant en de gemeente Tilburg. Opdracht is het
artistiek, zakelijk en maatschappelijk begeleiden
van minimaal vier talentvolle choreografen per
jaar, het samenwerken met de Fontys Danceacademy
en het aansluiten bij (inter)nationale netwerken.
DansBrabant vond huisvesting in de gemeente Tilburg.
Volgens opdracht startte DansBrabant met het
artistiek, zakelijk en maatschappelijk ondersteunen
van vier talentvolle choreografen: Jelena Kostić,
Jan Martens, Pia Meuthen en Arno Schuitemaker. In
drie onderzoeksperiodes in maart, juli en oktober
werd de instap van Hilde Elbers voorbereid. Met
Katja Heitmann werd een samenwerking onderzocht
vanuit het Brabantbrede Masterplan voor
Talentontwikkeling.
De basisfinanciering bestaat uit € 200.000,- die
de provincie Noord Brabant en € 25.000,- die de
gemeente Tilburg structureel investeert. Om te
kunnen (co)produceren werd deze basis aangevuld met
extra middelen uit publieke en private fondsen.
Een vliegende start werd mede mogelijk gemaakt door
de samenwerking met dansgezelschap T.R.A.S.H. dat
DansBrabant gastvrij onderdak bood. Gedurende het
gehele eerste jaar maakten we gebruik van de studioen kantoorruimte van T.R.A.S.H.. Daarnaast deelden
we een zakelijk leider en communicatiemedewerker
en werkten we op alle mogelijke vlakken samen.
T.R.A.S.H. deelde in de nieuwe energie, kennis en
netwerken van DansBrabant.
Vanaf half oktober kon in Theater De NWE Vorst
onze eigen Witte DansBrabant Studio in gebruik
worden genomen. Op 28 november 2013 wijdden we deze
nieuwe studio officieel in als onderdeel van een
DansBrabant-presentatie aan het veld. Per 1 december
beschikken we over kantoorruimte in Theater De NWE
Vorst en werken we vanaf het nieuwe adres.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
2.OMGEVING
DansBrabant voert haar opdracht uit in
een kaalgeslagen landschap waaruit het
basisinfrastructurele Danshuis Station Zuid,
het actieve Productiehuis Brabant en een aantal
kleinere organisaties zijn weggevallen. Overige
initiatieven op het gebied van dans waarin de
provincie investeert zijn: dance & performance
group T.R.A.S.H., jeugddansgezelschap De Stilte en
de individuele maakster Helma Melis.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
3.ORGANISATIE
Team
DansBrabant startte met een klein team: artistiek
coördinator/leider Heleen Volman 0,8 FTE,
zakelijk leider/coördinator Jan Zobel 0,4 FTE en
communicatiemedewerker Dirk Verhoeven 0,2 FTE. Al na
een maand werd bekend dat Jan Zobel per 1 juli 2013
de nieuwe directeur van Theater De NWE Vorst zou
worden. Samen met T.R.A.S.H. startte DansBrabant een
sollicitatieprocedure voor een zakelijk leider die het
werk voor beide clubs zou kunnen combineren. Per 1
juni 2013 kwam Wim van Stam voor 1,0 FTE als zakelijk
leider in dienst bij DansBrabant en werd hij voor 0,5
gedetacheerd bij T.R.A.S.H. dance & performance group.
Bestuur
DansBrabant werkt met een klassiek bestuursmodel
en volgt de (vernieuwde) principes van Cultural
Governance. Met Frank Petter (burgemeester Woudrichem)
als bestuursvoorzitter, Maurice Dujardin (zakelijk
leider Artemis) als penningmeester, Nathalie Nijs
van Pelt (voormalig projectleider GroenLinks) als
secretaris en Herma Tuunter (Sectorleider Dans Fontys
Hogeschool voor de Kunsten) als bestuurslid, startte
DansBrabant met een bestuur waarin bestuurlijke,
financiële, politieke, organisatorische en
communicatieve kennis en ervaring ruimschoots aanwezig
waren. Door de drukke werkzaamheden die de benoeming
tot burgemeester van Bergen op Zoom per 1 september
2013 met zich meebrachten, verliet Frank Petter het
bestuur in het najaar. Herma Tuunter nam de rol van
waarnemend voorzitter op zich.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
4.MISSIE
DansBrabant is een stimulator en katalysator voor
dans en choreografie met (inter)nationale inslag.
DansBrabant werkt vanuit Tilburg voor en met
choreografen en dansers; (h)erkent talent, stelt
ontwikkeling centraal, stimuleert uitwisseling,
biedt coaching en begeleiding op artistiek en
zakelijk gebied, begeeft zich actief en verbindend
in de driehoek productie, presentatie, publiek en
werkt nadrukkelijk aan zichtbaarheid en brede,
maatschappelijke waardering voor de schoonheid van
het avontuurlijke en onbekende in de dans. Bij het
scheppen van voorwaarden voor de ontwikkeling van
talentvolle makers richt DansBrabant zich op:
1.(co)producentschap, residenties,
proeftuinprojecten, onderzoek en ontwikkeling
2. creëren van en deelname in netwerken: (inter)
nationale uitwisseling
3. vergroten van draagvlak: marketing en promotie
Ergens; dichtbij door Pia Meuthen, foto © Jelena Kostić
© DansBrabant
jaarverslag 2013
5.CHOREOGRAFEN
DansBrabant ging van start met de choreografen
Pia Meuthen, Arno Schuitemaker, Jelena Kostić en
Jan Martens, allen makers die in meer of mindere
mate zichtbaar waren in het veld en al verschillende
choreografieën op hun naam hadden staan, maar die in
het schuivende landschap nog geen vaste voet aan de
grond hadden gekregen. Zonder de samenwerking met
DansBrabant zouden deze choreografen onvoldoende
financiële en organisatorische basis hebben om verder
te werken en hoogstwaarschijnlijk kopje onder zijn
gegaan.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
6.TRAJECT EN PRODUCTIE
Met de vier choreografen werd een meerjarig
traject uitgezet met als doel om binnen enkele
jaren een stevige positie binnen het (inter)
nationale danslandschap te kunnen innemen. Voor
podiumkunstenaars maakt produceren en presenteren
hiervan vanzelfsprekend en onlosmakelijk deel uit.
In 2013 coproduceerde DansBrabant met
Panama Pictures|Pia Meuthen Ergens; dichtbij
(première februari 2013), met Jan Martens|ICK
La Bête (première maart 2013), met Jelena Kostić
A Short Odyssee|MAN (augustus 2013), A Short
Odyssee|WOMAN (oktober 2013) en A Mood for Deep
Longing (november 2013). Met choreograaf Arno
Schuitemaker werd gekozen om bestaand werk EXIT
en The Fifteen Project|DUET door te spelen en
The Fifteen Project|QUINTET met een nieuwe cast
te hernemen. Voor alle makers werden tevens
voorbereidingen getroffen voor het realiseren van
de plannen voor 2014.
A Mood for Deep Longing door Jelena Kostić, foto © Nikola Kostić
© DansBrabant
jaarverslag 2013
7.MAKER CENTRAAL
Talentontwikkeling is individueel maatwerk. Bij
alle stappen en activiteiten staat de ontwikkeling
van de maker centraal. Oogmerk daarbij is telkens
het verstevigen van de positie van de maker binnen
het (inter)nationale dansveld. Met inhoudelijke en
zakelijke ondersteuning van DansBrabant zijn op
naam van de stichtingen van de makers substantieel
extra financiële middelen en productiebudgetten via
fondsen in de wacht gesleept.
Totaal is in samenwerking met de makers een bedrag
van € 258.550,- gegenereerd. Elke euro die door
de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg
via DansBrabant in de makers werd geïnvesteerd is
daarmee meer dan verdubbeld.
I is an Other door Arno Schuitemaker, foto © Jochem Jurgens
© DansBrabant
jaarverslag 2013
8.ONDERZOEK & NIEUW TALENT
Naast productie en presentatie was er ook ruimte
voor onderzoek. Arno Schuitemaker werkte in
verschillende (buitenlandse) residenties en
verzorgde meerdere onderzoeks-presentaties.
Jelena Kostić deed naast een onderzoek gericht
op Oost-Europese muziek en compositie een
bewegingsonderzoek met danseres Judit Ruiz en
zangeres Iris Fikker. Gedurende drie residentieperiodes onderzocht Hilde Elbers bewegingsmateriaal,
geluid en choreografie voor The Animated. Naar
aanleiding hiervan werd besloten om Hilde Elbers in
2014 als 5e choreograaf te laten instappen.
Vanaf de start van DansBrabant is er contact
geweest met Katja Heitmann als opvallend en
eigengereid talent afkomstig van de BaCH van
Fontys Dansacademie. Tijdens de International
Choreografers Week 2013 werd het gesprek
geïntensiveerd. In de gesprekken over het
Brabantbrede Masterplan Talentontwikkeling die vanaf
voorjaar 2013 gevoerd worden met o.a. Festival
Cement, Theaterfestival Boulevard, Theater De NWE
Vorst, Podium Bloos en HZT kwam Katja’s naam al
snel bovenaan de lijst van potentiële instappers.
Vooruitlopend op de honorering van het Masterplan
talentontwikkeling vanuit de impulsgelden stelden
we ons eind 2013 samen met Festival Cement
en Theaterfestival Boulevard garant voor de
ondersteuning van het werk van Katja Heitmann in
2014 en zal zij als 6e choreograaf instappen.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
9.PRESENTATIE
Bijgaand schema toont een overzicht van het aantal
gespeelde voorstelling per maker in 2013. In totaal
werden 62 voorstellingen gespeeld waarvan 25 in
Noord-Brabant, 26 in de rest van Nederland en 11 in
het buitenland. Met deze voorstellingen werden 9318
bezoekers bereikt. Dat levert een gemiddeld aantal
bezoekers van 150 per voorstelling op.
CHOREOGRAAF
VOORSTELLINGEN
BEZOEKERS
Pia Meuthen/Panama Pictures
Ergens; dichtbij
Buiten reguliere circuit
Totaal
18
7
25
3324
2580
5904
Arno Schuitemaker/Stichting Sharp
The Fifteen Project|DUET
The Fifteen Project|QUINTET
Totaal
15
4
19
1469
165
1634
6
405
9
3
12
940
435
1375
62
9318
150
Jan Martens/ICK
La Bête
Jelena KostiĆ/Stichting Kostiç
A Short Odyssee
A Mood For Deep Longing
Totaal
TOTAAl
gemiddeld aantal bezoekers
© DansBrabant
jaarverslag 2013
10.FINANCIËN
Met een totaal aan eigen inkomsten van
€ 51.001,- voldoet DansBrabant met 25,5% aan de
subsidievoorwaarde van de provincie Noord-Brabant:
een eigen inkomsteneis van 22,5%.
Eind 2013 is — terwijl het overleg met bkkc over de
aanvraag Impulsgelden voor de kamer Dans in volle
gang was — een voorschot betaald van € 25.000,— voor
kosten die reeds werden gemaakt voor het initiëren
van projecten.
DansBrabant sluit het eerste jaar af met een
positief exploitatieresultaat. Het voldoet
ruimschoots aan de eigen inkomsteneis en heeft met
relatief beperkte middelen en een formatie van 1,5
fte kans gezien om de beschikbare budgetten voor
de makers meer dan te verdubbelen en een wezenlijk
aandeel te hebben in de
ontwikkeling van de Brabantse dans.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
11.IMPULSGELDEN
Vanuit haar missie en taakstelling beschouwt
DansBrabant investeringen in de verbetering van
het algehele dansklimaat als noodzakelijk voor
een vruchtbare ontwikkeling van talent in Noord–
Brabant. Door alle bezuinigingen is er te veel
infrastructurele kracht weggevallen om de dans
als podiumkunst voldoende te kunnen verankeren.
Om dit aan te pakken werden in 2013 samen met het
brede dansveld plannen geformuleerd binnen de
impulsgeldenregeling Kamer Dans en trad DansBrabant
op als kartrekker om deze gelden voor de dans in
te kunnen gaan zetten. Eind 2013 werd hiervoor een
eerste voorschot van € 25.000,— ontvangen.
Na de mondelinge toezegging in november 2013, werd
in 2014 de overeenkomst getekend waarin voor dat
jaar een bedrag van € 200.000,— werd toegekend,
met zicht op continuering voor de opeenvolgende
drie jaren. De plannen in de kamer dans dragen bij
aan het creëren van nieuwe ondersteuningsstructuur
voor de dans door het stimuleren van de volgende
beleidspijlers :
1. coöperatieve werkvormen
2. nieuwe speelruimte | nieuwe markten
3. collectieve marketing | internationalisering
4. nieuwe aanwas
De gereserveerde gelden komen ten goede
aan het brede dansveld en kunnen, waar relevant,
ingezet worden voor het bereiken van doelen van
individuele makers. Voorwaarde daarbij is altijd dat
het verzamelde Brabantse dansveld kan meedelen in de
opgedane ervaringen of kennis.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
12.NETWERKEN
Om reikwijdte en effectiviteit te intensiveren is
DansBrabant vanaf de start hechte samenwerkingen
aangegaan en maken we deel uit van verschillende
netwerken.
Lokaal
Ter versteviging van de dans wordt er in Tilburg
op lokaal niveau onder de noemer Tilburg Dansstad
sinds enige jaren nauw samengewerkt door Theaters
Tilburg, Theater De NWE Vorst, Fontys Dansacademie,
Kunstbalie, Factorium en tot 2013 kartrekker
Danshuis Station Zuid. Vanaf 2013 is DansBrabant
nieuwe partner in Tilburg Dansstad.
Provinciaal
DansBrabant maakte deel uit van het zuidelijk
productie-presentatie overleg Gloednieuw, zoals
ontstaan in de tijd dat Productiehuis Brabant nog
aan tafel zat. Inmiddels is Gloednieuw opgegaan in
het Masterplan talentontwikkeling waaraan vanaf
voorjaar 2013 wordt gewerkt met Theaterfestival
Boulevard, Festival Cement, Theater De NWE Vorst,
Podium Bloos en HZT. DansBrabant neemt intensief
deel aan deze gesprekken over 'de nieuwe aanwas'.
DansBrabant beschouwt het aansluiten van talentvolle
choreografen van onderaf uit de keten als een
van haar opdrachten en verantwoordelijkheden.
DansBrabant beschikt hiervoor echter niet over
reguliere middelen Wij vinden het dan ook
van groot belang om hierin via het Masterplan
talentontwikkeling samen op te kunnen trekken met
relevante partners.
Nationaal
Nieuwsgierig naar elkaars werkwijzen, ervaringen
en de makers met wie we werken, zaten Dansmakers
Amsterdam, Dansateliers Rotterdam en DansBrabant
eind januari 2013 rond de tafel. Het gesprek bleek
zo vruchtbaar dat het voor herhaling vatbaar was
en ook Random Collision uit Groningen werd geraagd
aan te sluiten. In de loop van het jaar doopten we
dit nieuw geïnitieerde overleg van veroorzakers in
de dans om tot Moving Futures. Samen beraden we ons
op activiteiten die het klimaat voor instappende
en doorbrekende makers bevorderen. Om het reizend
festival voor nieuwe makers dat we voor najaar
© DansBrabant
jaarverslag 2013
2014 hebben voorzien te kunnen realiseren, werden
we najaar 2013 op voordracht van Geert Overdam
uitgenodigd voor een gesprek bij BNG. Hieruit
vloeide een inmiddels gehonoreerde aanvraag voort.
Inmiddels is ook Generale Oost in Arnhem partner
geworden en is het festival volop in voorbereiding.
Internationaal
Via de agenten van T.R.A.S.H. werd DansBrabant
uitgenodigd om zichzelf in partnership met Theater
De NWE Vorst en T.R.A.S.H. voor te dragen voor het
in 2010 tijdens de Tanzmesse opgerichte Europese
uitwisselingsplatform StudioTrade. StudioTrade
wordt gevormd door Silke Z (DE), Zodiak (FIN),
Stéla (FR), Arts Printing House (LIT), Compagnie
Humaine (FR), Legitimate Bodies Dance (IRL),
Vo’Arte (PT), Digital Dance (UK), DanceCity
(UK), Le Croiseur, Art Station Foundation (PL),
Reykjavik Dans Atelier (FI), Kekäläinen & Company
(FI), Lisa Pentti & Co (FI). In dit netwerk wordt
door de vijftien partners uit acht verschillende
landen op basis van wederkerigheid gewerkt aan
deskundigheidsbevordering en zichtbaarheid door
uitwisseling, onderzoek, presentatie en promotie.
In 2013 vond een eerste kennismaking plaats d.m.v.
een residentie en presentatie van Jelena Kostić in
Keulen. Begin december 2013 nam DansBrabant deel
aan de StudioTrade-conferentie in Lissabon. Hieruit
vloeiden verschillende contacten voort die in 2014
zullen doorwerken.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
13.EXTRA ACTIVITEITEN
Naast de werking die gericht is op de ontwikkeling
van talentvolle makers zoals hierboven beschreven
speelt DansBrabant in op vragen van buitenaf.
Activiteiten die extra worden ontplooid hebben
altijd als doel om bij te dragen aan een bloeiend
dansklimaat waarin kennis, ervaring, faciliteiten en
middelen zoveel mogelijk worden gedeeld, waaronder:
Coaching Fabrikaat-project
Begin juli contacteerden onze Boulevard-collega’s
ons om het Fabrikaat-project van Laura de Vos
en Margriet Nguen inhoudelijk te begeleiden.
Dit project kwam voort uit het winnen van de
Boulevard-pitch.
Duettenprogramma Boulevard
In het kader van collectieve marketing/gebundelde
Brabantse programmering presenteerde DansBrabant
begin augustus tijdens Theaterfestival Boulevard
gedurende twee dagen een duettenprogramma met werk
van T.R.A.S.H.., United-C en Arno Schuitemaker in de
Grote Zaal van de Verkadefabriek. In de recensie die
volgde in de Volkskrant werd DansBrabant benoemd als
sprankelend nieuw initiatief en werd het programma
van dermate kwaliteit bevonden dat het op grotere
schaal te zien zou moeten zijn.
Moving Meetings Maastricht
Begin oktober presenteerden Pia Meuthen|Panama
Pictures en Arno Schuitemaker zich met een fragment
uit hun werk tijdens het Moving Meetings-programma
voorafgaand aan de Dansdagen in Maastricht. Jelena
Kostić presenteerde zich in een live pitch en Jan
Martens pitchte per video. Het Moving Meetingsprogramma is speciaal gericht op een publiek van
internationale programmeurs. Voor de makers zijn
hier verschillende contacten uit voortgekomen. Zo
kregen Pia en Arno beiden een uitnodiging om zomer
2014 in China te komen spelen.
© DansBrabant
jaarverslag 2013
14.COMMUNICATIE
Het communicatiebeleid van DansBrabant richt zich
op het ondersteunen, voeden en de weg wijzen op
communicatiegebied van de individuele makers met wie
gewerkt wordt en op de promotie van DansBrabant als
flexibele netwerkorganisatie. Met de verschillende
makers werd een lijn uitgezet waarbinnen ook
weer ruimte was om gerichte aandacht te geven
en te genereren per voorstelling. Wat de eigen
communicatie betreft heeft DansBrabant in haar
eerste jaar een huisstijl ontwikkeld in samenwerking
met de jonge, talentvolle vormgeefster Else van
Wulfften Palthe, Studio Zijspan en Studio September.
2014 zal in het teken staan van verdere ontwikkeling
van de eigen publicitaire kracht. Daartoe wordt
een huisfotograaf aangetrokken om de DansBrabantmakers te portretteren. De website wordt uitgebreid
met Engelse vertalingen van de meest relevante
pagina’s. Door een onderzoeksstage uit te zetten
ondervindt DansBrabant in het voorjaar van 2014
de mogelijkheden van sponsoring en mecenaatschap,
waarvoor zij vervolgens een aparte webpagina en
uitnodigingsbrieven wil in gaan zetten. Al dan
niet in combinatie met partner T.R.A.S.H. worden
advertenties uitgezet binnen het veld om de makers
aan te prijzen én ter eigen naamsvergroting. Het
opschonen en verstevigen van het adressenbestand is
een forse klus waar het team tijd voor in zal ruimen
rond het zomerreces.
La Bête door Jan Martens, foto © Gerco de Vroeg
© DansBrabant