Grondprijzentabel 2014 - Gemeente Leidschendam

Grondprijzentabel 2014
Gemeente Leidschendam-Voorburg
2014
Afdeling Ruimtelijk Juridisch Beleid
Grondprijzentabel 2014
In de Nota Grondprijsbeleid 2011 is het beleid vastgelegd over de te hanteren grondprijzen voor
verschillende functies zoals woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, horeca,
maatschappelijke voorzieningen, parkeren en snippergroen. De hoogte van de grondprijzen voor deze
functies wordt jaarlijks vastgelegd in een grondprijzentabel. De in deze tabel opgenomen prijzen zijn
indicatief van aard, aangezien de daadwerkelijke verkoopprijzen voor vrijwel alle functies door middel
van een onafhankelijke taxatie worden bepaald. De genoemde prijzen gaan, met uitzondering van
snippergroen, uit van levering in bouwrijpe staat en zijn excl. BTW.
Om de grondprijzentabel marktconform te houden, wordt deze jaarlijks herijkt. Dit betekent dat de
indicatieve grondprijzen voor (projectmatige) woningbouw en vrije kavels, op basis van recente
transactiecijfers uit de regio, zijn herijkt. Ook is het canonpercentage voor in erfpacht uit te geven
gronden op basis van actuele rentestanden per januari 2014 herberekend. De prijzen voor
snippergroen zijn vergelijkbaar met die van omliggende gemeenten en worden gehandhaafd.
De (indicatieve) grondprijzen per functie zijn voor 2014 als volgt vastgesteld.
Grondprijzentabel 2014
Projectmatige woningbouw Type
VON prijzen incl. BTW
Grondprijsbepaling
Quotes
Goedkope koop
meergezinswoningen
eengezinswoningen
meergezinswoningen
eengezinswoningen
<
<
185.000 –
185.000 –
185.000
185.000
249.500
274.000
17%
25%
17% - 20%
25% - 28%
Dure koop
meergezinswoningen
eengezinswoningen
249.500 – 499.000
274.000 – 499.000
20% - 28%
28% - 35%
Extra dure koop
meergezinswoningen
eengezinswoningen
499.000 – 857.000
499.000 – 857.000
28% - 34%
35% - 40%
meergezinswoningen
> 857.000
34%+
eengezinswoningen
> 857.000
40%+
Middeldure koop
Top koop
Vrije kavels
Buitenstedelijk
Binnenstedelijk
Overige functies
Ad hoc comparatief bepalen
minimaal € 400/m²;
taxatie
minimaal € 475/m²;
taxatie
€/m² BVO exclusief BTW
Grondprijs bedrijventerreinen
155-450/taxatie
Grondprijs kantoren
225-500/taxatie
Grondprijs detailhandel
op basis van taxatie
Grondprijs horeca
op basis van taxatie
Grondprijs niet-commerciële maatschappelijke voorzieningen
richtprijs 175/taxatie
Grondprijs commerciële maatschappelijke voorzieningen
Grondprijs maatschappelijke woon-zorg voorzieningen
minimaal 175/ taxatie
taxatie (woningen) & richtprijs
175/taxatie (zorgvoorzieningen)
Grondprijs snippergroen zonder bebouwingsmogelijkheden tot 50 m² *
minimaal 175
Grondprijs snippergroen met bebouwingsmogelijkheden tot 50 m²
minimaal 300
Grondprijs snippergroen zonder bebouwingsmogelijkheden groter dan 50 m²
op basis van taxatie
Grondprijs snippergroen met bebouwingsmogelijkheden groter dan 50 m²
op basis van taxatie
Erfpacht
Grondwaarde
Volgens deze nota / taxatie
Canon percentage
* Bij uitgifte van gronden kleiner dan 50 m² wordt een minimale transactie prijs van € 1.000 k.k aangehouden.
5,00%
Afkortingen / definitielijst
Bouwijpe grond
Er is sprake van bouwrijpe grond indien het betreffende terrein:
•
Vrij is van obstakels, zowel bovengronds als ondergronds. Bij
de ondergrondse obstakels kan uitsluitend sprake zijn indien dit
redelijkerwijs bij de gemeente bekend kan worden geacht .
•
Op het gewenste peil ligt dan wel wordt gebracht .
•
Minimaal aan één zijde te ontsluiten is op de openbare weg.
•
Voorzien is van een aansluitpunt in de directe omgeving van de
kavel op het (gemeentelijk) vuilwater riool
•
Voorzien is van een aansluitmogelijkheid in de direct omgeven
van de kavel voor de zogenoemde Nuts voorzieningen.
•
De kavel is op verantwoorde wijze af te water op het
Gemeentelijk openwater systeem.
•
Een bodemkwaliteit heeft welke in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen hieromtrent . De te realiseren functie is
hierbij bepalend voor de bedoelde kwaliteit .
•
Voldoende draagkracht heeft zodat het benodigde bouwverkeer
op veilige wijze het terrein kan betreden.
•
Op het gewenste peil ligt dan wel wordt gebracht. Hierbij wordt
rekening gehouden met de grondwater spiegel.
BVO (Bruto vloer oppervlak).
Dit is een gebruikelijke oppervlakte maatstaf voor bedrijven en
kantoren, waarbij de oppervlakte wordt berekend incl. alle ruimte
zoals gemeenschappelijke ruimten, liften, WC’s, trappenhuizen.
Grondgebonden of eengezinswoningen
Niet-gestapelde woningbouw
Grondquote
De grondprijs uitgedrukt als een percentage van de V.O.N.-prijs.
(excl. BTW)
Marktconforme (woning) prijs
De waarde van de woning bij “vrij van huur en gebruik”.
Meergezinswoningen
Gestapelde woningbouw
V.O.N.
Vrij op naam. Bij nieuwbouwhuizen gebruikelijk. Alle kosten voor de
overdracht komen ten laste van de verkoper.