Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal
1 juli 2014
KLACHTENREGLEMENT patiënten/cliënten GGz Centraal
DEFINITIEBEPALING
Artikel 1
1.1.
GGz Centraal: de Stichting GGz Centraal, zijnde zorgaanbieder in de zin van de Wet
Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) en psychiatrisch ziekenhuis in de zin van
de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (WBOPZ). Hieronder
tevens te verstaan de zelfstandige onderdelen van GGz-Centraal.
1.2.
Raad van Bestuur (RvB): de Raad van Bestuur van de Stichting GGz Centraal.
1.3.
Geneesheer-directeur (GD), Directeur Resultaat Verantwoordelijke Zorgeenheid
(RVZe), hoofdbehandelaar:
functionarissen aangesteld door of namens GGz Centraal.
1.4.
Klachtencommissie (in het vervolg: de commissie): de klachtencommissie
ingesteld door de RvB als bedoeld in de WKCZ en de/het WBOPZ/Besluit
Klachtenbehandeling BOPZ.
1.5.
Commissie ad hoc: de commissie die een klacht zoals bedoeld in de WKCZ en/of
de WBOPZ behandelt. De commissie bestaat uit ten minste drie leden en is
samengesteld in overeenstemming met artikel 4 van dit klachtenreglement.
1.6.
Klacht: ieder bezwaar, ingediend in overeenstemming met het bepaalde onder artikel
8 van dit klachtenreglement, van een klager over een gedraging van GGz Centraal
en/of een onderdeel van GGz Centraal en/of van voor GGz Centraal werkzame
personen, dat gevolgen heeft voor klager en/of een bezwaar van een klager gericht
tegen een beslissing als omschreven in art. 41 WBOPZ1.
Onder een gedraging wordt verstaan: een handelen of een nalaten, daaronder
begrepen het al dan niet nemen van een besluit.
1.7.
Klager: een patiënt of cliënt van 16 jaar of ouder, die in behandeling is (geweest) bij
GGz Centraal of één van haar rechtsvoorgangsters. Tot het indienen van klachten
met betrekking tot een patiënt of cliënt jonger dan 16 jaar is in elk geval de wettelijke
vertegenwoordiger bevoegd.
Onder ‘behandeling’ wordt het hele traject van intake tot en met ontslag begrepen.
Een WKCZ-klacht kan door klager of een gemachtigde, die namens klager optreedt,
worden ingediend.
1
Een artikel 41 BOPZ klacht kan betreffen:
1) De beslissing dat de patiënt op grond van de stoornis van zijn geestvermogens niet in staat is zijn wil
met betrekking tot de voorgestelde behandeling te bepalen.
2) De beslissing om ondanks verzet van de patiënt, het behandelingsplan toe te passen
(dwangbehandeling).
3) De beslissing dat middelen of maatregelen worden toegepast ter overbrugging van tijdelijke
noodsituaties die door de patiënt in het ziekenhuis als gevolg van de stoornis van de geestvermogens
worden veroorzaakt.
4) De beslissing dat beperkingen in de fundamentele vrijheden moeten worden aangebracht.
5) Het niet toepassen van het overeengekomen behandelingsplan.
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
2
Een BOPZ-klacht kan worden ingediend door:
- de patiënt,
- elke andere in het ziekenhuis verblijvende patiënt,
- de echtgenoot/geregistreerd partner,
- de ouders, dan wel één van hen, van een minderjarige patiënt voor zover zij
ouderlijk gezag hebben,
- de ouders van een meerderjarige patiënt,
- elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn, niet zijnde een ouder, en in de
zijlijn tot en met de tweede graad,
- de voogd, de curator of de mentor van betrokkene,
- een andere persoon dan de hierboven genoemden die in het kader van zijn
relatie met betrokkene contacten onderhoudt met de instelling (contactpersoon)
en die aannemelijk maakt namens de patiënt te klagen.
Indien de cliënt of patiënt is overleden kunnen nabestaanden, in de ruimste zin van
het woord, eveneens een klacht indienen over een gedraging als bedoeld onder 1.6.
van het klachtenreglement ten opzichte van de overleden patiënt of cliënt.
1.8.
Aangeklaagde: degene tegen wie de klacht is gericht.
Aangeklaagden kunnen alleen personen zijn die werkzaam zijn, of zijn geweest in de
periode waarin de klachtsituatie zich voordeed, voor GGz Centraal, of één van haar
zelfstandige onderdelen. Hieronder worden mede verstaan stagiaires, artsen (in
opleiding), medewerkers met een detacheringovereenkomst, uitzendkrachten, enz.
1.9.
Patiëntenvertrouwenspersoon (pvp): De op grond van artikel 1 lid 1 onder m Wet
BOPZ werkzame persoon om, onafhankelijk van het bestuur en van personen in
dienst van het ziekenhuis, aan patiënten in het ziekenhuis op hun verzoek advies en
bijstand te verlenen in aangelegenheden, samenhangend met hun opneming en
verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast kan de pvp advies en bijstand verlenen in
aangelegenheden samenhangend met een voorwaardelijke machtiging of met een
zelfbindingsverklaring.
1.10.
Inspecteur: de bevoegde inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
BEPALINGEN BETREFFENDE DE COMMISSIE
2.
Benoeming en samenstelling van de commissie
2.1.
De commissie bestaat uit een voorzitter, waarnemend voorzitter, vicevoorzitters en
leden. Zij allen worden (her)benoemd, geschorst en ontslagen door de RvB.
De (waarnemend- en vice-) voorzitters zijn jurist en niet werkzaam bij GGz Centraal.
Ook zijn zij geen patiënt of cliënt van GGz Centraal (geweest).
De leden kunnen werkzaam zijn voor GGz Centraal. Onder deze leden zijn een door
de RvB vast te stellen aantal psychiaters, verpleegkundigen en gedragsdeskundigen.
Een GD werkzaam bij GGz Centraal, of een lid van de RvB, is niet benoembaar.
2.2.
De RvB ziet er op toe dat in de commissie zoveel mogelijk de verschillende
professionele disciplines, werkzaam binnen GGz Centraal, vertegenwoordigd zijn.
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
3
2.3.
De RvB benoemt op voordracht van de Centrale Cliënten Raad (CCR) leden met een
voldoende patiënten/cliëntenperspectief in de commissie. Deze leden zijn geen
patiënt of cliënt van GGz Centraal.
2.4.
De RvB geeft tijdig aan de CCR kennis van het ontstaan van een vacature, als
bedoeld onder 2.3. De RvB kan daarbij een opgave doen van het gewenste profiel
van een nieuw te benoemen lid.
2.5.
De RvB kan een voordracht van de CCR gemotiveerd afwijzen.
2.6.
Indien de CCR in gebreke blijft een vacature te vervullen kan de RvB daar zelfstandig
in voorzien. Alvorens daartoe over te gaan geeft de RvB daarvan bericht aan de
CCR.
2.7.
De RvB geeft van een voorgenomen benoeming van een (waarnemend-/vice-)
voorzitter kennis aan de CCR. Deze kan daartegen bij de RvB binnen één maand na
de kennisgeving gemotiveerd bezwaar maken.
3.
Zittingsduur en rooster van aftreden
3.1.
De leden en de (waarnemend-/vice) voorzitters van de commissie worden benoemd
voor een termijn van vier jaren. Zij zijn na het verstrijken van deze periode één maal
voor 4 jaren herbenoembaar.
3.2.
De RvB ziet toe op het bijhouden van een rooster van aftreden, zodanig dat er sprake
is van een redelijke spreiding in het periodiek defungeren van leden en
(waarnemend-/vice-) voorzitters.
4.
Werkzaamheden en samenstelling commissie ad hoc
4.1.
Klachten als bedoeld in artikel 1.6. worden behandeld in een commissie als bedoeld
in artikel 1.5. De commissie ad hoc wordt samengesteld in overleg met de voorzitter.
4.2.
Voorzitter van de commissie ad hoc kan slechts zijn een voorzitter, waarnemend - of
vicevoorzitter van de commissie.
4.3.
Van de commissie ad hoc maakt één lid benoemd op voordracht van de CCR deel
uit.
4.4.
Bij klachten die vallen onder de werkingssfeer van de BOPZ is één van de leden
psychiater.
4.5.
Aan de werkzaamheden van de commissie ad hoc wordt niet deelgenomen door
personen die enige behandelrelatie hebben tot klager, of dit gedurende de laatste 3
jaren voor het tijdstip van indiening van de klacht hebben gehad.
4.6.
De commissie ad hoc heeft toegang tot alle plaatsen in GGz Centraal die bestemd
zijn voor patiënten/cliënten.
4.7.
De commissie ad hoc kan een ieder die binnen GGz Centraal werkzaam is,
verzoeken inlichtingen te verstrekken over het onderwerp van de klacht.
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
4
De gevraagde inlichtingen worden verstrekt voor zover dit niet in strijd is met enige
wettelijke plicht tot geheimhouding.
4.8.
De leden van de commissie ad hoc en de betreffende (ambtelijk) secretaris hebben
het recht met schriftelijke toestemming van de patiënt/cliënt, dan wel zijn wettelijk
vertegenwoordiger, het betreffende patiënt/cliëntdossier in te zien.
4.9.
De commissie ad hoc oefent haar bevoegdheden uit voor zover dat nodig is voor een
goede behandeling van de klacht.
5.
Rechten en verplichtingen van de leden, enz. van de commissie
5.1.
(Waarnemend-/vice-)voorzitters en leden zijn verplicht tot geheimhouding van al
datgene wat hun vanwege hun werkzaamheden voor de commissie ter kennis is
gekomen. Ook overigens zullen zij de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
beschermen.
5.2.
Zij zijn onafhankelijk in de vervulling van hun taken voor de commissie.
5.3.
De RvB ziet er op toe dat leden van de commissie, voor zover werkzaam binnen of in
het kader van GGz Centraal, vanwege hun lidmaatschap van de commissie niet in
hun werkzaamheden worden benadeeld.
5.4.
De RvB kent aan (waarnemend-/vice)voorzitters en leden, niet werkzaam in een
betaalde functie binnen of in het kader van GGz Centraal, een vergoeding toe voor
hun werkzaamheden.
6.
Schorsing en ontslag
6.1.
Leden, (waarnemend- en vice-)voorzitters van de commissie kunnen door de RvB
slechts geschorst of ontslagen worden wegens verwaarlozing van hun taak of
wegens andere dringende redenen, genoemd in art. 7:678 BW, op grond waarvan
handhaving in de functie redelijkerwijs niet mogelijk is.
6.2.
De RvB geeft van een schorsing of ontslag, als bedoeld onder 6.1. gemotiveerd
kennis aan de CCR.
7.
(Ambtelijk) secretaris
7.1.
De RvB voegt, in overleg met de voorzitter, aan de commissie één of meer (ambtelijk)
secretarissen toe, die ondersteuning bieden aan het werk van de commissie. De
(ambtelijk) secretarissen oefenen hun werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid
van de (voorzitter van de) commissie.
7.2.
De (ambtelijk) secretarissen voeren het secretariaat van de commissie. Aan de
(ambtelijk) secretarissen kunnen door de voorzitter van de commissie, of zijn
waarnemer en door de voorzitter van de commissie ad hoc werkzaamheden worden
gedelegeerd.
7.3.
De (ambtelijk) secretarissen zijn verplicht tot geheimhouding van al datgene wat
haar/hem vanwege haar/zijn werkzaamheden voor de commissie ter kennis is
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
5
gekomen. Ook overigens zal zij/hij de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
beschermen.
BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN KLACHTEN
8.
Het indienen van een klacht
8.1.
De klacht wordt schriftelijk ingediend bij het secretariaat van de commissie.
8.2.
Voor het indienen van de klacht wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een door
de commissie vastgesteld klachtmeldingsformulier2.
De klacht bevat ten minste:
- een – zo concreet mogelijke - beschrijving van de situatie(s) waarover wordt
geklaagd,
- de namen en functies van de bij die situatie(s) betrokken personen en
- een beschrijving van het bezwaar dat de klager heeft.
De klacht vermeldt:
- naam en verblijfplaats en
- (indien mogelijk) telefoonnummer en e-mailadres van de klager.
8.3.
Is de klacht namens klager ingediend, dan dient de klacht tevens de naam van klager
te vermelden. In dat geval dient te worden aangetoond op welke grond “namens
klager” wordt opgetreden. De commissie gaat na of de betreffende cliënt of patiënt
gemotiveerd en gegrond bezwaar heeft tegen behandeling van de klacht. Is dat het
geval dan wordt de klacht niet in behandeling genomen.
8.4.
De ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen schriftelijk aan klager (en
de patiënt/cliënt in geval de klager niet tevens de patiënt/cliënt is), bevestigd. In de
ontvangstbevestiging wordt de datum van ontvangst genoemd. Deze datum geldt als
datum van indiening van de klacht.
8.5.
Bij de ontvangstbevestiging aan de klager wordt verwezen naar de digitaal
beschikbare versie van het klachtenreglement en de informatiebrochure voor
patiënten/cliënten; desgewenst wordt een kopie verstrekt.
8.6.
De klager kan zijn klacht te allen tijde intrekken.
9.
Ontvankelijkheid
9.1.
Ontvankelijkheid: de voorzitter geeft vóór behandeling door de commissie een
(voorlopig) oordeel over de ontvankelijkheid van de klacht. Bij twijfel overlegt hij met
twee leden van de commissie, waarvan één benoemd op voordracht van de CCR. De
beslissing over ontvankelijkheid kan ook worden genomen door de commissie ad hoc
die over de klacht oordeelt.
2
Te downloaden via www.ggzcentraal.nl cliënten rechten en klachten informatie
klachtencommissie
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
6
9.2.
Indien de klacht door de voorzitter in een voorlopig oordeel ontvankelijk is verklaard
wordt zo spoedig mogelijk een afschrift van de klacht toegezonden aan degene(n)
tegen wie de klacht is gericht, vergezeld van een verzoek om een schriftelijke reactie
binnen een door de commissie te stellen termijn. Bij de ontvangstbevestiging wordt
verwezen naar de digitaal beschikbare versie van het klachtenreglement en de
informatiebrochure voor medewerkers; desgewenst wordt een kopie verstrekt .
9.3.
Indien de klacht in een voorlopig oordeel ontvankelijk wordt verklaard, wordt de klacht
- ter vertrouwelijke kennisname – gezonden aan de betreffende hoofdbehandelaar,
directeur RVZe, en de RvB. Indien het (tevens) een BOPZ-klacht betreft wordt de
klacht eveneens gezonden aan de betreffende GD.
9.4.
Indien de klacht niet ontvankelijk is verklaard (en de commissie dus geen oordeel
over de klacht zal geven), ontvangt de klager (en de patiënt/cliënt in geval de klager
niet tevens de patiënt/cliënt is) daarover zo spoedig mogelijk bericht van de
commissie; in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van de klacht. De
aangeklaagde(n), de hoofdbehandelaar, de directeur RVZe, de RvB en indien het
een BOPZ-klacht betreft: ook de GD, ontvangen de klacht onder mededeling dat
deze niet-ontvankelijk is verklaard.
9.5.
Een klacht kan door de voorzitter van de commissie niet ontvankelijk worden
verklaard indien:
a. de klacht niet voldoet aan de vereisten genoemd in de artikelen 1.6, 1.7, 1.8 en
8.1 – 8.3 van dit reglement.
b. Als een identieke klacht nog in behandeling is of indien een klacht wordt
ingediend binnen zes maanden na de datum van de uitspraak op de klacht en de
klacht hetzelfde feitencomplex betreft, terwijl aan de herhaalde klacht geen
nieuwe feiten of omstandigheden ten grondslag worden gelegd. Artikel 9.1. is
van overeenkomstige toepassing.
c. Bij BOPZ-klachten: de klacht niet gaat over een in artikel 41 lid 1
WBOPZ bedoelde situatie.
9.6.
De klager heeft het recht om vormfouten te herstellen.
10
Schorsing
10.1.
De commissie ad hoc kan een BOPZ-beslissing waartegen de klacht is gericht,
schorsen. De commissie delegeert deze bevoegdheid aan de voorzitter van de
commissie of bij diens afwezigheid aan de waarnemend voorzitter of één van de
vicevoorzitters. De voorzitter laat zich in alle gevallen adviseren door de GD. In geval
van twijfel pleegt de voorzitter overleg als bedoeld in artikel 9.1 tweede volzin.
10.2.
De commissie ad hoc kan, nadat een beslissing tot schorsing eerder was afgewezen,
alsnog tot schorsing overgaan.
Eveneens kan een eerdere schorsingsbeslissing door de commissie ad hoc weer
worden opgeheven.
10.3.
Aan een beslissing tot schorsing kunnen voorwaarden worden verbonden. De
voorzitter of, indien het voorgaande lid van toepassing is: de commissie ad hoc,
kunnen bij niet naleving van de voorwaarden de schorsing opheffen.
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
7
10.4.
Een schorsingsbeslissing, daaronder begrepen een beslissing tot opheffing
schorsing, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan de klager, degene
die de bestreden beslissing heeft genomen, aangeklaagde(n), de hoofdbehandelaar,
de directeur RVZe en de GD.
10.5.
Alle beslissingen over een verzoek tot schorsing of tot opheffing van een schorsing
worden in de uitspraak vermeld.
11.
Hoorzitting
11.1.
Klager (en patiënt/cliënt in geval klager niet tevens de patiënt/cliënt is), en
aangeklaagde(n) worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een
toelichting te geven op de ingediende klacht.
11.2.
Klager (en de betrokken patiënt/cliënt indien klager niet tevens de patiënt/cliënt is) en
aangeklaagde(n) kunnen zich laten bijstaan door een door hen aan te wijzen
persoon. Voor klager kan dit een pvp zijn.
11.3.
In de regel worden klager en aangeklaagde(n) in elkaars aanwezigheid gehoord.
11.4.
Indien klager en aangeklaagde(n) niet in elkaars aanwezigheid zijn gehoord, kan de
commissie ad hoc besluiten beiden nogmaals – al dan niet in elkaars aanwezigheid te horen.
In geval klager en aangeklaagde(n) niet in elkaars aanwezigheid zijn gehoord, wordt
er een schriftelijk verslag gemaakt van wat er ter zitting is besproken. Dit verslag
wordt aan klager en aangeklaagde(n) toegezonden.
11.5.
De commissie kan – gehoord klager en aangeklaagde – in uitzonderlijke gevallen
beslissen af te zien van het houden van een hoorzitting. De zaak wordt dan op de
stukken afgedaan. Klager en/of aangeklaagde mogen ook zelf verzoeken om geen
hoorzitting te houden.
11.6.
De commissie kan - in uitzonderlijke gevallen - klachten zonder klager en
aangeklaagde te horen ‘kennelijk ongegrond’ verklaren. Deze beslissing dient te
worden gemotiveerd.
11.7.
Zowel klager als aangeklaagde(n) worden tijdig geïnformeerd over de leden van de
commissie ad hoc die de klacht gaat behandelen. Ze kunnen bij de voorzitter
gemotiveerd bezwaar maken tegen deelneming van genoemde leden in de
commissie, inclusief de voorzitter. Bij honorering van een wrakingverzoek wordt het
gewraakte lid/de voorzitter vervangen. De voorzitter van de commissie beslist op het
verzoek, tenzij het verzoek hem of haar zelf betreft. In dat geval beslist de
waarnemend voorzitter of één der vicevoorzitters die niet lid is van de betreffende
commissie ad hoc.
11.8.
De commissie ad hoc kan zich, na voorafgaand overleg met de RvB, laten adviseren
door externe deskundigen. De kosten hiervan worden gedragen door GGz Centraal.
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
8
12.
12.1.
Uitspraak
Betreffende WKCZ-klachten:
De commissie ad hoc doet binnen acht weken na ontvangst van de klacht schriftelijk
en met redenen omkleed uitspraak. De uitspraak wordt verzonden aan de klager,
indien bijgestaan door een pvp ook aan de pvp, de aangeklaagde(n), de
hoofdbehandelaar, directeur RVZe en de RvB. Indien de commissie van deze termijn
afwijkt dient zij dit te melden aan klager en aangeklaagde, onder vermelding van de
termijn waarop zij haar oordeel zal uitbrengen.
Betreffende BOPZ-klachten:
12.2.
De commissie ad hoc doet schriftelijk en met redenen omkleed uitspraak: binnen
twee
weken voor klachten gericht tegen een nog lopende toepassing en binnen vier weken
voor klachten gericht tegen een al beëindigde toepassing.
In kennis worden gesteld: de klager, indien bijgestaan door een pvp ook de pvp, de
aangeklaagde(n), de hoofdbehandelaar, de directeur RVZe, de GD, de RvB en
de inspecteur.
12.3.
Indien de commissie ad hoc niet tijdig een beslissing neemt kan de klager de
inspecteur schriftelijk vragen om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen ter
verkrijging van een beslissing over de klacht (zie de procedure beschreven in artikel
41a BOPZ).
12.4.
In geval een BOPZ-klacht gegrond wordt verklaard, vernietigt de commissie ad hoc
de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk. Gehele of gedeeltelijke vernietiging
brengt vernietiging van de rechtsgevolgen van de beslissing of het vernietigde
gedeelte van de beslissing mee.
12.5.
In geval de commissie ad hoc de BOPZ-klacht gegrond verklaart, kan zij de voor de
behandeling verantwoordelijke personen opdragen een nieuwe beslissing te nemen of
een andere handeling te verrichten met inachtneming van haar beslissing.
12.6.
De commissie ad hoc kan de voor de behandeling verantwoordelijke persoon een
termijn stellen voor het nemen van een nieuwe beslissing of het verrichten van een
andere handeling.
12.7.
In de uitspraak wordt de klager (tevens cliënt) gewezen op de in artikel 41a BOPZ
gegeven mogelijkheid om binnen een termijn van zes weken een verzoekschrift bij de
rechtbank in te dienen in geval een BOPZ-klacht ongegrond wordt verklaard. Hij kan
ook de inspecteur verzoeken een verzoekschrift bij de rechter in te dienen.
Betreffende WKCZ-klachten en BOPZ-klachten:
12.8. In de uitspraak wordt vermeld of de klacht een WKCZ-klacht dan wel een BOPZ-klacht
is.
12.9.
De commissie ad hoc kan haar uitspraak vergezeld laten gaan van aanbevelingen.
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
9
12.10. De commissie ad hoc doet in haar beslissing geen uitspraken over schadevergoeding,
aansprakelijkheid en/of declaraties van de zorgverzekeraar.
12.11. De voorzitter van de commissie kan bij ernstige spoedeisende klachten besluiten dat
de commissie ad hoc binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht, tot een
oordeel komt.
12.12. De RvB deelt klager, aangeklaagde(n), de commissie ad hoc, de hoofdbehandelaar,
de directeur RVZe – bij BOPZ-klachten: ook de GD - binnen één maand na
ontvangst van de uitspraak, schriftelijk mee of hij naar aanleiding van de uitspraak
maatregelen zal nemen en zo ja, welke.
12.13. In geval de reactie van de RvB afwijkt van het oordeel van de commissie ad hoc, zal
de RvB zijn reactie nadrukkelijk motiveren. In geval van artikel 13.1. geeft de RvB
binnen één week na ontvangst van de uitspraak zijn reactie.
13.
Melding ernstige situaties met een structureel karakter
13.1.
Indien een klacht zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter, stelt
de voorzitter van de commissie, c.q. de voorzitter van de commissie ad hoc de RvB
daarvan in kennis. Een aan de RvB mondeling gedane mededeling wordt binnen drie
werkdagen schriftelijk aan de RvB bevestigd. Van een schriftelijke mededeling als in
dit lid bedoeld worden klager en aangeklaagde in kennis gesteld.
13.2.
Indien niet is gebleken dat de RvB ter zake (tijdig) maatregelen heeft getroffen, meldt
de commissie dit – schriftelijk en gemotiveerd - aan de inspecteur, met waarborg voor
de anonimiteit van klager. Ook hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan
klager en aangeklaagde.
KLACHTAFHANDELING ANDERS DAN DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE
14.
Klachtbehandeling in de lijn
14.1.
De ambtelijk secretaris kan – gehoord de klager - onderzoeken of een klacht zich
leent voor (hernieuwde) bespreking met de directie of enig andere leidinggevende
binnen het betreffende onderdeel van GGz Centraal.
14.2.
Indien van de in lid 1 genoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, schort dit de
termijnen, genoemd in artikel 12, op. De voorzitter ziet er op toe dat door deze
opschorting de afhandeling van de klacht niet nodeloos wordt vertraagd.
14.3.
De klager kan te allen tijde om behandeling van de klacht door de klachtencommissie
verzoeken.
15.
Klachtbehandeling door bemiddeling of mediation
15.1.
De ambtelijk secretaris kan na instemming van de voorzitter – gehoord de klager onderzoeken of een klacht zich leent voor onafhankelijke bemiddeling of mediation.
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
10
15.2
In het geval een klacht zich leent voor bemiddeling en klager en aangeklaagde
hiermee nadrukkelijk instemmen kan door de voorzitter een bemiddelaar worden
aangewezen. Dit kan een lid van de commissie zijn.
15.3.
In het geval een klacht zich leent voor mediation en klager, en aangeklaagde
hiermee nadrukkelijk instemmen, kan door de voorzitter een mediator
aangewezen worden. Dit kan een lid van de commissie zijn. De mediator dient
geregistreerd te staan bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI)3 of een
vergelijkbare organisatie waarbij eveneens een gedragscode en een klachtenregeling
van toepassing zijn.
15.4.
De mediator dient de Gedragsregels en het meeste recente Mediation Reglement van
het NMI of van de organisatie waarbij hij/zij is geregistreerd in acht te nemen.
15.5.
Een klachtzaak is beëindigd:
- Indien dit door klager ná het bemiddelingsgesprek nadrukkelijk – bij voorkeur
schriftelijk - aan de commissie is aangegeven
- indien de mediation met een door klager en aangeklaagde aanvaarde
overeenkomst is afgesloten.
Indien de bemiddeling of de mediation voor klager niet tot voldoende resultaat heeft
geleid staat het deze vrij om de klacht alsnog door de klachtencommissie te laten
behandelen.
In dit laatste geval zal het lid dat werd aangewezen voor de bemiddeling of de
mediation geen deel uitmaken van de commissie ad hoc, zoals bedoeld in artikel 1.5
15.6.
Indien van de in lid 1 genoemde mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, schort dit de
termijnen, genoemd in artikel 12, op. De commissie ziet er op toe dat door deze
opschorting de afhandeling van de klacht niet nodeloos wordt vertraagd.
15.7.
De ambtelijk secretaris wijst de klager op de mogelijkheid van ondersteuning door de
patiëntenvertrouwenspersoon gedurende de bemiddeling of mediation.
OVERIGE BEPALINGEN
16.
Kosten
16.1.
De kosten van de klachtbehandeling komen voor rekening van GGz Centraal. Dit
geldt in beginsel ook voor kosten verbonden aan bemiddeling of mediation.
16.2.
De kosten van een eventueel door klager ingeschakelde gemachtigde of advocaat
worden niet door GGz vergoed.
3
zie de website van het NMI: www.nmi-mediation.nl
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
11
17.
Archivering
Voor de klachtendossiers geldt een bewaartermijn van vijf jaar na het afsluiten van
het dossier4 voor wat betreft alle tot een persoon herleidbare gegevens. Na verloop
van genoemde periode worden de klachtdossiers geschoond5 en overgedragen aan
de RvB ter archivering6 in het archief van GGz Centraal.
18.
Jaarverslag
19.
De klachtencommissie brengt jaarlijks na afloop van een kalenderjaar vóór 1 maart
een geanonimiseerd verslag uit van haar werkzaamheden aan de RvB.
De RvB zendt het verslag vóór de eerstkomende 1 april aan de inspecteur.
Toezicht
19.1.
De RvB ziet erop toe dat de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht
volgens dit reglement.
19.2.
De RvB bevordert voorts de scholing en training van allen die deel uitmaken van de
klachtencommissie én van de ambtelijk secretaris.
20.
Reglement
20.1.
Dit reglement vervangt het klachtenreglement dat op 1 januari 2012 in werking is
getreden.
20.2.
Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de RvB nadat de Centrale
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad tijdig om advies zijn gevraagd.
De CCR heeft verzwaard adviesrecht over de vaststelling of wijziging van een
klachtenreglement conform de WMCZ.
De OR heeft instemmingsrecht over de regeling op het gebied van de behandeling
van klachten conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
20.3.
Voorstellen tot wijziging van het reglement worden ter advisering voorgelegd aan de
(waarnemend-/vice)voorzitters van de klachtencommissie.
20.4.
Dit reglement wordt binnen tien dagen nadat het is vastgesteld, openbaar gemaakt
op een wijze die binnen GGz Centraal gebruikelijk is onder vermelding van het adres
waar een klacht moet worden ingediend.
In de informatiebrochure voor patiënten/cliënten wordt het bestaan van het
klachtenreglement gemeld.
Het klachtenreglement is te vinden op de website van GGz Centraal7.
4
voor het afsluiten van het dossier wordt de ontvangstdatum van de reactie van de RvB als
uitgangspunt genomen
5
behouden blijven: klachtmelding, verweerschrift, advies GD, uitspraak en reactie RvB
6
zie website College bescherming persoonsgegevens, informatieblad nummer 11A, oktober 2007
7
Te downloaden via www.ggzcentraal.nl cliënten rechten en klachten informatie
klachtencommissie
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
12
21.
Datum van inwerkingtreding
Dit herziene reglement treedt in werking per 1 juli 2014.
Twee jaar na deze datum zal het reglement door de Raad van Bestuur
met alle betrokken partijen worden geëvalueerd.
Soort document: voorschrift voor handelen, naam document: Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal, auteur:
mr. E.P. van Dijk, ambtelijk secretaris klachtencommissie GGz Centraal, documenteigenaar/eindverantwoordelijke: raad
van bestuur, geldend voor: GGz Centraal, versienummer: 1, versiedatum: 01-07-2014, status: Definitief,
revisiedatum: 01-07-2016.
13