Inrichtingsplan Bedrijfsvoering - Veiligheidsregio NHN

Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 1
Concept
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering
Toelichting bij de begroting 2015
20 juni 2014
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 2
Inhoud
versie 1.0._20 juni 2014
1. Waarom dit inrichtingsplan?
3
1.1
3
Aanleiding en achtergrond
1.2 Doel, status en scope inrichtingsplan
3
1.3 Relatie met andere documenten
4
2. Wat willen we bereiken?
5
2.1 Opgave
5
2.2 Doelen
5
2.3 Producten en diensten
6
3. Hoe richten we het in?
13
3.1 Bouwstenen voor de besturing en organisatie
13
4. Hoe ziet de afdeling eruit?
16
4.1 Structuur
16
4.2 Functies
20
4.3 Formatie
21
4.4 Gemeenschappelijke cultuur
22
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 3
1. Waarom dit inrichtingsplan?
1.1 Aanleiding en achtergrond
Bedrijfsvoering levert ondersteunende inspanningen voor de programma’s Ambulancezorg, Brandweer,
GHOR, Meldkamer, Risico- en crisisbeheersing, Veiligheidshuis en voor de directie. Door de integratie van de
gemeentelijke brandweerkorpsen tot een bedrijfsonderdeel binnen Veiligheidsregio Noord- Holland Noord
(VR NHN) gaat de organisatie van de bedrijfsvoering ingrijpend veranderen. Bedrijfsvoering richt zich nu in
haar dienstverlening op een relatief kleine organisatie voor 250 medewerker in twee kantoorlocaties en zes
ambulanceposten. De huidige capaciteit (zowel kwantiteit als kwaliteit) is voldoende maar is niet toegerust
op de regionalisering van brandweerzorgtaken naar VR NHN. Het aantal medewerkers stijgt daarmee
immers naar ongeveer 1750 (500 beroeps en 1250 vrijwilligers) en het aantal te beheren panden stijgt naar
59 (in 2015 nog één hoofdkantoorlocatie). Daarnaast betekent ‘regionaliseren’ ook ‘reorganiseren’ waarbij
de bedrijfsvoering slimmer wordt georganiseerd. Belangrijke uitgangpunten daarbij zijn het slimmer en
efficiënter werken en de integrale benadering van bedrijfsvoering in 2015. Ook andere factoren hebben,
naast de regionalisering van de brandweer en de reorganisatie van het Veiligheidsbureau, grote invloed op
de bedrijfsvoering; te denken valt aan de invoering van ‘Het Nieuwe Werken’, de realisatie van een nieuw
hoofdkantoor en de verdere samenwerking met de GGD in deze regio.
Veranderingen op het gebied van bedrijfsvoering zijn niet nieuw voor VR NHN. Op verschillende onderdelen
binnen de bedrijfsvoering is sinds een aantal jaar een transformatie gaande naar een klantgerichte en
vraaggestuurde organisatie die kwalitatieve meerwaarde levert aan het primaire proces.
1.2 Doel, status en scope inrichtingsplan
Dit plan heeft tot doel betrokkenen te informeren over de organisatorische implicaties van het brede
veranderproces en de beoogde effecten op en in de bedrijfsvoering. Naast de inhoudelijke doelstellingen, die
worden nagestreefd, gaat dit plan ook in op de organisatiefilosofie, de innovaties en de werkwijze van
‘Bedrijfsvoering 2.015’. Ook de structuur en producten en diensten die bedrijfsvoering gaat leveren in 2015
komen aan de orde. Tenslotte wordt de personele formatie benoemd die noodzakelijk is voor de uitvoering
van de werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering.
De (financiële) middelen die nodig zijn om bedrijfsvoering te kunnen laten functioneren, maken onderdeel
uit van de (meerjaren)begroting 2015 en zijn niet opgenomen in dit inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan is
daarmee te lezen als een toelichting bij die begroting.
Er vindt een reorganisatie plaats op alle afdelingen van bedrijfsvoering van Veiligheidsregio NHN. Omdat de
meldkamer buiten het reorganisatiebereik van de Veiligheidsregio NHN valt, valt ook de bedrijfsvoering die
ten dienste staat van de meldkamer (met name op terreinen van facilitair en ICT-beheer) buiten de scope van
dit inrichtingsplan.
De nieuwe organisatie en werkwijze van bedrijfsvoering impliceren grote veranderingen ten opzichte van de
huidige situatie. Hoewel dit plan het eindbeeld schetst en dus niet de veranderingen ten opzichte van de
huidige situatie, biedt het inrichtingsplan wel de kaders voor de transitie naar de nieuwe organisatie en de
werkwijze van bedrijfsvoering. Dit inrichtingsplan houdt daarbij rekening met mogelijke toekomstige
ontwikkelingen en biedt ruimte om wijzigingen in het primaire proces -die effect hebben op de bedrijfsvoeringop een relatief eenvoudige wijze op te vangen.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 4
1.3 Relatie met andere documenten
Bij dit inrichtingsplan is gebruik gemaakt van een veelheid aan inhoudelijke documenten, die zowel vanuit
het project regionalisering als daarbuiten zijn ontstaan. Het zijn achtergronddocumenten omdat daaruit de
uitgangspunten voor de inrichting zijn gedestilleerd. Het gaat om de volgende documenten:
Beleidsplan
Veiligheidsregio NHN 2015-2018
Hoofdstructuur en inrichtingsproces bedrijfsvoering 2.015
HRM
beleid
Beleid inkoop en contractmanagement
Aangepast
communicatiebeleid
Informatiebeleidsplan ICT
Inrichtingsplan
Brandweer
Inrichtingsplan afdeling Risico- en Crisisbeheersing
Ter voorbereiding op de komst van de nieuwe brandweer in 2015 zal de nieuwe organisatie van de
bedrijfsvoering in oktober 2014 nagenoeg afgerond moeten zijn. De transitie zal dus voornamelijk in 2014
(met een uitloop in 2015) plaatsvinden en begeleid worden door een (incidenteel) transitieteam. Vooruit­
lopend daarop zal er veel aandacht komen om alle medewerkers van de veiligheidsregio voor te bereiden op
de nieuwe werkwijze ‘Bedrijfsvoering 2.015’. Om dat goed te kunnen doen komt er voor verschillende
aspecten uit dit inrichtingsplan een concrete uitwerking. Te denken valt bijvoorbeeld aan; de inzet en
uitvoering door de regiepartner voor facilitaire werkzaamheden, de integrale werkwijze van het proces
‘bestellen tot betalen’ en overzichten van de activiteiten die vanuit de ‘klussenbank’ georganiseerd gaan
worden. Voor begripsduiding, zie hoofdstuk 4.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 5
2. Wat willen we bereiken?
2.1 Opgave
Passend bij de ambities van VR NHN komt nieuwe organisatie en nieuwe werkwijze van bedrijfsvoering tot
stand. De opgave van ‘Bedrijfsvoering 2.015’ is met name gericht op het leveren van aantoonbaar
toegevoegde waarde aan het primaire proces. Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces zodat de
organisatiedoelen kunnen worden behaald, zoals die zijn omschreven in het beleidsplan. De toegevoegde
waarde van bedrijfsvoering wordt gedefinieerd als ‘de mate waarin de producten, diensten en middelen
bijdragen aan de organisatiedoelstellingen van het primaire proces’. Voorbeelden van de toegevoegde
waarde van bedrijfsvoeringproducten zijn ondermeer:
walitatief hoogwaardige ondersteunende diensten die het primair proces optimaal ondersteunen en
k
zorgen voor een veilige werkomgeving;
‘mindset’ van het continue verbeteren van processen en vakexpertise;
et faciliteren van leidinggevenden bij hun PIOFACH (integraal management). Bij HRM bijvoorbeeld door
h
het organiseren van HR-trainingen, adviseren van specialistische HR vraagstukken, monitoren van het
ziekteverzuim, werving en advies bij loopbaanontwikkeling van medewerkers;
het realiseren van kostenverlagingen binnen de programma’s door het slim inzetten van hoogwaardige
ICT en het realiseren van een digitaal ‘bestellen-tot-betalen’ proces dat leidinggevenden zelf kunnen
hanteren;
et ondersteunen van leidinggevenden, directie en bestuur door het leveren van vakexpertisen, actuele
h
managementinformatie en kwaliteitsbeoordelingen;
en goede plaatsing en logistieke inrichting van voertuigen van het primair proces voor het realiseren van
e
de bestuurlijke ambities rondom tijdigheid en bereikbaarheid van de brandweerzorg, ambulance zorg en
GHOR;
walitatief hoogwaardig onderhoud aan voertuigen zodat paraatheid kan worden gegarandeerd.
k
2.2 Doelen
Om de kwaliteit en toegevoegde waarde van bedrijfsvoering te kunnen beoordelen, is het van belang om
SMART-doelstellingen te specificeren voor de bedrijfsvoering. De toegevoegde waarde wordt zichtbaar in de
volgende doelstellingen:
Gemiddelde tevredenheid wordt met een 8 beoordeeld. Medewerkers van bedrijfsvoering zijn experts
op hun vakgebied. Dat moet ook zichtbaar worden. Deze doelstelling geeft weer dat de medewerkers van
VR NHN de bedrijfsvoering in 2018 beoordelen met een gemiddeld jaarlijks eindcijfer 8. Dat cijfer wordt
op drie verschillende niveaus gemeten:
• Op operationeel niveau is periodiek een toetsmoment over de tevredenheid van gebruikers op
• Op tactisch niveau vinden er gedurende het jaar vier evaluatiemomenten plaats tussen bedrijfsadvies
• Op strategisch niveau vindt er jaarlijks een evaluatie plaats waarbij de directie de dienstverlening van
verschillende vakgebieden (HRM, Kwaliteit, informatie en communicatie, Financiën en Facilitair&ICT).
en het –integraal- management. Mogelijke acties en verbeterpunten worden vastgelegd en gemonitord.
bedrijfsvoering beoordeelt.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 6
enchmarking prijs/kwaliteit in de top vijf van veiligheidsregio’s. In de vergelijking moet in 2018 een
B
top 5 positie worden gerealiseerd. Veiligheidsregio NHN sluit zich aan bij landelijke benchmarks met
andere veiligheidsregio’s (deze benchmark moet nu nog worden opgestart) en vergelijkbare organisaties
ten aanzien van de bedrijfsvoeringstaken. Er komt een jaarlijks onderzoek op basis naar de prijs/kwaliteit
verhouding van de producten en diensten ten opzichte van die referentieregio’s.
99%
van de data is up-to-date. Alle informatie die medewerkers nodig hebben voor uitvoering van hun
werkzaamheden is voor 99% actueel in 2016. Voorbeelden van deze data zijn het aantal computers in
VR NHN, het voertuigenbestand en de begrotingsrapportages. Voor ieder type te beheren data is één
bronbestand beschikbaar dat voor verschillende doeleinden is te gebruiken. Het ordeningsmodel vanuit
de PDC-NEN 2748 wordt gehanteerd om verschillende bedrijfsvoeringssystemen met elkaar te verbinden.
Periodiek zal op onderdelen een screening van data plaatsvinden. Jaarlijks zijn er meerdere
toetsmomenten om de kwaliteit van de informatie te bepalen.
Hoogst mogelijke beschikbaarheidsgraad voor bedrijfskritische ICT-systemen. De ICT systemen zijn
beschikbaar tijdens werkdagen van 07.00 – 22.00 uur voor 98%. Dit percentage geldt zowel voor
systemen die bij VR NHN worden beheerd als voor systemen die bij leveranciers in de “cloud” zijn
ondergebracht. Bij inkooptrajecten van ICT systemen wordt dit percentage in de selectiecriteria
meegenomen. Voor de 24/7 systemen wordt bij een uitval van maximaal 1 uur per incident gegarandeerd
en bij mogelijke uitval is directe ondersteuning geborgd met piketroosters.
osten van bedrijfsvoering zijn maximaal 20% van de totale begroting Veiligheidsregio NHN.
K
De kosten van de bedrijfsvoering bedragen in 2018 maximaal 20% van de totale begroting van de VR
NHN. De kosten zijn naast de personele kosten en apparaatskosten van BV 2.015 ook kosten die voor en
door het primair proces zijn te kwantificeren als een product en/of dienst zoals vermeld in de Producten
en Diensten Catalogus vanuit de ordeningsmodel NEN 2748. Denk hierbij aan ICT infrastructuur, de
kosten van Arbozorg en de inrichting van kantoorwerkplekken.
Procesmanagement
100%. Veiligheidsregio NHN is ISO 9001 gecertificeerd. Alle leidende processen
van bedrijfsvoering zijn dan ook opgenomen in een systeem voor procesmanagement (nu in Mavim).
Doel voor 2018 is dat alle processen voor 100% actueel zijn en conform de gemaakte procesafspraken
met directie en management. Uitgangspunt is een slim proces dat overbodige processtappen binnen
bedrijfsvoering, indien mogelijk, verwijdert en naadloos aansluit op de behoeften van het primair proces.
Continue worden procesverbeteringen opgemaakt en uitgewerkt en worden er acties op uitgezet en
nadien geëvalueerd met direct betrokkenen. Ook is er om een aantal jaar een externe audit door een op
deze processen ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitsbureau.
Contractcompliancy
80%. Minimaal 80% van het volume dat in 2018 bij externe leveranciers wordt
afgenomen is gecontracteerd bij geselecteerde partijen. Dit percentage geeft een goed beeld van de
tevredenheid van het product en/of dienst, in relatie tot het niveau van prijs/kwaliteit verhouding.
De overige 20% is de maximale ‘lokale regelruimte’ die nodig is om de 24/7 crisisorganisatie te onder­
steunen. De lokale regelruimte wordt onder ander gefaciliteerd vanuit het nieuwe FMIS systeem en de
inzet van kleine kasmethodiek in de verschillende teams.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 7
2.3 Producten en diensten
Om de genoemde doelen te realiseren beschikt de bedrijfsvoering over verschillende vakgebieden (HRM,
financiën etc) die gericht worden ingezet ten gunste van de producten en diensten van bedrijfsvoering. In de
Producten- en Diensten Catalogus (PDC) van Veiligheidsregio NHN staat alle dienstverlening vanuit
bedrijfsvoering uitgebreid beschreven en zijn ook de kwaliteitseisen benoemd. Hierna volgt een beknopte
beschrijving van de bedrijfsvoeringsprocessen, voor zover die anders verlopen dan nu het geval is. Van belang
is dat de dienstverleningsprocessen van bedrijfsvoering continue worden verbeterd en aangepast aan de
veranderende vraag. Het zijn daarom voorbeelden van de dienstverlening op de verschillende vakgebieden
zoals die in 2015 gelden. Een volledig overzicht is te vinden in de PDC.
Huisvesting
Facilitair & Logistiek
ICT
Begroting
BV 2.015
Expertise,
Producten &
Diensten
BV 2.015
HRM
Financiën
Inkoop & contractmamagement
Communicatie
Kwaliteit & Informatie
Dienstverlening huisvesting, facilitair & logistiek
Facilitair & logistiek wordt slim en slank ingericht en facilitaire diensten worden grotendeels uitbesteed aan
specialistische partijen. Met verantwoordelijken in het primaire proces (lijnmanagement) worden de klant­
behoeften van een facilitair product of dienst vastgelegd in een vooraf afgestemd en gedragen programma
van eisen. Om regie te voeren op de prestaties van externe partners is contract en leveran­ciersmanagement
van cruciaal belang. Het inkooptraject wordt conform de spelregels van het inkoopbeleid uitgevoerd en het
nieuwe contract wordt samen met de verantwoordelijken in het primaire proces geïmplementeerd. In het
FMIS systeem worden periodieke leveranciersgesprekken bijgehouden en wordt de contracteigenaar
periodiek op de hoogte gehouden van de kwaliteit van het contract met de externe leveranciers. Verder zal
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 8
het proces van ‘bestellen tot betalen’ worden ontwikkeld en worden (geautoriseerde) medewerkers
gefaciliteerd om hiermee om te gaan zodat zij zelf producten kunnen bestellen in de webshop. Op het vlak
van facilitaire zaken worden de integraal managers ondersteund met management- en sturingsinformatie,
dat conform het ordeningsmodel van de NEN 2748 digitaal wordt gegenereerd.
De logistieke processen 1e en 2e lijns, voertuigenbeheer en onderhoud van ademluchtapparatuur worden
grotendeels zelf uitgevoerd vanuit de posten. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door
externe partijen. Voor alle producten en diensten gelden de regionaal vastgestelde kwaliteitseisen (op basis
van programma van eisen die door primaire proces zijn bepaald). Zo worden in een ‘logistiek plan’ de kaders
geborgd voor het operationele proces van logistieke middelen en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt
gegeven.
Voorbeeld facilitaire diensten:
Voor het beheer en onderhoud van ademlucht wordt het aantal ademlucht werkplaatsen teruggebracht
van twaalf naar vier regionaal opererende werkplaatsen (de vier grotere kazernes van de brandweer).
Aangezien hier altijd beroepscapaciteit aanwezig is, is de continuïteit en kwaliteit van het onderhoud
aan ademlucht gegarandeerd. De werkplaatsen zijn conform één kwaliteitsniveau binnen de VR
ingericht met de benodigde apparatuur. Conform de gebiedsindeling van de brandweer vindt een
logistieke beweging plaats om de overige kazernes te voorzien van voldoende ademlucht flessen en
maskers, rekening houdend met het aantal medewerkers per kazerne, het aantal oefenmomenten en
het aantal uitrukken. Ter ondersteuning van het 24/7 proces wordt bij grote inzet de haakarmbak van
ademlucht ingezet. De nieuwe manier van werken past uitstekend in de werkwijze van de nieuwe
brandweer, volgt het gebiedsgebonden werken en levert een aanzienlijke besparing op.
Dienstverlening ICT
ICT ontwikkelt zich steeds meer tot een partner van en voor de operationele organisatie en het primaire
proces. Daarbij worden in toenemende mate de uitvoerende taken van de ICT uitbesteed (aan externe of
interne partijen in de lokale teams) en zullen medewerkers zelf veel invulling geven aan hun ICTbehoefte. De
zelfredzaamheid van de medewerker wordt daarbij zoveel mogelijk gefaciliteerd vanuit de bedrijfsvoering.
Dat kan variëren van het ondersteunen met digitale systemen voor het bestellen van ICT-componenten, het
beantwoorden van vragen tot en met het oplossen van problemen van eindgebruikers. ICT heeft de
verantwoordelijkheid om verstoringen te voorkomen door prestaties van de systemen actief te bewaken en
tijdig maatregelen te treffen. Vaak voorkomende verstoringen zullen tijdig worden geanalyseerd en effectief
worden bestreden.
Vraag en aanbod van ICT-voorzieningen (applicaties en infrastructuur) dienen niet los van elkaar te zijn
georganiseerd. Daarom moet ketenregie worden geborgd. Ook daaraan geeft de bedrijfsvoering invulling. Er
is sprake van een keten vanaf de behoeftebepaling aan voorzieningen door medewerkers tot en met het
invullen van deze behoefte door ICT-leveranciers. Voordat nieuwe of gewijzigde ICTdiensten in gebruik
worden genomen zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het niveau van dienstverlening, de financiële
component van die dienstverlening, maar ook over de wijze waarop verstoringen in de dienstverlening
worden aangepakt en de procedures om tot verbetering en optimalisatie te komen. Kaders voor de ICTdienstverlening worden meerjarig vastgelegd in de ICT strategie en het ICT-beleid.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 9
Daarmee worden op basis van de doelen en strategie van de organisatie, de kaders en doelen van de
informatievoorziening opgesteld en wordt de weg bepaald waarlangs deze doelen worden gerealiseerd.
Andere voorbeelden van producten op het gebied van ICT zijn het informatie(beveiligings-)beleid, de ‘cloud’strategie en de ICT-architectuur.
Dienstverlening HRM
Binnen het nieuwe HRM beleid zijn er vier competenties te onderscheiden:
vakbekwaamheid
igen verantwoordelijkheid
e
ondernemerschap
z org voor een gezonde en veilige werkomgeving
Blijvende vakbekwaamheid is cruciaal in een organisatie waar het kan gaan om het verschil tussen leven en
dood. Niet voor niets maken de brandweer, GHOR, ambulancezorg, GMK en het Veiligheidsbureau uitgebreide
programma’s voor opleiden, trainen en oefenprogramma’s. Maar ook voor de afdelingen die niet tot de
crisisorganisatie behoren is vakbekwaamheid belangrijk; continu leren en ontwikkelen houden het niveau
hoog. VR NHN investeert daarom blijvend in haar personeel en kijkt niet alleen naar de huidige functie, maar
wil de medewerkers ook ontwikkelen om mobiliteit in en buiten de organisatie te stimuleren. Dit voorkomt
dat medewerkers het gevoel hebben vast te lopen in eventuele eindfuncties. Daarbij geldt dat ook de
medewerker verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen inzetbaarheid. Het thema ‘vakbekwaam blijven’
komt tot uitdrukking in diensten als het talentenprogramma, het opleidingsprogramma, de besteding van
het individuele opleidingsbudget, het (nog te ontwikkelen) mobiliteitsbeleid - inclusief het tweede loopbaan­
beleid – en de kaders rond en implementatie van het project vakbekwaamheid.
Eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap zijn belangrijke competenties van medewerkers in de
Veiligheidsregio NHN in 2015. Meer dan voorheen zal een beroep worden gedaan op eigen verantwoordelijkheid
in alle lagen van de organisatie. Niet de leidinggevende bepaalt wat wanneer wordt gedaan, maar de
medewerker gaat een commitment aan om op een bepaald moment een afgesproken resultaat te leveren,
uiteraard binnen gestelde kaders afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. De medewerker heeft
waar mogelijk de regie over zijn eigen werk. Daarbij hoort – waar mogelijk – het schrappen van regels en een
actieve terugkoppeling van medewerkers naar leidinggevenden. Het geeft ruimte aan medewerkers maar
vraagt ook wat van hen terug. Voor de één een vanzelfsprekend proces, voor de ander die gewend is
aangestuurd te worden op taken of aanwezigheid, een verandering die moeite kost. Ook van leidinggevenden
vraagt dit aanpassing en leiderschap. Het vraagt een cultuurverandering bij medewerkers en leidinggevenden
waar de organisatie gericht op stuurt. Het hierbij behorende personeelsbeleid komt tot uitdrukking in een
cultuurveranderingstraject, een training voor leidinggevenden in het teken van ‘vertrouwen en loslaten’, het
Nieuwe Werken (HNW), het mobiliteitsbeleid, resultaatgericht werken en de R&O-cyclus.
De zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving is vanzelfsprekend een belangrijke verantwoordelijkheid
voor alle medewerkers, maar ook de werkgever (en daarmee alle integraal managers) heeft hier een belang­
rijke rol in. Binnen de HRM processen zijn het faciliteren van arbeidsomstandigheden en verzuim­preventie
daarom belangrijke diensten.
Het generen van managementinformatie van HRM en het geven van gevraagd/ongevraagd advies aan
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 10
directie en management is een belangrijke activiteit binnen HRM. Om het plaats- en tijdsonafhankelijk
werken te ondersteunen komen veel HRM producten digitaal in de webshop van BV 2.015. Management­
informatie is daarnaast 24/7 te raadplegen. Zo draagt de personeelsadministratie zorg voor een actueel
bronbestand van alle personeelsdossiers en de verwerking van salarissen. Voor het declarabel maken van
gewerkte uren worden de systemen Roosterweb (voor ambulance medewerkers) en VMS-AG5 (voor de
medewerkers van de brandweer) gekoppeld met het centrale HRM systeem. De medewerkers van
Veiligheidsregio NHN kunnen in 2015 zelf alle mutaties doorvoeren en de eigen gegevens, zoals verlofuren
en salarisstroken, digitaal raadplegen. De kwaliteit van deze informatie is een gedeelde verantwoordelijkheid
van HRM en de manager in het primair proces. Ter illustratie: Als de input van ziekteverzuim niet goed is
uitgevoerd kan hier op output niveau onvoldoende op worden gestuurd.
Dienstverlening Financiën & Concern Control
Binnen de bedrijfsvoering is de coördinatie en eindverantwoordelijkheid van de planning en control cyclus
geborgd en de planning en control van bijbehorende documenten (zoals de kadernota, meerjarenbegroting,
jaarrekening, bestuurs- en management rapportages) georganiseerd. Input voor die documentatie zijn de
eigen rapportages waar de integraal manager mee werkt. De integraal manager is immers verantwoordelijk
voor de eigen planning en controle op zijn/haar deel van het primaire proces. Ondersteuning is beschikbaar
met financieel advies en met verscheidene formats voor de begroting. Ook kan de integraal manager bij
financiën terecht voor BTW-vraagstukken, sturingsvraagstukken en voor optimalisatie van financiële
managementrapportages.
Het beheer van activa en de verzekeringsportefeuille (huisvesting, voertuigen maar ook voor medewerkers)
is een andere managementverantwoordelijkheid waarbij bedrijfsvoering ondersteunt, evenals het inboeken
en ter betaling stellen van facturen en het functioneel beheer van het financieel systeem. Conform de
uitgangspunten van integraal management kan de budgethouder plaats- en tijdsonafhankelijk digitaal
facturen accorderen. Daarom worden deze middels een ICT-systeem digitaal beschikbaar gesteld.
Andere dienstverlening van financiën betreft het treasurybeleid, het verzekeringsbeleid en de (verbijzon­
derde) interne controle op strategisch niveau. Verder zijn er financieel experts en is de concern controller
het eerste aanspreekpunt voor de accountant en de belastingsdienst.
Dienstverlening inkoop en contractmanagement
Primair worden taken binnen bedrijfsvoering uitbesteed aan externe partijen omdat zij een betere prijs/
kwaliteit combinatie kunnen organiseren dan met zelf doen kan worden gerealiseerd. De organisatie zal veel
operationele bedrijfsvoeringsactiviteiten uitbesteden aan externe partijen die zich specifiek op één product
en/of dienst richten en ook 24/7 werkwijze van de programma’s binnen de veiligheidsregio kunnen onder­
steunen. Integraal managers hebben in de selectie van leveranciers ook zelf een rol. Daarbij zal bedrijfsvoering
ondersteunen met een inkoopbeleid gericht op continue marktconsultatie, innovatie en ontwikkelpotentieel.
Alhoewel er primair een zakelijke relatie is met externe partijen, is er ook de focus op samenwerking waarbij
de gun- en respectfactor aan beide zijden hoog is. Met deze benadering, gericht op een goede relatie met de
leverancier, zullen leveranciers gestimuleerd worden een product te leveren dat ècht meerwaarde aantoont
voor het primaire proces. Dit resulteert een goede prijs/kwaliteit verhouding en een tevreden interne klant.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 11
Sommige bedrijfsvoeringstaken zullen medewerkers in de organisatie zelf doen, omdat de eigen capaciteit
en kennis hiervoor slim kan worden ingezet. Denk hierbij aan het beschikbaar houden van ademlucht en de
logistieke processen voor de vele locaties van de veiligheidsregio. Zo wordt op operationeel niveau per
vakgebied van de bedrijfsvoering bekeken of het loont om de uitvoering zelf ter hand te nemen of diensten
uit te besteden aan geselecteerde leveranciers. Het uitgangspunt voor operationele bedrijfsvoeringsactiviteiten
is niet om het zelf te ‘moeten’ doen binnen de bedrijfsvoering, maar omdat het voordelen biedt op kwaliteit,
financiën, marktinnovatie, leverbetrouwbaarheid en op het vlak van ‘social return’. Te denken valt aan meer
betrokkenheid van vrijwilligers of een bijdrage aan de lokale gemeenschap.
Wanneer interne of externe partijen aantoonbare meerwaarde leveren, zal de bedrijfsvoering deze diensten
en producten niet zelf gaan organiseren. De opgave voor de komende jaren is een verschuiving te bewerk­
stelligen van het ‘zelf doen’ naar ‘het regisseren van’ van producten en diensten in de bedrijfsvoering. Op die
wijze is zelfredzaamheid en ondernemerschap binnen de VR NHN vertaald naar de organisatie van de
bedrijfsvoering, rekening houdend met de behoefte aan ondersteuning vanuit de organisatie.
Dienstverlening communicatie
Communicatie biedt diverse producten aan voor met name strategisch of tactisch leidinggevenden. Het cor­
porate communicatiebeleid bevat kaders waarmee duidelijk is wat met de communicatie kan worden bereikt
(doelen) en op welke wijze hieraan uitvoering wordt gegeven richting diverse doelgroepen, zowel intern als
extern. Vanuit communicatie is toezicht op de correcte uitvoering van het communicatiebeleid, waaronder
ook de bewaking van de huisstijl, vormgeving en representatiemiddelen. Tevens beheert communicatie de
diverse communicatiemiddelen op corporate of afdelingsniveau (E-Noordwester, Noorderrood, berichtgeving
op intranet etc.).
De diverse producten bestaan verder uit advisering en uitvoering van bestuurscommunicatie, arbeids­
marktcommunicatie, (bijdrage aan) risico- en crisiscommunicatie, projectcommunicatie, public relations en
representatie, mediacommunicatie waaronder algemene woordvoering, huisstijl en vormgevingsadvies.
Voor afdelingshoofden is ondersteuning beschikbaar met communicatieadvies bij de te volgen communicatie­
strategie, bij projecten en bij hun interne communicatiebehoeften.
Dienstverlening kwaliteit en informatie
Kwaliteitszorg is een belangrijke pijler om inzicht te krijgen in de prestaties van de organisatie in het alge­
meen en de verschillende programma’s in het bijzonder. Het gaat om het beschikbaar stellen van sturings­
informatie op alle onderdelen in het primaire proces (zoals productafspraken van de brandweer en de
aanrijtijden van de ambulance). Hiervoor wordt het rapportagemodel Qlikview (Plato) gehanteerd en worden
processen geborgd in een digitaal processysteem. De integrale manager kan deze informatie overal digitaal
inzien en op basis daarvan verbeterpunten identificeren en verbeteringen realiseren. Om leiding­gevenden
daarbij te ondersteunen zijn er periodiek kwaliteitsaudits door zowel eigen daartoe opgeleide medewerkers
als een onafhankelijk en ISO-9001 gecertificeerd kwaliteitsbureau.
Om inzicht te krijgen in de kosten, verbruik van de producten en diensten van bedrijfsvoering wordt dit
geordend volgens de normering van de NEN 2748, aangevuld met kolomspecifieke producten voor de ver­
schil­lende afdelingen. Naast de mogelijkheid van procesoptimalisatie, biedt dit ook de kans om marktanalyses
uit te voeren met bijvoorbeeld kosten en verbruik in andere veiligheidsregio’s en vergelijkbare organisaties.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 12
Alle systemen binnen bedrijfsvoering worden in 2015 ingericht conform dit ordeningsmodel.
Ter ondersteuning van het bestuur en de directie is er een bestuursadviseur die zowel gevraagd als onge­
vraagd advies geeft over de strategie, governance aspecten, organisatie en managementvraagstukken.
De juridisch expert ziet toe op de (juridische) kwaliteit van de besluitvorming. In de precontractuele fase
levert de juridisch expert een bijdrage aan de te maken afspraken met betrekking tot contracten, conve­
nanten, overeenkomsten en andere juridische documentatie. Een vaste rol is weggelegd binnen de (Europese)
aanbestedingstrajecten. Verder voert de juridisch expert het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
en fungeert deze als vraagbaak voor alle afdelingen en individuele medewerkers op juridische dossiers.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 13
3. Hoe richten we het in?
3.1 Bouwstenen voor de besturing en organisatie
Slim en efficiënt
De bedrijfsvoering is in 2015 meer een kennisorganisatie dan een ondersteunende dienst. Er werken mensen
met onderscheidende vakexpertise. Zij hebben kennis van de bedrijfsvoeringsprocessen in deze markt en
kunnen deze vertalen naar mogelijkheden voor het primaire proces van VR NHN. Een slimme bedrijfs­
voeringsorganisatie is gericht op analyseren en delen van kennis. De bedrijfsvoeringsexperts en –adviseurs
werken samen over de gehele scope van de bedrijfsvoering. Zij werken vanuit één visie op het beleid van de
bedrijfsvoering en kunnen dit vertalen naar verschillende doelgroepen. De bedrijfsvoering wordt steeds
vanuit een integrale benadering georganiseerd, dat wil zeggen alle aspecten van bedrijfsvoering, om zo tot
nieuwe kennis (kenniscreatie) te komen.
De organisatie is tevens slank ingericht en er wordt slim samengewerkt met eigen mensen en externe
(markt-)partijen. Ook is de bedrijfsvoering ingericht zodat deze past bij de 24/7 werkwijze van het primaire
proces van de veiligheidsregio. De organisatie van bedrijfsvoering zal relatief gemakkelijk aanpassingen
door kunnen voeren. Zowel bij krimp (ontvlechting meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Organisatie)
als bij uitbreiding (integratie van de veiligheidshuizen en samenwerking GGD) is het van belang dat de
bedrijfs­voeringsorganisatie in de mindere, andere of aanvullende vraag kan voorzien. Ook mogelijke beleids­
wijzigingen in het primaire proces met effect op de bedrijfsvoering moeten relatief makkelijk opgevangen
kunnen worden. De Samenwerking met de GGD op het gebied van bedrijfsvoeringsaspecten zal na het
betrekken van het nieuwe hoofdkantoor leiden tot meer efficiency en synergie.
Regieorganisatie
Passend bij de ambities en besturingsprincipes van de veiligheidsregio, is voor de bedrijfsvoering ‘het
regiemodel’ gekozen als besturingsfilosofie. Dat betekent dat veel activiteiten van bedrijfsvoering worden
uitgevoerd door medewerkers zelf (leidinggevenden, beroepsmedewerkers en vrijwilligers) of door externe
partijen (leveranciers van diensten of kennis). De focus van de regieorganisatie ligt daarbij op coördinatie en
advies. De bedrijfsvoering 2.015 is een lerende organisatie waarbij kennis van specifieke vakgebieden zoveel
mogelijk in huis is georganiseerd. Bij de verschuiving van ‘uitvoerder’ naar ‘regisseur’ is het sturen op
kwaliteit en informatie essentieel. Voor het proactief sturen op de contracten met externe partners wordt
contractmanagement ingevoerd. Naast monitoring zullen vakexperts op het gebied van kwaliteit de
leidinggevenden in het primaire proces ondersteunen in hun integrale managementverantwoordelijkheden.
Integrale bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering vraagt een groot aantal vakexpertises. Iedere medewerker van bedrijfsvoering werkt
vanuit zijn of haar eigen expertise, maar zij werken nadrukkelijk samen aan een vraag vanuit het primaire
proces. Er is immers ook vaak samenhang tussen de vakgebieden.
Denk aan Het Nieuwe Werken; wat nadrukkelijk samenhang vraagt tussen de HRM activiteiten, huisvesting
en ICT. De integraliteit uit zich ook in de doelstellingen van bedrijfsvoering, die integraal zijn en waarmee een
collectieve ambitie van de gehele bedrijfsvoering wordt geborgd. Deze integraliteit moet ook zichtbaar zijn
in de advisering aan management en directie en de wijze waarop de structuur is ingericht.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 14
Click, Call, Face principe
De regie-organisatie hanteert het Click, Call, Face principe. Dat vertaalt zich naar de volgende drie stappen
waarmee het primaire proces advies en expertise op het gebied van bedrijfsvoering kan inroepen:
e producten en diensten zijn zoveel mogelijk digitaal via het Sociaal Intranet aangeboden. Dit is het
D
‘click’ moment van de integrale bedrijfsvoering waar de eindgebruiker in wordt gefaciliteerd. Naast het
raadplegen van persoonlijke zaken (zoals de salarisstrook) kan de (geautoriseerde) eindgebruiker ook
bestellingen en orders plaatsen bij vooraf geselecteerde leveranciers, indien de gebruiker gemandateerd
is om bestelling bij derden te mogen doen. De toegevoegde waarde van BV 2.015 is het faciliteren hiervan
en niet het operationele vraagstuk over te nemen. Hiermee zijn omslachtige processtappen voorkomen
en is de eindgebruiker effectief en efficiënt geholpen. Verwacht wordt 80% van alle bedrijfsvoeringsvragen
op deze wijze af te kunnen handelen.
Voor de complexere vragen van bedrijfsvoering geldt het ‘call moment’. Dan kunnen medewerkers bellen
met medewerkers van de bedrijfsvoering. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een maatwerkvraag vanuit het
primaire proces, de inkoop van een specifiek product, een analyse van verbruik of de prestatie van een
gecontracteerde leverancier.
Tenslotte kan ook direct gesproken worden met de experts en adviseurs van de bedrijfsvoering; het ‘face
moment’. Dat zal bijvoorbeeld zijn bij vragen om ondersteuning van leidinggevenden, in de vorm van
advisering, bij de invulling van hun (integrale) managementverantwoordelijkheid.
et deze benadering ondersteunt de bedrijfsvoering enerzijds de zelfredzaamheid van de medewerkers.
M
Anderzijds stapt de regieorganisatie niet in de valkuil om veel zaken direct over te nemen en hiervoor
een onnodig grote servicedesk in te richten. Het Slim en Slank organiseren resulteert in de uitwerking
van het Click, Call & Face principe.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 15
Onderstaand is dit principe visueel weergegeven.
Lijn als afnemer
Integrale bedrijfsvoering
Click
Call
Face
Directie
Advies en expertise
Front-Office bedrijfsvoering
Bedrijfsvoeringsportal
Team managers
Externe leveranciers
Huisvesting
Huisvesting
Facilitair & Logistiek
Facilitair & Logistiek
ICT
ICT
HRM
HRM
Financiën
Financiën
Inkoop & contractmamagement
Inkoop & contractmamagement
Communicatie
Communicatie
Kwaliteit & Informatie
Kwaliteit & Informatie
Medewerkers
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 16
4. Hoe ziet de afdeling eruit?
4.1 Structuur
De bedrijfsvoering in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat onder éénhoofdige leiding van het directie­
lid met de portefeuille van bedrijfsvoering; de algemeen directeur. Dit betekent dat hij uiteindelijk verant­
woordelijk is voor de kwaliteit en prestatie van de gehele bedrijfsvoering binnen de context van VR NHN.
Verder is de afdeling ingericht als een regieorganisatie met een managementteam van drie hoofden die de
schakel­functie tussen primair proces (vraag) en leverancier (aanbod) borgt. Die schakelfunctie wordt in de
VR NHN op drie niveaus ingericht: een expertisecentrum op strategisch niveau, het bedrijfsadvies op
tactisch niveau en de front-office en lokaal facilitaire teams op operationeel niveau.
Voor het strategisch niveau wordt een ‘expertisecentrum’ ingericht met experts op alle bedrijfsvoerings­
functies. Deze experts formuleren beleid op basis van state-of-the-art kennis van bedrijfsvoeringsprocessen
en onder­steunen de kaders waarbinnen de regie op bedrijfsvoering invulling kan krijgen. Deze experts
ontwikken specialistische producten en diensten. Zij vervullen hierbij de rol van aanjager en zorgen voor
ontwikkeling van de vakexpertise. Ook dragen ze zorg voor de borging van de nieuwe ontwikkelingen in
onderliggende bedrijfsvoeringsprocessen. De expert fungeert als proceseigenaar op zijn of haar vakgebied
en borgt de gehele procesgang van strategisch tot operationeel niveau (en terug). De experts werken
nadrukkelijk samen aan een integraal advies voor management en directie. Zo zal een vraag van het
expertisecentrum resulteren in één strategisch beslisdocument met kansen en risico’s waarin alle (indien
nodig) expertises samenkomen (te denken valt aan financieel advies, juridisch advies, HRM advies, logistiek
advies, advies vanuit de primaire afdelingen).
Op tactisch niveau wordt het ‘bedrijfsadvies’ ingericht met adviseurs en specialisten, die ondersteuning
bieden aan de leidinggevenden bij invulling van integraal management. Deze experts formuleren ook
vraagstukken waar het expertisecentrum nieuwe kennis of beleid op dient te ontwikkelen. Uitgangspunt is
het realiseren van herkenbare en zichtbare dienstverlening door een professionele dienstverlener met
inzicht van het primair proces. Bedrijfsadvies is het eerste aanspreekpunt voor het lijnmanagement op
lokaal niveau. Bedrijfsadvies is daarom ook gebiedsgebonden ingericht; medewerkers werken in kleine
teams met verschillende expertises (HRM, Financiën, Kwaliteit, informatie & Communicatie, Facilitair & ICT)
en benaderen vragen vanuit het primaire proces wel zo veel mogelijk integraal. Iedere integraal manager
heeft daarmee vier adviseurs dichtbij en zij hebben ook de rol van accounthouder van hun gebied .
Voorbeeld: ondersteuning bij werving en selectie:
Bij vacatures in een team wordt de integraal manager ondersteund bij het werving en selectieproces.
De HRM adviseur bespreekt met hem of haar het traject van werven en selecteren, geeft daarbij advies en
toetst dit aan de beleidskaders en begroting. Daarna wordt vacaturetekst opgesteld door een HRMadviseur
en die zet de vacature uit naar de verschillende media (waaronder ook internet en intranet). Sollicitaties
worden ontvangen en beoordeeld door de HRM-adviseur en die voorziet de manager van advies. De HRMadviseur adviseert en faciliteert bij sollicitatiegesprekken, draagt zorg voor eventuele afwijzingen van
kandidaten, zorgt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst en informeert andere vakgebieden bij
bedrijfsvoering over de aanstelling van een nieuwe medewerker. Zo kunnen verdere bedrijfsvoerings­pro­ces­
sen na selectie tijdig worden opgestart, zoals verstrekking van telefoon, toegang tot ICT systemen (conform
spelregels van mandatering en informatiebeveiliging) en eventueel toegang tot kazerne en dergelijke.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 17
Operationele bedrijfsvoeringsactiviteiten worden zoveel mogelijk bij operationele teams van brandweer en
ambulance belegd. Dit bevordert de zelfredzaamheid en ondernemerschap van de beroeps en vrijwilligers
en draagt bij aan de vorming van de lokale regelruimte binnen de organisatie. Veel van de facilitaire werk­
zaam­heden worden door de medewerkers zelf onderling georganiseerd en via de digitale ‘klussenbank’.
Een medewerker kan een bepaalde klus (indien bevoegd) aan zichzelf toewijzen en oppakken. Dit alles wordt
geregistreerd en periodiek gerapporteerd zodat de organisatie in staat is om analyses uit te voeren en gerichte
sturing te geven. Ook prioritering van operationele werkzaamheden is via de ‘klussenbank’ te regelen.
Ter ondersteuning van de regieorganisatie op operationeel niveau wordt een ‘Front Office’ ingericht voor
alle bedrijfsvoeringsfuncties en is er een klein team dat zich bezighoudt met operationele activiteiten.
Voor ondersteuning van de operationele facilitaire en logistieke activiteiten zijn er aanvullend vier Lokaal
Facilitaire Teams (LFT) werkzaam. Gelet de grootte van de brandweerorganisatie en de impact die dit heeft
op het facilitaire domein worden deze teams gestationeerd in de vier hoofdvestigingen van de gebiedsindeling
van de brandweer. De teams zijn wel verantwoordelijk voor alle facilitaire vragen in dat gebied (dus ook van
ambulanceposten, GHOR en de centrale organisatie). Het LFT bewaakt onder andere de kwaliteit van
producten en diensten conform de afspraak met leidinggevenden, coördineert de werkzaamheden in de
klussenbank, zorgt voor adequaat lokaal voorraadbeheer en coacht (facilitaire) medewerkers op lokaal
niveau. Dit kunnen zowel beroeps, vrijwilligers als facilitaire medewerkers zijn. Tevens is de LFC verant­
woorde­lijk voor het operationeel contractbeheer en voert met leveranciers periodiek overleg over de
uitvoering van het contract.
Uitvoerende regiepartner
Om de regieorganisatie te ondersteunen zal voor de aansturing van bepaalde bedrijfsvoeringstaken (facilitair
en ICT) een externe partner worden aangetrokken; de uitvoerend regiepartner. Deze regiepartner (ook wel
Managing Agent genoemd) is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van alle operationele activiteiten op
facilitair en ICT gebied. Dat geldt dus voor alle posten van brandweer- en ambulance. De uitvoerend regie­
partner levert de vier Lokaal Facilitair Coördinatoren. Daarnaast levert de uitvoerend regiepartner een
Facilitair Manager, die een strategisch gesprekpartner is voor management en directie. Ook zal de uitvoerend
regiepartner de Front-Office voor de gehele bedrijfsvoering inrichten en beheren.
Tenslotte zal deze partner de functionaliteiten van projectuitvoering, planner Logistiek & Materieel (piketten)
en functioneel beheer van het FMIS uitvoeren.
Het gaat hier niet om uitbesteden van taken; de partner is een verlengstuk van de regieorganisatie en
opereert en acteert namens de veiligheidsregio. Er wordt daarom door beide partijen gestreefd naar een
duur­zame samenwerkingsrelatie. De uitvoerend regiepartner zal door middel van een aanbestedingtraject
een contract aangaan voor een periode van vier jaar.
Schematisch ziet de regieorganisatie en de relatie met de uitvoerend regiepartner (Managing Agent) er als
volgt uit:
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 18
VR NHN
BV 2.015
Managing Agent
Strategisch
Expertisecentrum
Facilitair Manager
Tactisch
Bedrijfsadvies
LFC
Operationeel
Coördinatie
Facilitaire
taken
Project
uitvoering
Front Office
BV 2.015
Facilitiare
medewerker
MA
Leveranciers
Planner
Logistiek &
Materieel
Functioneel
beheer
FMIS
Voor de uitvoering van operationele facilitaire & logistieke taken wordt voor de Ambulancezorg 800 uur per
jaar begroot en voor de GHOR 200 per jaar.
versie 1.0._20 juni 2014
versie 1.0._20 juni 2014
Teammanager
Bedrijfsadvies
Teammanager
Expertisecentrum
Bedrijfsvoering
Operationele
Bedrijfsvoering
Teamleider
Algemeen directeur
Risico &
Crisisbeheersing
Teammanager
MK
Veiligheidsregio
Groepschefs
GMK
Plv.TM
Teammanager
MK
Politie
Stafbureau
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 19
Vertaald naar de functies, zal de gehele bedrijfsvoering als volgt worden ingericht:
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 20
4.2 Functies
Lid managementteam bedrijfsvoering
Het managementteam van bedrijfsvoering bereidt integrale beleidsbeslissingen voor op het gebied van
bedrijfsvoering, waar het directieteam vervolgens een besluit over neemt. De drie hoofden sturen ieder een
team aan en hebben op hun niveau hun rol binnen de regieorganisatie.
Concerncontroller
De concerncontroller is de 1e adviseur van directie te beschouwen als het onafhankelijke geweten van de
organisatie. Hij/zij adviseert de directie over alle vraagstukken op het gebied van sturing en beheersing van
de organisatie van Veiligheidsregio Noord Holland Noord, toetst en adviseert over de totstandkoming van en
besluitvorming over (bestuurlijke) planning en control instrumenten (P&C) en stuurt actief op het gebied van
risicomanagement. Hij/zij verricht daarnaast eigenstandig of op verzoek van directie onderzoek naar
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van activiteiten in de organisatie. De concerncontroller
heeft een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de control functie en de ontwikkeling en
vernieuwing van de P&C cyclus. De concerncontroller werkt nauw samen met de experts van financiën en de
experts van kwaliteit en processen.
Expert
In het expertisecentrum van bedrijfsvoering werken experts. Werkzaamheden die een dusdanige expertise
vragen in een specifiek vakgebied, die niet van adviseur verlangd kunnen worden, zijn belegd bij experts.
De expertfunctie voldoet daarom aan de volgende eigenschappen:
ooropleiding: HBO/ WO vereist met minimaal 5 jaar relevante werkervaring. De werkzaamheden die een
V
ex­pert uitvoert zijn dusdanig specifiek dat er meerjarige vakgerichte en diepgaande vooropleiding vereist
is.
akkennis: de expert heeft niet alleen up-to-date kennis van het vakgebied maar ook uitgebreide kennis
V
van nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen zijn vakgebied.
arktkennis: de expert kent de wereld van de veiligheidsregio en kan ook de toepasbaarheid van nieuwe
M
vakkennis voor de veiligheidregio beoordelen.
ontinue ontwikkeling: de expert blijft continu werken aan zijn eigen professionalisering, waarin hij zijn
C
kennis en competenties blijft ontwikkelen.
Adviseur
De adviseur ondersteunt de leidinggevende bij het invullen van zijn of haar integrale management­verant­
woordelijkheid. De adviesfunctie voldoet daarom aan de volgende eigenschappen:
Vooropleiding:
HBO vooropleiding vereist. De werkzaamheden die een adviseur uitvoert zijn dusdanig
specifiek dat er vakgerichte vooropleiding vereist is.
Vakkennis: de adviseur heeft up-to-date kennis van zijn vakgebied.
arktkennis: de adviseur kent de wereld van de veiligheidsregio, kan verbinden met de integraal
M
managers en kan vragen vanuit primaire proces vertalen naar de consequenties voor bedrijfsvoering.
ontinue ontwikkeling: adviseurs leren niet alleen in hun vak, maar ook continu van elkaar (door
C
bijvoorbeeld bespreken van casuïstiek) en van andere vakgebieden in hun (gebiedsgebonden) team.
versie 1.0._20 juni 2014
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 21
Tot slot zijn de volgende functies nog te onderscheiden:
Specialist: uitvoerende specialisten voor systeembeheer en applicatiebeheer voor bedrijfsvoeringsystemen.
Directiesecretaresse: ondersteunend aan de directie met secretariële werkzaamheden, veel dagelijkse
afstemming met bestuurlijke organisaties zoals gemeenten, ten behoeve van het algemeen en dagelijks
bestuur.
Secretaris OR: door de uitbreiding van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wordt de OR ondersteund
met (bestuurlijke) ondersteuningswerkzaamheden.
Medewerker: specifieke operationele kennis van een van de vakgebieden van bedrijfsvoering, algemeen
medewerker.
Administratief medewerker: uitvoerende werkzaamheden voor de financiële administratie.
4.3 Formatie
Hierna is de formatie bedrijfsvoering benoemd.
Formatie is excl. Administratief beheer FLO
14
1,0
1,0
Teammanager Bedrijfs­
advies Bedrijfsvoering
13
1,0
1,0
Teamleider Operationeel
Bedrijfsvoering
11
1,0
1,0
Concern Controller
13
Proces expert
11a
1,0
1,0
3,0
1,0
2,0
Expert
11
2,0
2,0
3,5
2,5
5,0
Senior specialist
10
1,0
Adviseur
10
4,0
Specialist
9
Specialist
9
Directie secretaresse
8
3,0
3,0
Secretaris OR
8
0,5
0,5
Medewerker
8
2,0
14,0
Administratief medewerker
6
Operationeel
Bedrijfsvoering
Management
Bedrijfsvoering
Teammanager Expertise­
centrum Bedrijfsvoering
Expertisecentrum
Bedrijfsvoering
Schaal HRM Financiën Kwaliteit & ICT Facilitair Concern Comm. Overig Totaal
indic.
Informatie
Logistiek Control
Bedrijfsadvies
Bedrijfsvoering
Organieke functie
Totaal
versie 1.0._20 juni 2014
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
10,0
1,0
14,0
1,0
3,0
2,0
2,0
3,0
14,0
1,0
3,0
2,5
6,0
2,0
2,5
2,0
2,0
3,0
14,0
14,0
3,0
8,5
8,0
11,0
1,0
6,0
8,5
71,0
Inrichtingsplan Bedrijfsvoering 2015 | 22
4.4 Gemeenschappelijke cultuur
Medewerkers van bedrijfsvoering zijn onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en delen dus de
cultuur van de organisatie. De kernwaarden: ‘hulpvaardig’, ‘daadkracht’ en ‘sterk in samenwerken’ zijn
daarmee ook van toepassing op de afdeling bedrijfsvoering. Tevens worden deze meegenomen in het
toetsingskader voor de aanbesteding van de functie van Managing Agent. Op die wijze wordt gestreefd de
samenwerking ook een ‘zachte basis’ te geven voor een duurzame relatie.
versie 1.0._20 juni 2014