Facilitair leidinggeven Crebonr. 22183

Kwalificatiedossier mbo
Facilitair leidinggeven
Crebonr. 22183
Kwalificaties
§ Facilitair leidinggevende Crebonr. 95750
Geldig vanaf
1 augustus 2015
Opleidingsdomein
Horeca en bakkerij Crebonr. 79120
Vastgesteld
door de minister van [OCW/EZ] op 01-07-2014
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
Penvoerder: Kenwerk
Ontwikkeld door: Kenwerk, team Onderwijsontwikkeling en Onderzoek, in samenwerking met vertegenwoordigers van
de branche en het middelbaar beroepsonderwijs
Gelegitimeerd door: Bestuur van Kenwerk, op advies van de Paritaire Commissie Facilitaire Dienstverlening (PC FD)
Op: 22-03-2014
2 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
Inhoudsopgave
Leeswijzer ....................................................................................................................................................................... 4
Overzicht van het kwalificatiedossier ....................................................................................................................... 5
Basisdeel ......................................................................................................................................................................... 6
1. Beroepsspecifieke onderdelen ................................................................................................................................. 6
B1-K1: Coordineert facilitaire werkzaamheden ....................................................................................................... 6
B1-K1-W1: Faciliteert vergaderservice werkzaamheden ....................................................................................... 7
B1-K1-W2: Voert licht administratief werk uit ..................................................................................................... 8
B1-K1-W3: Beheert de voorraad ............................................................................................................................ 8
B1-K1-W4: Coordineert logistieke werkzaamheden ............................................................................................. 9
B1-K1-W5: Voorkomt onveilige situaties .............................................................................................................. 9
B1-K1-W6: Beheert gebouwen en apparatuur ...................................................................................................... 9
B1-K1-W7: Onderhoudt het contact met interne en externe klanten en leveranciers ....................................... 10
B1-K1-W8: Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt leveringscondities op .................................... 10
B1-K1-W9: Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af .............................................................. 11
B1-K1-W10: Stemt af met het management ........................................................................................................ 11
B1-K2: Geeft leiding en voert beheerstaken uit ..................................................................................................... 12
B1-K2-W1: Maakt een operationeel plan ............................................................................................................. 12
B1-K2-W2: Plant en verdeelt de werkzaamheden ............................................................................................... 13
B1-K2-W3: Begroot financiën .............................................................................................................................. 13
B1-K2-W4: Bewaakt financiën ............................................................................................................................ 14
B1-K2-W5: Begeleidt en stuurt (lerende) medewerkers aan ............................................................................... 14
B1-K2-W6: Voert intern formele gesprekken ...................................................................................................... 15
2. Generieke onderdelen ............................................................................................................................................. 17
Profieldeel ..................................................................................................................................................................... 18
P1: Facilitair leidinggevende ...................................................................................................................................... 18
Keuzedeel ...................................................................................................................................................................... 19
3 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
Leeswijzer
Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet
kennen en kunnen aan het einde van de mbo - opleiding.
Opbouw dossier
Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie - eisen voor één of meerdere mbo -beroepen en bestaat uit:
1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door:
a. De beroepsspecifieke onderdelen. Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele
kwalificatie - dossier (met eventueel aanvullende eisen per profiel).
b. De generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de
onderdelen:
§ Nederlandse taal;
§ rekenen;
§ loopbaan en burgerschap; en
§ voor zover het niveau 4 betreft: Engels.
2. Het profieldeel (P). Profielen bestaan uit kerntaken (K ) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit
kwalificatiedossier van elkaar verschillen.
Het kwalificatiedossier bevat een verwijzing naar het keuzedeel (D). Het keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen
van de mbo - student of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het vormt als het ware een ‘plus’ op
het diploma. Het keuzedeel is dan ook geen onderdeel van de kwalificatie - eis, maar wordt wel op het diploma
vermeld.
Taal en rekenen
De generieke eisen voor taal en rekenen zijn benoemd in het basisdeel. Als sprake is van beroepsspecifieke taal- en
rekeneisen is dit aangegeven in de kolom ‘vakkennis en vaardigheden’. Daarnaast kan in de kolom ‘gedrag’ een extra
verduidelijking aangegeven zijn hoe deze beroepsspecifieke taal- en rekeneisen worden ingezet in een werkproces.
Verantwoordingsinformatie
Aanvullende (verantwoordings-)informatie bij dit kwalificatiedossier is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl. Deze
informatie is geen onderdeel van het kwalificatiedossier.
4 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
Overzicht van het kwalificatiedossier
Naam profiel
Mbo-niveau
(EQF-niveau)
Wettelijke
beroepsvereisten
4
Nee
P1 Facilitair leidinggevende
Typering van de
kwalificatie
Studieduur van
de kwalificatie
middenkaderopleiding
Basisdeel
De verwantschap tussen de verschillende profielen in dit kwalificatiedossier bevindt zich op de volgende
beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen:
B1-K1
B1-K2
Coordineert facilitaire
werkzaamheden
Geeft leiding en voert beheerstaken
uit
B1-K1-W1
Faciliteert vergaderservice werkzaamheden
B1-K1-W2
Voert licht administratief werk uit
B1-K1-W3
Beheert de voorraad
B1-K1-W4
Coordineert logistieke werkzaamheden
B1-K1-W5
Voorkomt onveilige situaties
B1-K1-W6
Beheert gebouwen en apparatuur
B1-K1-W7
Onderhoudt het contact met interne en externe
klanten en leveranciers
B1-K1-W8
Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt
leveringscondities op
B1-K1-W9
Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze
af
B1-K1-W10
Stemt af met het management
B1-K2-W1
Maakt een operationeel plan
B1-K2-W2
Plant en verdeelt de werkzaamheden
B1-K2-W3
Begroot financiën
B1-K2-W4
Bewaakt financiën
B1-K2-W5
Begeleidt en stuurt (lerende) medewerkers aan
B1-K2-W6
Voert intern formele gesprekken
Profieldeel
De profielen in dit kwalificatiedossier hebben de volgende kerntaken en werkprocessen:
P1
Facilitair leidinggevende
Geen extra kerntaken en werkprocessen
5 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
Basisdeel
1. Beroepsspecifieke onderdelen
Typering van de beroepengroep
Context
De Facilitair leidinggevende is werkzaam in sterk wisselende werkomgevingen en in dienst van een facilitaire
aanbieder of werkzaam binnen de facilitaire dienstverlening van organisaties (zowel profit als non-profit).
Voorbeelden van organisaties waar de Facilitair leidinggevende werkzaam is zijn (semi) overheidsinstellingen,
zorginstellingen, onderwijsinstellingen, facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners en productieomgevingen.
De werkomgevingen waar de Facilitair leidinggevende zijn werkzaamheden verricht lopen erg uiteen. Hij is overal in
en om het gebouw waar hij werkzaam is, te vinden. Veel voorkomende werkomgevingen zijn onder andere de repro,
schoonmaak en catering.
Hij beheert één of diverse gebouw(en) waar bedrijven vanuit verschillende sectoren zijn gevestigd. Dit kunnen
scholen, verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, hotels recreatieverblijven of kantoren zijn.
Typerende beroepshouding
De Facilitair leidinggevende is servicegericht, klantvriendelijk, representatief en betrouwbaar. Hij neemt
verantwoordelijkheid voor de hospitality van zichzelf, zijn medewerkers en de organisatie. Daarnaast is het
belangrijk dat de Facilitair leidinggevende stressbestendig, assertief, omgevings- en oplossingsgericht is. Hij heeft
een helikopterview.
De Facilitair leidinggevende handelt proactief, is slag- en hulpvaardig en heeft besef van urgentie en
klantverwachting. Hij kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant in een
multiculturele samenleving, waarbij passende omgangsvormen worden toepast. Daarnaast heeft de Facilitair
leidinggevende een actieve en initiatiefrijke houding. Hij kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en
werkzaamheden, heeft inzicht in de rol van de facilitaire dienst binnen het gehele proces en kan situationeel
communiceren. Hij overziet consequenties van facilitaire werkzaamheden op korte en lange termijn. Daarnaast gaat
hij discreet met gevoelige informatie om. Hij heeft affiniteit met techniek, kan klachten oplossen, storingen
verhelpen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, dan wel deze werkzaamheden coördineren.
Resultaat van de beroepengroep
De facilitaire services en diensten worden uitgevoerd conform planning en procedures, waarbij ingespeeld is op de
behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant. Er is sprake van een goede afstemming met
management, medewerkers en externe aanbieders.
B1-K1: Coordineert facilitaire werkzaamheden
Complexiteit
De Facilitair leidinggevende coördineert een grote diversiteit aan facilitaire werkzaamheden die gedeeltelijk
bestaan uit werkzaamheden waarvoor standaardwerkwijzen gelden. De Facilitair leidinggevende moet een afweging
maken binnen het geïntegreerde dienstenaanbod en deze keuze kunnen verantwoorden.
Indien zich problemen of storingen voor doen zullen deze of zelfstandig opgelost moeten worden of er zal via een
standaardprocedure hulp ingeschakeld moeten worden.
De facilitair leidinggevende beschikt over brede kennis van het werkveld van de facilitaire dienstverlening en brede
kennis en vaardigheden voor de bedrijfsvoering.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De Facilitair leidinggevende heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan zelfstandig werken. Hij is
verantwoordelijk voor het inschakelen van de juiste personen op het juiste moment en werkt volgens geldende
kwaliteitseisen.
6 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K1: Coordineert facilitaire werkzaamheden
De Facilitair leidinggevende draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van interne facilitaire diensten en het
beheer van contracten met externe aanbieders. Door de toename van het aantal afgesloten commerciële contracten
krijgt hij meer verantwoordelijkheid.
De Facilitair leidinggevende voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit, onder eindverantwoording van het
management. Hij heeft beslissingsbevoegdheid binnen vooraf gestelde kaders.
Vakkennis en Vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ heeft brede kennis van cao’s van in te huren bedrijven en ontwikkelingen op dit vlak
§ heeft brede kennis van de meerjarenonderhoudsplanning van apparatuur
§ heeft brede kennis van ergonomie
§ heeft brede kennis van het bedrijfsontruimingsplan
§ heeft brede kennis van huurovereenkomsten en contracten met verschillende leveranciers
§ heeft brede kennis van inhuur van intergrale dienstverlening en van diverse inkoopstrategieën (zoals prestatie
inkoop)
§ heeft brede kennis van inrichting en huisvesting
§ heeft brede kennis van keurmerken en gedragscodes van branches van in te huren bedrijven
§ heeft brede kennis van kwaliteitseisen en -normen die gelden in de organisatie
§ heeft kennis van de uitvoering van beveiligingstaken
§ heeft kennis van de uitvoering van beveiligingstaken en van de regelgeving m.b.t. particuliere beveiliging (Wet
particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr))
§ heeft kennis van de uitvoering van cateringsactiviteiten
§ heeft kennis van de uitvoering van groenvoorzieningen
§ heeft kennis van de uitvoering van repro-activiteiten
§ heeft kennis van de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden
§ heeft kennis van diverse apparatuur (gebruik, eigenschappen en onderhoudseisen)
§ heeft kennis van het gebruik en bedienen van transportmiddelen
§ heeft kennis van ICT hulpmiddelen
§ heeft kennis van kwaliteitsmetingen- en systemen
§ heeft kennis van onderhoudsmethodes van apparatuur
§ heeft kennis van prijs/kwaliteitsverhoudingen van verschillende goederen
§ heeft kennis van relatiebeheer
§ heeft kennis van verbintenisrecht
§ heeft kennis van vergaderservices
§ kan afwijkingen van de standaard signaleren
§ kan bedrijfshulpverlening toepassen
§ kan calculeren met calculatieprogramma’s
§ kan de facilitaire NEN-norm hanteren
§ kan de plattegrond van het gebouw lezen
§ kan omgaan met verschillende culturen
§ kan sociale vaardigheden toepassen
B1-K1-W1: Faciliteert vergaderservice werkzaamheden
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende houdt zicht op de planning voor het gereedmaken van gastenruimtes. Hij controleert in
voorkomende gevallen of de vergaderzaal opgeruimd is, of de ruimte, tafels en stoelen schoon zijn en of er
voldoende servies klaargezet is voor koffie, thee, tafelwater en een eventuele lunch. Indien nodig voert hij de
vergaderservice werkzaamheden zelf uit.
Resultaat
Gastenruimten zijn gebruiksklaar en gereed voor ontvangst.
Gedrag
Voorziet collega's tijdig van de juiste (hulp)middelen, materialen en apparatuur voor het uitvoeren van
vergaderservice werkzaamheden.
7 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K1-W1: Faciliteert vergaderservice werkzaamheden
Neemt bij het uitvoeren van vergaderservice werkzaamheden bedrijfsvoorschriften in acht.
Overlegt tijdig en regelmatig tijdens het uitvoeren van vergaderservice werkzaamheden met collega’s over de uit te
voeren werkzaamheden.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Instructies en procedures opvolgen, Materialen
en middelen inzetten
B1-K1-W2: Voert licht administratief werk uit
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende verricht licht administratief werk. Hij voert kaswerkzaamheden uit. Hij verwerkt
digitale gegevens en reserveringen. Hij voert bestellingen en ingevulde checklists in en verwerkt technische
problemen of andere relevante meldingen.
Resultaat
Licht administratief werk is uitgevoerd. Kaswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Gedrag
Gebruikt de benodigde hulpmiddelen en het FMIS of andere relevante documentbeheersystemen effectief om de
gegevens correct te kunnen verwerken.
Verwerkt digitale gegevens of meldingen en ingevulde checklists volgens de bedrijfsprocedures en voert
kaswerkzaamheden uit volgens relevante veiligheidsvoorschriften.
Rekent vlot en accuraat bij het uitvoeren van kaswerkzaamheden.
De onderliggende competenties zijn: Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en middelen inzetten, Instructies en
procedures opvolgen
B1-K1-W3: Beheert de voorraad
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende krijgt diverse gegevens over de voorraad aangeleverd. Op basis hiervan vult hij
bestellijsten in, stelt inkoopspecificaties op voor benodigde materialen, middelen en/of grondstoffen en plaatst de
bestelling. Hij bewaakt vervolgens de levertijden van de bestelling en onderneemt actie bij overschrijdingen.
Resultaat
De voorraad is op peil.
Gedrag
Bewaakt de voortgang van de bestelling van goederen op basis van de afgesproken levertijden.
Werkt volgens wet-en regelgeving en de in het bedrijf gebruikelijke procedures.
Stelt nauwkeurig een volledige bestellijst inclusief bijbehorende inkoopspecificaties op van de te bestellen
goederen.
Maakt een juiste inschatting van de hoeveelheid bij het bestellen van goederen. Werkt hierbij kostenbewust.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Plannen en organiseren, Instructies en procedures
opvolgen, Materialen en middelen inzetten
8 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K1-W4: Coordineert logistieke werkzaamheden
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende coördineert interne en externe transportwerkzaamheden en (interne) verhuizingen,
stelt een ruimteboek en planning op en stuurt de uitvoering hiervan aan. Hij stelt de bewegwijzering vast en
coördineert de uitvoering ervan. Hij schakelt indien nodig hiervoor een extern bedrijf in.
Resultaat
Interne en externe transportwerkzaamheden zijn gecoördineerd.
Gedrag
Bewaakt en stimuleert het toepassen van veiligheidsvoorschriften, relevante wet- en regelgeving en de voor het
bedrijf geldende procedures.
Plant realistisch op basis van juiste prioriteiten, stemt werkzaamheden op elkaar af en bewaakt de voortgang.
De onderliggende competenties zijn: Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen
B1-K1-W5: Voorkomt onveilige situaties
Omschrijving
Bij melding van onveilige situaties schat de Facilitair leidinggevende de gevolgen van de technische problemen en/of
onveilige situatie in en registreert deze. Indien nodig schakelt hij een expert in voor het oplossen van technische
problemen en communiceert hij alle informatie zoals geregistreerd in het documentbeheerssysteem. Hij ontwikkelt
en beheert plannen voor een veilige werkomgeving.
Resultaat
Onveilige situaties zijn voorkomen en er is actie ondernomen om veilige situaties te creëren.
Gedrag
Schakelt tijdig de hulp in van collega’s, leidinggevende of expert en informeert hen over mogelijke onveilige
situaties of technische problemen.
Gebruikt het documentbeheerssysteem effectief om de informatie correct te registreren.
Past de veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving en de voor het bedrijf geldende procedures onmiddellijk en
accuraat toe bij onveilige situaties.
Brengt de activiteiten op het gebied van Arbo (ergonomie) en veiligheid volledig in kaart en schat de benodigde tijd
per activiteit realistisch in.
Schat de gevolgen van technische problemen goed in en neemt de juiste beslissing of een expert ingeschakeld moet
worden.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Vakdeskundigheid toepassen, Materialen en
middelen inzetten, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen
B1-K1-W6: Beheert gebouwen en apparatuur
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende levert een inhoudelijke bijdrage aan het opstellen van een onderhoudsplanning voor
apparatuur in het gebouw. Hij bedient apparatuur en gebouwbeheerssystemen. Hij stelt gebruikersinstructies op
voor het gebruik van diverse apparatuur en houdt een logboek bij.
Resultaat
De beheersplannen van gebouw en apparatuur zijn opgesteld.
9 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K1-W6: Beheert gebouwen en apparatuur
Gedrag
Stelt volledige en nauwkeurige gebruikersinstructies op.
Houdt op nauwkeurige wijze het logboek bij.
Gebruikt apparatuur en gebouwbeheerssystemen doeltreffend en doelmatig.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Materialen en middelen inzetten
B1-K1-W7: Onderhoudt het contact met interne en externe klanten en leveranciers
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende onderhoudt contact met interne en externe klanten en leveranciers. Hij informeert naar
de tevredenheid van de klant/leverancier. Hij beantwoordt vragen en bekijkt op welke manier hij de relatie kan
verstevigen. Hij geeft wijzigingen in contactgegevens van interne en externe klanten en leveranciers door aan
collega’s of leidinggevende.
Resultaat
Er is contact onderhouden met interne en externe klanten en leveranciers.
Gedrag
Past bedrijfsvoorschriften voor het onderhouden van relaties in contact met interne en externe klanten en
leveranciers toe.
Onderhoudt het netwerk van relevante informele en formele contacten en bouwt met verschillende type mensen
een goede verstandhouding op. Stelt regelmatig de tevredenheid bij de interne en externe klanten en leveranciers
zo objectief mogelijk vast.
De onderliggende competenties zijn: Relaties bouwen en netwerken, Instructies en procedures opvolgen
B1-K1-W8: Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt leveringscondities op
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende levert een inhoudelijke bijdrage aan het opstellen van inkoopcriteria en het beoordelen
van offertes en leveringscontracten met bijbehorende leveringscondities van leveranciers en stemt zijn bevindingen
af met zijn leidinggevende. Hij ondersteunt het besluitvormingsproces in de keuze van leveranciers en houdt
contractdossiers bij. Hij stelt eenvoudige leveringscondities op. Hij archiveert deze na vaststelling.
Resultaat
Er is een inhoudelijke bijdrage geleverd bij het boordelen van offertes en het opstellen van leveringscontracten- en
condities.
Gedrag
Overlegt regelmatig over de leveringscontracten met betrokkenen.
Stelt volledige leveringscondities op conform voorgeschreven procedures en de facilitaire NEN-norm.
Beoordeelt nauwkeurig ontvangen offertes en bijbehorende leveringscondities.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid
toepassen, Instructies en procedures opvolgen
10 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K1-W9: Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende signaleert en ontvangt klachten of verbeterpunten van interne en externe klanten. Hij
geeft de klacht of het verbeterpunt door aan de betrokken afdeling of functionaris en maakt afspraken over de
verdere afhandeling van de klacht. Indien de klacht binnen zijn eigen verantwoordelijkheid valt lost hij de klacht
zelf op. Hij verwerkt klachten of verbeterpunten volgens de bedrijfsprocedure voor klachtenafhandeling.
Resultaat
Klachten zijn gesignaleerd, geregistreerd en afgehandeld.
Gedrag
Registreert volledig klachten volgens de bedrijfsprocedure voor klachtenafhandeling.
Lost de klacht naar tevredenheid van de klant op binnen eigen verantwoordelijkheden of geeft een klacht direct en
goed door aan de betreffende afdeling of functionaris.
Maakt duidelijke afspraken over de verdere afhandeling met betrokkenen.
Inventariseert actief klachten van klanten en reageert passend.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen, Op de behoeften en verwachtingen van de "klant"
richten, Instructies en procedures opvolgen
B1-K1-W10: Stemt af met het management
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende neemt deel aan het (management)werkoverleg over de facilitaire werkzaamheden. Op
basis van de informatie van het management past hij zijn werkzaamheden aan. Hij stelt vragen ter verduidelijking.
Hij geeft knelpunten met betrekking tot de uitvoering van de facilitaire taken aan het management door.
Resultaat
Afstemming met het management heeft plaatsgevonden.
Gedrag
Deelt proactief informatie, kennis, ervaringen en inzichten.
Maakt melding van knelpunten, belangrijke zaken en maakt hier duidelijke afspraken over.
De onderliggende competenties zijn: Samenwerken en overleggen
11 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K2: Geeft leiding en voert beheerstaken uit
Complexiteit
De Facilitair leidinggevende heeft brede kennis en vaardigheden nodig om leidinggevende taken uit te voeren. Hij
kan deze kennis reproduceren en toepassen in beroepstaken die tactisch en operationeel van aard zijn.
Hij geeft leiding aan mensen, die elk een eigen werkopvatting, interesse, motivatie, capaciteit en betrokkenheid
hebben, wat zijn werk complex maakt.
De Facilitair leidinggevende kan niet volstaan met routinematige en standaardprocedures, maar moet proactief en
oplossinggericht te werk kunnen gaan in een grote diversiteit aan situaties. Bij het zoeken naar oplossingen moet
hij rekening houden met randvoorwaarden, voortgang van de bedrijfsvoering en de na te streven beleidsdoelen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De Facilitair leidinggevende vervult een coördinerende, informerende, adviserende, coachende en faciliterende rol.
De Facilitair Leidinggevende is eindverantwoordelijk voor werkzaamheden binnen de afdeling, vestiging, het team
of het onderdeel van het bedrijf. Hij is zelf verantwoordelijk voor verrichtte werkzaamheden, resultaten ervan en de
kwaliteit van beide. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vervult de leidinggevende een voorbeeldfunctie naar
de medewerkers toe. Hij legt over de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording af bij de ondernemer/zijn
leidinggevende.
Vakkennis en Vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ heeft brede kennis van arbeidsvoorwaarden
§ heeft brede kennis van conflicthantering
§ heeft brede kennis van de multiculturele samenleving
§ heeft brede kennis van employability
§ heeft brede kennis van functieprofielen
§ heeft brede kennis van functionerings- en beoordelingsgesprekken
§ heeft brede kennis van het ziekteverzuimbeleid
§ heeft brede kennis van kenmerken van een operationeel plan
§ heeft brede kennis van kostensoorten
§ heeft brede kennis van marketinginstrumenten
§ heeft inzicht in financiële stromen
§ heeft kennis van arbeidsovereenkomsten van de (lerende) medewerker
§ heeft kennis van de cao van de branche
§ heeft kennis van het aannamebeleid van de organisatie
§ heeft kennis van het aannamebeleid van de organisatie
§ heeft kennis van het beëindigen van een arbeidscontract
§ heeft kennis van het ondernemingsplan/bedrijfsdoelstellingen
§ heeft kennis van werving- en selectie instrumenten
§ kan berekeningen uitvoeren mbt de personeelsbezetting
§ kan computerprogramma's om werkroosters te maken bedienen
§ kan diverse gesprekstechnieken toepassen
§ kan een agenda voor de vergadering opstellen
§ kan een kosten-batenanalyse maken
§ kan een swot-analyse opstellen
§ kan financiële overzichten interpreteren
§ kan verschillende leiderschapsstijlen hanteren
§ kan verwachte kosten en omzetten berekenen
B1-K2-W1: Maakt een operationeel plan
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende stelt een operationeel plan op passend bij de trends, ontwikkelingen en doelstellingen
van de organisatie. Hij beschrijft in het plan aan welke doelstellingen de bedrijfsvoering moet voldoen, welke
werkzaamheden (of activiteiten) daarvoor uitgevoerd moeten worden en aan welke eisen deze werkzaamheden
moeten voldoen. Hij besteedt hierbij aandacht aan werkwijzen, werkmethoden en het gebruik van hulpmiddelen. De
12 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K2-W1: Maakt een operationeel plan
Facilitair leidinggevende maakt op basis van het plan een inschatting van benodigde inzet aan personeel (forecast)
en beschrijft dit in het plan.
Resultaat
Doelstellingen, activiteiten met bijbehorende eisen en het benodigde personeel staan beschreven in een
operationeel plan.
Gedrag
Schat kansen en risico's reëel in en vertaalt dit in realistische doelen en uitvoerbare activiteiten.
Maakt een realistische inschatting van de personeelsbehoefte.
Bepaalt de juiste prioriteiten in activiteiten voor het behalen van operationele doelen en stemt activiteiten zodanig
op elkaar af dat deze uitvoerbaar en haalbaar zijn.
Maakt met overtuiging duidelijke keuzes voor zijn team ten aanzien van de te behalen doelstellingen en uit te
voeren activiteiten.
Stemt tijdig en volgens bedrijfsrichtlijnen met de ondernemer of het management af over eventuele aanpassingen
van het operationeel plan.
Schrijft een volledig, nauwkeurig en logisch gestructureerd operationeel plan waarbij hij correcte spelling en
grammatica hanteert.
De onderliggende competenties zijn: Beslissen en activiteiten initiëren, Samenwerken en overleggen, Formuleren en
rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Plannen en organiseren, Ondernemend en commercieel handelen
B1-K2-W2: Plant en verdeelt de werkzaamheden
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende plant en verdeelt de werkzaamheden. Hij calculeert de personele bezetting, maakt een
planning voor de inzet van medewerkers en maakt een werkrooster. Hij houdt hierbij rekening met de capaciteit en
kwaliteiten van medewerkers. Hij kent werkzaamheden toe aan medewerkers. Hij past deze planning aan als er
verbeterpunten of problemen zijn of als de actuele situatie daarom vraagt. Hij stemt de planning af met de
ondernemer/leidinggevende.
Resultaat
Werkzaamheden zijn gepland en verdeeld.
Gedrag
Wijst de activiteit toe aan de medewerker die daarvoor het meest geschikt is.
Stelt juiste prioriteiten in werkzaamheden en de volgorde daarvan.
Stelt realistische en haalbare planningen op waarin rekening is gehouden met pieken en dalen en mogelijke
afwijkingen in de uitvoering.
Houdt bij het verdelen van werkzaamheden rekening met bedrijfsrichtlijnen, cao-bepalingen, Arbowet en overige
wettelijke bepalingen.
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen
B1-K2-W3: Begroot financiën
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende maakt analyses van de omzet op basis van relevante informatie en legt dit vast in een
rapportage. Hij voert kostenberekeningen uit voor activiteiten van de afdeling en plannen voor de toekomst. Maakt
13 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K2-W3: Begroot financiën
op basis daarvan een begroting. Hij legt de rapportage met de analyse en begroting voor aan de ondernemer/een
leidinggevende.
Resultaat
Er is een voorstel voor de begroting gedaan, onderbouwd met rapportage van de analyse van opbrengsten en
kostenberekeningen.
Gedrag
Analyseert grondig gegevens over de omzet van de afdeling en trekt hieruit logische conclusies.
Maakt realistische kostenberekeningen en begrotingsvoorstellen.
Maakt volledige en nauwkeurige rapportages van analyses van de omzet.
De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Analyseren
B1-K2-W4: Bewaakt financiën
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende bewaakt de financiën en de beschikbaar gestelde budgetten en vermijdt financiële
problemen en/of budgetoverschrijdingen. Daartoe vergelijkt hij de toegestane kosten met de werkelijk gemaakte
kosten van de afdeling. Hij verklaart eventuele verschillen, beschrijft maatregelen om kosten te besparen c.q.
opbrengsten te verhogen en spreekt indien nodig mensen aan op afwijkingen. Hij verantwoordt financiën door ze
administratief vast te leggen.
Resultaat
Financiën en budgetten zijn onderbouwd met een rapportage/analyse van de vergelijking van toegestane en
werkelijk gemaakte kosten. Budgetoverschrijdingen zijn verantwoord.
Gedrag
Maakt een heldere analyse van de overzichten en rapportages om budgetten te kunnen bewaken.
Bedenkt realistisch en economisch aantrekkelijke voorstellen om overschrijdingen of afwijkingen te beperken of te
herstellen.
Houdt de financiële administratie volledig en nauwkeurig bij en verwerkt en registreert hiervoor alle benodigde
gegevens accuraat.
Spreekt medewerkers op integere wijze aan op afwijkingen van afspraken/uitgaven die zijn overeengekomen.
Neemt bij het voeren van de financiële administratie de voorgeschreven procedures en wettelijke richtlijnen in acht.
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Formuleren en rapporteren, Analyseren, Instructies en procedures
opvolgen, Bedrijfsmatig handelen
B1-K2-W5: Begeleidt en stuurt (lerende) medewerkers aan
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende stuurt (lerende) medewerkers aan op het behalen van persoonlijke en
teamdoelstellingen. Hij delegeert werkzaamheden aan (lerende) medewerkers en geeft hen hierbij nodige
opdrachten en instructies over te verrichten taken, prioriteiten en te behalen resultaten. Hij stimuleert (lerende)
medewerkers om zelf problemen op te lossen of alternatieven uit te proberen. Hij geeft adviezen bij mogelijke
problemen en/of stagnatie in werkzaamheden, processen en/of procedures. Indien hij verbetermogelijkheden
signaleert, draagt hij oplossingen of verbeterpunten aan. Hij motiveert(lerende) medewerkers doelen te bereiken en
uitdagingen aan te gaan. Hij besteedt aandacht aan het bevorderen van een goede verstandhouding tussen
(lerende) medewerkers en tussen leidinggevende en (lerende) medewerkers onderling. Indien nodig treedt hij op als
bemiddelaar bij conflicten. Hij ziet erop toe dat op de werkvloer gewerkt wordt volgens bedrijfsnormen.
14 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K2-W5: Begeleidt en stuurt (lerende) medewerkers aan
Resultaat
Iedere medewerker heeft begeleiding ontvangen. De samenwerking in het team is goed. Persoonlijke en
teamdoelstellingen worden nagestreefd en resultaten zijn behaald.
Gedrag
Geeft (lerende) medewerkers met overtuiging duidelijke aanwijzingen, instructies en/of opdrachten.
Geeft de (lerende) medewerker bij de persoon passende heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn
functioneren.
Bewaakt de kwaliteit van werkzaamheden en productiviteit van de (lerende) medewerker aan de hand van gestelde
eisen en de planning.
Bevordert een positieve onderlinge verstandhouding tussen teamleden door zaken te bespreken die het
functioneren en de harmonie in het team verstoren.
Signaleert tijdig afwijkingen of knelpunten in de uitvoering van werkzaamheden, analyseert de situatie en het
knelpunt zorgvuldig en komt met een passende oplossing.
De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Analyseren
B1-K2-W6: Voert intern formele gesprekken
Omschrijving
De Facilitair leidinggevende voert formele gesprekken met (lerende) medewerkers. Hij bereidt zich voor door zich te
verdiepen in de (lerende) medewerker, waarmee hij het gesprek gaat voeren. In het gesprek past hij zijn manier van
communiceren aan op de (lerende) medewerker waarmee hij spreekt, daarbij hanteert hij de gesprekstechniek
passend bij het type gesprek. Ook voert de leidinggevende werkoverleg met de (lerende) medewerkers in zijn team.
Hij informeert medewerkers over het beleid van zijn afdeling. Hij bespreekt veranderingen in het werk, actuele
zaken, evaluaties van werkzaamheden en knelpunten. Daarnaast bespreekt hij zaken die het functioneren en de
harmonie in het team verstoren. Hij legt afspraken vast.
Resultaat
Gesprekken zijn gevoerd en afspraken zijn vastgelegd.
Gedrag
Maakt met overtuiging duidelijke afspraken met de (lerende) medewerker tijdens het gesprek.
Geeft de (lerende) medewerker heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren.
Motiveert de (lerende) medewerker om zijn best te doen, doelen te bereiken, uitdagingen aan te gaan en zijn ideeën
en opvattingen in te brengen.
Analyseert relevante gegevens over het functioneren van medewerkers, toetst verkregen gegevens in het gesprek
met de medewerker.
Handelt in gesprekken met (lerende) medewerkers onbevooroordeeld en vanuit het principe dat iedereen recht
heeft op gelijke kansen.
Neemt bij het voeren van gesprekken de bedrijfsprocedures en wettelijke richtlijnen die betrekking hebben op het
personeelsbeleid in acht.
Overlegt regelmatig met medewerkers over teamwerkzaamheden en eventuele knelpunten en maakt melding van
belangrijke zaken, waarbij hij anderen stimuleert om hun opvattingen en ideeën in te brengen.
Leidt overleggen actief en stuurt proactief aan op een duidelijk doel en verloop van de vergadering met duidelijke
conclusies en/of afspraken.
15 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
B1-K2-W6: Voert intern formele gesprekken
Informeert medewerkers op een begrijpelijke en correcte manier, waarbij hij zijn communicatie afstemt op
medewerkers en antwoord geeft op hun vragen.
Stelt volledige en nauwkeurige verslagen van gesprekken op waarin afspraken zijn vastgelegd en correcte spelling
en grammatica is gehanteerd.
De onderliggende competenties zijn: Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Begeleiden, Ethisch en integer
handelen, Presenteren, Instructies en procedures opvolgen
16 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
2. Generieke onderdelen
Elke kwalificatie kent - naast (beroepsgerichte) specifieke kwalificatieonderdelen - ook generieke
kwalificatieonderdelen.
Nederlandse taal
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke kwalificatieonderdeel Nederlandse taal deel uit.
De referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a. voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F;
b. voor kwalificaties op niveau 4: 3F.
Rekenen
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke kwalificatieonderdeel rekenen deel uit. De
referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 2 bij het Besluit
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a. voor entreekwalificaties en voor kwalificaties op niveau 2 en 3: 2F;
b. voor kwalificaties op niveau 4: 3F.
Loopbaan en burgerschap
Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke kwalificatieonderdeel loopbaan en burgerschap
deel uit. De kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Examen- en
kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Deze bijlage is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl en vormt een
integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Engels (alleen voor niveau 4)
Van elke kwalificatie op mbo niveau 4 in dit kwalificatiedossier maakt het generieke kwalificatieonderdeel Engels deel
uit. Op grond van artikel 17a van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB zijn de
referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit. Deze
bijlage is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.
Het betreft de volgende referentieniveaus:
a. lezen en luisteren: B1;
b. schrijven, spreken en gesprekken voeren: A2.
17 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
Profieldeel
P1 Facilitair leidinggevende
Mbo-Niveau
4
Typering van het beroep
Wettelijke beroepsvereisten
Nee
Branchevereisten
Nee
18 van 19
Kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven, dit dossier is een conceptversie.
Keuzedeel
Aan elk profiel zijn ten minste twee keuzedelen (D) verbonden. Uit het aanbod van keuzedelen moet de mbo -student
ten minste één keuze maken.
Het keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen van de mbo -student of vergemakkelijkt de doorstroom naar een ver
volgstudie. Het vormt als het ware een ‘plus’ op het diploma. Het keuzedeel is dan ook geen onderdeel van de
kwalificatie - eis.
De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl. Op deze website
staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan kwalificaties.
19 van 19
Verantwoordingsinformatie, behorend bij het
kwalificatiedossier mbo:
Facilitair leidinggeven
Kwalificaties
§ Facilitair leidinggevende
Verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven. Dit dossier is een conceptversie.
Penvoerder: Kenwerk
Ontwikkeld door: Kenwerk, team Onderwijsontwikkeling en Onderzoek, in samenwerking met vertegenwoordigers van de branche
en het middelbaar beroepsonderwijs
Gelegitimeerd door: Bestuur van Kenwerk, op advies van de Paritaire Commissie Facilitaire Dienstverlening (PC FD)
Op: 22-03-2014
2 van 6
Verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven. Dit dossier is een conceptversie.
Inhoudsopgave
Het kwalificatiedossier kan een verwijzing bevatten naar de volgende (verantwoordings-)informatie. Dit is geen onderdeel van de
kwalificatie-eisen.
Verantwoordingsinformatie ........................................................................................................................................................ 4
1. Beroepscompetentieprofielen (bcp) ............................................................................................................................................. 4
2. Arbeidsmarktinformatie ............................................................................................................................................................... 4
3. Trends en ontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 4
4. Wettelijke beroepsvereisten ......................................................................................................................................................... 4
5. Beroepsspecifieke moderne vreemde talen .................................................................................................................................. 4
6. Ontwikkelmogelijkheden van de beroepsbeoefenaar in het onderwijs ........................................................................................ 4
7. Onderhoudsagenda ....................................................................................................................................................................... 4
8. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie ..................................................................................................................... 5
9. Betrokkenen .................................................................................................................................................................................. 5
10. Verblijfsduur 4 jarig .................................................................................................................................................................... 6
11. Aanvullende informatie ............................................................................................................................................................... 6
12. Certificeerbare eenheden ............................................................................................................................................................ 6
3 van 6
Verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven. Dit dossier is een conceptversie.
Verantwoordingsinformatie
1. Beroepscompetentieprofielen (bcp)
Het kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven is gebaseerd op de volgende beroepscompetentieprofielen:
§ BCP Coördinator facilitaire dienst (2011)
2. Arbeidsmarktinformatie
De arbeidsmarkt voor facilitaire dienstverlening is lastig te definiëren. Zij bestaat uit twee deelmarkten: facilitaire aanbieders en
facilitaire afdelingen binnen bedrijven en instellingen. In toenemende mate worden facilitaire diensten bij bedrijven en instellingen
uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf (FMN Facility management Nederland & Twynstra Gudde 2012).
De arbeidsmarktperspectieven voor Facilitair leidinggevenden zijn sterk regionaal bepaald. In de regio’s Noordwest en Zuidoost zijn
de vooruitzichten goed. In de regio’s Noord, Oost en Zuidwest zijn de arbeidsmarktperspectieven voldoende. De
arbeidsmarktperspectieven voor facilitair leidinggevenden zijn matig tot voldoende in het Midwesten van het land.
In alle regio’s is het vooruitzicht op een leerplaats voor de facilitair medewerker goed.
3. Trends en ontwikkelingen
Wetgeving en regelgeving
De beroepsbeoefenaar dient kennis te nemen van de nieuwe beroepsrelevante wet- en regelgeving en deze toe te passen in zijn
werkzaamheden.
Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening
Het nieuwe werken (HNW) gaat van hype naar realiteit. Voor de facilitair managers is HNW een mogelijkheid om kosten te
reduceren, duurzaam te werken en klanten en medewerkers aan te trekken en te binden. Een andere ontwikkeling binnen de
facilitaire sector die de komende jaren doorzet is dat diensten in hoge mate worden uitbesteed. Als laatste is het introduceren
en/of (door) ontwikkelen van concepten, zoals hospitality, een belangrijk thema. Facilitair manangers zien steeds meer de
toegevoegde waarde van het verlenen van diensten vanuit een overkoepelende formule (FMN Facility management Nederland
Twynstra & Gudde 2012).
4. Wettelijke beroepsvereisten
Er zijn geen wetteleijke beroepsvereisten voor het kwalificatiedossier van toepassing.
5. Beroepsspecifieke moderne vreemde talen
Voor de Faciliatair leidinggevende gelden geen aanvullende beroepseisen voor moderne vreemde talen.
6. Ontwikkelmogelijkheden van de beroepsbeoefenaar in het
onderwijs
De Facilitair leidinggevende kan op basis van ervaring en het volgen van cursussen en opleidingen in kleine organisaties in diverse
sectoren verticaal doorgroeien naar de functie van Facility manager op hbo niveau. In grote organisaties kan de Facilitair
leidinggevende door middel van ervaring verticaal doorgroeien naar de functie van Manager. De Leidinggevende stuurt de
operationele services aan en geeft leiding aan diverse medewerkers (catering, schoonmaak, postverwerking, etc). De
Leidinggevende legt verantwoording af aan de Facility Manager, welke meerdere locaties aanstuurt.
7. Onderhoudsagenda
Dit kwalificatiedossier wordt voor maximaal zes jaar vastgesteld. In die periode wordt het dossier alleen aangepast als zich
wezenlijke veranderingen op de arbeidsmarkt of in het beroep voordoen of als er nieuwe beroepscompetentieprofielen zijn
ontwikkeld.
4 van 6
Verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven. Dit dossier is een conceptversie.
8. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie
Categorie
Kruis aan welke
categorie van
toepassing is :
Omschrijving
Categorie 1:
Nieuw dossier
Dit dossier zat voorheen niet in de kwalificatiestructuur. Nadere toelichting is niet nodig.
Categorie 2:
Nieuwe
elementen
Dit betreft sterk gewijzigde dossiers waarop de Toetsingskamer een ingangstoets heeft
uitgevoerd. Er is sprake van nieuwe of samengevoegde kwalificaties, certificeerbare
eenheden, bcp's, etc. Bij de toelichting hieronder bevindt zich een samenvatting van de
wijzigingen in dit dossier.
Categorie 3:
Wijzigingen
x
Categorie 4:
Ongewijzigd
Er zijn zaken gewijzigd in een bestaand dossier. Bijvoorbeeld inhoudelijke wijzigingen in
de kerntaakbeschrijving, veranderingen in competentiekeuzes en resultaatveranderingen
in prestatie-indicatoren. Ook kleinere wijzigingen, zoals het toevoegen van matrices voor
rekenen/wiskunde, het herstellen van spelfouten, herformuleringen die geen
betekenisverschillen inhouden en beperkte tekstuele wijzigingen in de uitwerking van
deel C vallen hieronder. Bij de toelichting hieronder bevindt zich een samenvatting van de
wijzigingen in dit dossier.
Dossier is volledig ongewijzigd. Nadere toelichting is niet nodig.
De inhoud van het kwalificatiedossier is ongewijzigd. Door het nieuwe format is deze op een andere wijze gestructureerd.
9. Betrokkenen
In 2013 en 2014 heeft Kenwerk in afstemming met de BTG HTVF gebruikerspanels georganiseerd om dit kwalificatiedossier te
bespreken. Hierbij waren de volgende betrokkenen aanwezig (functionaris en organisatie):
Namens onderwijs
BPV beheerder Vakschool Wageningen
Coördinator Beroepspraktijkvorming ROC Mondriaan
Coördinator BPV en studentenzorg Albeda College
Docent Albeda College
Docenten Alfa-College
Docent Drenthe College
Docent Graafschap College
Docent Horizon College
Docent Novacollege
Docent ROC Leiden
Docent ROC Midden Nederland
Opleidingsmanager Horeca en Toerisme ROC Top
Stafmedewerker Onderwijs & Innovatie Cingel College
Namens bedrijfsleven
Afgevaardigde ActiZ Brancheorganisatie voor zorgondernemers
Eigenaar Facility & Technical Management Group
Eigenaar Opleiding Facilitaire Diensten Groep B.V.
Eigenaar Rickli Professionele Hotellerie
Hoofd Facilitair Bedrijf NEN
Manager Facilitair GGzE
Medeweker Ziekenhuis MCL & Facilitair bedrijf
On Site Manager Sodexo
Opleidingsadviseur Compass Group Nederland
Praktijkopleider facilitair Woon- en zorgcentrum de Nieuwpoort
Stagecoördinator Albron bv
Technisch Beheerder Facility Schiphol Group
Naast de gebruikerspanels is dit kwalificatiedossier in 2013 en 2014 besproken in de Paritaire Commissie Facilitaire dienstverlening.
De Paritaire Commissie Facilitaire dienstverlening bestaat uit de volgende leden (functionaris en organisatie):
5 van 6
Verantwoordingsinformatie bij kwalificatiedossier Facilitair leidinggeven. Dit dossier is een conceptversie.
Namens werkgeversorganisaties
Afgevaardigde Facility Management Nederland
Afgevaardigde NVZ (Vereniging van Ziekenhuizen)
Secretaris Stichting Opleidingen Contractcatering
Namens Werknemersorganisaties
Afgevaardigden FNV Horecabond
Namens Onderwijs (MBO Raad)
Docent ROC Nijmegen
Docent facilitaire dienstverlening en examenleider Albeda College
Directeur ROC Landstede
Adjunct-directeur Onderwijs Toerisme en Facilitaire Dienstverlening Zadkine
Docent Facilitaire dienstverlening Zadkine
Toehoorder HBO (Loofd)
Toehoorder VMBO-platform
Bestuur Kenwerk
Namens werkgeversorganisaties
Directeur-Eigenaar van Hajé Shops, Hotels & Restaurants (Koninklijke Horeca Nederland)
Directiesecretaris Koninklijke Horeca Nederland
DGA van Bakkerij Van der Wal B.V. (NVB/NBOV)
Manager Sociaal Beleid van de RECRON
Namens Werknemersorganisaties
Voorzitter FNV Horecabond
Sectorbestuurder FNV Recreatie
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
Bestuurders FNV Bondgenoten
Namens Onderwijs (MBO Raad en NRTO)
Directeur Rijn IJssel Vakschool Wageningen (HTVF)
Eigenaar en directeur van T.T. & P. (NRTO)
Lid college van bestuur Albeda College (HTVF)
Lid raad van bestuur ROC van Amsterdam/ROC Flevoland/Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (HVTF)
Sectordirecteur Economie & Dienstverlening Deltion College (HTVF)
10. Verblijfsduur 4 jarig
Voor de kwalificaties in dit dossier geldt geen afwijkende nominale studieduur.
11. Aanvullende informatie
N.v.t.
12. Certificeerbare eenheden
N.v.t.
6 van 6