HVO tekst Century Gothic 10

Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie
Nieuwsbrief augustus 2014, jaargang 19, nr. 1
secretariaat en redactie:
Turkooisdrift 10, 3436 BG Nieuwegein, 030-6033799, email: [email protected]
website: www.nvwoa.nl
Inhoudsopgave
Boekrecensie: Astrology under Scrutiny.................................................................................1
Wie maakten onze huizensystemen?.....................................................................................2
En dan nog dit..................................................................................................................11
Boekrecensie
Vooraankondiging
Astrology under Scrutiny
Hans van Oosterhout, Frank Vernooij
Onder de titel Astrology under Scrutiny, Close
Tijdens de
Landelijke Dag van de Professionele
Astrologie
encounters with science,
verscheen recent het laatste
nummer van Astrologie in
Onderzoek, (Volume 15).
Hoewel formeel een nummer
van een tijdschrift, is het in
op 22 maart 2014
organiseert de NVWOA het
Symposium Astrologie en Wetenschap
feite een engelstalig
boekwerk van 364 pagina's,
uitgegeven onder redactie
van Wout Heukelom.
Het bevat, naast een
redactionele inleiding, vier
delen:
•
Samenvattingen van 110 artikelen over
Nederlands astrologieonderzoek uit de periode
Voor niet-astrologen die willen weten wat
astrologie inhoudt en voor astrologen
en niet-astrologen die meer willen
weten over een wetenschappelijke
aanpak en over de stand van zaken in
het wetenschappelijke onderzoek
naar de astrologie.
1977 t/m 2003.
•
Astrology my Disaster, een persoonlijk verslag
van Rudolf Smit's ervaringen met astrologie.
•
In Memoriam: Michel & Françoise Gauqelin,
een overzicht van beider werk.
•
The Case For and Against Astrology, een
Locatie:Geert Grote Universiteit Deventer
voor nadere informatie zie:
http://www.nvwoa.nl/sym2014
overzicht en afweging van veel onderzoeksresultaten uit de genoemde periode en een eindconclusie.
NWVOA NVWOA Nieuwsbrief 2014-1 p. 1 / 6
Het vele materiaal is voornamelijk bijeengebracht door Geoffrey Dean en zijn hand is herkenbaar in zowel
de tekst als in de layout die reminiscenties oproept aan Recent Advances.
De samenvattingen vormen een waardevol overzicht van onderzoek dat in de loop der jaren in Nederland
is gedaan. Bij een groot deel daarvan was de NVWOA betrokken, zowel in de periode dat AinO nog het
officiële orgaan van de vereniging was als daarna.
Het is een immense hoeveelheid werk die Dean verricht heeft, waarvoor groot respect op zijn plaats is.
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen twee vragen: (1) Is er enig verband aantoonbaar
tussen de stand van hemellichamen zoals de astrologie die beschrijft en verifieerbare zaken op deze
aarde? (2) Is dat sterk genoeg om als basis vor de astrologische praktijk te dienen?
In The Case for and Against Astrology wordt diep ingegaan op vraag (2) en worden uitgebreid de vele
valkuilen beschreven waardoor een 'astrologisch effect' slechts schijn kan blijken te zijn. Zeer nuttige
informatie.
Wat betreft vraag (1) zijn de schrijvers zeker van hun zaak, op pagina 1 lezen we:
"And we see close-up now how science has unveiled most of astrology's secrets."
En op pagina 5:
"Here for the first time is all the evidence anyone might need for exploring the mysteries of astrology".
Hun conclusie is dan ook duidelijk. Op pagina. 353:
[Astrology].. is simply a fog of endless speculations, a time-honoured cover for the operation of nonastrological factors that explain the outcomes equally well."
Het komt óns voor dat deze conclusie voorbarig is, dat de werkelijkheid genuanceerder is en dat er nog
genoeg overblijft om te onderzoeken en om uitgebreider op terug te komen. Sommige belangwekkende
Nederlands onderzoeken die mogelijk een bevestigend antwoord geven op vraag (1) blijken niet of
slechts summier aan bod te komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Robert Doolaard's onderzoek naar cycli
en voor het onderzoek van Jan Ruis naar de horoscopen van seriemoordenaars. 1 Dat laatste is nooit in
AinO gepubliceerd en wordt dus bij de samenvattingen niet vermeld, maar ook in The case for and
against astrology, komt het met maar twee korte secties -5 resp. 21 regels- aan bod, waarbij zowel de
getoetste hypothese als de eindconclusie niet worden vermeld. Dat is jammer, want het werk van Ruis
geeft steun aan opvatting (1). Een mogelijk 'astrologisch effect' dus, ook al is dat dan niet zo sterk dat
ermee voorspeld zou kunnen worden.
Ook het onderzoek naar de relatie tussen astrologie en echtscheiding, dat verscheen in het blad van het
NIDI2,3 wordt niet genoemd, hoewel dit bij de NVWOA-leden onder de schrijvers bekend was en tijdens
een NVWOA-bijeenkomst4 zelfs door Dean persoonlijk met een van de onderzoekers besproken is.
Het ontbreken van deze onderzoeken roept de vrees op dat er toch een zekere eenzijdigheid in de keuze
van het materiaal is geslopen en dat de vraag naar een mogelijk 'astrologisch effect' is samengevloeid
met de vraag hoe succesvol astrologen zijn bij het toepassen daarvan.
----------------------1. Correlation, Vol.25(2), 2007/2008, p.7-44; Correlation, Vol.28(2), 2012, p.1-5
2. Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
3. Demografie in de sterren, Demos 24 (4), p.1-5.
4. Open Huis bijeenkomst 3 mei 2008
terug naar inhoudsopgave
NWVOA NVWOA Nieuwsbrief 2014-1 p. 2 / 6
Wie maakten onze huizensystemen?
Jan Kampherbeek
De meningen van astrologen lopen pas echt uiteen, als het over huizensystemen gaat. Maar ik wil het
hier niet over de astronomische en methodologische kanten van die huizensystemen hebben. Er is een
ander gebied, waar ook veel verwarring over is: wie waren de geestelijke vaders van deze systemen? Dat
lijkt evident: de meeste systemen hebben de naam van hun bedenker meegekregen. Echter, die namen
zijn in vrijwel alle gevallen fout, ook de namen van de bekendste systemen, en ook de namen van de
meeste moderne systemen.
Laten we de belangrijkste systemen, sinds het begin van de horoscopie, eens bekijken. De eerste
systemen zijn niet aan personen gekoppeld, denk aan het teken=huis systeem en het gelijke
huizensysteem vanaf de ascendant. Deze systemen sla ik over.
Porphyrius
Het eerste huizensysteem dat wel een naam van iemand meekreeg, is het Porphyrius-systeem.
Porphyrius leefde van ongeveer 234 tot 305 NC. Het systeem, dat aan hem is toegeschreven, is echter al
veel ouder. Meerdere astrologen gebruikten het al lang voordat Porphyrius was geboren. Bijvoorbeeld
Vettius Valens (120 tot ongeveer 175 NC) beschrijft het systeem in zijn Antologie [Valens, boek 3, hfdst.
2, pp. 33,34], waar hij het systeem specifiek voor de bepaling van de sterkte van een planeet gebruikt.
Wie de bedenker is van dit systeem bijft onbekend; het was in ieder geval niet Porphyrius.
Alcabitius
Het systeem van Alcabitius (al Qabisi) is lange tijd leidend geweest in de astrologie. Alcabitius leefde in
de 10e eeuw NC, en hij heeft een beschrijving van dit huizensysteem gepubliceerd. Maar hij heeft het
niet geïntroduceerd. Knappich meldt dat Rherotius het systeem al omtreeks 500 NC voorstelde
[Knappich, p. 24]. North geeft aan dat het systeem al zeer lang vóór Alcabitius werd gebruikt [North, p.
4]. De echte maker van dit systeem is onbekend, maar het was niet Alcabitius.
Campanus
Het system van Campanus is de laatste tijd vrij bekend geweest, maar het werd in de tijd van Campanus
zelf nauwelijks gebruikt.
Campanus leefde van 1239 tot 1296. John North meldt, dat er geen oorspronkelijke tekst van Campanus
bekend is, alleen een latere verwijzing hiernaar door Gin Gazul (Johannes Gazulus) [North, p. 29]. Maar
zeker is dat Campanus niet de schepper is van het naar hem genoemde systeem, het wordt namelijk al
beschreven door Al Biruni (geboren 973 NC) [North, p. 32,33]. Biruni beschrijft drie systemen, die hij
niet zelf heeft bedacht, en die kennelijk al bestaan. Het systeem dat volgens hem het beste is, komt
overeen met het latere systeem Campanus. De maker was dus niet Campanus, en ook niet Al Biruni,
maar moet nog daarvoor hebben geleefd en gewerkt.
Regiomontanus
Johannes Müller of Regiomontanus leefde van 1436 tot 1476. Ook het door hem beschreven
huizensysteem is niet van eigen hand. Lang werd gedacht dat de oorspronkelijke maker Abraham Ibn
Esra (geboren in 1090) was [Knappich, p. 28/29] maar John North [North pp. 23/25] stelt dat het
NWVOA NVWOA Nieuwsbrief 2014-1 p. 3 / 6
onwaarschijnlijk is dat Ibn Esra zelf het systeem ontwierp. Ibn Esra geeft een correcte, maar onnodig
omslachtige, berekening die je van de maker van dit systeem niet zou verwachten. Eén ding is zeker:
Regiomontanus was niet de ontwerper van het gelijknamige huizensysteem.
Placidus
Het meest gebruikte huizensysteem is dat van Placidus, die leefde van 1603-1668. Maar zijn system
werd al eerder beschreven door Maginus (Giovanni Antonio Magini, 1555-1617). [Knappich, p. 39, 40].
Maginus werkte zelf overigens met Regiomontanus, het systeem dat hij beschrijft is slechts een poging
het huizensysteem van Ptolemaeus te reconstrueren
Moderne tijd
Na Placidus is er langere tijd weinig belangstelling voor astrologie. Als eind 19e eeuw die belangstelling
weer toeneemt, zie je verschillende nieuwe systemen ontstaan [Wiesel]. De meeste daarvan zijn
inmiddels vergeten of worden nauwelijks gebruikt. Maar er zijn drie nieuwe belangrijke systemen
geïntroduceerd, allen met een andere maker dan je zou verwachten.
Het APC systeem van Leo Knegt
Het APC systeem is bedacht door Leo Knegt maar is nooit benoemd als 'Knegt-systeem'. De naam van
Leo Knegt is echter zo duidelijk met dit systeem verbonden, dat ik het ook bespreek.
Knegt wilde niet een nieuw systeem maken; hij dacht dat hij Placidus gebruikte [Kampherbeek, p. 19].
Na vele discussies in Urania moest Knegt toegeven dat het niet om Placidus ging, maar hij meende wel
het juiste systeem te hebben gevonden, en noemde het het Ascendant Parallel Cirkel systeem (APC
systeem). Wat Knegt waarschijnlijk niet wist, is dat hetzelfde systeem al in de 11e eeuw NC was
geponeerd door Haly Abenragel (Abu Hassan Ali ibn abir Ridschal). [Knappich pp. 26, 67].
Het GOH-systeem / Koch-huizen
In 1960 publiceerde Walter Koch Regiomontanus und das Häusersystem des Geburtsortes. Hij
presenteert in het laatste deel van dit boek een nieuw huizensysteem en noemt Friedrich Zanzinger als
iemand die heeft bijgedragen aan de formules voor dit systeem [Koch, Walter, p. 129]. Dezelfde
Zanzinger verzorgde ook de illustraties bij het boek van Koch. Wat Koch niet vertelt, is dat het systeem
in werkelijkheid geheel is ontworpen door Zanzinger en H. Specht. Zanzinger en Specht vormden een
studiegroep naar primaire directies. Het GOH-systeem was een bijprodukt van deze studie. Koch kende
Zanzinger en vroeg om de formules, die hij ook kreeg. Na publicatie van zijn boek stelde Koch - ondanks
protesten van Zanzinger, Specht en vele anderen - dat hij de ontdekker was van dit systeem, dat hij ook
aanduidde als "Koch-Häusersystem".[astrowiki]
Krusinski huizen
Het laatste huizensysteem, dat binnen de astrologie aandacht kreeg, is het huizensysteem van de poolse
astroloog Bogdan Krusinski. Het systeem is in 2006 opgenomen in de Swiss Ephemeris, en je vindt het in
veel astrologie software terug. Krusinski presenteerde zijn systeem in 1995 op een congres in Polen.
Maar Krusinski was niet de enige. In 1997 publiceerde Milan Pisa in Tsjechië een boekje van 16 pagina's
over zijn huizensysteem Amphora, dat gelijk is aan het systeem van Krusinski. Over dit systeem had hij
NWVOA NVWOA Nieuwsbrief 2014-1 p. 4 / 6
al in 1994 gecorrespondeerd met enkele duitse astrologen. Krusinski was de eerste die publiceerde, maar
we weten niet zeker of hij zijn idee eerder ontwikkelde dan Pisa.
De eer gaat in dit geval echter niet naar Krusinski, en ook niet naar Pisa. In 1995 publiceerde Georg
Goelzer uit Zwitserland zijn boek “Der Ich-Kosmos” waarin hij hetzelfde systeem als Krusinski en Pisa
beschrijft, maar nu onder de naam “Ich-Kreis-Häusersystem”. Er is software voor de berekening van dit
systeem met een datum van 9 April 1993. Het lijkt dat Goelzer de eerste was. [Koch, Dieter, par. 6.1.13.
Krusinski/Pisa/Goelzer system].
Conclusie
Hiervoor heb ik de courante huizensystemen opgesomd, en deze systemen dragen geen van allen de
naam van de oorspronkelijke auteur. Zijn er uitzonderingen? Ja, maar die kom je in de praktijk niet vaak
tegen. Voor zover ik weet zijn de Morinus huizen inderdaad door Jean-Baptiste Morin de Villefranche
ontworpen. Deze huizen worden maar weinig gebruikt, ook Morin zelf werkte er niet mee maar gebruikte
Regiomontanus.
Een tweede uitzonering is het Topocentrische systeem (1964), waarvan de namen van de oorspronkelijke
auteurs, Wendel Polich en A. P. Nelson Page, vooralsnog niet ter discussie staan.
Is het zinvol de namen van de huizen-systemen te corrigeren? Ik denk het niet. In de meeste gevallen
weten we alleen dat de naamgever niet de bedenker is, maar niet wie het dan wel is. En de namen zijn
zo ingeburgerd, dat je er alleen maar meer verwarring mee zou zaaien. Die verwarring is nu al groot
genoeg.
Literatuur:
AstroWiki: http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Friedrich_Zanzinger
Kampherbeek, Jan - Het APC-Systeem, Spica jg 5 nr. 3. Stichting Arcturus, Enschede, okt. 1981.
Knappich, Wilhelm - Entwicklung der Horoskoptechnik vom Altertum bis zur Gegenwart (1966), bewerkt
door Sándor Belcsák (1978). Speciale uitgave van Qualität der Zeit, nr 38/39. Österreichischen
Astrologischen Gesellschaft, 1978.
Koch, Dieter - Swiss Ephemeris, Computer ephemeris for developers of astrological software.
http://www.astro.com/swisseph/swisseph.htm
Koch, Walter A. - Regiomontanus und das Häusersystem des Geburtsortes. Sirius Verlag Dr. Koch,
Göppingen/Fils. 1960.
North, J. D. - Horoscopes and History. Warburg Institute, London, 1986.
Valens, Vettius - The Anthology Book I - VII. Vert. Robert Schmidt, red. Robert Hand. The Golden Hind
Press, Berkeley Springs, 1993-2001.
Wiesel, Erich - Das Astrologische Häuser-Problem. Otto Wilhelm Barth-Verlag, München, 1930.
terug naar inhoudsopgave
NWVOA NVWOA Nieuwsbrief 2014-1 p. 5 / 6
En dan nog dit...
Slapen en de Maan
Het idee dat je bij volle maan slechter slaapt lijkt niet geheel ingebeeld te zijn. Onderzoeker Christian
Cajochen en zijn collega's aan de universiteit van Basel vonden een verband tussen de maancyclus en het
slaapgedrag van mensen.
Van dertig proefpersonen die een aantal nachten in een laboratorium sliepen werden hersenactiviteit,
oogbewegingen en hormoonproductie geregistreerd. Het bleek dat delen van de hersenen die met diepe
slaap in verband worden gebracht bij volle maan ca. 30% minder activiteit vertoonden. Het duurde bij
volle maan gemiddeld vijf minuten langer voor de proefpersonen in slaap vielen en ze sliepen ca. 20
minuten korter dan anders.
Tijdens volle maan bleek de hoeveelheid van het hormoon melatonine in het lichaam van de
proefpersonen lager te zijn. Melatonine varieert onder invloed van de lichtintensiteit en beïnvloedt zo het
het slaap- en waakritme. Het is opvallend dat naast de grote invloed van het vele kunstlicht waaraan
mensen tegenwoordig worden blootgesteld, er ook een invloed van de maan vast te stellen is.
Zie: http://www.chronobiology.ch/wp-content/uploads/publications/cajochen_2013-06.pdf
terug naar inhoudsopgave
In de Nieuwsbrief wordt in de tabellen het onderstaande internationale systeem van afkortingen gebruikt.
Het internationale systeem van afkortingen
SO Zon
AR Ram
AS Ascendant
MO Maan
TA Stier
DS Descendant
ME Mercurius
GE Tweelingen
MC Medium Coeli
VE Venus
CN Kreeft
IC Imum Coeli
MA Mars
LE Leeuw
RA Rechte klimming
VI Maagd
OA Schuine klimming
JU Jupiter
SA Saturnus
LI Weegschaal
EP Oostpunt
UR Uranus
SC Schorpioen
VX Vertex
NE Neptunus
SG Boogschutter
AV Antivertex
PL Pluto
CP Steenbok
PF Gelukspunt
AQ Waterman
AX 'Solar apex'
NN Noordelijke Maansknoop
SN Zuidelijke Maansknoop
PI Vissen
GC Galactisch centrum
De NVWOA Nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Wetenschappelijk
Onderzoek naar de Astrologie.
secretariaat en redactie nieuwsbrief: Turkooisdrift 10, 3436 BG Nieuwegein, 030-6033799
email: bestuur @nvwoa.nl
NWVOA NVWOA Nieuwsbrief 2014-1 p. 6 / 6