BewonersBedrijf de Hambaken p/a De Waternimf

BewonersBedrijf de Hambaken
p/a De Waternimf 6, 5231 WN ‘s-Hertogenbosch
website: www.BewonersBedrijfHambaken.nl
E-mail: [email protected]
Tel.: 073 8518980
KvK-nummer: 59337869
Aan heer Jos van der Lans,
E-mail: info©josvdlans.nl
‘s-Hertogenbosch, 8-12-2014
Betreft: Essay De zelfkwelling van Den Bosch
Geachte heer van der Lans,
Gisteren kwam mij via Twitter uw essay ‘De zelfkwelling van Den Bosch’ onder ogen. Het slot gaat
over onze wijk de Hambaken. U schrijft hierin lovenswaardig over de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Niets is minder terecht. De gemeente heeft alle partijen buiten spel gezet en zelf de regie in handen
genomen door het aanstellen van een kwartiermaker.
Begin 2011 las ik een stuk over voorgenomen bezuinigingen door de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Ik was toen lid van het LSA voor de wijk de Hambaken. In het LSA was er toen al veel aandacht voor
inspraak en zeggenschap door bewoners. In het stuk van de gemeente stond dat zij voornemens was
om taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan de burger. Ik heb spreektijd aangevraagd in
de inspraakavond van de gemeenteraad over het onderwerp bezuinigingen op 22-3-2011.
Ik betoogde dat een overdracht van taken en verantwoordelijkheden gepaard moet gaan met de
bijbehorende zeggenschap. Op dezelfde avond hoorde ik dat de welzijnsonderneming Divers 30%
minder budget kreeg en daarom ons voormalige buurhuis de Noorderpoort (voorheen de Inham)
zou verlaten.
De volgende dag heb ik alle betrokkenen, waaronder de wijkmanager, een e-mail gestuurd om
buurthuis de Noorderpoort te verwerven als buurthuis, een gezellig ontmoetingspunt voor alle
wijkbewoners. Het BewonersBedrijf de Hambaken werd door het Landelijk Samenwerkingsverband
Aandachtswijken (LSA) op 6-9-2011 als een van de eersten op de lijst van kandidaat
BewonersBedrijven geplaatst en kwam daarmee in aanmerking voor een startkapitaal van maximaal
2 ton. Wij hebben een bedrijfsplan opgesteld. Kort samengevat komt het neer op:
- het realiseren van een lunchroom met een (feest)zaal en terras,
- het beschikbaar stellen van multifunctionele ruimtes voor o.a. bewoners, ondernemers en
verenigingen,
- het ondersteunen van allerlei initiatieven uit de wijk.
Ook de kickboksclub Hambaken-Gym wilde graag naar de Noorderpoort. Hun huisvesting in de Brede
Bossche School bood niet de mogelijkheid om ook overdags actief te zijn. Een belofte van de
gemeente voor een ruimte op het sportpark de Hambaken werd niet nagekomen.
Een voor ons onoverkomelijk probleem was dat Hambaken-Gym een te groot beslag op het pand
Noorderpoort zou leggen (o.a. voor een dojo, kleedkamers m/v, douches m/v, kantoorruimte en een
sportkantine) en geen financiële middelen had om de huisvestingskosten (huur, energie, etc.) te
betalen. Wij hebben daarom aan het bestuur van Hambaken-Gym meegedeeld dat wij graag wilden
samenwerken, maar geen mogelijkheid zagen om samen te gaan (bestuurlijk, financieel, ruimte).
Een BewonersBedrijf hoort bovendien onafhankelijk te zijn. Toch bleven de gemeente, het LSA en de
VVD aandringen op een fusie. Een argument van het LSA was dat wij anders te weinig draagvlak
zouden hebben. Wij hebben die bewering gelogenstraft door in de wijk een handtekeningactie te
houden. Wij zijn bij 400 handtekeningen gestopt, omdat het duidelijk was dat er een overweldigend
draagvlak was. De lijst met handtekeningen is o.a. aan de wijkmanager getoond.
Eind 2012 publiceerde de Klankbordgroep Hambaken in de media ook naar de Noorderpoort te
willen gaan samen met Hambaken-Gym.
Wij zijn op aandringen van de gemeente in begin 2013 nogmaals met de twee andere partijen om
tafel gaan zitten onder leiding van de heer Cees van Helvert. De klankbordgroep had zich toen
omgezet in een wijkraad. Wij hebben toen alternatieven aangevoerd, waaronder een uitbouw, maar
niets bleek bespreekbaar. De besprekingen liepen daardoor vast. Nog langer vergaderen had geen
zin. Wij hebben dat aan de gemeente meegedeeld en daarbij vermeld dat wij het door ons
ingediende bedrijfsplan aanhielden (zie de bijlage 1). De gemeente heeft verder niet op onze
mededeling gereageerd.
In mei 2013 bleek dat de wijkraad en Hambaken-Gym een alternatief ondernemingsplan bij de
gemeente hadden ingediend. De gemeente gaf op grond daarvan de wijkraad de opdracht om een
bewonersbedrijf op te richten in de Noorderpoort. Direct hierna kregen de wijkraad en HambakenGym een meningsverschil over het eigendom van hun bedrijfsplan en zij gingen uiteen. Er gebeurde
een half jaar helemaal niets. Eind 2013 hebben wij daarom contact gezocht met de buurtwethouder
de heer Jeroen Weyers. In een gesprek met hem en wijkmanager dhr. Frank van Berkel, kregen wij
te horen dat de Noorderpoort niet aan een partij zou worden toegewezen, maar dat de gemeente
een kwartiermaker zou aanstellen. Wij waren in de veronderstelling dat wij verder met de
kwartiermaker konden onderhandelen over de nadere invulling van de Noorderpoort, temeer daar in
de media stond dat er een BewonersBedrijf in de Noorderpoort zou komen (zie de bijlage 2).
Eind januari 2014 kwam er een kwartiermaker , mw. Loes Leatemia, en zij werd over haar opdracht
geïnstrueerd. Die pakte echter totaal anders uit dan wij hadden verwacht. Wij boden de
kwartiermaker in drie opeenvolgende voorstellen onze samenwerking en diensten aan, maar zij ging
op geen van onze voorstellen in. Zij heeft het pand gevuld met enkele kleine ondernemers. De
Noorderpoort werd hierdoor geen buurthuis, maar een bedrijfsverzamelgebouw. Kenmerkend is dat
‘s-avonds de binnendeuren in het pand op slot zijn.
Na ons derde voorstel ontvingen wij een schrijven van de kwartiermaker met het bericht dat wij
uitsluitend op ‘individuele persoonlijke basis’ konden deelnemen aan de organisatie ‘Noorderpoort
Samen Doen’ die zij had opgericht. Zie bijlage 3.
Aanvankelijk was het ons onduidelijk waarom wij als vereniging van initiatiefnemers van een
BewonersBedrijf volledig buiten spel werden gezet. Op de bijeenkomst naar aanleiding van ons
tweede voorstel (huur van de binnenruimte) verbaasde de heer Frank van Berkel ons met zijn
beschuldiging dat wij ‘ruzie’ hadden gemaakt. Onze reactie was dat dat niet het geval was, maar dat
wij met een onmogelijke opdracht waren opgezadeld. De beschuldiging bleek bovendien te zijn
verspreid, want onze voorzitter Stanley hoorde die ook van het PvdA raadslid mw. Inke Katoen.
Ook in het rapport van mw. Wenda Doff van het bureau OTB van de Technische Universiteit van Delft
(TUD), geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is te lezen dat dezelfde
beschuldiging wederom is geuit samen met andere niet relevante argumenten. Zie bijlage 4.
En de term ‘ruzie’ dook recentelijk wederom op in uw essay. Zie bijlage 7.
Wij hadden echter nooit ruzie. Wij waren het weliswaar oneens over een fusie met Hambaken-Gym,
maar de besprekingen hierover zijn altijd ordelijk verlopen. Er waren daarbij geen verwijten,
krachtermen of stemverheffingen. De onterechte beschuldiging van ruzie werd door de gemeente als
argument ingezet om uiteindelijk toch zelf de regie in handen te nemen.
De Hambaken staat bekend als een aandachtsbuurt. De gemeente meent dat de wijkbewoners niet
capabel zijn. Dat bleek o.a. uit het opstellen van het ‘19-punten actieplan 2009-2010’, de renovatie
van het winkelcentrum de Hambaken en de vele samenwerkingsverbanden van professionals waarbij
geen enkele Hambaken bewoner werd betrokken. Nog steeds heerst de opvatting dat wijkbewoners
geen regie waard zijn, zelfs niet over hun eigen initiatieven.
Die geringschattende en betuttelende houding bleek onlangs opnieuw toen wij een autobus
aanvroegen voor de LSA-dag met, hoe toepasselijk, het thema ‘De Regie Terug’.
Ook toen kon de wijkmanager het niet nalaten om ons de regie te ontnemen. Zie bijlage 5.
Samengevat:
Wij zijn door de gemeente ’s-Hertogenbosch op grond van valse beschuldigingen en niet ter zake
doende argumenten buiten spel gezet bij de toewijzing van de Noorderpoort.
De gemeente heeft de regie niet uit handen gegeven en tot nu toe meer dan een kwart miljoen euro
in de Noorderpoort gestoken waaronder een vorstelijk salaris voor de kwartiermaker. De
kwartiermaker is nu de voorzitter van de stichting Noorderpoort Samen Doen. Zij is geen inwoner
van de Hambaken.
Wat ons ook steekt is dat de term ‘BewonersBedrijf’ nog steeds oneigenlijk door de gemeente wordt
gebruikt. Zie bijlage 6. Een gemeente kan echter geen BewonersBedrijf oprichten, dat kunnen enkel
de bewoners zelf. Er gaat vandaag een klacht naar de Ombudscommissie.
Zie ook ons bedrijfsplan op onze website. Mocht u aanvullende informatie willen ontvangen, dan zijn
wij graag daartoe bereid.
Met vriendelijke groet,
ing. Ruud Sikking, Secretaris Vereniging BewonersBedrijf de Hambaken
Bijlage 1
Van: De Hambaken [mailto:[email protected]]
Verzonden: donderdag 17 januari 2013 12:21
Aan: Ruud Schouten ([email protected]); [email protected]
CC: Cees van Helvert ([email protected]); [email protected]; [email protected]
Onderwerp: BewonersBedrijf de Hambaken
Beste Ruud en Henk,
Tot mijn spijt moet ik berichten dat wij, de leden van het kernteam van het BewonersBedrijf de
Hambaken i.o. niet, op de wijze zoals dat nu gaat, verder kunnen gaan met het vergaderen over de
invulling van ons voormalige buurthuis de Noorderpoort.
Zowel het LSA, de financierder van het startkapitaal, als de gemeente, de eigenaar van de
Noorderpoort, zijn van mening dat het BewonersBedrijf samen moet gaan met de kickboksclub
Hambaken-Gym. In het huisvestingsplan van Hambaken-Gym staat haar ruimtebehoefte, namelijk:
x m2 aan dojoruimte (Er kunnen bokszakken opgehangen worden en een vaste boksring)
Sanitair d.w.z. kleedkamers (2) met doucheruimtes
Computerruimte (bijvoorbeeld voor huiswerkbegeleiding) en kantine
Dat betekent dat slechts het groene gedeelte (zie de onderstaande plattegrond) overblijft voor alle
andere activiteiten. De Noorderpoort wordt dan een sportschool. Het BewonersBedrijf houdt vast
aan haar eigen ondernemingsplan waarin niet enkel een bepaalde groep, maar alle wijkbewoners
plezier aan de Noorderpoort kunnen beleven. Gezien de gehouden handtekeningactie is daar een
overweldigende steun voor. Verder zijn er ernstige bedenkingen ten aanzien van het verdienmodel
van Hambaken-Gym. Het strookt niet met de zakelijke aanpak van BewonersBedrijven. Iedereen is
voor burgerkracht, maar de wijkraad wijst een referendum af. Wij leggen u vooralsnog ons eigen plan
voor ter beoordeling.
Met vriendelijke groet,
Ruud Sikking
BewonersBedrijf de Hambaken i.o.
Website: http://www.DeHambaken.nl
Bijlage 2
Bijlage 3
’s-Hertogenbosch, 9 mei, 2014
Beste leden van de Vereniging Bewonersbedrijf de Hambaken,
Vorige week vrijdag 2 mei hebben wij een gesprek gehad over samenwerken in de ontwikkeling van
de Noorderpoort. Als kwartiermaker heb ik dit gesprek gevoerd met een afvaardiging van vier
bewoners die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Noorderpoort. Zij vertegenwoordigen een
grotere groep van actieve bewoners die een rol spelen in de ontwikkeling, het beheer, de
programmering en andere taken die nodig zijn in de Noorderpoort.
Naar aanleiding van het gesprek en eerdere besprekingen concluderen we helaas dat de
uitgangspunten en werk- en communicatiewijze van de Vereniging Bewonersbedrijf de Hambaken en
die van Noorderpoort Samen Doen op dit moment te zeer uiteenlopen om nu gezamenlijk op te
kunnen trekken.
Vanuit de Noorderpoort ontwikkelen we een werkwijze en visie die uitgaat van inclusiviteit; iedereen
kan meedoen op individuele, persoonlijke basis. Met dit uitgangspunt willen we voorkomen dat
bepaalde groepen zich bevoordeeld of juist benadeeld voelen ten opzichte van anderen. Toekomstige
exploitatie komt ten goede komt aan de Noorderpoort; juist door samen te doen ontwikkelen we de
Noorderpoort gezamenlijk tot een bewonersbedrijf.
De vereniging Bewonersbedrijf de Hambaken stelt voor om als groep exclusief de beschikking te
krijgen over de gemeenschappelijke ruimten in avonden en weekenden en ook over een aantal
andere nog beschikbare ruimten, en die zelfstandig te beheren, exploiteren en daarover te
communiceren. We moeten vaststellen dat dit voorstel haaks staat op het voor ons essentiële principe
van inclusiviteit en openheid. In de communicatie over de Noorderpoort willen we eenduidig zijn en
iedereen welkom blijven heten die nu al gebruik maakt van de Noorderpoort, of dat in de toekomst wil
gaan doen, als gebruiker of bezoeker.
Wat betreft de intensiteit van de tot nog toe opgestarte activiteiten zien we een gunstige ontwikkeling.
De Noorderpoort is inmiddels niet alleen overdag open, maar ook op donderdagavond en wanneer
nodig in de weekenden. Wij werken eraan om op termijn nog ruimere openingstijden te hanteren. Dat
doen we samen, stap voor stap.
\Vanaf de eerste verkennende gesprekken met de vereniging Bewonersbedrijf de Hambaken - eind
januari - hebben wij aangegeven te willen werken door samen te doen en samen te ontwikkelen op
basis van individuele deelname. Wij zien dat dit uitgangspunt in de Noorderpoort goed werkt, en we
willen daar aan vasthouden. Voor iedereen die wil is er ruimte om mee te doen en deel te nemen in
het collectieve gebruik, met respect en ruimte voor alle anderen.
Behalve deze inhoudelijke redenen hebben we inmiddels ook procesmatig gezien een gebrek aan
vertrouwen in een goede samenwerking. De vereniging heeft er bij herhaling voor gekozen, ook na
ons laatste gesprek, om anderen, als lokale politici, te betrekken in het gesprek, zonder ons daarover
te informeren of consulteren. Die handelwijze staat ook haaks op de aanpak die ons voor ogen staat;
gezamenlijk, eerlijk, open en met wederzijds respect en vertrouwen.
Al met al stellen we vast dat er voor een vruchtbare samenwerking op dit moment zowel wat betreft
uitgangspunten als wat betreft handelwijze dus onvoldoende vertrouwensbasis is. Na een aantal
gesprekken is daar helaas geen verandering in gekomen. Het lijkt ons op dit moment niet zinvol om
nog verdere inspanningen te doen om tot gezamenlijkheid te komen.
Uiteraard blijven alle bewoners van de Hambaken welkom om op persoonlijke titel mee te doen.
De betrokken wethouder en medewerkers van de gemeente Den Bosch zal ik over deze brief
informeren .
Met vriendelijke groet,
Loes Leatemia, kwartiermaker Noorderpoort
Mede namens, Stella Coffie, Merel de Groot, Annick Verleye en Robby Sewcharan; bewoners uit de
Hambaken
Bijlage 4
Citaat uit het rapport van de TU Delft
De gemeente heeft zich gedurende het proces faciliterend opgesteld naar het kandidaatbewonersbedrijf. Zij heeft een ambtenaar aangewezen met als opdracht de oprichting van een
bewonersbedrijf te ondersteunen. De geïnterviewde ambtenaar vertelt dat de gemeente positief
stond tegenover het idee het buurthuis terug te werven door en voor bewoners, maar zij zag ook wel
een aantal potentiële problemen. Zo kreeg men de indruk dat de initiatiefnemer van het
bewonersbedrijf enigszins alleen stond en vond de partij waarmee hij in zee ging (het Antilliaans
comité) niet gelukkig gekozen. De gemeente wilde liever ook geen feestzaal in het gebouw, met het
oog op mogelijke overlast (in het verleden was dat eerder het geval toen er een jeugdhonk in zat). De
gemeente onderschreef wel het belang van een ontmoetingsruimte en kleinschalige horeca en
daarom werd het plan toch omarmd door de gemeente, aldus de geïnterviewde. De ambtenaar zag
de ruzies die tussen de drie partijen ontstonden, met leden ogen aan. Hij greep niet in: “Daar zit ik
zelf met het dilemma van hoe stel je je op. Want het is een bewonersbedrijf en hoe ver ga je daarin
sturen?”. Uiteindelijk bleef de wijkraad als enige partij over, maar die kon het volgens de
geïnterviewde niet alleen oppakken. De ambtenaar heeft toen voorgesteld een professional in te
huren om het proces op te starten en samenwerking te laten zoeken met alle partijen, en daarbij
niemand uit te sluiten, ook de initiatiefnemer van het bewonersbedrijf dus niet. Een belemmering
voor het ontstaan van een bewonersinitiatief zoals het bewonersbedrijf zit volgens de ambtenaar in
de capaciteiten van bewoners: “Je moet bewoners uit de wijk weten te rekruteren die het vermogen
hebben om dit een stap verder te brengen. En grosso modo zitten die er wel, maar die laten zich
weinig zien”.
1) Wij zijn nooit in zee gegaan met het Antilliaans Comité. Er is geen samenwerking en zelfs als
dat wel zo zou zijn, wat is er dan tegen? Deugt het Antilliaans Comité niet?
2) Wij hebben niets te maken met problemen met het toenmalig jeugdhonk en hebben ook
nooit de intentie geuit weer een jeugdhonk te starten.
3) Het BewonersBedrijf heeft nooit ruzie gemaakt. Alle vergadering en discussies zijn ordelijk
verlopen.
4) De ambtenaar kon op grond van de bovenstaande argumenten het niet nalaten om in te
grijpen met zijn voorstel aan B&W om een kwartiermaker aan te stellen en daarmee het
BewonersBedrijf de Hambaken buiten spel te zetten.
5) Ook hier komt de geringschatting naar voren t.a.v. de capaciteiten van de
Hambakenbewoners en de enorme inzet van de vele vrijwilligers in de wijk.
De kwartiermaker (mw. Loes Leatemia) werd betaald door de gemeente en opereerde vanuit de
gemeentelijke instructies. Niemand mag worden uitgesloten, maar dat blijkt enkel te gelden voor
individuen en niet voor partijen.
Bijlage 5
Van: BewonersBedrijf [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 13 oktober 2014 12:04
Aan: 'Frank van Berkel'
CC: '[email protected]'
Onderwerp: RE: bus naar LSA-dag
Beste Frank,
Bedankt dat de bus naar de LSA-dag geregeld is.
Wij vinden Sitki reuze sympathiek. Toch vinden wij het, als leden van het LSA, vervelend dat de regie
opnieuw uit onze handen wordt genomen. Dat is nergens voor nodig.
Met vriendelijke groet,
Ruud Sikking
Secr. Ver. BewonersBedrijf de Hambaken.
Van: Frank van Berkel [mailto:[email protected]]
Verzonden: maandag 29 september 2014 08:48
Aan: 'BewonersBedrijf'
CC: Sitki Olcucu ([email protected])
Onderwerp: RE: bus naar LSA-dag
Beste Ruud,
Afhankelijk van het aantal bewoners wil ik, evenals het vorige jaar, het vervoer regelen. Ik heb Sitki
gevraagd de regie hierin te nemen en mij hierover te informeren.
Met vriendelijke groet,
Frank van Berkel
Wijkmanager Noord,
Tel. 073-6155726
Van: BewonersBedrijf [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 23 september 2014 22:40
Aan: Frank van Berkel
Onderwerp: bus naar LSA-dag
Hallo Frank,
|Is er iets bekend over de door ons gedane aanvraag voor een bus naar de jaarlijkse landelijke LSAdag?
Alvast bedankt voor je reactie.
Met vriendelijke groet,
Ruud Sikking,
Secr. Ver. BewonersBedrijf de Hambaken
Bijlage 6