Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Aangeleerde technieken zijn uitsluitend voor noodweer situaties. Ondergetekende blijft te allen tijde
verantwoordelijk voor de proportionaliteit en subsidiariteit.
Ondergetekende zal de aangeleerde technieken uitsluitend toepassen op de wijze waarop deze zijn
geïnstrueerd. De instructeur kan zonder opgaaf van reden een lid te allen tijde uit de les verwijderen dan wel
de toegang tot de les ontzeggen. Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend trainen onder begeleiding van een
volwassene met toestemming van ouders of voogd.
Ondergetekende dient een adreswijziging onmiddellijk aan de ledenadministratie door te geven. TAUS GYM
behoudt zich het recht voor om de lestijden en locaties van trainingen te wijzigen. Wegens training, cursus of
ziekte kunnen de trainingen vervallen. Er zal getracht worden een vervanger te vinden. Bij niet tijdig vinden van
een vervanger zal de les komen te vervallen. Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te
worden.
TAUS GYM behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden elk moment aan te passen.
2. Aansprakelijkheid
TAUS GYM en het personeel van TAUS GYM zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële schade
van goederen of immateriële schade (bv. emotionele schade of lichamelijk letsel) aan personen noch voor de
daaruit voortvloeiende schade.
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor
eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende
is zich ervan bewust dat het beoefenen van zelfverdediging risico’s met zich mee kan brengen. Hij/zij neemt
eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van zelfverdediging of van sportdisciplines (bv.
fysieke en mentale trainingen, sparvormen of andere activiteiten) en/of het uitvoeren van een beroep in
combinatie met een van eerder genoemde activiteiten kan ontstaan, voor eigen risico. Tevens zal
ondergetekende TAUS GYM personeel vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
De instructeur doceert een systeem waarbij het aanraken van de leden onvermijdelijk is en is daardoor
genoodzaakt fysiek contact te maken met de leden. Contact, dat kan variëren van eenvoudige grepen tot stooten traptechnieken, welke een fysieke en/of mentale impact kunnen hebben op het lid.
3. Instemmingsverklaring
Een inschrijving komt overeen met een instemmingsverklaring voor het maken van beeldmateriaal welke
gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals flyers en de website van TAUS GYM. Ook na het beëindigen
van het lidmaatschap zal TAUS GYM beeldmateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinden. Het is
niet mogelijk om gepubliceerde beeldmateriaal terug te draaien tenzij dit schade kan veroorzaken voor de
desbetreffende persoon. TAUS GYM zal geen beeldmateriaal publiceren waarop iemand in een
compromitterende toestand is afgebeeld.
Indien een lid bezwaar heeft tegen het verschijnen van beeldmateriaal waarop hij/zij te zien is, dan kan
ondergetekende dit schriftelijk doorgeven aan de hoofdinstructeur.
4. Nevenactiviteiten en relatie- en concurrentiebeding
Gebruik van logo en naam zonder toestemming van TAUS GYM kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Het is
verboden om de aangeleerde technieken, foto's en video's aan derden ter beschikking te stellen en voor
andere doeleinden te gebruiken. Het is verboden om de aangeleerde technieken te onderwijzen of te
gebruiken voor onderwijs aan derden. Bij overtreding van de 3 bovengenoemde verboden verbeurt
ondergetekende aan TAUS GYM een onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,- vermeerderd met € 500,- voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt (zulks nadrukkelijk in afwijking van art. 7:650 BW lid 3 in zin dat de
boete door TAUS GYM ten eigen behoeven kan worden aangewend), onverminderd de overige aan TAUS GYM
toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
5. Inschrijving
Nieuwe inschrijvingen geschieden in overleg met TAUS GYM. Inschrijving is voor een periode van 3 maanden
tenzij anders overeengekomen; het lidmaatschap wordt daarna automatisch verlengd met telkens één maand.
Voor inschrijven geldt een legitimatieplicht. Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier wordt daarom
een kopie van het paspoort of rijbewijs bijgevoegd. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier stemt
ondergetekende in met de huisregels en voorwaarden van TAUS GYM.
6. Abonnementswijzigingen
Abonnementswijzigingen worden vanaf 3 maanden nadat ondergetekende zich heeft ingeschreven
geaccepteerd. Na een abonnementswijziging zal deze binnen 30 dagen worden ingevoerd, tenzij anders is
overeengekomen, waarna ondergetekende gebruik kan maken van het nieuwe abonnement. In het geval van
een abonnementswijziging ontvangt een lid binnen 10 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Heeft
ondergetekende deze niet ontvangen, dan dient ondergetekende zo snel mogelijk contact op te nemen met
TAUS GYM.
7. Betaling
De maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.
De contributie of het overeengekomen bedrag conform het besproken lidmaatschap voor automatisch
incasseren, wordt maandelijks op of rond de 28ste geïncasseerd. De contributie, welke ondergetekende
verschuldigd is, kan eenzijdig door TAUS GYM worden aangepast. Als ondergetekende het niet eens is met de
afschrijving kan ondergetekende deze laten terugboeken. Ondergetekende kan hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact opnemen met zijn/haar bank. (Ondergetekende kan bij de eigen bank vragen naar de
voorwaarden.)
De contributie is gebaseerd op een jaarcyclus van 52 weken. Binnen deze 52 weken zal TAUS GYM maximaal 6
weken gesloten zijn conform feestdagen en vakantieperiodes. TAUS GYM staat ervoor garant dat lessen te allen
tijde plaatsvinden, mits er sprake is van overmacht. Wanneer een les niet kan plaatsvinden in verband met
overmacht, dan zal de mogelijkheid worden aangeboden om op een ander tijdstip de les in te halen of zal er
een eenmalige extra les worden aangeboden.
In het geval dat lessen 2 weken of langer niet kunnen plaatsvinden in verband met overmacht, dan zal
ondergetekende de contributie van desbetreffende periode teruggestort krijgen.
8. Privétraining en op maat gemaakte training
Na het schriftelijk overeenkomen van een privétraining of een op maat gemaakte training is het niet meer
mogelijk om het overeengekomen bedrag retour te ontvangen. Wel is het mogelijk om het voldane bedrag te
gebruiken voor reguliere lessen.
De klant heeft tot 48 uur voor de training de mogelijkheid om een training kosteloos af te zeggen. Wordt een
training binnen 48 uur voor de training afgezegd, dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij geen
afzegging en afwezigheid van ondergetekende wordt ook 50% van de kosten in rekening gebracht.
De klant heeft tot 30 minuten na aanvangstijd van de training de mogelijkheid om aanwezig te zijn. De training
zal dan voortduren tot de afgesproken eindtijd. Komt de klant na 30 minuten na aanvangstijd dan zal deze
training komen te vervallen en zal 50% van de kosten in rekening worden gebracht.
9. Ziekte
Indien ondergetekende wegens ziekte of door beroepsmatige redenen met een duur van meer dan één maand
de training niet kan volgen, bestaat de mogelijkheid om tot een non-actief lidmaatschap over te gaan van € 5,(jeugd t/m 18 jaar) en € 10,- (18 jaar en ouder) per maand. Ondergetekende dient hiervoor bewijsstukken van
arts of werkgever aan TAUS GYM te overhandigen. Na ontvangst van de bewijsstukken zal het non-actief
lidmaatschap ingaan vanaf de eerstvolgende maand.
10. Lidmaatschap IKMF
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens onderwerpt aan de
lidmaatschapsvoorwaarden van IKMF-NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via IKMF – Nederland.
11. Opzegging
Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de
opzegmaand. Tijdens deze periode mag ondergetekende nog deelnemen aan de trainingen. Opzegging
geschiedt uitsluitend met gebruik van een origineel uitschrijfformulier van TAUS GYM, voorzien van
handtekening en moet ingediend worden bij de hoofdinstructeur. Een berichtgeving via enig ander
communicatiemiddel voldoet niet. Wanneer ondergetekende het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigt, blijft
er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden
geïncasseerd tot het moment van schriftelijke uitschrijving, met inachtneming van de opzegtermijn van 1
kalendermaand.
Na een schriftelijke uitschrijving ontvangt ondergetekende binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van
TAUS GYM per post. Heeft ondergetekende geen bevestiging van uitschrijving ontvangen, dan dient
ondergetekende zo snel mogelijk contact op te nemen met TAUS GYM.
In het geval dat een voormalig lid zich binnen 4 maanden opnieuw wil inschrijven, dan zullen inschrijfkosten
van 25,- euro in rekening worden gebracht. Mocht ondergetekende zich na 4 maanden opnieuw willen
inschrijven, dan geschiedt de inschrijving kosteloos.
12. Overige bepalingen
De algemene voorwaarden en de huisregels van TAUS GYM zijn te allen tijde via het personeel van de
sportschool op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart ondergetekende de algemene voorwaarden en de
huisregels van TAUS GYM te accepteren.