A.6. Afschrift brief aan de Hofkes Advies

Proainciehøis 'Westerbrink r,
Assen 'r (o592) 36 ti tt
Assen r (o592) 36 t7 77
Iostadres Postbus rzz,94oo ec
qwq¡.drenthe.nl
provinci
Aan:
Höfkes Advies & Consultancy
t.a.v. de heer E. Höfkes
Kerkekamp 53
7255 CN HENGELO
,l,l,tltilltilil,thh,tililt,tl
Assen,14mei2014
Ons ken merk 20 I RO 12014003095
Behandeld door de heer H.W.A. van der Meer (0592) 36 58 02
Onderwerp: Woningmarkt en subsidiebeleid provincie(s)
Geachte heer Höfkes,
Als inwoner van de provincie Gelderland hebt u gereageerd naar het college van
Gedeputeerde Staten van Gelderland vanwege een subsidiemaatregel voor het verbouwen van te veel gebouwde kantoorgebouwen in woningen. De discussie die u
daarbij aangaat is in hoeverre het te verdedigen is dat een overheid vrije marktpartijen (lees: projectontwikkelaars in kantoorgebouwen) financieel ondersteunt met belastinggeld. Uw opvatting hierin is dat de overheid dit niet moet doen, slechts alleen
nog maatwerk in incidentele gevallen. Deze brief hebt u vervolgens naar alle provincies gestuurd met het verzoek om een reactie.
Uiteraard kunnen wij niet reageren voor zover uw brief is ingegeven door de specifieke maatregelen en achterliggende ovenrrregingen van het provinciaal bestuur van
Gelderland. Met u is telefonisch contact geweest om meer over de aanleiding te
horen. Uw wens is dat er discussie over is in de colleges van Gedeputeerde Staten
Binnen ons college is geregeld gesproken over de woningmarkt. Uitgangspunt is dat
de woning- en vastgoedmarkt zijn werking moet doen en zelf de gevolgen moet
dragen van de crisis en overprogrammering. Als provincie zijn onze directe beinvloedingsmogelijkheden gering. Vanuit onze verantwoordelijkheid en rol binnen de ruimtelijke ontwikkeling, beïnvloeden wij vooral via het stellen van voorwaarden waarbinnen
andere partijen initiatieven kunnen ontplooien. Daarnaast zetten wij incidenteel en
gericht eigen middelen in naast de gelden die wij van het Rijk krijgen voor stedelijke
vernieuwing,
renthe
2
ln Drenthe hebben we gericht maatregelen ingezet om bijvoorbeeld een impuls te
geven aan zogeheten "nultrede-woningen" uit oogpunt van het levensloopbestendig
maken van de woningvoorraad. Ook hebben wijwoningbouwprojecten ondersteund
(2010-2012) op binnenstedelijke locaties om een gewenste ontwikkeling te realiseren
Op dit moment werken wij aan een stimuleringsregeling om bestaand vastgoed te
herbestemmen/herontwikkelen. Het gaat hierbij om lokale ontwikkelingen in centrumgebieden, aanloopstraten of beeldbepalende locaties. Kortom, locaties die de beleving
en waardering voor de eígen woonomgeving sterk beTnvloeden. Daarbij gaat het om
het "lokaal maatwerk" dat u adviseert en het besef dat waartoe andere partijen kunnen
besluiten (bijvoorbeeld het Rijk met zijn fiscale regelgeving) veel meer impact heeft. ln
die zin zijn wij ons er ook van bewust dat datgene wat de provincie doet een maatschappelijke rechtvaardiging moet vinden in de eigen problematiek van de provincie.
Wij hopen u voldoende antwoord te hebben gegeven op de discussie die u aanvoert
over de rol van de provincie bijopgaven rond herontwikkeling en herbestemming van
vastgoed in relatie tot de woningmarkt.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,
t-LJ{mevrouw drs. J.R.M. Tolsma
teamleider Ruimtel ijke Ontwikkeling
wa/coll
Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe