10. voorstel ontwerpbegroting 2015 HWH

Voorstel
Algemeen bestuur
Vergaderdatum
2 juli 2014
Onderwerp
Ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis
Agendapunt
10
Kenmerk
B2014/u165
Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder
W. Stegeman
M.J.L.A. LangeslagLinssen
Opsteller/indiener
B. Ludikhuize
A. GriekspoorVerdurmen
contactgegevens opsteller:  [email protected] 088 220 34 99
Vertrouwelijkheid
Nee
Inzageperiode
22 mei t/m 5 juni 2014
Advies commissie besturen en
De commissie geeft positief advies op het voorstel
organiseren 11 juni 2014
en stelt het DB voor het als hamerstuk te
agenderen voor de AB-vergadering.
Besluit algemeen bestuur 2 juli 2014
I. Voorstel
Samengevat wordt voorgesteld:
- in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis (HWH);
- kennis te nemen van de voorlopige zienswijze;
- de definitieve zienswijze te verzenden na besluitvorming door het algemeen bestuur op 2
juli 2014.
II. Inleiding
Op 4 april 2014 heeft ons waterschap de ontwerpbegroting 2015 ontvangen van Het
Waterschapshuis (HWH). Deze begroting valt 1,5 miljoen euro lager uit dan de begroting van
2014. Er wordt gevraagd om een zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken
voor 23 mei 2014. Daarna zal het dagelijks bestuur van HWH de begroting aanbieden aan het
algemeen bestuur van HWH, om deze op 7 juli 2014 te laten vaststellen. Elk waterschap zal
de ontwerpbegroting gedurende een periode van twee weken ter inzage leggen.
III. Beoogd effect
Deze begroting stelt HWH in staat om ten behoeve van alle deelnemende waterschappen
activiteiten en projecten te financieren, die zijn afgesproken conform de daarvoor geldende
procedures en goedgekeurde business cases.
Op basis van de in dit voorstel genoemde procedure wordt HWH in staat gesteld om
conform de Wet gemeenschappelijke regelingen de vastgestelde begroting van de
Gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van
Utrecht.
pagina 1 /4
IV. Argumenten
De belangrijkste kostenverlagingen in de ontwerpbegroting 2015 betreffen de verdere afbouw
van het IRIS-programma1 en het vervallen van het programma ‘Geldstromen derden’.
Kostenstijgingen zijn zichtbaar ten gevolge van nieuwe projecten, zoals eHRM,
informatiebeveiliging en het datamodel Watersysteem.
De bijdrage per waterschap wordt door deze mutaties in 2015 lager dan in 2014. Uiteraard
wordt de hoogte van de bijdrage per waterschap bepaald door de verschillende producten en
diensten die het waterschap van HWH afneemt.
V. Risico’s en kanttekeningen


Het programma ‘Geldstromen derden’ (de kassiersfunctie) is in de begroting van HWH
komen te vervallen. Deze kassiersfunctie ligt per 2015 in handen van de Unie van
Waterschappen en behelst met name de bijdragen van de waterschappen aan de
basisregistraties. Tegenover de verlaging van het programma ‘Geldstromen derden’ van
HWH zal dus een verhoging van de Unie-bijdrage komen te staan. Het is nu nog niet
bekend met welk bedrag de Unie-begroting zal stijgen.
In de loop van 2014 zal nader worden besloten over HWH2.0. Deze besluitvorming kan
invloed hebben op de ontwerpbegroting 2015. HWH stelt voor om eind 2014 via een
begrotingswijziging de financiële effecten van de reorganisatie bij HWH te verwerken.
VI. Financiën
Volgens de ontwerpbegroting HWH 2015 zal de bijdrage van waterschap Vechtstromen aan
HWH in 2015 € 583.835 bedragen. Dit is een verlaging van ongeveer € 80.000 ten opzichte
van de bijdrage 2014. Omdat zowel de hoogte van de Unie-begroting 2015, als de effecten
van HWH2.0 nog niet bekend zijn, is het thans nog niet helder of wij een netto besparing in de
begroting 2015 van Vechtstromen kunnen inboeken.
VII. Communicatie
Omdat de termijn van zes weken, waarin een zienswijze bij HWH kan worden ingediend, op
23 mei afloopt, wordt voorgesteld om het standpunt van het dagelijks bestuur van waterschap
Vechtstromen als voorlopige zienswijze in te brengen bij HWH. Na besluitvorming door het
algemeen bestuur op 2 juli 2014 zal de definitieve zienswijze worden verstuurd.
VIII. Uitvoering
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen WGR dient de voorliggende
ontwerpbegroting ter inzage gelegd te worden voor alle ingezetenen in het beheergebied van
het waterschap. Vanaf 22 mei 2014 tot en met 5 juni 2014 heeft de ontwerpbegroting 2015 ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.
Het IRIS-programma omvat een set aan softwaremodules die een aantal primaire processen bij de
waterschappen ondersteunen. Te denken valt aan software voor leggerbeheer, zuiveringsbeheer,
oppervlakte waterkwaliteitsbeheer, etc.
1
pagina 2 /4
IX. Bijlage(n)


Brief voorlopige zienswijze ontwerpbegroting 2015 HWH
Ontwerpbegroting 2015
pagina 3 /4
Besluit ontwerpbegroting 2015
Het Waterschapshuis
Kenmerk: B2014/u165
Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;
gezien het advies van het dagelijks bestuur d.d. 6 mei 2014, kenmerk
B2014/u165;
gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;
BESLUIT
-
in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van Het
Waterschapshuis;
bovenstaande in de definitieve zienswijze kenbaar te maken aan Het
Waterschapshuis.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 2 juli 2014.
Het algemeen bestuur voornoemd,
dr. S.M.M. Kuks, watergraaf
drs. O. Dijkstra, secretaris
pagina 4 /4