Stadsberichten 5 februari

Stadsberichten
Nieuws van de gemeente Amersfoort
Woensdag 5 februari 2014
Nog 1 week
Denk mee over een naam voor
het nieuwe gebouw van het
CNME
Lees verder > pagina 3
Bekendmakingen
Vergunningen per wijk
gesorteerd.
Lees verder > pagina 3
De Raad
De gemeenteraad vergadert in
principe eens in de twee weken
op dinsdag. De eerstvolgende
bijeenkomst van De Raad is
op dinsdag 11 februari. Kijk
voor de agenda elders op deze
pagina’s. Het vergaderschema
voor de gemeenteraad is te
vinden op www.amersfoort.nl/
gemeenteraad.
Afsluiting Lekker fit! maand
Op zondagmiddag 26 januari is de
Lekker fit! maand in Kruiskamp/
Koppel op feestelijke wijze afgesloten. In aanwezigheid van wethouder Bert Lubbinge vonden verschillende sportieve activiteiten plaats.
Januari 2014 was in Kruiskamp/
Koppel uitgeroepen tot Lekker fit!
maand. Behalve op de basisscholen,
de Michaëlschool en de Vlindervallei, is op BSO de Vlinderstruik,
voorschool de Kleine Vlinder en het
kinderdagverblijf Kids en Co met de
thema’s gezond eten en voldoende
bewegen aan de slag gegaan.
Het initiatief voor de Lekker fit!
maand is ontstaan vanuit de ABC
in Kruiskamp/Koppel in samenwerking met B.Slim Amersfoort.
B.Slim Amersfoort; beweeg meer
eet gezond, is een project gericht
op kinderen en jongeren van 0-19
jaar dat gecoördineerd wordt door
GGD regio Utrecht en de gemeente
Amersfoort.
Regionale afspraken over Wmo-vervoerspas
passend onderwijs
Wethouder Cees van Eijk (Onderwijs) en zijn collega’s uit de regio kijken
rond op de Michaëlschool. Deze school voor speciaal basisonderwijs wordt
bezocht door kinderen uit de hele
regio. Deze maand kreeg de school
het predicaat ‘excellente school’.
Vorige week ondertekenden regiogemeenten er de afspraken om zich
goed voor te bereiden op passend
onderwijs. Het nieuwe stelsel
verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen
die extra ondersteuning nodig
hebben. Voorafgaand aan de ondertekening kregen de wethouders een
rondleiding door de Michaëlschool.
(Foto: Saskia Berdenis van Berlekom).
Alles over de
verkiezingen
Op woensdag 19 maart zijn er weer
verkiezingen voor de gemeenteraad. U kunt dan stemmen op de
kandidaten die u, als inwoner van
Amersfoort, gaan vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Door te
stemmen bepaalt u mede wie de
plannen voor de stad gaan maken,
laten uitvoeren en controleren. Uw
stem telt dus!
Wilt u nu al meer weten over de verkiezingen? Kijk dan op www.amersfoort.nl/verkiezingen. Daar vindt u
praktische informatie over stempas,
stembiljet en stembureaus. Verder
vindt u ook in Stadsberichten wekelijks informatie over de naderende
gemeenteraadsverkiezingen.
Stad met een hart
De afsluiting van de Lekker fit! maand vond op 26 januari plaats in aanwezigheid van
wethouder Bert Lubbinge. (Foto: Saskia Berdenis van Berlekom).
De Quote
‘’Wie stemt, uit vertrouwen in de gemeentelijke besluitvorming. Stemmen is voor mensen die het heft in eigen
handen nemen. Stemt u ook op 19 maart? Wij wel!’’
Floris Wessels en Milo van Tilburg.
Twee studenten van ’t Hooghe Landt College, Gast van de Raad op 14
januari.
Als u door een beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar
vervoer, komt u wellicht in aanmerking voor een WMO-vervoerspas. Met
deze pas kan tegen gereduceerd tarief gebruik worden gemaakt van de
Regiotaxi.
De Wmo-vervoerspas is bedoeld
voor vervoer voor sociale
doeleinden, zoals het bezoeken van
familie, kennissen en activiteiten
binnen de regio. Het maximaal
aantal zones dat jaarlijks met de
WMO-vervoerpas gereisd mag
worden is 600 zones (circa. 2000
km).
Als u een Wmo-vervoerspas heeft
en meer dan 600 zones per jaar met
de Regiotaxi reist, betaalt u boven
de 600 zones het normale tarief
van € 2,10 per zone (prijspeil 2014).
AWBZ-vervoer en zittend ziekenvervoer
De Regiotaxi is aanvullend op het
normale openbaar vervoer en is niet
geschikt voor mensen die aanspraak
maken op AWBZ-vervoer en zittend
ziekenvervoer.
Als u dagelijkse ritten maakt
naar een dagbesteding of
dagbehandeling en u kunt niet
zelfstandig reizen, dan kunt u
vaak gebruik maken van speciaal
AWBZ-vervoer van en naar de
instelling. Daarvoor is een indicatie
nodig. De zorginstelling waar de
dagbehandeling of dagbesteding
onder valt kan u informatie geven
over AWBZ-vervoer.
Als u door ziekte een aantal
behandelingen moet ondergaan
en vaak naar het ziekenhuis moet,
kunt u mogelijk gebruik maken
van ‘zittend ziekenvervoer’. Uw
zorgverzekeraar kan u daar meer
informatie over geven.
Voor meer informatie over de
Wmo-vervoerspas kunt u terecht bij
Servicebureau|Gemeenten, www.
servicebureaugemeenten.nl. Meer
informatie over de Wmo leest u op
www.amersfoort.nl/wmo
Het Leerwerkloket regio Amersfoort biedt
de volgende leerwerkbanen aan:
• Beveiliger BOL 2
• Fietstechnicus
• Korporaal ICT
• Matroos catering
• Medewerker technische dienst
• Monteur koudetechniek BBL 2
• Verkoopmedewerker BBL 2
• Verkoopmedewerker BOL 2
• WMO Consulent 2.0 NIEUW!
Voor meer informatie:
www.leerwerkloketregioamersfoort.nl
Stadsberichten extra | Werkzaamheden Van Tuyllstraat
Informatiebijeenkomst verkeersbesluit Kersenbaan
en eenrichtingsverkeer Amersfoort-Zuid
Tijdens de bijeenkomst licht de
gemeente de maatregelen van
het verkeersbesluit toe. Na de
bijeenkomst stelt het college van
B&W het verkeersbesluit vast.
Een week later wordt dit besluit
gepubliceerd in de Stadsberichten.
Vanaf dat moment kunnen
belanghebbenden gedurende zes
weken een bezwaar indienen tegen
het verkeersbesluit.
In december 2008 koos de gemeenteraad een inrichtingsvariant voor
de aanleg van de Kersenbaan. Daaraan gekoppeld is toen besloten tot
het instellen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op de
Everard Meijsterweg, Daltonstraat, Bosweg, Jan van der Heijdenstraat,
Pasteurstraat en een gedeelte van de Vermeerstraat. Fietsers kunnen net
als nu in tweerichtingen blijven fietsen. Op maandag 10 februari 2014
wordt een informatiebijeenkomst gehouden over het verkeersbesluit
eenrichtingsverkeer.
Meer informatie
Meer informatie over het
verkeersbesluit en hoe het
eenrichtingsverkeer in AmersfoortZuid er uit gaat zien, kunt u vinden
op www.amersfoort.nl/kersenbaan.
Daar vindt u ook een kaart met de
route van het eenrichtingsverkeer.
Bijeenkomst gevolgen nieuwe alcoholwet
voor VO-scholen
Directieleden, zorgcoördinatoren,
mentoren, conciërges, leden van
de ouderraad en leerlingenraad
zijn van harte welkom op deze
bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst
staan drie vraagstukken centraal;
Alcoholgebruik naar 18 jaar: waarom
deze wetswijziging en wat houdt
de nieuwe wet in? Wat te doen met
de groep van 16- en 17-jarigen die
tot 2014 nog mocht drinken en nu
niet meer? Consequenties van de
nieuwe wet voor scholen: hoe gaan
we hier als school mee om?
Er zijn experts aanwezig die
belangrijke zaken toelichten en
vragen vanuit de zaal kunnen
beantwoorden.
Aanmelden kan tot 10 februari door
een e-mail te sturen naar:
[email protected]
De bijeenkomst wordt gehouden
in scholengemeenschap de
Amersfoortse Berg (Hugo de
Grootlaan 25, Amersfoort) en begint
om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30
uur).
Voorproefje van de avond zien? Ga
naar: http://ymlp.com/zi4ihX
Meer informatie
Meer informatie over de verhoging
van de leeftijdsgrens voor alcohol
naar 18 leest u op www.nix18.nl
Expositie: raadsvrouwen op de kaart
Vrouw, spel en spiegeling. Dat zijn
de ingrediënten voor portretten
die fotografe Annemoon van
Hemel maakte van alle vrouwelijke
raadsleden en (plaatsvervangend)
griffiers.
“Ik loop stage als fietsmonteur bij Happy Bike, drie dagen per week.
Het liefste zou ik alleen maar werken, ik hou niet zo van school en boeken. Ik kan me niet concentreren en ben snel afgeleid. Ik ben gewoon
meer iemand van de praktijk. In mijn vrije tijd ben ik ook altijd aan het
sleutelen.”
“Ik zit in de stageklas van de Mulock 2000, dat is voortgezet speciaal
onderwijs. Eerst deed ik techniek op een andere school, vmbo was dat.
Daar ben ik vanaf gestuurd, terwijl ik alleen moeite heb met concentreren. Ik was wel boos toen. Want ik heb altijd heel erg mijn best gedaan
en haalde goede cijfers.
Mijn moeder maakt zich weleens zorgen, ze wordt al onrustig als ik een
half uur te laat ben, dan is ze bang dat er iets is gebeurd. Ze weet hoe ik
ben, ik ben snel boos als iemand me uitscheldt. Vroeger heb ik daardoor
wel wat probleempjes gehad, maar nu gaat het goed.
Ik ga vaak motorcrossen met m’n vrienden. Ongelukken horen erbij,
ik ben al vaak geopereerd. Drie keer aan mijn liezen. Eén keer heb ik
m’n arm gebroken tijdens het crossen. Het was modderweer, ik zag de
bocht niet.
Thuis ben ik heel anders dan op school. Thuis hoor en zie je me niet. Ik
help mijn moeder altijd, bijvoorbeeld met stofzuigen. Mijn vader zit bij
een bouwbedrijf, daar heb ik mijn eigen brug en gereedschap, om te
sleutelen aan bromfietsen, scooters en quads in mijn vrije tijd. Ik ben
niet iemand die snel opgeeft. Als ik iets wil leren, blijf ik net zo lang proberen tot het lukt.”
Het hele verhaal van Rodney is te lezen op www.amersfoort.nl/rodney
Opening STIP Schuilenburg op
vrijdag 7 februari
(foto: Wil Groenhuijsen)
of koningin van een speelkaart
draagt. De objecten die de vrouwen
vasthouden en/of hun achtergrond
staan voor wat de vrouwen drijft
om actief te zijn in de Amersfoortse
politiek.
Stadsberichten niet ontvangen?
De Stadsberichten staan elke
week op deze plaats in huis-aanhuisblad De Stad Amersfoort.
Heeft u De Stad Amersfoort en
daarmee de Stadsberichten niet
thuis ontvangen? Geef uw bezorgklacht dan door aan de BDU via
telefoonnummer 088 0109 801,
(foto: Petra van Schaik)
Meer dan 150.000 Amersfoorters wonen en leven in onze stad. Ieder met
een eigen verhaal, waarin andere mensen en organisaties een rol spelen.
De manier waarop we samen leven en samen zorgen verandert, ook
door nieuwe wetgeving op sociale onderwerpen als (jeugd)zorg, werk
en participatie. Elke twee weken in Stadsberichten het verhaal van een
stadsgenoot.
De foto’s hebben de vorm van een
speelkaart met een gespiegeld
portret. Afgelopen week opende
burgemeester Lucas Bolsius de
tentoonstelling van deze portretten.
De portretten zijn tot en met 5
april 2014 te zien in de Galerij van
Stadscafé De Observant.
De foto’s zijn gemaakt na
uitgebreide gesprekken met ieder
van de vrouwen. Alle vrouwen
dragen een sjaal als verwijzing naar
de koninklijke mantel die de vrouw
Rodney (15) is meer
iemand van de praktijk
Aanmelden
Wilt u bij de bijeenkomst van 10
februari aanwezig zijn? Dan kunt u
zich hiervoor aanmelden via www.
amersfoort.nl/kersenbaan.
(foto: Ruud van der Graaf)
De GGD regio Utrecht houdt
donderdagavond 13 februari een
bijeenkomst voor alle scholen in
het Voortgezet Onderwijs in de
regio Eemland. Onderwerp van de
bijeenkomst is verhoging van de
leeftijdsgrens voor alcohol naar 18
jaar.
Het verhaal van Rodney…
of vul het formulier in op www.
destadamersfoort.nl/bezorging.
U kunt de krant ook afhalen op
verschillende plekken in de stad,
waaronder het stadhuis (Stadhuisplein 1). Daarnaast zijn de gemeenteberichten te bekijken op www.
2 | Stadsberichten woensdag 5 februari 2014
amersfoort.nl. Met een abonnement op AmersfoortMail via www.
amersfoort.nl/amersfoortmail
blijft u op de hoogte van de onderwerpen die u belangrijk vindt. U
kunt de gemeente ook op Twitter
volgen (@Gem_Amersfoort).
Wethouder Lubbinge opent vrijdag
7 februari om 17.30 uur de nieuwe STIP in Schuilenburg aan het
Operaplein 21. De STIP is dé informatiewinkel van de wijk. Ook wijkcentrum het Klokhuis, locatie Opera­
plein gaat daar van start. U bent
van harte uitgenodigd om bij de
opening aanwezig te zijn. U heeft
tevens de gelegenheid om kennis te
maken met de vrijwilligers die in de
STIP gaan werken. Het Klokhuis presenteert een aantal activiteiten die
zij gaat aanbieden.
Art.1 Midden Nederland verhuisd
Art. 1 Midden Nederland is onlangs
verhuisd. De organisatie is voortaan
te vinden aan Kaap Hoorndreef 42,
3563 AV, Utrecht. Telefoonnummer:
030-232 86 66.
Art1. MN is per e-mail te bereiken
via: [email protected]
Art.1 Midden Nederland (MN) geeft
voorlichting over vooroordelen en
discriminatie aan verschillende
doelgroepen. Art.1 MN helpt mensen ook verder met hun eventuele
klachten hierover. Als u ongelijk
bent behandeld, kunt u contact
opnemen met Art.1 MN.
Meer weten? www.art1mn.nl.
Nieuws van de gemeente Amersfoort
Kunstsubsidie aanvragen?
Dien voor 1 april uw aanvraag in
Wilt u in 2014 een toneelstuk
realiseren, een workshop geven,
concert organiseren of expositie
maken? Vraag dan voor 1 april 2014
een incidentele subsidie cultureel
klimaat aan.
De incidentele subsidies cultureel
klimaat zijn bedoeld voor activiteiten op het gebied van podiumkunst,
beeldende kunst en vormgeving en
cultuurproductie en –participatie
van, voor en door jongeren. Instellingen en organisaties op het gebied
van de podiumkunst en professionele kunstenaars op het gebied van
beeldende kunst en vormgeving
kunnen in aanmerking komen voor
deze subsidie.
Het gaat om activiteiten die
plaatsvinden tussen 1 juli 2014 en
31 december 2014. De gemeente
draagt voor maximaal 50 procent
bij aan de subsidiabele kosten van
een activiteit, met een maximum
van 7.500 euro. De Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat adviseert
het college van burgemeester en
wethouders over de aanvragen. Zij
toetsen de aanvragen op basis van
verschillende criteria.
subsidieregeling voor amateurkunst
uit. Aanvragen voor activiteiten die
tussen 1 juli en 31 december 2014
plaatsvinden moeten ook voor 1
april 2014 binnen zijn.
Meer informatie, de voorwaarden
en het formulier van beide subsidieregelingen vindt u op www.amersfoort.nl/cultuur (subsidies).
Vergunningenloket
voortaan alleen op afspraak
Om u beter en direct van dienst
te kunnen zijn werkt Het Vergunningenloket sinds deze maand
alleen op afspraak.
Daarmee worden wachttijden
voorkomen en kunnen afspraken
beter worden voorbereid. De
afspraken vinden plaats tussen
9.00 en 12.00 uur.
Het Vergunningenloket is
gevestigd in het stadhuis,
Stadhuisplein 1. Om een afspraak
te maken kunt u bellen met het
Klanten Contact Centrum (KCC)
van de gemeente Amersfoort: 14
033. Het KCC is bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur.
Amateurkunst
Amateurkunstverenigingen komen
niet in aanmerking voor deze subsidie. Die kunnen incidentele subsidie
aanvragen via Scholen in de Kunst.
Scholen in de Kunst ondersteunt
amateurkunstverenigingen en voert
ook de structurele en de incidentele
Ruim zestig namen binnen voor nieuw gebouw CNME
Het nieuwe onderkomen van het
Centrum voor Natuur en Milieu
Educatie (CNME) wordt een groen
huis voor alle Amersfoorters. En
daarom kunnen alle inwoners
meedenken over een naam voor
dit gebouw. Er zijn al ruim zestig
namen aangedragen. Heeft u al een
naam ingestuurd? Het kan nog één
week.
U kunt een naam voor het nieuwe
gebouw tot uiterlijk 12 februari
indienen via de Facebook-pagina
van het CNME of per e-mail naar
[email protected]
Een jury met onder andere wethouder Van Eijk selecteert drie
inzendingen. Daarna is het de keuze
aan de stad: via Facebook mogen
Amersfoorters stemmen op de beste naam. Uiteindelijk wint de naam
met de meeste stemmen. Deze
komt op het bord bij de bouw te
staan. Geen Facebook? Mail dan een
naam naar [email protected]
Stemmen op de drie geselecteerde
namen is voor u niet mogelijk, maar
u kunt anderen wel oproepen om
via Facebook uw voorkeur kenbaar
te maken.
Start bouw in april
Op dit moment wordt de aannemer voor de nieuwbouw gekozen.
Naar verwachting start de bouw in
april. Eind 2014 of begin 2015 zal het
gebouw klaar zijn.
Omdat het de bedoeling is dat
het CNME een duurzame ontmoetingsplek blijft, wordt het nieuwe
onderkomen zelf ook duurzaam
gebouwd, ingericht en gebruikt. Zo
krijgt het CNME warmte-koudeopslag: een manier om energie in de
vorm van warmte of koude op te
slaan in de bodem en daarmee gebouwen te verwarmen of te koelen.
Verder voorkomen de dikke muren
opwarming van het gebouw in de
zomer en afkoeling van het gebouw
in de winter.
Licht
Voor het ontwerp heeft de architect,
Onix, zich laten inspireren door
een boerenschuur, omdat dit goed
aansluit bij de landelijke, natuurlijke
en cultuurhistorische omgeving
van Landgoed Schothorst waarvan
het CNME onderdeel is. Het nieuwe
gebouw krijgt veel raampartijen om
het ruim en licht te laten aanvoelen. De buitenkant van het gebouw
wordt bekleed met verduurzaamd
elzenhout uit Nederland.
Het voormalige onderkomen van
het CNME brandde af in september
2010. Twee jaar later stemde de gemeenteraad in met het programma
van eisen voor een nieuw gebouw.
Samen met de gebruikers is een
definitief ontwerp gemaakt.
Meer informatie:
www.amersfoort.nl/cnme
V.l.n.r. Tycho, Nadia, Dung en Yassine. (foto: Saskia Berdenis van Berlekom)
Jongeren voor jongeren
Jongerenloket: voor vragen
over werk, scholing en uitkering
“Kom van die bank af! Je hebt het
vast vaker gehoord. Maar geloof
ons, je gaat je echt zoveel beter
voelen als je weer aan het werk
bent of als je een studie volgt. We
snappen dat het in deze tijd moeilijk
is om een baan te vinden. En als je
jong bent, is het soms ook lastig om
keuzes te maken. Daar weten wij
alles van. Daarom helpen we jou.
Kom je langs?”
Tycho, Nadia, Yassine en Dung
vormen samen het Jongerenloket. Je
kunt bij hen langskomen zodat zij je
kunnen helpen met:
• het vinden van een baan
• advies over werken en leren
• voorlichting over kansen op de
arbeidsmarkt
• netwerken
• doorverwijzing naar andere partijen die kunnen helpen
Jongeren (tot 27 jaar) uit Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Soest,
Leusden, Nijkerk en Woudenberg
kunnen met vragen over werk, scholing of een uitkering terecht bij het
Jongerenloket. Maak een afspraak
via Nadia: 06 52 53 57 47, Tycho: 06
52 53 56 04 of Yassine: 06 52 53 56 91.
Locatie: UWV Werkplein, Stadsring
75, Amersfoort.
Van de Stadsdichter
Stembus
Cees van Weerd, de lokale Stadsdichter, schrijft regelmatig
gedichten over typisch Amersfoortse of actuele onderwerpen.
Als kunstenaar is de Stadsdichter vrij in zijn onderwerpkeuze en de inhoud van zijn werk. De gemeente is daarom niet
verantwoordelijk voor wat hij schrijft.
Gatver! Kut! Shit! Jeetje! Klote!
is een veelgehoorde quote
van het gros der stadgenoten
nu de stembus hen weer noodt
Zeg eens eerlijk: al besloten,
wellúk vakje kleur jij rood?
Of wordt het strakjes toch weer loten
tussen kneus en zielepoot?
Week’lijks klimmen hoot-me-toten,
-blazer tot aan montycoatgretig met hun duizend poten
bij een journalist op schoot
In een oeroud vat gegoten
zie je elke club devoot
al haar gevierde cracks promoten;
ouwejongens-krentenbrood
Nieuws van de gemeente Amersfoort Elke kleur totaal verschoten,
alles grijs en middenmoot
Zelfs niets eens een anekdote,
iedereen is soortgenoot
Áls je al een vrouw kunt voten
is het nooit een keer een stoot!
Het blíjft verdrietig onverdroten
amper middle of the road
Maar, dat is het idiote,
er gloort altijd morgenrood,
want je ziet op ware grootte
alle zwaktes snel ontbloot
Én om kansen te verkloten
voor zo’n politiek neuroot,
stem ik wel op de minst mallote
Wie dat is…? Al sla je me dood!
Cees van Weerd
www.stadsdichter-amersfoort.nl
De Stadsdichter. (foto: Wil Groenhuijsen)
woensdag 5 februari 2014 Stadsberichten |
3
De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort
Agenda De Raad dinsdag 11 februari 2014
De Ronde – 19.00 uur
Vergaderingen over diverse onderwerpen
19.00 – 20.30 uur - Raadzaal
Principekeuzes Wet maatschappelijke ondersteuning
(peiling)
Een deel van de taken die nu onder de AWBZ vallen gaan in
2015 naar de gemeenten en komen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het gaat dan om individuele en
groepsbegeleiding, vervoer, respijtzorg en begeleiding bij de
algemene dagelijkse levensverrichtingen en beschermd wonen. Al eerder heeft de raad de visie en uitgangspunten voor
de beweging in het sociaal domein vastgesteld. Nu wordt de
mening van de raad gepeild over een aantal keuzes specifiek
voor de Wmo.
De eerste keuze gaat over de positie van de informele zorg
en de ondersteuning voor mantelzorgers, zorgvrijwilligers en
respijtzorg. De tweede keuze gaat over maatschappelijke activering. Voorgesteld wordt om deze te organiseren op basis
van benodigde ondersteuning. Dit zoveel mogelijk in de wijk/
geïntegreerd in de samenleving en niet per doelgroep.
Na deze peiling van de raad werkt het college verder aan het
beleidskader voor het sociaal domein.
19.00 – 20.30 uur - Molendijkzaal
Jaarplan 2014 Integraal Veiligheidsplan
(peiling)
In februari 2011 stelde de gemeenteraad het meerjaren veiligheidsbeleid (Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014) vast.
Hierin staan de kaders en prioriteiten van het veiligheidsbeleid
voor een periode van 4 jaar. Om goed te kunnen inspelen op de
actuele situatie, krijgt een aantal veiligheidsthema’s jaarlijks
extra prioriteit. Deze thema’s en de ambities per thema staan
in het Jaarplan. Het voorstel is om in 2014 de thema’s extra
prioriteit te geven:
• woningbraken,
• woon(gerelateerde) overlast,
• veelvoorkomende criminaliteit
• betrokkenheid van bewoners bij veiligheid
Tijdens de bijeenkomst in De Ronde wordt de mening van de
raadsleden gepeild. Daarna stelt het college het Jaarplan 2014
vast.
(foto: Wil Groenhuijsen)
19.00 – 20.00 uur - Vermeerzaal
Burgerinitiatief ‘Stationsplein Rookvrij’
(voorbereiding besluit)
In het Huis van Gezondheid aan het Stationsplein zijn veertien
organisaties gevestigd, waaronder het Longfonds, Diabetesfonds, Alzheimer Nederland, Maag Lever Darmstichting, Fonds
Psychische Gezondheid. Zij hebben het initiatief genomen om
het Stationsplein rookvrij te maken. De rookvrije zone zou zich
moeten uitstrekken van de gevel van de winkels tot de stoep
van het busstation over een breedte van circa 10 meter.
De organisaties vragen de gemeenteraad om mee te denken
over, en samen te werken aan, een oplossing van het probleem. Ze willen de mogelijkheden onderzoeken, die binnen
de bevoegdheden van de gemeente liggen, om het plein daadwerkelijk rookvrij te krijgen.
4 | De Raad woensdag 5 februari 2014
De initiatiefnemers lichten hun voorstel eerst toe, daarna
geven de raadsfracties hun reactie.
20.00 – 21.30 uur - Vermeerzaal
Grondexploitatie Vathorst (peiling) +
Kapitaalstorting in Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
(voorbereiding besluit)
In december besprak de gemeenteraad het onderhandelingsresultaat over Vathorst. Dit onderhandelingsresultaat is
verwerkt in een conceptgrondexploitatie Vathorst 2013/2014.
Hierover wordt nu de mening van de raad gevraagd. Na deze
peiling is de gemeentelijke aandeelhouder gemachtigd om in
te stemmen met de grondexploitatie, tenzij uit de raadspeiling iets anders komt.
De raadsleden bespreken verder het voorstel voor een aanvullende kapitaalstorting in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst.
Dit wijkt af van de Grondexploitatie- en Realiseringsovereenkomst zoals die in 1998 is vastgesteld. Daarom wordt de raad
gevraagd hierover een besluit te nemen.
20.30 – 21.30 uur - Raadzaal
SP: Uithuisplaatsing bewoners Zon en Schild en opheffing
leer-werkbedrijf
(peiling)
De SP-fractie wil in gesprek over de aangekondigde sluiting
van De Onderneming, een leer-werkbedrijf van Ggz-centraal,
en over de uitplaatsing en opvang van bewoners van Zon en
Schild. Voor 2014 gaat het om 26 cliënten die vanuit de paviljoens worden uitgeplaatst, in de opvolgende jaren zullen dit er
aanzienlijk meer zijn. Een groot deel daarvan bestaat uit voormalige bewoners van de terreinwoningen van Zon en Schild,
die in 2013 al zijn verhuisd. Dat betekent dus opnieuw een verandering voor deze bewoners. De sluiting van het leer-werkbedrijf betekent daarnaast opheffing van dagbesteding voor
hen. Wat kan en moet de gemeente doen aan de sluiting van
het leer-werkbedrijf? En op welke wijze worden de uit te plaatsen bewoners opgevangen? De fractie wil over deze en andere
vragen de mening van de andere fracties peilen.
20.30 – 21.15 uur - Molendijkzaal
Rekenkamercommissie
Onderzoek Afhandeling klachten en bezwaren
(voorbereiding besluit)
De rekenkamercommissie Amersfoort heeft onderzoek gedaan
naar de ‘Afhandeling van klachten en bezwaren gemeente
Amersfoort’. De conclusie van het onderzoek is dat de afhandeling niet altijd even effectief en efficiënt verloopt. De
afhandeling van Woz-bezwaren (Wet Waardering onroerende
zaken) en van klachten komen als voldoende effectief en efficiënt uit de bus. Dit geldt echter niet voor sociale bezwaren en
algemene bezwaren. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de
indieners van sociale bezwaren, algemene bezwaren en klachten niet tevreden (genoeg) zijn over de afhandeling; over de
afhandeling van Woz-bezwaren zijn de indieners wel tevreden.
De rekenkamercommissie heeft aanbevelingen gedaan om de
afhandeling en de tevredenheid te verbeteren. Het is aan de
gemeenteraad om te besluiten over de conclusies en aanbevelingen.
21.15 – 21.45 uur - Molendijkzaal
Rekenkamercommissie
Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014 (informatie)
Brief Rekenkamerfunctie (peiling)
In het jaarverslag geeft de rekenkamercommissie een overzicht van haar werkzaamheden in 2013 en in het jaarplan 2014
staan de plannen voor het komende jaar. De raadsleden krijgen dit ter informatie. Daarnaast wil de rekenkamercommissie
de mening van de gemeenteraad peilen over de inrichting van
de rekenkamerfunctie na de verkiezingen op 19 maart. In een
Fracties aan het woord
Op deze plek blikken twee fracties vooruit naar één van
de agendapunten van de komende vergadering. Deze
week: Jaarplan 2014 Integraal Veiligheidsplan
In februari 2011 heeft de gemeenteraad het meerjaren
veiligheidsbeleid (Integraal Veiligheidsprogramma 20112014) vastgesteld. Om goed te kunnen inspelen op de
actuele veiligheidssituatie, krijgt een aantal veiligheidsthema’s jaarlijks extra prioriteit. Tijdens De Ronde op 11
februari wordt de mening van de raadsleden gepeild. Zie
ook de agenda hiernaast.
VVD
Voor de VVD is de veiligheid van inwoners
van groot belang. Het jaarplan 2014 richt
zich terecht op het terugdringen van woninginbraken. Slachtoffers raakt dit immers diep. Ook
woonoverlast blijft een belangrijk aandachtspunt. Bestrijding van auto-inbraken, fietsendiefstal en zakkenrollerij
heeft ook prioriteit. Aanpak van criminaliteit kan nog
meer in samenwerking met inwoners.
PvdA
In een onveilige omgeving kunnen burgers niet leven en werken.
Geweld, inbraken, woonoverlast etc. moeten we hard
bestrijden. Straffen kunnen er voor zorgen dat daders niet
in herhaling vallen en geven een signaal af dat de samenleving dergelijk gedrag niet tolereert. Ook preventie is een
belangrijk onderdeel hiervan.
brief heeft de rekenkamercommissie hiervoor een voorstel
gedaan. De rekenkamercommissie ziet geen reden voor grote
veranderingen in de werkwijze, wel zijn er mogelijkheden voor
verbetering en intensivering.
21.45 – 22.45 uur - Molendijkzaal
Rekenkamercommissie
Onderzoek Governance en verbonden partijen
Voorbereiding besluit
(voorbereiding besluit)
De gemeenteraad bespreekt het onderzoek van de rekenkamercommissie naar ‘Governance en verbonden partijen
gemeente Amersfoort’. Dit is een onderzoek naar de manier
waarop de gemeente Amersfoort invulling geeft aan sturing,
beheersing, verantwoording en toezicht met betrekking tot
haar verbonden partijen. Voorbeelden van verbonden partijen
zijn RWA/Amfors, NV Flint, de Veiligheidsregio Utrecht en het
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst.
De conclusie van het onderzoek is dat de formele governance
op orde is, er zijn echter aandachtspunten. Het is voor de gemeenteraad lastig om zijn kaderstellende en controlerende rol
in te vullen, de soft skills (bijvoorbeeld de gedragskant en de
cultuurcomponent) kunnen worden versterkt en het zou goed
zijn om de keuzes die gemaakt zijn rond samenwerking regelmatig tegen het licht te houden. De rekenkamercommissie
doet aanbevelingen om deze aandachtspunten aan te pakken.
Het is aan de gemeenteraad om te besluiten over de conclusies en aanbevelingen.
Het Besluit vervallen
Op 11 februari vervalt Het Besluit. Dit in verband met een grote
hoeveelheid onderwerpen voor De Ronde en een relatief kleine
agenda voor Het Besluit.
Meer informatie
De meest actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u op
www.amersfoort.nl/gemeenteraad.
Nieuws van de gemeente Amersfoort
De agenda van raadslid
Hetty Hessels (VVD)
Bertien Houwing (D66)
Zondag 2 februari, Concert en campagne
's Ochtends vroeg ben ik in de Observant te vinden. Met
mijn drie kinderen bezoek ik de muziekvoorstelling Toeters
& Bellen. Aansluitend ga ik naar het Stadhuis voor een
campagne bijeenkomst. Ik zit onder andere in het 'plakteam'. Voor de verkiezingen van 19 maart ga ik met een
emmer behanglijm en een grote kwast op de uitvalswegen
van Amersfoort verkiezingsposters plakken.
Zaterdag 1 februari
Vandaag ga ik in het winkelcentrum in Vathorst in gesprek
met het winkelend publiek. Samen met andere D66-ers wil
ik zoveel mogelijk mensen vragen naar hun wens voor hun
wijk. D66-ers in heel Nederland zijn deze 1e februari op pad
om wensen te inventariseren. Al die wensen kunt u nalezen
op www.gesprekmetnederland.nl.
Maandag 3 februari, Liberaal Café met Barbara Visser
Nogmaals in de Observant bij het VVD Politiek Café. Barbara Visser is een jong en krachtig
Kamerlid met ervaring in de lokale politiek van Zaanstad, goed dat zij Amersfoort wil leren
kennen. Natuurlijk wijs ik haar ook op de expositie van Annemoon van Hemel met bijzondere foto's van vrouwelijke raadsleden.
Dinsdag 4 februari, extra fractiebijeenkomst over Promotie van Amersfoort
De VVD fractie heeft een extra bijeenkomst over economie en citymarketing. Hiervoor
heeft de fractie Jeanette van Namen van Congresbureau Amersfoort uitgenodigd. Amersfoort heeft al een goede naam voor congressen, maar er liggen nog kansen om dit tot een
nog sterkere tak van de economie te maken. Tenslotte is Amersfoort de best bereikbare stad
aan de A1.
e-mail: [email protected]
Dinsdag 2 februari
Het faciliteren van burgerinitiatieven door de gemeente
staat vanavond op de raadsagenda. Een belangrijk onderwerp, niet in de laatste plaats
omdat Amersfoort bol staat van de initiatieven. D66 is voorstander van een terugtredende,
meer faciliterende gemeente en veel ruimte voor initiatieven uit de stad. In mijn bijdrage in
de Ronde zal dat centraal staan, maar ik zal ook aandacht vragen voor b.v. de verschillende
belangen die kunnen spelen en de mogelijke financiële consequenties.
Donderdag 4 februari
Vanavond ga ik naar de Neng in Hoogland waar door Hooglandse politici wordt gedebatteerd over het thema ‘Waarheen met Hoogland na de gemeenteraadsverkiezingen van
2014’. Daarnaast staat ook de Wmo prominent op de agenda. Ik ga vooral luisteren, want
onze Hooglandse kandidaat Jacques Happe is uitgenodigd om aan het debat mee te doen.
e-mail: [email protected]
Besluiten van De Raad van 28 januari 2014
In Het Besluit, onderdeel van de raadsvergadering, komen de gemeenteraadsleden bijeen voor debat en besluitvorming. Tijdens
de raadsvergadering van 28 januari besloot de raad onder andere over het nieuwe inkoopbeleid van de gemeente.
Nota inkoopbeleid
De gemeenteraad heeft de nieuwe nota Inkoopbeleid vastgesteld. (VVD, PvdA, D66, CDA, CU, Groep Van Vliet, SP, Lijst Özcan,
Groep Koet, Lijst Adli voor; BPA tegen) Centraal in het nieuwe
inkoopbeleid staan maatwerk, aandacht voor het midden- en
(foto: Wil Groenhuijsen)
kleinbedrijf (onder andere voor ZZP’ers) en het toevoegen
van maatschappelijke waarde bij aanbestedingen. De nieuwe
regels gelden voor alle inkopen van leveringen, diensten en
werken door de gemeente Amersfoort.
Overige besluiten
• De raad heeft besloten deel te nemen aan een regionale
aanbesteding van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Er
is voor 2014 een budget beschikbaar gesteld van €100.000,-,
daarmee kunnen ongeveer veertig oplaadpunten worden
gerealiseerd. (allen voor)
• De raad heeft besloten om de Kredietbank Nederland een
werkkapitaal te verstrekken. Dit werkkapitaal gebruikt de
Kredietbank voor sociale kredietverlening. Mensen die geen
krediet kunnen krijgen bij reguliere banken, krijgen zo de
mogelijkheid om alsnog een lening te krijgen. (VVD, PvdA,
D66, CDA, CU, Groep Van Vliet, BPA, Lijst Özcan, Groep Koet,
Lijst Adli voor; SP tegen)
• Voor de wethouders Cees van Eijk en Bert Lubbinge is de
ontheffing van het ingezetenschap van de gemeente ver-
lengd; dit geldt tot het aantreden van een nieuw college na
de komende gemeenteraadsverkiezingen. (allen voor)
• De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amersfoort 2014 is vastgesteld. (VVD, PvdA, D66, CDA,
CU, Groep Van Vliet, BPA, Lijst Özcan, Groep Koet, Lijst Adli
voor; SP tegen)
• De verslagen en besluitenlijsten van diverse besloten bijeenkomsten in De Ronde van 2012 en 2013 zijn vastgesteld.
(allen voor)
Moties
• De raad heeft via een motie (van SP en PvdA) het college opdracht gegeven om te kijken of het mogelijk is de Vijverzaal
in zorgcentrum Puntenburg als eet- en ontmoetingsplek
voor de buurt te behouden. Daarover moet overlegd worden
met de verhuurder (De Alliantie) en de gebruiker (Birkhoven
Zorggoed). (allen voor)
Meer informatie op website
De complete besluitenlijst, het verslag en het videoverslag
van Het Besluit kunt u vinden op www.amersfoort.nl/
gemeenteraad.
Activiteitenkalender
Kandidaat-raadsleden op Stadsexpeditie
Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Om kandidaat-raadsleden voor te bereiden is er in de afgelopen weken
een cursus gegeven over het raadswerk, samen met gemeenten in de regio. Daar hebben tientallen kandidaten uit de
regio aan meegedaan. Daarnaast was er in Amersfoort een
Stadsexpeditie. Zaterdag 25 januari gingen twintig Amersfoortse kandidaat-raadsleden op bezoek in de stad.
Een blik in de agenda van de raad.
Dinsdag 11 februari
De Raad
Zie de agenda op deze pagina’s.
15 t/m 23 februari
Voorjaarsreces
Dinsdag 25 februari
De Raad
De agenda staat vanaf vrijdag 14 februari op www.
amersfoort.nl/gemeenteraad en op woensdag 19 februari
op deze pagina’s.
Verhalen uit de stad
De opdracht was om drie open gesprekken te voeren met verschillende inwoners uit Amersfoort met een bijzonder verhaal.
Hoe is het om als jongere of juist als oudere te leven in Amersfoort? Hoe is het om gebruik te maken van de WMO en in een
Focuswoning te wonen? Kortom, kennis maken met verhalen
uit de stad. Verhalen van mensen en kleine organisaties die
niet zo maar zichtbaar zijn. In duo’s gingen aankomend raadsleden op pad. Onderweg hield de groep elkaar op de hoogte
van de bezoeken met foto’s op Pinterest.
Informatie over De Raad
Kijk op www.amersfoort.nl/gemeenteraad als u
meer wilt weten over De Raad. Daar vindt u het
vergaderschema, de agenda en bijbehorende stukken.
Na de verkiezingen
Na de verkiezingen is er voor de gekozen raadsleden een programma om hen wegwijs te maken in het werk van de gemeenteraad, met de gemeentelijke organisatie en in de stad.
Dan is er ook weer een Stadsexpeditie. Het idee is dat raadsleden dan op pad gaan naar organisaties die gericht zijn op de
onderwerpen waarvoor ze als raadslid woordvoerder voor hun
fractie zijn.
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met
de raadsgriffie: t 469 43 79 e [email protected]
(foto: Jacques Happe)
Nieuws van de gemeente Amersfoort
woensdag 5 februari 2014 De Raad |
5
1. Binnenstad
Bekendmakingen
13
2
8
12
14
10
4
3
1
9
14
5
6
7
1 Binnenstad
2 Soesterkwartier/Isselt
3 Kruiskamp/Koppel
4 Schothorst
5 Liendert/Rustenburg
6
6 Randenbroek/Schuilenburg
(incl Stoutenburg-Noord)
7 Vermeer- en Leusderkwartier
8 Bergkwartier/Bosgebied
9 Zielhorst
10 Kattenbroek
11 Nieuwland
12 Vathorst/Hooglanderveen
13 Hoogland/Hoogland-West
14 Calveen/Valleipoort
BEZWAAR MAKEN
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
SOORT VERGUNNING
a. Omgevingsvergunning
Rechtsmiddel
1. Ontvangen aanvragen
Geen. Ter informatie.
2. Besluit tot verlengen beslistermijn
Bezwaar
3. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
4. Geweigerde vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
5. Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Zienswijze
6. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
7. Geweigerde vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
b. Ingediende sloopmelding
Geen. Ter informatie.
c. Vergunning voor tijdelijk gebruik van de weg
Bezwaar
d.Horeca-exploitatievergunning
Bezwaar
e. Drank- en Horecawetvergunning
1. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
2. Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Zienswijze
3. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
f. Terrasvergunning
Bezwaar
g.Standplaatsvergunning
Bezwaar
REAGEREN, BEZWAAR EN BEROEP
U kunt op verschillende soorten bekendmakingen reageren.
De letter achter iedere bekendmaking geeft aan om welk soort
vergunning het gaat en of/hoe u kunt reageren. In de toelichting
hieronder ziet u hoe u kunt reageren op ontwerpbesluiten,
bezwaar kunt maken tegen besluiten en in beroep kunt gaan
tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide
procedure.
REAGEREN OP ONTWERPBESLUITEN (ZIENSWIJZEN)
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag van deze publicatie zes
weken ter inzage bij het Vergunningenloket in het stadhuis,
Stadhuisplein 1. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een
zienswijze (=reactie) op het ontwerpbesluit indienen. Dit
kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gericht aan: Gemeente Amersfoort, Afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 4000, 3800
EA Amersfoort. Wanneer u liever mondeling een zienswijze
wilt geven, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met het
Vergunningenloket via telefoonnummer 14 033.
6 | Stadsberichten woensdag 5 februari 2014
Meer informatie over het maken van bezwaar staat op
www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om
online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te
maken heeft u een DigiD nodig.
4596574
2. Soesterkwartier/Isselt
Let op: tegen de uiteindelijke beslissing kan alleen beroep
worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen
bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in
het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens
bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend
zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. In het
overzicht van de verleende vergunningen staat de datum van het
versturen van het besluit vermeld. Richt het bezwaarschrift aan:
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.
4588505
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
Brabantsestraat 17
het wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. diverse bedrijven (a2)
Dreef 1 t/m 31
het kappen van 12 berken (a1)
Eemplein 65
het vervangen van reclame aan de
voorgevel en het plaatsen van
3 vlaggenmasten (a2)
Oliemolenkwartier
het plaatsen van paviljoens (a1)
Puntenburgerlaan 30
het verbouwen en uitbreiden van de
woning (a3)
Op deze pagina’s vindt u de officiële bekendmakingen van Gemeente Amersfoort. Hier kunt u zien, wat er zich in uw directe omgeving
afspeelt. De vergunningen worden per wijk aangegeven; het onderstaande kaartje geeft de wijken aan. Achter de vergunning staat met
letters en cijfers om welk soort vergunning het gaat, en of en hoe u kunt reageren. Ook overige bekendmakingen staan zoveel mogelijk
onder de betreffende wijk, of er staat een verwijzing vermeld. De wegwerkzaamheden staan bij elkaar; per wijk vindt u ook een verwijzing naar dit overzicht, als dat van toepassing is. De bekendmakingen staan ook op www.amersfoort.nl/bekendmakingen
11
Muurhuizen 102
het brandveilig gebruik van het pand
t.b.v. Zorgresidence Het Seminarie (a5)
Stovestraat-Valkestraat
het kappen van 22 wilgen, 1 den en
1 kersenboom (a1)
4558186
4596560
4565477
4598815
28-01-2014
4574586
28-01-2014
1004168
3. Kruiskamp/Koppel
Koppelweg t.h.v. de nrs. 106-120 /
Kwekersweg t.h.v. nr. 7
het kappen van 10 bomen (a3)
Kortenaerstraat 2-6
het kappen van de hoofdtakken
van een boom (a1)
Ringweg Koppel 15
het beplakken van de ramen met
raamfolie met reclame-aanduiding (a1)
4598887
4596592
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
4. Schothorst
Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
heeft u een DigiD nodig.
Balladelaan 208
het opslaan en afleveren van brandbare
vloeistoffen (a5)
Klarissenstraat 22
het kappen van 1 wilg (a3)
28-01-2014
Queekhoven 71
het kappen van 1 conifeer (a3)
28-01-2014
Roos van Dekemastraat 1
het kappen van 1 berk (driestammig) (a3) 28-01-2014
Schothorsterlaan 21
het herbouwen van het CNME gebouw (a1)
Wielandstraat 25
het kappen van 1 beuk (a3)
28-01-2014
Zwartesteeg
het kappen van 41 bomen (a3)
28-01-2014
BEROEP INSTELLEN
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen
schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een
vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is er
een bezwaarschrift ingediend.
Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt
u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Stuur het verzoek om voorlopige
voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht.
Tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide
voorbereidingsprocedure, kunt u – wanneer u het niet eens bent
met het besluit – beroep instellen bij de rechtbank. Geef in het
beroepschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent
met het besluit. Het beroepschrift moet ingediend zijn binnen
zes weken na het ter inzage leggen van het besluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij: Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Voor het behandelen van het beroepschrift brengt de rechtbank
griffierecht in rekening. De medewerkers van de rechtbank
kunnen hierover meer informatie geven. Zij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 030 – 223 35 00.
De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft
u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank
Midden-Nederland. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.
MEER INFORMATIE
Als u meer informatie wilt over de verleende vergunningen, of
wanneer u een vergunningaanvraag wilt inzien, kunt u terecht
bij het Vergunningenloket, Stadhuisplein 1. Ook wanneer u
aanwezig wilt zijn bij de welstandbeoordeling van een bouwplan
door de stadsbouwmeester of de subcommissie erfgoed, kunt u
daarvoor een afspraak maken met het Vergunningenloket.
4518434
4583979
4583878
4573915
4597951
4583930
4547325
5. Liendert/Rustenburg
Kemphaanpad 20
het kappen van 1 zilverspar (a1)
Korhoenstraat 33
het kappen van 1 beuk (a3)
Pelikaanstraat 3
het realiseren van een tijdelijk
onderwijsgebouw (a1)
4596350
29-01-2014
1004276
4600909
6. Randenboek/Schuilenburg
(incl. Stoutenburg-Noord)
Heiligenbergerweg 107
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
4596765
Park Randenbroek (Heiligenbergerbeekdal,
Vosheuvel, Sportstrook en Broekbos)
het kappen van 32 bomen, 9340 m2
beplanting waarin ca. 547 bomen en
het verwijderen van de stobben (a3)
30-01-2014 4590243
Park Randenbroek /Metgensbleek
het kappen van 43 bomen en het
verwijderen van de stobben (a5)
4590244
Pauwstraat 15
het uitbreiden van de woning aan de
zij- en achtergevel (a1)
4596546
Reigerstraat 10
het bouwen van 3 appartementen (a1)
4598966
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
7. Vermeer-/Leusderkwartier
Arnhemseweg 118
het kappen van 1 populier (a3)
28-01-2014
4572238
Nieuws van de gemeente Amersfoort
Bekensteinselaan 48
het uitbreiden van de 1e verdieping
en het intern verbouwen van de woning (a1) Bernulfusstraat 38
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b) Dorresteinseweg 49
het kappen van 2 esdoorns, 1 eik
en 13 beuken (a1) Lorentzstraat 43
het kappen van 1 berk (a1) Miereveldstraat 6
het kappen van 1 spar (a3) 28-01-2014 Van ‘t Eindstraat 2
het kappen van 1 berk (a1) Woestijgerweg 55
het kappen van 3 coniferen (a3) 28-01-2014 Woestijgerweg 72
het kappen van 1 den (a3) 28-01-2014 4601324
4596261
4598982
4598775
4576667
4596545
4574900
4574909
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
8. Bergkwartier/Bosgebied
Bosgebied Nimmerdor
het kappen van 3 beuken (a3) 28-01-2014 4573136
Ceramstraat 3
het kappen van 1 conifeer (a3) 28-01-2014 4580486
Johan v. Oldenbarneveltlaan 26
het kappen van 3 bomen (a3) 28-01-2014 4585007
Mr. Th. Heemskerklaan 12
het plaatsen van een dakkapel op
het dakvlak en het plaatsen van een
raamkozijn in de zijgevel van de woning (a1) 4600513
Stationsplein 41
het gedeeltelijk slopen van het bijgebouw (b) 4599945
Verhoevenstraat 86
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b) 4595566
Van Tuyllstraat 18A t/m 18H
het wijzigen van de verleende
bouwvergunning t.b.v. bouwen
supermarkt met woningen (a3) 28-01-2014 4380048
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
13. Hoogland/Hoogland-West
Hooglandseweg 66
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak van de woning (a3) 28-01-2014 Kabof 13
het kappen van 1 berk (a3) 28-01-2014 Kabof 15
het kappen van 1 berk (a3) 28-01-2014 Komhoeklaan
het bouwen van 2 woningen (a3) 29-01-2014 Komhoeklaan kavel 2
het bouwen van een woning (a3) 28-01-2014 Lijsterbeslaan 7
het kappen van 1 ceder (a3) 28-01-2014 Mgr. van de Weteringstraat 34
het plaatsen van een tijdelijke woonunit (a5) Park Schoonoord 12
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b) Park Schoonoord 13
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning en het
aanbrengen van 2 kozijnen in de kelder
van de woning (a1) Slaagsedijk
het dempen van de voormalige
zandwinplas (a3) 28-01-2014 4582871
4576088
4576959
4556492
4563892
4584311
4566378
4596544
4598847
4554782
Ontheffing artikel 4.6 A.P.V.
Werkzaamheden project Kersenbaan
Melder:
Combinatie HeRo (Hegeman/Roelofs)
Datum aanvang: Ontheffing voor werkzaamheden aan het
project Kersenbaan van februari 2014 tot en
met juni 2015.
Tijdens kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur kunt alle
hierboven genoemde stukken inzien bij: Afdeling Leefomgeving
van Servicebureau|Gemeenten, Utrechtseweg 12 te Amersfoort.
Buiten kantooruren kunnen de stukken slechts na afspraak
worden ingezien. U kunt telefonisch een afspraak maken,
telefoon 033 – 460 91 64. U kunt dit nummer ook bellen als u
meer informatie wilt.
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
9. Zielhorst
Aristotelesstraat 150
het kappen van 1 kastanjeboom (a3) Laan naar Emiclaer 52
het plaatsen van een dakopbouw
op de woning (a3) Posteleinvlinder 1
het kappen van 3 coniferen (a3) 28-01-2014 4577061
29-01-2014 4561387
KENNISGEVING BODEMSANERING
De onderstaande tekst geeft informatie over een project dat
gevolgen kan hebben voor het milieu. Woont of werkt u in de
buurt, dan kan het voor u van belang zijn de tekst te lezen.
Kennisgeving bodemsanering in Amersfoort:
Komhoeklaan 27a, Hoogland
Op 22 januari 2014 is bij de gemeente Amersfoort een Melding
uniforme sanering ingediend door Van Bekkum Projecten. Het
betreft een sanering aan de Komhoeklaan 27a te Hoogland. De
uniforme sanering betreft de categorie immobiel conform artikel
1.2a van de Regeling uniforme saneringen.
Het college van burgemeester en wethouders deelt het volgende
mee:
•Er heeft nog geen controle plaatsgevonden of de melding
in overeenstemming is met artikel 39b van de Wet
bodembescherming.
•Vóór 19 februari 2014 delen wij schriftelijk aan de melder mee
of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de
Wbb.
•Bovengenoemde mededeling is geen besluit waartegen
bezwaar en beroep open staat.
•Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b van
de Wbb mag de saneerder starten vanaf 26 februari 2014.
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
Informatie
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het
Servicebureau|Gemeenten, afdeling Leefomgeving,
telefoonnummer 033 – 460 91 64.
10. Kattenbroek
14. Calveen/Valleipoort
De Kazematten 52
het kappen van 1 haagbeuk (a3) Mycene 12
het kappen van 1 wilg (a3) 29-01-2014 4587376
28-01-2014 4573168
De Windturbine 8
het plaatsen van gevelreclame (a1) 4597985
11. Nieuwland
28-01-2014 4584000
12. Vathorst/Hooglanderveen
Damespolder 10
het kappen van 2 berken (a3) Valutaboulevard 9
het brandveilig gebruik van het pand
t.b.v. een kinderdagverblijf (a5) Nieuws van de gemeente Amersfoort 28-01-2014 4579623
4458091
Binnenstad
SOB/VV/4599340:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het
kenteken XT-XR-16 nabij het woonadres van de houder op de Sint
Annastraat ter hoogte van huisnummer 35 te Amersfoort op te
heffen en het genomen verkeersbesluitnummer 3525652 van 23
augustus 2010 in te trekken.
Soesterkwartier/Isselt
SOB/VV/4599794:
besloten is, om de Paulus Borstraat aan te wijzen als
eenrichtingsweg, uitgezonderd (brom)fietsers, in de richting
naar de Noordewierweg (noordelijke richting) en dit aan de
weggebruiker kenbaar te maken door het plaatsen van borden
C2 en OB54 op de hoek van de Paulus Borstraat–Noordewierweg
en het plaatsen van de borden C3 en OB54 op de hoek van de
Paulus Borstraat–Soesterweg als bedoeld als in Bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).
SOB/VV/4599474:
om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken 69-HGB-7
nabij het woonadres van de houder op de Sint Bonifaciusstraat
ter hoogte van huisnummer 67 te Amersfoort op te heffen en het
verkeersbesluit in te trekken.
Kruiskamp/Koppel:
SOB/VV/4597285:
besloten is, om één algemene gehandicaptenparkeerplaats op
de Mijnbouwweg (de meest noordelijke) op te heffen en dit aan
de weggebruikers kenbaar te maken door het verwijderen van
een wit gemarkeerd kruis volgens de Bijlage 1 van het Reglement
verkeerstekens en verkeersregels 1990.
SOB/VV/4599365:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het
kenteken 63-JL-TT nabij het woonadres van de houder op de
Waarwijckstraat ter hoogte van huisnummer 5 te Amersfoort op
te heffen en het genomen verkeersbesluitnummer 159587 van 26
oktober 2005 in te trekken.
Schothorst
SOB/VV/4599327:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken
98-VLT-4 nabij het woonadres van de houder op De Elsenburg ter
hoogte van huisnummer 62 te Amersfoort op te heffen en het
genomen verkeersbesluit van juni 1996 in te trekken.
Randenbroek/Schuilenburg (incl. Stoutenburg-Noord)
SOB/VV/4599277:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken
GR-VN-38 nabij het woonadres van de houder op de Romeostraat
ter hoogte van huisnummer 11 te Amersfoort op te heffen en het
genomen verkeersbesluitnummer 1976011 van 20 januari 2006 in
te trekken.
Vermeer-/Leusderkwartier
SOB/VV/4599390:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken
04-RVZ-1 nabij het woonadres van de houder op de Kamerling
Onnesstraat ter hoogte van huisnummer 23 te Amersfoort op te
heffen en het genomen verkeersbesluitnummer 2012781 van 22
december 2006 in te trekken.
28-01-2014 4578246
ZIE OOK: Verkeersbesluiten
Gaardendreef 59
het kappen van 2 acacia’s (a3) Mededeling verkeersbesluit
Het hoofd van de afdeling Verkeer en Vervoer, deelt namens
burgemeester en wethouders van Amersfoort mede, dat het
volgende verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant:
SOB/VV/4599334:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het
kenteken RN-DZ-76 nabij het woonadres van de houder op de
Esdoornstraat ter hoogte van huisnummer 11 te Amersfoort op te
heffen en het genomen verkeersbesluit van november 1996 in te
trekken.
ONTHEFFING ALGEMEEN PLAATSELIJKE VERORDENING
Ontheffing artikel 4.6 A.P.V.
Werkzaamheden project Kersenbaan
Melder: VolkerRail
Datum aanvang:Ontheffing voor werkzaamheden aan het
project Kersenbaan van 2 februari tot en met
17 maart 2014.
voortaan elk verkeersbesluit met een verplichtend of regulerend
karakter bekend te maken in de voor iedereen toegankelijke,
elektronische Staatscourant.
Publicatie in Stadsberichten is daarom niet meer nodig.
Gemeente Amersfoort heeft ervoor gekozen, als extra service en
voor mensen die niet ‘digitaal zijn’ ter informatie een mededeling
in Stadsberichten te plaatsen en het verkeersbesluit ter inzage te
leggen in de publiekshal van het stadhuis, Stadhuisplein 1.
Het rechtsgeldig gepubliceerd verkeersbesluit kunt u
vinden in de Staatscourant op internet via https://zoek.
officielebekendmakingen.nl
VERKEERSBESLUITEN
Per 1 januari 2013 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het
‘Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer’
(BABW). De wijziging van het BABW verplicht wegbeheerders
(gemeente, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat)
SOB/VV/4599634:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het
kenteken 33-NV-DS nabij het woonadres van de houder op
de Randenbroekerweg ter hoogte van huisnummer 121P te
Amersfoort op te heffen en het verkeersbesluit in te trekken.
woensdag 5 februari 2014 Stadsberichten |
7
SOB/VV/4599437:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken
07-PN-XH nabij het woonadres van de houder op de Van
Woustraat ter hoogte van huisnummer 10 te Amersfoort op te
heffen en het verkeersbesluit in te trekken.
Bergkwartier/Bosgebied
SOB/VV/4599452:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken
TN-VT-62 nabij het woonadres van de houder op de Charlotte de
Bourbonlaan ter hoogte van huisnummer 9 te Amersfoort op te
heffen en het verkeersbesluit in te trekken.
Amersfoort. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5
van de A.W.B. zijn ondertekend en zijn gedateerd en ten minste
uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit
en de gronden van het bezwaar. Burgemeester en wethouders
verzoeken u in het bezwaarschrift een telefoonnummer te
vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Informatie
hierover kunt u vinden op www.amersfoort.nl/bezwaar.
Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter visie in de
publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1.
Zielhorst
SOB/VV/4599673:
besloten is tot het aanleggen van een gehandicapten­
parkeerplaats op Albert Schweitzersingel 189 te Amersfoort
SOB/VV/4599721:
besloten is tot het aanleggen van een gehandicapten­
parkeerplaats op Albert Schweitzersingel 191 te Amersfoort
Kattenbroek
SOB/VV/4599288:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken
67-GR-G3 nabij het woonadres van de houder op de De Stelp ter
hoogte van huisnummer 1 te Amersfoort op te heffen en het
genomen verkeersbesluitnummer 1587628 van 2 december 2004
in te trekken.
TERINZAGELEGGING PROCES VERBAAL ONDERZOEK
INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 19-03-2014
te houden verkiezing van de leden de raad van de gemeente
Amersfoort maakt bekend, dat op 4 februari het proces-verbaal I1
van de zitting van het centraal stembureau tot het onderzoeken
van de ingeleverde kandidatenlijsten, ingevolge artikel I1, lid 1 van
het Kiesbesluit, voor eenieder ter inzage is gelegd bij de afdeling
burgerzaken, Stadhuisplein 1.
SOB/VV/4599653:
besloten is tot het aanleggen van een gehandicapten­
parkeerplaats op De Wingerd 4 te Amersfoort.
SOB/VV/4599361:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het kenteken
33-LJ-SZ nabij het woonadres van de houder op de Tonnekreek ter
hoogte van huisnummer 30 te Amersfoort op te heffen en het
genomen verkeersbesluitnummer 3955336 van 21 november 2011
in te trekken.
Vathorst/Hooglanderveen
SOB/VV/4599358:
besloten is, om de gehandicaptenparkeerplaats met het
kenteken 75-FL-TF nabij het woonadres van de houder op de
Leersumseberg ter hoogte van huisnummer 13 te Amersfoort op
te heffen en het genomen verkeersbesluitnummer 1592311 van 2
december 2004 in te trekken.
Iedere belanghebbende die door bovengenoemde
verkeersbesluiten rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan
ingevolge het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht
(A.W.B.) na bekendmaking hiervan binnen zes weken een
gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 4000, 3800 EA
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden.
Dat betekent dat zij officieel niet meer op dat adres staan
ingeschreven.
naam
voorletters geb.datum
besluit
verzonden
Garde
S.S.
30-09-1986
20-01-2014
Lexmond
K.G.
01-10-1987
28-01-2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een betrokken
persoon schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het
college. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit is
verzonden. De datum van het versturen van dit besluit staat in
het overzicht vermeld.
Zet in het bezwaarschrift de volgende zaken:
• uw naam en adres
• de datum
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.
Stuur de ondertekende brief naar: College van burgemeester en
wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 4000, 3800 EA
Amersfoort.
KENNISGEVING AFHALEN BESCHIKKING INGEVOLGE UITVOERING
WET WERK EN BIJSTAND (WWB)
Op 21 januari 2014 is ingevolge de WWB een beschikking
opgesteld aan:
Naam
Kenmerk beschikking:
De heer M. Ali41665/546933/4590720/KOKP/D
BEVOEGDHEDENREGISTER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 januari
2014 het bevoegdhedenregister 2014 hebben vastgesteld.
Ingetrokken is het bevoegdhedenregister 2012.
Van bovenstaande persoon is het huidige adres bij de
hoofdafdeling Sociale Zekerheid niet bekend, waardoor deze
beschikking niet verstuurd kan worden. Indien betrokkene van de
inhoud van de beschikking kennis wil nemen, wordt hij verzocht
zich te melden bij de receptie van Stadhuisplein 3 te Amersfoort.
Bij melding is legitimatie verplicht.
Wegwerkzaamheden
Het bevoegdhedenregister 2014 is per 1 januari 2014 in werking
getreden en is terug te vinden op www.amersfoort.nl onder het
kopje bestuur en organisatie, beleid en regelgeving. U kunt deze
website kosteloos raadplegen in de publiekshal van het stadhuis
op Stadhuisplein 1.
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
De onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college
van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de
Er zijn geen wegwerkzaamheden gemeld.
Service-informatie
Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1 – 3811 LM Amersfoort
T 14 033
Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Amersfoort
kan op bepaalde momenten telefoongesprekken opnemen.
Dit dient alleen voor opleidingsdoeleinden: het verbeteren
van de kwaliteit van de dienstverlening.
E [email protected]
I www.amersfoort.nl
Redactie Stadsberichten
Postbus 4000 – 3800 EA Amersfoort
E [email protected]
Openingstijden Burgerzaken
Stadhuisplein 1
Zonder afspraak: Ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur
Op afspraak: Ma t/m vr van 13.00 - 16.30 uur
Do 17.00 - 20.00 uur – Za 09.00 - 12.00 uur
8 | Stadsberichten woensdag 5 februari 2014 Openingstijden Archief Eemland
Stadhuisplein 7 – Ma, di, do 09.00 - 17.00 uur
Wo, vrij: op afspraak – zie www.archiefeemland.nl
Openingstijden Vergunningenloket
Stadhuisplein 1
Let op: uitsluitend op afspraak – Ma t/m vr van 09.00 - 17.00 uur
Openingstijden Sociale Zekerheid
Stadhuisplein 3 – Ma t/m vrij 08.30 - 16.30 uur
Telefoon: 14 033, Ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur
Nationale ombudsman
T 0800 335 55 55 (gratis) – www.nationaleombudsman.nl
Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn
Utrechtseweg 12 – Zonder afspraak Ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur
Telefoonnummers
Archeologisch Centrum
Archief Eemland
Belastingen Burgerzaken
CNME
Crematorium en begraafplaaten
Meldpunt Woonomgeving
Milieuklachten bedrijven
ParkeerService Amersfoort Raadsgriffie
ROVA
Sociale Zekerheid
SRO
Stadhuis (algemeen)
Vergunningenloket
Woonkompas
Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn
463 77 97
469 50 17
14 033
14 033
469 52 00
461 36 03
14 033
460 91 64
247 30 00
469 43 79
422 85 00
14 033
422 51 00
14 033
14 033
476 54 90
460 91 11
Nieuws van de gemeente Amersfoort