Jaarresultaten 2013

Persbericht
HAL
NETTOWINST OVER 2013 VAN € 473 MILJOEN (2012: € 409 MILJOEN)
NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET € 143 MILJOEN
De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg € 473 miljoen, overeenkomend met
€ 6,70 per aandeel, vergeleken met € 409 miljoen (€ 5,80 per aandeel) over 2012.
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde minderheidsbelangen en de
liquiditeitenportefeuille en op de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, steeg met € 143
miljoen in 2013 vergeleken met een toename van € 1.329 miljoen in 2012. Rekening houdend met het contante
gedeelte van het dividend over 2012 (€ 59 miljoen) en de verkoop van eigen aandelen (€ 1 miljoen), bedroeg de
nettovermogenswaarde per 31 december 2013 € 7.326 miljoen (€ 102,38 per aandeel) vergeleken met € 7.241
miljoen (€ 104,35 per aandeel) per 31 december 2012. De nettovermogenswaarde per 31 december 2012 is
herzien van € 7.255 miljoen tot € 7.241 miljoen. Deze daling van € 14 miljoen houdt verband met de toepassing
van IAS 19R.
De nettovermogenswaarde omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de
niet-beursgenoteerde ondernemingen. Dit verschil wordt jaarlijks berekend en bedroeg eind 2013 € 703 miljoen
(€ 9,82 per aandeel) op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in het jaarverslag,
vergeleken met € 621 miljoen (€ 8,95 per aandeel) per 31 december 2012. Op vergelijkbare basis steeg de
geschatte waarde met 6,5% (2012: 7,25%).
HAL HOLDING N.V.
Handelsregister Curaçao 46339
5, AVENUE DES CITRONNIERS, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX (377) 93 25 54 34
1
Dividend
Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit
toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar
voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Dientengevolge bedraagt het voorgestelde dividend over
2013 € 4,10 per aandeel (2012: € 3,90) betaalbaar in aandelen, tenzij een aandeelhouder uitdrukkelijk te kennen
geeft een uitkering in contanten te willen ontvangen.
Vooruitzichten
Per 21 maart 2014 was de waarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de
liquiditeitenportefeuille met € 325 miljoen (€ 4,54 per aandeel) gedaald in vergelijking met eind 2013.
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde
ondernemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, doen wij geen uitspraak over de verwachte winst over
het jaar 2014.
Acquisities en desinvesteringen in 2013
In januari heeft HAL voor haar 33,9%-belang (€ 108,4 miljoen) proportioneel geparticipeerd in een
kapitaalsuitbreiding (€ 320 miljoen) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
In maart is het 31,6%-belang, inclusief de preferente aandelen in Dockwise Ltd., verkocht aan Koninklijke
Boskalis Westminster N.V. voor een totaal bedrag van € 273,7 miljoen. Hierbij werd een boekwinst
gerealiseerd van € 22 miljoen.
In april nam HAL voor € 29,4 miljoen deel in een claimemissie door SBM Offshore N.V. Deze emissie was
door HAL gegarandeerd. Als resultaat van deze claimemissie is het belang van HAL in SBM Offshore
toegenomen van 13,3% naar 13,5%.
HAL HOLDING N.V.
Handelsregister Curaçao 46339
5, AVENUE DES CITRONNIERS, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX (377) 93 25 54 34
2
In mei werden de € 68 miljoen Senior 9⅝% Notes uitgegeven door Safilo Group S.p.A. tegen nominale waarde
afgelost. Hierbij werd een boekwinst gerealiseerd van € 26 miljoen.
In 2013 verkreeg GrandVision B.V. optiekretailondernemingen- en winkels, voornamelijk in het Verenigd
Koninkrijk. De omzet over 2013 van deze acquisities bedroeg op jaarbasis € 23 miljoen.
Resultaten
De omzet over 2013 bedroeg € 4.115 miljoen (2012: € 4.049 miljoen), een stijging van € 66 miljoen (1,6%).
Exclusief het effect van acquisities, deconsolidaties en wisselkoersveranderingen nam de netto-omzet over
2013 toe met € 6 miljoen (0,2%). De omzet van de optiek-retailondernemingen bedroeg € 2.531 miljoen (2012:
€ 2.414 miljoen), een stijging van € 117 miljoen (4,8%). Exclusief het effect van acquisities (€ 87 miljoen) en
wisselkoersveranderingen (negatief € 36 miljoen) steeg de omzet van de optiek-retailondernemingen met € 66
miljoen (2,7%). De vergelijkbare winkelomzet over 2013 (gedefinieerd als de omzet tegen constante
wisselkoersen van alle winkels, franchisevestigingen uitgezonderd, die zowel per 1 januari 2012 als per 31
december 2013 deel uitmaakten van het winkelnetwerk) steeg met 1,6%, vergeleken met een stijging van 0,7%
over 2012. Daarnaast steeg de omzet door winkelopeningen in 2012 en 2013.
Het bedrijfsresultaat (winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en
afschrijving immateriële vaste activa, maar inclusief afschrijving van software) van de optiekretailondernemingen over 2013 bedroeg € 271 miljoen (2012: € 251 miljoen). Het bedrijfsresultaat werd
negatief beïnvloed door verliezen in Spanje, Griekenland en de opkomende markten van in totaal € 24 miljoen
(2012: € 30 miljoen).
De omzet van de overige niet-genoteerde ondernemingen over 2013 bedroeg € 1.584 miljoen (2012: € 1.635
miljoen), een daling van € 51 miljoen (3,1%). Exclusief het effect van acquisities/deconsolidaties (€ 18 miljoen)
en wisselkoersveranderingen (negatief € 9 miljoen) daalde de netto-omzet van de overige niet genoteerde
ondernemingen over 2013 met € 60 miljoen (3,7%). Deze daling was voornamelijk het gevolg van lagere
verkopen van AudioNova International en PontMeyer. Het bedrijfsresultaat van de overige niet-genoteerde
ondernemingen bedroeg € 77 miljoen (2012: € 101 miljoen). Deze daling was voornamelijk het gevolg van een
lager bedrijfsresultaat bij AudioNova.
HAL HOLDING N.V.
Handelsregister Curaçao 46339
5, AVENUE DES CITRONNIERS, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX (377) 93 25 54 34
3
Inkomsten uit deposito’s en effecten stegen met € 10 miljoen tot € 16 miljoen, voornamelijk als gevolg van
hogere boekwinsten op de verkoop van aandelen.
De resultaten van minderheidsdeelnemingen stegen met € 44 miljoen tot € 311 miljoen, als gevolg van hogere
resultaten van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en een boekwinst van € 22 miljoen op de verkoop van
het 31,6% aandelenbelang in Dockwise Ltd.
De inkomsten uit overige financiële activa namen toe met € 23 miljoen tot € 36 miljoen, voornamelijk als
gevolg van een boekwinst van € 26 miljoen op de aflossing tegen nominale waarde van de € 68 miljoen Senior
9⅝% Notes uitgegeven door Safilo Group S.p.A.
De inkomsten uit onroerendgoedactiviteiten daalden met € 26 miljoen tot € 12 miljoen als gevolg van lagere
gerealiseerde boekwinsten.
De resultaten over 2013 omvatten bijzondere en incidentele lasten van € 17 miljoen (2012: € 27 miljoen). Deze
lasten omvatten voornamelijk herstructureringskosten.
Raad van Commissarissen
Aan aandeelhouders zal worden voorgesteld om de heer G.J. Wijers tot commissaris te benoemen teneinde in de
vacature te voorzien die is ontstaan door het aftreden van de heer A.H. Land. Volgens rooster is de heer L.J.
Hijmans van den Bergh aan de beurt van aftreden. Voorgesteld zal worden om hem te herbenoemen.
Financiële agenda
De financiële agenda is in de bijlage bij dit persbericht opgenomen.
Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nog goed
te keuren, jaarrekening 2013. Bij de opgemaakte jaarrekening 2013 heeft de externe accountant een
goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening 2013 (Engelstalig) wordt op 4 april 2014 (na beurs) via de
website van de Vennootschap (www.halholding.com) beschikbaar gesteld. De gedrukte versie is eind april
beschikbaar.
HAL Holding N.V.
27 maart 2014
HAL HOLDING N.V.
Handelsregister Curaçao 46339
5, AVENUE DES CITRONNIERS, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX (377) 93 25 54 34
4
Financiële Agenda
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring 16 mei 2014
Notering ex-dividend
20 mei 2014
Dividend record datum
22 mei 2014
Keuzeperiode contanten/aandelen
(bij geen keuze worden aandelen uitgekeerd)
23 mei- 12 juni 2014, 15.00u
Bepaling en bekendmaking omwisselverhouding dividend
12 juni 2014 (na beurs)
Plaatsing van aandelen en betaling contant dividend
19 juni 2014
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2014
28 augustus 2014
Tussentijdse verklaring
18 november 2014
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde
22 januari 2015
Publicatie jaarresultaten 2014
31 maart 2015
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en tussentijdse verklaring 18 mei 2015
HAL HOLDING N.V.
Handelsregister Curaçao 46339
5, AVENUE DES CITRONNIERS, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX (377) 93 25 54 34
5
Geconsolideerde Balans
Per 31 december
x 1 miljoen euro
2013
Activa
2012
1 januari
2012
*
*
Vaste activa:
Materiële vaste activa
Onroerendgoedportefeuille
Immateriële vaste activa
Minderheidsdeelnemingen
Overige financiële activa
Pensioenen
Latente belastingvorderingen
Totaal vaste activa
969,0
32,2
1.862,0
2.146,0
520,2
75,7
76,1
5.681,2
908,1
40,5
1.939,4
1.841,0
375,5
65,0
56,8
5.226,3
828,7
79,9
1.862,5
1.725,9
225,2
53,0
50,2
4.825,4
Vlottende activa:
Overige vlottende activa
Overige financiële activa
Voorraden
Debiteuren
Deposito’s en effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Activa aangehouden voor verkoop
Totaal activa
193,1
356,8
339,7
81,8
471,2
1.442,6
7.123,8
239,0
69,6
353,9
374,6
88,9
311,2
1.667,9
230,7
6.894,2
209,2
355,4
399,3
97,2
644,7
1.705,8
6.531,2
1,4
91,7
4.547,6
4.640,7
49,5
4.690,2
1,4
66,3
4.085,6
4.153,3
53,4
4.206,7
1,3
91,4
3.820,2
3.912,9
51,6
3.964,5
136,3
72,6
36,4
151,0
73,9
32,6
139,8
60,0
22,1
1.076,7
1.322,0
1.132,5
1.390,0
1.150,8
1.372,7
27,5
519,6
34,0
238,0
292,5
1.111,6
7.123,8
33,8
531,6
40,2
261,1
430,8
1.297,5
6.894,2
31,2
490,7
31,7
290,5
349,9
1.194,0
6.531,2
Eigen vermogen en passiva
Aandelenkapitaal
Overige reserves
Ingehouden winst
Eigen vermogen voor de aandeelhouders
Aandeel derden
Totaal eigen vermogen
Langlopende verplichtingen:
Latente belastingverplichtingen
Pensioenen
Voorzieningen
Langlopende schulden en overige
financiële verplichtingen
Totaal langlopende verplichtingen
Vlottende passiva:
Voorzieningen
Nog te betalen kosten
Belastingen
Crediteuren
Bankiers en overige financiële verplichtingen
Totaal vlottende passiva
Totaal eigen vermogen en passiva
* herzien
HAL HOLDING N.V.
Handelsregister Curaçao 46339
5, AVENUE DES CITRONNIERS, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX (377) 93 25 54 34
6
Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
Voor het jaar eindigend op 31 december
x 1 miljoen euro
Omzet
Inkomsten uit deposito’s en effecten
Resultaten minderheidsdeelnemingen
Inkomsten uit overige financiële activa
Inkomsten uit onroerendgoedactiviteiten
4.114,7
15,5
310,6
36,1
12,2
2012
**
4.048,9
5,8
266,8
13,3
38,6
Totaal opbrengsten
4.489,1
4.373,4
Kosten van grond-en hulpstoffen en gebruik voorraden
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa en
onroerendgoedportefeuille
Afschrijving en impairment immateriële vaste activa
Overige bedrijfskosten
1.320,9
1.301,9
1.304,8
1.258,4
161,8
109,1
1.027,2
155,2
70,3
1.039,6
Totaal kosten
3.920,9
3.828,3
Bedrijfsresultaat
568,2
545,1
Financiële lasten
Overige financiële baten
(60,6)
11,4
(62,4)
12,3
Nettowinst vóór belastingen
519,0
495,0
Belastingen
(46,2)
(86,5)
Nettowinst
472,8
408,5
472,8
409,3
472,8
(0,8)
408,5
70.545
68.402
Winst per aandeel toe te rekenen aan de
aandeelhouders gedurende het boekjaar
(in euro’s per aandeel)
- gewoon en verwaterd
6,70
5,80
Dividend per aandeel (in euro’s)
4,10 *
3,90
2013
Toerekening resultaat:
Aandeelhouders van de Vennootschap
Aandeel derden in resultaat van geconsolideerde
deelnemingen
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in duizenden)
* Voorstel
** Herzien
HAL HOLDING N.V.
Handelsregister Curaçao 46339
5, AVENUE DES CITRONNIERS, MC 98000 MONACO
TEL: (377) 92 16 75 79 FAX (377) 93 25 54 34
7