Criminaliteit onder Midden- en Oost- Europeanen

Criminaliteit onder Midden- en OostEuropeanen
Een inventariserend onderzoek naar de omvang en aard van de
criminaliteit onder migranten uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen
J. de Boom
Y. Seidler
A.M. Weltevrede
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen
Een inventariserend onderzoek naar de omvang en aard van de criminaliteit onder migranten uit de
Midden- en Oost-Europese EU-landen.
J. de Boom, Seidler, Y, Weltevrede, A.M.
Rotterdam: Risbo BV / Erasmus Universiteit Rotterdam
Februari 2014
Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.: 010-4082124
fax: 010-4081141
© Copyright Risbo BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de Directie van het Instituut .
2
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1
Inleiding en opzet
5
1.1
Onderzoeksopzet
6
1.1.1
Doelstelling en onderzoeksvragen
6
1.1.2
Onderzoeksopzet en uitvoering
7
1.2
Leeswijzer
Hoofdstuk 2
Theoretische verkenning
10
11
2.1
Inleiding
11
2.2
Omvang
11
2.3
Aard van de criminaliteit
13
2.3.1
Migratiecriminaliteit
14
2.3.2
Overlevingscriminaliteit
18
2.4
Recente ontwikkelingen
19
Hoofdstuk 3
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in
Nederland
23
3.1
Inleiding
23
3.2
Migratie
24
3.3
Bevolking
27
3.4
Verdachten
30
3.4.1
Omvang en ontwikkeling verdachtenpopulatie onder
ingezetenen
3.4.2
33
Omvang en ontwikkeling verdachtenpopulatie onder nietingezetenen
39
3.5
Profiel van ingezeten en niet-ingezeten verdachten
44
3.6
Geografische achtergrond van de criminaliteit
49
Hoofdstuk 4
Samenvatting en Conclusie
53
4.1
Onderzoeksopzet
53
4.2
Theoretische inbedding
54
4.3
Conclusie
60
Begrippenlijst
65
Literatuur
69
3
Bijlage bij hoofdstuk 3
4
71
Hoofdstuk 1
Inleiding en opzet
Nederland heeft sinds enkele jaren, net als andere West-Europese
landen, te maken met een groeiende instroom van tijdelijke en
permanente arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen.
Deze relatief nieuwe migratiestroom is nauw verbonden met de
uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007. In mei 2004 werden
acht Midden- en Oost-Europese landen (Letland, Litouwen, Estland,
Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië) plus Cyprus en Malta
lid van de EU, in januari 2007 volgden Roemenië en Bulgarije. Met het
EU-lidmaatschap kregen burgers van de nieuwe lidstaten vrij toegang tot
Nederland en andere West-Europese landen.
Regelmatig verschijnen er berichten die erop wijzen dat de groei van het
aantal migranten uit de nieuwe Midden- en Oost-Europese landen
samengaat met een toename van (nieuwe soorten van) criminaliteit. Zo
wordt er bijvoorbeeld gesproken over mobiel banditisme, of mobiele
migratie (migreren met het oogmerk om criminele activiteiten te plegen).
Vaak zou het daarbij gaan om vermogensdelicten. In eerder onderzoek
van Risbo (De Boom et al., 2008) zijn kwantitatieve politiegegevens tot
2006 geanalyseerd. Hieruit blijkt onder andere dat de omvang van de
criminaliteit onder de in de GBA geregistreerde Midden- en OostEuropeanen iets hoger is dan bij de autochtone Nederlanders, maar
aanzienlijk lager dan bij de niet-westerse minderheden. Uit dit onderzoek
blijkt tevens dat veruit het grootste deel van de verdachten uit de
Midden- en Oost-Europese EU-landen niet geregistreerd staan in de
GBA.
In voorliggend onderzoek wordt dieper ingegaan op de omvang en aard
van criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Er wordt tevens
stilgestaan bij de demografische kenmerken van de (Midden- en OostEuropese) verdachtenpopulatie. Daarnaast wordt in dit onderzoek
onderscheid gemaakt tussen verdachten die ingeschreven staan in het
bevolkingsregister in Nederland en verdachten die dit niet zijn. We
spreken in dit geval over ingezetenen en niet-ingezetenen.
5
Inleiding en opzet
1.1
1.1.1
Onderzoeksopzet
Doelstelling en onderzoeksvragen
Doelstelling van dit onderzoek is meer inzicht verkrijgen in de omvang en
aard van criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. We kijken
hiervoor onder andere naar de mate waarin Midden- en OostEuropeanen verdacht worden van delicten en de ontwikkeling die zich
hierin heeft voorgedaan in de periode 1996-20121, demografische
kenmerken van verdachten uit Midden- en Oost-Europa, typen delicten
waar zij van verdacht worden, de pleegplaats en of er verschillen
bestaan tussen verdachten die wel in het bevolkingsregister zijn
ingeschreven (de ingezetenen) en die niet in het bevolkingsregister zijn
ingeschreven (de niet-ingezetenen).
De onderzoeksvragen luiden als volgt:
1.
In welke mate zijn ingezeten Midden- en Oost-Europeanen
betrokken bij criminaliteit?
2.
In hoeverre zijn hier verschuivingen in opgetreden in de periode
1996-2012?
3.
Hoe verhoudt het aantal ingezeten verdachten zich ten opzichte van
het aantal niet-ingezeten verdachten van Midden- en OostEuropese herkomst?
4.
In hoeverre zijn hier verschuivingen in opgetreden in de periode
1996-2012?
5.
Wat zijn de achtergronden in termen van leeftijd, geslacht en
nationaliteit van deze verdachten en doen zich hierin verschillen
voor tussen ingezeten en niet-ingezetenen?
6.
Om welke delicten gaat het, en doen zich hierin verschillen voor
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen?
7.
Is er sprake van regionale concentraties (politieregio) en doen zich
hierin verschillen voor tussen ingezetenen en niet-ingezetenen?
8.
Is er een (valide) analyse te maken van de afstand tussen
woonplaats en pleegplaats en zo ja doen zich hierin verschillen voor
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen?
1
6
In eerste instantie betrof de periode van onderzoek 2000-2011. Vanwege de
beschikbaarheid van gegevens is de periode uitgebreid met data vanaf 1996.
Gedurende de afronding van het onderzoek kwam ook data over verdachten
beschikbaar over 2012. Om de zo up to date mogelijke data te kunnen presenteren is
in overleg met de opdrachtgever besloten ook deze data te analyseren en hierover te
rapporteren.
Inleiding en opzet
9.
Welke relevante verklaringen zijn er mogelijk voor het wellicht
omvangrijke aantal aangehouden niet-ingezeten verdachten van
Midden- en Oost-Europese herkomst?
1.1.2
Onderzoeksopzet en uitvoering
De onderzoeksvragen worden beantwoord op basis van onderzoek dat is
onderverdeeld in twee delen. Het eerste onderzoeksdeel betreft een
literatuurstudie, het tweede onderdeel een kwantitatieve verkenning van
de omvang en aard van criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen.
1) Literatuurstudie
Om inzicht te krijgen in criminaliteitspatronen van Midden- en OostEuropeanen in Nederland of andere Westerse landen is een korte
literatuurstudie verricht. Hiervoor zijn publicaties van instanties zoals het
KLPD, SCP, CBS, onderzoeksbureaus, wetenschappers en ministeries
bekeken. Ook is er gekeken naar de internationale literatuur op dit vlak.
Tevens zijn publicaties van relevante organisaties en instanties en
berichten in de media bestudeerd.
2) Inventarisatie omvang en aard van de criminaliteit onder Midden- en
Oost-Europeanen
Het tweede onderdeel betreft een kwantitatieve verkenning van de
omvang en aard van criminaliteit door Midden- en Oost-Europeanen
waarbij we de gepleegde delicten door officieel in Nederland gevestigde
(de ingezetenen) en niet ingeschreven (de niet-ingezetenen) verdachten
hebben bestudeerd. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de
verdachtenregistraties uit het zogenaamde Herkenningsdienst Systeem
(HKS) van de politie. Dit is een administratiesysteem waarmee de politie
gegevens registreert over verdachten tegen wie een proces-verbaal is
opgemaakt vanwege een misdrijf. Sinds enkele jaren wordt het HKSverdachtenregister in een samenwerking tussen het KLPD en het CBS
jaarlijks gekoppeld aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). In
de GBA zijn achtergrondgegevens over de geregistreerde bevolking
opgenomen. Door deze koppeling is in het HKS een redelijk betrouwbaar
onderscheid te maken tussen ingezeten (in de GBA geregistreerde) en
niet-ingezeten (niet in de GBA geregistreerde) verdachten. In het
onderzoek naar de maatschappelijke positie van Midden- en OostEuropeanen (De Boom et al. 2008) is hier al de nodige informatie over
verzameld en gepubliceerd. Binnen dit onderzoek zijn de beschikbare
7
Inleiding en opzet
gegevens geactualiseerd tot en met de periode 2012 en nader
geanalyseerd.
Herkenningsdienstsysteem (HKS)
Om te kunnen achterhalen of en in welke mate Oost-Europeanen
betrokken zijn bij criminele activiteiten maken we gebruik van
verdachtenregistraties uit het zogenaamde Herkenningsdienst systeem
(HKS). Dit is een administratiesysteem waarmee de politie gegevens
registreert van verdachten tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt
wegens een misdrijf. Het systeem werd door alle 25 politieregio’s in
Nederland, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de
Koninklijke Marechaussee gebruikt.2 Het HKS bestaat feitelijk uit 25
regionale deelbestanden. De Dienst Nationale Recherche Informatie
(DNRI) van het Korps Landelijke Politiediensten beschikt echter over een
zogenaamd metabestand van het HKS waarin alle personen van 12 jaar
en ouder zijn opgenomen die in de periode 01-01-1996 t/m 31-12-2012
ooit werden verdacht van een misdrijf.3 In totaal staan ruim 1,3 miljoen
(unieke) personen als verdachte geregistreerd in dit metabestand HKS.
Op basis van de in HKS geregistreerde informatie is nagegaan van
welke misdrijven de verdachten verdacht zijn en is het mogelijk om
delictprofielen tussen herkomstgroepen, ingezeten en niet-ingezeten
verdachten te vergelijken. Omdat de informatie voor een lange reeks van
jaren beschikbaar is (1996-2012), hebben we lange termijn
ontwikkelingen door middel van een trendanalyse in kaart gebracht.
Opgemerkt wordt dat in dit bestand alleen misdrijven en verdachten van
misdrijven staan geregistreerd. Overtredingen en verdachten van
overtredingen worden hierin dus niet geregistreerd. 4 In het HKS wordt
derhalve vastgelegd van welk delict iemand wordt verdacht en
bijvoorbeeld of iemand al eerder met de politie in aanraking gekomen is.
Verdachten die worden vrijgesproken of bij wie de aanklacht wegens
onrechtmatig verkregen bewijs wordt geseponeerd, worden in principe
uit het HKS-bestand verwijderd. Het HKS levert geen complete
beschrijving van de criminaliteit in Nederland en is mogelijk enigszins
2
Per 01-01-2013 is het Korps Landelijke Politiediensten overgegaan in de Nationale
Politie. De 25 politieregio’s zijn met de overgang naar de Nationale Politie samengevoegd
tot één Korps dat onderverdeeld is in elf eenheden (tien regionale eenheden en 1 landelijke
eenheid. De data binnen dit onderzoek (over 2012) is nog gebaseerd op de oude
organisatievorm.
3
18 Sinds oktober 2004 worden ook verdachten die jonger zijn dan 12 jaar in het HKS
geregistreerd.
4
Een misdrijf is daarbij gedefinieerd als een strafbaar feit van de ernstige soort dat
als zodanig is omschreven en strafbaar gesteld in de wet (bron: Landelijke
Criminaliteitskaart 2005).
8
Inleiding en opzet
selectief. SCP zegt daarover in het jaarrapport integratie 2007 het
volgende:
“Volgens de slachtofferenquête van het CBS zijn in 2003 4,8 miljoen
delicten ondervonden door burgers van 15 jaar en ouder. Slechts 1,7
miljoen delicten zijn bij de politie gemeld. Dit leidde tot een aantal van
bijna 215.000 in het HKS geregistreerde verdachten met in totaal bijna
400.000 delicten. Gemiddeld wordt naar schatting dus minder dan een
kwart van de geregistreerde delicten opgehelderd. Delicten die
onbekend blijven bij de politie of delicten waarvan geen proces-verbaal is
opgemaakt, worden niet in het HKS geregistreerd. Ook delicten waarbij
geen verdachte met naam en toenaam ten tonele is verschenen blijven
in het onderhavige onderzoek buiten beschouwing. Niet bekend is of het
dark number verschilt voor uiteenlopende herkomstgroepen. Selectiviteit
in het optreden van de politie – waarbij wordt verondersteld dat de politie
extra alert is op het doen en laten van niet-westerse allochtonen – zou
kunnen duiden op een oververtegenwoordiging van deze
bevolkingsgroep in het HKS. In de jaren zeventig zijn drie studies
uitgevoerd die zouden kunnen duiden op een mogelijke selectiviteit in de
opsporing door de politie op basis van sociaaleconomische status en/of
etniciteit (Rovers 1999). In de overzichtsstudie van Rovers worden
echter ook vier studies onder de loep genomen die na de jaren zeventig,
toen de multiculturele Nederlandse samenleving haar huidige contouren
begon aan te nemen, zijn uitgevoerd. In drie van deze studies werd geen
directe selectiviteit bij beslissingen van de politie waargenomen. In een
vierde onderzoek, verricht in 1997, werden bevindingen uit
zelfrapportage vergeleken met geregistreerde delicten. Hier werden wel
sporen van klassenjustitie langs etnische lijn aangetroffen. Bij deze
conclusie kan men echter de nodige vraagtekens plaatsen aangezien is
aangetoond dat Marokkaanse en Turkse jongens vaker liegen over hun
contacten met de politie dan hun Nederlandse tegenhangers (Junger
1990: in Bovenkerk 2003). Ook kan het zo zijn dat bij bepaalde
delicttypen waaraan voornamelijk autochtonen zich schuldig maken de
identiteit van de verdachte relatief vaak onbekend blijft. Zo is het niet
onwaarschijnlijk dat het topje van de ijsberg van het aantal
vermogensdelicten onder het hoogopgeleide – veelal autochtone – deel
van de bevolking, de zogenoemde witteboordencriminaliteit, dat in het
HKS wordt geregistreerd, in verhouding tot de overige
vermogensdelicten erg klein is. Al met al mogen we concluderen dat er
wellicht enige selectiviteit bestaat in het optreden van de politie,
9
Inleiding en opzet
waardoor niet-westerse allochtonen enigszins oververtegenwoordigd zijn
in het HKS. Overtuigend bewijs hiervoor ontbreekt echter.” (Dagevos en
Gijsberts 2007:230).
Alles overziend is het HKS een relatief betrouwbare registratie om de
criminaliteit onder bevolkingsgroepen in beeld te brengen. Op basis van
de analyse van dit HKS verdachtenregister zijn onderzoeksvragen 1 t/m
8 beantwoord. Op basis van deze analyse in combinatie met de
uitkomsten van de literatuurstudie hebben we indicatief inzicht gekregen
in mogelijke verklaringen voor de betrokkenheid van Midden- en OostEuropeanen bij criminaliteit (onderzoeksvraag 9).
1.2
Leeswijzer
In het hierna volgende hoofdstuk wordt beschreven wat er op basis van
bestaande literatuur bekend is over de omvang en aard van criminaliteit
onder Midden- en Oost-Europeanen. In hoofdstuk 3 worden hier
kwantitatieve gegevens over gepresenteerd. Het rapport wordt
afgesloten met een samenvatting en een conclusie. De centrale
begrippen worden in de bijlagen uitgelegd.
10
Hoofdstuk 2
2.1
Theoretische verkenning
Inleiding
Afgelopen jaren hebben verscheidene onderzoeken plaatsgevonden
naar de positie van Midden- en Oost-Europeanen in Nederland (bv.
Engbersen, et al. 2011, Weltevrede, et al. 2009, De Boom, et al. 2008).
Veelal ligt de focus in deze onderzoeken op de arbeidsmarktpositie en
leefomstandigheden van Midden- en Oost-Europeanen in Nederland. In
dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van wat er bekend is over
criminaliteit van Midden- en Oost-Europeanen die in Nederland
verblijven. Om tot een goed beeld te komen, is er gekeken naar
verschillende bronnen zoals publicaties van het KLPD, SCP, CBS en
diverse wetenschappelijke publicaties. Daarnaast is er gezocht naar
eventuele publicaties van relevante organisaties, instanties en berichten
in de media. Er wordt ingegaan op de omvang van de groep Midden- en
Oost-Europeanen, de aard en motieven voor criminaliteit en de mogelijke
verschillen tussen misdrijven door ingezetenen en niet-ingezetenen.
2.2
Omvang
Uit het Landelijk Verdachtenbeeld 2009 komt naar voren dat het absolute
aantal verdachten onder traditionele herkomstgroepen afneemt maar
onder Midden- en Oost-Europeanen juist toeneemt. Dit kan grotendeels
verklaard worden door de grote toename van Midden- en Oost-Europese
migranten in Nederland (Van Nobelen 2010). Door de toetreding van een
groot aantal Midden- en Oost-Europese landen tot de EU in 2004 en
2007 is de situatie de laatste jaren sterk veranderd. Door het EUlidmaatschap hebben burgers van de nieuwe lidstaten vrij toegang tot
Nederland en andere West-Europese landen. Nederland hanteerde van
2004 tot 2007 een overgangsregeling voor arbeidsmigranten uit de
nieuwe EU-landen die in 2004 toetraden. Inmiddels is deze
overgangsperiode voor de nieuwe EU-landen van 2004 afgesloten.
Werknemers uit deze landen kunnen nu zonder belemmeringen in
Nederland werken. Dit geldt echter niet voor werknemers uit de EUlanden die in 2007 toetraden (Bulgarije en Roemenië). Burgers van deze
landen hebben formeel wel toegang tot Nederlands grondgebied, maar
11
Theoretische verkenning
pas sinds 01-01-2014 hebben zij vrij toegang tot de arbeidsmarkt.
Werkgevers dienden tot 31-12-2013 een tewerkstellingsvergunning aan
te vragen voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Deze
ontwikkelingen hebben geleid tot sterke veranderingen in de
migratiepatronen van Midden- en Oost-Europeanen (naar Nederland).
We weten op basis van eerder onderzoek (zie bijvoorbeeld Engbersen,
2011, Weltevrede et al. 2009) dat er in de afgelopen jaren omvangrijke
groepen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland
zijn gekomen om hier voor een korte periode arbeid te verrichten. Deze
arbeidsmigranten verblijven vaak voor kortere tijd in Nederland, zijn in
het algemeen niet ingeschreven in de officiële gemeentelijke registraties 5
en blijven daarom in de officiële migratie- en bevolkingsstatistieken van
het CBS grotendeels buiten beeld. We spreken in dit geval over (in
Nederland verblijvende) niet-ingezetenen. Omdat een groot aantal
Midden- en Oost-Europeanen niet ingeschreven staat in de
gemeentelijke registraties, is het niet eenvoudig om gegronde uitspraken
te doen over het aantal Midden- en Oost-Europese migranten dat in
Nederland verblijft. Dit maakt het berekenen van de criminaliteitsgraad
onder niet-ingezeten Midden- en Oost-Europeanen problematisch.
Over de omvang van de groep niet-ingezeten Midden- en OostEuropeanen in Nederland kan alleen op basis van schattingen
uitspraken worden gedaan. De meest recente schattingen van het aantal
MOE-landers inclusief de niet-ingezetenen in Nederland gaan over het
jaar 2010 (Van der Heijden, 2013). Van der Heijden heeft op basis van
de capture-recapture methode geschat dat in 2010 in totaal circa
340.000 MOE-landers in Nederland verblijven. Bij deze methode worden
verschillende registratiebestanden aan elkaar gekoppeld (bv. GBA, WNB
en HKS). Er wordt aangenomen dat het percentage HKSgeregistreerden onder de GBA-geregistreerden identiek is aan het
percentage HKS-geregistreerden onder de niet-GBA-geregistreerden.
Met andere woorden: er wordt vanuit gegaan dat de criminaliteitsgraad
onder ingezetenen en niet-ingezetenen gelijk is. De criminaliteitsgraad
onder ingezetenen kan berekend worden door te kijken hoe groot het
aandeel ingezeten HKS-geregistreerden is ten opzichte van het aantal in
de GBA ingeschreven Midden- en Oost-Europeanen. Door aan te nemen
dat het percentage criminelen onder niet-ingezetenen gelijk is aan het
aandeel criminelen onder ingezeten Midden- en Oost-Europeanen kan
5
12
Voor een verblijf korter dan drie maanden hoeft een immigrant zich niet in de GBA te
laten registreren. EU-migranten die langer dan drie maanden in Nederland verblijven,
dienen zich wel in te schrijven. Wanneer men dit niet doet lijkt dit niet direct
consequenties te hebben. Of men zich in de praktijk na drie maanden wel inschrijft in
de GBA is dan ook onduidelijk.
Theoretische verkenning
vanuit het aantal niet-ingezeten HKS-geregistreerden en schatting
gemaakt worden van het totaal aantal niet-ingezeten Midden- en OostEuropeanen in Nederland. In het onderzoek van Van der Heijden wordt
geconcludeerd dat circa de helft van de Midden- en Oost-Europeanen in
2010 niet in de GBA geregistreerd staat. Het aantal ingezetenen in 2010
bedroeg naar schatting circa 159.000 personen aldus Van der Heijden
(2013). Sinds enige tijd bestaat er echter het vermoeden dat bepaalde
groepen migranten (tijdelijk) naar Nederland migreren met het oogmerk
om criminele activiteiten te plegen, zoals bijvoorbeeld drugshandel,
autosmokkel en diefstal. De criminaliteitsgraad onder de niet-ingezeten
Midden- en Oost-Europeanen wijkt daardoor mogelijk af van de
criminaliteitsgraad onder de ingezeten Midden- en Oost-Europeanen. In
het onderstaande wordt eerst beschreven wat over deze
‘migratiecriminaliteit’ bekend is.
2.3
Aard van de criminaliteit
Relatief veel studies over criminaliteit onder Midden- en OostEuropeanen dateren van voor de uitbreiding van de Europese Unie in
2004 en 2007 en richten zich vooral op illegale migratie en illegaal
verblijf in Nederland. Snel, et al.(2000) en Van San, Snel en Boers
(2002) geven begin deze eeuw aan dat jongeren uit voormalige
Oostbloklanden in Nederland relatief vaak verdacht worden van het
plegen van een delict. Ook later onderzoek laat zien dat migranten uit
bepaalde Midden- en Oost-Europese landen relatief vaak betrokken
lijken te zijn bij bepaalde typen criminaliteit, in het bijzonder
vermogensdelicten. Echter, door de toetreding van een aantal Middenen Oost-Europese landen tot de EU in 2004 en 2007 zijn deze
onderzoeken inmiddels gedateerd en niet meer bruikbaar als
verklaringsmodel van de huidige situatie. In juni 2013 is in opdracht van
Politie & Wetenschap een nieuw rapport verschenen over mobiel
banditisme onder Oost- en Centraal Europese rondtrekkende criminele
groepen in Nederland (Siegel 2013a). Deze theoretische verkenning is
dan ook grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek.
Ook in dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen criminaliteit
onder ingezetenen en niet-ingezetenen. Wanneer een proces-verbaal
wordt opgemaakt tegen een verdachte, wordt tegelijkertijd bekeken of
deze persoon geregistreerd staat als inwoner van Nederland, met
13
Theoretische verkenning
andere woorden, er wordt gekeken of hij/zij in de GBA geregistreerd
staat.
Behalve een groep verdachten die als niet-ingezetenen geregistreerd
staan, is er ook een groep verdachten die wel als ingezetenen in
Nederland verblijven. Het vermoeden bestaat dat Midden- en OostEuropese ingezeten verdachten onder andere met de politie in aanraking
komen vanwege overlevingscriminaliteit, alcohol gerelateerde misdrijven
en verkeersdelicten.
Het mogelijk bestaan van verschillende typen criminaliteit onder Middenen Oost-Europeanen zal wellicht ook terug te zien zijn in het soort
delicten dat gepleegd wordt door ingezetenen en niet-ingezetenen. Dit
wordt nader onderzocht in hoofdstuk 3.
2.3.1
Migratiecriminaliteit
De afgelopen jaren zijn Midden- en Oost-Europeanen veelvuldig in het
nieuws gekomen vanwege criminele activiteiten. Zo zijn er regelmatig
berichten in de media over Roemenen die opgepakt zijn voor skimmen of
zakkenrollen, zijn er in mei 2013 Kamervragen gesteld over fraude met
toeslagen door Bulgaren, Litouwers die auto-inbraken plegen en Polen
die onder armoedige omstandigheden werkzaam zijn in de agriculturele
sector.
In het eindrapport van de commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie
wordt geconstateerd dat criminaliteit door Midden- en Oost-Europeanen
in Nederland niet zo zeer is toe te schrijven aan arbeidsmigranten maar
aan personen die met een crimineel motief naar Nederland komen
(Koopmans, 2011). Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europese nietingezetenen wordt dan ook vaak in verband gebracht met mobiel
banditisme. Hier worden rondtrekkende dadergroepen, die met een ‘hit
and run’ tactiek één of meerdere vermogensmisdrijven plegen, mee
bedoeld. (Boersma, 2006; Van der Laan & Weenink, 2005). Sinds de
uitbreiding van de Europese Unie kunnen veel Midden- en OostEuropeanen eenvoudig naar West-Europa reizen. Desondanks is
migratiecriminaliteit geen nieuw verschijnsel dat is ontstaan door de
uitbreiding van de Europese Unie (Van der Heijden 2012). In de jaren ’90
werd er al onderzoek gedaan naar mobiele bendes en ook in ook in het
illegalenonderzoek werd er melding van gemaakt.
Uit recent onderzoek van Siegel (2013a) blijkt dat de organisatiestructuur
van de mobiele bendes de afgelopen decennia langzaam veranderd is.
Waar aan het eind van de 20
ste
eeuw de macht verdeeld was over een
aantal grote criminele bendes, zijn deze aan het begin van de 21
14
ste
eeuw
Theoretische verkenning
uiteen gevallen en versplinterd in een groot aantal kleinere organisaties
die op verschillende manier opereren (2013a & b). In Nederland zouden
er vooral Poolse, Bulgaarse, Roemeense en Litouwse bendes actief zijn.
Deze bevolkingsgroepen zijn dan ook oververtegenwoordigd in de
Nederlandse politiecijfers (Siegel 2013a).
Heterogeniteit dadergroepen
Eerder werd gedacht dat mobiel banditisme vooral gepleegd werd door
veelal jonge mannen van tussen de 20 en 30 jaar die op bestelling van
opdrachtgevers specifieke goederen stelen. De buit zou daarna naar het
land van herkomst vervoerd worden en daar verkocht worden op zowel
de zwarte markt als in het legale circuit. Uit recent onderzoek blijkt echter
dat er grote verschillen bestaan onder mobiele bendes.
Van Daele en Vander Beken (2010) hebben in opdracht van de
Belgische Federale Politie onderzoek gedaan naar de situatie rondom
mobiele daders en rondtrekkende dadergroepen in België die zich
schuldig gemaakt hebben aan heling. Van Daele en Vander Beken
concluderen dat het niet mogelijk is om Midden- en Oost-Europese
bendes als één entiteit aan te pakken omdat er sprake is van een grote
mate van heterogeniteit onder Midden- en Oost-Europese bendes (Van
Daele en Vander Beken, 2010).
Uit het door Europol opgestelde Organised Crime Threat Assesment
2011 blijkt dat landen als Polen en Bulgarije steeds meer betrokken zijn
bij de productie en verspreiding van amfetamine in o.a. West-Europa.
Bulgaarse, Roemeense en Litouwse criminele groepen zouden zich
bezig houden met de productie en verspreiding van vals geld. Deze
praktijken zouden deels in gang gezet zijn door de toetreding van deze
landen tot de Eurozone en de daarmee gepaard gaande overgang naar
het gebruik van de Euro. In hetzelfde rapport wordt melding gemaakt van
de rol die Litouwse bendes spelen binnen de georganiseerde misdaad in
Europa. Tevens worden er in het rapport een aantal criminele
knooppunten (hubs) geïdentificeerd, de eerste heeft het zwaartepunt in
Litouwen, Estland, en Letland, de tweede heeft als zwaartepunt
Bulgarije, Roemenië en Griekenland (OCTA, 2011).
Volgens Van Daele en Vander Beken verschilt de manier waarop er in
Nederland en België over rondtrekkende dadergroepen gedacht wordt.
Door de Nederlandse politiediensten werd lange tijd gedacht dat de
mobiele daders slechts korte tijd in West-Europa verblijven. De
politiediensten in België beschouwen de daders daarentegen als
rondtrekkende daders die langere tijd binnen West-Europa kunnen
15
Theoretische verkenning
verblijven en zich blijven verplaatsen. Van Daele en Vander Beken
concluderen dat een deel van de rondtrekkende daders voor een korte
periode naar West-Europa komt om misdrijven te plegen. Deze daders
hebben geen binding met West-Europa en hun sociale netwerk bevindt
zich voor het overgrote deel in het herkomstland.
Siegel (2013a) onderscheidt in haar onderzoek drie typen
georganiseerde misdaad met betrekking tot Oost- en Centraal Europese
criminelen. De eerste groep professionele criminelen zijn leden van
georganiseerde criminele netwerken die hun basis hebben in het
thuisland en vanuit daar de criminele activiteiten plannen en organiseren.
De tweede groep criminelen zijn specialisten die zich toeleggen op een
bepaald type misdrijf (bijvoorbeeld diefstal, inbraak en winkeldiefstal) en
steeds korte tijd op plekken in West-Europa verblijven. De leiders van
deze groepen wonen veelal in West-Europa, waaronder Nederland. Het
derde type criminelen behoort veelal tot de Bulgaarse en Roemeense
criminele netwerken. Criminelen ronselen in het thuisland arme mensen
(vaak Roma) met de belofte dat ze snel geld kunnen verdienen, waarna
ze gedwongen worden misdrijven te begaan in het buitenland.
Migratiecriminaliteit zou vooral gericht zijn op goederen die makkelijk te
stelen en verhandelbaar zijn (Siegel 2011). De gestolen goederen
worden zowel binnen West-Europa, waaronder in Nederland zelf, als in
het land van herkomst verhandeld. Zo zouden kleine goederen vaak
verhandeld worden op de zwarte markt en worden grotere goederen
zoals auto’s vervoerd richting Midden- en Oost-Europa om daar verkocht
te worden (Siegel 2013b).
Aanpak van migratiecriminaliteit
De landen binnen de EU zijn volgens Siegel niet voorbereid geweest op
de komst van Midden- en Oost-Europese criminelen naar West-Europa.
Zo heeft er geen onderzoek plaatsgevonden naar de misdaadsituatie in
de Midden- en Oost-Europese landen die al voor toetreding tot de EU
bekend stonden als landen waar veel corruptie, geweld en
georganiseerde misdaad plaatsvond. Daarnaast zijn er ondanks
duidelijke signalen geen preventieve (internationale) maatregelen
genomen en afspraken gemaakt. Als gevolg hiervan heeft er criminele
import in West-Europa plaatsgevonden en zijn er nieuwe vormen van
georganiseerde misdaad, waaronder mobiel banditisme, ontstaan. Een
ander aspect dat speelt is dat er weinig aandacht is voor de problematiek
van migratiecriminaliteit in de landen van herkomst. In veel Midden- en
16
Theoretische verkenning
Oost-Europese landen heeft de aanpak van criminaliteit die in WestEuropa plaatsvindt geen prioriteit (Siegel 2013a).
Siegel (2011) stelt dat een effectieve aanpak afhankelijk is van de mate
van mobiliteit van de dadergroepen. Bij mobiele bendes zonder lokale
inbedding is het noodzakelijk dat er een effectieve internationale
uitwisseling van politiegegevens plaatsvindt. Daarnaast dient er
geïnvesteerd te worden in het opbouwen van de vertrouwensrelatie
tussen de Europese politiekorpsen. Bij lokaal ingebedde bendes is het
belangrijk om de sociale (wettige) omgeving te mobiliseren en te
controleren, zodat ze selectiever worden in het verrichten van diensten
of het aannemen van klanten aldus Siegel (2011).
Van Daele en Vander Beken concluderen dat er in België meer
beleidsmatige aandacht aan het fenomeen besteed wordt dan in
Nederland. Zo zou men in België een gecentraliseerde aanpak ter
bestrijding van criminele groepen kennen. Door deze gecentraliseerde
aanpak wordt de politiepraktijk overstegen en wordt er op een
overstijgend niveau gekeken naar rondtrekkende dadergroepen. Van
Daele en Vander Beken stellen dat het in kaart brengen van de
misdrijven en de plegers niet helpt bij het begrijpen van mobiele
criminaliteit. Hiertoe is het nodig dat ook de achterliggende sociale
netwerken en organisatie, oftewel de inbedding van de criminele
activiteiten onderzocht worden.
Uit een brief die door de Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten
naar de Tweede Kamer is gestuurd, komt naar voren dat mobiele bendes
zich niet alleen kenmerken door diversiteit, ook de achterliggende
dynamiek is opvallend. De bendes verplaatsen zich naar gebieden waar
ze (denken) de grootste criminele kansen voor succes te hebben, of
waar men denkt minder risico te lopen in termen van pakkans en
bestraffing. Uit afgeluisterde gesprekken zou bovendien blijken dat de
mobiele criminelen een rooskleurig beeld hebben van de strafmaat in
Nederland en dat dit onderling gecommuniceerd wordt. Tevens blijkt dat
de Nederlandse strafdreiging (onterecht) als laag ingeschat wordt (Brief
Opstelten, 2012). Dit beeld wordt echter ontkracht in recent onderzoek
van Siegel (2013a). Binnen dit onderzoek is er gesproken met criminelen
van Midden- en Oost-Europese afkomst die aangeven dat de
zogenaamd lage strafmaat niet bepalend is om naar Nederland te
trekken. Tegelijkertijd wordt er echter aangegeven dat het rechtssysteem
in andere landen, zoals in Frankrijk en Duitsland, strenger is (Siegel
2013b). Het grootste probleem zou zijn dat de rechtshandhaving in
Nederland onvoldoende berekend is op de bestrijding van
17
Theoretische verkenning
grensoverschrijdende criminaliteit. Van der Heijden (2012) stelt dat de
effectieve aanpak van zware/georganiseerde criminaliteit in Nederland
zelf al lastig is en dat dit nog verder bemoeilijkt wordt wanneer er andere
landen bij betrokken zijn.
Nederland heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor
migratiecriminaliteit. Dit lijkt langzaam maar zeker effect te hebben, zo is
het aantal gevallen van skimming afgenomen. Desondanks wordt er
gewaarschuwd vanuit buurlanden dat er in de nabije toekomst een
toename van de criminaliteit door Midden- en Oost-Europeanen kan
plaatsvinden door de implementatie van strengere regelgeving in een
aantal West-Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland (Siegel
2013a).
2.3.2
Overlevingscriminaliteit
Naast georganiseerde misdaad zou er ook sprake zijn van zogenaamde
overlevingscriminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Uit eerder
onderzoek bleek dat er een relatie bestaat tussen de verblijfsstatus en
de aard van de delicten. Uit onderzoek onder illegale vreemdelingen
kwam bijvoorbeeld naar voren dat zij vooral betrokken zijn bij twee type
delicten: enerzijds het gebruik van valse documenten en anderzijds
kleine vermogensdelicten. Door Engbersen en Van der Leun werd reeds
in 1995 gesignaleerd dat steeds meer illegalen als gevolg van een
verscherping van het beleid geen toegang meer hebben tot formele
instituties (de officiële arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting). Zij konden
zich daardoor veel moeilijker voorzien in hun levensonderhoud en gingen
om te overleven kleine delicten plegen. Het ging dan met name om
delicten die samenhangen met het verwerven van inkomsten voor eerste
levensbehoeften.
Overlevingscriminaliteit komt vooral voor onder mensen die in goede
tijden ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden. Wanneer
zij met een tegenslag te maken krijgen, kan het gebeuren dat ze geen
(legale) uitweg meer zien en overgaan op criminaliteit om in hun
onderhoud te voorzien.
Het is niet ondenkbaar dat veel Midden- en Oost-Europeanen als gevolg
van de economische crisis zonder werk zijn komen te zitten. Op het
moment dat zij niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, is er
een risico tot overlevingscriminaliteit. Hierbij moet wel opgemerkt worden
dat Midden- en Oost-Europeanen zich, in tegenstelling tot illegalen,
makkelijker kunnen verplaatsen (binnen Europa) en op die manier op
zoek kunnen naar ander werk. Aangezien Bulgaarse en Roemeense
18
Theoretische verkenning
migranten tot 1 januari 2014 beperkt toegang hadden tot de
arbeidsmarkt (tot die tijd had men een tewerkstellingsvergunning nodig)
zou men overlevingscriminaliteit met name onder de niet-ingezeten
verdachten afkomstig uit Roemenië en Bulgarije verwachten (mogelijk
ook voor werklozen uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen).
Siegel (2013a & b) ziet deze overlevingscriminaliteit ook onder de Oosten Centraal Europeanen. Dit type misdaad wordt veelal gepleegd door
migranten die aanvankelijk naar West-Europa komen om een beter leven
op te bouwen. Wanneer zij in de problemen komen, doordat zij
bijvoorbeeld hun baan kwijt raken, kunnen zij overgaan tot criminele
activiteiten. Criminaliteit vormt voor deze daders slechts een manier om
geld te verdienen en in leven te blijven. De sociale contacten van deze
dadergroep liggen voornamelijk in het land waar zij verblijven.
2.4
Recente ontwikkelingen
In 2012 en 2013 wordt duidelijk dat de criminaliteit onder Midden- en
Oost-Europeanen een steeds groter probleem dreigt te worden. Dit blijkt
onder andere uit de politieke aandacht voor problemen met Midden- en
Oost-Europeanen.
Op 29 februari 2012 verscheen er een artikel in het weekblad Elsevier
met de titel ‘Politici verzwegen omvang Midden- en Oost-Europese
misdaad’. In het artikel wordt gesteld dat politici bewust de aard en
omvang van de Midden- en Oost-Europese misdaad verzwegen in
aanloop naar de toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot de
Europese Unie. Justitie en politie zouden nauwelijks zicht hebben op de
omvang van het probleem en door het wegvallen van de grensbewaking
tussen de Schengenlanden kunnen criminelen zich ongestoord
verplaatsen. Tevens wordt in het artikel beweerd dat het door de PVV
opgezette ‘meldpunt en Midden- en Oost-Europeanen’ ervoor gezorgd
heeft dat criminaliteit onder deze bevolkingsgroep op de agenda is
gekomen.
Het artikel leidde tot ophef in de Tweede Kamer waar vragen werden
gesteld aan de verantwoordelijke Minister van Veiligheid en Justitie en
de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Als antwoord op de vraag of
politici bewust de aard en omvang van de criminaliteit verzwegen, wordt
gesteld dat het bestrijden van georganiseerde criminaliteit deel uit maakt
van de toelatingsproces tot de Europese Unie (specifiek hoofdstuk 24
van de toetredingsonderhandelingen: rechtspraak, vrijheid en veiligheid)
19
Theoretische verkenning
en dat er dus niets bewust verzwegen is. Erkend wordt dat criminele
bendes uit Midden- en Oost-Europese lidstaten een reëel probleem
vormen en dat de aanpak hiervan een prioriteit is van de politie die hierin
nauw samenwerkt met andere landen en organisaties als EUROPOL.
In een brief van 26 maart 2012 gaat Minister van Justitie en Veiligheid
Opstelten verder in op de problematiek van rondtrekkende criminele
bendes uit Oost-Europa. De aanpak van mobiele bendes is drieledig.
Ten eerste wordt er samen met het bedrijfsleven voor een vergrote
waakzaamheid en weerbaarheid gezorgd. Een uitvloeisel hiervan is het
Convenant ter bestrijding van rondtrekkende dadergroepen dat in
februari is opgesteld tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
de Detailhandel Nederland. In dit convenant is opgenomen dat er
behoefte is aan een aanpak op nationaal en internationaal niveau
waarbij in het bijzonder aandacht is voor preventieve, bestuurlijke en
repressieve maatregelen om rondtrekkende dadergroepen adequaat te
kunnen bestrijden. De vormen van criminaliteit waar in dit kader over
gesproken is, betreffen winkeldiefstal, voertuigencriminaliteit,
ladingdiefstal, koperdiefstal en inbraken.
Als tweede staat de opsporing en vervolging van criminele bendes in het
teken van een scherpere repressieve aanpak. Een hogere strafdreiging,
door zwaardere straffen en een verhoogde pakkans, moet ervoor zorgen
dat Nederland minder aantrekkelijk is voor mobiel banditisme. Daarnaast
is er een landelijk Skimmingpoint opgezet om mobiele bendes die zich
bezig houden met skimmen op te sporen. Door het KLPD is er een
programmatische aanpak mobiel banditisme opgestart, daartoe is een
database mobiel banditisme ingericht waarin landelijke informatie is
opgeslagen. In 2010 is de Task Force ‘Vreemdelingen in de
Strafrechtsketen’ (VRIS) opgericht. Als laatste wordt er op Europees
niveau (actief) samenwerking gezocht met andere lidstaten en
organisaties. De slagkracht op internationaal niveau wordt vergroot, dit
houdt in: een intensievere gegevensuitwisseling met Europol, het
vormen van een Joint Investigation Team met andere lidstaten van de
EU en participatie in Europese projecten met betrekking tot dit thema.
In mei 2013 verschenen er nieuwsberichten over fraude onder Middenen Oost-Europeanen. Het betrof het systematische fraude met toeslagen
onder Bulgaren die in Nederland ingeschreven staan maar in het
herkomstland wonen. De betrokkenen schrijven zich in bij de GBA
waarna zij een BSN ontvangen (Brief Weekers, 04-05-2013). Vervolgens
openen zij een bankrekening en worden er toeslagen aangevraagd. In
sommige gevallen wordt op basis van de inschrijving van de GBA een
20
Theoretische verkenning
DigiD aangevraagd. In de praktijk leidt dit tot de uitbetaling van toeslagen
een betrokkenen terwijl zij daar geen recht op hebben. In 2012 zijn er in
het kader van de Fiscale Agenda maatregelen genomen die
systematische fraude met toeslagen tegen moeten voorkomen en
tegengaan. Als gevolg van de fraude onder Bulgaren zijn verdere
maatregelen aangekondigd. Zo worden er geen voorschotten meer
verleend aan voor de Belastingdienst onbekende aanvragers, evenals bij
een verhoogd frauderisico. Bij het ontbreken van actuele adresgegevens
vervalt het recht op een voorschot en er wordt niet langer een
toeslagenvoorschot uitgedeeld bij een signaal van de gemeente (Brief
Weekers, 10-05-2013).
21
Hoofdstuk 3
Criminaliteit onder Midden- en OostEuropeanen in Nederland
3.1
Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de migratiepatronen van
Midden- en Oost-Europeanen voor de periode 1996-2012. Vervolgens
presenteren we de gevolgen van deze immigratie voor de omvang van
Midden- en Oost-Europese bevolkingsgroepen en gaan we in op een
aantal demografische kenmerken van de Midden- en Oost-Europese
bevolking per 1 januari 2013. De in dit hoofdstuk gepresenteerde cijfers
hebben zonder uitzondering betrekking op officiële bevolkingsstatistieken
zoals die door het CBS in StatLine worden gepubliceerd.
We merken op dat analyses van migratie en demografie op basis van de
formele overheidsstatistieken beperkingen hebben in die zin dat ze
alleen een weergave zijn van de geregistreerde werkelijkheid.
Het CBS baseert de migratie- en bevolkingsstatistiek op de in de
Gemeentelijk Basisadministratie geregistreerde bevolking. Zoals gezegd,
schrijft een groot deel van de Midden- en Oost-Europeanen zich,
bijvoorbeeld omdat ze hier voor korte tijd (denken te) verblijven, niet in bij
een Nederlandse gemeente en komt daardoor dus ook niet voor in de
bevolkingsstatistiek van het CBS. Naast de migranten die zich hier
officieel vestigen en waar we in paragraaf 3.2 en 3.3 over rapporteren, is
er dus ook een omvangrijke groep recente (arbeids)migranten die hier
buiten beeld blijft. In paragraaf 3.4 (over verdachten) wordt er wel
gerapporteerd over Midden- en Oost-Europese verdachten die niet
ingeschreven staan in de GBA.
In sommige figuren in deze rapportage worden niet alleen de resultaten
voor Midden- en Oost-Europeanen gepresenteerd maar, om de
resultaten in perspectief te plaatsen, ook voor andere westersemigranten, niet-westerse migranten en autochtonen.
23
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
3.2
Migratie
Immigratie vanuit de Midden- en Oost-Europese EU-landen naar
Nederland samenleving 1995-2012
Tussen 1995 en 2012 neemt de immigratie in Nederland toe van circa
96.000 personen in 1995 naar circa 158.000 personen in 2012 (zie figuur
3.1). Deze toename wordt deels veroorzaakt door een sterke toename
van de in Nederland wonende Midden- en Oost-Europeanen. Zo is het
aantal naar Nederland geïmmigreerde Midden- en Oost-Europeanen
tussen 1995 en 2012 vijftien keer zo groot geworden (van 2.217
migranten in 1995 naar 33.230 in 2012) (zie voor absolute aantallen
tabel b3.1 in de bijlage). De omvang van de groep immigranten uit
Midden- en Oost-Europese EU-landen groeit daarmee aanzienlijk sneller
dan de groep niet-westerse allochtonen waartoe de klassieke
minderheden (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) worden
gerekend. Hoewel het aantal immigranten uit de groep niet-westerse
allochtonen in absolute aantallen nog steeds aanzienlijk groter is, wordt
het verschil steeds kleiner.
Figuur 3.1:
Immigratie naar geboorteland (in categorieën) (1995-2012)
Bron: CBS, Statline, bewerking Risbo
Wanneer we de immigratie vanuit de afzonderlijke Midden- en OostEuropese EU-landen naar Nederland bekijken, zien we dat deze voor
alle herkomstlanden sterk is gestegen in de periode 1995-2012 (zie
figuur 3.1a). Daarnaast zien we dat in de jaren van toetreding tot de EU
(2004 en 2007), de immigratie naar Nederland vanuit de nieuwe lidstaten
24
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
sterk stijgt. In 2004 neemt het aantal Polen sterk toe, in 2007 het aantal
Roemenen en Bulgaren. Van de Midden- en Oost-Europese immigranten
komt veruit het grootste deel uit Polen (18.591 personen in 2012),
gevolgd door de Bulgaren (4.921 personen in 2012). In tabel b3.3 in de
bijlage staan de immigratiecijfers van Midden- en Oost-Europese
immigranten uitgesplitst naar geslacht. Hieruit blijkt dat er sinds 2006
jaarlijks iets meer mannen dan vrouwen naar Nederland immigreren.
Voor 2006 immigreerden er juist meer Midden- en Oost-Europese
vrouwen dan mannen naar Nederland.
Figuur 3.1a:
Immigratie onderscheiden naar geboorteland (1995-2012)
Bron: CBS, Statline, bewerking Risbo
Gelijktijdig met de toenemende immigratie neemt ook de emigratie toe,
zij het in mindere mate. In de periode 1995-2012 neemt de totale
emigratie toe van ruim 82.195 personen in 1995 naar 144.491 personen
in 2012 (zie tabel b3.3 in de bijlage). De sterkste stijging zien we onder
Midden- en Oost Europeanen. In 1995 emigreerden 982 Midden- en
Oost-Europeanen vanuit Nederland naar het buitenland, in 2012 is dit
aantal gestegen tot 21.050 (zie figuur 3.2). We zien dat voor alle
onderscheiden Midden- en Oost-Europese EU-landen het aantal
emigranten sterk is gestegen (zie figuur 3.2a). In tabel b3.4 in de bijlage
staat de verdeling van het aantal emigranten uitgesplitst naar geslacht
weergegeven. Uit deze cijfers blijkt dat er sinds 2007 jaarlijks iets meer
Midden- en Oost-Europese mannen dan vrouwen uit Nederland
25
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
emigreren. Voor 2007 emigreerden er juist meer Midden- en OostEuropese vrouwen dan mannen vanuit Nederland naar het buitenland.
Figuur 3.2:
Emigratie naar geboorteland (in categorieën) (1995-2012)
Bron: CBS, Statline, bewerking Risbo
Figuur 3.2a: Emigratie onderscheiden naar geboorteland (1995-2012)
Bron: CBS, Statline, bewerking Risbo
Hoewel zowel de immigratie als emigratie toeneemt onder personen
afkomstig uit Midden- en Oost-Europese EU-landen, is er sprake van
een immigratieoverschot. Het migratiesaldo onder deze groep is in 2011
ruim 18.000 personen (waarvan meer dan 11.000 uit Polen) (zie figuur
3.3). In 2012 neem de immigratie van Midden- en Oost-Europeanen iets
af terwijl de emigratie van deze groep juist (sterk) toeneemt. Het
migratiesaldo valt in 2012 daardoor met 12.180 aanzienlijk lager uit dan
in 2011 (zie figuur 3.3).
26
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Figuur 3.3:
Immigratie, emigratie en migratiesaldo van in 2004 toegetreden MOE-landen en Bulgarije/Roemenië
(1995-2012)
Bron: CBS, Statline, bewerking Risbo
3.3
Bevolking
In figuur 3.4 staat de ontwikkeling van de vijf grootste bevolkingsgroepen
onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland weergegeven voor de
periode 1996-2013.
Figuur 3.4:
Bevolkingsomvang van MOE-landers in Nederland onderscheiden naar etnische herkomst (1996-2013)
Bron: CBS, Statline, bewerking Risbo
27
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Per 1 januari 2013 telt Nederland bijna 16,8 miljoen inwoners. Een vijfde
(circa 3,5 miljoen) van deze 16,8 miljoen Nederlanders heeft tenminste
één ouder die niet in Nederland is geboren en wordt dus tot de
allochtone bevolking gerekend. Ongeveer 45 procent van alle
allochtonen in Nederland is van westerse herkomst, waartoe ook
Midden- en Oost-Europeanen worden gerekend (zie ook tabel b3.5 in de
bijlage). Op 1 januari 2013 wonen er volgens de officiële CBS
statistieken ruim 193.000 allochtonen van Midden- en Oost-Europese
herkomst in Nederland.
De groep in Nederland geregistreerde Polen (circa 111.100) is het
grootst, gevolgd door Bulgaren (circa 20.750 personen), Hongaren (circa
19.500 personen), Roemenen (circa 17.800 personen) en voormaling
Tsjecho-Slowaken (circa 15.000 personen).
In tabel b3.5 in de bijlage staat de procentuele bevolkingsgroei van deze
herkomstgroepen tussen 1996 en 2013 weergegeven. Het aantal
inwoners in Nederland van Midden- en Oost-Europese herkomst in 2013
is in zijn geheel met 285 procent gegroeid ten opzichte van 1996. De
relatief grootste groei vindt plaats onder inwoners afkomstig uit Litouwen
(van 233 personen in 1996 naar 4.660 in 2013) gevolgd door Bulgaren
(van 1.494 personen in 1996 naar 20.754 in 2013). Ook onder de andere
onderscheiden herkomstgroepen zien we een grote groei.
Ondanks de grote toename van het aantal Midden- en Oost-Europeanen
in Nederland, vormt deze groep in 2013 slechts 1,15 procent van de
totale Nederlandse bevolking. In 1996 was dit nog 0,3 procent. We
benadrukken nogmaals dat deze cijfers zijn gebaseerd op de officiële
inschrijvingen in de GBA. De Midden- en Oost-Europeanen die zich niet
in de GBA inschrijven, zijn hierin derhalve niet opgenomen.
Waarschijnlijk zal het daarbij grotendeels om (tijdelijke) arbeidsmigranten
gaan (zie theoretische verkenning).
In tabel 3.1a staat de samenstelling van de Nederlandse bevolking naar
herkomstgroep, generatie, geslacht en leeftijd voor het jaar 2013
weergegeven. In tabel 3.1b staan dezelfde gegevens gepresenteerd
over 1996.
Per 1 januari 2013 behoort ongeveer driekwart van de Midden- en OostEuropeanen in Nederland tot de eerste generatie. Dit is een grote
verschuiving in vergelijking met 1996, toen iets meer dan de helft tot de
eerste generatie behoorde. Deze verschuiving valt te verklaren door de
toename van de immigratie uit Midden- en Oost-Europese EU-landen
(zie figuur 3.1). Deze verschuiving zien we terug onder alle
onderscheiden Midden- en Oost-Europese herkomstgroepen.
28
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Onder de gehele populatie Midden- en Oost-Europeanen valt op dat het
aandeel vrouwen dat in Nederland verblijft relatief groot is. In 2013 is 55
procent van de Midden- en Oost-Europeanen in Nederland vrouw. Dit
aandeel is overigens in 2013 iets afgenomen ten opzichte van 1996. Bij
een aantal groepen ligt de verhouding iets schever. Onder Esten is
bijvoorbeeld de man-vrouwverhouding 36 procent tegenover 64 procent.
Wanneer we kijken naar de verschillen in leeftijdsopbouw tussen 1996
en 2012, zien we dat het aandeel ouderen (45 t/m 64 jaar en 65 jaar en
ouder) is afgenomen in 2013 en dat het aandeel jongvolwassenen en
volwassenen (18 t/m 24 jaar en 25 jaar t/m 44 jaar) is toegenomen.
Iets minder dan de helft (47,1 procent) van de Midden- en OostEuropeanen in Nederland is tussen de 25 en 44 jaar. In 1996 behoorde
ruim een derde (38,1 procent) tot deze leeftijdscategorie. Daarnaast zien
we weinig Midden- en Oost-Europeanen van 65 jaar en ouder (4,3
procent) (met uitzondering van de Hongaarse herkomstgroep, waar 14,0
procent 65 jaar of ouder is).
Tabel 3.1a: Samenstelling van de Nederlandse bevolking naar herkomstgroep, generatie, geslacht en leeftijd (2013)
Totaal (N)
Generatie (%)
Geslacht (%)
1e gen
2e gen
man
vrouw
Leeftijd (%)
0-11 jr
12-17 jr
18-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65 jr e.o.
Midden- en Oost-Europese
EU-landen
193.464
75,8
24,2
45,0
55,0
16,2
5,0
11,2
47,1
16,2
4,3
Polen
2,8
111.121
77,3
22,7
45,8
54,2
16,5
5,2
9,7
48,9
16,9
vm. Tsjecho-Slowakije
15.061
63,2
36,8
42,3
57,7
16,8
5,5
9,2
42,0
16,6
9,9
Hongarije
19.430
59,9
40,1
46,2
53,8
11,0
3,7
8,5
40,6
22,3
14,0
Estland
1.137
73,2
26,8
36,0
64,0
17,7
5,2
20,0
38,9
12,6
5,7
Letland
3.387
86,5
13,5
43,4
56,6
14,6
3,7
24,4
45,8
9,9
1,7
Litouwen
4.660
85,4
14,6
42,0
58,0
17,2
5,2
23,3
45,5
7,7
0,9
Slovenië
107
100,0
48,6
51,4
32,7
11,2
41,1
13,1
1,9
-
Roemenië
17.807
76,1
23,9
40,2
59,8
18,2
4,7
12,9
48,0
13,2
3,0
Bulgarije
20.754
87,4
12,6
47,5
52,5
17,1
5,5
15,8
47,7
12,7
1,1
Overig westers
1.383.522
40,5
59,5
48,2
51,8
9,9
5,0
8,2
27,9
30,1
18,9
Niet-westers
1.966.095
55,3
44,7
50,2
49,8
19,5
9,7
12,3
34,4
19,5
4,6
Autochtoon
13.236.494
-
-
49,6
50,4
13,0
7,0
8,2
24,0
29,2
18,6
49,5
50,5
13,5
7,1
8,7
25,8
28,0
16,8
totaal
16.779.575
Bron: CBS, Statline, bewerking Risbo
29
-
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Tabel 3.1b: Samenstelling van de Nederlandse bevolking naar herkomstgroep, generatie, geslacht en leeftijd (1996)
Totaal (N)
Generatie (%)
Geslacht (%)
1e gen
2e gen
man
vrouw
Leeftijd (%)
0-11 jr
12-17 jr
18-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65 jr e.o.
8,7
38,1
24,4
10,0
Midden- en Oost-Europese
EU-landen
50.305
52,5
47,5
42,7
57,3
13,1
5,9
Polen
25.125
53,0
47,0
39,8
60,2
15,9
6,1
7,5
40,7
19,7
10,1
7.106
53,5
46,5
41,8
58,2
11,1
6,7
12,6
29,3
30,1
10,1
11.454
42,0
58,0
47,3
52,7
6,6
4,0
8,5
35,3
34,2
11,4
Estland
285
43,5
56,5
40,0
60,0
4,6
1,4
4,6
36,8
30,2
22,5
Letland
367
40,9
59,1
45,0
55,0
4,4
0,8
6,3
49,3
21,5
17,7
Litouwen
233
52,4
47,6
41,2
58,8
7,7
2,1
11,2
42,1
21,9
15,0
Slovenië
15
100,0
40,0
60,0
100,0
Roemenië
4.226
70,6
29,4
46,8
53,2
16,8
7,9
9,1
43,1
17,2
5,9
Bulgarije
1.494
72,4
27,6
47,0
53,0
17,7
8,8
10,9
38,8
20,1
3,5
Overig westers
1.277.297
38,8
61,2
48,4
51,6
11,2
6,0
8,3
34,3
28,0
12,2
Niet-westers
1.171.113
65,0
35,0
52,3
47,7
26,4
11,1
13,2
35,7
12,0
1,7
Autochtoon
12.995.174
-
-
49,3
50,7
14,2
6,8
9,1
31,8
23,5
14,5
49,5
50,5
14,9
7,1
9,4
32,3
23,0
13,3
vm. Tsjecho-Slowakije
Hongarije
totaal
15.493.889
Bron: CBS, Statline, bewerking Risbo
3.4
Verdachten
Wat is de omvang van de (in Nederland gepleegde) criminaliteit onder
personen uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen en hoe groot is
de criminaliteit in verhouding tot andere bevolkingsgroepen? Deze
vragen staan centraal in deze paragraaf. Om de criminaliteit in kaart te
brengen maken wij, zoals eerder is toegelicht, gebruik van registraties
van verdachten in HKS. Onderstaande cijfers hebben dus betrekking op
verdachten en niet op veroordeelden. In 2012 komen (in Nederland)
bijna 188.000 personen in aanraking met politie op verdenking van een
misdrijf. Van deze 188.000 geregistreerde verdachten zijn er 10.022
(ruim 5 procent) afkomstig uit Midden- en Oost-Europese EU-landen.
Is deze omvang relatief hoog of laag? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden wordt in het algemeen het aantal verdachten gerelateerd
aan de bevolkingsomvang. Door het aantal verdachten in een bepaald
jaar te delen door de omvang van de bevolking in datzelfde jaar en de
uitkomst met 100 te vermenigvuldigen, berekenen we het
verdachtenpercentage. Door dit verdachtenpercentage, ook wel
aangeduid als de criminaliteitsgraad, voor verschillende subgroepen te
berekenen, kunnen we een vergelijking maken tussen bijvoorbeeld
herkomstgroepen, mannen en vrouwen, et cetera. Voor personen uit de
Midden- en Oost-Europese EU-landen is deze rekensom minder
eenvoudig te maken omdat het niet duidelijk is hoeveel Midden- en OostEuropeanen in Nederland verblijven. Zoals we in paragraaf 3.3 zagen,
30
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
staan er begin 2013 officieel ruim 193.000 personen uit de Midden- en
Oost-Europese EU-landen geregistreerd in het bevolkingsregister. Uit
diverse andere statistieken en onderzoeken (De Boom et al. 2008,
Weltevrede et al. 2009, Van de Heijden et al. 2011) weten we echter dat
de groep in Nederland verblijvende Midden- en Oost-Europeanen
aanzienlijk groter is omdat niet alle Midden- en Oost-Europeanen die in
Nederland verblijven geregistreerd staan in de GBA. Om te voorkomen
dat als gevolg hiervan grote onnauwkeurigheden optreden bij de
berekening van het criminaliteitscijfer, maken we onderscheid tussen
ingezeten en niet-ingezeten verdachten6:

Ingezeten verdachten worden gedefinieerd als personen die
voorkomen in het HKS en waarvan op basis van informatie uit
het HKS en/of van het CBS is vastgesteld dat het een inwoner is
van Nederland.

Niet-ingezeten verdachten worden gedefinieerd als personen die
voorkomen in het HKS en waarvan op basis van informatie uit
het HKS en van het CBS niet is vast te stellen dat het een
inwoner is van Nederland.
De in tabel 3.2 gepresenteerde cijfers laten zien dat dit onderscheid voor
personen uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen zeer relevant is.
In de tabel is het aantal ingezeten en niet-ingezeten verdachten van 12
jaar en ouder naar etnische herkomst in 2012 weergegeven. In de
laatste twee kolommen staat de verdeling van het aandeel verdachte
ingezetenen en niet-ingezetenen uitgedrukt in percentages binnen de
betreffende herkomstgroep.
6
31
Van verdachten is door het CBS nagegaan of zij in het Nederlandse
bevolkingsregister staan ingeschreven. Hiertoe zijn HKS-gegevens van verdachten
door het CBS gekoppeld aan gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA) waarin alle officieel geregistreerde inwoners van Nederland staan. Dit gebeurt
op basis van de GBA- nummer. Indien dit nummer in HKS niet bekend is, worden
naam, adres en woonplaats gebruikt. Verdachten die op deze wijze worden herkend
als inwoner van Nederland, worden beschouwd als ingezetene. Verdachten die niet
worden herkend, wonen niet (officieel) in Nederland en worden als niet-ingezetene
beschouwd. Dit zijn bijvoorbeeld (drugs)toeristen of personen die hier illegaal
verblijven, maar het kunnen ook werknemers zijn die korter dan vier maanden in
Nederland verblijven. Doordat er bijvoorbeeld registratiefouten zijn gemaakt bij het
wegschrijven van een verdachte in HKS of doordat een ingezetene zich niet heeft
laten registreren in de gemeente waar hij of zij woont kunnen verdachten ten
onrechte als niet-ingezetene wordt beschouwd. Onderzoek van KLPD/CBS in 2009
toonde aan dat het merendeel van de ten onrechte als niet-ingezeten aangemerkte
verdachten de Nederlandse nationaliteit heeft en in Nederland is geboren. In 2009
werden 1075 verdachten ten onrechte niet als ingezetene herkend door het CBS. Iets
meer dan een vijfde van de ten onrechte als niet-ingezeten beschouwde verdachten
is niet in Nederland geboren, maar woont hier wel en/of heeft de Nederlandse
nationaliteit (Van Nobelen, 2010).
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Tabel 3.2: Verdachten (ingezetenen en niet-ingezeten, 12 jaar en ouder) naar etnische herkomst7, 2012*
Ingezetenen
Niet-ingezetenen
Totaal
Ingezetenen(%)
Niet-ingezetenen (%)
Midden- en OostEuropese EU-landen
3.101
6.921
10.022
30,9
69,1
Polen
1.761
3.052
4.813
36,6
63,4
vm. Tsjecho-Slowakije
172
180
352
48,9
51,1
Hongarije
197
205
402
49,0
51,0
Estland
17
43
60
28,3
71,7
Letland
55
160
215
25,6
74,4
Litouwen
102
670
772
13,2
86,8
Slovenië
3
14
17
17,6
82,4
Roemenië
285
2.050
2.335
12,2
87,8
Bulgarije
509
547
1.056
48,2
51,8
Overig westers
14.281
5.449
19.730
72,4
27,6
Niet-westers
53.358
4.370
57.728
92,4
7,6
98.528
1.521
100.049
98,5
1,5
169.268
18.261
187.529
90,3
9,7
Autochtoon
Totaal
Bron: HKS, bewerking Risbo
*voorlopige cijfers
Van de in totaal 10.022 in 2012 geregistreerde verdachten afkomstig uit
Midden- en Oost-Europese EU-landen, is 30,9 procent officieel in
Nederland ingeschreven. Bijna 70 procent van de verdachten staat dus
niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse
gemeente.
Nadere uitsplitsing naar herkomstland laat zien dat zich hierin grote
verschillen voordoen. Slechts één achtste van de Litouwse verdachten
behoort tot de officiële Nederlandse bevolking (13,2 procent). Onder
verdachten uit Polen is het aandeel ingezetenen ongeveer een derde
(36,6 procent). Bij Hongaren en voormalig Tsjecho-Slowaken ligt dit
percentage veel hoger (respectievelijk op 49,0 procent en 48,9 procent).
Dit is overigens nog steeds een relatief beperkt aandeel als we het
vergelijken met de overige westerse minderheden waarvan bijna
driekwart van de verdachten in Nederland in het bevolkingsregister staat
geregistreerd.
In het eerste deel van deze paragraaf kijken we naar de criminaliteit
onder ingezetenen. In het tweede deel van de paragraaf belichten we de
criminaliteit onder niet-ingezetenen.
7
32
‘Etnische herkomst’ verwijst voor de ingezetenen naar etnische herkomst volgens de
definitie van CBS. Er zijn in 2012 dus 3.101 verdachten waarvan ten minste 1 ouder
is geboren in een van de Midden- en Oost-Europese EU-landen. Voor de nietingezetenen is het geboorteland van de ouders niet bekend. De niet-ingezetenen zijn
daarom ingedeeld op basis van de registratie van hun geboorteland en nationaliteit in
het HKS.
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
3.4.1
Omvang en ontwikkeling verdachtenpopulatie onder ingezetenen
In tabel 3.3 is het aantal ingezetenen van 12 jaar en ouder
(onderscheiden naar herkomstgroep) weergegeven dat in 2012 verdacht
werd van een misdrijf. Dat wil zeggen personen tegen wie in 2012
minimaal één proces-verbaal is opgemaakt op verdenking van
betrokkenheid bij een misdrijf. In de laatste kolom staat aangegeven hoe
groot het aandeel verdachten ten opzichte van de totale betreffende
herkomstgroepering is (de criminaliteitsgraad).
Tabel 3.3: Verdachte ingezetenen (12 jaar en ouder) naar etnische herkomst, 2012
Verdachten (n)
Bevolking (n)*
Verdachtenpercentage (%)
Midden- en Oost-Europese EUlanden
3.101
156.383
2,0
Polen
1.761
88.763
2,0
vm. Tsjecho-Slowakije
172
12.427
1,4
Hongarije
197
16.717
1,2
Estland
17
916
1,9
Letland
55
2.672
2,1
Litouwen
102
3.618
2,8
Slovenië8
-
-
-
Roemenië
285
14.238
2,0
Bulgarije
509
16.969
3,0
Overig westers
14.281
1.244.179
1,1
Niet-westers
53.358
1.567.376
3,4
Autochtoon
98.528
11.504.769
0,9
Totaal
169.268
14.472.707
Bron: HKS (verdachten);CBS Statline (bevolking), bewerking Risbo
* gemiddelde van de bevolking (12 jaar en ouder) per 1-1-2012 en 1-1-2013
1,2
Van alle ingezeten personen afkomstig uit Midden- en Oost-Europese
EU-landen wordt in 2012, 2,0 procent verdacht van een misdrijf (3.101
personen op een totale populatie ingezetenen van 156.383 personen
van 12 jaar en ouder). Dit percentage ligt 0,8 procentpunt hoger dan
gemiddeld onder alle ingezetenen van Nederland. Het aandeel
verdachten onder Midden- en Oost-Europeanen uit EU landen is lager
dan onder niet-westerse ingezetenen (3,4 procent), maar hoger dan
onder overige westerse migranten (1,1 procent). Wanneer we kijken naar
de verdachtenpercentages onder de verschillende herkomstgroepen,
zien we dat deze relatief hoog zijn onder Litouwers en Bulgaren
(respectievelijk 2,8 procent en 3,0 procent). Ingezetenen uit voormalig
8
33
Het aantal Slovenen in het bevolkingsregister is zeer beperkt (kleiner dan 100). De
cijfers kunnen daardoor sterk fluctueren en zijn daarom in deze tabel niet
opgenomen.
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Tsjecho-Slowakije en Hongarije worden relatief weinig verdacht van
misdrijven (respectievelijk 1,4 procent en 1,2 procent).
Criminaliteit onder ingezeten verdachten naar achtergrondkenmerken
De criminaliteitsgraad onder Midden- en Oost-Europeanen uit EU landen
is met 2,0 procent hoger dan de gemiddelde criminaliteitsgraad van 1,2
procent in de totale bevolking van 12 jaar en ouder. Mogelijk kan deze
relatief hoge criminaliteitsgraad onder Midden- en Oost-Europeanen
verklaard worden door de bevolkingssamenstelling. Uit paragraaf 3.3
blijkt dat de populatie Oost-Europeanen in Nederland gekenmerkt wordt
door een groot aandeel jongvolwassenen. Uit onderzoek is bekend dat
criminaliteit onder jongvolwassenen hoger ligt dan onder ouderen en
onder mannen hoger dan onder vrouwen (Hirschi, 1983). Om te
voorkomen dat er (onterecht) wordt gesproken van een
oververtegenwoordiging onder Oost-Europeanen terwijl er in feite sprake
is van een leeftijdseffect, is in tabel 3.4 de criminaliteitsgraad uitgesplitst
naar generatie, geslacht en leeftijd.
Tabel 3.4: Criminaliteitsgraad naar generatie, geslacht, leeftijd onderscheiden naar herkomstgroep (2012)
MOE-landen
2,0
overig westers
1,1
niet-westers
3,4
autochtoon
0,9
Totaal
1,2
1e generatie
2e generatie
2,1
1,5
1,1
1,2
2,7
4,8
-
2,2
2,7
Man
Vrouw
3,4
0,9
1,9
0,5
5,7
1,1
1,4
0,3
1,9
0,4
3,7
6,3
3,6
1,8
0,4
1,1
2,3
1,2
0,6
0,2
1,5
3,0
1,6
0,7
0,2
Totale populatie
12-17 jaar
2,2
1,8
18-24 jaar
2,7
2,7
25-44 jaar
2,2
1,6
45-64 jaar
1,3
0,8
65 jaar en ouder
0,3
0,2
Bron: HKS (verdachten);CBS Statline (bevolking), bewerking Risbo
Als we allereerst kijken naar leeftijd, zien we dat de criminaliteitsgraad
van 12 t/m 17-jarigen, 25 t/m 44-jarigen en 45 t/m 64-jarigen (iets) hoger
ligt onder Midden- en Oost-Europeanen dan gemiddeld onder de
Nederlandse bevolking in dezelfde leeftijdscategorieën. Alleen in de
leeftijdscategorie 18 t/m 24-jarigen is de criminaliteitsgraad onder
Midden- en Oost-Europeanen lager dan gemiddeld in Nederland (2,7
procent tegenover 3,0 procent gemiddeld).
Wanneer we kijken naar geslacht, zien we dat de criminaliteitsgraad van
Midden- en Oost-Europeanen voor zowel mannen als vrouwen hoger is
dan onder de Nederlandse bevolking gemiddeld. Voor mannen ligt de
34
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
criminaliteitsgraad 1,5 procentpunt hoger (3,4 procent tegenover 1,9
procent). De criminaliteitsgraad onder Midden- en Oost-Europese
vrouwen is 0,5 procentpunt hoger dan gemiddeld (0,9 procent tegenover
0,4 procent).
Een vergelijking van de criminaliteitsgraad van Midden- en OostEuropeanen en de totale Nederlandse bevolking naar geslacht binnen
leeftijdsgroepen leidt tot een soortgelijke conclusie (zie tabel b3.6 in
bijlage). De criminaliteitsgraad onder 12 t/m 17-jarige, 25 t/m 44-jarige en
45 t/m 64-jarige Midden- en Oost-Europeanen is voor zowel mannen als
vrouwen (enigszins) hoger dan gemiddeld in Nederland. Bij 18 t/m 24jarigen zien we een ander beeld. De criminaliteitsgraad onder 18 t/m 24jarige Midden- en Oost-Europese mannen is lager dan gemiddeld onder
18 t/m 24-jarige mannen (4,5 procent tegenover 5,0 procent). De
criminaliteitsgraad onder 18 t/m 24-jarige Midden- en Oost-Europese
vrouwen is juist iets hoger dan gemiddeld (1,3 procent tegenover 1,0
procent). Voor nagenoeg alle onderscheiden categorieën geldt overigens
dat de criminaliteitsgraad onder Nederlanders van niet-westerse
herkomst groter is dan onder Midden- en Oost-Europeanen (zie tabel
b3.6 in bijlage).
Ontwikkelingen in de periode 2000-2012
Figuur 3.5a geeft de ontwikkeling van het aandeel verdachten voor de
periode 1996-2012 weer, uitgesplitst naar herkomstgroep.
35
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Oost-Europese EU-landen
overig w esters
niet-w esters
autochtoon
Totaal
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Figuur 3.5a: Verdachte ingezetenen (12 jaar en ouder) naar etnische herkomst, 1996-2012
Bron: HKS (verdachten);CBS Statline (bevolking), bewerking Risbo
*voorlopige cijfers
36
2009
2010
2011
2012*
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Het aandeel verdachten afkomstig uit Midden- en Oost-Europese EUlanden, schommelt gedurende de gehele periode tussen de 1,2 procent
en 2,1 procent. Van 2000 tot en met 2007 vindt er een geleidelijke
stijging plaats. Na 2007 lijkt het aandeel verdachten te stabiliseren rond
de 2 procent. Van 2000 tot en met 2004 verloopt de ontwikkeling van het
aandeel verdachten van Midden- en Oost-Europese herkomst ongeveer
gelijk aan het totale aandeel verdachten in Nederland. Na de toetreding
van een aantal landen tot de EU in 2004 zien we dat de
criminaliteitsgraad stijgt. Vanaf 2007 zien we echter dat het aandeel
verdachten onder zowel de totale populatie als onder de andere
onderscheiden herkomstgroepen gaat dalen, terwijl het aandeel
verdachten van Midden- en Oost-Europese herkomst stabiel blijft. In
2012 is het verdachtenpercentage voor alle groepen lager dan in 2011.
De cijfers voor 2012 zijn evenwel nog voorlopig. Omdat de registratie in
HKS altijd enigszins achter loopt zullen de definitieve cijfers voor 2012
zeer waarschijnlijk hoger uitvallen dan deze voorlopige cijfers. Of er
daadwerkelijk sprake is van een daling kan pas worden onderzocht als
de definitieve cijfers voor 2012 beschikbaar komen.9
Het aandeel verdachten onder niet-westerse ingezetenen ligt voor de
hele periode aanzienlijk hoger dan voor de andere onderscheiden
herkomstgroepen. Vanaf 2007 zien we dat het verschil tussen nietwesterse ingezetenen en Midden- en Oost-Europese ingezetenen aan
het afnemen is. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het (sterk)
dalende verdachtenpercentage onder niet-westerse ingezetenen van 4,8
procent in 2006, naar 3,4 procent in 2012 (zie ook tabel 3.7 in bijlage).
In figuur 3.5b is de ontwikkeling van het aandeel verdachten in de
periode 1996-2012 uitgesplitst naar de grootste Midden- en OostEuropese herkomstgroepen: Polen, vm. Tsjecho-Slowakije, Hongarije,
Roemenië en Bulgarije.
9
De definitieve cijfers komen in mei 2014 beschikbaar.
37
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Oost-Europese EUlanden
Polen
5,0
vm. TsjechoSlowakije
Hongarije
4,0
Roemenië
Bulgarije
3,0
2,0
1,0
0,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Figuur 3.5b: Verdachte ingezetenen (12 jaar en ouder) naar etnische herkomst, 1996-2012
Bron: HKS (verdachten); CBS Statline (bevolking), bewerking Risbo
*voorlopige cijfers
Onder Poolse ingezetenen fluctueert het aandeel verdachten in de
periode 1996-2012 tussen de 1,2 procent en 2,2 procent. Van 2001 tot
en met 2007 vindt er een lichte maar geleidelijke stijging plaats van het
aandeel verdachten onder Poolse ingezetenen. Na 2007 ligt het aandeel
Poolse verdachten rond de 2 procent. De ontwikkeling van de
verdachtenpercentages onder Poolse ingezetenen verschilt weinig van
de verdachtenpercentages onder de hele groep Midden- en OostEuropese ingezetenen. Dit valt deels te verklaren doordat Polen de
gehele periode 50 procent of meer van de totale populatie Midden- en
Oost-Europese ingezetenen vormen en dus het gemiddelde relatief sterk
beïnvloeden.
Uit figuur 3.5b blijkt dat met name ingezetenen van Bulgaarse herkomst
relatief vaak worden verdacht van criminaliteit. Het
verdachtenpercentage schommelt tussen de 1,9 procent en de 3,2
procent. Het aandeel verdachten onder Bulgaarse ingezetenen lijkt sterk
te fluctueren. Dit wordt deels veroorzaakt door de relatief kleine populatie
(met name voor toetreding tot de EU in 2007), alsmede door de kleine
schaal die binnen de figuur gehanteerd wordt.
Het verdachtenpercentage onder Roemeense ingezetenen schommelt in
de periode 1996-2012 tussen de 1,4 procent en 2,2 procent. In de
periode 1996-2003 lag het aandeel verdachte ingezetenen van
38
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Roemeense herkomst boven het gemiddelde van alle Midden- en OostEuropese ingezetenen. Sinds 2004 schommelt het
verdachtenpercentages onder Roemeense ingezetenen rond het
gemiddelde.
Het aandeel verdachten onder ingezetenen van voormalig TsjechoSlowaakse en Hongaarse herkomst is tussen 1996-2012 kleiner dan
gemiddeld. De percentages voor deze herkomstgroepen liggen de
gehele periode tussen de 1,0 procent en 1,7 procent. Voor een overzicht
van de uitsplitsingen van de verdachtenpopulatie naar alle
herkomstgroepen, verwijzen we naar tabel b3.7 in de bijlage.
3.4.2
Omvang en ontwikkeling verdachtenpopulatie onder nietingezetenen
In voorgaande paragraaf is de criminaliteit onder ingezetenen afkomstig
uit Midden- en Oost-Europese EU-landen belicht. In deze paragraaf ligt
de focus op de criminaliteit onder niet-ingezetenen, de ontwikkeling van
het aantal niet-ingezeten verdachten en de verhouding tussen ingezeten
en niet-ingezeten verdachten. Zoals we al zagen is verreweg het
grootste deel van de verdachten van Midden- en Oost-Europese
herkomst niet in de GBA ingeschreven. Van de in totaal 10.022 in 2012
geregistreerde verdachten afkomstig uit Midden- en Oost-Europese EUlanden zijn er 6.921 (69,1 procent van alle Midden- en Oost-Europese
verdachten) niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een
Nederlandse gemeente (zie ook tabel 3.2).
De vraag is nu hoe we dit cijfer moeten interpreteren. Het is een
omvangrijk aantal verdachten maar het cijfer op zich zegt niet zoveel als
we het niet in perspectief kunnen plaatsen. Bij de ingezeten verdachten
kon dat door het aantal geregistreerde verdachten uit te drukken als
percentage van de totale populatie (in een bepaalde leeftijdscategorie);
de criminaliteitsgraad. Zo zagen we eerder dat van alle ingezeten
personen afkomstig uit Midden- en Oost-Europese EU-landen in 2012
2,0 procent werd verdacht van een misdrijf en dat dit percentage 0,8
procentpunt hoger ligt dan gemiddeld onder alle ingezetenen van
Nederland.
Een dergelijke berekening is voor de niet-ingezeten Midden- en OostEuropeanen veel minder eenvoudig te maken omdat niet bekend is om
hoeveel personen dit gaat. Om toch een indruk te krijgen van de mate
waarin niet-ingezeten Midden- en Oost-Europeanen worden verdacht is
de criminaliteitsgraad berekend op basis van een drietal scenario’s. In
39
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
het verleden zijn diverse schattingen gedaan van het aantal in Nederland
verblijvende, maar niet in de GBA geregistreerde, Midden- en OostEuropeanen. Deze schattingen kennen een grote bandbreedte. Grofweg
kan worden gesteld dat de uitkomsten van de schattingen erop uitkomen
dat het werkelijk aantal in Nederland verblijvende Midden- en OostEuropeanen twee à drie keer zo groot is als het aantal in de GBA
geregistreerden (zie De Boom et al. 2008, Weltevrede et al. 2009, Van
de Heijden et al. 2011, Van de Heijden et al. 2013).
In tabel 3.5 is van drie scenario’s uitgegaan. In scenario 1 nemen we aan
dat het werkelijke aantal in Nederland verblijvende Midden- en OostEuropeanen twee keer zo groot is als het aantal in de GBA
geregistreerden en het aantal niet-ingezeten Midden- en OostEuropeanen dus even groot is als het aantal ingezeten Midden- en OostEuropeanen.
In scenario 2 nemen we aan dat het werkelijke aantal in Nederland
verblijvende Midden- en Oost-Europeanen drie keer zo groot is als het
aantal in de GBA geregistreerden en het aantal niet-ingezeten Middenen Oost-Europeanen dus twee keer zo groot is als het aantal ingezeten
Midden- en Oost-Europeanen.
In scenario 3 is voor de schatting van het aantal niet-ingezeten Middenen Oost-Europeanen gebruik gemaakt van een berekening van het CBS.
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS-CvB) een berekening gemaakt van personen die
in Nederland wonen of werken en afkomstig zijn uit een land binnen de
Europese Unie (alle EU landen exclusief Nederland)10. In deze
berekening is voor personen met legaal werk (werknemers of
zelfstandigen) een onderscheid gemaakt tussen in Nederland
verblijvende en in de GBA geregistreerde Midden- en Oost-Europeanen
en in Nederland verblijvende maar niet in de GBA geregistreerde
Midden- en Oost-Europeanen. In scenario 3 maken we op basis van de
verhouding tussen deze wel en niet in de GBA geregistreerde Middenen Oost-Europeanen met legaal werk een schatting van de totale
populatie niet in de GBA geregistreerde Midden- en Oost-Europeanen.
Omdat in HKS nagenoeg uitsluitend verdachten van 12 jaar en ouder
worden geregistreerd en herkomst voor de niet- ingezetenen is
gebaseerd op het geboorteland en/of de nationaliteit van de verdachte is
bij de populatieberekening voor de scenario’s uitgegaan van de
10
40
Zie: www.cbs.nl: König, T., F. van der Linden, N. Sluiter en S. Verschuren.
Migrantenmonitor fase 2, 2007-2012. Personen uit de Europese lidstaten of
kandidaat-lidstaten die in Nederland wonen of werken
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
bevolking van 12 jaar en ouder met een definitie op basis van
geboorteland.
Tabel 3.5: Niet-ingezeten verdachten (12 jaar en ouder), verdachtenpercentages volgens 3 scenario’s
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Verdachten (n)
Bevolking
Verdacht (%)
Bevolking
Verdacht (%)
Bevolking
Verdacht (%)
Midden- en Oost-Europese
EU-landen
6.921
132.031
5,2
264.062
2,6
-
-
Polen
3.052
76.429
4,0
152.857
2,0
154.653
2,0
vm. Tsjecho-Slowakije
180
9.112
2,0
18.224
1,0
9.311
1,9
Hongarije
205
10.479
2,0
20.957
1,0
9.549
2,1
6,9
Estland
43
753
5,7
1.505
2,9
623
Letland
160
2.477
6,5
4.953
3,2
3.415
4,7
Litouwen
670
3.481
19,2
6.962
9,6
4.407
15,2
Slovenië
Roemenië
Bulgarije
14
66
21,2
132
10,6
429
3,3
2.050
12.762
16,1
25.524
8,0
-
-
547
16.474
3,3
32.948
1,7
-
-
Bron: HKS (verdachten); CBS Statline (bevolking), bewerking Risbo
In 2012 zijn er 6.921 verdachten afkomstig uit Midden- en OostEuropese EU-landen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister
van een Nederlandse gemeente.
In scenario 1 nemen we aan dat het aantal niet-ingezeten Midden- en
Oost-Europeanen in de bevolking even groot is als het aantal ingezeten
Midden- en Oost-Europeanen. Als deze aanname klopt verblijven er in
2012 ongeveer 132.000 Midden- en Oost-Europeanen van 12 jaar en
ouder in Nederland die niet zijn ingeschreven in de GBA. Relateren we
de 6.921 verdachten aan deze populatie dan wordt ruim 5 procent van
deze groep verdacht van een misdrijf. In scenario 1 is de
criminaliteitsgraad onder niet-ingezetenen aanzienlijk hoger dan onder
ingezetenen hetgeen aansluit bij de veronderstelling dat er onder deze
groep sprake is van overlevings- en/of migratiecriminaliteit.
In scenario 2 nemen we aan dat het aantal niet-ingezeten Midden- en
Oost-Europeanen in de bevolking 2 keer zo groot is als het aantal
ingezeten Midden- en Oost-Europeanen. In dat geval verblijven er in
2012 ongeveer 264.000 niet in de GBA ingeschreven Midden- en OostEuropeanen van 12 jaar en ouder in Nederland. Het percentage
verdachten komt dan uit op 2,6 procent. In scenario 2 is de
criminaliteitsgraad onder niet-ingezetenen iets hoger dan onder
ingezetenen. Scenario 2 laat zien dat we van een omvangrijke, niet in de
GBA geregistreerde, groep Midden- en Oost-Europeanen uit moeten
gaan om te komen tot een criminalitietsgraad die vergelijkbaar is met de
criminalitietsgraad van ingezeten Midden- en Oost-Europeanen.
41
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Kijken we in deze twee scenario’s naar de afzonderlijke landen dan
vallen ten eerste de relatief hoge verdachtenpercentages onder Esten,
Letten, Litouwers en Slovenen op. Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg
van een te lage inschatting van de bevolkingsomvang van deze groepen.
Personen die geboren zijn in Estland, Letland, Litouwen en Slovenië
worden minder vaak als zodanig in de GBA geregistreerd dan er
daadwerkelijk in Nederland wonen. Dit heeft te maken met het jaartal
waarin deze landen soevereine staten zijn geworden. Zo is Slovenië in
1991 afgesplitst van Joegoslavië. Personen die op de peilmomenten in
Nederland wonen en voor 1991 zijn geboren in wat nu Slovenië heet, zijn
feitelijk geboren in Joegoslavië. Hetzelfde principe geldt voor personen
die zijn geboren in Estland, Letland of Litouwen voor 1991. Zij zijn
feitelijk geboren in de Sovjet-Unie. Het verschil met Slovenië is dat deze
drie landen al soevereine staten waren (tussen 1918 en 1940) en dus al
‘bekend’ waren. Deze categorieën zijn daardoor iets beter gevuld.11 De
werkelijke verdachtenpercentages onder niet-ingezeten Esten, Letten,
Litouwers en Slovenen zijn waarschijnlijk dus aanzienlijk lager dan de in
tabel 3.5 onder scenario 1 en 2 geschatte percentages.
Ten tweede valt het relatief hoge verdachtenpercentage onder nietingezeten Roemenen op. Dit betekent dat óf de omvang van de nietingezeten Roemeense bevolking te laag wordt ingeschat óf dat van deze
groep daadwerkelijk een relatief groot deel in aanraking komt met de
politie op verdenking van een misdrijf. Of dit relatief hoge percentage
verdachten het gevolg is van ‘overlevingscriminaliteit’ als gevolg van een
‘zwakkere’ maatschappelijk positie van de Roemeense niet-ingezetenen
of een indicatie voor ‘mobiel banditisme’ kan op basis van deze cijfers
niet worden geconcludeerd.
In scenario 3 is de omvangschatting van bevolking gebaseerd op de
door het CBS berekende verhouding tussen de wel en niet in de GBA
geregistreerde Midden- en Oost-Europeanen met (legaal) werk. Het CBS
onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat er eind 2011 ongeveer 2 keer
zoveel Poolse werknemers in Nederland werken die niet in de GBA zijn
ingeschrevenen als Poolse werknemers die wel in de GBA zijn
ingeschreven. Voor de berekening van scenario 3 is deze verhouding
toegepast op de (Poolse) bevolking van 12 jaar en ouder. Als deze
schatting klopt verblijven er in 2012 ongeveer 154.00 niet-ingezetenen
11
42
Voor de recent ontstane landen Tsjechië en Slowakije (onafhankelijk sinds 1993)
geldt dit overigens ook. Daarom zijn deze landen samen genomen met de categorie
voormalig Tsjecho-Slowakije. Alle personen die voor 1993 geboren zijn in (destijds)
Tsjecho-Slowakije of (na 1993) in Tsjechië of Slowakije worden in dit onderzoek tot
de categorie voormalig Tsjecho-Slowakije gerekend (zie ook CBS-Statline,
bevolkingsstatistiek).
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Polen, 9.300 Tjechen/Slowaken en 9.500 niet-ingezetenen Hongaren in
Nederland. Het verdachtenpercentage onder deze groepen komt in dit
scenario uit op ongeveer 2 procent. Ook in dit scenario vallen de relatief
hoge verdachtenpercentages onder Esten, Letten, Litouwers op. Zoals
hierboven al is toegelicht is dit waarschijnlijk het gevolg van een
onderschatting van de bevolkingsomvang van deze groepen en zullen de
daadwerkelijke percentages voor deze groepen waarschijnlijk dus
aanzienlijk lager liggen dan de in scenario 3 geschatte percentages.
De geschatte omvang van de Roemeense en Bulgaarse populatie nietingezetenen is in scenario 3 zeer beperkt. Dit is het gevolg van een zeer
klein aantal niet-ingezetenen Roemenen en Bulgaren met een formele
arbeidsrelatie. Dit is ook niet onlogisch omdat de groep Roemenen en
Bulgaren hier tot zeer recent (1 januari 2014) alleen een
tewerkstellingsvergunning mochten werken. Uit onderzoek van Risbo en
de Erasmus Universiteit (zie bijvoorbeeld Engbersen, 2011, Weltevrede
et al. 2009) weten we echter dat er juist onder Roemenen en Bulgaren
relatief vaak sprake is van een arbeidsrelatie die bij UWV/Belastingdienst
niet geregistreerd zal zijn. Het gevolg hiervan is dat omvang van de
Roemeense en Bulgaarse populatie niet-ingezetenen veel te laag wordt
geschat. Deze cijfers zijn daarom niet in tabel 3.5 opgenomen.
Ontwikkelingen in de periode 1996-2012
Figuur 3.6 toont de ontwikkeling van zowel het absolute aantal
verdachten onder Midden- en Oost-Europeanen alsmede de verhouding
tussen ingezeten en niet-ingezeten verdachten gedurende de periode
1996-2012.
43
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
12000
10.204
10.022
2011
2012*
10000
8.441
8000
6.846
6000
3.406
4000
2000
1.412
1.632
1.712
1996
1998
2000
3.836
4.347
0
2002
2004
ingezetenen
2006
2008
2010
niet-ingezetenen
Figuur 3.6
Verdachten (ingezeten en niet-ingezeten) uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen (12 jaar en ouder)
(1996-2012)
Bron: HKS, bewerking Risbo
*voorlopige cijfers
Zoals al eerder opgemerkt, is het absolute aantal verdachten tussen
1996 en 2011 sterk gestegen. Het aandeel Midden- en Oost-Europese
verdachten is in 2012 vooralsnog nagenoeg gelijk aan de cijfers van
2011. In 2012 werden 10.000 Midden- en Oost-Europeanen verdacht
van criminele activiteiten. Daarbij moet worden opgemerkt dat de cijfers
over 2012 nog voorlopig zijn, waardoor het niet ondenkbaar is dat het
definitieve cijfer over 2012 (iets) hoger zal uitvallen.12 Het aantal
verdachten in 2012 is ruim zeven keer zo hoog als in 1996 (10.202 in
2012 versus 1.412 in 1996). De verhouding ingezeten en niet-ingezeten
verdachten ligt sinds 2008 rond de 70 procent.
3.5
Profiel van ingezeten en niet-ingezeten verdachten
In deze paragraaf wordt ingegaan op eventuele verschillen tussen
ingezeten en niet-ingezeten verdachten. We kijken eerst naar de
achtergrondkenmerken van verdachten. Daarna geen we in op de aard
van de criminaliteit (het type delicten) waar personen uit Midden- en
Oost-Europese EU-landen veelal van verdacht worden.
12
Dit cijfer komt in mei 2014 beschikbaar.
44
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Achtergrondkenmerken
Tabel 3.6 gaat in op de leeftijd en het geslacht van de verdachten uit
Midden- en Oost-Europese EU-landen in 2012 onder ingezetenen en
niet-ingezetenen.
Tabel 3.6:
Verdachten (ingezeten en niet-ingezeten) uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen (12 jaar en
ouder), 2012
Midden- en Oost-Europese EU-landen
Ingezetenen
Niet-ingezetenen
Totaal
Verdachten (N)
Totaal
3.101
6.921
10.022
187.529
Man
75,3
86,5
83,1
82,2
Vrouw
24,7
13,5
16,9
17,8
12-17 jaar
6,7
1,7
3,2
10,1
18-24 jaar
18,3
29,7
26,2
25,8
25-44 jaar
61,7
61,1
61,3
42,5
45-64 jaar
12,5
7,4
9,0
18,8
0,8
0,1
0,3
2,8
65 jaar e.o.
Bron: HKS, bewerking Risbo
Uit tabel 3.6 wordt duidelijk dat de overgrote meerderheid (83,1 procent)
van de verdachten uit Midden- en Oost-Europa man is. Het percentage
mannelijke verdachten onder niet-ingezetenen is hoger dan onder
ingezetenen (respectievelijk 86,5 procent en 75,3 procent). Wanneer we
kijken naar leeftijd, zien we dat het grootste deel (61,3 procent) van de
verdachten uit Midden- en Oost-Europa tussen de 25 en 44 jaar oud is.
Dit geldt voor zowel de ingezetenen als de niet-ingezetenen.
Meer dan een kwart (26,2 procent) van de verdachten bestaat uit
jongvolwassenen (personen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar).
Onder de niet-ingezetenen behoort een groter deel (29,7 procent) tot
deze leeftijdscategorie dan onder de ingezetenen (18,3 procent). Het
aandeel minderjarige verdachten en verdachten van 45 jaar en ouder is
groter onder ingezetenen.
Aard van de criminaliteit
Tabel 3.7 gaat in op het type misdrijf waar verdachten (ingezetenen en
niet-ingezetenen) uit Midden- en Oost-Europese EU-landen in 2012 van
verdacht worden.
45
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Tabel 3.7: Verdachten (12 jaar e.o.) uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen (ingezeten en niet-ingezetenen) in 2012
Midden- en Oost-Europese EU-landen
Ingezetenen
Niet-ingezetenen
3.101
6.921
3.762
8.889
4.571
10.644
1,21
1,28
1,47
1,54
Verdachten (N)
Antecedenten
Misdrijven
Antecedenten per verdachte
Misdrijven per verdachte
Type delict
Gewelddadige seksuele delicten
Overige seksuele delicten
Overige gewelddelicten
Vermogensmisdrijven met geweld
Vermogensmisdrijven overig
Vernieling en openbare orde misdrijven
Verkeersmisdrijven
Drugsdelicten
Overige delicten
Bron: HKS, bewerking Risbo
0,2
0,3
15,3
1,9
36,6
9,1
23,2
7,2
6,2
0,2
0,3
5,7
2,1
63,8
7,5
12,6
3,7
4,1
Totaal
Totaal
10.022
12.651
15.215
1,26
1,52
187.529
267.858
290.401
1,43
1,55
0,2
0,3
8,6
2,1
55,6
8,0
15,8
4,8
4,7
0,4
0,8
20,6
2,6
31,0
13,3
16,4
7,1
7,8
In het bovenste deel van tabel 3.7 is informatie opgenomen over
aantallen verdachten, antecedenten en strafbare feiten. Een antecedent
is een politiecontact waarbij proces-verbaal is opgemaakt vanwege het
plegen van één of meer misdrijven. Tegen een verdachte kan per jaar
meer dan één keer proces-verbaal van aanhouding zijn opgemaakt en
per proces-verbaal van aanhouding kan het gaan om meer dan één
misdrijf. Tegen 10.022 verdachten die in 2012 zijn aangehouden, zijn
12.651 processen-verbaal van aanhouding opgemaakt voor in totaal
15.215 misdrijven.
Tegen de verdachten uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen is
gemiddeld genomen 1,26 processen-verbaal opgemaakt voor gemiddeld
1,52 misdrijven. Wat dit betreft, is er weinig verschil tussen ingezetenen
en niet-ingezetenen.
Van de totale verdachtenpopulatie is in 2012 verreweg het grootste deel
(31 procent) aangehouden vanwege ‘overige vermogensmisdrijven’. Het
gaat daarbij om delicten zoals eenvoudige diefstal, diefstal met
verbreking, heling, bedrog, verduistering et cetera. 13 Van verdachten
afkomstig uit Midden- en Oost-Europese EU-landen is een nog
aanzienlijk groter deel (55,6 procent) aangehouden vanwege ‘overige
vermogensmisdrijven’. Nadere uitsplitsing van de verdachten afkomstig
uit Midden- en Oost-Europese EU-landen laat zien dat dit percentage
opvallend veel hoger ligt onder niet-ingezetenen dan onder ingezetenen
(respectievelijk 63,8 procent tegenover 36,6 procent).
13
46
Voor een volledige lijst van delicten per categorie wordt verwezen naar tabel b3.8 in
de bijlage
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Daarnaast worden relatief veel verdachten aangehouden vanwege
verkeersmisdrijven. In de totale verdachtengroep is in 2012 16,4 procent
aangehouden vanwege een verkeersmisdrijf, bij verdachten afkomstig uit
Midden- en Oost-Europese EU-landen is dit 15,8 procent. Dit percentage
is juist hoger onder ingezetenen dan niet-ingezetenen (respectievelijk
23,2 procent en 12,6 procent). De daarop volgende meest voorkomende
misdrijven bij de verdachten afkomstig uit Midden- en Oost-Europese
EU-landen zijn respectievelijk geweldsdelicten (8,6 procent) en vernieling
en openbare orde misdrijven (8,0 procent). Het aandeel geweldsdelicten
is bijna drie keer zo groot onder ingezetenen als onder niet-ingezetenen
(respectievelijk 15,3 procent tegenover 5,7 procent).
In bovenstaande tabellen is een vergelijking gemaakt tussen ingezeten
en niet-ingezeten verdachten. Zoals eerder uitgelegd, is dit onderscheid
gebaseerd op registratie in het Nederlandse bevolkingsregister (de
GBA).
Kortweg zijn ingezetenen, personen die in de GBA geregistreerd staan
en niet-ingezetenen, personen die niet in de GBA geregistreerd staan.
Als een persoon niet in de GBA geregistreerd staat, kan men echter nog
wel in Nederland wonen. Veel tijdelijke arbeidsmigranten hebben
bijvoorbeeld een (tijdelijk) woonadres in Nederland maar staan niet
ingeschreven in de GBA. Indien tegen een verdachte proces-verbaal
wordt opgemaakt, wordt ook zijn (tijdelijke) woonadres geregistreerd. Dit
maakt het mogelijk om te onderzoeken of er binnen de groep nietingezeten verdachten verschillen zijn tussen niet-ingezetenen met een
(tijdelijke) woonadres in Nederland en niet-ingezetenen zonder
woonadres in Nederland.
47
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Tabel 3.8:
Verdachten (ingezeten en niet-ingezeten) uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen (12 jaar en ouder)
(2012)
Ingezetenen
Totaal
Niet-ingezetenen
NL(1)
BU(2)
Totaal
3.101
1.960
4.961
6.921
10.022
Man
Vrouw
75,3
24,7
89,1
10,9
85,5
14,5
86,5
13,5
83,1
16,9
12-17 jaar
18-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar eo
6,7
18,3
61,7
12,5
0,8
1,5
27,6
63,2
7,6
0,2
1,8
30,5
60,3
7,3
0,1
1,7
29,7
61,1
7,4
0,1
3,2
26,2
61,3
9,0
0,3
3.762
4.571
1,21
1,47
2.521
2.986
1,29
1,52
6.368
7.658
1,28
1,54
8.889
10.644
1,28
1,54
12.651
15.215
1,26
1,52
0,2
0,3
5,7
2,1
63,8
7,5
12,6
3,7
4,1
0,2
0,3
8,6
2,1
55,6
8,0
15,8
4,8
4,7
Verdachten (N)
Antecedenten
Misdrijven
Antecedenten per verdachte
Misdrijven per verdachte
type delict
0,2
0,1
0,2
Gewelddadige seksuele delicten
0,3
0,5
0,2
Overige seksuele delicten
15,3
9,1
4,4
Overige gewelddelicten
1,9
1,5
2,4
Vermogensmisdrijven met geweld
36,6
46,6
70,5
Vermogensmisdrijven overig
9,1
9,7
6,7
Vernieling en openbare orde misdrijven
23,2
24,1
8,1
Verkeersmisdrijven
7,2
4,7
3,4
Drugsdelicten
6,2
3,8
4,2
Overige delicten
NL(1)= (tijdelijk woonadres in Nederland, BU(2)=woonadres in het buitenland of woonadres onbekend
Bron: HKS, bewerking Risbo
Totaal
In tabel 3.8 is onderscheid gemaakt tussen niet-ingezetenen met een
(tijdelijke) woonadres in Nederland en niet-ingezetenen zonder
woonadres in Nederland en zijn zowel de achtergrondkenmerken als de
aard van de criminaliteit gepresenteerd.
We zien dat met name de aard van de criminaliteit van deze twee
groepen (aanzienlijk) verschilt. De verdeling over de delicten waarvan de
groep niet-ingezetenen met een (tijdelijk) woonadres in Nederland wordt
verdacht komt grotendeels overeen met de verdeling van de delicten
onder ingezeten verdachten. Het aandeel vermogensdelicten zonder
geweld ligt binnen de groep niet-ingezetenen met een (tijdelijk)
woonadres in Nederland iets hoger dan onder ingezetenen (46,6 procent
tegenover 36,6 procent). De verschillen met niet-ingezetenen met een
woonadres in het buitenland zijn echter veel groter. Van deze groep
wordt een veel groter deel verdacht van vermogensdelicten zonder
geweld (70,5 procent) en een veel kleiner deel verdacht van
verkeersmisdrijven en overige geweldsdelicten.
In tabel b3.9 in de bijlage wordt naar herkomstland uitgesplitst. We zien
dat onder Roemeense en Bulgaarse niet-ingezeten verdachten
48
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
vermogensdelicten zonder geweld naar verhouding meer voorkomen
dan onder Poolse niet-ingezeten verdachten.
3.6
Geografische achtergrond van de criminaliteit
In deze paragraaf gaan we in op de geografische kenmerken van
criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Ten eerste kijken we of
er sprake is van regionale concentratie (politieregio’s) waar misdaad
voorkomt en of zich hierin verschillen voordoen tussen ingezetenen en
niet-ingezetenen. In tabel 3.9 staat het aantal verdachten naar
woonregio weergegeven. Het spreekt voor zich dat in deze tabel enkel
verdachten zijn opgenomen die in Nederland geregistreerd staan. Dit
verklaart waarom het totaal aantal verdachten dat in deze tabel is
opgenomen (4.527 personen), lager ligt dan het totaal aantal in 2012
geregistreerde verdachten (10.022 personen, zie ook tabel 3.6).
Tabel 3.9:
Verdachten (ingezeten en niet-ingezeten) woonachtig in Nederland uit de Midden- en Oost-Europese
EU-landen (12 jaar en ouder) (2012) naar woonregio
Verdachten
Ingezetenen (NL)
(N)
2.567
Woonregio
Groningen
Friesland
Drenthe
IJsselland
Twente
Noord- en Oost-Gelderland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Utrecht
Noord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek
Haaglanden
Hollands Midden
Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Midden- en West-Brabant
Brabant-Noord
Brabant-Zuid-Oost
Limburg-Noord
Limburg-Zuid
Flevoland
59
43
26
29
52
45
56
40
76
97
44
80
188
23
404
128
392
53
45
170
90
138
121
96
72
Bron: HKS, bewerking Risbo
49
%
100
2,3
1,7
1,0
1,1
2,0
1,8
2,2
1,6
3,0
3,8
1,7
3,1
7,3
0,9
15,7
5,0
15,3
2,1
1,8
6,6
3,5
5,4
4,7
3,7
2,8
Niet-ingezetenen (NL)
(N)
%
1.960
100
23
19
10
22
14
67
43
49
84
80
13
37
114
7
345
135
245
41
35
178
143
82
101
28
45
1,2
1,0
0,5
1,1
0,7
3,4
2,2
2,5
4,3
4,1
0,7
1,9
5,8
0,4
17,6
6,9
12,5
2,1
1,8
9,1
7,3
4,2
5,2
1,4
2,3
Totaal (NL)
(N)
4.527
82
62
36
51
66
112
99
89
160
177
57
117
302
30
749
263
637
94
80
348
233
220
222
124
117
%
100
1,8
1,4
0,8
1,1
1,5
2,5
2,2
2,0
3,5
3,9
1,3
2,6
6,7
0,7
16,5
5,8
14,1
2,1
1,8
7,7
5,1
4,9
4,9
2,7
2,6
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
Uit de data blijkt dat een groot deel van de verdachten woonachtig is in
de Randstad. De meeste verdachten wonen in de politieregio
Haaglanden (16,5 procent). Daarna volgt de regio Rotterdam-Rijnmond
waar 14,1 procent van de verdachten woonachtig is, op afstand gevolgd
door de regio Midden- en West-Brabant (7,7 procent). In deze gebieden
zijn veel Midden- en Oost-Europeanen werkzaam in de land- en
tuinbouw. We zien qua woonregio relatief weinig verschil tussen
ingezetenen en niet-ingezetenen. Van de niet-ingezetenen woont een
groter deel in Midden- en West-Brabant (9,1 procent) en Brabant-Noord
(7,3 procent) dan van de ingezetenen (respectievelijk 6,6 en 3,5
procent).
Tabel 3.10 geeft de politieregio weer waar de meeste antecedenten
onder ingezetenen en niet-ingezetenen zijn geregistreerd. Binnen de
groep niet-ingezetenen is wederom onderscheid gemaakt tussen nietingezetenen met een (tijdelijk) woonadres in Nederland en nietingezetenen zonder woonadres in Nederland.
Tabel 3.10:
Verdachten (ingezeten en niet-ingezeten) uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen (12 jaar en ouder)
(2012) naar regio waar de meeste antecedenten zijn geregistreerd.
Antecedentenregio
Totaal
Groningen
Friesland
Drenthe
IJsselland
Twente
Noord- en OostGelderland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Utrecht
Noord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek
Haaglanden
Hollands Midden
Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
Midden- en West-Brabant
Brabant-Noord
Brabant-Zuid-Oost
Limburg-Noord
Limburg-Zuid
Flevoland
NL
%
100
Ingezetenen
BU
%
100
Totaal
%
100
Niet-ingezetenen
NL(1)
BU(2)
%
%
100
100
2,4
1,6
1,1
1,2
1,9
1,1
1,1
0,4
0,6
3,2
2,2
1,5
1,0
1,1
2,1
0,9
0,8
0,6
1,1
0,9
2,4
2,3
1,9
2,7
3,8
1,7
2,9
7,4
0,8
15,8
5,0
14,7
2,1
1,8
5,7
3,9
4,8
5,1
3,7
2,5
0,6
0,7
0,9
5,1
3,0
3,7
4,1
9,2
0,4
18,9
7,5
13,1
2,4
1,9
6,4
2,8
3,2
6,4
1,1
1,7
2,1
2,0
1,7
3,1
3,7
2,1
3,1
7,7
0,7
16,3
5,4
14,4
2,2
1,8
5,8
3,7
4,5
5,4
3,3
2,4
3,3
2,2
2,4
4,8
4,5
0,5
1,8
5,8
0,5
18,6
6,5
11,1
2,3
1,6
8,4
7,0
4,0
5,3
1,3
2,7
Totaal
Totaal
%
100
%
100
N
10.022
2,0
1,4
0,8
1,7
2,2
1,8
1,3
0,8
1,4
1,9
1,8
1,3
0,8
1,4
1,9
184
133
83
139
191
2,3
2,6
1,5
3,9
3,9
1,8
3,1
21,0
0,5
8,5
3,7
9,6
3,3
1,2
4,5
2,7
3,7
6,0
2,2
1,2
2,4
2,3
1,7
3,8
3,9
1,6
2,9
13,9
0,6
12,9
4,8
11,4
2,8
1,5
5,7
3,9
4,0
5,7
2,3
1,9
2,4
2,3
1,7
3,8
3,9
1,6
2,9
13,9
0,6
12,9
4,8
11,4
2,8
1,5
5,7
3,9
4,0
5,7
2,3
1,9
241
234
175
382
393
162
286
1.394
58
1.293
482
1.142
280
149
570
388
403
568
235
187
NL(1)= (tijdelijk woonadres in Nederland, BU(2)=woonadres in het buitenland of woonadres onbekend
Bron: HKS, bewerking Risbo
50
Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen in Nederland
In de tabel zien we dat, voor wat betreft de ingezetenen met een
woonadres in Nederland, de verdeling van het aandeel antecedenten
ongeveer gelijk loopt met de woonregio van de verdachten. De
antecedenten worden vooral geregistreerd in de Randstad. We zien
echter wel (grote) verschillen tussen niet-ingezetenen met een (tijdelijk)
woonadres in Nederland en niet-ingezetenen zonder woonadres in
Nederland. Van niet-ingezetenen zonder woonadres in Nederland
worden opvallend veel antecedenten in de regio Amsterdam-Amstelland
geregistreerd (21,0 procent tegenover 13,9 procent gemiddeld).
Daarnaast lijkt deze groep meer verspreid over de andere politieregio’s
criminaliteit te plegen dan ingezetenen.
De verdeling onder niet-ingezetenen met een (tijdelijke) woonadres in
Nederland, komt meer overeen met de verdeling onder ingezetenen.
Wellicht gaat het binnen deze groep voornamelijk om (tijdelijke)
arbeidsmigranten. Voor absolute aantallen van geregistreerde
antecedenten per politieregio verwijzen we naar tabel b3.10 in de bijlage.
In tabel b3.11 in de bijlage zijn gegevens over de regio waar ingezetenen
en niet-ingezetenen waarvan een (tijdelijk) woonadres bekend is
verblijven, gecombineerd met de spreiding van antecedenten. Hieruit
blijkt dat het aantal antecedenten voor deze groep nagenoeg even hoog
is als het aantal in de regio woonachtige verdachten. Een nadere
analyse van de afstand tussen woonplaats en pleegplaats en de
verschillen hierin tussen ingezetenen en niet-ingezetenen is niet
gemaakt omdat deze analyse zeer complex is en de uitkomst voor de
hand ligt. Uit een dergelijke analyse zal uiteraard blijken dat de afstand
tussen woonplaats en pleegplaats voor de in het buitenland wonende
Midden- en Oost-Europeanen logischerwijs veel groter is dan voor de in
Nederland wonende Midden- en Oost-Europeanen.
51
Hoofdstuk 4
4.1
Samenvatting en Conclusie
Onderzoeksopzet
In dit onderzoek wordt dieper ingegaan op de omvang en aard van
criminaliteit onder allochtonen uit de Midden- en Oost-Europese EUlanden.
De onderzoeksvragen luiden als volgt:
1.
In welke mate zijn ingezeten Midden- en Oost-Europeanen
betrokken bij criminaliteit?
2.
In hoeverre zijn hier verschuivingen in opgetreden in de periode
1996-2012?
3.
Hoe verhoudt het aantal ingezeten verdachten zich ten opzichte van
het aantal niet-ingezeten verdachten van Midden- en Oost-Europese
herkomst?
4.
In hoeverre zijn hier verschuivingen in opgetreden in de periode
1996-2012?
5.
Wat zijn de achtergronden in termen van leeftijd, geslacht en
nationaliteit van deze verdachten en doen zich hierin verschillen
voor tussen ingezeten en niet-ingezetenen?
6.
Om welke delicten gaat het, en doen zich hierin verschillen voor
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen?
7.
Is er sprake van regionale concentraties (politieregio) en doen zich
hierin verschillen voor tussen ingezetenen en niet-ingezetenen?
8.
Is er een (valide) analyse te maken van de afstand tussen
woonplaats en pleegplaats en zo ja doen zich hierin verschillen voor
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen?
9.
Welke relevante verklaringen zijn mogelijk voor het wellicht voor het
omvangrijke aantal aangehouden niet-ingezeten verdachten van
Midden- en Oost-Europese herkomst?
De onderzoeksvragen zijn beantwoord op basis van onderzoek dat
bestond uit a) een (korte) literatuurstudie en b) een kwantitatieve
verkenning van de omvang en aard van criminaliteit onder Midden- en
Oost-Europeanen.
53
Samenvatting en Conclusies
4.2
Theoretische inbedding
Er is ten eerste gekeken naar wat reeds bekend is uit andere
onderzoeken over criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen, de
aard en motieven voor criminaliteit, de mogelijke verschillen tussen
misdrijven door ingezetenen en niet-ingezetenen en andere
criminaliteitspatronen.
Ook in ander onderzoek wordt wat betreft de omvang geconstateerd dat
de criminaliteit van Midden- en Oost-Europeanen stijgende is, dat dit
samenhangt met de toenemende immigratie, maar dat het berekenen
van een criminaliteitsgraad problematisch is omdat een groot deel van de
Midden- en Oost-Europeanen buiten de officiële migratie- en
bevolkingsstatistieken blijft.
Een mogelijke verklaring voor de toename van (georganiseerde)
criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen zou kunnen liggen in
een slechte voorbereiding van EU-landen op de toetreding van een
aantal EU-lidstaten. Hierdoor zijn veel Midden- en Oost-Europese
criminelen naar West-Europa getrokken zodra zij de kans kregen (Siegel
2013a). Zo heeft er bijvoorbeeld geen onderzoek plaatsgevonden naar
de misdaadsituatie in de Midden- en Oost-Europese landen die al voor
toetreding tot de EU bekend stonden als landen waar veel corruptie,
geweld en georganiseerde misdaad plaatsvond. Daarnaast zijn er,
ondanks duidelijke signalen, geen preventieve (internationale)
maatregelen genomen en afspraken gemaakt. Als gevolg hiervan heeft er
criminele import in West-Europa plaatsgevonden en zijn er nieuwe
vormen van georganiseerde misdaad ontstaan, waaronder
migratiecriminaliteit. Een vorm van migratiecriminaliteit betreft mobiel
banditisme waarbij personen naar het buitenland vertrekken om criminele
handelingen te verrichten.
Er bestaan veel verschillende criminele groeperingen met verschillende
specialisaties en werkwijzen. Het is daarom niet mogelijk om een
generieke aanpak te ontwikkelen die effectief is bij de bestrijding van
migratiecriminaliteit. In recent onderzoek worden drie typen mobiele
bandieten onderscheiden (Siegel 2013a). De eerste groep professionele
criminelen zijn leden van georganiseerde criminele netwerken die hun
basis hebben in het thuisland. De tweede groep criminelen zijn
specialisten die zich toeleggen op een bepaalt type misdrijf en steeds
korte tijd op plekken in West-Europa verblijven. Het derde type criminelen
behoort veelal tot de Bulgaarse en Roemeense criminele netwerken
54
Samenvatting en Conclusies
waarbij mensen (veelal Roma) door armoede en uitbuiting gedwongen
worden tot het verrichten van criminele handelingen in het buitenland.
Migratiecriminaliteit zou vooral gericht zijn op goederen die makkelijk te
stelen en verhandelbaar zijn (Siegel 2011). De gestolen goederen
worden zowel binnen West-Europa, waaronder in Nederland zelf, als in
het land van herkomst verhandeld. Kleine goederen zouden vaak
verhandeld worden op de zwarte markt en grotere goederen zoals auto’s
richting Midden- en Oost-Europa vervoerd om daar verkocht te worden
(Siegel 2013b).
Uit het door Europol opgestelde Organised Crime Threat Assesment
2011 blijkt dat landen als Polen en Bulgarije steeds meer betrokken zijn
bij de productie en verspreiding van amfetamine in o.a. West-Europa.
Bulgaarse, Roemeense en Litouwse criminele groepen zouden zich bezig
houden met de productie en verspreiding van vals geld. Dit zou deels in
gang gezet zijn door de toetreding van deze landen tot de Eurozone en
de daarmee gepaard gaande overgang naar het gebruik van de Euro.
Naast migratiecriminaliteit, zou er ook sprake kunnen zijn van
zogenaamde overlevingscriminaliteit. Een deel van de daders zou
aanvankelijk naar Nederland komen om een beter leven op te bouwen
(Van Daele en Vander Beken 2010, Siegel 2013a). Een groot deel van de
migranten blijkt moeite te hebben om voor langere tijd werk te vinden en
raakt daardoor mogelijk in de problemen. Criminaliteit vormt voor deze
verdachten slechts een manier om in het levensonderhoud te voorzien.
Het is niet ondenkbaar dat de economische crisis ervoor gezorgd heeft
dat de Midden- en Oost-Europeanen in een kwetsbaardere positie zijn
gekomen, wat tot een toename van overlevingscriminaliteit heeft geleid.
In mei 2013 verschenen er nieuwsberichten over fraude onder Middenen Oost-Europeanen. Het ging om systematische fraude met toeslagen
onder Bulgaren die in Nederland ingeschreven staan maar in het
herkomstland wonen. De betrokkenen zouden zich inschrijven in de GBA
waarna zij een BSN ontvangen, vervolgens een bankrekening openen
waarna toeslagen worden aangevraagd. In de praktijk leidt dit tot de
uitbetaling van toeslagen aan betrokkenen zonder dat zij daar recht op
hebben.
Aanpak van migratiecriminaliteit
De rechtshandhaving in Nederland zou onvoldoende berekend zijn
geweest op de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit (Van der
Heijden 2012). De effectieve aanpak van zware/georganiseerde
criminaliteit in Nederland is op zichzelf al lastig, maar wordt nog verder
55
Samenvatting en Conclusies
bemoeilijkt wanneer er andere landen bij betrokken zijn. Vanwege de
beperkte aanpak van georganiseerde criminaliteit zou Nederland
aantrekkelijk zijn voor criminelen uit Midden- en Oost-Europa. Ook in een
brief van de Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten wordt
aangegeven dat Midden- en Oost-Europese bendes zich verplaatsen
naar gebieden waar ze (denken) de grootste criminele kansen voor
succes te hebben, of waar men denkt minder risico te lopen in termen
van pakkans en bestraffing. Dit beeld wordt echter ontkracht in recent
onderzoek van Siegel (2013a). Binnen dit onderzoek wordt opgemerkt
dat de zogenaamd lage strafmaat niet bepalend is om naar Nederland te
trekken. Tegelijkertijd wordt er echter aangegeven dat het rechtssysteem
in andere landen, zoals in Frankrijk en Duitsland, strenger is (Siegel
2013b).
Verdachten uit Midden- en Oost-Europa
Per 1 januari 2013 telt Nederland ruim 16,8 miljoen inwoners, waarvan
ruim 193.000 allochtonen van Midden- en Oost-Europese herkomst (1,15
procent van de totale Nederlandse bevolking). De groep in Nederland
geregistreerde Polen (circa 111.100) is het grootst, gevolgd door
Bulgaren (circa 20.750 personen) en Hongaren (circa 19.500 personen).
Het aantal in 2013 in Nederland geregistreerde Midden- en OostEuropeanen is met 285 procent gegroeid ten opzichte van 1996. Deze
groei is voornamelijk het gevolg van een hoog positief migratiesaldo. Het
migratiesaldo onder deze groep betreft in 2012 12.800 personen.
Om de criminaliteit in kaart te brengen maken wij gebruik van de
verdachtenregistraties uit het zogenaamde Herkenningsdienst Systeem
(HKS) van de politie. Dit is een administratiesysteem waarmee de politie
gegevens registreert over verdachten tegen wie een proces-verbaal is
opgemaakt vanwege een misdrijf. Op basis van de in HKS geregistreerde
informatie is nagegaan in welke mate de Midden- en Oost-Europeanen
uit de EU-landen zijn betrokken bij criminaliteit en van welke misdrijven zij
worden verdacht. In 2012 komen (in Nederland) 10.022 personen uit
Midden- en Oost-Europese EU-landen in aanraking met politie op
verdenking van een misdrijf. Van de in totaal bijna 188.000
geregistreerde verdachten is dus ruim 5 procent afkomstig uit Midden- en
Oost-Europese EU-landen. Is deze omvang relatief hoog of laag? Om
deze vraag te kunnen beantwoorden wordt in het algemeen het aantal
verdachten gerelateerd aan de bevolkingsomvang. Voor personen uit de
Midden- en Oost-Europese EU-landen is dat minder eenvoudig omdat
het een groot deel van de Midden- en Oost-Europeanen in Nederland die
56
Samenvatting en Conclusies
in Nederland verblijven niet geregistreerd staan in de GBA. In het
kwantitatieve onderzoek is daarom een onderscheid gemaakt tussen de
Midden- en Oost-Europeanen die in de Gemeentelijke Basis
Administratie (GBA) staan ingeschreven en dus officieel in Nederland
gevestigd zijn (de ingezetenen) en Midden- en Oost-Europeanen die niet
in de GBA staan ingeschreven (de niet-ingezetenen).
Van de 10.022 personen van Midden- en Oost-Europese herkomst die in
2012 verdacht zijn een misdrijf, is ongeveer 30 procent in de GBA
ingeschreven. De overige 70 procent is niet in de GBA ingeschreven.
Van de ingezetenen van Midden- en Oost-Europese herkomst van 12
jaar en ouder komt in 2012 2,0 procent in aanraking met de politie op
verdenking van een misdrijf. 14 Dit percentage ligt 0,8 procentpunt hoger
dan gemiddeld onder alle ingezetenen van Nederland. Onder Midden- en
Oost-Europese ingezetenen is de criminaliteitsgraad lager dan onder
niet-westerse ingezetenen (3,4 procent), maar hoger dan onder overige
westerse migranten (1,1 procent). De criminaliteitsgraad onder ingezeten
Midden- en Oost-Europeanen schommelt in de periode 1996-2012
tussen de 1,2 procent en 2,1 procent.
Van 2000 tot en met 2004 zien we dat de criminaliteitsgraad onder
ingezeten Midden- en Oost-Europeanen zich vergelijkbaar ontwikkelt als
dat onder de totale Nederlandse bevolking. Vanaf 2004 zien we echter
een steeds groter wordend verschil ontstaan tussen deze twee. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door het dalende criminaliteitsgraad onder de
totale Nederlandse bevolking, terwijl de criminaliteitsgraad onder Middenen Oost-Europese ingezetenen in de periode 2005-2012 stabiel blijft rond
de 2 procent.
Van de verdachten uit Midden- en Oost-Europese was in 1996 55,9
procent niet ingeschreven in de GBA. In 2012 is dit gestegen naar 69,1
procent. Deze verhouding ingezeten en niet-ingezeten verdachten lijkt
sinds 2008 stabiel.
Wanneer we vervolgens een profielvergelijking maken van deze twee
groepen zien we dat het percentage mannelijke verdachten onder nietingezetenen hoger is dan onder ingezetenen (respectievelijk 86,5 procent
en 75,3 procent). Wanneer we kijken naar leeftijd, zien we dat 61,3
procent van de verdachten tussen de 25 en 44 jaar oud is. Iets meer dan
een kwart (26,2 procent) van de verdachten bestaat uit jongvolwassenen
(personen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar). Onder de niet-
14
57
De verdachtencijfers voor 2012 zijn op het moment van schrijven nog voorlopige
cijfers die zeer waarschijnlijk hoger zullen uitvallen nadat het HKS met definitieve
cijfers komt.
Samenvatting en Conclusies
ingezetenen behoort een groter deel (29,7 procent) tot deze
leeftijdscategorie dan onder de ingezetenen (18,3 procent).
In dit onderzoek zijn drie mogelijke scenario’s geschetst waarmee een
schatting gemaakt kan worden van de criminaliteitsgraad onder nietingezeten verdachten van Midden- en Oost-Europese afkomst.
In scenario 1 nemen we aan dat het aantal niet-ingezeten Midden- en
Oost-Europeanen even groot is als het aantal ingezeten Midden- en
Oost-Europeanen. Binnen scenario 1 verblijven er dan 132.031 niet in de
GBA ingeschreven Midden- en Oost-Europeanen van 12 jaar en ouder in
Nederland waarvan er in 2012 6.921 verdacht zijn van een misdrijf. Dit
komt neer op een criminaliteitsgraad van 5,2 procent.
In scenario 2 nemen we aan dat het aantal niet-ingezeten Midden- en
Oost-Europeanen twee keer zo groot is als het aantal ingezeten Middenen Oost-Europeanen. Wanneer we scenario 2 volgen verblijven er
264.062 Midden- en Oost-Europeanen van 12 jaar en ouder in Nederland
die niet zijn geschreven in de GBA waarvan er 6.921 verdacht zijn van
een misdrijf. Dit komt neer op een criminaliteitsgraad van 2.6 procent.
Voor scenario 3 is er gebruik gemaakt van een berekening van het CBS.
In deze berekening is voor personen met legaal werk een onderscheid
gemaakt tussen in Nederland verblijvende en in de GBA geregistreerde
Midden- en Oost-Europeanen en in Nederland verblijvende maar niet in
de GBA geregistreerde Midden- en Oost-Europeanen. In scenario 3
maken we op basis van de verhouding tussen deze wel en niet in de GBA
geregistreerde Midden- en Oost-Europeanen met legaal werk een
schatting van de totale populatie niet in de GBA geregistreerde Middenen Oost-Europeanen. Uitgaande van deze schatting verblijven er in 2012
ongeveer 154.00 niet-ingezeten Polen, 9.300 Tjechen/Slowaken en 9.500
niet-ingezeten Hongaren in Nederland. Het verdachtenpercentage onder
deze groepen komt in dit scenario uit op ongeveer 2 procent.
Tevens is ingegaan op de verschillen in de aard van de criminaliteit
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Tegen de 10.022 verdachten die
in 2012 zijn aangehouden zijn 12.651 processen-verbaal van aanhouding
zijn opgemaakt voor in totaal 15.215 misdrijven. Tegen de verdachten uit
de Midden- en Oost-Europese EU-landen is gemiddeld genomen 1,26
proces-verbaal opgemaakt voor gemiddeld 1,52 misdrijven. Wat dit
betreft is er weinig verschil tussen ingezetenen en niet-ingezetenen.
Veruit het grootste gedeelte van de Midden- en Oost-Europese
verdachten wordt (in 2012) verdacht van vermogensmisdrijven (zonder
geweld). Meer dan de helft (55,6 procent) van alle Midden- en Oost-
58
Samenvatting en Conclusies
Europese verdachten wordt verdacht van dit type misdrijf. Het gaat hier
voornamelijk om ‘eenvoudige diefstal’, ‘diefstal door middel van braak’ en
‘overige gekwalificeerde diefstal’. Dit percentage ligt opvallend veel hoger
onder niet-ingezetenen, dan onder ingezetenen (respectievelijk 63,8
procent en 36,6 procent). Daarnaast worden relatief veel verdachten
verdacht van verkeersmisdrijven. Dit percentage is aanzienlijk hoger
onder ingezetenen dan niet-ingezetenen (respectievelijk 23,2 procent en
12,6 procent). Het aandeel geweldsdelicten is bijna drie keer zo groot
onder ingezetenen als onder niet-ingezetenen (respectievelijk 15,9
procent tegenover 5,5 procent).
Een klein deel van de groep niet-ingezetenen is niet in de GBA
ingeschreven maar heeft volgens registratie van de politie wel een
(tijdelijk) woonadres in Nederland. Mogelijk zijn dit vooral tijdelijke
arbeidsmigranten. Een uitsplitsing tussen niet-ingezetenen met een
(tijdelijk) woonadres in Nederland en niet-ingezetenen zonder woonadres
in Nederland laat een nog duidelijker verschil in het criminaliteitsprofiel
zien. Het aandeel vermogensdelicten zonder geweld ligt binnen de groep
niet-ingezetenen met een (tijdelijk) woonadres in Nederland iets hoger
dan onder ingezetenen (46,6 procent tegenover 36,6 procent). De
verschillen met niet-ingezetenen met een woonadres in het buitenland
zijn echter veel groter. Van deze groep wordt 70,5 procent verdacht van
vermogensdelicten zonder geweld.
In het laatste deel van het onderzoek is gekeken naar mogelijke
regionale concentraties (naar politieregio’s) en of zich daarin verschillen
voordoen tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Onder de verdachten
waar een Nederlands adres van bekend is, is gekeken in welke
politieregio zij woonachtig zijn. Uit de data blijkt dat een groot deel van de
verdachten woonachtig is in de Randstad. De meeste verdachten wonen
in de politieregio Haaglanden (16,5 procent). Daarna volgt de regio
Rotterdam Rijnmond (14,1 procent).
Ook is gekeken naar de politieregio waar de meeste antecedenten onder
ingezetenen en niet-ingezetenen zijn geregistreerd. Voor de ingezetenen
en de niet-ingezetenen met een (tijdelijk) woonadres in Nederland is de
regionale verdeling van het aandeel antecedenten ongeveer gelijk aan de
woonregio van de verdachten. De antecedenten worden vooral
geregistreerd in de Randstad. We zien echter wel (grote) verschillen
tussen niet-ingezetenen met een (tijdelijk) woonadres in Nederland en
niet-ingezetenen zonder woonadres in Nederland. Van niet-ingezetenen
zonder woonadres in Nederland worden opvallend veel antecedenten in
59
Samenvatting en Conclusies
de regio Amsterdam-Amstelland geregistreerd (21,0 procent tegenover
13,9 procent gemiddeld). Daarnaast lijkt deze groep meer gespreid over
de andere politieregio’s criminaliteit te plegen dan de ingezetenen.
4.3
Conclusie
In 2012 zijn er 10.022 personen van Midden- en Oost-Europese afkomst
verdacht van een misdrijf. Binnen het onderzoek is onderscheid gemaakt
naar Midden- en Oost-Europese verdachten ingezetenen en nietingezetenen. Ongeveer 30 procent van de verdachten van Midden- en
Oost-Europese afkomst is in de GBA ingeschreven (de ingezetenen). De
criminaliteitsgraad onder ingezetenen van Midden- en Oost-Europese
afkomst is 2,0 procent. Dit percentage ligt 0,8 procentpunt hoger dan
gemiddeld onder alle ingezetenen van Nederland.
Van alle verdachten van Midden- en Oost-Europese afkomst staat bijna
70 procent niet in de GBA ingeschreven (de niet-ingezetenen). Het
absolute aantal niet-ingezeten verdachten ligt dus hoger dan het aantal
ingezeten verdachten.
De vraag is hoe we dit moeten interpreteren. Het is moeilijk om
uitspraken te doen over de mate van criminaliteit onder niet-ingezetenen
zolang dit niet in perspectief geplaatst kan worden. Omdat niet bekend is
hoeveel Midden- en Oost-Europeanen in Nederland verblijven zonder te
zijn ingeschreven in de GBA is het niet mogelijk de criminaliteitsgraad te
berekenen. Om hier toch een indruk van te krijgen, is de
criminaliteitsgraad berekend op basis van een drietal scenario’s. In
scenario 1 namen we aan dat het werkelijke aantal in Nederland
verblijvende Midden- en Oost-Europeanen twee keer zo groot is als het
aantal in de GBA geregistreerden en het aantal niet-ingezeten Middenen Oost-Europeanen dus even groot is als het aantal ingezeten Middenen Oost-Europeanen. De criminaliteitsgraad komt in dit scenario uit op
5,2 procent. De criminaliteitsgraad onder niet-ingezetenen is in dit
scenario daarmee aanzienlijk hoger dan onder ingezetenen hetgeen
aansluit bij de veronderstelling dat er onder deze groep sprake is van
overlevings- en/of migratiecriminaliteit.
In scenario 2 gingen we ervanuit dat het werkelijke aantal in Nederland
verblijvende Midden- en Oost-Europeanen drie keer zo groot is als het
aantal in de GBA geregistreerden en het aantal niet-ingezeten Middenen Oost-Europeanen dus twee keer zo groot is als het aantal ingezeten
Midden- en Oost-Europeanen. De criminaliteitsgraad is in dit scenario 2,6
60
Samenvatting en Conclusies
procent. Scenario 2 laat zien dat we van een omvangrijke, niet in de GBA
geregistreerde, groep Midden- en Oost-Europeanen uit moeten gaan om
te komen tot een criminalitietsgraad die vergelijkbaar is met de
criminaliteitsgraad onder ingezeten Midden- en Oost-Europeanen.
In scenario 3 is voor de schatting van het aantal niet-ingezeten Middenen Oost-Europeanen gebruik gemaakt van een door het CBS gemaakte
berekening in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Op basis van scenario 3 is het niet mogelijk om een
criminaliteitsgraad voor de gehele groep Midden- en Oost-Europeanen te
maken.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er verschillende
criminaliteitspatronen bestaan tussen ingezeten en niet-ingezeten
verdachten van Midden- en Oost-Europese afkomst. Zo worden
ingezetenen vaker van verkeersdelicten verdacht dan niet-ingezetenen.
Daarnaast is het aandeel geweldsdelicten bijna drie keer zo groot onder
ingezetenen als onder niet-ingezetenen (respectievelijk 15,9 procent
tegenover 5,5 procent wordt verdacht van dit type misdrijf). Uit de data
blijkt dat het bij verkeersdelicten onder ingezeten Midden- en OostEuropese verdachten bijzonder vaak rijden onder invloed betreft. Meer
dan 75 procent van alle geregistreerde verkeersmisdrijven onder
ingezetenen van Midden- en Oost-Europese herkomst, heeft betrekking
op dit type misdrijf. In een onderzoek van het instituut FORUM, wordt als
mogelijke verklaring voor het relatief grote aantal verkeersdelicten
genoemd dat tot voor kort nauwelijks werd opgetreden tegen rijden onder
invloed in Polen en dat verkeersboetes vaak niet geïnd werden. Dit heeft
weerslag op het rijgedrag van Poolse migranten, ook in Nederland
(FORUM, 2009).
Niet-ingezetenen worden vooral verdacht van geweldloze
vermogensdelicten. In het bijzonder gaat het dan om ‘eenvoudige diefstal’
en ‘overige gekwalificeerde diefstal’ (deze typen misdrijven vormen
samen 69,8 procent van alle vermogensmisdrijven onder nietingezetenen in 2012 ). Een mogelijkheid is dat het (deels) tijdelijke
arbeidsmigranten betreft die, zo blijkt uit onderzoek (Weltevrede, et al.
2009) in grote getale naar Nederland komen, zich vaak niet inschrijven
en waarvan een deel wellicht betrokken is bij criminele activiteiten. In het
eindrapport van de commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie wordt
een andere mogelijke verklaring voor het verschil in criminaliteitspatronen
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen gegeven. Criminaliteit door
Midden- en Oost-Europeanen in Nederland zou niet zo zeer toe te
schrijven zijn aan arbeidsmigranten maar aan personen die met een
61
Samenvatting en Conclusies
crimineel motief naar Nederland komen (Koopmans 2011). In dat geval
wordt er ook wel gesproken over mobiel banditisme. Ook recent
onderzoek van Siegel (2011, 2013a, 2013b) laat zien dat er sprake is van
migratiecriminaliteit vanuit Midden- en Oost-Europese EU landen naar
Nederland. Een vorm van migratiecriminaliteit betreft mobiel banditisme
waarbij personen naar het buitenland vertrekken om criminele
handelingen te verrichten. Naast migratiecriminaliteit zou er ook sprake
zijn van zogenaamde overlevingscriminaliteit onder Midden- en OostEuropeanen.
Op basis van de kwantitatieve resultaten van dit onderzoek kan niet
bepaald worden wat de omvang is van de migratiecriminaliteit en/ of de
overlevingscriminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Op basis
van de bestaande literatuur hierover zou men kunnen verwachten dat we
verschillende delictpatronen zien onder ingezetenen en niet-ingezetenen,
waarbij de laatste meer zou afwijken van de totale verdachtenpopulatie in
Nederland dan de eerste. Ook was de verwachting dat we onder de nietingezetenen het aandeel geweldloze vermogensdelicten relatief groot
zou zijn vanwege het bestaan van mobiel banditisme en
overlevingscriminaliteit. Dit zien wij inderdaad terug.
Het delictpatroon van ingezetenen komt grotendeels overeen met het
algemene delictpatroon (van de totale Nederlandse verdachtenpopulatie).
Met name onder niet-ingezetenen met een woonadres in het buitenland
zien we een ander beeld. We zien dat het aandeel vermogensdelicten
zonder geweld onder deze groep opvallend veel groter is dan onder de
totale verdachtenpopulatie en de ingezeten Midden- en Oost-Europese
verdachten. Een andere verwachting op basis van eerder onderzoek was
dat het aandeel vermogensdelicten zonder geweld groter zou zijn onder
groepen met een zwakkere verblijfspositie (zoals niet-ingezeten
Roemenen en Bulgaren) dan onder groepen met een sterkere
verblijfspositie (bijvoorbeeld niet-ingezeten Polen). Deze groepen zouden
wellicht meer vatbaar zijn voor overlevingscriminaliteit (en/ of
migratiecriminaliteit). In de cijfers zien we inderdaad dat
vermogensdelicten zonder geweld naar verhouding meer voorkomen
onder Roemeense en Bulgaarse niet-ingezeten verdachten dan onder
Poolse niet-ingezeten verdachten. Dit zou erop kunnen duiden dat er
sprake is van overlevingscriminaliteit en/ of migratiecriminaliteit.
Daarnaast komt uit de analyse naar regionale spreiding van de delicten
naar voren dat er een oververtegenwoordiging van vermogensdelicten
onder verdachte niet-ingezeten Midden- en Oost-Europeanen in de regio
Amsterdam-Amstelland is. Dit zou kunnen wijzen op vormen van mobiel
62
Samenvatting en Conclusies
banditisme waarbij criminelen het bijvoorbeeld vooral op toeristen in
Amsterdam gemunt hebben.
Waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van
overlevingscriminaliteit als mobiel banditisme. Het blijft echter onduidelijk
welke verklaring het meest relevant is. Om aan de hand van de
kwantitatieve data te bepalen om welke categorie het gaat, is echter
meer specifieke data en diepgaander onderzoek nodig. Daarnaast kan
kwalitatief onderzoek (zoals dossieranalyse) hier wellicht meer inzicht in
bieden.
63
Begrippenlijst
Allochtoon (bron CBS)
Een allochtoon is daarbij gedefinieerd als een persoon van wie tenminste
één van de ouders in het buitenland geboren is.
Antecedent (bron KLPD)
Een politiecontact waarbij proces-verbaal wegens het plegen van een of
meer misdrijven is opgemaakt. Equivalenten hiervoor zijn aanhouding en
proces-verbaal van aanhouding.
BSN (bron Rijksoverheid)
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor
iedereen die ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Eerste generatie allochtoon (bron KLPD)
Een inwoner van Nederland die in het buitenland is geboren en van wie
tenminste één ouder in het buitenland is geboren.
GBA (bron KLPD)
Gemeentelijke Basis Administratie. Datasysteem van de gemeenten
waarin alle inwoners van Nederland zijn geregistreerd.
Ingezeten verdachte (bron KLPD)
Een persoon die voorkomt in HKS van wie het Centraal Bureau voor de
Statistiek heeft vastgesteld en/ of in HKS is vast te komen te staan dat
het een inwoner van Nederland betreft.
Midden- en Oost-Europeanen/MOE-landers
In dit rapport wordt regelmatig gesproken over Midden- en OostEuropeanen uit EU landen/ Midden- en Oost-Europeanen/ MOE-landers.
Het betreft dan de migranten/allochtonen uit de 10 Midden- en OostEuropese EU-lidstaten.
Midden- en Oost-Europese EU-lidstaten
Hiermee wordt gerefereerd aan de Midden- en Oost-Europese landen die
per 1 januari 2007 tot de Europese Unie behoren. Het betreft de acht
65
Begrippenlijst
landen die per 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden (Polen, Hongarije,
Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen en Slovenië) alsmede
Roemenië en Bulgarije die per 1 januari 2007 tot de EU zijn toegetreden.
Misdrijf (bron CBS)
Strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de
strafwetten. Indeling van strafbare feiten is van belang bij het procesrecht
(absolute competentie en rechtsmiddelen) en de strafbaarstelling.
Berechting in eerste aanleg gebeurt in de meeste gevallen door de
rechtbank.
Niet-ingezeten verdachte (bron KLPD)
Een persoon die voorkomt in HKS van wie het Centraal Bureau voor de
Statistiek niet heeft vast kunnen vaststellen dat dit een inwoner van
Nederland is van wie ook in HKS niet is vast te komen te staan dat het
een inwoner van Nederland betreft. In enkele tabellen in het rapport
wordt op basis van de registratie in HKS van het adres waar verdachten
verblijven binnen deze groep onderscheid gemaakt naar niet ingezetenen
met een tijdelijk woonadres in Nederland (NL) en woonadres in het
buitenland of onbekend woonadres (BU)
Niet-westerse allochtoon (bron CBS)
Tot niet-westerse allochtonen worden personen gerekend van wie
tenminste één ouder is geboren in Turkije, Marokko, Suriname, de
Nederlandse Antillen of Aruba, of in een ander land in Azië (m.u.v. Japan
en Indonesië), Afrika of Latijns-Amerika. De vier klassieke allochtone
groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) vormen binnen
de groep niet-westerse allochtonen een ruime meerderheid.
Tweede generatie allochtoon (bron CBS)
Een inwoner van Nederland die in Nederland is geboren en van wie
tenminste één ouder in het buitenland is geboren.
Westerse allochtoon (bron CBS)
Westerse allochtonen zijn gedefinieerd als personen van wie tenminste
één van de ouders geboren is in één van de landen in Europa (exclusief
Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan.
66
Begrippenlijst
Verdachte (bron KLPD)
Een persoon van 12 jaar of ouder tegen wie een proces-verbaal is
opgemaakt omdat een redelijk vermoeden bestaat dat hij een strafbaar
feit heeft gepleegd.
67
Literatuur
Baraya, E. & J. Starenburg (2010), Monitor Midden- en Oost-Europeanen
in Den Haag, 2010. Den Haag, Gemeente Den Haag: Dienst Onderwijs,
Cultuur en Welzijn.
Boersma, J. (2006). ‘Polaris bestrijdt mobiel banditisme’, in Stichting
Maatschappij Veiligheid en Politie (red.), Tegenhouden van mobiel
banditisme. Dordrecht: SMVP, 41-44.
Boom, J. de, A. Weltevrede, S. Rezai & G. Engbersen (2008), OostEuropeanen in Nederland. Een verkenning van de maatschappelijke
positie van migranten uit Oost-Europa en voormalig Joegoslavië.
Rotterdam: Risbo.
Bovenkerk, F. (2001), Misdaadprofielen. Amsterdam Meulenhoff
Engbersen, G. en J. Van der Leun (1995), ‘Illegale vreemdelingen en
criminaliteit: De differentiële kansenstructuur van illegalen, in Tijdschrift
voor Criminologie 37 (3): 238-256.
FORUM (2009), Polen in Nederland. Belangrijkste bevindingen van het
FORUM-onderzoek. Via www.forum.nl
Heijden, P. van der, M. Cruyff & G. van Gils (2011), Aantallen
geregistreerde en niet-geregistreerde burgers nuit MOE-landen die in
Nederland verblijven; Rapportage schattingen 2008 en 2009. Utrecht,
Universiteit Utrecht.
Heijden, P. van der, M. Cruyff & G. van Gils (2013), Aantallen
geregistreerde en niet-geregistreerde burgers uit MOE-landen die in
Nederland verblijven; Rapportage schattingen 2009 en 2010. Utrecht,
Universiteit Utrecht.
Hirschi, T. en M. Gottfredson (1983). ‘Age and the explanation of crime’.
In: The American Journal of Sociology, jg. 89, nr. 3, p. 552-584.
69
Literatuur
Heijden, Y. van der, ‘Interview Hoogleraar Criminologie Joanne van der
Leun over criminaliteit en migratie’ in Secondant, Tijdschrift voor het
Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2012 (1).
Laan, F. van der & Weenink, A. (2005), Eindrapportage van het project
Polaris. Mobiel banditisme uit Polen en Litouwen. Zwolle: Korps
Landelijke Politiediensten.
Nobelen, D. van & Leest, W. van der (2010), Landelijk verdachtenbeeld
2009: een analyse van verdachten op basis van gegevens uit HKS.
Zoetermeer KLPD dienst IPOL.
Siegel, D. (2011), ‘Oost-Europese mobiele bendes’, presentatie
gehouden op 14 december 2011 te CIROC Utrecht. Te raadplegen via
http://www.ciroc.nl/presentaties/presentatie_siegel.pdf
Van Daele, S. & T. Vander Beken (2010), ‘Migratie en mobiele daders.
Heling bij rondtrekkende dadergroepen’, in Tijdschrift voor Criminologie,
52 (2), 170-185.
Weltevrede, A.M., J. de Boom, S. Rezai, L. Zuijderwijk en G. Engbersen
(2009). Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Een profielschets
van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen. Rotterdam: Risbo.
70
Bijlage bij hoofdstuk 3
Tabel b3.1: Immigratie naar geboorteland (1995-2012)
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Midden- en OostEuropese EU-landen
2.217
4.171
4.788
4.713
4.553
8.467
9.881
11.793
20.234
25.870
24.490
28.340
34.042
33.230
waaronder
Polen
vm. Tsjecho-Slowakije
Hongarije
Estland
Letland
Litouwen
Slovenië
Roemenië
Bulgarije
1.249
251
236
9
19
37
6
304
106
1.871
716
488
27
47
65
3
657
297
2.189
765
580
28
42
117
1
719
347
2.337
566
472
31
66
124
1
653
463
2.234
455
413
46
50
115
4
733
503
5.162
988
592
95
124
345
2
717
442
6.746
1.019
594
80
124
309
8
570
431
8.364
1.154
586
64
107
253
15
777
473
10.253
1.239
991
75
116
298
10
2.412
4.840
14.107
1.694
1.669
113
219
388
11
2.495
5.174
13.231
1.406
2.169
136
500
519
8
2.227
4.294
15.022
1.809
2.367
270
933
979
22
2.697
4.241
19.090
1.744
2.539
316
979
1.225
29
2.820
5.300
18.591
1.612
2.955
273
1.103
1.128
32
2.615
4.921
Overig westers
32.638
42.397
40.572
35.645
31.299
28.792
28.117
31.381
34.779
42.050
40.929
44.886
48.247
Niet-westers
39.676
62.465
64.894
59.450
48.834
37.313
34.112
34.492
36.822
48.597
52.711
52.809
52.211
Nederland
21.396
23.817
23.150
21.442
19.828
19.447
20.187
23.484
24.984
26.999
28.248
28.397
28.462
Onbekend
172 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Totaal
96.099 132.850 133.404 121.250 104.514
94.019
92.297 101.150 116.819 143.516 146.378 154.432 162.962
Bron: CBS Statline, bewerking Risbo
50.009
47.459
27.676
.
158.374
Tabel b3.2: Immigratie naar geboorteland en geslacht (1995-2012)
Mannen
Midden- en OostEuropese EU-landen
waaronder
Polen
vm. Tsjecho-Slowakije
Hongarije
Estland
Letland
Litouwen
Slovenië
Roemenië
Bulgarije
Overig westers
Niet-westers
Nederland
Onbekend
Totaal mannen
Vrouwen
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
756
1.656
1.981
1.730
1.706
3.385
4.696
6.163
10.452
14.014
12.614
14.525
17.705
16.861
371
80
89
2
9
7
2
149
47
738
273
228
10
19
20
3
258
107
892
341
288
8
16
23
.
295
118
868
207
206
8
19
35
.
239
148
834
190
210
9
16
37
2
236
172
2.216
392
242
30
31
107
.
252
115
3.492
483
262
25
37
93
3
176
125
4.635
631
224
13
26
89
5
378
162
5.712
677
508
23
30
106
8
932
2.456
7.877
963
907
33
88
152
6
1.133
2.855
6.958
783
1.074
45
240
221
4
998
2.291
7.995
1.028
1.179
124
445
480
11
1.169
2.094
10.204
940
1.285
138
478
590
16
1.244
2.810
9.658
812
1.523
126
536
563
16
1.141
2.486
17.147
21.801
20.885
17.833
15.344
14.182
13.704
15.673
17.602
21.363
20.424
22.331
23.956
21.508
32.591
34.316
30.919
24.517
18.024
16.565
17.134
19.277
25.892
27.953
27.034
26.784
11.963
12.917
12.582
11.591
10.925
10.609
11.172
12.721
13.467
14.283
15.243
15.385
15.319
107 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
51.481
68.965
69.764
62.073
52.492
46.200
46.137
51.691
60.798
75.552
76.234
79.275
83.764
25.043
23.974
14.969
.
80.847
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.461
2.515
2.807
2.983
2.847
5.082
5.185
5.630
9.782
11.856
11.876
13.815
16.337
16.369
878
171
147
7
10
30
4
155
59
1.133
443
260
17
28
45
.
399
190
1.297
424
292
20
26
94
1
424
229
1.469
359
266
23
47
89
1
414
315
1.400
265
203
37
34
78
2
497
331
2.946
596
350
65
93
238
2
465
327
3.254
536
332
55
87
216
5
394
306
3.729
523
362
51
81
164
10
399
311
4.541
562
483
52
86
192
2
1.480
2.384
6.230
731
762
80
131
236
5
1.362
2.319
6.273
623
1.095
91
260
298
4
1.229
2.003
7.027
781
1.188
146
488
499
11
1.528
2.147
8.886
804
1.254
178
501
635
13
1.576
2.490
8.933
800
1.432
147
567
565
16
1.474
2.435
Overig westers
15.491
20.596
19.687
17.812
15.955
14.610
14.413
15.708
17.177
20.687
20.505
22.555
24.291
Niet-westers
18.168
29.874
30.578
28.531
24.317
19.289
17.547
17.358
17.545
22.705
24.758
25.775
25.427
Nederland
9.433
10.900
10.568
9.851
8.903
8.838
9.015
10.763
11.517
12.716
13.005
13.012
13.143
Onbekend
65 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Totaal vrouwen
44.618
63.885
63.640
59.177
52.022
47.819
46.160
49.459
56.021
67.964
70.144
75.157
79.198
Bron: CBS Statline, bewerking Risbo
24.966
23.485
12.707
.
77.527
Midden- en OostEuropese EU-landen
waaronder
Polen
vm. Tsjecho-Slowakije
Hongarije
Estland
Letland
Litouwen
Slovenië
Roemenië
Bulgarije
71
Bijlage bij hoofdstuk 3
Tabel b3.3: Emigratie (inclusief administratieve correcties) naar geboorteland (1995-2012)
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
982
1.520
1.662
1.988
2.159
2.812
3.319
5.161
6.306
9.569
12.300
13.197
15.875
21.050
Polen
439
728
762
836
1.020
1.232
1.673
3.034
3.462
5.084
6.257
6.320
7.308
10.124
vm. Tsjecho-Slowakije
169
232
278
479
342
464
540
735
727
949
1.112
1.044
1.428
1.472
Hongarije
145
251
311
280
316
468
359
483
462
623
945
1.170
1.417
1.656
Estland
5
16
9
13
17
25
44
62
34
44
55
124
177
243
Letland
3
11
16
16
17
33
50
62
62
76
122
229
389
636
Litouwen
7
27
35
32
35
41
100
144
125
161
202
290
442
634
Slovenië
.
2
2
2
1
3
2
1
5
4
7
12
11
20
156
168
163
224
253
378
354
383
645
1.094
1.300
1.443
1.895
2.042
58
85
86
106
158
168
197
257
784
1.534
2.300
2.565
2.808
4.223
Overig westers
22.213
22.793
22.347
26.584
27.136
28.097
27.309
30.368
28.073
27.945
30.712
32.380
35.847
39.505
Niet-westers
20.506
17.250
19.177
24.715
29.590
31.949
35.368
37.636
31.894
29.050
28.864
34.045
35.538
38.509
Nederland
38.507
37.414
39.380
43.631
45.946
47.377
53.729
59.305
56.303
51.215
40.021
41.729
45.934
45.427
Totaal
82.195
Bron: CBS Statline, bewerking Risbo
78.977
82.566
96.918 104.831 110.235
111.897 121.351 133.194
144.491
Midden- en OostEuropese EU-landen
waaronder
Roemenië
Bulgarije
Onbekend
119.725 132.470 122.576 117.779
Tabel b3.4: Emigratie (inclusief administratieve correcties) naar geboorteland en geslacht (1995-2012)
Mannen
Midden- en OostEuropese EU-landen
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
445
686
719
952
969
1.410
1.518
2.579
3.358
5.606
7.206
7.511
8.750
11.623
waaronder
Polen
170
357
365
398
445
595
813
1.604
1.943
3.220
3.967
3.811
4.193
5.858
vm. Tsjecho-Slowakije
89
88
106
222
153
235
247
370
421
570
680
579
874
849
Hongarije
63
109
131
159
160
273
177
235
221
337
518
649
771
894
Estland
3
7
3
3
6
11
17
23
8
12
17
67
70
126
Letland
1
4
6
7
8
12
17
18
21
23
52
105
204
336
Litouwen
3
7
11
8
12
15
29
50
48
59
92
143
234
314
Slovenië
.
.
1
2
1
1
.
1
2
2
4
6
8
15
Roemenië
85
77
56
113
118
203
148
177
291
561
662
698
913
919
Bulgarije
31
37
40
40
66
65
70
101
403
822
1.214
1.453
1.483
2.312
Overig westers
12.400
12.317
12.039
14.593
14.776
15.084
14.634
16.183
14.847
14.662
16.091
17.081
18.188
20.266
Niet-westers
12.214
9.878
11.143
15.051
17.920
19.090
21.321
22.113
18.233
16.071
15.863
19.446
19.843
21.691
Nederland
21.654
21.319
22.313
25.223
26.598
27.324
30.213
33.032
31.773
28.179
21.769
23.026
24.918
25.182
Onbekend
Totaal mannen
Vrouwen
Midden- en OostEuropese EU-landen
-8 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46.705
44.200
46.214
55.819
60.263
62.908
67.686
73.907
68.211
64.518
60.929
67.064
71.699
78.762
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
537
834
943
1.036
1.190
1.402
1.801
2.582
2.948
3.963
5.094
5.686
7.125
9.427
waaronder
Polen
269
371
397
438
575
637
860
1.430
1.519
1.864
2.290
2.509
3.115
4.266
vm. Tsjecho-Slowakije
80
144
172
257
189
229
293
365
306
379
432
465
554
623
Hongarije
82
142
180
121
156
195
182
248
241
286
427
521
646
762
Estland
2
9
6
10
11
14
27
39
26
32
38
57
107
117
Letland
2
7
10
9
9
21
33
44
41
53
70
124
185
300
Litouwen
4
20
24
24
23
26
71
94
77
102
110
147
208
320
Slovenië
.
2
1
.
.
2
2
.
3
2
3
6
3
5
Roemenië
71
91
107
111
135
175
206
206
354
533
638
745
982
1.123
Bulgarije
27
48
46
66
92
103
127
156
381
712
1.086
1.112
1.325
1.911
Overig westers
9.813
10.476
10.308
11.991
12.360
13.013
12.675
14.185
13.226
13.283
14.621
15.299
17.659
19.239
Niet-westers
8.292
7.372
8.034
9.664
11.670
12.859
14.047
15.523
13.661
12.979
13.001
14.599
15.695
16.818
16.853
16.095
17.067
18.408
19.348
20.053
23.516
26.273
24.530
23.036
18.252
18.703
21.016
20.245
61.495
65.729
Nederland
Onbekend
-5 .
Totaal vrouwen
35.490
Bron: CBS Statline, bewerking Risbo
.
34.777
.
36.352
72
.
41.099
.
44.568
.
47.327
.
52.039
.
58.563
.
54.365
.
53.261
.
50.968
.
54.287
.
Bijlage bij hoofdstuk 3
Tabel b3.5: Bevolking Nederland naar herkomstgroep (1996-2013), peildatum 1 januari
Groei
96-13 (%)
1996
2000
2004
2008
2010
2011
2012
2013
Midden- en Oost-Europese
EU-landen
50.305
58.315
71.336
107.970
140.433
157.787
178.488
193.464
284,6
Polen
25.125
29.180
35.542
58.853
77.178
87.323
100.775
111.121
342,3
7.106
8.274
9.813
12.121
13.396
14.321
14.759
15.061
111,9
11.454
11.917
12.564
13.438
15.710
16.901
18.060
19.430
69,6
Estland
285
346
431
589
777
929
1.084
1.137
298,9
Letland
367
459
633
945
1.518
2.259
2.881
3.387
822,9
Litouwen
233
488
839
1.743
2.469
3.230
4.102
4.660
1.900,0
613,3
vm. Tsjecho-Slowakije
Hongarije
Slovenië
15
26
34
54
70
78
95
107
Roemenië
4.226
5.451
7.895
11.392
14.259
15.785
16.987
17.807
321,4
Bulgarije
1.494
2.174
3.585
8.835
15.056
16.961
19.745
20.754
1.289,2
Overig westers
1.277.297
1.308.220
1.348.519
1.341.716
1.360.876
1.369.987
1.378.054
1.383.522
8,3
Niet-westers
1.171.113
1.408.767
1.668.297
1.765.730
1.858.294
1.899.245
1.937.651
1.966.095
67,9
Autochtoon
12.995.174
13.088.648
13.169.880
13.189.983
13.215.386
13.228.780
13.236.155
13.236.494
1,9
totaal
15.493.889
Bron: CBS Statline, bewerking Risbo
15.863.950
16.258.032
16.405.399
16.574.989
16.655.799
16.730.348
16.779.575
8,3
Tabel b3.6: Criminaliteitsgraad naar leeftijd en geslacht onderscheiden naar herkomstgroep (2012)
Oost-Europese
EU-landen
overig westers
niet-westers
autochtoon
Totaal
m*
v*
t*
m
v
t
m
v
t
m
v
t
m
v
t
Totaal
3,4
0,9
2,0
1,9
0,5
1,1
5,7
1,1
3,4
1,4
0,3
0,9
1,9
0,4
1,2
12-17 jaar
3,5
0,9
2,2
2,6
0,9
1,8
6,0
1,3
3,7
1,7
0,4
1,1
2,4
0,6
1,5
18-24 jaar
4,5
1,3
2,7
4,5
1,0
2,7
10,6
1,9
6,3
3,8
0,7
2,3
5,0
1,0
3,0
25-44 jaar
3,8
0,9
2,2
2,6
0,6
1,6
6,1
1,1
3,6
1,9
0,4
1,2
2,6
0,6
1,6
45-64 jaar
2,2
0,6
1,3
1,2
0,4
0,8
3,0
0,7
1,8
0,9
0,2
0,6
1,1
0,3
0,7
0,1
0,4
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
65 jaar eo
0,6
0,1
0,3
0,4
0,1
0,2
0,6
*m=man, v=vrouw, t=totaal
voorlopige cijfers 2012
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012);CBS Statline (bevolking), bewerking Risbo
Tabel b3.7: Aandeel verdachte ingezetenen (12 jaar en ouder) naar etnische herkomst, 1996-2012
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Oost-Europese EU-landen
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,5
1,5
1,7
1,9
2,1
2,0
2,0
2,0
2,1
2,0
Polen
1,5
1,5
1,3
1,3
1,2
1,2
1,3
1,4
1,6
1,8
2,1
2,2
2,1
2,0
2,0
2,2
2,0
vm. Tsjecho-Slowakije
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,4
1,2
1,6
1,5
1,7
1,6
1,4
1,3
1,6
1,4
Hongarije
1,2
1,2
1,3
1,1
1,0
1,1
1,2
1,2
1,4
1,5
1,4
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
Estland
1,1
0,3
1,0
0,3
0,6
0,3
0,9
1,1
0,8
1,4
1,6
1,5
1,2
1,0
1,1
1,3
1,9
Letland
1,1
0,8
1,5
0,2
0,7
2,0
0,8
1,7
2,0
2,7
1,7
1,0
2,4
2,8
2,1
2,3
2,1
Litouwen
1,3
1,1
2,2
0,8
2,7
1,1
2,3
2,3
2,1
2,5
3,0
3,4
3,6
3,5
3,1
3,7
2,8
Roemenië
1,6
2,0
1,6
1,7
1,5
1,8
1,5
1,5
1,4
1,5
1,6
2,1
1,9
2,1
2,2
2,1
2,0
Bulgarije
3,2
3,1
2,7
3,2
2,6
2,4
2,1
2,5
2,0
1,9
2,8
2,8
2,5
2,9
3,0
3,1
3,0
overig westers
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,3
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,5
1,4
1,2
1,3
1,1
niet-westers
4,1
4,0
4,0
3,8
3,7
3,8
4,1
4,4
4,7
4,7
4,8
4,7
4,4
4,1
3,9
3,8
3,4
autochtoon
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
0,9
1,4
1,5
1,6
1,6
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
Slovenië
Totaal
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,3
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012);CBS Statline (bevolking), bewerking Risbo
73
Bijlage bij hoofdstuk 3
Tabel b3.8: Indeling delicten
gewelddadige seksuele delicten
Verkrachting (SR242)
Aanranding (SR246)
overige seksuele delicten
Schennis eerbaarheid (SR239)
Overige seksuele misdrijven (SR243-245, SR247-249)
gewelddadige delicten overig
Bedreiging (SR285)
Moord en doodslag (poging) (SR287-SR292)
Moord en doodslag (voltooid) (SR287-SR292)
Mishandeling (SR300-SR306)
vermogensdelicten met geweld
Diefstal met geweld (SR312)
Afpersing (SR317)
vermogensdelicten overig
Muntmisdrijven (SR208-SR211, SR213-SR214)
Overige valsheid (SR216-SR232, SR234)
Eenvoudige diefstal (SR310)
Diefstal verbreking (SR311.)
Overige gekwalificeerde diefstal (ov. SR311.)
Verduistering (SR321-SR323)
Bedrog (SR326-SR337, SR339)
Heling (SR416, SR417)
vernieling en openbare orde
Tegen openbare orde (SR131-SR136, SR138-SR151A)
Gemeengevaarlijke. misdrijven (SR157, SR158)
Tegen openbaar gezag (SR177-SR206)
Overige vernieling (SR350-SR354)
verkeer misdrijven
rijden onder invloed (WVW26,WV8)
Verlaten plaats ongeval (WVW30, WV7)
Rijden na ontzegging (WVW32, WV9)
Weigeren bloedproef (WV163, WVW)
Dood/letsel door schuld (WVW36, WV6, WV175)
Joyriding (WVW37, WV176.2, WV11)
Overig misdrijven WVW
Drugsdelicten
Middelenlijst I (harddrugs)
Middelenlijst II (softdrugs)
Overige opiumwet
overige delicten
Overige misdrijven SR
Wet Wapens & munitie
Misdrijven andere wetten
Bron: HKS
74
Bijlage bij hoofdstuk 3
Tabel b3.9a: Verdachte ingezeten en niet-ingezeten Polen van 12 jaar en ouder (2012)
Ingezetenen
Totaal
1.761
NL(1)
1.329
Niet-ingezetenen
BU(2)
1.723
Totaal
3.052
4.813
Man
Vrouw
79,7
20,3
92,3
7,7
91,4
8,6
91,8
8,2
87,4
12,6
12-17 jaar
18-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar eo
7,6
16,7
62,2
12,8
0,6
0,9
25,1
66,2
7,5
0,2
0,4
25,5
64,4
9,6
0,1
0,6
25,3
65,2
8,7
0,2
3,2
22,2
64,1
10,2
0,3
2.160
2.596
1,23
1,47
1.749
2.049
1,32
1,54
2.332
2.700
1,35
1,57
4.081
4.749
1,34
1,56
6.241
7.345
1,30
1,53
0,1
0,4
9,1
1,7
42,6
11,3
28,6
2,8
3,3
0,3
0,3
7,5
1,8
55,3
9,4
16,4
4,6
4,3
0,3
0,3
8,2
1,7
49,8
10,2
21,7
3,9
3,9
0,2
0,4
11,3
1,7
43,9
10,0
23,4
4,7
4,5
Verdachten (N)
Antecedenten
Misdrijven
Antecedenten per verdachte
Misdrijven per verdachte
type delict
Gewelddadige seksuele delicten
0,1
Overige seksuele delicten
0,4
Overige gewelddelicten
16,9
Vermogensmisdrijven met geweld
1,6
Vermogensmisdrijven overig
32,9
Vernieling en openbare orde misdrijven
9,6
Verkeersmisdrijven
26,5
Drugsdelicten
6,4
Overige delicten
5,6
NL(1)= (tijdelijk woonadres in Nederland, BU(2)=woonadres in het buitenland of woonadres onbekend
Totaal
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012), bewerking Risbo
Tabel b3.9b: Verdachte ingezeten en niet-ingezeten uit vm. Tsjecho-Slowakije van 12 jaar en ouder (2012)
Ingezetenen
Totaal
NL(1)
Niet-ingezetenen
BU(2)
Totaal
Verdachten (N)
172
45
135
180
352
Man
Vrouw
65,1
34,9
77,8
22,2
80,7
19,3
80,0
20,0
72,7
27,3
12-17 jaar
18-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar eo
10,5
13,4
58,1
17,4
0,6
0,0
11,1
73,3
15,6
0,0
1,5
19,3
69,6
9,6
0,0
1,1
17,2
70,6
11,1
0,0
5,7
15,3
64,5
14,2
0,3
Antecedenten
Misdrijven
Antecedenten per verdachte
Misdrijven per verdachte
205
251
1,19
1,46
48
55
1,07
1,22
172
212
1,27
1,57
220
267
1,22
1,48
425
518
1,21
1,47
0,0
0,0
18,2
0,0
40,0
7,3
21,8
7,3
5,5
0,5
0,5
6,6
3,8
52,8
14,2
6,6
5,7
9,4
0,4
0,4
9,0
3,0
50,2
12,7
9,7
6,0
8,6
0,4
0,2
11,0
2,7
45,6
10,6
15,4
6,6
7,5
type delict
Gewelddadige seksuele delicten
0,4
Overige seksuele delicten
0,0
Overige gewelddelicten
13,1
Vermogensmisdrijven met geweld
2,4
Vermogensmisdrijven overig
40,6
Vernieling en openbare orde misdrijven
8,4
Verkeersmisdrijven
21,5
Drugsdelicten
7,2
Overige delicten
6,4
NL(1)= (tijdelijk woonadres in Nederland, BU(2)=woonadres in het buitenland of woonadres onbekend
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012), bewerking Risbo
75
Totaal
Bijlage bij hoofdstuk 3
Tabel b3.9c: Verdachte ingezeten en niet-ingezeten Hongaren van 12 jaar en ouder (2012)
Ingezetenen
Totaal
197
NL(1)
76
Niet-ingezetenen
BU(2)
129
Totaal
205
402
Man
Vrouw
72,1
27,9
76,3
23,7
85,3
14,7
82,0
18,0
77,1
22,9
12-17 jaar
18-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar eo
6,1
17,8
50,3
23,4
2,5
3,9
28,9
60,5
6,6
0,0
1,6
14,0
69,0
15,5
0,0
2,4
19,5
65,9
12,2
0,0
4,2
18,7
58,2
17,7
1,2
Antecedenten
Misdrijven
Antecedenten per verdachte
Misdrijven per verdachte
239
294
1,21
1,49
82
100
1,08
1,32
152
165
1,18
1,28
234
265
1,14
1,29
473
559
1,18
1,39
0,0
2,0
11,0
0,0
50,0
6,0
25,0
4,0
2,0
1,2
0,0
11,5
1,2
44,2
4,8
17,0
8,5
11,5
0,8
0,8
11,3
0,8
46,4
5,3
20,0
6,8
7,9
0,5
0,4
14,5
1,3
42,0
7,0
20,0
7,0
7,3
Verdachten (N)
type delict
Gewelddadige seksuele delicten
0,3
Overige seksuele delicten
0,0
Overige gewelddelicten
17,3
Vermogensmisdrijven met geweld
1,7
Vermogensmisdrijven overig
38,1
Vernieling en openbare orde misdrijven
8,5
Verkeersmisdrijven
20,1
Drugsdelicten
7,1
Overige delicten
6,8
NL(1)= (tijdelijk woonadres in Nederland, BU(2)=woonadres in het buitenland of woonadres onbekend
Totaal
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012), bewerking Risbo
Tabel b3.9d: Verdachte ingezeten en niet-ingezeten Roemenen van 12 jaar en ouder (2012)
Ingezetenen
Totaal
285
NL(1)
172
Niet-ingezetenen
BU(2)
1.878
Totaal
2.050
2.335
Man
Vrouw
68,8
31,2
86,0
14,0
84,1
15,9
84,2
15,8
82,4
17,6
12-17 jaar
18-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar eo
4,9
20,4
64,2
9,1
1,4
2,9
35,5
55,2
6,4
0,0
2,9
33,6
58,6
4,7
0,1
2,9
33,8
58,3
4,9
0,1
3,2
32,1
59,1
5,4
0,3
Antecedenten
Misdrijven
Antecedenten per verdachte
Misdrijven per verdachte
361
446
1,27
1,56
235
285
1,37
1,66
2.334
2.879
1,24
1,53
2.569
3.164
1,25
1,54
2.930
3.610
1,25
1,55
0,0
0,7
7,4
0,4
70,5
7,0
4,6
4,6
4,9
0,0
0,1
1,3
2,5
85,8
5,0
1,5
0,9
2,8
0,0
0,2
1,8
2,3
84,4
5,2
1,8
1,2
3,0
0,1
0,2
3,0
2,2
80,7
5,5
2,9
1,9
3,5
Verdachten (N)
type delict
Gewelddadige seksuele delicten
0,2
Overige seksuele delicten
0,2
Overige gewelddelicten
11,7
Vermogensmisdrijven met geweld
2,0
Vermogensmisdrijven overig
54,3
Vernieling en openbare orde misdrijven
7,6
Verkeersmisdrijven
10,8
Drugsdelicten
6,3
Overige delicten
7,0
NL(1)= (tijdelijk woonadres in Nederland, BU(2)=woonadres in het buitenland of woonadres onbekend
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012), bewerking Risbo
76
Totaal
Bijlage bij hoofdstuk 3
Tabel b3.9e: Verdachte ingezeten en niet-ingezeten Bulgaren van 12 jaar en ouder (2012)
Ingezetenen
Totaal
509
NL(1)
131
Niet-ingezetenen
BU(2)
416
Totaal
547
1.056
Man
Vrouw
70,3
29,7
66,4
33,6
55,8
44,2
58,3
41,7
64,1
35,9
12-17 jaar
18-24 jaar
25-44 jaar
45-64 jaar
65 jaar eo
3,7
22,6
64,2
9,2
0,2
6,1
27,5
51,1
15,3
0,0
3,6
29,8
55,5
11,1
0,0
4,2
29,3
54,5
12,1
0,0
4,0
26,0
59,2
10,7
0,1
Antecedenten
Misdrijven
Antecedenten per verdachte
Misdrijven per verdachte
586
729
1,15
1,43
146
195
1,11
1,49
459
507
1,10
1,22
605
702
1,11
1,28
1.191
1.431
1,13
1,36
0,5
0,0
10,3
1,0
39,0
6,2
9,7
24,6
8,7
0,2
0,6
3,7
0,6
71,0
2,0
3,6
12,0
6,3
0,3
0,4
5,6
0,7
62,1
3,1
5,3
15,5
7,0
0,3
0,3
8,9
2,0
48,2
5,7
12,6
13,6
8,1
Verdachten (N)
type delict
Gewelddadige seksuele delicten
0,4
Overige seksuele delicten
0,3
Overige gewelddelicten
12,2
Vermogensmisdrijven met geweld
3,3
Vermogensmisdrijven overig
34,8
Vernieling en openbare orde misdrijven
8,2
Verkeersmisdrijven
19,8
Drugsdelicten
11,8
Overige delicten
9,2
NL(1)= (tijdelijk woonadres in Nederland, BU(2)=woonadres in het buitenland of woonadres onbekend
Totaal
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012), bewerking Risbo
Tabel b3.10:
Verdachten (ingezeten en niet-ingezeten) uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen (12 jaar en ouder)
(2012) naar regio waar de meeste antecedenten zijn geregistreerd.
ingezetene
verdachten (N)
Groningen
Friesland
Drenthe
IJsselland
Twente
Noord- en Oost-Gelderland
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid
Utrecht
Noord-Holland-Noord
Zaanstreek-Waterland
Kennemerland
Amsterdam-Amstelland
Gooi en Vechtstreek
Haaglanden
Hollands Midden
Rotterdam-Rijnmond
Zuid-Holland-Zuid
Zeeland
niet-ingezetene
Totaal
NL
BU
totaal
NL
BU
totaal
NL
BU
totaal
2.567
534
3.101
1.960
4.961
6.921
4.527
5.495
10.022
62
42
28
30
49
61
59
49
69
98
44
74
190
21
406
129
378
55
47
6
6
2
3
17
3
4
5
27
16
20
22
49
2
101
40
70
13
10
68
48
30
33
66
64
63
54
96
114
64
96
239
23
507
169
448
68
57
18
16
11
21
18
64
44
48
95
88
10
35
114
9
365
128
218
46
32
98
69
42
85
107
113
127
73
191
191
88
155
1.041
26
421
185
476
166
60
116
85
53
106
125
177
171
121
286
279
98
190
1.155
35
786
313
694
212
92
80
58
39
51
67
125
103
97
164
186
54
109
304
30
771
257
596
101
79
104
75
44
88
124
116
131
78
218
207
108
177
1.090
28
522
225
546
179
70
184
133
83
139
191
241
234
175
382
393
162
286
1.394
58
1.293
482
1.142
280
149
180
115
140
166
101
73
4
15
0
165
137
79
104
26
52
6
11
0
225
136
184
298
108
62
37
197
0
390
273
263
402
134
114
43
208
0
311
237
202
236
121
116
10
23
0
259
151
201
332
114
71
37
200
0
570
388
403
568
235
187
47
223
0
Midden- en West-Brabant
146
34
Brabant-Noord
100
15
Brabant-Zuid-Oost
123
17
Limburg-Noord
132
34
Limburg-Zuid
95
6
Flevoland
64
9
KLPD
4
0
Kon. Marechaussee
12
3
onbekend/buitenland
0
0
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012), bewerking Risbo
77
Bijlage bij hoofdstuk 3
Tabel b3.11: Verdachten (n) en antecedenten (n) naar woonregio (2012)
Woonregio
Verdachten (n)
Antecedenten (n)
Groningen
59
62
Friesland
43
42
Drenthe
26
28
IJsselland
29
30
Twente
52
49
Noord- en Oost-Gelderland
45
61
Gelderland-Midden
56
59
Gelderland-Zuid
40
49
Utrecht
76
69
Noord-Holland-Noord
97
98
Zaanstreek-Waterland
44
44
Kennemerland
80
74
Amsterdam-Amstelland
188
190
Gooi en Vechtstreek
23
21
Haaglanden
404
406
Hollands Midden
128
129
Rotterdam-Rijnmond
392
378
Zuid-Holland-Zuid
53
55
Zeeland
45
47
Midden- en West-Brabant
170
146
Brabant-Noord
90
100
Brabant-Zuid-Oost
138
123
Limburg-Noord
121
132
Limburg-Zuid
96
95
72
64
Flevoland
Bron: HKS (verdachten, voorlopige cijfers 2012), bewerking Risbo
78