Brochure Strabag BV 2014

www.strabag.nl
INFRASTRUCTUUR DIE U VERDER BRENGT
STRABAG STAAT ERVOOR
8S_STRA_NL_r12.indd 1
29.04.14 10:19
INFRASTRUCTUUR DIE U VERDER
BRENGT
VERANDERENDE WERELD
U heeft concrete beleidsdoelen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Om
die te realiseren is goede infrastructuur nodig. De context waarin de uitvoering van
infrastructurele projecten plaatsvindt, is de afgelopen jaren sterk veranderd. U en wij
hebben voortdurend te maken met veranderingen op het gebied van aanbesteding
en contractering. Prijs alleen is niet meer zaligmakend: het ontzorgen van de
omgeving is minstens zo belangrijk. Aan u de taak om in deze dynamiek de regie te
blijven voeren. STRABAG ziet het als haar taak om u daarbij op de best mogelijke
manier te ondersteunen.
Onze focus ligt op infrastructurele projecten in de GWW-sector waarbij expertise
van asfalt en civiele betonbouw zwaarwegende factoren zijn. Zelf noemen wij ons
graag ‘generalist met verschillende specialismen’. Een claim die wij samen met
onze zusterbedrijven binnen de STRABAG groep kunnen waarmaken. Kwaliteit in
uitvoering staat daarbij voorop.
Projecten die wij aannemen voeren wij uit met eigen medewerkers, eigen materieel
en gerenommeerde leveranciers. Daar staat STRABAG voor.
1 STRABAG – asfaltverwerking,
Roermond
2 Asfaltvloer, bedrijfshal Noord Limburg
3 Rotonde, Midden Limburg
2
1
3
2
8S_STRA_NL_r12.indd 2
29.04.14 10:19
STRABAG STAAT ER VOOR
DE BESTE INFRASTRUCTUUR MAKEN WIJ SAMEN
STRABAG verzorgt voor u het hele traject van advies en ontwerp tot en met de
aanleg en/of het onderhoud. Of alleen die projectfase(n) waarvoor u de expertise
niet zelf in huis heeft. Uitgangspunt is altijd dat wij samen met u tot de best
mogelijke oplossing komen. Als het aan ons ligt, is dat ook de meest duurzame
oplossing. U definieert het gewenste eindresultaat en wij nemen de verantwoordelijkheid voor dat eindresultaat op ons. En zorgen voor de coördinatie tussen leveranciers
over bouwfasen en disciplines heen.
UW OMGEVING VRAAGT OM DE BESTE INFRA, NIET OM OVERLAST
Onze opdrachtgevers hechten veel waarde aan gunningscriteria zoals de beperking
van verkeershinder, het zorgen voor een goede verkeersdoorstroom en het voorkomen van overlast voor omwonenden. STRABAG heeft veel ervaring met omgevingsmanagement in de meest brede zin van het woord. Namens u communiceren wij met
de directe omgeving waarin het project plaatsvindt. Zo houden wij voor u alle belangrijke stakeholders op de hoogte van de vorderingen en hebben wij oor voor eventuele
klachten. Levert die communicatie waardevolle inzichten op om een project efficiënter aan te pakken, dan doen wij daar iets mee. Liever vandaag nog dan morgen.
FOCUS OP EFFICIENCY, ZOLANG HET PROJECT LOOPT
1
2
3
STRABAG heeft veel kennis en ervaring op het vlak van geïntegreerde contractvormen. Die expertise delen wij graag met onze opdrachtgevers, die in de praktijk
vaak meer werk met minder mensen moeten verzetten. De kern van werken
volgens een geïntegreerd contract is dat de uitvoerende partij u zoveel mogelijk
werk uit handen neemt. STRABAG kan deze ondersteunende rol voor u invullen.
Wij denken met u mee: als u wenst al vanaf het initiële idee en ontwerp. En als u
wenst tot aan het beheer en onderhoud van het opgeleverde werk.
Rotonde Brunssum – Asfaltdeklaag
met coating
STRABAG materieeldienst Horst
Grondstoffen voor asfaltbeton
1
2
Een goed argument om een infrastructureel project op deze manier aan te pakken
is efficiency. Doordat wij vanaf het begin meedenken over de beste oplossing, kan
ook de prijs uiteindelijk gunstiger uitvallen. Die focus op efficiency houden wij
gedurende het hele project stevig vast. Merken wij tussentijds dat het op bepaalde
punten beter, efficiënter en dus vaak ook goedkoper kan, dan verzilveren wij
vanzelfsprekend die kansen voor u. Innovatie is daarbij voor ons een belangrijke
drijfveer. Wij werken voortdurend aan de verbetering van processen en producten.
Niets liever dan dat wij bij de aanleg van een weg al kunnen nadenken over het
onderhoudsconcept. Of over de toepassing van nieuwe, duurzame materialen die
u helpen uw milieudoelen te realiseren.
3
3
8S_STRA_NL_r12.indd 3
29.04.14 10:19
www.strabag.nl
1
KIES 6 x VOOR DE “S”
VAN STRABAG
SIMPEL
Wij houden van infrastructurele oplossingen die uitblinken in eenvoud en degelijkheid. Oplossingen die brengen wat u verwacht en meer dan dat. Eenvoudig houden
we het ook in de uitvoering. Wat wij aanbieden is voor u vanaf het begin duidelijk.
U heeft een vast aanspreekpunt met wie u snel schakelt.
STABIEL
STRABAG BV is onderdeel van STRABAG SE, één van de grootste bouwconcerns
van Europa. Dat zorgt voor een stevig financieel fundament. Dat geeft u zekerheid
en een belangrijke waarborg voor kwaliteit. Bovendien profiteert u als opdrachtgever
van de ervaring en specialistische kennis die wij als lid van een grote familie
kunnen inbrengen in uw projecten.
SAMEN
‘Samen’ vinden wij belangrijk. Werken aan wegen is altijd tweerichtingsverkeer. We
investeren veel in een goede samenwerking. Niet alleen met u als opdrachtgever.
Ook met uw belangrijkste stakeholders, onze zusterbedrijven en andere betrokken
partijen. Daarbij helpt het dat wij regionaal zijn georganiseerd en dicht bij u en uw
project staan.
2
3
8S_STRA_NL_r12.indd 4
1 Asfaltbalken ten behoeve van
Type Testing
2 Ippel civiele betonbouw – Sluis 12 te Someren
3 Wegenbouw is meer dan asfaltwerk natuurlijk
4 Gefreesd asfaltoppervlak, basis voor overlaging
4
29.04.14 10:19
GARANTIE VOOR EEN STERK,
SUCCESVOL PROJECT
SPAARZAAM
Wij zoeken naar kwalitatief hoogwaardige én duurzame infrastructurele oplossingen
die passen binnen uw budget. Wij geloven in de combinatie van ‘groener’ en
‘beter’. STRABAG is voortdurend bezig met product- en procesinnovaties gericht
op duurzaamheid en kostenbeheersing. Ook CO2-reductie is een thema dat wij
heel serieus nemen. Als milieubewuste onderneming staan wij op trede 5 van
de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en
Ondernemen (SKAO).
SPONTAAN
De passie van onze mensen is de belangrijkste succesfactor voor uw project.
Natuurlijk hebben zij de expertise en ervaring om een sterk en succesvol project
neer te zetten. Maar meer nog gaat het om ‘het goede gevoel’ dat zij u geven.
Openheid, spontaniteit en pro-actief en integer handelen vinden wij belangrijk. Zeg
wat u van ons vindt en houd ons scherp. Dat doen wij ook bij u.
SOCIAAL
Wat is er mooier dan dat wij met ons project voor de gemeenschap ook mensen
aan het werk helpen uit diezelfde gemeenschap? Steeds vaker wordt van ons een
maximale social-return-on-investment verlangd. Dat is een extra uitdaging die wij
graag samen met u aangaan.
2
1
2
3
4
Infrastructuur provinciale weg Brabant
STRABAG staat er voor
BSA asfalt met meer hergebruik
Asfalt in tuinbouwtoepassing
1
3
4
5
8S_STRA_NL_r12.indd 5
29.04.14 10:19
www.strabag.nl
1
DIENSTEN VAN STRABAG
In Nederland heeft Strabag een naam hoog te houden in de GWW-sector, maar
ook op het gebied van asfaltbouw en civiele betonbouw. STRABAG heeft een groot
aantal disciplines en specialismen in eigen huis.
Asfaltproductie en -verwerking
• advies
• onderzoek en ontwikkeling in eigen laboratoria
• productie in eigen asfaltfabriek
• asfaltverwerking met eigen asfaltsets
• kennis- en expertisecentrum
• wegbeheer en -onderhoud
• renovatie van kunstwerken
Civiele Betonbouw
• infragerelateerde betonbouw
• bruggen
• viaducten
• geluidsschermen
• poeren
• ontwerp + uitvoering
2
1 A2 Maasbrug bij Wessem
2 Ippel betonstort
3 Bedrijfsvloer Veiling Venlo
3
8S_STRA_NL_r12.indd 6
29.04.14 10:19
STRABAG
ADRESSEN
STRABAG ZUIDOOST EN ZUIDWEST
STRABAG Zuidoost
Oude Trambaan 29
6049 GT Herten
Tel. +31 475 77 78 00
Om de afstand tot onze opdrachtgevers en projecten tot een minimum te beperken,
werken wij in Nederland vanuit de regio’s Zuidoost en Zuidwest. Vanuit beide regio’s
focussen wij sterk op infrastructurele projecten waarin asfalt een centrale rol speelt.
Daarbij gaat het zowel om nieuwbouw-, vernieuwbouw- als renovatieprojecten.
STRABAG Zuidwest
Ippelseweg 14
4255 HZ Nieuwendijk
Tel. +31 183 40 75 77
STRABAG ASFALT
STRABAG Asfalt is de betrouwbare partner op het gebied van asfaltproductie en –
verwerking. De asfaltmenginstallatie (AMI) in Roermond kan per jaar tot meer dan
225.000 ton asfaltbeton produceren met een hoog percentage hergebruik van
asfaltgranulaat en/of bitumengranulaat. Het is een van de meest innovatieve AMI’s
in de regio. STRABAG Asfalt voert naast de productie ook zelf de asfaltverwerking
uit met drie asfaltsets.
STRABAG asfaltproductie
en -verwerking
Schipperswal 19
6041 TC Roermond
Tel. +31 475 51 80 30
STRABAG Ippel Civiele Betonbouw
Ippelseweg 14
4255 HZ Nieuwendijk
Tel. +31 183 40 11 55
STRABAG CIVIELE BETONBOUW
STRABAG Ippel is binnen STRABAG het aanspreekpunt voor civiele betonbouw.
U kunt STRABAG Ippel inschakelen voor ontwerp en uitvoering van uiteenlopende
werken in de betonbouw. De nadruk ligt op producten die onmisbaar zijn om
infrastructuur aan elkaar te koppelen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van
bruggen, viaducten, geluidsschermen en kademuren. Ook design & constructprojecten en projecten met gecombineerde disciplines (wegenbouw, staalbouw,
werktuigbouwkundig e.d.) behoren tot het werkpakket van STRABAG Ippel.
2
1
1 Locatie STRABAG asfaltproductie Roermond
2 Asfalt in voorbereiding
3 STRABAG specialist in asfalt
3
7
8S_STRA_NL_r12.indd 7
29.04.14 10:19
STRABAG BV
Oude Trambaan 29
6049 GT Herten
Tel. +31 475 77 78 00
[email protected]
8S_STRA_NL_r12.indd 8
4/2014/2.000
www.strabag.nl
29.04.14 10:19