"Beantwoording Kamervragen over Econcern

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA ’s-GRAVENHAGE
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en
Duurzaamheid
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag
Datum
Betreft
2 april 2014
Beantwoording vragen inzake Econcern
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez
Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Klever
(PVV) naar aanleiding van het onderzoek van de curatoren van het failliete
Econcern, ingezonden op 17 december 2013 onder nummer 2013Z24905, en de
antwoorden op vragen van het lid Klever (PVV) naar aanleiding van het boek
‘Windhandel’ inclusief aanvullende vragen met betrekking tot het hiervoor
bedoelde onderzoek, ingezonden op 28 februari 2014 onder nummer
2014Z03742.
(w.g.)
Ons kenmerk
DGETM-ED / 14049964
H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
Pagina 1 van 6
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Vragen van 17 december 2013; 2013Z24905
Ons kenmerk
DGETM-ED / 14049964
Vraag 1
Kent u het onderzoeksverslag van de curatoren van het failliete Econcern dat op
woensdag 11 december 2013 werd gepubliceerd en de berichtgeving hierover?
(‘Curatoren Econcern dienen tuchtklacht in bij PWC’in Financieel Dagblad
12-12-13 en 'Gesjoemel bij ondergang Econcern' in NRC 12-12-13.)
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat de uitkomst van dit onderzoeksverslag en de in dit verslag
door beide curatoren van Econcern aangekondigde vervolgonderzoeken mogelijk
schadelijk kunnen zijn voor het huidige management van Typhoon, dat bijna
geheel uit ex-managers van Econcern bestaat? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3
Wat is uw reactie op het door beide curatoren ingestelde diepgaand onderzoek
naar de gangen van de toenmalige directeur van Econcern, waaruit is gebleken
dat deze een gedeputeerde van de Provincie Noord Holland heeft omgekocht in
een poging geld van de provincie los te krijgen om het bedrijf Darwind gunstig bij
de Provincie te stemmen?
Antwoord vragen 2 en 3
Over het onderzoeksverslag van curatoren heb ik geen mening. Het behoort tot de
zorgplicht van curatoren om de boedel van Econcern te vereffenen. Over hun
bevindingen gaan zij zelf. Op hun handelen is toezicht van de zijde van de
rechter-commissaris. Curatoren zullen zich ongetwijfeld bij betrokkenen melden
indien zij van mening zijn dat voormalig bestuurders of commissarissen
aansprakelijk gesteld moeten worden.
Vraag 4
De ex-directeur van Econcern is nu directeur van het door hem opgerichte bedrijf
Typhoon, dat bouwplannen heeft om ten noorden van Schiermonnikoog twee
windmolenparken te bouwen; bent u bereid door het Openbaar Ministerie of de
FIOD bij Typhoon een uitvoerig forensisch financieel onderzoek te laten verrichten
naar mogelijk vergelijkbare omkopingsgevallen door leden van het
managementteam van Typhoon? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Nee. Er is geen reden voor een bijzonder onderzoek.
Pagina 2 van 6
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Overigens blijkt uit mediaberichten1 dat het belang dat Typhoon Offshore B.V.
heeft in de vennoten van Buitengaats CV en ZeeEnergie CV naar verwachting
binnenkort zal worden afgestoten bij het bereiken van de zogenaamde financial
closure.
Ons kenmerk
DGETM-ED / 14049964
Vraag 5
In hoeverre komt de toegezegde subsidie van 4,5 miljard euro in gevaar indien
blijkt dat één of meerdere managers van Typhoon, die voorheen de directie
voerden bij Econcern, zich mogelijk te buiten zijn gegaan aan het plegen van
strafbare feiten en daarmee hun integriteit te grabbel hebben gegooid?
Antwoord
De toegezegde subsidie komt niet in gevaar.
In de periode van 4 januari 2010 tot 1 maart 2010 konden partijen die over een
Wbr-vergunning (vergunning in het kader van de Wet beheer
Rijkswaterstaatwerken) beschikten voor de realisatie van een windpark op zee
een aanvraag indienen voor de SDE tender Windenergie op Zee 2009. In totaal
zijn er voor twaalf locaties vergunningen afgegeven aan Nederlandse
ondernemingen en ondernemingen gevestigd in andere EU-landen. Op 1 maart
zijn er 16 aanvragen voor SDE-subsidie ontvangen voor 10 locaties. Na
rangschikking van de aanvragen is bij datum van 12 mei 2010 ten behoeve van
twee windparken een subsidiebeschikking afgegeven aan Buitengaats CV en
ZeeEnergie CV. De subsidiebeschikkingen maken het mogelijk dat Buitengaats CV
over een periode van maximaal 15 jaar nadat de productie van duurzame
elektriciteit is gestart een subsidie ontvangt tot maximaal € 2.188.926.689 en dat
ZeeEnergie CV een subsidie ontvangt van maximaal € 2.206.852.320.
Uiteraard is mij bekend dat de aandelen in de vennoten van de beide CV’s door
Bard, een Duitse ondernemer, in augustus 2011 zijn overgedragen aan Typhoon
Offshore BV en N.V.HVC, beide Nederlandse vennootschappen. Deze
aandelentransactie heeft echter geen enkel gevolg voor de SDE-subsidie; de
subsidiegerechtigden blijven derhalve ongewijzigd Buitengaats CV en ZeeEnergie
CV.
De subsidie wordt alleen verstrekt bij productie en levering van duurzaam
geproduceerde elektriciteit. De subsidiestroom komt zoals het er nu naar uit ziet
voor het eerst op gang in 2016. Mocht de installatie niet worden voltooid en er
geen stroom geleverd worden dan zal er geen subsidie naar de betrokken CV’s
vloeien.
1
press release. Jan. 29, 2014, 6:01 p.m. EST. Project Gemini Mandates Commercial Lenders.
http://www.marketwatch.com/story/project-gemini-mandates-commercial-lenders-2014-01-29-1817317. De
aandelen zullen naar verwachting in handen komen van Northland Power Inc, een onafhankelijke Canadese
energieproducent.
Pagina 3 van 6
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Vraag 6
Bent u bereid, hangende de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke
malversaties door leden van het management van Typhoon, alle
subsidieverlening aan het bedrijf op te schorten totdat onomstotelijk is
vastgesteld dat zich geen strafbare feiten hebben voorgedaan? Zo nee, waarom
niet?
Ons kenmerk
DGETM-ED / 14049964
Antwoord
De subsidiebeschikkingen zijn verstrekt op 12 mei 2010 aan ZeeEnergie CV en
Buitengaats CV. Er is op dit moment geen reden om deze subsidiebeschikkingen
aan te passen. Zoals hierboven aangegeven vindt daadwerkelijke uitkering van
subsidiegeld waarschijnlijk vanaf 2016 plaats.
Vraag 7
Deelt u de mening, gezien het belang van het recht voor de samenleving, dat het
recht in dit geval moet prevaleren boven dwingend opgelegde klimaatregels uit
Brussel? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Indien er voor Nederland dwingend regels voortvloeien uit het Europees recht
maken deze deel uit het Nederlands recht.
Pagina 4 van 6
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Vragen van 28 februari 2014; 2014Z03742
Ons kenmerk
DGETM-ED / 14049964
Vraag 1
Bent u bekend met het boek 'Windhandel'? (Het boek Windhandel door Siem
Eikelenboom en Jorinde Schrijver, Uitgeverij Business Contact, januari 2014)
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat de integriteit van het management van Typhoon Capital,
dat bijna geheel uit ex managers van Econcern bestaat, op basis van het boek
Windhandel en het faillissementsverslag van de curatoren van het failliete
Econcern vooralsnog niet onomstreden is? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Op basis van een boek kan ik niet de integriteit van mensen beoordelen. Het
behoort tot de zorgplicht van curatoren om de boedel van Econcern te vereffenen.
Over hun bevindingen gaan zij uiteraard zelf. Op hun handelen is toezicht van de
zijde van de rechter-commissaris. Curatoren zullen zich ongetwijfeld bij
betrokkenen melden indien zij van mening zijn dat er sprake was van
onrechtmatig gedrag dat de boedel heeft geschaad.
Vraag 3
Heeft u bij het verlenen van de 4.5 miljard euro subsidie aan Typhoon Capital een
aanvraag Bibob-advies gedaan inzake de integriteit van het management van
Typhoon Capital? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Nee.
De subsidiebeschikkingen zijn op 12 mei 2010 verstrekt aan ZeeEnergie CV en
Buitengaats CV. Het zijn ook alleen deze partijen die recht hebben op de
subsidiegelden. Bij overdracht van de aandelen in 2011 was er geen aanleiding
om een beroep op de wet Bibob te doen. Zie ook het antwoord van vraag 5 van
17 december 2013 hierboven.
Vraag 4
Klopt het dat in gevallen wanneer tegen het management van een Nederlands
bedrijf de verdenking van frauduleus handelen bestaat, het Bureau Bibob een
negatief advies geeft? Klopt het dat het Bestuursorgaan vervolgens alsnog kan
beslissen verleende vergunningen in te trekken en te vernietigen, alsmede de
subsidieverstrekking te doen stoppen? Graag uw standpunt in deze.
Pagina 5 van 6
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Antwoord
Het klopt dat een Bibob-onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob zich kan
uitstrekken tot leidingevenden en bestuurders. Indien strafbare feiten naar voren
komen, kunnen deze worden meegenomen in het Bibob-advies.
Bestuursorganen kunnen verleende vergunningen en subsidies bij een zogenaamd
‘ernstig gevaar’-advies intrekken. Die beslissing is aan het bestuursorgaan.
Ons kenmerk
DGETM-ED / 14049964
Vraag 5
Deelt u de mening dat voor het management van bedrijven, waar de overheid
subsidie aan verstrekt, moet gelden dat hun integriteit boven iedere twijfel is
verheven. Bent u derhalve bereid alsnog een beroep te doen op de wet Bibob om
het management van Typhoon Capital op integriteit te controleren? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord
Nee, ik ben niet bereid om alsnog een beroep op de wet Bibob te doen. De
betrokken subsidies worden niet verstrekt aan (managers van) Typhoon. Zie ook
het antwoord op vraag 4 van 17 december 2013 hierboven.
Pagina 6 van 6