contractor

Deze veiligheidsvoorschriften gelden voor
derden, die in opdracht
van ZAVIN of HVC
Algemene regels voor veilig en
milieubewust werken bij ZAVIN
op het terrein, in de
gebouwen of aan de
installaties van ZAVIN.
werkzaamheden gelden de
wettelijke eisen (ARBO en
Milieu) als minimum
standaard.
Volgen van veiligheids- en milieuvoorschriften
Opvolgen aanwijzingen personeel ZAVIN
Dragen van werkkleding volgens voorschrift
Werken volgens werkvergunning
Werkplek schoon en opgeruimd houden
Gebruik van goedgekeurd gereedschap
Gevaarlijke situaties direct melden
werkzaamheden verrichten
Voor het uitvoeren van
Wat moet!
Eerst DENKEN,
dan pas DOEN !!
Wat mag niet!
Roken in de fabriek of op het terrein is niet
toegestaan, m.u.v. de rokersabri (tussen de
controlekamer en kantoor)
Eten en drinken op de werkplek
Gebruik of onder invloed zijn van alcohol of drugs
Machines bedienen zonder toestemming van
ZAVIN
Het dragen van sieraden tijdens werkzaamheden
in de fabriek.
Werkkleding
Op het gehele terrein en fabriek, met
uitzondering van kantoor en parkeerplaats, zijn
veiligheidsschoenen, helm en signaalkleding
verplicht. Signaalkleding dient minimaal 25%
van het bovenlichaam te bedekken met een
signaalkleur (oranje, groen of geel) en voorzien te
zijn van minimaal 1 reflecterende streep voor en
achter.
In de fabriek
In de fabriekshal gelden aanvullende eisen met
betrekking tot de PBM’s. In de gehele fabriek is
het dragen van een veiligheidsbril verplicht.
De fabriekshal zuidelijk van de controlekamer is
aangewezen als geluidsgebied. Het dragen van
gehoorbescherming is hier verplicht.
Aanwezigheidsregistratie
Iedere werknemer van een derde die bij ZAVIN
werkzaamheden in een onderhoudstop gaat
verrichten dient minimaal 2 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden aangemeld te
worden met een kopie* van het legitimatiebewijs
en het VCA certificaat. (email: [email protected]).
Buiten de werkvergunning hangt naast de
controlekamer een aanwezigheidsbord met
kaartjes voor de persoonsregistratie. Indien
iemand het terrein opkomt of verlaat dient men
het kaartje met daarop zijn/haar naam onder
aanwezig of afwezig te plaatsen. Dit geldt ook
indien het terrein slechts kort wordt verlaten.
Indien geen registratiekaartje aanwezig is, is nog
niet aan de aanmeldingsprocedure voldaan en
mag er NIET gewerkt worden.
ZAVIN CV
Baanhoekweg 46
078-6305300
www.zavin.nl
* Kopieën worden enkel voor interne doeleinden gebruikt.
Versie 1.2
17-03-2014
Werkvergunning
Voor het uitvoeren van werkzaamheden door
derden is een geldige werkvergunning vereist.
Werkvergunningen zijn verkrijgbaar in de
controlekamer.
ZAVIN kent drie typen werkvergunningen:
Normaal
Heet werk
Besloten ruimte
Alleen de, op de werkvergunning, aangegeven
werkzaamheden mogen uitgevoerd worden.
Voor andere werkzaamheden dient een nieuwe
vergunning gehaald te worden.
Op de werkvergunning worden aanvullende
veiligheidsvoorschriften aangegeven. De
vergunninghouder is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het nakomen van deze
voorschriften.
Vergunningen dienen na afronding van de
werkzaamheden ingeleverd te worden in de
controlekamer. De vergunning is geldig tot de tijd
welke op de vergunning vermeld staat met een
maximum van 24 uur.
Heet werk
Onder heet werk wordt verstaan branden,
lassen, slijpen en dergelijke werkzaamheden.
De uitvoerende is verantwoordelijk voor
het correct toepassen van veiligheids- en
beschermingsvoorzieningen. Bij het onjuist
gebruiken hiervan is de contractor aansprakelijk
voor de gevolgschade.
Alle apparatuur waaraan gewerkt wordt dient
voorzien te worden van een operatorslot
(blauw) EN een contractorslot (geel).
Werken er meerdere contractors aan een
installatiedeel, dient iedere contractor een
slot te hangen. De contractorsleutel blijft
gedurende de werkzaamheden in het bezit van
de contractor.
Uitgegeven sloten moeten geregistreerd
worden op de daarvoor bestemde lijst.
Besloten ruimte
Ieder installatiedeel dat inwendig betreden
wordt, wordt gezien als een besloten ruimte.
Een besloten ruimte mag pas betreden worden
als men in het bezit is van de vergunning en
nadat het installatiedeel is vrijgegeven door
bevoegd ZAVIN personeel. Hiertoe dient het
ZAVIN personeel WBGT**- en gasmetingen uit
te voeren. Een besloten ruimte moet voorzien
zijn van afdoende 42 V-verlichting. Gebruik altijd
elektrisch gereedschap met een veilige spanning
of maak gebruik van een scheidingstrafo.
Er dient altijd een mangatwacht aanwezig te zijn
bij het betreden.
** WBGT: Wet Bulb Globe Temperature
Lock-out procedure
ZAVIN kent een procedure voor het werken op
hoogte. Deze procedure is beschikbaar in de
controlekamer. In ieder geval geldt:
Bij werken op voethoogte hoger dan 2 meter is
een valbeveiliging verplicht
Bij werkzaamheden langer dan 30 minuten of een
voethoogte vanaf 6 meter is het gebruik van een
ladder NIET toegestaan.
Calamiteiten
Calamiteiten dienen ten aller tijde gemeld te
worden in de controlekamer (078-6305303). Tijdens
calamiteiten is een ieder verplicht de aan­wijzingen
van ZAVIN of BHV personeel op te volgen. Ten bate
van ontruimingen kent ZAVIN een ontruimsignaal.
Zodra dit alarm gaat dient een ieder zich te melden
in de controlekamer voor verdere instructies.
Good Housekeeping
Een ieder die werkzaamheden verricht bij
ZAVIN is verplicht om de werkplek netjes en
veilig te houden. Dit houdt o.a.in om slangen
en kabels op te hangen aan haken, afval
op de juiste plaatsen, in overleg met ZAVIN
personeel, te verzamelen en de werkplek na
afronding van de werkzaamheden opgeruimd
en schoon op te leveren.
Werken op hoogte
Toezicht
De fabriek en het terrein zijn voorzien van
camerabewaking voor uw en onze veiligheid en
bewaking van eigendommen.
We doen het veilig of
We doen het niet!