Bijlage 1 - Provincie Groningen

1 3 JUNI 2 0U
Water b e d r i j f
Groningen
N.V. Waterbedrijf Groningen
Postbus 24
9700 AA Groni ngen
Griffeweg 99
Tel. (050) 368 86 88
Fax (050)312 25 34
BNG 28.50.96.648
IBAN NL59BNGH0285096648
BIC BNGHNL2G
Internet: waterbedrijfgroningen.nl
Aan de aandeelhouders van de
N.V. Waterbedrijf Groningen
Groningen, 11 juni 2014
uw kenmerk / brief d.d.
briefnummer
behandeld door
telefoon
onderwerp
bijlage(n)
Mil783116
S. Milovac
(050) 368 85 42
Uitnodiging
Diverse
Hierbij doen wij u toekomen de agenda met stukken ten behoeve van de vergadering van
aandeelhouders van onze vennootschap op donderdag 26 juni 2014.
De vergadering wordt gehouden op onze productielocatie De Punt, Rijksstraatweg 83 te Glimmen,
aanvang 14:00 uur. Aansluitend op de vergadering van aandeelhouders bent u van harte uitgenodigd om
de officiële opening bij te wonen van onze volledig gerenoveerde pompstations De Punt en Onnen.
Graag zouden wij voorafwillen weten op hoeveel personen wij hiervoor kunnen rekenen. Daarom
verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 25 juni a.s., te melden of u vertegenwoordigd zult
zijn op de aandeelhoudersvergadering en door wie of dat uw gemeente zich door een andere
aandeelhouder wil laten vertegenwoordigen.
Wij maken u er attent op dat leden van de Raad van Commissarissen, de directeur en personen in
dienst van de vennootschap niet als gemachtigde mogen optreden.
Voor de aanmelding vragen wij u gebruik te maken van bijgaand formulier en deze retour te zenden in
bijgaande envelop. Een postzegel is niet nodig. Voor parkeren kunt u gebruik maken van de
parkeerfaciliteiten op onze bovengenoemde productielocatie.
Hoogachtend,
N.V. Waterbedrijf Grppingen
U
Directeur a.i.
Waterbedrijf Groningen staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Groningen, onder nummer
02008621. Ons btw-nummer is; NL0031.39.098.6.01. Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden Drinkwater,
Aansiuitvoonwaarden Drinkwater en Tarievenregeling van toepassing. Die kunt u downloaden van onze Internetsite:www.waterbedriifaroninQen.nl of
gratis opvragen bij ons bedrijf.
Oproep voor de vergadering van aandeelhouders van de N.V. Waterbedrijf Groningen, te houden op
donderdag 26 juni 2014. aanvang 14:00 uur, op ons Pompstation De Punt, Rijksstraatweg 83 te Glimmen.
AGENDA
1.
Opening.
2.
Kennismaking met mevrouw R. Zwar t (nieuwe bestuurder).
- Brief benoeming mevrouw R. Zwart d.d. 9 mei 2014.
Zie de bladzijde 3.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen.
- Vewin persbericht d.d. 4 juni 2014 - Belasting op Leidingwater.
- Vertegenwoordiger AvA Waterbedrijf Groningen (e-mail d.d. 27 mei 2014).
- Addendum op overeenkomst dienstverlening de heer H.J.L. de Kraa.
Zie de bladzijden 4 tot en met 6.
4.
Notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 28 november 2013.
Zie de bladzijden 7 tot en met 10.
(ter vaststelling)
5.
Jaarverslag 2013 N.V. Waterbedrijf Groningen.
Los bijgevoegd.
(ter vaststelling)
6.
Verlening décharge.
a. Directeur.
b. Raad van Commissarissen.
7.
Dividendbeleid - Een beleidslijn voor discussie.
Zie de bladzijden 11 tot en met 20.
(ter bespreking)
8.
Samenwerking tussen WLN en laboratoria van de Waterschappen.
Zie de bladzijden 21 tot en met 23.
(ter informatie)
9.
Herbenoeming van commissarissen.
Op voordracht van de Raad van Commissarissen herbenoeming,
volgens rooster, voor een nieuwe periode van 4 jaar de
zittende commissaris de heer J.J. van der Werff.
De benoemingperiode van de heer E.A. Groot eindigt medio
2014. De heer Groot maakt geen gebruik van de mogelijkheid
tot herbenoeming. Voorgesteld wordt deze vacature aan te houden
in afwachting op een geactualiseerd RvC-profiel.
(ter besluitvorming)
10. Algemene gang van zaken.
(Mondelinge toelichting door de heer De Kraa)
(ter informatie)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
t
Groningen, 11 juni 2014
De voorzitter van de raad van commissarissen
van de N.V. Waterbedrijf Groningen,
voor deze,
ir. H.J.L. de Kraa
Aansluitend op de aandeelhoudersvergadering bent u van harte uitgenodigd om de officiële opening
bij te wonen van onze volledig gerenoveerde pompstations De Punt en Onnen. De officiële
uitnodiging en het bijbehorend programma zijn al aan u gestuurd.
Waterb e d r i j f
Groningen
Ondergetekende
de gemeente
zal wel/niet *) de aandeelhoudersvergadering bezoeken
en deelt ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de statuten van de
N.V. Waterbedrijf Groningen mee, dat zij op donderdag 26 juni 2014 om 14:00 uur
ter vergadering van aandeelhouders van genoemde vennootschap zal worden
vertegenwoordigd
door
Getekend te
, de
2014.
(handtekening)
s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
N.B.: dit formulier ook inzenden indien u ais aandeelhouder niemand afvaardigt
Water b e d r i j f
Groningen
Vergadering van Aandeelhouders
op donderdag 26 juni 2014
aanvang 14:00 uur
Locatie: Pompstation De Punt
Rijksstraatweg 83
Glimmen
Oproep voor de vergadering van aandeelhouders van de N.V. Waterbedrijf Groningen, te houden op
donderdag 26 juni 2014. aanvang 14:00 uur, op ons Pompstation De Punt, Rijksstraatweg 83 te Glimmen.
AGENDA
1.
Opening.
2.
Kennismaking met mevrouw R. Zwart (nieuwe bestuurder).
- Brief benoeming mevrouw R. Zwart d.d. 9 mei 2014.
Zie de bladzijde 3.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen.
- Vewin persbericht d.d. 4 juni 2014 - Belasting op Leidingwater.
- Vertegenwoordiger AvA Waterbedrijf Groningen (e-mail d.d. 27 mei 2014).
- Addendum op overeenkomst dienstverlening de heer H.J.L. de Kraa.
Zie de bladzijden 4 tot en met 6.
4.
Notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 28 november 2013.
Zie de bladzijden 7 tot en met 10.
(ter vaststelling)
5.
Jaarverslag 2013 N.V. Waterbedrijf Groningen.
Los bijgevoegd.
(ter vaststelling)
6.
Verlening décharge.
a. Directeur.
b. Raad van Commissarissen.
7.
Dividendbeleid - Een beleidslijn voor discussie.
Zie de bladzijden 11 tot en met 20.
(ter bespreking)
8.
Samenwerking tussen WLN en laboratoria van de Waterschappen.
Zie de bladzijden 21 tot en met 23.
(ter informatie)
9.
Herbenoeming van commissarissen.
Op voordracht van de Raad van Commissarissen herbenoeming,
volgens rooster, voor een nieuwe periode van 4 jaar de
zittende commissaris de heer J.J. van der Werff.
De benoemingperiode van de heer E.A. Groot eindigt medio
2014. De heer Groot maakt geen gebruik van de mogelijkheid
tot herbenoeming. Voorgesteld wordt deze vacature aan te houden
in afwachting op een geactualiseerd RvC-profiel.
(ter besluitvorming)
10. Algemene gang van zaken.
(Mondelinge toelichting door de heer De Kraa)
(ter informatie)
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Groningen, 11 juni 2014
De voorzitter van de raad van commissarissen
van de N.V. Waterbedrijf Groningen,
voor deze,
ir. H.J.L. de Kraa
Aansluitend op de aandeelhoudersvergadering bent u van harte uitgenodigd om de officiële opening
bij te wonen van onze volledig gerenoveerde pompstations De Punt en Onnen. De officiële
uitnodiging en het bijbehorend programma zijn al aan u gestuurd.
Agendapunt 2
Aandeelhouders NV Waterbedrijf Groningen
College van Burgemeester en Wethouders
College van Gedeputeerde Staten Groningen
N.V. Waterbedrijf Groningen
Postbus 24
9700 AA Groningen
Griffeweg 99
Tel. (050) 368 86 88
Fax (050)312 25 34
IBAN NL59BNGH0285096648
BIC BNGHNL2G
Internet: waterbedrljfgroningen.nl
Groningen, 9 mei 2014
briefnummer
behandeld door
telefoon
onderwerp
bijlage(n)
AvA2014.002
M. Post
(050) 368 86 95
Benoeming nieuwe directeur
Geacht College ,
Per brief d.d. 18 april jongstleden bent u door ons geïnformeerd over de gevolgde benoemingsprocedure
voor een nieuwe statutair directeur en het voorgenomen benoemingsbesluit vanuit de Raad van
Commissarissen. Aansluitend daarop bent u, conform de aankondiging in de AvA van 28 november jl.,
als Aandeelhouder van onze N.V. in de gelegenheid gesteld uw eventuele bedenkingen bij die
benoeming kenbaar te maken.
Na afsluiting van de reactietermijn kan ik u meedelen dat wij geen bedenkingen hebben ontvangen en de
reacties op de voorgenomen benoeming van mevrouw mr. R.A.M. (Riksta) Zwart louter positief van aard
waren. Daarmee is het voorgenomen benoemingsbesluit van onze RvC door de AvA bekrachtigd. Het
verheugt mij dan ook zeer u mee te kunnen delen dat mevr. Riksta Zwart per 1 augustus a.s. de nieuwe
directeur is van Waterbedrijf Groningen.
Ik dank de Aandeelhouders voor d e vlotte afhandeling van de procedure en daarmee de benoeming van
de nieuwe directeur. De arbeidsovereenkomst is op 8 mei jl. door mevr. Zwart en de voorzitter van onze
RvC, mevr. Yvonne van Mastrigt, getekend. Procedureel zal het benoemingsbesluit nog voor de AvA
vergadering van 26 juni a.s. worden geagendeerd. Tijdens die vergadering en de daarop aansluitende
feestelijke opening van ons gerenoveerde pompstation de Punt in Glimmen bent u ook in de gelegenheid
kennis te maken met mevr. Zwart. Voor die bijeenkomst ontvangt u zeer binnenkort een separate
uitnodiging.
N.V. Waterbedrijf Groningen
Ir. H.J.L. de Kraa
Directeur a.i.
Vewin
Agendapunt 3
Vereniging van waterbedrijven in Nederland
PERSBERICHT
Datum 4 ju ni 2014
Eerste stap volledige afschaffing Belasting op Leidingwater
De recent ingevoerde wijziging van de Belasting op Leidingwater wordt gelukkig weer tierzien. De
belasting heeft niet het beoogde milieueffect, brengt risico's met zich mee voor de drinkwatervoorziening
en is onwerkbaar ingewikkeld voor het bedrijfsleven. Het is dan ook goed dat staatssecretaris Wiebes van
Financiën oog heeft voor de onwenselijke consequenties van de wijziging, die de drinkwatersector in
beeld heeft gebracht. Voor het bedrijfsleven wordt de belasting nu afgeschaft. Vewin blijft echter van
mening dat de Belasting op Leidingwater volledig afgeschaft moet worden, dus ook voor de consument.
Voor huishoudens blijft de Belasting op Leidingwater (BoL) nog steeds van kracht. Een gemiddeld gezin
betaalt hierdoor circa 60 euro per jaar meer voor het kraanwater. De BoL past niet in de gewenste
vereenvoudiging van het belastingstelsel die staatssecretaris Wiebes recentelijk heeft aangekondigd. En
uit onderzoek naar het watergebruik bij mensen thuis blijkt ook dat de BoL geen invloed op het gebruik
heeft en dus niet het beoogde milieueffect. Tot slot hoort het belasten van een gezond, schoon en niet
schaars product als drinkwater niet in de categorie milieubelastingen. Vewin is dan ook van mening dat
de BoL volledig moet worden afgeschaft, ook voor huishoudens.
Voor het bedrijfsleven is het plafond van 300 m^ opnieuw ingevoerd. Boven dit plafond hoefje geen BoL
te betalen. Een halfjaar geleden werd het plafond afgeschaft, met een hogere belastingopbrengst en veel
nadelige effecten als gevolg. Vanwege de ingewikkelde wijze van belastingheffing via vijf staffels werden
de berekeningen voor de drinkwatersector zeer complex. Voor sommige bedrijven zou de BoL miljoenen
extra belasting betekenen. Tevens zijn er risico's voor de drinkwatervoorziening wanneer grote afnemers
afhaken van het openbare leidingwaternet. Milieuvriendelijke alternatieven voor hergebruik van water
werden door deze belastingverhoging afgeremd. Daarnaast stijgen de administratieve lasten van de
drinkwaterbedrijven en de Belastingdienst. Dit alles staat niet in verhouding tot de verwachtte
meeropbrengst van circa 80 miljoen euro. Het is dan ook terecht dat BoL voor bedrijven wordt afgeschaft.
Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot;
Marco Zoon, 070 349 08 58, 06 12 59 0147, [email protected]
Vewin
Bezuldenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
T (070) 3490 850
[email protected]
www.vewin.nl
Postbus 90611 • 2509 LP Den Haag
Van: Post, M. (Mario)
Verzonden: dinsdag 27 mei 2014 17:16
Onderwerp: Vertegenwoordiger AvA Waterbedrijf Groningen
Aan de (nieuwe) vertegenwoordigers in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van
Waterbedrijf Groningen.
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met uw (her-) benoeming tot wethouder in uw gemeente. Namens mijn
directie wens ik u veel succes en plezier in de komende collegeperiode. Via uw bestuurssecretariaat
heb ik begrepen dat u namens uw gemeente de vertegenwoordiger zult zijn in onze AvA. Ook in die
rol heet ik u alvast hartelijk welkom. Zeer binnenkort ontvangt u van ons de stukken m.b.t. de
eerstvolgende AvA op 26 juni a.s. Ter voorbereiding daarop hierbij alvast een korte uiteenzetting over
de werkwijze en bevoegdheden van onze AvA.
Onze AvA wordt twee maal per jaar gehouden in juni en november, tenzij er aanleiding is dit vaker te
doen. De vergaderingen vinden plaats in ons hoofdkantoor, Griffeweg 99 9723 DV Groningen, tenzij
anders aangegeven. Ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe pompstations wordt de a.s.
vergadering gehouden op PS de Punt, Rijksstraatweg 83 9756 AD Glimmen.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de AvA vloeien voort uit het bepaalde onze
statuten: http://www.waterbedrijfgroningen.nl/nl/organisatie/downloads/Documents/Statuten.pdf
of de drinkwaterwet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/geldigheidsdatum_27-05-2014 maar
kunnen kortheidshalve als volgt worden opgesomd:
• De uitgifte van aandelen (AvA kan deze bevoegdheid overdragen aan de RvC steeds voor een
periode van maximaal vijfjaar)
• Benoeming, schorsing en ontslag van een directeur na voordracht door RvC
• Bepaalde besluiten (bv. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de
vennootschap) van de directie goedkeuren
• Benoeming en herbenoeming van RvC-leden, vaststelling en wijziging profielschets RvC
• Vaststellen van de bezoldiging van de RvC-leden
• Elke aandeelhouder is bevoegd de vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin stem
uit te brengen
• Alle AvA-besluiten worden, indien bij de statuten of bij de wet niet anders is bepaald, bij volstrekte
meerderheid van stemmen genomen
• Vaststellen van de jaarrekening
• Verlening van decharge aan de directeur en de RvC
• Goedkeuring van tarieven en voorwaarden
• Wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap
• AvA is bevoegd te bepalen hoe de liquidatie plaatsvindt
De uitnodiging voor de AvA en daarnaast de opgave voor het bijwonen van de feestelijke opening in
Glimmen op 26 juni a.s. ontvangt u binnenkort van ons. Mocht u vragen hebben n.a.v. deze mail dan
kunt contact opnemen met ondergetekende.
Namens de directie van Waterbedrijf Groningen,
Met vriendelijke groet,
Mario Post
Coördinator Publieke Sector
ADDENDUM OP OVEREENKOMST VAN DIENSTVERLENING d.d. 3 februari 2014
Partijen:
1.
De naamloze vennootschap N.V. Waterbedrijf Groningen, gevestigd te (9723 DV) Groningen aan de
Griffeweg 99, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 02008621, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw Y.P. van Mastrigt (voorzitter RvC) en de heer H.M. Geerts (secretaris
RvC), hierna te noemen "Opdrachtgever",
en
2.
Corvus management B.V. gevestigd te (4481 BC) Kloetinge, aldaar kantoorhoudende aan Lewestraat 37,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 2205508, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer ir H. de Kraa MBA, hierna te noemen "Opdrachtnemer",
Hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen"
Overwegende dat:
tussen Partijen een dienstverleningsovereenkomst is afgesloten voor de duur van 1 februari 2014 tot en met30
juni 2014 voor gemiddeld 32 uur per week. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Partijen nadere afspraken
zullen maken over de duur van de dienstverlening ingeval de indiensttredingsdatum van de nieuwe
bestuurder/directeur afwijkt van voornoemde periode
N.V. Waterbedrijf Groningen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan met mevrouw
RAM. Zwart in de functie van directeur, met als ingangsdatum 1 augustus 2014
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
De duur van de dienstverleningsovereenkomst tussen Partijen wordt verlengd tot en met 31 juli 2014, zonder
dat hiermee wijzigingen worden aangebracht in de overige gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de
dienstverleningsovereenkomst. In augustus zijn er nog 3 overdrachtsdagen ingepland.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Groningen op 26 juni 2014
Opdrachfgèver:
N.V. Wateroedrijf Gronina :n
Opdrachtnemer:
V.P. van l^jast 'igt
Voorzitter ^Rv:
ir. H. de Kraa MBA
vj-/
H.M. Geert^
Secretaris RvC
Corvus management B
Directeur
Agendapunt 4
N.V. Waterbedrijf Groningen
Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Waterbedrijf
Groningen, gehouden op donderdag 28 november 2013, aanvang 15.30 uur, in het
hoofdkantoor aan de Griffeweg 99 te Groningen.
Aanwezig zijn:
• Vertegenwoordigers van de gemeenten Bedum, Delfzijl, Groningen, Grootegast, Leek,
Marum, Menterwolde, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Zuidhom en de
provincie Groningen en Haren.
• Leden van de raad van commissarissen: mevrouw Y.P. van Mastrigt (voorzitter), de heren
H.M. Geerts, J.J. v/d Werff, E.A. Groot en P.H. Pellenbarg.
• N.V. Waterbedrijf Groningen: de heren H.J.L. de Kraa (directeur a.i.), W.J. den Hertog,
M.H. Post, M. Samplonius en S. Milovac.
• Overige: vertegenwoordiger van de gemeente Tynaarlo (geen aandeelhouder).
Afwezig zijn:
• met kennisgeving: 7 aandeelhouders.
• zonder kennisgeving: 3 aandeelhouders.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opening.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Notulen.
Drinkwatertarieven 2014.
Energie en Water.
Herbenoeming van commissarissen.
Waterbedrijf Groningen "Zelfstandig 2014 - 2019".
Rondvraag.
Sluiting.
1. Opening
Mevrouw Van Mastrigt opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2, Ingekomen stukken en mededelingen
Mevrouw Van Mastrigt meldt dat de gemeente Haren binnenkort onze nieuwe aandeelhouder
wordt. De heer De Kraa geeft aan dat medewerkers van ons bedrijf onlangs deel hebben
kunnen nemen aan een medewerker tevredenheidsonderzoek, een onderzoek dat elke driejaar
wordt uitgevoerd. De respons was ongekend hoog. De resultaten op algemene tevredenheid en
andere belangrijke thema's zoals betrokkenheid, vitaliteit en klantgerichtheid zijn zeer
positief. Daamaast is aan alle afdelingen tevens gevraagd verbeterpunten te formuleren die
opgenomen zullen worden in het jaarplan van de afdeling.
De heer De Kraa meldt voorts dat het invoeren van Belasting op Leidingwater (BOL), naast
de kleinverbruikers, in het bijzonder het bedrijfsleven (zeer grote afnemers en afiiemers van
laagwaardig water) onevenredig hard raakt.
De heer Stol (gemeente Zuidhom) meldt dat het college van B&W van zijn gemeente naar de
regering een brief stuurt over de gevolgen van de invoering van BOL voor bijvoorbeeld
zwembaden.
Er zijn verder geen ingekomen stukken en mededelingen.
8
3. Notulen
De notulen van de vergadering van 27 juni 2013 worden met algemene stemmen ongewijzigd
vastgesteld.
4. Drinkwatertarieven 2014
De heer De Kraa geeft een toelichting op het tariefVoorstel 2014 en de daarbij gehanteerde
uitgangspunten. Voor 2014 wordt voorgesteld het integrale drinkwatertarief met 1 % te
verhogen (ruim onder de verwachte inflatie). Dit met handhaving van de ingezette koers om
het aandeel vastrecht in de integrale drinkwaterprijs te verhogen tot een kostendekkend
(kapitaallasten) en marktconform niveau. Tegenover de verhoging van het aandeel vastrecht
staat een verlaging van de prijs per afgenomen m^ drinkwater.
De heer Zwart (gemeente Bedum) vraagt wat er met kostendekkend niveau van het aandeel
vastrecht in de integrale drinkwaterprijs wordt bedoeld. De heer Den Hertog antwoordt dat
hiermee wordt bedoeld dat vanuit het vastrecht de kapitaallasten (afschrijving en rente)
kurmen worden gedekt. Een tariefontwikkeling die een aantal jaren geleden is ingezet en met
het voorliggende voorstel in 2014 leidt tot de gewenste dekkingsgraad.
De heer Zwart (gemeente Bedum) informeert naar de betekenis van het nieuw in te voeren
tariefcomponent 'piekheffmg'. De heer De Kraa geeft aan dat wij met deze heffing
grootzakelijke klanten willen stimuleren tot een gelijkmatige inname vzin hun water(vraag).
Dit ter voorkoming van verstorend effect in de waterlevering (leveringszekerheid) en het
voorkomen van ormodige verzwaringen in onze drinkwaterinfrastructuur.
Het tariefVoorstel 2014 wordt met algemene stemmen aangenomen en goedgekeurd.
5. Energie en Water
De heer De Kraa meldt dat de aandeelhoudersvergadering in november 2012 haar
goedkeuring heeft gegeven aan de oprichting van een nieuwe rechtspersoon Energie en Water.
Een besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 100% worden aangehouden door N.V.
Waterbedrijf Groningen. Het afgelopen jaar zijn wij met de gemeente Groningen intensief
opgetrokken bij de ontwikkeling van duurzaamheidsprojecten. In het bijzonder zijn te
noemen: ontwikkeling warmtenetten Europapark en Noord-West Groningen en een collectief
warmte koude systeem (WKO) Groninger Forum. De ontwikkeling van het warmtenet
Europapark is inmiddels een concreet project. Het warmtenet zal worden aangesloten op de
WKO brormen die door de gemeente Groningen op het Europappark zijn gerealiseerd.
Naar verwachting zullen in januari 2014 een drietal juridische entiteiten (Energie en Water
BV, Warmte Holding BV (note: definitieve naam WarmteStad BV) en WKO Europapark BV
worden opgericht.
De heer De Kraa geeft aan de aandeelhouders op de hoogte te houden van verdere
vervolgstappen.
6. Herbenoeming van commissarissen
Door de raad van commissarissen worden de heer H.M. Geerts (3® en laatste periode) en
A. Meijerman (2® periode, mede op aanbeveling van de OR) voorgedragen voor
herbenoeming. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met beide
herbenoemingen.
7. Waterbedrijf Groningen "Zelfstandig 2014 - 2019"
De heer De Kraa geeft aan dat hij op verzoek van de raad van commissarissen de
mogelijkheden voor een standalone scenario Waterbedrijf Groningen voor de komende vijf
jaar heeft onderzocht. Een scenario dat moet voldoen aan de eisen van: geloofwaardigheid,
financieel robuust, voldoende aantrekkelijk voor het personeel en met kansen. Expliciet is
hierbij gevraagd alle bestaande samenwerkingsverbanden te bekijken en te evalueren en
mogelijke andere fusiepartners te verkennen. Deze onderzoeksvraag is hem gesteld nadat de
heer Van der Laan (waarnem end president commissaris WMD) heeft aangegeven dat de
WMD afziet van een fusie met Waterbedrijf Groningen.
Alvorens nader in te gaan op de uitkomsten van de onderzoeksvraag biedt mevrouw Van
Mastrigt de vergadering de gelegenheid tot het stellen van vragen over het niet doorgaan van
de fusie.
De heer Schollema (gemeente Pekela) stelt dat Waterbedrijf Groningen zich in dit proces
altijd constructief en flexibel heeft opgesteld. Nu blijkt dat de WMD afziet van een fusie is
het zaak om de rust in de eigen organisatie terug te laten komen.
De heer Assies (gemeente Tynaarlo) meldt dat bij een deel van de aandeelhouders van WMD
het besluit om niet te gaan fuseren niet goed is gevallen. Vraagtekens zijn geplaatst bij de
onderbouwing van dit besluit. Derhalve is de raad van commissarissen gevraagd de
onderbouwing extern te laten toetsen.
De heer Bessembinders (gemeente Stadskanaal) betreurt het standpunt van de WMD en stelt
vast dat de gekozen koers afwijkt van regionale (maatschappelijke) ontwikkelingen. Hierbij
verwijst hij naar ontwikkelingen bij de waterschappen en de gemeentelijke herindeling.
Mevrouw Van Mastrigt stelt vast dat de keuze van WMD voor kennisgeving is aangenomen
en dat ons bedrijf zich nu moet richten op haar eigen toekomst. De heer De Kraa wordt
verzocht de uitkomsten van zijn verkenning nader toe te lichten.
De heer De Kraa presenteert de uitkomsten van zijn onderzoek. Ons bedrijf is een mooi, sterk
en zelfbewust bedrijf dat een mooi product maakt, een vitale organisatie heeft en een hoge
klantreputatie kent. Er zijn kansen op Energie en Water en Industriewater. Met de 'standalone
strategie' ontstaan ook de nieuwe perspectieven voor zowel onze klanten, voor de regio als
voor onze medewerkers. Dit alles geven we veel accent met een krachtige in- en externe
profilering (herprofilering van bedrijf en activiteiten, aandacht voor toegevoegde waarde voor
de regio, investeringen en opfHssen van bedrijfsnaam en logo), maar ook met een hernieuwd
elan (nieuwe bestuurder rond de zomer 2014, platte, transparante en moderne bedrijfscultuur,
wervend programma voor extra trainees/stagiairs en young potentials).
Door de heer De Kraa wordt geconcludeerd dat Waterbedrijf Groningen heel goed 5 jaar
zelfstandig kan doorgaan. Er zal zieh in dit seenario wel een (langzaam) toenemend aantal
nadelen gaan voordoen. Deze nadelen kunnen gecompenseerd worden door samenwerking
met andere partijen. Dit het liefst vormgegeven als een alliantie o.i.d. Hierdoor blijven
fusieopties voor de langere termijn open.
De heer Dijkstra (gemeente Groningen) constateert dat sprake is van een consistent en
doordacht verhaal. Benieuwd is hij naar mogelijke knelpunten die de komende jaren zijn te
verwachten. De heer De Kraa voorziet geen echte knelpunten. Wel is de verwachting dat
wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving en toezicht veel aandacht vragen. Hetgeen
voor een relatief kleine organisatie als de onze de nodige inspanning zal vergen.
{O
De heer Postma (provincie Groningen) vraagt of deze herijkte strategie nader is uitgewerkt en
of men die uitwerking kan krijgen. De heer De Kraa geeft aan dat de uitwerking van de
strategie vooralsnog beperkt is gebleven tot de getoonde presentatie. Desgewenst kan een
nadere uitwerking worden geleverd.
Mevrouw Van Mastrigt meldt dat, gegeven de situatie dat de WMD afziet van een fusie, de
raad van commissarissen van mening is dat ons bedrijf definitieve invulling moet geven aan
de bestuurdersfunctie. Voorgesteld wordt om de wervingsprocedure voor een nieuwe
bestuurder te starten. Gedurende de wervingsprocedure, naar verwachting een halfjaar, zal de
heer De Kraa aanblijven als bestuurder ad interim. Om voortgang in de procedure te houden
wordt voorgesteld, daar waar mogelijke en noodzakelijk, zaken schriftelijk met de
aandeelhouders af te stemmen.
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met dit voorstel.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Sluiting
Onder dankzegging voor de inbreng sluit de voorzitter om 16.45 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2014.
, voorzitter
, secretaris
ü
Water b «dril
Groningen
,.0
ï
w
)
w.
ét
DIVIDEND
i(Een beleidslijn voor discussie)
Aandeelhoudersvergadering
NA/. Waterbedrijf Groningen
Groningen, 26 juni 2014
(D
3
Q.
fi)
"O
C
3
«
r
INHOUD
^
Aanleiding
Huidige situatie
Dividend - voor of tegen?
Dividendbeleid
Aandeelhoudersvergadering, 29 novennber 2012
Aanleiding
' r O n tn g e n
Gemeente Groningen en provincie Groningen werken aan een
mogelijke overdracht van aandelen in 2014
Voornoemde partijen houden ultimo 2013 respectievelijk 27,8%
en 9,4% van het geplaatste aandelenkapitaal
Waarbij opgemerkt dat de provincie Groningen als verwervende
aandeelhouder onder een eventuele aandelenoverdracht wel 'een
(economische) rationele wenst te leggen'
Voordeel van de voorgenomen aandelen­
transactie voor WBG is dat de samenstelling
van de aandelenportefeuille meer in lijn
komt met de andere waterbedrijven in
Nederland.
Bedrijf
BW
Dunea
Proy. belang
31,6%
0,0%
Evides
Oasen
PWN
VItens
Waternet
WBGr
WMD
WML
50,0% ''
0,0%
100,0%
21,0%
50,0%
9,4%
50,0%
21,8%
' Indirect belang via Delta NV
Aandeelhoudersvergadering, 26 juni 2014
(50% aandeelhouder)
Huidige situatie
Groningen
N.V. Waterbedrijf Groningen (WBG) is een publiek bedrijf waarvan
de aandelen allen in handen zijn van de provincie en gemeenten.
WBG heeft een publiek doel, namelijk het in continuïteit leveren
van voldoende en veilig drinkwater en wel tegen zo laag mogelijke
tarieven. Winstmaximalisatie en zo hoog mogelijk dividend zijn
dus geen doelstelling. Tot op heden is daarom geen dividend
uitgekeerd.
Echter de afgelopen jaren heeft wel een wijziging in de bedrijfs­
activiteiten plaatsgevonden. Naast het leveren van Drinkwater,
ook activiteiten ontwikkeld op het gebied van Industriewater en
Energie & Water. Activiteiten met een ander risicoprofiel en
andere maatschappelijke functie dan drinkwater.
Aandeelhoudersvergadering, 26 juni 2014
Huidige situatie
matozmii
Groningen
Van de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben over 2012
vier bedrijven dividend uitgekeerd.
Bij de aandeelhouders van verschillende bedrijven gaan steeds
meer stemmen op om dividend te introduceren.
iedrijf
BW
Dunea
Evides
Oasen
PWN
Vitens
Waternet
WBGr
WMD
WML
Omzet
(x milj. €)
186
139
215
73
180
398
119
49
35
112
Dividend Toelichting
ȃ
(x milj. €)
Betaalt geen dividend. Sinds 2012 druk van gemeenten om dit aan te passen.
Betaalt geen dividend. In 2012 dividend wel geagendeerd op AvA agenda.
Betaalt al jaren een fors dividend (pay-out ratio ruim 80%)
35,1
Geen dividend. Statutaire beperking (gelijk aan nomin aal gestort kapitaal)
Constant dividendniveau (pay-out ratio van ca. 8,5%)
0,8
14,9
0,003
-
Jaarlijks fluctuerend dividend (pay-out ratio 40- 55% van netto resultaat)
Betaalt geen dividend. Druk vanuit gem. Amsterdam tot dividenduitkering of verlaging tarieven
Betaalt geen dividend.
Betaalt statutair maximaal toegestane dividend ter grootte van de wettelijke rente overgeplaats kapitaal
Betaalt geen dividend.
Bron: Vewin benchmark 2012 en marktinformatie (o.m. EmendoCapital april 2014)
Aandeelhoudersvergadering, 26 juni 2014
Dividend - voor of tegen?
EaaöaBomi
Groningen
Nee, want de aandeelhouders hebben zelf nooit
geld ingelegd
Ja, want het is gewoon zakelijk rond een
vennootschapsstructuur
Nee, want het hoort niet bij zoiets als de publieke
drinkwaterfunctie
Ja, want het bedrijf bindt de aandeelhouders
meer bij het bedrijf
Nee, want de aandeelhouders doen er niets voor
Ja, want de aandeelhouders hebben in de praktijk
ook belemmeringen van het bedrijf (bijv.
leidingen)
Nee, want bij drinkwater 'gaat het niet om geld'
Nee, want dan is het einde zoek
Nee, want andere doen het ook niet
Nee, want het geld 'komt uit drinkwater' en 'moet
bij het drinkwater blijven'
Ja, want bij andere utiliteitsbedrijven gebeurt het
inmiddels ook
Ja, want het maakt de structuur en manier van
denken rond het bedrijf zakelijker en dat is goed
Ja, want andere drinkwaterbedrijven overwegen
het ook
Ja, want de semi-commerciële activiteiten als NW
en E&W leiden tot een ander risicoprofiel van de
onderneming.
Aandeelhoudersvergadering, 26 juni 2014
Dividend-voor of tegen?
roningen
Verdere overwegingen:
• Sommige aandeelhouders geven aan dat ze het raar vinden 'dat de
aandelen door het ontbreken van dividend eigenlijk geen waarde
hebben'
• Landelijk gezien hebben steeds meer overheden de laatste Jaren toch
'geld uit de nutsfunctie proberen te halen'
• Bij gas-, kabel-, afval- en elektriciteitsbedrijven is de laatste Jaren,
mede door liberalisering en privatisering, vrijwel overal actief
dividendbeleid ingevoerd.
Conclusie:
Het zou een passend moment kunnen zijn om een restrictief maar
actiever dividendbeleid in te voeren. Dit lijkt recht te doen aan de
belangen van het bedrijf (meer evenwichtige aandelenverhouding) en
shareholders (gewijzigd risicoprofiel).
Aandeelhoudersvergadering, 26 Juni 2014
V
Dividendbeleid
C7ron*ngen
Randvoorwaarden
• Invoering dividendbeleid doet geen afbreuk aan het vigerende
tariefbeleid, wat wordt gekenmerkt door (a) gematigde
tariefstijging drinkwater, (b) een tariefniveau dat in absolute zin
behoort tot de laagste in de sector en (c) een tarief dat niet in
hoogte schommelt
• Uitvoering van onze wettelijke taak (leveren van voldoende en
veilig drinkwater) wordt niet beperkt door cash-out als gevolg
van dividend
• Financierbaarheid van de onderneming(activiteiten) is voor de
lange termijn gewaarborgd.
Aandeelhoudersvergadering, 26 juni 2014
OQ
Dividendbeleid
r r O ni n ge n
Uitgangspunten
• Het dividend wordt gerelateerd aan het netto resultaat na belasting
uit gewone bedrijfsuitoefening (verder: netto resultaat)
• Dividendbepaling is gebaseerd op een gedifferentieerd - activiteit
afhankelijk - pay-out ratio, zijnde: drinkwater 0%, duurzaamheid
(E&W) 25% en industriewater 50%
• Hoogte van het dividend is begrensd. Restricties zijn:
- Dividenduitkering vereist een minimum geconsolideerd resultaat van € 0,5 miljoen
- Solvabiliteit (weerstandsvermogen) bedraagt minimaal 35% of zoveel hoger dan dat door
kapitaalverschaffers op enig moment wordt ge-eist
- Interest-coverage ratio (ICR) bedraagt bij 1 of zoveel hoger dan dat kapitaalverschaffers vereisen.
De ICR-eis zal in een tijdsbestek van 5 jaar na invoering van het beleid geleidelijk worden
verhoogd naar 1,5
- Ontwikkeling drinkwatertarief: tarief stijgt niet harder dan de inflatie en stijgt in absolute zintot
maximaal 5% uit boven de 'peergroep' (gemiddelde Vitens en WMD)
- Wet en regelgeving, in het bijzonder aanwijzingen vanuit de Drinkwaterwet
Aandeelhoudersvergadering, 26 juni 2014
(JS>
Dividendbeleid
rroningen
Vaststelling hoogte dividend
• Dividendvoorstel wordt door de RvC aan AvA voorgelegd, dit op
basis van de geformuleerde uitgangspunten en rekening
houdend met de genoemde randvoorwaarden. Dit voorstel
houdt dus rekening met de actuele (financiële) situatie van het
bedrijf.
• Er zal nooit een garantie of enig recht op dividend zijn!
Implementatie
Het dividendbeleid wordt uitgevoerd, met ingang van het
eerstvolgende boekjaar, nadat de provincie Groningen minimaal
25% van het geplaatste aandelenkapitaal heeft verworven.
Aandeelhoudersvergadering, 26 juni 2014
Ni
O
Agendapunt 8
Aan
Van
Datum
Onderwerp
de Aandeelhoudersvergadering van N.V. Waterbedrijf Groningen
H.J.L. de Kraa
11 juni 2014
Samenwerking tussen WLN en laboratoria van de waterschappen (ter informatie)
Inleiding
In eerdere vergaderingen bent u geïnformeerd over de ontwikkeling met betrekking tot de beoogde
samenwerking van Waterlaboratorium Noord BV (verder: WLN) en het laboratorium van waterschap
Hunze en Aa's en Noorderzijlvest.
De verkenning om te komen tot een gemeenschappelijk laboratorium bevindt zich in een afrondende
fase. Het voornemen is om begin juli, via een gezamenlijk statement, de officiële samenwerking vanaf
1 januari 2015 aan te kondigen. Een ontwikkeling die aansluit op de vorming van strategische
allianties als onderdeel van onze herijkte strategie 2014 - 2019.
Waarom Samenwerking?
Uit een onderzoek in 2012 door IPR-Normag is gebleken dat samenwerking tussen de laboratoria tot
de volgende voordelen leidt:
• Strategisch. Samenwerking (in de waterketen) sluit aan op de doelstellingen uit het
Bestuursakkoord Water en de door ons gewenste regionale verankering en alliantievorming.
Als zodanig heeft dit strategische meenwaarde. Daarnaast neemt door schaalvergroting de
robuustheid en flexibiliteit van de organisatie toe, maar ook de mogelijkheden tot (verdere)
kennisontwikkeling.
• Doelmatig. Samenvoeging van een tweetal relatief kleine uitvoeringsorganisaties biedt de
mogelijkheid om ondersteunende diensten en overhead (w.o. ICT, huisvesting) efficiënter in te
zetten.
• Professionaliteit. Door samenvoeging ontstaat een hoogwaardig personeelsbestand en
kruisbestuiving van specialistische kennis die aanwezig is in de verschillende laboratoria.
Hetgeen de kwaliteit van adviezen verhoogt en bij kan dragen aan verbetering van de primaire
bedrijfsprocessen.
Uitkomsten verkenning samenwerkingsmogelijkheden
Juridische structuur
De juridische structuur waarin de beoogde samenwerking wordt vormgegeven is afgestemd op
relevante wetgeving rond 'aanbesteding van diensten' en 'BTW'. De keuzes die hierin zijn gemaakt
waarborgen dat de beide drinkwaterbedrijven alsook de waterschappen hun analysepakket en vragen
met betrekking tot technologie en advies exclusief kunnen uitbesteden aan het nieuw te vormen
laboratorium. Dit zonder dat openbare aanbesteding is vereist. Daarnaast heeft de belastingdienst
ingestemd dat de dienstverlening door het nieuw te vormen laboratorium aan de waterschappen
vrijgesteld is van BTW (koepelvrijstelling). Deze vrijstelling was noodzakelijk om een extra lastendruk
(niet verrekenbare BTW) voor de waterschappen te voorkomen.
De samenwerkende organisaties nemen ieder voor 25% de el in het aandelenpakket van het
Waterkwaliteitscentrum (WKC BV). WKC BV wordt 100% aandeelhouder van Nuts BV. De
waterbedrijven worden voor ieder 50% aandeelhouder van de Commerciële BV.
Al het personeel en alle activa zijn ondergebracht in WKC BV. Van hieruit wordt het personeel
gedetacheerd bij Nuts BV en Commerciële BV.
De drinkwaterbedrijven en de waterschappen besteden hun werkzaamheden uit aan Nuts BV. De
Commerciële BV is het uitvoerende bedrijf voor opdrachten van derden (inclusief de
dochtermaatschappijen van de waterbedrijven).
De voorliggende structuur betekent dat WBG haar aandeel in het nutsdeel ziet 'verwateren' van 50%
tot 25%. Waarbij opgemerkt dat de omvang van activiteitenin het nutsdeel wordt vergroot door
2A
n.
inbreng van het werkpakket van de deelnemende waterschappen. Schematisch ziet de nieuwe
structuur er als volgt uit
WB6
WMD
H&A
NZV
Commerciële
100%
Nuts B.V.
Governance
De governance structuur wordt zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met die van onze
andere deelnemingen (North Water BV en Waterbedrijf Groningen Duurzaam BV). Dit betekent dat de
verschillende entiteiten geen eigen raad van commissarissen hebben. De bevoegdheden die
normaliter toekomen aan de RvC zuilen statutair worden toegekend aan de aandeelhouders­
vergadering. De bestuurder van WKC BV en Commerciële BV zal één en dezelfde natuurlijk persoon
zijn. De bestuurder van Nuts BV wordt de rechtspersoon WKC BV.
In verband met de verkregen koepelvrijstelling en aanbestedingsvereisten is het van belang dat
WKC BV en Nuts BV een strikte (maatschappelijke) doelomschrijving hebben. Daarnaast is private
kapitaaldeeiname uitgesloten.
Personeel
De bij WLN in dienst zijnde medewerkers (ca. 52 Fte) komen in dienst bij WKC BV. Op basis van de
bestaande wetgeving gaan deze medewerkers over met behoud van hun rechten. De ambtenaren in
dienst bij het laboratorium van Hunze en Aa's (ca. 21 Fte) komen eveneens in dienst bij WKC BV.
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband zal de CAO van de waterbedrijven (overeenkomstig
huidige situatie WLN) worden gevolgd.
De medewerkers van Hunze en Aa's kennen een andere rechtspositie en looniijn. Met de
vakorganisaties vindt overleg plaats over de overgang en de daarbij van kracht zijnde regels. De
bedoeling is uitdrukkelijk om, ingeval van meerdere rechten van de ambtenaren, deze af te kopen. Dit
ter voorkoming dat binnen WKC BV twee soorten medewerkers ontstaan.
Door de samenwerking zal het aantal medewerkers vergeleken met de huidige gezamenlijke bezetting
met ca. 10% verminderd worden. Deze vermindering zal geheel worden opgevangen door minder
uitzendkrachten in te huren.
Huisvesting
Het gezamenlijk laboratorium zal worden gehuisvest in het gebouw van WLN in De Punt. Naar
verwachting zal de bestaande huisvesting moeten worden uitgebreid. Nadere afstemming hierover
loopt (uitbreiding/aanpassing bestaande locatie, plaatsen van flexibele units). Gedurende een
overgangsperiode kan desgewenst gebruik worden gemaakt van de bestaande locatie van
waterschap Hunze en Aa's te Assen.
Financiën
De kosteninschatting voor de begroting 2015 - 2018 is op basis van de begroting en meerjaren­
ramingen van de moederorganisaties gedaan, rekening houdend met desynergie-effecten zoals deze
in het iPR Normag onderzoek in 2012 zijn geïdentificeerd. Bij de uitwerking heeft een nadere
beoordeling van deze uitgangspunten plaatsgevonden.
n
De oprichting van WKC BV leidt tot de volgende kostenontwikkeling:
Kosten in €
Huidige kosten
WLN "oud"
HA/NZV
2015
2016
2017
2018
7.008.380 7.171.489 7.318.076 7.365.810
3.329.341 3.402.684 3.439.631 3.497.219
10.337.721 10.574.173 10.757.707 10.863.029
9.999.136
570.234
9.428.902
9.854.546
150.000
9.704.546
-338.585
-3.3%
-908.819
-8,8%
-719.627
-6,8%
-869.627
-8,2%
-873.908
-8,1%
-873.908
-8,1%
-834.938
-7,7%
-834.938
-7,7%
Correctie overheadkosten HA (huidige situatie)
399.303
324.669
331.164
337.785
Financieel voordeel
exclusief start-/aanloopkosten en overhead
-509.516
-544.958
-542.744
-497.153
Kosten WKC
waarin start- en aanloopkosten
netto kosten WKC
Financieel voordeel
exclusief start- en aanloopkosten
9.883.799 10.028.091
O
O
9.883.799 10.028.091
De financiële gevolgen voor de individuele organisaties zijn als volgt weer te geven. Hierbij moet
worden opgemerkt dat tussen de deelnemende partijen nog nader afspraken moeten worden gemaakt
over de toerekening van de start- en aanloopkosten ad € 720.000 en desintegratiekosten (w.o.
bovengenoemde overheadkosten) bij waterschap Hunze en Aa's die verbonden zijn aan de
ontvlechting van de laboratoriumactiviteiten ten gunste van de samenwerking.
Financiële voordelen t.o.v. kosten meerjarenramingen (€)
2015
2016
2017
2018
-284.001
-228.843
83.282
-71.281
-89.673
-590.516
-252.517
-170.477
52.804
-72.925
-101.843
-544.958
-238.115
-175.131
20.130
-62.909
-86.719
-542.744
-205.936
-165.422
30.656
-66.671
-89.780
-497.153
WBGr
WMD
WLN Commercieel
waterschap NZV
waterschap HA
PERSOONLIJK
N V. Waterbedrijf Groningen
t.a.v. de heer S. Milovac
Antwoordnummer 210
9700 VB GRONINGEN
PERSOONLIJK
Water be d r i j f
Groningen
Postbus 24 9700 AA Groningen
\ Kb TPCPOST
NEDERLAND
. rvr>-r-70
^UUOOUrt
#
800294
U3
<_
c
ro
i j
|c
Provincie Groningen
Postbus 630
9700 AP GRONINGEN
Waterb e d r i j f
Groningen
Postbus 24 9700 AA Gro ningen