Bijlage 1 Conceptbrief zienswijze ontwerp

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Metropoolregio Eindhoven
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Keizer Karel V Singel 8/Postbus 985
5615 PE EINDHOVEN
gemeente Eindhoven
Strategie, Strategie
Behandeld door mw. S. Besic
Telefoon (040) 238 24 55
Uw brief van 22 september 2014
Uw kenmerk 35991-36628\RHE\HLE
Ons kenmerk 14BST01628
16 december 2014
Betreft: Gemeenschappelijke regeling MRE en zienswijze Regionale Agenda 2015-2018
Geachte heer, mevrouw,
Op 16 december jl. hebben wij op uw verzoek de Gemeenschappelijke Regeling MRE en
de ontwerp-Regionale Agenda 2015-2018 besproken.
Met beide documenten wordt verder vorm gegeven aan de vernieuwde regionale
samenwerking. Wij onderschrijven deze transformatie naar vernieuwde regionale
samenwerking volledig. Zoals reeds eerder aangegeven zien wij de beweging, naar een
bestuurlijk platform waarbij de Brainport2020-ambities centraal staan en waarbij een
verschuiving van samenwerkingsthema’s naar het subregionale niveau plaatsvindt, als
groei in de samenwerking binnen Zuidoost-Brabant.
Hieronder per onderdeel het resultaat van onze besluitvorming.
Besluitvorming Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
Wij hebben besloten om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling SRE in de Gemeenschappelijke Regeling MRE.
Tevens hebben wij onze leden in de organen van de Gemeenschappelijke Regeling
aangewezen. In bijgevoegd kopie van het raadsbesluit vindt u de volgorde van
aanwijzing.
Bij onze zienswijze op de uitgangspunten van de gewijzigde Gemeenschapelijke
regeling (februari 2014) hebben wij u gevraagd te faciliteren om raadsleden in regionaal
verband in discussie te brengen met elkaar om daarmee het regionaal belang te vertalen
naar het lokaal belang. Ook hebben wij u gevraagd bij de vormgeving hiervan de raden
nadrukkelijk te betrekken. Bij deze willen wij dit verzoek opnieuw benadrukken. Graag
zijn wij actief betrokken bij de regio en regionale vraagstukken.
Zienswijze Regionale Agenda 2015-2018
Wij zien de nieuwe Regionale Agenda feitelijk als een vertaling van datgene wat we
vastgelegd hebben in het transformatieplan (vastgesteld in regioraad, d.d. 26 juni 2013)
en de herziene begroting 2014 (vastgesteld in Regioraad, d.d. 19 februari 2014). Met
andere woorden worden in de Regionale Agenda de reeds afgesproken ambities ‘kort en
Bezoekadres Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven
www.eindhoven.nl
Postadres Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
[email protected]
Telefoon 14 040
Ons kenmerk i
krachtig’ opgeschreven, zodat voor interne en externe stakeholders en
belanghebbenden helder is wat de meerjarige ambitie en strategie van de bestuurlijke
samenwerking in deze regio is. Wij hebben dan ook besloten in te stemmen met de
Regionale Agenda 2015-2018 met daarbij de volgende aandachtspunten:
Eigenheid Brainport-regio
De basis in de regio Eindhoven (ons DNA) is goed: we zijn een sterke economische
regio met internationale uitstraling, met een rijke traditie van samenwerking op alle
niveaus en goede randvoorwaarden om verdere ontwikkeling te stimuleren. De gekozen
insteek van internationale allure aan regionale eigenheid in de Regionale Agenda past
daarom ook bij deze regio. Wel van belang is om de onderbouwing van de waarde en
het belang voor de regio om specifiek op die eigenheid – en daarmee de internationale
oriëntatie van de regio - in te zetten sterker te belichten in de tekst. Zoals ook de
bijzondere positie van de stad die in de analyse van commissie Huijbregts aan de orde
komt. In het rapport van de commissie Huijbregts wordt aan zowel Eindhoven als
Helmond een spilfunctie in de regio toegekend.
Overmatige Ruimtelijke oriëntatie Regionale Agenda 2015-2018
De aanwezige samenwerkingscultuur is kenmerkend en onderscheidend voor onze
regio, ons DNA. Het prominent benoemen van de samenwerkingscultuur en het belang
daarvan vinden wij onvoldoende belicht in de tekst, terwijl de samenwerkingscultuur
meer het DNA van de regio kenmerkt dan de ruimtelijke stads- en landstructuren die nu
domineren in de tekst. De Regionale Agenda nog te veel ruimtelijk gedomineerd. De
agenda van de Metropoolregio moet ons inziens primair een sociaal-economische
agenda zijn, gebaseerd op de Brainport Agenda. De Brainport-agenda en onze manier
van samenwerken als middel om resultaten te boeken verdienen een meer prominente
plek in de agenda, zoals ook de aansluiting van economische activiteiten en high-tech
met het sociaal-culturele veld en de integrale aanpak van maatschappelijke
vraagstukken.
Het getekend raadsbesluit is ter informatie bijgevoegd. Wij vertrouwen er op u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.
De raad van de gemeente Eindhoven,
R. van Gijzel, voorzitter
J. Verheugt, griffier
Fout! Ongeldige bestandsnaam.