STAMREEKS VALKENBURG

STAMREEKS VALKENBURG
(DELFT)
door
H.K. Nagtegaal
(Dit artikel is gepubliceerd in Hollandse Stam- en Naamreeksen, dl I, 1988)
Het Delftse geslacht Valkenburg ontleent zijn naam aan het plaatsje Valkenburg bij Leiden. De
stamvader van het geslacht Jacob Meesz. woonde aan de Hoge Rijndijk bij de sluis in de
Wassenaarse watering te Valkenburg. Zijn kinderen en kleinkinderen gingen zich Van der Sluis
noemen. Van de daaruit ontsproten kinderen gingen de meesten zich Van Egmond noemen, de
heer J. van Egmond te Zoeterwoude heeft aan hen diverse publicaties gewijd.1 De oudere
generaties uit deze reeks zijn uit die publicaties overgenomen. Ook zijn enige aanvullingen van
de heren J. van Heemskerk te Voorburg en D.J. Wesselo te Pijnacker in deze reeks verwerkt.
Een telg van het Valkenburgse geslacht Van der Sluis vestigde zich begin 17e eeuw te Delfgauw
en ging zich (Van) Valkenburg noemen. Aanvankelijk waren het landbouwers en boeren in de
omgeving van Delft, vanaf de eerste helft van de 19e eeuw tot heden is het een bekend
slagersgeslacht in Delft.
I. JACOB MEESZ., geb. ca. 1510, schepen van Valkenburg (Z.H.), gebruikte 3 morgen land op
ter Wadding in 1544.2 Ter Wadding was het gebied van de Hoge Rijndijk tussen de mond van de
Vliet en de Haagsche Schouw in Voorschoten. In 1556 woonde hij te Valkenburg aan de Hoge
Rijndijk bij de sluis in de Wassenaarse Wetering. Van de heer van Wassenaar had hij de
visrechten in de Rijn gepacht tussen Valkenburg en Leiden over de jaren 1556 en 1561.3 Hij
tekende in 1561 met een keper. In 1573 was Jacob Meesz. met zijn koeien naar Delft gevlucht,
daar zijn boerderij door de "spaense troubelen" was afgebrand. Zijn erfgenamen zullen in 1576
dan ook aan de rentmeester van de abdij van Leeuwenhorst, waarvan land was gehuurd,
vermindering van pacht vragen, daar zij hun bedrijf gedurende enige tijd niet normaal hadden
kunnen uitoefenen. Overl. voor 1575. Hij huwde met Marijtje Cornelisdr., overl. na 20 april
1575.
Kinderen (volgorde onbekend):
1.
WILLEBRORD JACOBSZ., geb. ca. 1530, landbouwer te Oegstgeest, overl. tussen 1602
en 1605. Hij huwde met Aefgen Adriaansdr., afkomstig van Lisse.
2.
MEES JACOBSZ., volgt II.
3.
WILLEM JACOBSZ., geb. ca. 1545, landbouwer te Valkenburg, overl. voor 1623. Hij
huwde met Lijsbeth Laurensdr., overl. voor 1623. De nakomelingen van dit echtpaar
gingen zich Van Egmond noemen.
4.
AEGJE JACOBSDR., woonde te Oegstgeest, overl. na 1614. Zij huwde met Willebrord
Thonisz., geb. ca. 1547.
5.
MARIJTJE JACOBSDR. Zij huwde met Adriaan Andriesz., overl. voor 1575.
II. MEES JACOBSZ. VAN DER SLUIJS, geb. ca. 1538, landbouwer te Valkenburg bij de
Wassenaarse sluis 16 januari 1596.4 Op 31 juli 1614, als Mees "sieckelijk te bedde leggende"
was, werd de Leidse notaris Van der Laen verzocht naar Valkenburg te komen, naar het huis aan
1
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org
© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden
de Hoge Rijndijk bij de Wassenaarse watering, voor het maken van een testament. Hij overleed
verm. kort na 31 juli 1614.5 Hij huwde Catharina (Katryn) Huigendr., afkomstig van
Rijnsburg, overl. na 1632, dochter van Huich Jansz. en Neeltje Jansdr.
Kinderen (volgorde onbekend):
1.
JACOB MEESZ. VAN DER SLUIS, geb. Valkenburg ca. 1570, landbouwer te Valkenburg
en mogelijk te Rijnsburg, overl. voor 1616. Hij huwde (huw. voorw. 10 mei 1599) met
Aaltje Claesdr. Corsteman, dochter van Claes Cornelisz. Corsteman en Marijtje
Vranckendr. Nakomelingen van dit echtpaar gingen zich Van Egmond noemen en werd de
Rooms (Oud)_Katholieke tak.
2.
CORNELIS MEESZ., volgt III.
3.
DIRK MEESZ. VAN DER SLUIS, geb. Valkenburg ca. 1580, landbouwer te Valkenburg
en Voorschoten, overl. voor 1653. Hij huwde (huw. voorw. 2 augustus 1634) met Leuntje
Crijnendr., wed. van Jacob Hendriksz. van Tol.
III. CORNELIS MEESZ. (VAN) VALCKENBURG, ook wel VAN DER SLUIS, geb.
Valkenburg ca. 1575, vertrok na 1600 naar Delfgauw, daar woonden zij onder de naam Van
Valkenburg. In 1632 en 1633 werd Cornelis meerdere malen genoemd als mede_erfgenaam in de
nalatenschap van zijn ouders, betreffende enige stukjes land te Valkenburg en Rijnsburg 6, overl.
tussen 21 augustus 1641 7 en 11 januari 1646.8 Hij huwde Valkenburg (huw. voorw.
Leiden 6 december 1599 9) 26 december 1599 met Lijsbeth Bruijnen van der Morsch, geb.
Rijnsburg; zij testeerde, als weduwe, te Delft op 22 mei 1649 10 en woonde aan het Oosteinde te
Delft, begr. Delft (N.K.) 7 december 1650, dochter van Bruijn Jansz. (woonde op de Hoge Mors
onder Oegstgeest) en Marijtje Sijmonsdr. van der Codde. Blijkens de huwelijkse voorwaarden
bracht Cornelis Meesz. in 1.000 gulden en een bed met toebehoren en Lijsbeth Bruijnen 1/4 deel
van 17 hond weiland, 1/4 deel van ca. 14 hond maailand, gelegen op te Zijl te
Oegstgeest, de helft van ruim 1 .000 gulden hoofdsom met zeven vierendeel jaars verloop
vandien, de helft van 300 gulden en nog 25 gulden in 't geheel. Beiden testeerden te Delft op 21
augustus 1641.7
Kinderen:
1.
BRUIJN, geb. verm. Delfgauw ca. 1604, landbouwer te Delfgauw, later te De Lier (1650
t/m 1664), compareerde 7 mei 1632 voor de Weeskamer van Delft 11, op 31 december 1661
voogd over de kinderen van Diewertje Cornelisdr. Valckenburch, zijn zuster 14, begr. De
Lier 16 mei 1664. Hij huwde 1e Delft 10 februari 1630 met Maritge Claes Langelaen, geb.
Pijnacker, overl. januari 1631 buiten de Waterslootse poort te Delft, dochter van Claes
Cornelis Langelaen en Annetge Arijens van Pijnacker. Na haar overlijden is in de
Weeskamer van Delft een boedelbeschrijving gemaakt.12 Hij huwde 2e 't Woudt (ondertr.
en huw. voorw. Delft 8 april 1634 13) april 1634 met Ariaantje Vranckendr. Noordermaes
(Noremans), van 't Woudt, begr. De Lier 27 september 1652, dochter van Vranck Adriaens
(Noordermaes). Hij huwde 3e Delft 18 juli 1657 met Jannetje Cornelisdr. van der Breems,
weduwe van Overschie; zij was op 3 april 1675 doopgetuige bij Bruin, zoon van Cornelis
Bruijnen Valkenburgh en Annetje Jacobs Rodenburg.
2.
JAN, geb. verm. Delfgauw ca. 1608, mede_erfgenaam van zijn tante Jannetje Joostendr.
van Zuijdwijck, een halfzuster van zijn moeder, woonde in 1652 te Hof van Delft te
Delfgauw, op 31 december 1661 voogd over de kinderen van Diewertje Cornelisdr.
2
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org
© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden
3.
4.
5.
Valckenburgh, zijn zuster.14 In 1666 werd hij vermeld in de kerkrekeningen van de Ned.
Herv. Kerk te Pijnacker.15 Hij gebruikte en vanaf 1686 zijn kinderen 4 morgen int Suytent
en 6 morgen op de Hoof in de Zuidpolder van Delfgauw 16, overl. na 1681. Hij huwde 1e
Delft 14 april 1641 met Neeltje Dircxdr. Hij huwde 2e voor 26 september 1651 met
Anneken Jansdr. van Schalckwijck, dochter van Jan Jansz. van Schalckwijck en Maritgen
Claesdr.17
DIEWERTJE, geb. verm. Delfgauw ca. 1615. Zij ondertr. Delft 5 januari 1641 (attestatie
voor Rijswijk 20 januari 1641) met Arijen Gerritsz. van der Laen, j.g. van Leiden, bakker,
overl. voor 31 december 1661. Op die datum worden haar broers Bruin en Jan Cornelisz.
Valckenburg benoemd tot voogd over haar kinderen.14
MEES, volgt IV.
JANNETJE, geb. verm. Delfgauw ca. 1622, was mede_erfgenaam van haar tante Jannetje
Joostendr. van Zuijdwijck, een halfzuster van haar moeder, begr. Delft 2 november 1682.
Zij ondertr. Delft 15 februari 1642 met Cornelis Gerritsz. van der Laan, vleeshouwer, overl.
na 1681.
IV. MEES CORNELISZ. VALKENBURG, geb. Delft 31 januari 1621. Hij huwde Pijnacker
(ondertr. Delft 16 januari 1644) 31 januari 1644 met Grietje Jans van Bleijswijk, geb.
Pijnacker, dochter van Jan Thijmonsz. en Adriaantje. Jansdr.
Kinderen:
1. CORNELIS, ged. Delft 3 februari 1645, overl. voor 28 mei 1681.18
2. JAEPJE, ged. Delft 16 juni 1647, doopgetuige op 10 maart 1688 bij Cornelis, zoon van
haar broer Bruin Meesz. Valkenburg, eveneens doopgetuige op 5 maart 1697 bij Cornelis,
zoon van Jan Meesz., haar broer. Zij ondertr. Delft 10 maart 1674 met Adriaen Dirksz. de
Hoogh.
3. ARYAENTJE, ged. Delft 2 oktober 1648. Zij ondertr. Delft 18 februari 1679 met Pieter
Gerritsz. Vroom.
4. CORNELIS, ged. Delft 21 april 1650. Hij ondertr. Delft 23 december 1673 met Marijtje
Gerrits van der Kooij. Hij huwde verm. 2e met Catharina Hendriksdr.
5. JACOBUS, ged. Delft 8 maart 1652. Hij ondertr. Delft 26 februari 1678 met Hilletje
Gerritsz. de Vrome.
6. LIJSBETH, ged. Delft 11 mei 1653. Zij ondertr. Delft 10 maart 1674 met Dirk Cornelisz.
de Hoogh.
7. BRUYN, ged. Delft 7 maart 1655, woonde op de Hamswoning, en gebruikte in totaal 48
morgen 3 hont land in de zuidpolder van Delfgauw in 1686.19 Hij huwde 1e met Grietje
Willemsdr. Hij ondertr. 2e Delft 17 december 1701 met Lijntje van Doorninck.
8. CATHARINA (TRIJNTJE), ged. Delft 27 oktober 1656, begr. Delft 9 februari 1748. Zij
ondertr. 1e Delft 5 maart 1678 met Jan Cornelis de Hoogh. Zij ondertr. 2e Delft 1 oktober
1689 met Pieter Jansz. Goeselo.
9. TIMON, ged. Delft 4 april 1658, overl. voor 28 mei 1681.18
10. MARIA, ged. Delft 3 oktober 16 59. Zij ondertr. Delft 14 november 1682 met Arij Dircksz.
Hogerscheijt.
11. NEELTJE, ged. Delft 6 april 1663, overl. voor 28 mei 1681.18
3
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org
© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden
12.
13.
DIRCK, ged. Delft 24 april 1661. Hij ondertr. 27 augustus 1689 met Maertje Jansdr. Hij
huwde verm. 2e met Marijtie Dircxdr.
JAN, volgt V.
V. JAN MEESZ. VALKENBURGH, ged. Delft (Nieuwe Kerk) 17 juli 1664, woonde aan de
Schie, pacht in 1686 van de rentmeester Ouwendijck 31 morgen, 3 hont land in de Zuidpolder
van Delfgauw 20, begr. Delft 29 november 1726. Hij huwde 1e met Lijsbeth Jansdr. Tant. Hij
huwde 2e Maasland (ondertr. Delft 8 mei 1694) 23 mei 1694 met Hilletje Kornelis van Dorp;
zij compareerde op 31 januari 1727 als weduwe van Jan Meesz. Valckenburgh voor de
Weeskamer van Delft.21
Kinderen uit eerste huwelijk:
1.
GRIETJE, ged. Delft 8 april 1685. Zij huwde met Cornelis van Houten.21
2.
MEES, ged. Delft 21 augustus 1686, jong overl.
3.
ANNA. Zij huwde met Michiel Swaenswijck.21
Kinderen uit tweede huwelijk:
4.
BAARTJE, ged. Delft 31 mei 1695.
5.
CORNELIS, volgt VI.
6.
ARIAENTJE, ged. Delft 22 april 1698, jong overl.
7.
LIJSBETH, geb. ca, 1700, in 1727 meerderjarig.
8.
GRIETJE, in 1727 minderjarig (dus jonger dan 25 jaar).
9.
MARIJTJE, in 1727 minderjarig.21
VI. CORNELIS JANSZ. VALKENBURG, ged. Delft 5 maart 1697. Hij ondertr. Delft 19
maart 1718 met Maria Jorisdr. Ho(o)gendam.
Kinderen:
1. ARIANA, ged. Delft 11 juni 1719.
2. JOHANNES, ged. Delft 25 augustus 1720.
3. KORNELIS, ged. Delft 30 december 1721.
4. JORIS, ged. Delft 9 januari 1724. Hij huwde Delft 10 november 1748, met Jacoba van der
Kooij.
5. WILLEM, volgt VII.
6. JAN, ged. Delft 25 februari 1727.
7. PIETER, ged. Delft 25 september 1729. Hij huwde 1e Delft 22 maart 1755 met Neeltje van
den Burg. Hij huwde 2e Delft 4 november 1764 met Aaltje Leendertsdr. van der Sman.
8. MARIJTIE, ged. Delft 28 oktober 1731.
9. MARIJTIE, ged. Delft 11 april 1735.
10. ARENT, ged. Delft 2 maart 1741. Hij huwde 1e Delft 10 april 176 3 met Antje Leenderts
van Reewijk. Hij huwde verm. 2e met Maria Boers.
VII. WILLEM CORNELISZ. VALKENBURG, ged. Delft 23 september 1725, woonde
Vrijenban (1763), overl. Vrijenban. Hij ondertr. Delft 22 april 1752 met Adriana Willemsdr.
van der Lee, overl. Vrijenban.
Kinderen:
1.
CORNELIS, volgt VIII.
4
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org
© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden
2.
3.
4.
5.
6.
MARIA, geb. Vrijenban 1757, woonde Abtsrecht, overl. Abtsrecht 6 juli 1823. Zij huwde
met Dirk Huijsman, bouwman.
ANNA, ged. Delft 29 mei 1763. Zij huwde Delft 17 mei 1789 met Jan Jansz. Ouwendijk,
j.m. van Overschie.
WILLEMINA, ged. Delft 3 maart 1765.
LEUNTJE, ged. Delft 2 november 1766.
WILHELMUS, ged. Delft 11 augustus 1768.
VIII. CORNELIS WILLEMSZ. VALKENBURG, geb. Akkersdijk en Vrouwenrecht 15
november 1752, watermolenaar, overl. Abtsrecht 15 december 1831. Hij huwde Delft 16 mei
1779 met Anna Hugo van der Voort, overl. Abtsrecht voor 1831, begr. Kethel.
Kinderen:
1. WILLEM CORNELISZ., volgt IX.
2. MARIA, ged. Delft 28 november 1780.
3. ARIEAANTJE, ged. Delft 6 december 1781.
4. HUGO, ged. Delft 30 november 1783.
5. NEELTJE, geb. Abtsrecht, ged. Delft 11 december 1785, overl. Abtsrecht 26 februari
1824.
6. ARIJ, ged. Delft 29 april 1787.
7. ADRIJANUS, geb. Abtsrecht, ged. Delft 18 april 1790, arbeider, later watermolenaar. Hij
huwde Abtsrecht 7 november 1821 met Anna van der Schans, geb. Overschie 1797,
dochter van Machiel van der Schans en Adriana Hoogeveen.
8. DIRK, ged. Delft 1 maart 1792.
9. WILLEMIJNTJE, geb. onder Abtsrecht 30 juni 1793, ged. Delft 7 juli 1793.
10. ELISABETH, ged. Delft 20 april 1797, overl. Delft 2 mei 1805.
IX. WILLEM CORNELISZ. VALKENBURG, ged. Abtsrecht 25 februari 1779, bouwman,
tapper (1829), woonde Abtsrecht, later aan de Schie onder Vrijenban (1807), overl. Vrijenban 19
mei 1831. Hij huwde 1e Delft 30 december 1804 met Sijtje van Zwet, overl.Vrijenban voor
1820. Hij huwde 2e Vrijenban 20 december 1820 met Pieternella van Munster, geb. Overschie
1 april 1792, tapster (1852), overl. Vrijenban 4 februari 1871, dochter van Jacobus van Munster
en Cornelia van Vliet.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1.
CORNELIS, volgt X.
2.
N.N., geb. Delft 24 oktober 1807, doodgeboren kind.
3.
INGETJE, ged. Delft 9 april 1809.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4.
JOHANNA, geb. Vrijenban 14 april 1822, overl. Delft 4 december 1893, huwde met Arie
Dijkshoorn, koetsier, overl. Delft voor 1893.
5.
JACOB, geb. Vrijenban ca. 1825, bouwmansknecht, woonde Abtsrecht. Hij huwde
Vrijenban 29 oktober 1851 met Apolonia van Brink, geb. Hof van Delft 25 februari 1824,
dochter van Willem van Brink en Maria Hazeu.
6.
N.N., geb. Vrijenban 3 juli 1829, doodgeboren kind van het vrouwelijke geslacht.
5
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org
© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden
7.
WILLEM, geb. Vrijenban 1831, bouwmansknecht. Hij huwde Abtsrecht 4 februari 1852
met Jannetje Hanemaaijer, geb. De Lier 1832, dienstbode, dochter van Jan Hanemaaijer en
Maartje Klapwijk.
X. CORNELIS VALKENBURG, geb. Vrijenban 1 mei 1806, bouwman (1827), kastelein
(1829), koopman in runderen (1832), later meester vleeshouwer, overl. Delft 20 maart 1883. Hij
huwde 1e Delft 27 juni 1827 met Johanna Schieveen, geb. Vlaardingen 6 mei 1805, overl. Delft
10 juni 1866, dochter van Simon Schieveen en Annetje van Kamerik. Hij huwde 2e met Helena
Cornelia van der Velden, geb. Nieuwland (nu Schiedam) 4 februari 1838, vleeshoudster, overl.
Delft 1 augustus 1909, dochter van Cornells van der Velden en Maria Cornelia de Jong.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. WILLEM, geb. Delft 7 september 1827, vleeshouwer, overl. Delft 30 december 1902. Hij
huwde met Adriana Overkleef.
2. JOHANNA SOPHIA, geb. Delft 6 september 1829.
3. SIMON JACOB , volgt XI.
4. CORNELIA SOPHIA JOHANNA, geb. Delft 2 februari 1834.
5. JOHANNA SOPHIA, geb. Delft 23 april 1836.
6. CORNELIS JOHANNES, geb. Delft 3 november 1837.
7. JOHANNES GERARDUS, geb. Delft 5 december 1839, overl. Delft 20 augustus 1845.
8. JOHANNES, geb. Delft 17 mei 1841.
9. CLASINA JOHANNA, geb. Delft 5 november 1844, overl. Delft 28 augustus 1845.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
10. CORNELIA MARIA, geb. Delft 15 september 1867, overl. Delft 22 november 1867.
11. CORNELIA MARIA, geb. Delft 18 februari 1869.
12. SOPHIA JOHANNA, geb. Delft 31 juli 1870, overl. Delft 5 januari 1871
13. CORNELIS, geb. Delft 7 november 1872.
14. JOHANNA CORNELIA, geb. Delft 24 maart 1876, overl. Delft 18 november 1918.
15. SIMON JACOB, geb. Delft 21 augustus 1877.
XI. SIMON JACOB VALKENBURG, geb. Delft 29 januari 1832, vleeshouwer, spekslager,
overl. Delft 20 september 1915. Hij huwde 1e met Maartje van der Mark, geb. Schipluiden 7
november 1834, overl. Delft 23 maart 1870, dochter van Jan van der Mark en Neeltje de Bruijn.
Hij huwde 2e Delft 22 december 1870 met Neeltje Bergwerff, geb. Maassluis 1 maart 1846,
dochter van Aldert Bergwerff en Maria de Groot.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. JOHANNA (JANSJE) CORNELIA, geb. Delft 6 juni 1853, overl. Delft 24 mei 1873.
2. JOHANNES CORNELIS, geb. Delft 20 juni 1855.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. CORNELIS, geb. Delft 1 januari 1872, overl. Delft 13 augustus 1875,
4. ALBERTUS MARINUS, geb. Delft 27 februari 1873.
5. LEENDERT, volgt XII.
6. CORNELIS, geb. Delft 12 juni 1877, overl. Delft 27 oktober 1877.
7. CORNELIS, geb. Delft 1 november 1878.
8. N.N., geb. Delft 26 mei 1881, doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.
6
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org
© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden
9.
10.
11.
JOHANNES CORNELIS, geb. Delft 2 maart 1883, overl. Delft 5 juni 1884.
SIMON JACOB, geb. Delft 4 februari 1885, overl. Delft 1 november 1886.
SIMON JACOB, geb. Delft 3 mei 1887, drogist. Hij huwde Delft 23 april 1913 met Maria
Pieternella Lock, geb. Delft 16 mei 1883, dochter van Pieter Lock en Maria de Bruin.
XII. LEENDERT VALKENBURG, geb. Delft 11 januari 1875, vanaf 1899 slager in de
vleeshouwerij aan de Brabantse Turfmarkt (oostzijde), directeur IJsfabriek in de Bagijnhofsteeg
(nu Bagijnestraat), voorzitter van de Amsterdamse Huiden Club, overl. 1962.
Hij huwde Delft 1 november 1899 met (Josephine) Maria Wijnands, geb. Delft 12 januari 1870
22
, dochter van Petrus Josephus Wijnands en Clasina Slot.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
SIMON JACOB, volgt XIII.
2.
PETRUS JOSEPHUS, geb. Delft 15 maart 1902.
3.
NEELTJE, geb. Delft 12 juli 1904.
4.
CLASINA MARIA, geb. Delft 11 december 1905.
XIII. SIMON JACOB VALKENBURG, geb. Delft 11 augustus 1900, vanaf 1921 vleeshouwer,
directeur IJsfabriek in de Bagijnhofsteeg, voorzitter Algemene Nederlandse Slagers Vereniging,
penningmeester van de Nederlandse Middenstandsbond, overl. Delft 5 augustus 1973. Hij huwde
Maasland 9 juni 1926 met Maartje van der Sar, geb. Maasland 31 mei 1902, dochter van
Johannes Cornells van der Sar en Bruina van der Lely.
Kinderen:
1.
MARIA JOZEPHINA, geb. Delft 14 augustus 1927. Zij huwde Delft 13 mei 1952 met ir.
Jacobus Franciscus Harryvan, geb. 15 maart 1923, scheikundige, zoon van Dirk Hermanus
Harryvan en Dieuwke Tigchelaar.
2.
LEENDERT CORNELIS, geb. Delft 8 december 1928, slager. Hij huwde Pijnacker 24
februari 1953 met Teuntje Rip, geb. 10 februari 1928, dochter van Willem Rip en Trijntje
Hazeu.
3.
JOHANNES CORNELIS, geb. Delft 27 januari 1930, slager, tuinder, veehouder, voorzitter
Nederlandse Algemene Slagers Vereniging Delft, penningmeester/secretaris Ondernemers
Federatie Delft (20 jaar), Wijk kerkvoogd (12 jaar), penningmeester Centrale
Kerkvoogdijraad (11 jaar), penningmeester/ secretaris Winkeliers Vereniging "In de
Stede". Hij huwde Delft 8 november 1955 met Clazina Neeltje Johanna Dijkshoorn, geb.
Kethel Spaland (gem. Schiedam) 3 januari 1932, dochter van Arie Dijkshoorn en Anna
Clazina Hoogerbrugge.
4.
Ir. SIMON JACOB, geb. Delft 6 januari 1935, elektrotechnisch ingenieur. Hij huwde Zeist
met Wilma Marina Sierevogel, geb. Willemstad (Curacao) 9 februari 1937, dochter van
Marinus Sierevogel en Anna Caterina Margreta Frouwina Kaijzer.
7
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org
© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden
NOTEN
1. J. van Egraond, Uit "Het Roode Ancker", familiekroniek over het geslacht Van Egmond afkomstig uit
Valkenburg (Zoeterwoude 1973); Tussen Cas_ en Wassenaarse Watering, familiekroniek van een geslacht
Van Egmond (Zoeterwoude 1978); Een familie Van Egmond, alias van der Sluijs, alias Van Valckenburgh,
gedurende de 16e en 17e eeuw (Gens Nostra 1977, blz. 145 e.v.)
2. A.R.A, Quohieren van de 10e penning Oegstgeest en Zoeterwoude.
3. A.R.A., Quohier van de 10e penning Valkenburg.
4. G.A. Leiden, Not. Arch. 24, no. 10, d.d. 16 januari 1596.
5. G.A. Leiden, Not. Arch. Not. Van der Laen, d.d. 31 juli 1614.
6. A.R.A., O.R.A. Rijnsburg 2, f. 119, d.d. 3 april 1632.
7. G.A. Delft, Not. Arch. 1690, d.d. 21 augustus 1641.
8. G.A. Delft, Not. Arch. 1692, d.d. 11 januari 1646.
9. G.A. Leiden, Not. Arch. 27, no. 203, d.d. 6 december 1599.
10. G.A. Delft, Not. Arch. 1694, d.d. 22 mei 1649.
11. G.A. Delft, Weeskamer na 1618, dl. 5, f. 464, d.d. 7 mei 1632.
12. G.A. Delft, Weeskamer Boedel 1731.
13. G.A. Delft, Not. Arch. 1575, d.d. 8 april 1634.
14. G.A. Delft, Weeskamer Boedel 1033, d.d. 31 december 1661.
15. Archief Hervormde Kerk Pijnacker, Kerkrekening anno 1666.
16. Archief Hoogheemraadschap Delfland, Gaarboock vant molegelt van de Suytpolder van Delfgauw van ‘t Jaar
1685, blz. 3
17. G.A. Delft, Weeskamer Boedel 1509, 26 september 1651.
18. G.A. Delft, Not. Arch. 2133, no. 675, d.d. 28 mei 1681, op die datum waren nog 10 kinderen van Mees
Cornelisz. Valckenburch in leven.
19. Archief Hoogheemraadschap Delfland, Gaarboock vant molegelt van de Suytpolder van Delfgauw van ‘t Jaar
1685, blz. 31.
20. Als noot 19, blz. 10.
21. G.A. Delft, Weeskamer na 1618, dl. 20, f. 146, d.d. 31 januari 1727.
22. Volgens Bev. Reg. geb. Delft 12 januari 1870, echter in Burg. Stand niet gevonden.
8
Dit document is afkomstig van www.nagtegaal.org
© H.K. Nagtegaal - Alle rechten voorbehouden