t Zout - Heilige Lebuinus

’T ZOUT
Katholiek magazine voor Zuidwest-Salland
Vernieuwing parochie maakt sluiting kerken noodzakelijk
Pastoor Skiba: ‘Straks kan ik weer herder zijn’
Erna van Buiten van Stichting Thuis Sterven:
‘Sterven doe je samen, doodgaan alleen’
november 2014
INHOUD
6
9
10
Interview pastoor Joachim Skiba en
Johan Grobbée
PCI en Herberg van Ars
Uitgelicht
Zoutkristallen XII Omnibus
12 Broederenkerk, de laatste loodjes en
een nieuw begin
14 Interview Erna van Buiten, Stichting
Thuis Sterven
17 Omnibus
18 Interview Annelies Bouwhuis
20 Vieringenoverzicht november
En verder
4 Column Peter Paul
4 De Bijbel open
11 Agenda
13 Column Clazien Broekhoff
16 Assenstraat 20
22Smaakmakers, service en colofon
24Salt & Pepper
Bereikbaarheidsdienst voor ziekenzalving
en uitvaart: 06 - 133 244 06
Dicht
Het parochiebestuur heeft na maanden van voorbereiding een lastige knoop doorgehakt. Volgend jaar wordt er flink bezuinigd. Maar
liefst vijf kerken gaan dicht. De parochie krijgt een nieuwe structuur
met vijf geloofscentra, één bestuur en één pastoraatsgroep. Het
bericht kwam eerder naar buiten dan oorspronkelijk de bedoeling
was. Nadat de locatieraden en pastoraatsgroepen als eerste op de
hoogte waren gesteld van het pijnlijke nieuws, werd besloten om
direct daarna ook de parochianen in te lichten en niet te wachten tot
het weekend van 1 november.
Kwam het nieuws van de kerksluitingen onverwacht? Ja en nee. We
merken het al een tijdje: het aantal kerkgangers neemt af, er komt
minder geld binnen, het wordt moeilijker om aan vrijwilligers te
komen. Het bestuur krijgt de begroting niet meer rond. Maar toch,
we hoopten tegen beter weten in dat het zo’n vaart niet zou lopen.
Pastoor Skiba en zijn team zijn echter minder blij met elf kerken en
locaties. Het pastoresteam is de afgelopen jaren door bezuinigingen
steeds kleiner geworden, wat ten koste ging van goede pastorale
zorg. In het hoofdinterview vertelt hij hierover, samen met Johan
Grobbée, vicevoorzitter van het parochiebestuur.
De niet zo blijde boodschap is zo langzamerhand overal doorgedrongen. Eind oktober zijn bestuur, locatieraden en pastoraatsgroepen
weer bij elkaar geweest en zijn werkgroepen benoemd die de nieuwe
structuur vorm gaan geven. Deze en volgende maand zijn er in alle
locaties informatie-avonden waarop iedereen zijn mening kan geven,
zijn emoties kwijt kan en vragen kan stellen. Bij het ter perse gaan
van dit nummer waren de data bekend, maar de tijdstippen nog niet.
U wordt hierover door uw eigen locatie ingelicht.
In het decembernummer praten we u uiteraard bij over alle reacties
en ontwikkelingen.
Gerda Albers
hoofdredacteur
Voorpagina: Erna van Buiten is coördinatrice van de Stichting Thuis
Sterven. Lees het interview op pag. 14. foto: Barbara Mul
‘t zout - november 2014
3
Peter Paul
De Bijbel open
Diaken Marc Brinkhuis geeft uitleg
over een bijbeltekst.
Peter Paul Biekmann is op diverse terreinen actief als vrijwilliger. Hij is
getrouwd, heeft twee dochters en woont in Diepenveen.
Der Flug der Hummel
Deze maand, op 9 november om precies te zijn, is het 25 jaar
geleden dat de Berlijnse Muur viel. De Berlijnse Muur was
het bekendste symbool van de Koude Oorlog en de deling
van Oost- en West-Duitsland.
Deventer kent oude contacten met Halberstadt, een plaats
in de voormalige DDR. Kerkelijke contacten, iets anders
was in die tijd niet mogelijk. Jaarlijks ging een groepje op
bezoek. Bij de grens tussen Oost- en West-Duitsland was
er altijd een beetje stress, je duimde dat je zonder al teveel
oponthoud verder mocht. Het waren warme ontmoetingen en altijd logeerden we bij gastgezinnen. Er zijn innige
vriendschappen ontstaan, een aantal houden nog steeds.
Natuurlijk werden de ontwikkelingen in de wereld gevolgd
en besproken. Wel altijd binnen de beschutting van de kerk,
want je wist nooit wie meeluisterde. In september 1989 waren we er tijdens onze vakantie op bezoek. Er gebeurde veel
in de wereld: het bloedbad in China, de eerste voorzichtige
demonstraties in Leipzig, Hongarije dat mensen ongehinderd liet gaan, vluchtelingen in de West-Duitse ambassade
in Praag. De overheid reageerde steeds krampachtiger, maar
de geest was uit de fles. Meer en meer mensen sloten zich
aan bij de demonstraties en in steeds meer grote steden
waren er de kerkelijke bijeenkomsten met aansluitend een
tocht door de stad. De ordetroepen van de staatsbedrijven
werden gemobiliseerd, koelhuizen werden voorbereid op
het bergen van vele slachtoffers, Egon Krenz werd gekozen
als Staatsraadvoorzitter, mensen stelden democratische
eisen. Vanuit Deventer volgden we de ontwikkelingen op
de voet, dagelijks was er telefonisch contact, mensen hier
kwamen ook samen uit solidariteit.
Begin 1990 was ik weer in Halberstadt en aanwezig bij een
vergadering van ‘Neues Forum’. Men vergeleek zich met
een hommel met de verklaring: ‘De hommel weegt 4,6
gram. Ze heeft een vleugeloppervlakte van 1,6 cm2 onder
een hoek van 6 graden. Volgens de wetten van de aerodynamica kan ze niet vliegen. Maar de hommel weet dat niet.’
Tegen beter weten in had men de weg naar de vrijheid gekozen en zich niet laten weerhouden door dreigingen.
4
‘t zout - november 2014
Wij zijn Gods tempel
Op zondag 9 november vieren we onze jaarlijkse Lebuinusdag. Die dag viert de RK Kerk wereldwijd het feest van de
wijding van de basiliek van St. Jan van Lateranen. Waarom is
dat zo belangrijk, dat het niet alleen in Rome, maar ook elders
gevierd wordt? De reden is dat deze kerk de hoofdkerk van
Rome is, de zetel van de bisschop van Rome. Ook al is de Sint
Pieter de ‘pauskerk’, de St. Jan van Lateranen heeft als eretitel
‘Moeder en hoofd van alle kerken in Rome en de wereld’. Het
is misschien wel een beetje wrang om juist nu, met de aankondiging van kerksluitingen, dit feest te vieren.
Het evangelie van deze dag wijst naar een ander religieus
gebouw, de tempel van Jeruzalem. Voor de Joden was dit de
meest heilige plek op aarde. Nu nog komen ze samen bij de
restanten van de tempel (de zogenaamde Klaagmuur) die in
‘70 na Christus door de Romeinen werd verwoest. In ieder
evangelie vinden we het verhaal van de zogenaamde tempelreiniging. Opvallend is dat Johannes het aan het begin van het
evangelie plaatst, terwijl de andere evangelisten het vlak voor
het lijdensverhaal plaatsen. Daarmee staat het hele Johannes-
St. Jan van Lateranen, Rome (foto: Jan Arink)
evangelie al onder spanning. Jezus ergert zich aan de handel
in de voorportalen van de tempel. Meer nog zal Hij zich hebben geërgerd aan het gebrek aan echte vroomheid. Ook voor
Jezus is de tempel het Huis van zijn Vader. En op die plaats
past eerbied en gebed. Tegelijkertijd relativeert Jezus ook het
absolute belang van de tempel door op zichzelf te wijzen als
tempel. Koning Herodes heeft 46 jaar leiding gegeven aan
de restauratie van de tempel - hier de bouw genoemd- , maar
er is een andere tempel die afgebroken zal worden en in drie
dagen weer opgebouwd. Jezus verwijst raadselachtig naar zijn
eigen dood en verrijzenis. In de laatste zin lezen we dat zelfs
zijn leerlingen dit pas veel later hebben begrepen.
De tempel
Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar
Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen,
schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg
ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De
tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.
En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘Weg ermee! Maak
De tempel is de woonplaats van God, maar ook Jezus zelf is
een woonplaats van God. En op 9 november horen we Paulus
zelfs zeggen: “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest
van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde
richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is
heilig, en die tempel bent u.” (1 Korintiërs 3,16-17). Onze roeping
is het om zelf ook tempel te zijn: een plek waar Gods Geest
woont, zichtbaar is.
van het huis van mijn Vader geen markt!’ Zijn leerlingen
Zijn onze gebouwen daarmee niet belangrijk? Integendeel.
Onze kerken zijn kostbare gebouwen waar we samenkomen,
ons geloof vieren en leren. Het sluiten van zo’n gebouw geeft
intens verdriet en doet pijn. Misschien dat we achter die pijn
en dat verdriet toch op het goede spoor komen. Uiteindelijk
leeft God niet in stenen maar in mensen.
Marc Brinkhuis
rijzen!’ Daarop zeiden de Joden: ‘Zesenveertig jaar is er
beseften dat er geschreven staat: De ijver voor uw huis zal
Mij verteren. De Joden riepen Hem ter verantwoording
met de vraag: ‘Welk teken geeft U ons te zien als bewijs
dat U zo mag optreden?’ Jezus gaf hun ten antwoord:
‘Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem her-
aan deze tempel gebouwd, en U wilt hem in drie dagen
laten herrijzen?’ Met dit woord doelde Jezus echter op de
tempel die Hijzelf was. Toen Hij verrezen was uit de dood
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had, en ze
geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. (Johannes 2,13-22)
‘t zout - november 2014
5
HOOFDinterview
H. Lebuinusparochie slaat nieuwe weg in
tekst en foto: Gerda Albers
Behalve pijn ook perspectief
Johan Grobbée (vice-voorzitter parochiebestuur) en pastoor Joachim Skiba: ‘Als we niets doen zijn we over een poosje failliet’.
De H. Lebuinusparochie gaat de bakens verzetten. Dat is nodig omdat er steeds minder kerkgangers zijn en de inkomsten
blijven dalen. Ingrijpende maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Het bestuur heeft eind vorige maand een plan gepresenteerd waarmee ze de parochie toekomstbestendig wil maken.
Wat daarbij onvermijdelijk is: er worden kerken gesloten. Een
gesprek met pastoor Joachim Skiba en Johan Grobbée, vicevoorzitter van het parochiebestuur, over het hoe en waarom
van dit besluit.
Johan Grobbée zegt allereerst blij te zijn dat er nu eindelijk
een knoop is doorgehakt. ‘We zijn al een jaar bezig om te
kijken hoe we uit de rode cijfers kunnen komen. De parochie
draait jaarlijks drie ton verlies. Iedereen voelt aan dat als we
niets doen, we over een poosje failliet zullen zijn. We kunnen
dan ook geen pastores meer betalen. Onze huidige werkwijze
heeft geen levensvatbaarheid meer, we moeten krachten gaan
bundelen en het tij keren. En dat gaat niet zonder pijn, daar
zijn we ons zeer van bewust.’ Wat hierbij volgens pastoor
Joachim Skiba ook meespeelt, is dat het pastorale team, dat
uit nog maar vier personen bestaat, nauwelijks meer in staat
is om in alle elf locaties voldoende pastorale zorg te verlenen.
‘Met kunst- en vliegwerk houden we de boel draaiend. Zoals
een collega van mij ooit zei: “Vroeger was je een herder in je
6
‘t zout - november 2014
parochie en nu ben je her en der.” Dat kan ik volledig onderschrijven. We kunnen niet meer naar behoren functioneren.
Om pastoraal echt iets op te kunnen bouwen moet de parochie qua organisatie kleiner worden. Het aantal kerkgangers is
in de loop van 30 jaar gedaald van 7000 naar 1000, het aantal
pastores ging van 15 naar 3,4 maar het aantal kerken bleef hetzelfde. Wij verlangen met heel ons pastorale hart naar minder
kerken, zodat we meer tijd hebben voor onze kerntaken, de
sacramenten, maar ook voor pastorale nabijheid en pastoraal
ondernemerschap.’
‘We hopen dat we de kans krijgen met elkaar
te bouwen aan een nieuwe parochie’
Sluiting
De parochie krijgt daarom een nieuwe vorm met één bestuur
en één pastoraatsgroep. Alle afzonderlijke locaties, locatieraden en pastoraatsgroepen worden opgeheven en er worden
kerken gesloten. Johan: ‘We hebben geprobeerd aan de hand
van vijf criteria een analyse te maken en te kijken welke
kerken er wel en niet open kunnen blijven. Die criteria zijn:
vitaliteit, kosten/baten, geografische spreiding, kosten gebouwen op de langere termijn en marktwaarde. Dat heeft ertoe
geleid dat we besloten hebben om in Deventer slechts één
kerk in stand te houden, t.w. de Broederen. De H. Hart, de
Radboud en de Maria Koningin sluiten. Ook de Titus Brandsmakerk in Colmschate gaat dicht, evenals de H. Theresiakerk
in Olst. De Nicolaas in Schalkhaar blijft open en is beoogd
Eucharistisch Centrum, de Willibrorduskerk in Boerhaar
wordt samen met Wijhe één geloofscentrum en verder blijven
open de H. Willibrordkerk in Boskamp en de Nicolaas in
Lettele.’ Pastoor Skiba vult aan: ‘Uiterlijk 1 juli 2015 willen we
het hele reorganisatieproces afgerond hebben, inclusief het
sluiten van genoemde kerken. Tot eind januari 2015 zullen er
nog eucharistievieringen en woord- en communievieringen
plaatsvinden. Daarna zijn er, tot de sluitingsdatum, alleen nog
gebedsvieringen, en doop-, rouw- en trouwvieringen mogelijk.’
Klankbordgroep
Waarom wordt er zoveel haast gemaakt met de sluitingen?
Pastoor Skiba: ‘Zoiets moet niet te lang duren. Ik hoorde
al mensen zeggen: “Als ons pijn wordt gedaan, hou het
dan kort”. Het zal voor velen een schok zijn, maar we willen geen lang stervensproces. Wij hebben ons georiënteerd
bij parochies in Twente en Apeldoorn, gesprekken gevoerd
met vicaris Cornelissen, de econoom van het bisdom en de
bisschop en van iedereen hoorden we: hou het kort en blijf
goed communiceren. We willen echter niet het accent leggen
op het sterven, maar op het samen opbouwen van een nieuw
leven.’ Johan: ‘In de nieuwe situatie is iedereen ingeschreven
bij de Lebuinusparochie in plaats van bij de locaties en kan
men zelf kiezen naar welke nieuwe kerk men gaat. Toch geldt
voor veel oudere mensen dat ze een vervoersprobleem zullen
krijgen. Dat gaan we oplossen. De afgelopen tijd zijn we met
een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit alle locaties
bezig geweest te kijken hoe we onze nieuwe parochie vorm en
inhoud kunnen geven en ik ben ervan onder de indruk hoe
dit proces is verlopen en wat het heeft opgeleverd. We gaan nu
adviescommissies samenstellen die allerlei zaken gaan uitwerken.’ Johan benadrukt dat het voornemen om na de Joannes
Vianney nog eens vijf kerken te sluiten niet van bovenaf is opgelegd. ‘Deze beslissing gaat van het parochiebestuur zelf uit,
omdat we onze begroting niet meer sluitend konden krijgen.
We hebben de bisschop beloofd dat we voor 2016 de zaak in
kannen en kruiken hebben en dat gaat ons lukken.’
Pijn
In november en december gaan bestuur en pastoraal team
bij elke locatie langs om een discussie-avond te houden. Daar
waar kerken gesloten worden zijn dit tevens hoorzittingen.
Johan: ‘Er is dan alle gelegenheid voor parochianen om te
zeggen wat ze zeggen willen. Dat kunnen dus best avonden
worden met pijn, emotie en verdriet, omdat we kerkgebou-
wen sluiten waarin mensen soms generaties lang gevierd
hebben en die voor velen een huis zijn geweest waar ze hun
hart en ziel aan verpand hebben. Maar we hopen dat niet alles
negatief wordt uitgelegd, dat we ook de kans krijgen om met
elkaar te gaan bouwen aan een vernieuwde parochie. Daar
hebben we parochianen én vrijwilligers voor nodig. Iedereen
moet binnen onze parochie weer zijn plek zien te vinden. Het
is een nieuwe start voor iedereen, en dus écht voor iedereen,
niet alleen voor de parochianen van wie het kerkgebouw wordt
gesloten. Ook voor de parochianen bij wie het kerkgebouw
openblijft zal er door de nieuwe inrichting van de parochie
veel veranderen.’ Pastoor Skiba: ‘In vorige parochies waar ik
heb gewerkt, moest ik ook kerken sluiten en mijn ervaring
is dat er in het begin een groep parochianen is die zegt niets
met de vernieuwde parochie te maken te willen hebben, maar
na een paar maanden komen ze toch terug.’ Johan: ‘We gaan
ervan uit dat er mensen zullen afhaken, maar zelfs in het
slechtste scenario zullen we geen grote verliezen meer lijden.
We zijn straks toekomstbestendig. Eind volgend jaar willen
we een sluitende begroting hebben. Dan zijn inkomsten en
uitgaven in evenwicht en is de continuïteit van de parochie
gewaarborgd. We kunnen dan de centen gaan besteden aan
pastorale activiteiten in plaats van dat we ze in te veel stenen
hebben zitten.’
‘Doe mee,
denk mee,
wees actief,
betrokken’
Perspectief
Het nieuwe beleidsplan van het bestuur heeft als ondertitel:
‘Een lonkend perspectief’. Daarmee wil het bestuur ook de
positieve kant van de reorganisatie benadrukken. Johan: ‘We
gaan nu zo snel mogelijk aan de slag met adviescommissies
voor liturgie, koren, beheer van gebouwen en begraafplaatsen,
catechese, jongerenpastoraat en financiën en hopen zo veel
mogelijk mensen erbij te kunnen betrekken. We vragen van
de parochianen: doe mee met ons, denk mee, wees actief,
betrokken. De kerk is van ons allemaal.’ Pastoor Skiba: ‘Het
pastoraal team heeft straks meer tijd voor nieuwe activiteiten,
maar kan ook meer aandacht schenken aan bestaande, zoals
Zin in Zondag, Misdienaarsdag etc. Er zijn veel waardevolle,
locatiegebonden activiteiten en die willen we parochiebreed
continueren. De parochianen mogen verwachten dat er meer
pastoraal ondernemerschap en pastorale nabijheid komt. De
pastoor wordt weer een beetje meer herder.’
vervolg op pagina 8
‘t zout - november 2014
7
vervolg van pagina 7
In het kort:
De ontwikkelingen
•
Het kerkbezoek blijft afnemen, van 7.000 in 1980 tot onder de 1.000 in 2014
•
Het aantal pastores is van ongeveer 15 in 1980 afgenomen tot minder dan 4 in 2014
•
Het aantal vrijwilligers neemt af
•
De parochie heeft jaarlijks een aanzienlijk financieel tekort
Te sluiten kerkgebouwen
-
Heilig Hart, Deventer
-
Radboud, Deventer
-
Maria Koningin, Deventer
-
Titus Brandsma, Colmschate
-
H. Theresia, Olst
De volgende geloofscentra blijven
-
H. Nicolaas, Schalkhaar (wordt mogelijk Eucharistisch Centrum)
-
Broederen, Deventer
-
Nicolaas, Lettele
-
H. Willibrord, Boskamp
-
O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe
-
Willibrordus, Boerhaar (wordt samen met Wijhe één geloofscentrum)
Overige besluiten
•
De parochie krijgt een nieuwe structuur.
•
Locaties verdwijnen, overgebleven kerken worden geloofscentra.
Mensen zijn geen lid meer van een locatie, maar van de parochie.
•
Er komt één pastoraatsgroep voor de gehele parochie.
•
Er komt één parochiële beheercommissie voor al het onroerend goed.
•
Per geloofscentrum is er een beheergroep van 2 à 3 personen en enkele coördinatoren
•
voor ondersteuning van het pastorale werk.
•
De parochie gaat werken met een sluitende begroting.
Er zal één centrale ledenadministratie zijn die ook zal dienen voor de Actie Kerkbalans.
•
•
Elk geloofscentrum houdt een gemengd koor, daarnaast inzet thema-koren.
Afronding reorganisatie: 1 juli 2015
•
Data informatie-avonden
Deze en volgende maand worden in alle locaties informatie-avonden gehouden over de reorganisatie.
In de locaties met kerken die aan de goddelijke eredienst onttrokken zullen worden, zijn dit tevens
hoorzittingen. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de tijdstippen en plaatsen van samenkomst nog niet bekend.
Schalkhaar: 5 november
Radboud: 17 november
Boskamp: 20 november
Broederen: 25 november
Olst: 27 november
Maria Koningin: 2 december
Boerhaar: 4 december
Lettele: 9 december
Heilig Hart: 10 december
Wijhe: 16 december
Titus Brandsma: 18 december
Ook ’t Zout verandert…
Deze uitgave van ‘t Zout is de op een na laatste in de huidige vorm. Afgelopen periode is een
communicatiewerkgroep bezig geweest om alle communicatiemiddelen op elkaar af te stemmen en
te kijken waar bezuinigd kan worden. ’t Zout zal er anders uit komen te zien. We gaan over op een
nieuwe formule. Dat zal even wennen zijn, want het formaat zal anders zijn, kleiner en in kleur.
Maar het blad zal wel als vanouds ‘t Zout blijven heten en ons allen blijven voorzien van
informatie en inspiratie! Vanaf februari 2015 ligt het nieuwe Zout bij u in de bus.
8
‘t zout - november 2014
PCI & herberg van ars
Ontmoetingsmaaltijden
Filmavonden Herberg
Op dinsdag 18 november gaan we in de
Herberg van Ars weer gezamenlijk koken
en daarna samen eten. Ook alleen meeeten is natuurlijk mogelijk. Vanaf 15.00
uur beginnen we met de voorbereidingen
en het koken; rond 17.15 uur gaan we aan
tafel. Om 15.00 uur starten we met een
kopje koffie of thee en na de maaltijd is
er voor de liefhebber natuurlijk ook koffie
of thee. Wilt u 18 november meehelpen
of mee-eten, laat het dan weten op de
inloopochtend of via [email protected] De volgende maaltijden
zijn op dinsdag 20 januari, 17 maart en de
laatste van het seizoen is op 19 mei.
Woensdag 3 december draaien we de
film ‘Kom niet aan mijn kinderen’. Op een
mooie zomerdag gaan Azim en Bibi, de
twee kinderen van Hanne (Karina Smulders), met haar ex-man naar een pretpark. Tenminste, zo belooft Nizar (Cahit
Olmez). Maar dan belt hij om te melden
dat ze alledrie in Damascus zitten. Het
dringt niet direct tot Hanne door dat haar
kinderen ontvoerd zijn en ze besluit ze op
te gaan zoeken. Geholpen door adviseur
Wouter Simons (Thom Hoffman) ontdekt
ze in Syrië het web van leugens dat Nizar
heeft opgezet om de kinderen vast te houden. Langzaam wordt Hanne een speelbal
van haar moederliefde, de ambassades
en nog sluimerende gevoelens voor haar
ex in het gevecht om de voogdij over haar
tieners terug te krijgen. We starten de
film zoals gewoonlijk om 19.30 uur.
Inloopochtend
Iedere woensdagochtend is er tussen
10.00 - 12.00 uur een mogelijkheid om
elkaar onder het genot van een kopje
koffie of thee te ontmoeten. De appeltjes
uit de tuin zijn rijp, de eerste appeltaarten
zijn al gebakken.
Herberg van Ars doet mee aan
Sinterklaasactie
Vrijwilligers, gasten van de inloop en
kinderen van basisschool De Windroos
zullen de komende maand ten minste
tien zakken gaan vullen. Deze actie,
die op touw is gezet door de Stichting
Present, is bedoeld om gezinnen die
daar niet de mogelijkheden toe hebben
toch een fijne Sinterklaas te bezorgen.
Een pakket wordt op maat gemaakt. Het
bestaat uit een jutezak vol cadeaus. Een
persoonlijk cadeau voor ieder kind, iets
lekkers (zelfgemaakt?) voor Sinterklaasavond én een gedicht van Sint en Piet. Nu
al kijken we uit naar de gezinnen die we
kunnen ondersteunen. 5 december wordt
zodoende een feest van gevers en zij die
ontvangen. Daar worden we dan met z’n
allen blij van. Hoe mooi kan het zijn.
en hopen op genezing! Het contrast buiten de heiligdommen was erg groot. Veel
winkeltjes met religieuze souvenirs. Te
veel! Na het avondeten een bijeenkomst
met de hele groep gehad met zang, gebed,
kaarsen. Heel persoonlijk hoe iedereen
zich openstelde voor de groep. Nog maar
een paar dagen en dan toch al een sterke
band met elkaar.
Dagboekfragment van een
Lourdespelgrim
Begin september vertrok een groep pelgrims van het Meester Geertshuis en de
Herberg van Ars naar Lourdes. Hierbij een
deel van het dagboek van Annet Otten.
4 september
Half acht ontbijten in de grote eetzaal.
Wandeling gemaakt. Daarna rondleiding
over ’t terrein. Uitleg over allerlei dingen,
kapel en een openluchtkerk. Vanmiddag met de bus naar beneden naar de
heiligdommen. Een groot terrein met de
grot, de rivier, bruggen, kerken, beelden.
Overweldigend. De groep ging langs de
wand van de grot. De mensen raken de
stenen aan en voelen ’t water uit de bron.
Maria kijkt toe. Verderop kun je water tappen of drinken uit allerlei kranen die van
dezelfde bron komen. Het doet echt wat
met je als je daar bent. Ik was ontroerd: zo
veel zieken die door vrijwilligers geduwd
worden en kracht putten uit hun geloof
Herberg van Ars
Rielerweg 71 7416 ZB Deventer
[email protected]
tel.06-57751146,
ma. & woe. van 9-15.30 uur
‘t zout - november 2014
9
UITGELICHT
Lebuinusdag
NH kerk in Colmschate, compleet met kerststal, iets nieuws
voor de protestantse gemeente. Ook een lokaal van de katholieke
school deed dienst als kerkzaal. Tenslotte is een aantal jaren
gebruik gemaakt van een noodwinkel in de wijk het Oostrik. De
kerk kreeg de naam van Titus Brandsma. Hiervoor werd gekozen
omdat Titus als karmeliet een moderne en herkenbare figuur is.
Hij is tijdens de Tweede Wereldoorlog als martelaar gestorven
in Dachau. Om dit te benadrukken werd centraal in de kerk de
Titus Brandsma-gedachteniskapel gebouwd. Bovendien was de
eerste pastoor, pater Megens, ook karmeliet.
Zondag 9 november vieren we Lebuinusdag weer in de Broederenkerk. Elk jaar is het een feestdag, maar dit jaar is het feestje
bescheiden. In alle verwarring rondom het sluiten van kerken
blijft het goed om samen te komen rondom St. Lebuinus, onze
patroonheilige. Zijn naam betekent: goede vriend. In alle pijn en
boosheid die velen van ons voelen, blijft het goed te bedenken
dat we één parochie zijn. Voorafgaand aan de viering - tussen
10.00 en 10.30 uur - is er ruimte om op papier en in gesprek
weer te geven wat u voelt, wat u beweegt. Om 10.30 uur begint
de eucharistie met een processie waarbij we de relikwieën van St.
Lebuinus de Broederenkerk binnendragen. Een groot koor o.l.v.
Rienus Oude Kempers luistert de viering op met zang. Biddend
rondom St. Lebuinus zoeken we de eenheid en de kracht om
verder te gaan. Na afloop is er natuurlijk koffie. U bent van harte
welkom.
Met pastoor Skiba naar Polen?
De werkgroep Pelgrimeren heeft het voornemen om in het
najaar van 2015 een bedevaartreis naar Polen te organiseren. Pastoor Skiba wil, indien mogelijk, deze reis begeleiden. Als schakel
tussen Oost- en West-Europa heeft Polen ons veel te bieden.
Naast de ongerepte natuur en de diversiteit aan landschappen
heeft Polen, mede door haar ligging, een rijke culturele en religieuze geschiedenis. We bezoeken de steden Warschau en Krakow
met hun mooie kerken en ook de bijzondere bedevaartplaats
Czestochowa met de zwarte Madonna. Daarnaast gaan we onder
begeleiding van een gids ook een bezoek brengen aan Auschwitz.
Over deze bijzondere reis ontvangt u in het voorjaar van 2015
meer informatie.
Werkgroep pelgrimeren, Lammie In ’t Veld, tel. 06-57038176
25 jaar Titus Brandsmakerk
In de Nachtmis op Kerstavond is het precies 25 jaar geleden dat
de Titus Brandsma-kerk in gebruik werd genomen. Deze kerk is
gebouwd omdat de Titus Brandsma-parochie in Colmschate - in
1980 opgericht - dringend toe was aan een eigen gebouw.
In de eerste jaren werd voor de vieringen gebruik gemaakt van
diverse locaties. De kerstviering van 1977 werd gehouden in de
10
‘t zout - november 2014
De kerk is schuldenvrij gebouwd met hulp van een bouwfonds
dat wereldwijd geld inzamelde. Gekozen werd voor een multifunctioneel gebouw: geen vaste banken, maar losse stoelen,
diverse ruimtes om de kerkzaal heen en een koffieruimte met
kookgelegenheid. De kerk is ook de parochiekerk van de Vietnamese geloofsgemeenschap. Zij kwamen in de jaren ‘80 en
‘90 als bootvluchtelingen naar Colmschate en toonden vanaf
het begin een grote betrokkenheid. Om het 25-jarig jubileum
te herdenken staat tijdens de komende vier Adventszondagen
telkens een thema centraal: de kapel, de bouw, nieuwe functies
van de kerk en tot slot de Vietnamese kerk. In de nachtmis zal
het jubileum met een plechtige viering worden herdacht.
Johan Maas
AGENDA
November
4
Catechese-ontmoeting, 20.00 uur Broederenkerk Deventer.
4
3e avond ‘Oefenen in aandachtig leven’, 20.00 uur Langhuus, Wijhe.
5/12/19,/26 Oecumenisch meditatief avondgebed/Taizé-viering, 19.00-19.30 uur Broederenkerk Deventer.
5
Catechese-ontmoeting, 20.00 uur Eucharistisch Centrum, zaal Maria Koningin.
5/12 Aanbidding 18.00 uur, biechtgelegenheid 18.30 uur, 19.00 uur H. Mis Eucharistisch Centrum.
5/ 12 Lezing ‘De laatste eer’, door pastoraal werker Leo Geurts, 20.00 uur in ’t Klankbord te Wijhe.
5
Film ‘Brother Sun, Sister Moon’, 19.30 uur, Herberg van Ars, Rielerweg 71, Deventer.
5/12 Rozenkransgebed, 19.00 uur in de dagkapel te Wijhe. Idem 3 december.
6
Dag van de Dialoog, 18.00 uur, De Bastiaan, Olst. Zie de Zoutkristallen van OWBB.
7/14 Mystieke teksten lezen, 19.30 uur, voorkamer paters Maristen, Broederenstraat 18a, Deventer.
7/21 Bij Titus op de koffie, 10.00 – 11.30 uur, Titus Brandsmakerk, Colmschate.
9
5e Lebuinus parochiefeest, 10.30 uur Broederenkerk Deventer.
9
Wandeling naar Abdij Sion, Vertrek: 8.05 uur vanaf Prof. Einthovenstraat 4, Deventer.
Begin eucharistieviering 9.30 uur, rond 12.00 uur terug. Informatie/aanmelden bij B. Mul,
tel. 620440 of e-mail [email protected]
9
Jubileumconcert kamerkoor ‘De Hoventoon’, 15.00 uur, Nicolaaskerk, Schalkhaar. Zie pag. XII.
9
Concert oude muziek door Apeldoorns Renaissance- en Barokensemble En Suite, 15.15 uur,
synagoge Deventer. Zie pag. 17.
15
Concert van de Klezmergroep, 16.00 uur, H. Hartkerk, entree gratis.
16 Concert Toonkunstkoor Euterpe, 15.00 uur Lebuinuskerk, Deventer . Zie pag. XII.
19 Film ‘Philomena’, 20.00 uur Langhuus, Wijhe. Zie de Zoutkristallen OWBB.
20Ouderenmorgen, 10.00 – 12.00 uur, Titus Brandsmakerk, Colmschate.
21
1e Bijeenkomst: ‘Bijeen rond leven met verlies, kerkelijk centrum De Overkant, Dalfsen.
Zie pag. XII.
21
Schubert Pianorecital I door Hans Mol, 20.00 uur, Ichtuskerk Colmschate. Zie pag. 17.
23 Winterconcert door SOL (Stedelijk Orkest Lebuinus) met alpenhoorns. H. Hartkerk, Deventer, 14.00 uur. Entree volwassenen € 5,00. Kinderen tot 12 jaar € 2,50.
26Taizé-viering, 19.00 uur, in samenwerking met de PKN, dagkapel Wijhe.
26 Informatie-avond bisdombedevaart Lourdes 2015, 19.30 uur Koetshuis, Schalkhaar.
28 Oecumenisch avondgebed in de Advent, 19.30 uur oude dorpskerk, Olst.
December
3
Film ‘Kom niet aan mijn kinderen’, 19.30 uur, Herberg van Ars, Deventer.
6 Mariale Priesterdag, 10.00 tot ca. 14.30 uur, H. Theresiakerk te Olst. Zie ook pag. 17.
10
Informatie-avond bisdombedevaart Lourdes 2015, 19.30 uur parochiezaal, Boskamp.
14 Nachtwandeling van Deventer naar Abdij Sion, 2.30 t/m 9.00 uur (nachtwake/meditatie/gezamen
lijk ontbijt op vertrekadres). Informatie/aanmelden bij B. Mul, tel. 620440 of e-mail [email protected]
Etty Hillesum leeft …..
Tot 21 december is er in het Etty Hillesum Centrum een tentoonstelling van werk gemaakt door
leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Etty
Hillesum (1914-1943). Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 7411 EP Deventer. Openingstijden:
woensdag, zaterdag en zondag 13.00 – 16.00 uur.
‘t zout - november 2014
ZwerfKerk op de Brink
De ZwerfKerk staat donderdag 13 november van 11.30 tot
14.00 uur weer op de Brink.
Het is een initiatief van mensen uit verschillende kerken
en het Meester Geertshuis.
Ons doel is om in contact te
komen met voorbijgangers, om
een glimlach op een gezicht te
brengen, om een luisterend oor
te bieden. We bieden een kop
soep of een kop koffie aan en
maken samen een schilderij op
de wand van de ZwerfKerk (een
caravan). Deze caravan staat geparkeerd aan de zijkant van de
Waag, tegenover de bibliotheek.
11
Restauratie Broederenkerk
De laatste loodjes en een nieuw begin!
Omdat ze portretten tekent en dus veel met kleuren bezig is,
kreeg Marijke van der Steen afgelopen zomer de vraag of ze
de afwerking van het schilderwerk rondom het hoofdaltaar
van de Broederenkerk wilde doen. Er was iets beschadigd aan
de muren en aangezien de renovatie veel duurder was geworden dan gepland, was er geen geld meer om dit door een
schildersbedrijf te laten uitvoeren.
Marijke en Gide bezig met de laatste loodjes
Marijke vond het een leuk idee. ‘Kat-in-bakkie, dacht ik. Dat
moet te doen zijn. Gide Minis zou me helpen en om ons goed
voor te bereiden namen we contact op met de architect. Toen
we zagen welke kleuren er op de muren en de schilderingen
zaten wilden we ook nog even de schilder-aannemer spreken.
Zij hadden de kleuren immers aangebracht, dus dat moest
geen probleem zijn. Maar dat was het dus wel, want waar de
restanten waren gebleven was voor iedereen een raadsel, dus
moesten we maar zelf gaan mengen. Het waren oude kleuren. Het rood bijv. was een zgn. ‘roomse’ kleur (bloed!). Het
okergeel, het grijs, bruin en gebroken wit waren ook niet standaard. Het was ook allemaal een beetje ‘vuil’. Hoe moesten we
die kleuren dan goed krijgen? Nou gewoon een beetje zand of
as, was onze overweging. Ineens bedachten we dat er as in het
wierookvat zat. Roomser kun je het niet maken, vonden we,
bovendien werd er zo niets verspild!’
12
‘t zout - november 2014
Ossenbloed
‘We hadden er zin in en kregen hulp van dochter Sandra, die
zeer zorgvuldig meehielp. Een lange ladder werd tegen de
muur gezet en de tafel met ‘mengkleuren’ leek een bont stilleven. We kregen al goede reacties van het bestuur. Ikzelf was
nog niet zo tevreden over de (rooms)rode kleur in de bogen
om de deuren. In de Volkskrant zag ik een artikel over oude
kleuren en...jawel, de rode kleur stond erbij! Helemaal blij
ging ik met krant en al naar de Gamma. Daar zag ik bij het
kleurenscala rood: Oxblood. Die kleur was te donker, maar
twee kleuren lichter was het precies de kleur die we moesten
hebben. Met kloppend hart heb ik het rood opnieuw opgebracht op de bogen rondom de deuren. Op 16 september was
de klus geklaard, de heropening kon beginnen!’
Boktor
‘Op 23 september was de ingebruikname van het nieuwe
orgel met een prachtig concert door Ton Zwartkruis en Wim
Diepenhorst. Eerst was er een toespraak door Johan Grobbée.
Hij vertelde over het verloop van de renovatie, maar ook over
de tegenslagen omdat er heel veel hout bovenin de dakconstructie was opgevreten door de boktor. Gelukkig was dat
nu verleden tijd en eindelijk was de kerk klaar. Het concert
begon. Bij de eerste tonen van het orgel dacht menigeen
even dat het dak eraf ging, zo vol vuur en groots was het. Ik
zat in de voorste rij en met halfgesloten ogen keek ik naar de
glanzende vloer. Ineens zag ik een kleine zwarte tor lopen,
langzaam wiebelend over de grond. Was dit de laatste boktor,
vroegen wij ons af? Met een paar vriendinnen naast me keek
ik aandachtig naar wat hij ging doen. Toen hij uiteindelijk zijn
vleugeltjes spreidde en wegvloog zeiden we zachtjes lachend:
‘Hij is opgestegen ten hemel!’
Applaus
Het gemengd koor met violisten en celliste.
Als afsluiting van de feestweek zongen we als gemengd koor
op zondag 28 september de prachtige Kleine Orgelmesse van
Haydn, m.m.v. soliste Jenny Haitsma, twee violisten en een
celliste. Kardinaal Eijk ging voor in de viering. Een volle kerk
was enthousiast en we kregen een groot applaus. Hiermee is
de renovatie ten einde en is er een nieuwe periode ingeluid
voor onze prachtige Broederenkerk.’
pastorescolumn
Thuis
dom, ziekte, verandering van baan. Soms uit vrije keuze, maar
soms ook gedwongen. Vluchtelingen, opgejaagd door oorlogsgeweld, mannen, vrouwen, kinderen. Waar moeten ze heen?
En steeds doemt die vraag op: waar ben je thuis, waar kom je
tot rust?
Ik heb mijn huis verkocht. Daarmee was mijn huis ineens
‘publiek bezit’. Er stonden foto’s op de website, iedereen kon
ernaar kijken. Er kwamen kijkers over de vloer, vreemde mensen die over allerlei dingen in ons huis een mening hadden.
Sommigen vonden het prachtig, anderen vonden dit niks of
dat niks. Maar het was wél mijn/ons huis. We hebben er met
veel plezier gewoond, het was niet alleen ons huis, het was
ook ons thuis. Maar we wilden wat kleiner gaan wonen en
graag naar het centrum van Zwolle, een nieuwe start maken
nu de kinderen het huis uit zijn. Een spannende tijd was het,
maar we realiseerden ons ook dat we in een riante positie
zaten: we hadden een dak boven ons hoofd, we hóefden niet
te verhuizen. Maar het is gelukt, en nog best snel ook!
Ik zie veel verhuizingen om me heen: vaak zijn het gedwongen verhuizingen. Door echtscheidingen bijvoorbeeld, ouder-
Je ergens thuis voelen, het is een eerste levensbehoefte! Zo
kun je ook een kerkgebouw ervaren: de plek waar je kunt
bidden, tot rust kunt komen, tot jezelf kunt komen, God kunt
ontmoeten. Een gelovig thuis, zeg ik wel eens. Er is veel in
beweging. In Zwolle is afgelopen maand mijn eigen parochiekerk gesloten: de Verrijzeniskerk in Holtenbroek. Dat voelde
ik zelf ook als een ingrijpende gebeurtenis. Een thuisplek voor
geloof en bezinning die verdwijnt. De pastoraatsgroep van
die locatie heeft een mooi initiatief genomen. Per bus gaan ze
iedere zondag in een andere locatie met de parochianen ter
kerke om elkaar te helpen een nieuw gelovig thuis te vinden.
En tot rust te komen. In onze H. Lebuinus-parochie worden
we ook geconfronteerd met kerksluitingen. Dat leidt ook tot
‘gedwongen verhuizingen’, in nieuwe kerkcentra zoeken naar
een gelovig thuis. Daar moeten we elkaar bij helpen.
Thuiskomen. Op het feest van Christus Koning, 23 november,
zingen we psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij
aan niets, Hij laat mij rusten aan groene weiden… ik keer terug in
het huis van de Heer, tot in lengte van dagen’. In alle verhuizingen
die nu komen wil ik dat voor ogen houden: dat Hij toch mijn
‘vaste baak en veil’ge ree’ mag zijn, de basis die ik ieder toewens. En wat het allerbelangrijkste is, waar je ook bent: dat je
thuis mag zijn bij God.
Clazien Broekhoff
‘t zout - november 2014
13
interview
Erna van Buiten van Stichting Thuis Sterven:
‘Sterven doe je samen, doodgaan alleen’
tekst en foto: Barbara Mul
Als je weet dat je ernstig ziek bent en je einde nabij is, kan dit
zowel emotioneel als praktisch gezien voor jezelf en je omgeving veel impact hebben. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de
naderende dood, hoe met het los (moeten) laten van dit aardse
bestaan en al wat je lief is? Zijn er familieleden, vrienden of buren die je kunnen en willen verzorgen, of sta je er alleen voor?
Kom je in aanmerking voor een hospice of wil je graag thuis in
je eigen vertrouwde omgeving sterven? Een kennismaking met
Erna van Buiten, coördinatrice van Stichting Thuis Sterven in
de regio Deventer.
Erna (45, getrouwd en moeder van twee opgroeiende kinderen) is van
huis uit verpleegkundige. Bang voor de dood is ze nooit geweest. ‘Nee,
al op jonge leeftijd voelde ik een gezonde fascinatie ten opzichte van
de dood,’ vertelt ze. ‘Mijn eindscriptie heb ik dan ook aan het thema
‘Sterven doe je samen, doodgaan alleen’ gewijd.’ De taak als coördinatrice bij Stichting Thuis Sterven is Erna op het lijf geschreven. ‘Voordat
ik 7 jaar geleden bij de stichting solliciteerde, had ik tien jaar op de
Intensive Care gewerkt waar ik veel mensen heb zien sterven, soms
zonder familie. Hoe mooi is het toch als dit ook thuis kan!’ Erna spreekt
duidelijk uit ervaring. Als vanzelfsprekend nam zij destijds ook haar
moeder - in 2001 met 49 jaar aan kanker overleden - gedurende haar
drie jaar durende ziekteproces in huis om de nodige zorg te kunnen
bieden. ‘Net drie dagen voor de derde verjaardag van ons zoontje overleed mijn moeder, maar ze had vooraf nog samen met mijn schoonouders een cadeautje gekocht. Nog steeds herinner ik me haar woorden:
‘Je viert feest voor dat jong’. En dat deden wij!’
Ondersteuning
Samen met medecoördinatrice Joke en zo’n 25 vrijwilligers zorgt
Erna ervoor dat mantelzorgers van een ernstig zieke in diens laatste levensfase thuis de nodige ondersteuning krijgen. Ongeveer 95
procent van de ca 40 - 45 jaarlijkse hulpaanvragen die bij de Stichting
Thuis Sterven in behandeling worden genomen, komt via de thuiszorg
binnen. Bij een intakegesprek wordt naar de hulpvraag van zowel
patiënt als mantelzorgers gekeken en bepaald welke hulp Stichting
Thuis Sterven hierin kan bieden. Meestal gaat het om het waken in de
nachten, maar ook overdag kan er d.m.v. kleine hand- en spandiensten
ingesprongen worden. ‘Nee, we doen niet aan stervensbegeleiding,
we werken vooral praktisch en ondersteunend’, licht Erna toe. ‘Wel is
er soms ruimte voor een persoonlijk gesprek, maar vaak is een gesprek
met een doodzieke ook niet meer mogelijk. Tevens kan het zijn dat
wij maar voor even hulp kunnen bieden, omdat de betreffende zieke
gauw overlijdt of er een plek in het hospice vrijkomt, waar diegene zich
al eerder voor opgegeven had. Onze stichting en het hospice bestaan
14
‘t zout - november 2014
overigens goed naast elkaar, via het palliatief netwerk Salland is er
regelmatig contact.’
Vrijwilligers
Nog steeds kan de stichting nieuwe vrijwilligers gebruiken. ‘De meeste
vrijwilligers zijn tussen de 50 en 60 jaar en hebben zelf het nodige
meegemaakt, maar ooit hadden we ook een studente die haar werk
uitstekend deed. Een vrijwilliger van onze stichting hoeft geen verzorgende achtergrond te hebben, maar moet vooral rust uitstralen en goed
kunnen luisteren. Daarnaast moet zij/hij respect hebben voor elke bevolkingsgroep of geloofsovertuiging en beseffen dat het stukje zorg dat wij
willen geven zich grotendeels in de nachtelijke uren afspeelt. Het bezit
van een auto is een pre, al proberen we wel rekening te houden met de
af te leggen afstanden, want die kunnen nogal uiteenlopen tussen Olst
en Holten. Gemiddeld waakt een vrijwilliger één nacht per week. De
vrijwilligers voor wie de nachtdiensten te zwaar geworden zijn, kunnen
ook overdag ingezet worden.’ Belangstellenden kunnen telefonisch of
via mail contact met Erna of Joke opnemen. Als het oriënterend kennismakingsgesprek positief verloopt, volgt een door beide coördinatoren
gegeven cursus palliatieve zorg die uit zes dagdelen en een afrondingsgesprek bestaat. Iedere eerste maandagochtend van de maand is er
een evaluatiebijeenkomst, waarin vrijwilligers en coördinatoren hun
bevindingen ofwel ervaringen met elkaar kunnen delen.
Optimist tot in de kist
‘Het mooie aan ons werk is dat wij iets voor een ander kunnen betekenen, maar dit geldt evengoed andersom,’ zegt Erna. ‘We groeien in wat
we meemaken. Met zeventien, toen ik de zorg inging, stond ik heel
anders in het leven dan nu. Eigenlijk wordt het alleen maar leuker naarmate ik ouder word. Ik ben me nu bijvoorbeeld veel bewuster van de
kwetsbaarheid van het leven en heb geleerd te relativeren. Dingen die
we kunnen doen, moeten we gewoon doen en problemen niet uit de
weg gaan. Soms ben ik mensen tegengekomen die hun gevoelens voor
elkaar gingen verbergen, het nog nergens samen over hadden gehad;
wat is het dan prachtig om hier een opening in te kunnen vinden! Ook
herinner ik me een man van 96, die in zijn leven veel had meegemaakt
en mij zijn lijfspreuk toevertrouwde: Ik blijf optimist tot in de kist! Zo’n
zinnetje vergeet je nooit…
Stichting Thuis Sterven
Wie ziek is en gaat sterven, heeft veel verzorging nodig. Als het
thuis verzorgen van een geliefde in die periode voor de naasten te
zwaar wordt, kunnen vrijwilligers van de Stichting Thuis Sterven in
Deventer en omstreken (waaronder Bathmen, Diepenveen, Lettele,
Okkenbroek, Schalkhaar, Holten, Olst, Wesepe en Welsum) ondersteuning bieden. De verzorging bestaat uit handelingen die anders
door huisgenoten worden verricht. In overleg met de familie kan er
overdag en ‘s nachts worden gewaakt. De professionele hulp van
huisarts, wijkverpleegkundige, gezinshulp e.d., als die reeds aanwezig
is, blijft gewoon doorgaan. De stichting is voor hulpaanvragen en
andere vragen bereikbaar via: 06 - 51 56 56 58 of 06 - 22 91 70 27.
E-mail: [email protected], website www.thuissterven.nl.
‘t zout - november 2014
15
Assenstraat 20
de haan Diepenveen
Bouwbedrijf sinds 1937
de
haan Diepenveen
www.dehaandiepenveen.nl
Vanaf deze maand schrijven Ceciel Funnekotter
en Henk-Jan Gosseling op deze plek beurtelings
een column over hun werk in de stad. Ceciel
is coördinator van het Meester Geertshuis,
Henk-Jan is diaconaal werker bij de Protestantse
gemeente Deventer en werkt ook vanuit het
Meester Geertshuis.
Bouwbedrijf
sinds 1937
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud
www.dehaandiepenveen.nl
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud
Over kwetsbaarheid
Een middag in het Meester Geertshuis. We zitten in de huiskamer met een groep
mensen die last hebben van depressieve gevoelens. Een deelneemster vertelt:
‘Meestal kom ik heel sterk en zelfverzekerd over. Dat is mijn natuur. Maar daardoor zagen mensen niet dat het eigenlijk heel slecht met me ging.’ Hoe moeilijk
het is om kwetsbaar te durven zijn komt die middag een paar keer ter sprake. Aan
iemands buitenkant zie je vaak niet dat hij of zij depressief is. Je hebt het niet over
een gebroken been. Psychische klachten hebben invloed op de omgang met je omgeving, zo vertelt een andere deelnemer: ‘Ik wil er helemaal zijn voor mijn partner
en mijn kinderen. Maar als ik depressief ben, ben ik vooral met mezelf bezig. Om
te overleven.’
Aan het begin van de middag zit de groep nog wat apathisch bij elkaar. Naarmate
de middag vordert, groeit de openheid; ervaringen worden gedeeld en er wordt
naar elkaar geluisterd. Tegen de tijd dat we opstaan om te gaan is de sfeer heel
levendig geworden. Mensen hebben er wat aan gehad en kunnen weer verder.
Diepenveen
Telefoon: 0570-592500
Diepenveen
Fax:
0570-590254
Telefoon:
mobielnr. 0570-592500
06-53573103
Fax:
0570-590254
mobielnr. 06-53573103
France TOUT
Mme drs. Françoise Renckens
France TOUT
e-mail:
[email protected]
Mme
drs.
Françoise Renckens
Vermeersweg 42, 7391 JL Twello
Exclusief
tafellinnen
Exclusiefbad-,
bad-,bed
beden
en
tafellinnen
e-mail:
[email protected]
Van
VanDyck
Dyck--Essenza
Essenza
Tel.: +31 (0)571
275 375
Vermeersweg
42,- 7391
JL Twello
stelton
stelton--Alfi
Alfi
--Geschenken
Geschenken
Exclusief
bad-,
bed
tafellinnen
Exclusief
bad-,
beden
en
tafellinnen
Mob.:
+31
(0)6
136
301
93
Borduurcomputer
Borduurcomputer
voornamen
namenen
enlogo’s
logo’s
Van
Van
Dyck
Dyck--Essenza
Essenzavoor
www.francetout.nl
Tel.:
+31 (0)571 - 275 375
stelton
stelton--Alfi
Alfi--Geschenken
Geschenken
Mob.:
(0)6 - 136 301 93
Borduurcomputer
Borduurcomputervoor
voor
namen
namen+31
en
enlogo’s
logo’s
www.francetout.nl
Lost uw Franse probleem op
Lost uw Franse probleem op
‘Kwetsbaar durven zijn maakt je juist sterk’, zei iemand. Als je kwetsbaar durft zijn
zie je scherper wat waardevol is en kostbaar. En dat zijn misschien wel heel andere
dingen dan je successen en je feestjes die je op Facebook zet. Ook je tekortkomingen en mislukkingen vragen om aandacht en moet je een plek geven. De dingen die
je nadrukkelijk niét op Facebook zet.
Ik moet denken aan de woorden van Okke Jager die staan afgedrukt bij de ingang
van psychiatrisch ziekenhuis Brinkgreven:
Verraadt ons aller angst zich niet
In wie het leven weerloos liet
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild
De krokus wijst beton zijn grens
12
‘t zout - april 2011
12
‘t zout - april 2011
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
't zout april 2011.indd 12
Henk-Jan Gosseling
[email protected]
't zout april 2011.indd 12
18-03-2011 17:08:4
Reageren? [email protected]
Het Meester Geertshuis is geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van
13.30 – 16.30 uur.
16
18-03-2011 17:08:4
‘t zout - november 2014
omnibus
Concert oude muziek in synagoge
Het Apeldoorns renaissance- en barokensemble ‘En Suite’ geeft op zondag
9 november om 15.15 uur een concert
met lofzangen over het goede leven, de
vrouw en God. Het concert vindt plaats
in de synagoge, Golstraat 23 in Deventer. Voorafgaand aan het concert begint
om 13.30 uur een stadswandeling o.l.v.
een VVV-gids, langs kunst en cultuur
in het oude centrum. Dit concert met
de titel Lof! bestaat uit vrolijke odes
aan het goede leven vol ondeugd en
wijn, lieflijke lofzangen op de vrouw, de
geliefde, of, in de geestelijke muziek, op
het goddelijke. De gespeelde stukken
zijn o.a. van Vittoria, Pachelbel, Sweelinck en Bach, en komen uit de periode
tussen 15e en 18e eeuw uit Engeland,
Duitsland en Frankrijk. Het ensemble
bestaat uit een vierstemmig koor en
een groep strijkers en blokfluitisten en
staat onder leiding van dirigent Coert
Bremmers.
Toegangskaarten kosten 10 euro voor
het concert, of 15 euro voor concert +
wandeling en kunnen worden besteld
via www.ensemble-ensuite.nl. Voor het
meedoen aan de wandeling is reserveren noodzakelijk; concertkaarten
worden ook aan de zaal verkocht.
Schubert Pianorecital I door
Hans Mol
Op vrijdag 21 november om 20.00
uur geeft Hans Mol een pianorecital
in de Ichtuskerk, Holterweg 108 in
Colmschate. Op het programma staan
de bekende 8 impromptu’s van Franz
Schubert (1797 – 1828). De 4 impromptu’s opus 90 voor de pauze, en de 4 impromptu’s opus 142 na de pauze op de
vleugel van de Ichtuskerk zijn bedoeld
als begin van een serie pianorecitals
om het prachtige pianorepertoire van
Schubert zo veel mogelijk uit te voeren.
De toegang is vrij met een collecte na
afloop ter bestrijding van de onkosten.
Kerstpakkettenactie gezamenlijke kerken
Met de jaarlijks terugkerende kerstpakkettenactie wil de Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer
rond de kerstdagen iets extra’s doen
voor alleenstaanden en gezinnen met
een minimuminkomen of nog minder.
Misschien hoort u de verhalen of kent u
mensen die het betreft. Ze kloppen aan
bij de voedselbank, kledingbank, diaconieën of het Meester Geertshuis. Soms
komen ze terecht in een neerwaartse
spiraal van onbetaalde rekeningen,
schuldsanering en sociaal isolement.
Als gezamenlijke kerken willen we
deze mensen graag helpen, door hen
voor de kerstdagen een mooi en nuttig
kerstpakket aan te bieden. Met financiële steun van kerken en particulieren
hopen we dit jaar € 11.000,- bij elkaar
te krijgen, om straks in december zo’n
500 kerstpakketten uit te kunnen delen.
Als u deze actie financieel wilt steunen,
kunt u uw bijdrage storten op rekening: NL 30 RABO 0139 2534 91 t.n.v.
Stichting Kerstpakketten gezamenlijke
Kerken Deventer. Bij voorbaat dank voor
uw steun.
Namens de Stichting, Heero Meerveld
De oproep van Fatima
In Fatima is de H. Maagd Maria in de
periode 13 mei t/m 13 oktober 1917 zes
keer verschenen aan drie herderskinderen: Lucia, Francisco en Jacintha, respectievelijk 9, 7 en 6 jaar oud. Aan de
verschijningen van de H. Maagd Maria
zijn drie verschijningen van de Engel
van Portugal – de Engel van de Vrede –
voorafgegaan, om de kinderen voor te
bereiden op de grote zending die ze van
Maria zouden ontvangen. Die zending
was en is: het bevorderen van de toewijding van de gehele mensheid aan het
Onbevlekt Hart van Maria. Maria vraagt:
bid iedere dag het rozenhoedje om
vrede te verkrijgen voor de gehele wereld en oorlogen te beëindigen. Bij alle
verschijningen vraagt ze de kinderen
– dus ook ons – het rozenhoedje te bidden. Ook in onze H. Lebuinusparochie
geven wij gehoor aan het verzoek van de
hemel en wel met een Mariale priesterdag, elke 1e zaterdag van de maand in
de H. Theresiakerk te Olst van 10.00
– 14.30 uur. Er is biechtgelegenheid van
10.00 uur tot 12.30 uur.
‘t zout - november 2014
17
interview
Annelies Bouwhuis, ongeneeslijk ziek,
‘Ik ben eigenlijk net als
Het is begin september. De zon schijnt. Annelies glimlacht.
Gisteren heeft ze haar lijkwade uitgezocht. ‘En een mooie
rieten schaal. Ik kom in een schaal te liggen, niet in een kist.
Dat vind ik zo prachtig. Een schaal vertegenwoordigt voor
mij zowel ontvangen als delen, een eeuwige beweging die
nooit stopt. En dan draag ik een lijkwade. En dan heb ik
ook nog een kasjmieren shawl die om mijn hals gedrapeerd
wordt. Het wordt mooi.’
De feiten zijn onomstotelijk. Annelies Bouwhuis (61) heeft een
grote tumor in haar longen. Er zijn uitzaaiingen in haar hersenen.
Haar leven kan verlengd worden, maar niet gered. Ze heeft afgezien van behandeling. ‘Er is geen prognose. Eerst dacht ik: het is zo
gebeurd, nu denk ik dat het nog wel even kan duren. Van binnenuit
kwam het als een weten naar boven drijven: ik wil geen bestraling.
Die beslissing voelde zo goed dat ik direct een heerlijk gebakje heb
gekocht en dat heb opgepeuzeld.’
Het lukt me, al gaat het strompelend, om
mijn lot lief te hebben.
Alles is goed
‘Als ik verdriet heb, is het goed. Als ik grote vreugde ervaar, is het
ook goed. Het lukt me, al gaat het strompelend, om mijn lot lief te
hebben. Alles is goed, amor fati. Ik heb geen zelfmedelijden. Een
goed deel van mijn leven heeft bestaan uit leren loslaten. Laat Uw
wil geschieden. Ik heb mijn huwelijk los moeten laten, mijn baan,
het hebben van financiële armslag, mijn gezondheid. Dat is nogal
wat, maar het heeft me uiteindelijk verrijkt.’ Ze straalt. ‘Als je je
bewust bent, kun je kiezen. Ben je dat niet dan kiest het jou. Ik kan
nu kiezen. Ik kan nu verantwoordelijkheid nemen voor wat ik voel.
Dat was vroeger wel anders. Ik had alles in me opgeslagen, mijn
ouders, mijn pijn en verdriet, mijn boosheid. Ik moest helemaal
afgepeld worden om mezelf weer opnieuw op te kunnen bouwen.
In die zin ben ik niet zozeer een ander mens geworden, maar mijn
kijk op mezelf en de wereld is anders geworden. Dat maakt dat ik
een prettiger mens ben.’
Bevoorrecht mens
‘Op enig moment voelde ik me weer aangesloten op de universele
bron van licht. Ik voelde me verbonden en daardoor gedragen.
Er was moeite met het leven. Zo’n dertig jaar ben ik aan het werk
geweest om te komen waar ik nu ben. Daar is veel moed, wil en
kwetsbaarheid voor nodig. Ja, ik zal wat tranen hebben gelaten.
Maar iedere traan was het waard. Het heeft geen zin om pijn te
vermijden, kwetsbaarheid uit de weg te gaan. Waarom willen we
18
‘t zout - november 2014
kijkt terug op haar leven
een boterbloempje’
tekst en foto: Jan van Kessel
zaken afdekken en ons daarmee afhouden van ons grootste geluk?
Waarom? Ik voel me een gelukkig en bevoorrecht mens, ik geniet
van nu. Ik leef!’ Op de dag dat ze de uitslag kreeg, trok ze een kaart
uit een stapel. Op het kaartje stond: de zwarte kant kennen en toch
in de liefde blijven geloven. En zo voelt ze het ook. En zo ziet ze er
ook uit. Ze bloeit, straalt als een pasgeboren baby. ‘Als er vertrouwen
is, een diep innerlijk weten dat het goed is, dan kun je de wereld aan.
Ik haal veel troost, maar ook geluk uit teksten zoals deze: ‘Voor je
er bent, was je er al. Nu je er niet meer bent, ben je er nog steeds’.
Ik heb aan het sterfbed van mijn moeder gezeten, zo’n tien jaar
geleden. Ze ging zo transparant weg uit het geheel, zo doorzichtig.
Het kind in haar kwam weer naar voren. Ze ging heel tevreden heen.
Of zoals ze zelf voorspelde: ik ga als een kaarsje uit. Ze ging als een
kaarsje uit, maar dan wel in het volle licht. In al die tijd na haar overlijden heb ik haar niet gemist. Het was rond voor haar. Het was rond
met mij. Het was duidelijk: we kunnen zonder elkaar.’
Intens
‘Is het leven rond voor mij? Dat is lastig te zeggen. Af en toe ben ik
verdrietig. Dan vraag ik me ook af waarom mij dit gebeurt. Ik heb
nooit gerookt, goed voor mezelf gezorgd. En ik krijg MS en ik krijg
longkanker. Maar meestal voel ik me alsof ik in een stroom zit, een
rivier die naar de zee stroomt. Het leven heeft zo’n kracht, zo’n volheid dat het misschien te veel wordt. Het is mooi, vreugdevol, maar
ook zo intens dat ik niet weet of ik dit nog heel lang aankan. Dus ja,
misschien is de cirkel wel rond.’
Ja, ik geloof dat ik een voorbeeld ben.
‘Voor de mensen die achterblijven is het lastiger’, zegt ze. ‘Ik zie
hen worstelen. De dood maakt eerlijk. Ik voel als nooit tevoren. Ik
zie wanneer mensen korzelig zijn, of proberen me te sparen. Daar
zeg ik wat van: ik wil niet gespaard worden, ik wil serieus genomen worden. Of ik een voorbeeld voor anderen ben? Dat weet ik
eigenlijk niet. Dat moet je aan de ander vragen.’ Ze aarzelt even om
daarna vol overtuiging te zeggen: ‘Ja, ik geloof dat ik een voorbeeld
ben. Ik heb wel een paar steentjes uitgeworpen. Iemand zei me
eens: Je bent buitengewoon in het gewone. Ik ben eigenlijk net als
een boterbloempje, eenvoudig, gewoon maar zo prachtig stralend.’
Bij het afscheid nemen vraag ik: ‘Mag ik een abonnement op je?’ Ze
pakt mijn arm vast. Even. Ze lacht. We geven elkaar drie zoenen. ‘Dag.’
Annelies was o.a. als vrijwilligster actief in het Meester Geertshuis in Deventer en begeleidde op maandagochtend de vrouwengroep. Ze overleed op zondag 12 oktober.
‘t zout - november 2014
19
Naar de kerk in de Heilige Lebuinusparochie
Zaterdag 1-11-2014 t/m 5-12-2014
Zaterdag 1 november
Allerheiligen
locatie
tijd
voorganger
Herberg van Ars, Deventer 17.00 diaken De Graaf g.v. Herbergviering
Theresia, Olst 19.00 pastoraal werker Geurts c.v. dames/herenkoor
Nicolaas, Lettele 19.00 pastor Brummelhuis e.v. herenkoor, kindernevendienst
Radboud, Deventer 19.00 pastoor Skiba e.v. gemengd koor
soort viering + zang
Zondag 2 november Allerzielen
Willibrord, Boskamp 9.30 pater Boerkamp e.v. dames/herenkoor
O.L.Vr.Onb.Ontv.,Wijhe 9.30 pastoraal werker Geurts c.v. Rouw- en Trouwkoor
Willibrordus, Boerhaar 9.30 pastor Limbeek e.v. dames/herenkoor
Titus Brandsma, Colmschate 10.30 L. Verstrijden c.v. cantor Andrea Oomes
Maria Koningin, Deventer 10.30 pastoor Skiba/M. de Jong e.v. gemengd koor
Heilig Hart, Deventer 11.00 parochiaanvoorgangers c.v. Gregoriuskoor
Broederen, Deventer 11.00 pater Hulshof e.v. Schola
Begraafpl. Ceintuurbaan, Dev. 15.00 pater Hulshof zegening van de graven
Nicolaas, Schalkhaar 16.30 pastor Brummelhuis e.v. gemengd koor, gravenzegening
Nicolaas, Lettele 19.00 diaken Brinkhuis g.v. gravenzegening
Dinsdag 4 november Allerzielen
Radboud, Deventer parochiaanvoorganger g.v.
19.00 Zaterdag 8 november
O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe 17.00 pater Verbraeken e.v. dames/herenkoor
Nicolaas, Schalkhaar 17.00 diaken Brinkhuis g.v. jeugdkoor gez. vier. St. Maarten
Theresia, Olst 19.00 pastoor Skiba e.v. koor Ardente
Titus Brandsma, Colmschate 19.00 pater Boerkamp e.v.
Nicolaas, Lettele 19.00 pastor Brummelhuis e.v. gemengde zang, huw.jubileum
Zondag 9 november
Broederen, Deventer 10.30 pastoraal team e.v. diverse koren, Lebuinusdag
Zaterdag 15 november
Jongerencollecte
Herberg van Ars, Deventer 17.00 M. Mekenkamp g.v. Herbergviering
O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe 17.00 pastor Limbeek e.v. popkoor Fitis
Titus Brandsma, Colmschate 19.00 pastoor Skiba e.v. cantor Yvonne Hemel
Willibrord, Boskamp 19.00 past. werker Geurts c.v. dames/herenkoor
Radboud, Deventer 19.00 pastor Brummelhuis e.v. gemengd koor
Nicolaas, Lettele 19.00 E. Wubbe g.v. gemengde zang
Zondag 16 november Jongerencollecte
Nicolaas, Lettele 8.30 R. ten Have c.v. herenkoor
Willibrordus, Boerhaar 9.30 pater Boerkamp e.v. dames/herenkoor, knd
Theresia, Olst 10.00 past.w. Geurts/ds. Damstra o.v. dames/herenkoor
Nicolaas, Schalkhaar 10.00 pastor Limbeek e.v. gastkoor
Titus Brandsma, Colmschate 10.00 pater Verbraeken e.v. Zin in zondag, voor gezinnen
Maria Koningin, Deventer 10.30 pastoor Skiba e.v. gemengd koor
Heilig Hart, Deventer 11.00 pastoraal werkster Broekhoff c.v. Gregoriuskoor
Broederen, Deventer 11.00 pastor Brummelhuis 20
‘t zout - november 2014
e.v. gemengd koor
Vieringen in de woon-zorgcentra
in november
Maandag
3/11
10.30 Averbergen Olst, communieuitreiken
Dinsdag
9.30 Ludgerus Deventer, e.v.
9.30 Weijtendaal Wijhe, e.v.
Woensdag
1e/3e 10.00 Park Braband Schalkhaar, e.v.
18.30 Willibrordkapel Boskamp, e.v.
Vrijdag
1e 10.30 Bloemendal Deventer, e.v.
7+21 10.30 P.W. Janssen Colmschate c.v.
28 19.00 Sparrenheuvel Diepenveen o.v.
Zaterdag
22 19.00 Sparrenheuvel Diepenveen e.v.
Zondag
9+23
2e
4e
2/16/30
11.15 Groote en Voorster Deventer, c.v.
10.30 Sint Jozef Deventer, e.v.
10.30 Sint Jozef Deventer, c.v.
10.00 Elisabethskapel Brinkgreven, Deventer
oecumenische viering
Vaste wekelijkse vieringen
Maandag
8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed
8.30 H. Hart Deventer, lauden
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed
Dinsdag
8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed
8.30 H. Hart Deventer, lauden
9.00 Vredeskapel Schalkhaar, e.v.
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed
Woensdag
8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed
8.30 H. Hart Deventer, lauden
9.00 Theresia Olst, e.v.
9.30 Titus Brandsma Colmschate, e.v.
18.30 Maria Koningin, biechtgelegenheid
19.00 Maria Koningin, e.v.
19.00 Oecumenisch meditatief avondgebed vlg Taizé, Broederenkerk Deventer
Donderdag
8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed
8.30 H. Hart Deventer, lauden
19.00 Willibrord Boerhaar, e.v.
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed
Vrijdag
8.30 Vredeskapel Schalkhaar, morgengebed
8.30 H. Hart Deventer, lauden
9.00 O.L.Vr.Onb.Ontv. Wijhe, e.v.
9.00 H. Hart, e.v.
9.00 Nicolaas Lettele, e.v.
19.00 Broederenkerk Deventer, avondgebed
Zaterdag 22 november
Abdij Sion
Theresia, Olst 19.00 diaken Brinkhuis c.v. dames/herenkoor
Nicolaas, Schalkhaar 19.00 pastor Brummelhuis e.v. koor Spirit
Willibrordus, Boerhaar 19.00 pastor Limbeek e.v. dames/herenkoor, Caeciliafeest
Radboud, Deventer 19.00 pastoraal werker Geurts c.v. gemengd koor
Nicolaas, Lettele 19.00 pastoor Skiba e.v. Caecilia herenkoor
Zondag 23 november Christus Koning
Nicolaas, Lettele 8.30 A. Haverkamp g.v. gemengde zang
O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe 9.30 past. werker Geurts c.v. dames/herenkoor, Ceaciliafeest
Willibrord, Boskamp 9.30 pastoor Skiba e.v. dames/herenkoor
Titus Brandsma, Colmschate 10.30 parochiaanvoorganger g.v. muziek G. Kolkman, Belevingsv.
Maria Koningin, Deventer 10.30 past. Limbeek/Brinkhuis e.v. Cantorij
Heilig Hart, Deventer 11.00 pater Verbraeken e.v. Gregoriuskoor
Broederen, Deventer 11.00 pater Hulshof e.v. gemengd koor
Zaterdag 29 november 1e Advent
O.L.Vr.Onb.Ontv., Wijhe 17.00 pater Hulshof e.v. dames/herenkoor
Theresia, Olst 19.00 pastor Limbeek e.v. dames/herenkoor
Radboud, Deventer 19.00 pastoor Skiba e.v. gemengd koor
Nicolaas, Lettele 19.00 M. de Brouwer g.v. jongerenkoor LET Sing!, knd
Vulikerweg 6, 7431 PJ Diepenveen,
tel. 531392
Abt Alberic Bruschke, www.abdijsion.nl
Getijden:
4.15
7.15
9.45
12.15
14.20
17.30
19.30
nachtwake
lauden & eucharistie
terts
sext
noon
vespers
dagsluiting
Zondags vervalt de terts en is de eucharistie
om 9.30 uur.
U bent welkom in alle diensten maar de vespers en de dagsluiting zijn wellicht het meest
geschikt om mee te bidden.
De dagsluiting kunt u ook bidden op de website. Te vinden bij het onderdeel meebidden.
Heilige van de maand
3 november
Hubertus, bisschop
Zondag 30 november 1e Advent
Nicolaas, Lettele 8.30 pastor Brummelhuis e.v. gemengde zang
Willibrord, Boskamp 9.30 pastor Limbeek e.v. dames/herenkoor
Willibrordus, Boerhaar 9.30 past. werkster Broekhoff c.v. kinderkoor
Nicolaas, Schalkhaar 10.00 pastoor Skiba g.v. jeugdkoor, gezinsviering
Dorpskerk, Diepenveen 10.00 B. van Dijk/ds. Spit o.v.
Titus Brandsma, Colmschate 10.30 pater Verbraken e.v. cantor Andrea Oomes
Maria Koningin, Deventer 10.30 pater Boerkamp e.v. Kom-en-zing-mee-koor
Heilig Hart, Deventer 11.00 pastor Brummelhuis e.v.
Broederen, Deventer 11.00 past. werker Geurts
c.v. gemengd koor
Afkomstig uit een adellijke familie werd
Hubertus in 705 benoemd tot bisschop van
Tongeren-Maastricht. Vervolgens werd hij
de eerste bisschop van Luik. Hij wijdde zich
met hartstocht aan de verkondiging van
het evangelie in de Belgische Ardennen. Hij
stierf in 727. Zijn verering verspreidde zich
in het bijzonder vanaf de XIde eeuw toen
de legende van zijn bekering ontstond. Die
zou tot stand zijn gekomen tijdens de jacht,
toen hij een hert ontmoette met een kruis
in zijn gewei. Hubertus wordt afgebeeld als
bisschop, vaak vergezeld van een hert en
wordt aangeroepen tegen hondsdolheid en
slangenbeten. Hij is beschermer van jachthonden (!), boswachters, huidenmakers en
slagers (het beeld van het plaatje is te vinden
in de kathedraal van ’s-Hertogenbosch).
Zondag 26 oktober
legenda:
e.v. = eucharistieviering
c.v. = communieviering
g.v. = gebedsviering
o.v. = oecumenische viering
knd. = kindernevendienst
‘t zout - november 2014
21
SMAAKMAKERS
Uit het
intentieboek
van de
Broederenkerk
Servicepagina
Heilige Lebuinusparochie
www.heiligelebuinus.nl
Bereikbaarheidsdienst
voor ziekenzalving en uitvaart
06-13324406
Parochiecentrum
Caroline Legebeke, Mariënburghstraat 2
7415 BP Deventer, tel. 0570-609040
[email protected]
ma.di.wo.do. 9.00 – 16.00 uur
Pastores
J.R. (Joachim) Skiba
pastoor/liturgie
0570-521237
[email protected]
Dopen
M.J. (Marc) Brinkhuis
gemeenschapsopbouw
06-33756089
[email protected]
C.M. (Clazien) Broekhoff-Bosman
jongerenpastoraat
06-83202244
[email protected]
Doopdata en overige informatie zijn te vinden
op www.heiligelebuinus.nl
onder ‘sacramenten/dopen’.
Tarieven kerkelijke diensten
Met ingang van 2014 gelden voor alle locaties dezelfde tarieven. De tarievenlijst is te
vinden op www.heiligelebuinus.nl.
bovenaan onder het kopje ‘de parochie’.
Colofon
L. (Leo) Geurts
catechese
0570-622328
[email protected]
’t Zout
Verschijnt 10x per jaar in bijna 7000 huishoudens
van de H. Lebuinusparochie
Redactie
Marc Brinkhuis, Schalkhaar,
Gerda Albers, Boskamp (hoofdredactie)
Caroline Legebeke, Olst
F.N. (Fokko) de Graaf
diaken
0570-651054
[email protected]
Locaties
Broederen, Deventer
Heilig Hart, Deventer
Maria Koningin, Deventer
Radboud, Deventer
Nicolaas, Schalkhaar
Nicolaas, Lettele
Titus Brandsma, Colmschate
Theresia, Olst
Willibrord, Boskamp
Willibrordus, Boerhaar
O.L. Vr. Onbevlekt Ontvangen, Wijhe
Adviesraad
Ids Jorna, Virginie Reus, Rada Sukkar
Vertrouwenspersoon
M.C.C.J. (Maria) van Mierlo
Vertrouwenspersoon ongewenste
omgangsvormen en integriteit
06-22126638
Vaste medewerkers
Peter Paul Biekmann, John Gruter, Gabrie Gelissen, Thom Letteboer (Salt en Pepper), Ceciel Funnekotter, Barbara Mul en de locatie contactpersonen
voor de Zoutkristallen. Met dank aan Hans Mulder.
Fotografie
Met dank aan diverse fotografen
22
‘t zout - november 2014
Verschijningsdata
Nummer 10 (6 december tot 31 januari): 2 december
Algemene kopij naar [email protected]
Kopij uiterlijk binnen:
Nummer 10 (6 december tot 31 januari): 14 november
Kopij voor de Zoutkristallen zie de aanwijzingen
aldaar.
Bijdrage
Parochianen ontvangen ‘t Zout gratis. De kosten
worden betaald door de locaties. Een vrijwillige
bijdrage is zeer welkom op bankrekening NL89
RABO 0118 2029 44 t.n.v. Heilige Lebuinus
parochie o.v.v. ´t Zout of bij uw locatie.
Abonnement
Niet-parochianen kunnen zich abonneren op
’t Zout. Een jaarabonnement kost € 25,-- exclusief
portokosten. Neem hierover contact op met [email protected]
heiligelebuinus.nl.
Advertenties: [email protected],
tel. 0570-609040
Aanleveren foto’s
Foto’s voor ’t Zout minimaal 1 MB of 300 DPI.
Vormgeving
Boudewijn Betzema, grafisch ontwerp
Druk en opmaak Zoutkristallen
Drukkerij Acora, Wijhe
Postadres redactie
Mariënburghstraat 2, 7415 BP Deventer
[email protected]
Verhuizing/adreswijziging
Gelieve dit door te geven aan uw locatiesecretariaat, zij geven het door aan de redactie.
De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken
te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.
8 november t/m 5 december 2014
nr. 9 2014
Nieuws voor alle locaties
Vormsel 2015
Op zaterdag 11 april 2015 komt mgr.
Woorts in onze parochie het sacrament
van het Vormsel toedienen. Dat betekent
dat de voorbereidingen inmiddels in volle
gang zijn. Alle eerste-communicantjes uit
2011 zijn, voor zover bekend, benaderd.
Toch blijken er vaak gaten te zitten in administraties, zijn er wisselingen waarvan
we nog niet op de hoogte waren, etc. Oftewel: wanneer u wilt dat uw kind wordt
voorbereid op het H. Vormsel – en u bent
nog niet benaderd – geeft u het dan zo
spoedig mogelijk op! Dat kan bij uw loca-
tiesecretariaat of anders bij pastoraal werker Leo Geurts, mail:
[email protected], of schriftelijk
via Mariënburgstraat 2 7415 BP Deventer.
Niet via school!
Eucharistisch Centrum
Heilige
Lebuinus
parochie
Mariënburghstraat 2, 7415 BP Deventer (Maria Koninginkerk)
Elke zondag: 10.30 uur eucharistieviering, aansluitend koffie/
ontmoeting. Elke woensdag: 18.30 uur biechtgelegenheid, 19.00 uur
eucharistieviering. Eerste en tweede woensdag van de maand:
18.00 – 19.00 uur aanbidding. E-mail: [email protected]
Meer info: www.heiligelebuinus.nl
Woensdagavondviering in het zaaltje
De wintertijd is weer ingegaan. We vieren
daarom de eucharistie op de woensdagavond in het warme zaaltje aan de zijkant
van de kerk. Biechten of een biechtgesprek is mogelijk vanaf 18.30 uur in de
sacristie.
Aanbidding 5 en 12 november *)
Iedere eerste en tweede woensdag van
de maand is er vanaf 18.30 uur gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligst
Sacrament. Een kostbaar moment van tot
rust komen bij de Heer.
lezingen St. Jan van Lateranen) is welkom
om zich aan te sluiten bij de catecheseontmoeting van woensdag 5 november
om 20.00 uur in het zaaltje van de Maria
Koningin.
*) meer info: www.heiligelebuinus.nl onCatechese-ontmoeting 5 november *) der Eucharistisch Centrum en klik in het
Iedereen die zich wil verdiepen in de le- menu op het item van uw keuze.
zingen van het weekend (9 november,
Radboud
Twelloseweg 4 (de Worp), 7419 BJ Deventer, tel. 618535.
www.heiligelebuinus.nl. Spreekuur: vr. 10.00 – 12.00 uur.
E-mail: [email protected] Bank : Triodos bank:
NL 08 TRIO 0212283715 Contactpersoon ’t Zout: Betsy
Oosterwegel, [email protected], tel. 0570-615227.
Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 14 november 2014.
Berichten en mededelingen
Intenties
29 november
Opbrengst kledingactie
Overleden ouders Boekema-Douma en hun
De kledingactie heeft in onze kerk 270 kilo opgeleverd. De totale opbrengst is 1820 dochters Tineke en Irene
kilo. Namens Sam’s kledingactie iedereen hartelijk dank voor de ingeleverde kleding!
zoutkristallen nr. 9 - 2014
I
Intenties
Broederen
Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer. Tel. 612360.
Secretariaat: wo. en vr. 10.00 – 12.00 uur. E-mail:
[email protected] en [email protected] Rabobank
NL 68 RABO 0122251520, www.heiligelebuinus.nl. Contactpersoon ‘t Zout: Margaret Buijs, [email protected], tel. 613524.
Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 14 november 2014.
Familieberichten
‘De Broederen komt weer tot leven’
Dat liet iemand weten toen zij hoorde van
alle activiteiten die worden aangeboden.
Veel belangstelling was er voor de Open
Dag op 5 oktober, waarbij Clemens Hogenstijn voor een groot publiek vertelde
over de bewogen geschiedenis van de
Broederenkerk. Ruim 80 mensen luisterden vervolgens op woensdagavond 8 oktober ademloos naar de inspirerende en
soms zeer persoonlijke verhalen van Leo
Fijen (KRO/RKK) over de stilte. Zijn verhalen werden afgewisseld met prachtige
zang van Elske te Lindert. Het was een
mooie eerste Broederenlezing die naar
meer smaakt.
Wij herdenken
Johannes Leopold (Pol) Smit,
† 15 september 2014 op bijna 90-jarige
leeftijd. Pol groeide op in een gezin met 5
kinderen. Hij had een mooie jeugd, maar
was zeker niet het meest gemakkelijke
kind. Daarom werd hij voor een paar jaren
naar kostschool gestuurd. Ook in zijn latere leven was hij in bepaalde opzichten
geen doorsnee persoon, zowel zakelijk
als privé. Duidelijke afspraken waren voor
hem erg belangrijk. De laatste jaren waren
niet gemakkelijk, zeker niet na het overlijden van zijn vrouw Ria met wie hij bijna
60 jaar was getrouwd. Zijn wereld werd
steeds kleiner. Toch kon hij nog genieten Bonbons
van muziek, gezelschap en een glaasje. Voorafgaand aan en tijdens de feestweek,
tijdens de weekendopenstellingen en
Dat hij mag rusten in vrede.
bij de eerste Broederenlezing door Leo
Fijen, is er enorm veel werk verzet door
Francisca Theodora van Bemmel-Rutten,
† 24 september 2014 op 92-jarige leeftijd. de mensen van de Broederen. Doordat de
Ze werd geboren in Zutphen in een gezin kerk zolang gesloten is geweest kan voor
met 4 broers en 3 zussen. Ze was sportief, al deze nieuwe activiteiten niet zomaar
behulpzaam, zorgzaam en liefdevol. Ei- teruggevallen worden op bestaande pagenwijs, eerlijk en vooral zichzelf. Hoewel tronen. Daarom loopt nog niet altijd alles
ze Deventer wel kon waarderen is ze in vlekkeloos. Toch gaat er al heel veel wel
haar hart altijd een Zutphense gebleven. goed. En dat is geweldig. Al die mensen
Sport liep als een rode draad door haar le- die klaar staan om, soms op korte termijn,
ven. Wandelen, zeilen, zwemmen, hand- de handen uit de mouwen te steken en
ballen. Ze werd kapster en ontmoette als mee te improviseren waar nodig, zijn het
zodanig haar man Leo. De dood van Leo cement van de Broederengemeenschap.
in 1972 heeft ze nooit helemaal kunnen We noemen ze voortaan de bonbons van
verwerken. Als kapster had ze een grote de Broederen!
klantenkring, zeker ook door haar perfectie. Na 42 jaar mag ze in vrede rusten Terugblik feestweek
In een druk bezochte feestelijke eucharisnaast Leo.
tieviering heeft kardinaal Eijk op zondag
Berichten en mededelingen
28 september het altaar in de vernieuwde
Broederenkerk gezegend. Deze viering
De kerk is open
De Broederenkerk is iedere dag open. Ie- was het sluitstuk van de feestweek waarbij
dere werkdag van 19.00 – 19.30 uur is er met buren, donateurs, vrijwilligers, archiavondgebed. Iedere zondag om 11.00 uur tecten, aannemers en alle vakmensen het
einde van de restauratie is gemarkeerd.
een viering.
Opening van de week was een prachtig
II
zoutkristallen nr. 9 - 2014
9 november
Riet Golbach, pastoor Van Oostrum, ouders
Hunink-Van de Kamp, Clé Nijmöller, overleden
ouders Brouwer-Ten Winkel, Johannes Leopold
Smit, Francisca van Bemmel-Rutten
16 november
Piet en Leida Rothengatter-Willemsen
23 november
Marietje, ouders en broers v.d. Putte, ouders
Hunink-Van de Kamp
30 november
Maria Ganzefles, Jacobus en Gerarda van de
Vegt-van Gent, Henk Veenhuis
orgelconcert verzorgd door Jan Zwartkruis en Wim Diepenhorst, waarbij het
Ibach-orgel officieel opnieuw in gebruik
werd genomen. Een uitgebreid verslag
van de openingsviering met mooie foto’s
is te vinden op onze site www.heiligelebuinus.nl, evenals links naar de reportage
van TV Oost en een uitgebreidere videoreportage. Zie verder ook pag. 12.
Kardinaal Eijk zegent altaar in
Titus Brandsma
T. Brandsmaplein 2, 7423 EM, Deventer/Colmschate. Tel.nr.:
652618. www.heiligelebuinus.nl. Tevens Vietnamese parochie.
Secr.: di, wo. en do. 10.00-12.00 uur. [email protected] Bank: NL 18 RABO 0314589937 . Contactpersoon
bezorging ’t Zout: Nicola Reijnen 0570-651281 Kopij voor het
volgend nummer graag inleveren vóór 14 november 2014.
Familieberichten
Geboren
Op 29 september is Teije Gerardus Antonius
van Sermondt geboren. Teije is de zoon van
Jeroen en Marieke van Sermondt-van Riele
en broertje van Luna. Ouders en familie van
harte gefeliciteerd met dit grote wonder.
Berichten en mededelingen
Een berichtje van Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij
ook dit jaar graag naar Colmschate komt
om bij kinderen thuis een gezellig klein half
uurtje zijn verjaardag te vieren. Hij heeft nog
wat tijd op vrijdag 5 december vanaf 16.30
uur tot uiterlijk 20.00 uur. Sinterklaas vraagt
wel een kleine vergoeding voor het goede
doel: het Colmschate-Ukraine project van
de Ichtus en de Titus: g 30,- per bezoek of
meer naar eigen goeddunken. Neem snel
contact op, want wie het eerst komt het
eerst maalt, ook bij Sinterklaas.
Namens Sinterklaas, Johan Maas, tel. 0570
654857.
PS: Het CUC is het Colmschate Ukraine Contact waarin jongeren uit beide kerkgemeenschappen gaan werken in de Ukraine om
voorzieningen als scholen en toiletgebouwen op te knappen. Zie ook de website cuc.
pgcs.nl. Ook wordt regelmatig in ‘t Zout geschreven over dit project.
Uitnodiging ouderenmorgen
Op donderdag 20 november is er weer een
ouderenmorgen. Zoals gewoonlijk beginnen we om 10.00 uur met een kort ochtendgebed in de kapel. Daarna drinken we
met elkaar een kop koffie. Deze morgen
komt als gastspreker Anja Hilgers-Haagen.
Het wordt ongetwijfeld weer een positieve,
boeiende en zinvolle ochtend. Om 12.15
uur sluiten we af met een passend gedicht.
Wij kijken met veel genoegen uit naar uw
komst. Voor vragen en inlichtingen:
Jannie Hilgers-Witteveen, tel.nr. 0570652693. Tot 20 november!
Jannie Hilgers-Witteveen en Afra Janssen
Belevingsviering
Op 23 november is er eindelijk weer een
Belevingsviering. De herder en de koning
staan in deze viering centraal. Natuurlijk
hebben we weer live-muziek van Gerard
Kolkman en Rob van de Berg. Na de viering
kunt u gezellig napraten onder het genot
van een kopje koffie of thee. Ook is er dan
verkoop van cake en kerstkaarten voor het
C.U.C. U bent allen van harte welkom.
De werkgroep Belevingsviering
Advent
Zoals u elders in dit blad heeft kunnen lezen,
houden we ons in de voorbereidingstijd op
Kerstmis bezig met de herdenking van het
25-jarig bestaan van ons kerkgebouw, wat
we met de Nachtmis van Kerstmis vieren.
De Adventszondagen staan daarom in het
teken van achtereenvolgens de bouw van
de kerk, de kapel, de Vietnamese kerk en de
nieuwe functies van het kerkgebouw. We
gaan daar in de komende vier Adventszondagen nader op in. Omdat we in deze Advent niet alleen de kaarsen van de Adventskrans aansteken, maar ook weer de vier
deurtjes van het verwachtingsbord openen,
nodigen we met name de kinderen uit om
ons deze zondagen te helpen met het aansteken van de kaarsjes en het openen van
de deurtjes. Op de 1e Adventszondag, 30
november, houden we ons bezig met de
bouw van de kerk. Voor
allen die dit niet hebben
meegemaakt: er is veel te
zien en te horen over hoe
de kerk er gekomen is en
wat de bedoeling is van
het gebouw zoals het eruit ziet. U bent van harte
welkom.
Intenties
23 november
Overleden ouders Starink-Oosterwegel
Rommelmarkt CUC groot succes
Op zaterdag 27 september heeft het Colmschate-Ukraïne-Contact (CUC) haar jaarlijkse Ukraïnedag gehouden. De opbrengst
van deze dag was ruim g 5300,-. Deze opbrengst en de vervolgacties later dit jaar
worden gebruikt voor een nieuw project in
een school in Barkaszo. Doel is het verbeteren van de leef- en leeromstandigheden van
de jeugd. Op 7 september hebben we met
de jongeren die zich hadden opgegeven
voor de zomerreis 2014 een bijeenkomst
gehouden met een barbecue. Een vrolijke
bijeenkomst. Aan de ene kant was het leuk
om elkaar weer te zien na een zomer zonder reis. Aan de andere kant was het goed
om de Ukraïnedag voor te bereiden. We zijn
nog steeds van plan om, als het veilig is, in
2015 naar Ukraïne te reizen om daar te werken. In oktober is een van de bestuursleden
naar Ukraïne geweest om te kijken hoe de
stand van zaken is bij de school in Barkaszo.
Tevens heeft hij bekeken of en hoe we kunnen helpen om de keuken van het kindertehuis op te knappen. Aan de hand van zijn
bevindingen gaan we verder plannen maken hoe we in 2015 gaan werken en vooral
waar. Hoewel de toestand in Ukraïne op dit
moment rustiger is, willen we toch rekening
houden met een alternatief in bijvoorbeeld
Hongarije of Roemenië. We houden u op de
hoogte. Ondertussen gaan de gebruikelijke
acties gewoon door. Blikjes en oude metalen kunt u in de container in het fietsenhok
deponeren. De opbrengst is meer dan welkom (vorig jaar ongeveer € 6500). Voor grotere stukken kunt u een afspraak maken met
Simon Koman, tel. 651207.
Jaap de Bruijne
Ukraínedag
zoutkristallen nr. 9 - 2014
III
Nicolaas Schalkhaar
Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar, tel. 622834.
Secr.: di. 18.30-19.30 u. en do.9.30-12.00 u. e-mail: [email protected] www.heiligelebuinus.nl. Contactpersoon
‘t Zout: : Albert Driessen, [email protected] Bezorging ‘t Zout:
tel. 622834. Bank NL 91 RABO 0146203801. Kopij volgend
nummer graag inleveren vóór 13 november 2014.
Familieberichten
Wij herdenken
Riek Koers-van Leeuwen,
† 24 september 2014 op 90-jarige leeftijd.
Riek werd geboren in Zwammerdam.
Haar moeder overleed in het kraambed
toen Riek 1½ jaar was. Riek werd ondergebracht bij een tante. Op 14-jarige leeftijd ging ze werken bij een groot boerengezin. ’s Morgens melken, kaasmaken en
huishoudelijk werk. ’s Avonds hetzelfde.
Daarna stopwerk. Riek werd kerkwerkster.
Liefdewerk, dus gratis. In 1959 trouwde ze
met haar Daan en verhuisden ze naar De-
gen en ging Riek naar Park Braband. Dat
zij mag rusten in vrede.
22 november
Berichten en mededelingen
Agenda
8 november, 14.00 uur
generale repetitie koor “De Hoventoon”
9 november,15.00 uur
concert koor “De Hoventoon”
12 november, 14.00-16.30 uur
iconen schilderen, Koetshuis
26 november, 14.00-16.30 uur
iconen schilderen, Koetshuis
26 november, 19.30 uur
werkgroep Pelgrimeren (kleine zaal)
Bathmenseweg 35, 7434 PX Lettele, tel. 0570-551269
Secr.: maandagochtend van 09.30-11.30 uur e-mail:
[email protected] - www.heiligelebuinus.nl,
Bank:NL 75 RABO 0146203798. Contactpersoon ’t Zout: Marleen
Gerritsen. Kopij voor het volgend nummer graag inleveren
vóór 11 november 2014.
Kindernevendienst
Op zaterdag 29 november is er kindernevendienst.
dan is deze uiteraard van harte welkom.
Bij voorbaat onze dank.
Intenties
8 en 9 november
Theo te Boekhorst (jgt), Johannes Groot Koerkamp en Wilhelmina Groot Koerkamp-Jonkman,
Johannes Haverkamp, gebroeders Hermanus en
Johannes en Egbertus Haverkamp, Gerrit en Riek
Hoekman-Klein Swormink en Annie, Wim Hoogland, Dien Huis in ’t Veld-Vrielink, Herman Huis
in `t Veld, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Ciska Kruit, Mies Spikker-Roelofs, overleden ouders Tiebot-Hazelekke, uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van Anton
en Miny ten Have-Klein Swormink en overleden
familie Ten Have-Klein Swormink, pastoor Weijs,
Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie, ouders en familie Wichink KruitHofstede, Diny Zwiers-Nijland
Kerkbijdrage
De meeste parochianen hebben intussen
de door hen toegezegde kerkbijdrage
voor 2014 betaald. Van een aantal parochianen hebben wij dit jaar echter nog geen
bijdrage mogen ontvangen. Misschien
was u dit vergeten. Graag verzoeken wij
u om even na te kijken of u uw bijdrage
voor dit jaar al hebt betaald (bankrekening NL75 RABO 0146 2037 98 Locatie
Lettele). Mocht u om welke reden dan ook
in januari niet hebben ingetekend maar 15 en 16 november
Henk Obdeijn (jgt), Anton Schutte (jgt), Johanwilt u alsnog een bijdrage overmaken, nes Daggenvoorde, Jan ten Have, Johannes HaIV
zoutkristallen nr. 9 - 2014
8 november
Agaath Brouwer (jgt), Wim en Ciska AchtereekteRoelvink, Herman Hoppen, Rita en Herman Klein
Overmeen
16 november
Ouders Te Riele-Van ’t Hoff en zoon en dochter,
Jan en Nel Dijkstra-Tutert en zoon Harrie, Wim
en Ciska Achtereekte-Roelvink, ouders Te RieleGeertman, Frans Biesterbos, Jan Bolink, Toos
venter. Ze kregen 4 kinderen. De laatste Haverkamp-ten Have, ouders Lobbert-Huisman,
weken kon Daan haar niet meer verzor- ouders Pleizier-Van Dartel, Harry Schiphorst, Rita
en Herman Klein Overmeen
Nicolaas Lettele
Berichten en mededelingen
Intenties
Jan Golbach, Jan en Nel Dijkstra-Tutert en zoon
Harrie, Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Minie
Sanders-Boksebeld, Rita en Herman Klein Overmeen, ouders Hein en Mien Veldkamp-de Haan,
Diny Broekman-Middelkamp
30 november
Jo en Annie Groot Koerkamp-Wilgers, Annie
Kleindouwel-Wichink Kruit, Wim en Ciska Achtereekte-Roelvink, Jan de Haan, ouders HaarmanSchutte, Rinus Hooijmaijers, Herman Hoppen,
Annie en Wim Mulder en Martin, Rita en Herman
Klein Overmeen
verkamp, gebroeders Hermanus en Johannes en
Egbertus Haverkamp, Wim Hoogland, Hermanus
en Joanna Kolkman-Rodijk, overleden ouders
Tiebot-Hazelekke, pastoor Weijs, ouders en familie Wichink Kruit-Hofstede, Wilhelmus Zandbelt
en Wilhelmina Bloemenkamp, Diny Zwiers-Nijland
21 november
Theo Wiggers
22 en 23 november
Riek Aarnink-Huis in`t Veld (jgt), Jan Aarnink en
Theo, Bertus Aarnink en overleden familie, Gerrit
en Marie Bloo-Grootkoerkamp, Johannes Groot
Koerkamp en Wilhelmina Groot KoerkampJonkman, Johannes Haverkamp, gebroeders
Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp,
Gerrit en Riek Hoekman-Klein Swormink en Annie, Wim Hoogland, Dien Huis in`t Veld-Vrielink,
ouders Klein Swormink-Haverkamp en uit dankbaarheid, Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk,
Ciska Kruit, Hendrika Pleizier, overleden ouders
Tiebot-Hazelekke, pastoor Weijs, Anton en Wilhelmina Wichgers-Rietman en overleden familie,
ouders en familie Wichink Kruit-Hofstede, Diny
Zwiers-Nijland
28 november
Jan Brinkman (jgt)
29 en 30 november
Dinie Tibben-Evers (jgt), Henk en Koos Bastiaans,
Jan ten Have, Johannes Haverkamp, gebroeders
Hermanus en Johannes en Egbertus Haverkamp,
Hermanus en Joanna Kolkman-Rodijk, ouders
Schutte-Casteel, overleden ouders Tiebot-Hazelekke, pastoor Weijs, overleden ouders ZwiersHulman, Diny Zwiers-Nijland
Intenties
Heilig Hart
Kerkstraat 1, 7412 XM Deventer, tel. 614284 b.g.g. 06-45752587.
Secr.: di. en vr. 10.00 – 11.45 uur [email protected] heiligelebuinus.nl
www.heiligelebuinus.nl Bankrek. Kerkbalans: IBAN NL 59 RABO
0166133221 t.n.v. H. Lebuinus/H.Hart. Contactpersoon ’t Zout:
Gerard Heerius, [email protected] Vragen over bezorging van
‘t Zout, tel. 614284 (di en vr van 10.00 uur tot 11.45 uur)
Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 14 november 2014.
Familieberichten
Wij herdenken
Wilhelmina Aplonia (Wil) Ravelli-van Veen,
† 16 september 2014 op 85-jarige leeftijd.
Wil was een vriendelijke vrouw, een goede
moeder voor haar kinderen en een echte
oma voor haar kleinkinderen. Zij was voor
iedereen herkenbaar aan haar naaldhakken, zelfs in Rome kon ze niet zonder. Na
het overlijden van haar man en een kleinkind wist zij haar leven weer op te pakken
dankzij haar rotsvaste vertrouwen in de H.
Maagd Maria, troosteres van de bedroefden. Wij geloven en vertrouwen dat zij de
eeuwige rust zal vinden in Gods vader huis.
Berichten en mededelingen
Intenties
Wilt u uw misintenties geplaatst zien in ’t
Zout van december/januari, dan dienen
deze vóór 12 november binnen te zijn bij
het secretariaat.
St. Caeciliafeest
Op zondag 23 november vieren wij het
feest van Christus Koning en gedenken wij
ook de patrones van de koorzangers St.
Caecilia. Het St. Gregoriuskoor zal tijdens
de viering de mis van A. Bruckner zingen.
Daarna wordt in besloten kring het St. Caeciliafeest gevierd.
16 november
Liesbeth Bakker, Adrianus van Leent, Johanna
Bessembinder-Koekkoek, Arnold Veldhuijzen,
Wil Ravelli-van Veen
23 november
Arnold Veldhuijzen, Liesbeth Bakker, Wil Ravellivan Veen
30 november
Liesbeth Bakker, Frits Muiser
het mooi weer en knoopte menige brenger van kleding een gesprek aan. De actie uur en de entree is gratis. Op zondag 23
heeft in onze locatie 140 kilo kleding opge- november begint om 14.00 uur het winterconcert van het Stedelijk Orkest Lebuinus
bracht, waarvoor hartelijk dank.
(SOL). De entree bedraagt 5 euro, kinderen tot 12 jaar 2,50 euro. Dit jaar met alVrijwilligersavond
Op vrijdag 17 oktober werd weer de jaar- penhoorns, dat moet toch wel bijzonder
lijkse avond georganiseerd voor de ruim klinken in onze door zijn goede akoestiek
120 vrijwilligers die actief zijn in onze ge- bekendstaande kerk.
meenschap. De avond begon om 19.00
uur met een viering in de kerk. Voorganger Vooruitblik december
was pastoor Skiba. Aansluitend ging ieder- Het duurt nog even, maar het volgende is
een naar de Horst voor een hapje en een wellicht handig om alvast te noteren. Op
drankje. Dit keer vertoonde Paul van Agten vrijdagavond 12 december treedt in onze
twee van zijn films en werd het vooral ook kerk het kamerkoor Dékoor op met een
Kerstmatinee. Aanvang 20.00 uur. Entree
een avond om elkaar te ontmoeten.
7.50 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. En op
zondag 14 december geeft het St. Grego110 jaar
Afgelopen maand bestond de H. Hart- riuskoor haar Adventsconcert. Op Eerste
kerk 110 jaar. Op 26 oktober 1904 werd de Kerstdag hebben we vicaris Cornelissen
kerk plechtig ingewijd door deken Eppink. bereid gevonden voor te gaan in de euchaTwee dagen later nam pastoor Uyttewaal ristieviering van 11.00 uur. Op 28 decemzijn intrek in de nieuwe pastorie en op 1 ber is er in onze kerk geen viering.
november begon het parochieleven. De
kerk is dat jaar in snel tempo gebouwd.
Eind februari 1904 ging de eerste spade de
grond in en op 6 april werd de eerste steen
gelegd. Aannemer Nalis uit Groenlo was de
laagste inschrijver en bouwde kerk en pastorie (nog zonder toren) voor f. 54.153,00.
Bij aanvang van de tweede RK-parochie in
Deventer telde die omstreeks 1200 zielen
en 630 communicanten. Tegelijk met de
start van de H. Hart-parochie begon ook
de start van het St. Gregoriuskoor. Ook zij
gedenken een lange traditie van 110 jaar.
Het koor was voor het eerst te horen bij de
inwijding van de kerk. Onder leiding van
dirigent Frans Jannink werd de driestemmige mis van Mitterer gezongen.
Kledinginzameling
Op zaterdagochtend 27 september stond
de deur van het grote kerkportaal open
om kleding in ontvangst te nemen voor
Cordaid Mensen in Nood. Deze actie wordt
jaarlijks gehouden, een keer in het voorjaar
en nu dus in het najaar. Ruim 30 zakken
werden er deze ochtend tussen 11.00 en
12.00 uur gebracht. Een paar vrijwilligers Op komst
hebben een stukje van hun vrije zaterdag Op zaterdag 15 november is er een congegeven om present te zijn. Gelukkig was cert van de Klezmergroep. Aanvang 16.00
zoutkristallen nr. 9 - 2014
V
Intenties
Maria Koningin
Mariënburghstraat 2, 7415 BP Deventer,
www.heiligelebuinus.nl, tel. 629615. Secr.: ma. wo en do.
10.00 – 12.00 uur. E-mail: [email protected]
Bank NL 81 RABO 0314901337 Contactpersoon ’t Zout: Hans
Wichers Schreur, [email protected]
Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 10 november 2014.
Familieberichten
Wij herdenken
Anna Petronella (Ann) Albregts,
† 3 augustus 2014 op 73-jarige leeftijd.
Ann, zoals ze graag genoemd werd, heeft
niet in alle opzichten een gemakkelijk leven gehad. Haar man Fons is haar al vroeg
ontvallen en ze heeft dat nooit goed kunnen verwerken. Gelukkig vond ze in later
jaren weer een goede vriend, met wie ze
de weekenden doorbracht en regelmatig op reis ging. Ze leek juist de draad
weer op te pakken - letterlijk omdat ze
weer ging naaien en breien, waarvan ze
zo hield - toen de dood haar onverwacht
vond. Moge zij herenigd zijn met haar
geliefde Fons en rusten in vrede.
Johanna Maria (Annie) Kolkman-Kobus,
† 16 augustus 2014 op 91-jarige leeftijd.
Annie is na de oorlog met haar ouders,
broers en zussen in Deventer komen wonen. Ze is een echte Deventerse geworden, ook door haar werkzaamheden. Met
haar eerste man Gerrit Peters beheerde ze
het parochiehuis aan de Kerkstraat, later
was ze conciërge in het Wit Gele Kruisge-
bouw. Dit werk nam ze aan om de studie
van haar kinderen te kunnen bekostigen.
Ze was een ondernemende vrouw, gastvrij en belangstellend, vooral naar haar
kinderen en kleinkinderen toe. Lijden is
haar niet bespaard gebleven: haar eerste man en een dochter en schoonzoon
moest zij missen. Maar zij vond steun in
het geloof, dat haar wekelijks de gang
deed gaan van het Boevinkstraatje naar
de J. Vianneykerk. Zij ruste in vrede.
16 november
Annie Meulhof-Platel, Riky Oude Vrielink-Kuiper,
Ferry Bakker, overleden familie De Kort-Holtkamp, voor de leden en overleden leden van het
gemengd koor
23 november
Antonius Hattink, Ton Rondhuis, Annie MeulhofPlatel, ouders Kamperman-Middeldorp (jgt)
25 november
Ouders Broekman-Alberts, Ferry Bakker
30 november
Eva Hattink-Nienhuis, Annie Meulhof-Platel
5 december
Overleden familie Bonte-Heijke,
bewoners van de Bloemendal
overleden
Caeciliafeest
Zondag 16 november vieren de leden van
het gemengd koor het jaarlijkse feest van
hun patroonheilige St. Caecilia. Aan het
Berichten en mededelingen
eind van de viering worden enkele jubilerende leden gehuldigd. Daarna is er voor
Lebuinusdag
Zondag 9 november is het Lebuinusdag. de koorleden een gezellig samenzijn in
Om 10.30 uur is er in de Broederenkerk Huize Ludgerus.
een plechtige eucharistieviering m.m.v.
het Brug- en gemengd koor Schalkhaar Oecumenische viering
en de Cantorij van de Maria Koningin. Het Op vrijdag 28 november is er om 19.00
pastoresteam gaat hierin voor. In onze uur in Huize Sparrenheuvel een oecumenische viering. Voorgangers zijn ds. Henk
kerk is er deze dag geen viering.
Spit en Ben van Dijk.
Misintenties 9 november
De opgegeven misintenties voor 9 november zijn i.v.m. de viering van Lebuinusdag doorgeschoven naar zondag 16
november.
Nieuws voor Olst, Wijhe, Boskamp en Boerhaar
Dag van de Dialoog Olst-Wijhe
Op donderdag 6 november wordt er in
Olst weer een avond georganiseerd in
het kader van de ‘Dag van de Dialoog’. Het
doel hiervan is met anderen in gesprek te
gaan over een bepaald thema. Het is het
verkennen van de mening van anderen
en niet het discussiëren. Het thema is dit
jaar: ‘Ik zie, ik zie… wat zie jij?’ Samen eten,
samen kijken naar foto’s en samen praten.
We beginnen de avond om 18.00 uur met
soep, een broodje en hapjes. Dat geeft alvast een kans tot kennismaking. Daarna
gaan we in kleine groepjes met elkaar in
gesprek. Om 20.30 uur gaan we de bijeenVI
zoutkristallen nr. 9 - 2014
komst afronden. De avond vindt plaats in
De Bastiaan aan het Kerkplein in Olst.
U kunt zich opgeven via [email protected] (562147), [email protected]
(565566),[email protected]
nl (522917) of [email protected]
(530103).
Oecumenische viering
Op zondag 16 november is er om 10.00
uur in de H. Theresiakerk in Olst weer een
oecumenische viering. Voorgangers zijn
pastoraal werker Leo Geurts en ds. Henk
Jan Damstra. Willibrordzondag is van
oudsher de zondag van de oecumene
omdat de heilige Willibrord in 690 in onze
streken het toen nog onverdeelde christelijke geloof kwam verkondigen. Op deze
dag willen we met elkaar vieren wat ons
als christenen aan de basis verbindt, want
juist vanuit die geloofsbasis verlangen
we toch naar contact en eenheid met alle
mensen. Dat is niet altijd even gemakkelijk, omdat er in de loop der tijd verschillende uitingen en vormen van geloof zijn
ontstaan. Maar ons verlangen naar verbinding geeft ons de moed om op zoek te
gaan naar wat de ander beweegt en daarLees verder op volgende pagina
door samen weer iets te ervaren van het
blijde geloof van de eerste christenen. We
hopen dan ook van harte u te kunnen ontmoeten op zondag 16 november in Olst!
Werkgroep Oecumene, Lammie In ‘t Veld
jaren rondom misbruik en misstanden in
de kinderzorg denken te kennen, maar
dat hier op bijzondere wijze wordt uitgewerkt. Judy Dench speelt de hoofdrol. De
gift is voor de koffie.
In de sfeer van Taizé
Op woensdag 26 november is er van 19.00
– 19.30 uur in de dagkapel in Wijhe een
viering in de sfeer van Taizé. Het zoeken
naar stilte en het genieten van alle lichtjes
geeft een gevoel van eenheid.
Oecumenisch avondgebeden in de
Advent
Vanaf vrijdag 28 november zijn er om
19.30 uur ter voorbereiding op Kerst wekelijks weer oecumenische avondgebeden in de oude dorpskerk van Olst. U bent
hierbij van harte welkom!
Films die ertoe doen
Woensdag 19 november is om 20.00 uur
in ’t Langhuus in Wijhe onder leiding van
pastoraal werker Leo Geurt de film ‘Philomena’ te zien. Philomena is een tiener die
zwanger wordt en terechtkomt in een Iers
Klooster. Wanneer haar kind een peuter is
wordt hij door de nonnen voor adoptie
naar Amerika gestuurd. Philomena gaat
de daaropvolgende 50 jaar op zoek naar
hem. Wanneer ze Martin Sixsmith, een vermoeide, cynische journalist ontmoet , vertrekken ze samen naar Amerika om hem
te zoeken. Een verhaal dat we de laatste
Kerstgroeten naar gevangenen
De laatste jaren is het een vaste traditie
om vanuit OWBB kerstgroeten te sturen
naar politieke gevangenen. We verzamelen tijdens het eerste weekend van de Advent achter in de kerken van Olst, Wijhe,
Boskamp en Boerhaar handtekeningen
op brieven. Naar wie we deze groeten
sturen is nog niet bekend, omdat we in
november recente informatie bij Amnesty opvragen. De omstandigheden van
gevangenen veranderen vaak snel. Vorig
jaar stuurden we de groeten naar drie
Intenties
Willibrordus
Boerhaar 41, 8131 SV Boerhaar
[email protected] www.heiligelebuinus.nl.
Opgave misintenties: H. Logtenberg, tel. 523439, mail:
[email protected] Bank NL 48 RABO 0373027338.
Contactpersoon ’t Zout: Ineke Huis in ’t Veld,
[email protected] Kopij voor volgend nummer
inleveren vóór 14 november 2014.
Familieberichten
Wij herdenken
Annie Blanke,
† 17 september 2014 op 94-jarige leeftijd.
Annie woonde in Wijhe, maar was afkomstig van de Boerhaar. Haar milde karakter
maakte haar geschikt voor het werk in de
huishouding en in de thuiszorg. Een vrouw
met karakter en ook dienstbaar. Ze had
graag willen leren, maar daar is het niet van
gekomen. Daarom las ze van alles en bleef
tot het eind goed bij de tijd. De familie
stond centraal in alle contacten die ze had.
Het geloof betekende veel voor haar. Meer
dan 40 jaar was ze betrokken bij de orga-
personen. Boerhaar stuurde groeten naar
Majid Tavakkoli, een Iraanse studentenleider, mensenrechtenactivist en politiek
gevangene sinds 7 december 2009. Hij
kreeg een gevangenisstraf van ruim 8 jaar.
De eerste jaren waren onder mensonterende omstandigheden in eenzame opsluiting. In oktober 2013 mocht hij na het
betalen van een hoog geldbedrag enkele
dagen naar huis. Hij kreeg ook de vredesprijs voor studenten. Wijhe stuurde kerstgroeten naar de jonge journalist Mehman
Huseynov in Azerbeidjan. Hij had o.a. een
gesprek met de deelneemster uit Zweden aan het internationaal songfestival.
Hij vroeg haar om ook kritisch te spreken
over de mensenrechten in het land. Zij
hield woord en werd de latere winnares.
Na een meningsverschil met een politieman die hem de camara vernielde moest
hij enkele maanden de cel in. Olst en Boskamp stuurden groeten naar Yorm Bopha
(30 jaar), een vrouwenactiviste uit Cambodja en moeder van een zoontje van 9
jaar. Zij is ondertussen op borgtocht vrijgelaten.
nisatie van Lourdesreizen. Ze kwam er zelf
ook met enige regelmaat. Moge God haar
opnemen in zijn eeuwigheid.
Berichten en mededelingen
Hallo jongens en meisjes,
In november staan er twee activiteiten
speciaal voor kinderen op het programma. Allereerst een kindernevendienst op
zondag 16 november om 9.30 uur. En op
zondag 30 november is er een gezinsviering. Een Adventsviering. Alhoewel het
dan nog ruim een maand duurt voordat
het nieuwe jaar begint, starten we in de
kerk al wel met een nieuw jaar. Dit nieuwe
kerkelijk jaar begint altijd met de Advent.
16 november
Voor de zieken van de locatie namens Lentebloesem, Annie Blanke, Wim Stegeman, Anne en Antoon van den Berg-Wellenberg, overleden familie
Korenromp-Oosterhuis, Martien Groote Schaarsberg, Marietje Harleman-Grooten, Wim Giesen,
Miep Mentink-Punte, Jan ten Have, overleden ouders Heuver-Ruiter, Betsie Schurink-Schrijver, ouders Bruggeman-Elzebroek, Mies MiddelkampStrijdveen en Antoon Schutte
22 november
Voor de zieken van de locatie namens Lentebloesem, tot zekere intentie, leden en overleden leden van het gemengd zangkoor Boerhaar, Annie
Blanke, Wim Stegeman, ouders Bruggeman-Elzebroek, ouders Beumer-Wellenberg, overleden
familie Freriks-Haarman, Jan Schutte, Anne en
Antoon van den Berg-Wellenberg, Mies Middelkamp-Strijdveen en Antoon Schutte, pater Van
Vilsteren en ouders Van Vilsteren-Kolkman
30 november
Annie Blanke, Anne en Antoon van den BergWellenberg, Herman en Frans van Rossum, Martien Groote Schaarsberg , Tonnie Logtenberg,
Toon en Anne-Marie van Riele, Jo Stegeman-van
Rossum
Lees verder op volgende pagina
zoutkristallen nr. 9 - 2014
VII
Advent betekent zoiets als ‘komst’. Maar
wat komt er dan? Een nieuw jaar? Komt
Sinterklaas? Of verwachten we toch nog
iets anders? We zullen het allemaal horen
en zien in de viering die om 9.30 uur begint
en waarbij kinderen uit groep 4 weer een
mooi spiegelverhaal zullen spelen. En natuurlijk zingt ook het kinderkoor er mooie
liedjes bij. Komen jullie ook? Dan maken
we er samen weer een mooie viering van.
Werkgroep familievieringen/KND
H. Vormsel
De Vormselvoorbereiding start binnenkort. Zie voor meer informatie pag. I van
de Zoutkristallen.
Limbeek, worden twee dames van ons
koor gehuldigd. Dinie van den Beld en Dinie Groot Zwaaftink zijn 40 jaar lid van het
gemengde zangkoor van Boerhaar. Na de
viering is er voor in de kerk gelegenheid
Huldiging koorleden
om de dames te feliciteren. Wij hopen dat
Op zaterdag 22 november is het feest van zij nog menig jaar hun zangtalent bij ons
Christus Koning. Traditiegetrouw vieren koor willen inzetten.
wij dan het Ceaciliafeest. De heilige Caecilia is de patrones van het zangkoor. Tijdens de viering, voorgegaan door pastor
O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen
Stationsweg 9, 8131 DG Wijhe, [email protected]
www.heiligelebuinus.nl. Secr.: vrijdag 09.30–11.00 uur, tel. 524086
ING: NL 09 INGB 0000 9115 61. Beheerder ‘t Klankbord: H. Ruiter.
522745 b.g.g. 522509 ziekenbezoek Netty Schoenaker 521809
ziekenzalving en uitvaart: 06–133 244 06.
Koster B. Blaauwgeers [email protected] tel. 0570547830, Contactpersoon ’t Zout: [email protected]
Kopij voor volgend nummer inleveren vóór 14 november 2014.
Familieberichten
Wij herdenken
Johannes Marinus Theodorus (Jan) Mulder,
† 14 september 2014 op 98-jarige leeftijd.
Jan de melkboer, als zodanig stond hij in
Wijhe bekend, maar ook als de man met
de accordeon. Iedereen kende Jan als een
gezellige en actieve man. Hij was een levensgenieter, had oog voor de natuur en
altijd wel een grapje paraat. Hij kende drie
geneugten: het werk, de muziek en zijn
sigaar. Vorig jaar overleed zijn vrouw. Jan
had een rotsvast geloof dat hij haar weer
terug zou zien. Samen verenigd in het hemels paradijs. Dat hij mag rusten in vrede.
Berichten en mededelingen
De Gerarduskalender is er weer!
Deze keer voorzien van een mooie afbeelding van ons hoofdaltaar. U kunt een
kalender bestellen en afhalen bij R. Letteboer, W. de Zwijgerlaan 24, Wijhe, tel:
0570-522130.
Opbrengst Vastenaktie
Dit jaar was de Vastenaktie voor een project van de zusters van de missiecongregatie St. Jozef van Clunee. Na de oorlog
in 2002 begonnen zij allerlei projecten
in het stadje Clunee. Zij hielpen o.a. met
VIII
zoutkristallen nr. 9 - 2014
Intenties
7 november
Voor een dierbare overledene
8 november
Annie en Bernard Strijdveen-Veldhuis, pastoor
Snoeren, Frank Dokman en oma, Johannes
Marinus Theodorus Mulder, Jo Tijhuis, Willem
Kattenbeld (jgt)
15 november
Annie en Bernard Strijdveen-Veldhuis, Johannes
Marinus Theodorus Mulder, overleden ouders
Elshof-Kloosterman, Tonny Arink-Meijer , Antoon
een gezondheidscentrum, begeleidden Middelkamp en Marisca
tienermoeders en een school voor de
getraumatiseerde kinderen. Nu, een half
jaar na de vastenactie, zijn de zusters erg
dankbaar voor de hulp. De 33 kinderen in
groep 8 zijn allemaal geslaagd en gaan
naar het vervolgonderwijs. De tienermoeders leren voor hun baby’s te zorgen en
leren daarbij een vak zodat ze financieel
onafhankelijk worden. Maar er is veel onrust vanwege het ebolavirus. De zusters
en de staf zijn extra voorzichtig en ze hebben de nodige maatregelen genomen om
een uitbraak te voorkomen. Ze schrijven:
‘Dit virus is eigenlijk nog beangstigender
dan destijds de oorlog.’ Juist nu waren
de extra steun voor het gezondheidcentrum en voorzorgsmaatregelen tegen het
ebolavirus zeer welkom. De Vastenaktieopbrengst in Wijhe was g 2109,85. Nogmaals hartelijk dank voor alle gulle gaven.
23 november
Ouders Oosterwijk-Mulder, Johannes Antonius
Wiggers (jgt), Wim Nijkamp, Hein Vrolijken
en overleden ouders, levende en overleden
leden van het Caeciliakoor, overleden ouders
Wellenberg-Boerdijk
29 november
Annie en Bernard Strijdveen-Veldhuis, Tony Bult
5 december
Voor een dierbare overledene
Vilsteren gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap van het koor en de
Gregoriusvereniging. Na de viering
kunt u hem feliciteren in de kerk. Uw
komst wordt zeer gewaardeerd. Hebt u
ook zin in zingen? Kom dan gewoon
naar ’t Klankbord. Elke donderdag is er
repetitie van 19.30 – 21.45 uur.
- Woensdag 26 november: Taizéviering, 19.00 – 19.30 uur in de dagka pel, in samenwerking met de PKN.
Van de pastoraatsgroep
- Zondag 7 december: feest van Maria
- Woensdag 5 en 12 november en 3 de- Onbevlekt Ontvangen.
cember: rozenkransgebed, 19.00 uur - Zondag 28 december: doopzondag.
in de dagkapel.
- Ziekenzalving: 28 mensen ontvingen - Vrijdag 7 november en 5 december:
de ziekenzalving.
1e vrijdag v.d. maand, 9.00 uur H. Mis - Kerk open gedurende de wintertijd: ter ere van het H. Hart.
van november tot en met maart van - Zondag 23 november vieren we het
10.00 – 16.00 uur. Dit is nog steeds een Caeciliafeest. Tijdens een feestelijke
groot succes.
viering om 9.30 uur wordt Rudy van
Intenties
Willibrord
Boskamp 23, 8121 CW Boskamp. www.heiligelebuinus.nl.
[email protected] Secr.: vrijdag 9.30 –
10.30 uur. tel.: 563843. Bank NL 90 RABO 0139204202. Contactpersoon ’t Zout: Gerda Albers: [email protected] Beheerder
De Hoeksteen: Antoon Overmars, tel. 562408. Kopij voor
volgend nummer inleveren vóór 14 november 2014.
Familieberichten
Gerritdina (Dinie) Steerneman-In ‘t Veld,
† 28 september 2014 op 85-jarige leeftijd.
Dinie trouwde in 1953 met Hein. Uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren. Dinie
was een trotse oma van 23 kleinkinderen
en lieve oma-oma van 5 achterkleinkinderen. Zij was een actieve en handige vrouw.
Veel kleding (ver)maakte ze zelf en daarnaast had ze nog een aantal werkhuizen.
Van het overlijden van Hein, schoonzoon
Wim, zoon Gé en kleinkind Robin had ze
veel verdriet. Sinds 2004 woonde ze in St.
Willibrord, waar ze zich herpakte en het
goed naar haar zin had. Wij geloven en
vertrouwen dat zij nu weer verenigd is met
haar dierbaren in het hemels Vaderhuis.
Berichten en mededelingen
Oud papier
Op 11 en 12 december staan de oudpapiercontainers weer bij de Aloysiusschool.
Wijziging
In verband met Willibrordzondag is er op
16 november een oecumenische viering
in de H. Theresiakerk in Olst. In Boskamp
is de weekendviering dit keer op zaterdagavond.
15 november
Riek Elshof, overleden ouders Melenhorst-Boerdijk, Herman ten Have en overleden familie Ten
Have, Wim Boksebeld, overleden ouders Van Oldeniel, Jan Tiebot
23 november
Truus Elshof, Anton Roddeman en overleden familie Roddeman, overleden ouders Van der Linde-IJsseldijk, voor de leden en overleden leden
staan en wel kwijt willen? Als u geschikte van het dames- en herenkoor
bomen weet, laat het dan even weten (0630 november
53701545), misschien kunnen we er wat Gerritdina Johanna IJsseldijk-Overmars (jgt),
Wim Blanke en Jos Zuethoff, Antonia Slinkmanmee.
‘Mirreweenter op ut plattelaand’
Het Brook Duo uit Markelo komt op 9 december naar onze kerk. Na een tip zijn we
gaan kijken bij een optreden van het Brook
Duo in Markelo. Het is moeilijk voor te stellen, maar 1,5 uur voor de voorstelling stonden de eerste bezoekers al voor de kerk te
wachten en een half uur voordat de kerk
openging stond er al een lange rij mensen
die de voorstelling per se niet wilden missen. Al is dit duo in de omgeving van Boskamp nog niet zo bekend, dit zal met hun
optreden ‘Mirreweenter op het plattelaand’
snel veranderen. Het is een door Gert-Jan
Oplaat zelf geschreven kerstverhaal in het
dialect. Dit verhaal wordt af en toe onderbroken met rustige dialectliedjes en kerstliederen. Het verhaal speelt zich voor een
groot deel af bij een boerenfamilie tijdens
de Tweede Wereldoorlog in het Maarkelsebrook en in Markelo. Hou voor meer informatie en de start van de voorverkoop
de Huis aan Huis Reklamix in de gaten om
zeker te zijn van een kaartje!
Herman van der Linde, voorzitter locatieraad
Dollenkamp, overleden ouders Van den BergLogtenberg, Gerardus en Bennie Voetdijk
Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond van donderdag 2 oktober kwam door onvoorziene omstandigheden wat later op gang dan normaal. Vanwege een avondwake in Boskamp kon een
grote groep vrijwilligers uit Boskamp niet
tijdig aanwezig zijn. Gerrie Vrielink van de
WMO-adviesraad in de provincie Overijssel
begon haar lezing over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - waarmee veel zaken rond ouderen en andere zorgbehoeftigen gaan veranderen – daarom wat later.
Na de pauze was het de beurt aan de uit
acht personen bestaande meezinggroep
‘Leedvermaak’ uit Deventer. Met overbekende nostalgische Nederlandstalige liederen wisten zij de zaal volledig mee te
krijgen. Tussendoor en na afloop was er
voldoende gelegenheid om de onderlinge
contacten aan te halen. Al met al toch een
zeer geslaagde avond. Evenals vorig jaar
waren de talrijke hapjes weer verzorgd
door Annie van den Berg en Wil Kamp en
de haring van visboer Driek Terbeek liet
zich ook weer geweldig smaken!
Gerarduskalenders
De nieuwe Gerarduskalenders zijn uit en
verkrijgbaar bij Riet Lubbers, Geraniumstraat 20, Boskamp. Prijs: € 6,60.
Kerstbomen voor de kerk
Straks hebben we weer een aantal grotere
kerstbomen nodig voor de kerk. Achter het
altaar en achter de kerststal hebben we in
totaal zes bomen nodig en eventueel nog
een voor buiten. Misschien hebt u bomen
die daar geschikt voor zijn en die bij u in de
tuin te groot dreigen te worden, of weet
u mensen die dit soort bomen hebben
Vrijwilligersavond
zoutkristallen nr. 9 - 2014
IX
Theresia
Thorbeckestraat 11, 8121 ZA Olst [email protected]
www.heiligelebuinus.nl. Secr.: woensdag 10.00-12.00 uur,
tel. 565727 Bank NL 68 RABO 0139204210. Beheerder de Bron:
Jan Bruggeman, 0570-563145 of [email protected] Contactpersoon
’t Zout: Anne van Aefst, [email protected] Kopij voor
volgend nummer inleveren vóór 14 november 2014.
Berichten en mededelingen
Vieringen door de week
Elke woensdagmorgen is er om 9.00 uur
een eucharistieviering.
Gesloten
Woensdag 26 november is het secretariaat gesloten.
Bijdrage Kerkbalans
Er zijn nog enkele parochianen die hun toegezegde kerkbijdrage niet hebben overgemaakt. Een vriendelijk verzoek om dit voor
het eind van het jaar te doen. Ook zijn er enkele parochianen die de bijdrage van 2013
nog niet over hebben gemaakt. Mocht dit
wel gebeurd zijn, terwijl u toch een herinneringsbrief hebt gekregen, neemt u dan
even contact op met ondergetekende.
Gerrit Kamp, penningmeester, tel. 546557
Bijdrage misboekjes
De locatieraad heeft besloten om een bijdrage te vragen voor de misboekjes. In
andere locaties is dit al jaren het geval. Wij
vragen van u een vrije gift. Naast de plek
van de misboekjes staat een bakje waar
u het geld in kunt doen. Het kaarsengeld
is verhoogd naar 50 eurocent. Alle kleine
beetjes helpen. Wij hopen op uw medewerking.
van de H. Theresia-locatie heeft verzorgd.
Een administratie die ze destijds helemaal
nieuw heeft opgezet. Maria (79) is er al
die jaren goed druk mee geweest zoals
ze zelf zegt. Het begon in 1977 met pastoor Schasfoort die iemand zocht voor de
kerkadministratie. Maria nam dit op zich.
De administratie bewaarde ze thuis, in
een la van het bureau in de woonkamer.
Maria: ‘Onze kinderen zeiden dan: ‘Dat is
het kastje van de pastoor’. Ze wisten dat
ze daar niet aan mochten komen.’ Later
kwam pastoor Huitink. Ook met hem
heeft Maria nauw samengewerkt. ‘Als pastoor Huitink iets niet wist dan belde hij
mij, hij was hier kind aan huis. Hij kwam
vaak even langs voor een praatje en een
kopje koffie, soms stond hij ineens midden in de keuken,’ herinnert Maria zich.
Omdat ze een liefhebster is van tuinieren
weet ze ook nog goed hoe de pastoor
op een keer bij het achteruitrijden met
z’n auto per ongeluk de viooltjes in haar
tuin platreed. Maria werd enorm gewaardeerd om haar punctualiteit en het feit
dat ze altijd klaar stond als er een beroep
op haar werd gedaan. En ze verstaat ook
Intenties
8 november
Frans Weijn, Geert Roddeman en kleinzoon Tim,
overleden familie Poppe-Berendsen, Antonius,
Martinus Logtenberg, Johannes, Franciscus Pelgröm en zoon Jan, Antoon Hagen, Bernard en
Mien Schutte-Wellenberg
22 november
Frans Weijn, overleden familie Altena-Wanchers
29 november
Frans Weijn, overleden familie Poppe-Berendsen,
overleden familie Wissink-Tiebot
nog eens de kunst van het schoonschrijven, wat goed van pas kwam omdat ze
ook het doopboek, het trouwboek en het
overlijdensboek van de Theresia-kerk bijhield. Ze werkte tot het laatst toe met pen
en papier, iets met de computer doen zag
ze niet zitten. ‘Mijn ogen kunnen slecht
tegen een beeldscherm’, vertelt ze. Om
die reden, maar ook vanwege leeftijd en
gezondheid, heeft ze besloten om er een
punt achter te zetten. ‘Ik heb het werk
voor de kerk altijd met veel plezier gedaan, maar nu is het mooi geweest.’ Maria:
bedankt!
Opbrengst collecte
De MIVA-collecte heeft het mooie bedrag
van g 528,55 opgebracht, waaronder een envelop met g 500. Alle gevers hartelijk dank!
Afscheid Maria Stegeman
Dinsdag 23 september werd Maria Stegeman door René Warris en Gerrit Kamp
van de locatieraad in het zonnetje gezet
en verrast met een fraaie bos bloemen. Ze
kreeg dit blijk van waardering voor het feit
dat ze meer dan 35 jaar de administratie
X
zoutkristallen nr. 9 - 2014
Afscheid Maria Stegeman
IITTALIA - Arabia
de haan Diepenveen
sinds 1937
IITTALIA -Bouwbedrijf
Arabia
www.dehaandiepenveen.nl
Tel. 0570-612786
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud
Bouwbedrijf sinds 1937
www.dehaandiepenveen.nl
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud
40 jaar
Diepenveen
Telefoon: 0570-592500
Fax:
0570-590254
mobielnr. 06-53573103
Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570 - 61 50 33
www.hupkesmeubelstoffering.nl
Diepenveen
Telefoon: 0570-592500
Fax:
0570-590254
mobielnr. 06-53573103
France TOUT
Mme drs. Françoise Renckens
e-mail: [email protected]
Vermeersweg 42, 7391 JL Twello
Exclusief
Exclusiefbad-,
bad-,bed
beden
entafellinnen
tafellinnen
Van
VanDyck
Dyck--Essenza
Essenza
Tel.: +31 (0)571 - 275 375
stelton
stelton--Alfi
Alfi--Geschenken
Geschenken
Mob.:
(0)6 - 136 301 93
Borduurcomputer
Borduurcomputervoor
voor
namen
namen+31
en
enlogo’s
logo’s
www.francetout.nl
Lost uw Franse probleem op
6
de haan Diepenveen
‘t zout - april 2011
France
TOUT
de haan
Mme drs.Diepenveen
Françoise Renckens
Soroptimist
International
Club Deventer
Bouwbedrijf
sinds 1937
www.dehaandiepenveen.nl
e-mail: [email protected]
Modeshow en verkoop tweedehands en nieuwe kleding
Vermeersweg 42, 7391 JL Twello
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud
zat. 9 april
Debed
Lindeboom
Schalkhaar 18.00-21.00 uur
Exclusief
bad-,
en
Exclusief
bad-,
bed
entafellinnen
tafellinnen
(€5,-)
Van
Van
Dyck
Dyck--Essenza
Essenza
Tel.: +31 (0)571 - 275 375
stelton
stelton--Alfi
Alfi--Geschenken
Geschenken
Mob.:
(0)6 - 136 301 93
Borduurcomputer
Borduurcomputervoor
voor
namen
namen+31
en
enlogo’s
logo’s
Diepenveen
www.francetout.nl
Telefoon: 0570-592500
www.si-deventerproject.nl
Fax:
0570-590254Lost uw Franse probleem op
voor het vrouwenproject
mobielnr.
Amai a pa06-53573103
Banda in Mozambique
France TOUT
Mme drs. Françoise Renckens
't zout april 2011.indd 6
18-03-2011 17:08:38
e-mail: [email protected]
Vermeersweg 42, 7391 JL Twello
Exclusief
Exclusiefbad-,
bad-,bed
beden
entafellinnen
tafellinnen
Van
VanDyck
Dyck--Essenza
Essenza
Tel.: +31 (0)571 - 275 375
stelton
stelton--Alfi
Alfi--Geschenken
Geschenken
Mob.:
(0)6 - 136 301 93
Borduurcomputer
Borduurcomputervoor
voor
namen
namen+31
en
enlogo’s
logo’s
www.francetout.nl
Lost uw Franse probleem op
12
‘t zout - april 2011
zoutkristallen nr. 9 - 2014
‘t zout - november 2014
XI XI
23
je hoeft ‘t niet
te geloven
maar adverteren in ‘t Zout wérkt!
bel Ton Hanssen 0570-592119
loslaten
gedichten van Boudewijn Betzema
met prachtig beeldend werk van
Willemien van Gurp
Nu al tweede druk!
Bestellen via: [email protected]
omnibus
Concert Toonkunstkoor Euterpe
Toonkunstkoor Euterpe zingt op zondag 16 november om
15.00 uur in de Lebuinuskerk te Deventer ‘Ein Deutsches
Requiem’ van Johannes Brahms.
Brahms’ Requiem, geschreven in 1868, is troostmuziek voor
allen die geliefden te betreuren hebben en bezorgd zijn om
de eindigheid van hun eigen bestaan. Brahms heeft met Ein
Deutsche Requiem een hooglied van de troost geschreven.
Het was niet zijn bedoeling om liturgische muziek te schrijven; hij schreef een religieus werk voor de concertzaal, en
plaatste zich daarmee in de traditie van Handels Messiah
en Beethovens Missa Solemnis. Dirigent: Jan Kruisselbink,
orkest: Ensemble Conservatoire, sopraan: Heleen Koele, bas:
Marc Panthus. Toegangsprijs: € 25,- CJP € 15,-. Kaarten: VVV
Deventer, Boekwinkel Colmschate, via de leden of de website
www.euterpetoonkunstkoor.nl.
De komende maanden zijn er twee informatieavonden:
woensdag 26 november om 19.30 uur in parochiezaal ‘Het
Koetshuis’ in Schalkhaar en woensdag 10 december om
19.30 uur in parochiezaal ‘De Hoeksteen’ in Boskamp. Hebt u
belangstelling, maar bent u niet in de gelegenheid om op een
informatieavond te komen, dan kunt u contact opnemen met:
Annie Roesink 0570-561256 (Boskamp-Olst), Mariët Kruit
0570-525320 (Boerhaar-Wijhe), Anja van Reem 0570-657465
(Deventer), of Lammie In ’t Veld 06-57038176.
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood die op 26 en 27 september in Deventer, Schalkhaar en Diepenveen is gehouden, heeft
1820 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.
Leven met verlies
Jubileumconcert kamerkoor ‘De Hoventoon’
Kamerkoor ‘De Hoventoon’ uit Deventer viert op zondag 9 november om 15.00 uur in de Nicolaaskerk in Schalkhaar haar
25-jarig jubileum met het Gloria van Vivaldi en het Magnificat van Rutter. De lofzang van Maria, het Magnificat, werd al
vaak op muziek gezet, maar nog nooit zo vrolijk en feestelijk
als het 40 minuten durende Magnificat van John Rutter! De
Hoventoon nodigt belangstellenden uit om het jubileum mee
te vieren. Kaarten kosten in de voorverkoop € 15,- en zijn te
bestellen via [email protected] of www.kamerkoordehoventoon.nl.
Informatie-avonden bisdombedevaart Lourdes
Van 2 t/m 9 mei 2015 organiseert het Aartsbisdom Utrecht
een bisdombedevaart naar Lourdes. Als Lebuïnusparochie
willen we ons daar graag bij aansluiten. We reizen dan met
de trein (TGV) in een dag naar Lourdes en vormen daar als
Lebuinusparochie een eigen groep. Diaken Fokko de Graaf zal
onze Lebuinusgroep als pastor begeleiden.
De vieringen doen we samen met alle Nederlandse pelgrims.
Achter in de kerken vindt u meer informatie over deze reis.
XII
24
XII
zoutkristallen nr. 9 - 2014
‘t zout - november 2014
Verlies hoort bij het leven zeggen we wel eens. Was het maar
zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een
verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, we hebben het
gevoel dat het leven niet meer wordt zoals het eerder was. Het
maatschappelijk activeringswerk in Overijssel organiseert in
Dalfsen drie bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen.
In elke bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de
ervaringen die een ingrijpend verlies met zich mee kunnen
brengen. In een deskundig geleide gespreksgroep kunt u vervolgens uw verhaal delen met lotgenoten. Deze gespreksgroep
sluit zoveel mogelijk aan bij uw eigen verlieservaring. U kunt
aan één bijeenkomst deelnemen, maar ook aan meerdere. De
bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag 21 november, 23 januari
en 6 maart van 14.00 – 16.00 uur in kerkelijk centrum De
Overkant, Kerkplein 22, 7721 AD te Dalfsen. Verdere informatie en eventuele aanmelding via KCWO, website www.
kcwo.nl en Janneke Dijkhof, e-mail: [email protected] , tel.
(06) 11537675. De kosten bedragen € 5 per persoon.