Europa geen bedreiging voor Nederlandse sociale

Europa geen bedreiging voor Nederlandse
sociale zekerheid
Samenvatting en conclusies
De sociale zekerheid in Nederland kent een snelle opeenvolging van hervormingen. Het hoge
verandertempo komt voort uit de noodzaak de overheidsfinanciën gezond te houden, de gewenste
activering van uitkeringsgerechtigden en maatschappelijke trends als vergrijzing en individualisering.
Daarnaast spelen de toenemende Europese samenwerking en de open markten een rol. Gevreesd werd dat
de open markten en de daarbij behorende internationale concurrentie zouden leiden tot het afkalven van
de nationale sociale zekerheidstelsels, maar dat blijkt niet het geval. In Zuid-Europa zijn de sociale
voorzieningen onder invloed van Europa zelfs verbeterd. Deze verbeteringen worden in Europa bereikt
door het maken van onderlinge afspraken, die niet afdwingbaar zijn door machtsmiddelen als sancties. Een
kanttekening hierbij is dat op het gebied van de armoedebestrijding nog onvoldoende successen zijn
geboekt.
Projectleiding
Prof. dr.K.P. (Kees) Goudswaard
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Afdeling Economie
Rijksuniversiteit Leiden
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Naam project
Hervorming Sociale Zekerheid
Looptijd: 2006 tot 2014
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
Belangrijkste resultaten
Aanbevelingen voor de toekomst
Waarom was dit onderzoek nodig?
Methode informatieverzameling
Belangrijkste publicaties
Instituut Gak | samenvatting afgerond onderzoek
Nr 15, 2014
1. Belangrijkste resultaten
Nederland is zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van het stelsel van sociale zekerheid, maar heeft
tegelijkertijd te maken met toegenomen Europese bemoeienis in de vorm van internationale afspraken en
juridische randvoorwaarden. Hier komt de invloed van toegenomen mobiliteit en economische integratie
bij. Deze veranderingen leidden tot de vrees dat landen met relatief royale sociale voorzieningen
gedwongen zouden zijn hun stelsel af te bouwen om beter te kunnen concurreren. De gevreesde social
race to the bottom is in de praktijk echter uitgebleven. Op een reeks van indicatoren blijkt dat de Europese
socialezekerheidsstelsels in positieve zin naar elkaar toe zijn gegroeid in de afgelopen decennia. De
Zuid-Europese landen hebben zich opgetrokken aan het niveau in het noorden. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het niveau van de bijstands- en werkloosheidsuitkeringen en het percentage van het nationale budget dat
wordt besteed aan sociale uitgaven. Een kanttekening bij deze algemene trend is dat de kredietcrisis de
kloof tussen Noord- en Zuid-Europa weer heeft vergroot.
1.1. Europees beleid kan ook effectief zijn zonder sancties
Gemeenschappelijk Europees beleid op het gebied van werkgelegenheid, pensioenen en armoede komt
voor een deel tot stand met de zogenaamde open coördinatiemethode. Dit houdt in dat lidstaten
gemeenschappelijk afspraken maken over doelen voor nationaal beleid. De bedoeling is dat landen van
elkaar leren hoe ze dingen voor elkaar kunnen krijgen, maar de lidstaten zijn vrij om zelf te bepalen hoe ze
de doelstellingen zullen realiseren. Er rusten geen sancties op het niet behalen van de doelen. De Europese
landen kunnen alleen onderling vaststellen wie op welk terrein is tekortgeschoten. De vrijblijvendheid van
de open coördinatiemethode verhindert in de praktijk niet dat er invloed wordt uitgeoefend op het beleid
van individuele lidstaten. Op deze manier is bijvoorbeeld de activerende component van de sociale
zekerheid in verschillende landen versterkt.
1.2. Armoede kan effectiever bestreden worden
De armoedebestrijding blijft achter bij de doelstellingen die overheden zich gesteld hebben, onder meer in
het kader van de Lissabon-agenda. De effectiviteit van het armoedebeleid loopt uiteen in verschillende
Europese lidstaten. Scandinavië en Ierland boeken relatief gunstige resultaten en Nederland doet het ook
niet slecht. Armoedebestrijding is daarmee een geschikt terrein voor beleidsleren, waarbij andere
overheden het kunstje van de succesvolle landen afkijken..
1.3. Sociale zekerheid vlakt inkomensongelijkheid af
Wereldwijd bestaat bezorgdheid over het toenemen van inkomensongelijkheid. In internationale
vergelijkingen komt Nederland naar voren als een relatief egalitair land. Weliswaar zijn de inkomsten uit
arbeid en kapitaal de laatste decennia schever verdeeld, maar het grootste deel daarvan wordt weer
herverdeeld via het systeem van sociale zekerheid. Deze herverdeling vindt met name plaats via de
bijstand en de AOW. Het progressieve belastingstelsel draagt weinig bij aan de herverdeling van inkomen,
onder meer door het gebruik van aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek.
1.4. Verwachte pensioeninkomens lopen flink uiteen
De toekomst van de pensioenen in Nederland staat ter discussie. Het is in dat verband van belang goed
inzicht te hebben in hoeveel pensioen feitelijk wordt opgebouwd en welke uitkeringen toekomstige
ouderen kunnen verwachten. Als alleen gekeken wordt naar de inkomsten uit AOW en aanvullend pensioen,
luidt de conclusie dat ongeveer de helft van de toekomstige pensioengerechtigden een pensioen van
tenminste 70 procent van het bruto gemiddelde loon mag verwachten en dat de andere helft daaronder
blijft steken. Als echter ook rekening wordt gehouden met andere financiële bronnen, zoals het hebben
van spaargeld of een afbetaald huis, zijn de uitkomsten veel gunstiger. Dan blijkt de helft van de huidige
35 plussers straks tijdens hun pensioen evenveel te besteden heeft als tijdens hun werkende leven. Deze
gunstige financiële positie geldt echter niet voor bepaalde kwetsbare groepen, zoals zzp-ers, gescheiden
ouders, eerste generatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden.
Instituut Gak | samenvatting afgerond onderzoek
Nr 15, 2014
1.5. Arbeidsongeschiktheidsregelingen niet evenwichtig
De arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn de laatste 20 jaar sterk veranderd. De drempel voor het krijgen
van een uitkering is verhoogd en de uitkering zelf is verlaagd. Dit beleid heeft geleid tot een sterke daling
van het aantal nieuwe uitkeringen. Helemaal evenwichtig lijkt het systeem echter nog niet te zijn.
Werkgevers krijgen te maken met hoge kosten bij arbeidsongeschiktheid, ook als de
gezondheidsproblemen van werknemers helemaal niets met de arbeidssituatie te maken hebben. De
financiële prikkels voor de werknemers zelf zijn daarentegen gering. De gaten die de terugtredende
overheid bewust liet vallen, zijn namelijk door werkgevers- en werknemersorganisaties grotendeels
gerepareerd tijdens CAO onderhandelingen. Een bijwerking van deze gang van zaken is dat werknemers
met een slechte gezondheid die niet onder een CAO vallen, harder getroffen worden bij
arbeidsongeschiktheid. Ook voor hen zou een aanvullende verzekering mogelijk moeten zijn.
1.6. Indiv uele verantwoordelijkheid beter ondersteunen
De individuele verantwoordelijkheid heeft een groter accent gekregen in het denken over sociale
zekerheid, maar de implicaties daarvan zijn nog niet volledig doorgedrongen tot het beleid. De individuele
levensloopregeling werd geen succes, omdat de regeling niet goed was doordacht. Een moderne kijk op
sociale zekerheid onderstreept het belang van scholing, die de kans op blijvende participatie op de
arbeidsmarkt aanzienlijk verhoogt. Bij hoger opgeleiden vertaalt extra scholing zich doorgaans in een
substantieel hoger inkomen en daarom lijkt stimulering via de overheid niet noodzakelijk. Nederland blijkt
echter slecht te scoren als het gaat om de scholing van kwetsbare groepen. Dit leidt tot extra uitval op de
arbeidsmarkt. Het beleid om dit tegen te gaan boekt onvoldoende resultaten. Een ander voorbeeld is dat er
vaak wel voldoende geld is voor scholing die gekoppeld is aan het bestaande werk, maar veel minder voor
scholing voor een andere baan, die ook in een andere sector kan zijn. Het is economisch van belang dat
werknemers soms ook van sector kunnen veranderen.
2. Aanbevelingen voor de toekomst
Het beleidsterrein van de sociale zekerheid kent sterke en uiteenlopende opinies. Volgens sommige
Nederlanders is sprake van afbraak en tekorten, anderen vinden dat het vangnet te uitgebreid is en tot slot
is er een groep die vrede heeft met de huidige gang van zaken. De onderzoekers van dit programma zien
het niet als hun taak de eigen opvattingen hierover te geven. In plaats daarvan was de primaire ambitie om
gegevens en inzichten te vergaren die relevant zijn voor het beleid. Enkele aanbevelingen zijn:
• Het maatschappelijk debat zou aan kwaliteit kunnen winnen door meer feiten, over bijvoorbeeld
toekomstige pensioenen, inkomensverdeling en de invloed van Europa in de discussies te betrekken.
• Het verdient aanbeveling door te gaan op de ingeslagen weg van Europese samenwerking, waarbij
landen leren van elkaars ‘best practices’. Zo kan bijvoorbeeld de armoedebestrijding effectiever worden
aangepakt.
• De financiële positie van huidige en toekomstige gepensioneerden is gemiddeld genomen goed. Maar er
moet bij pensioenhervormingen rekening worden gehouden met het feit dat de spreiding rondom het
gemiddelde groot is en dat enkele groepen een veel minder goed pensioen opbouwen.
• Handhaving van de solidariteit tussen de generaties vraagt om een evenwichtiger verdeling van de
lasten van AOW en pensioenen.
• Het investeren in mensen door onder meer blijvende scholing moet nog meer accent krijgen in het
beleid.
Instituut Gak | samenvatting afgerond onderzoek
Nr 15, 2014
3. Waarom was dit onderzoek nodig?
Een opvallende leemte in de kennis over de Nederlandse sociale zekerheid anno 2005 was de precieze
invloed van Europa. Duidelijk was dat de invloed van de Europese samenwerking toenam, maar
tegelijkertijd was moeilijk te duiden hoe de verhouding met het nationale niveau eruitzag. Verder waren
beleid en wetenschap gebaat bij meer kennis over de effecten van sociale hervormingen, onder meer op de
arbeidsparticipatie en de inkomensverdeling, ook in internationaal perspectief. Ten slotte leverde de
combinatie van economische, juridische en sociaalwetenschappelijke inzichten een rijker beeld op dan veel
bestaand onderzoek.
4. Methode informatieverzameling
Het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid is een omvangrijk, samenhangend programma
geweest waaraan naast meer dan 10 vaste onderzoekers ook nog enkele onbezoldigde gastonderzoekers
en externe promovendi hebben deelgenomen. Voor het economisch onderzoek is veelvuldig gebruik
gemaakt van uitgebreide nationale en internationale databestanden, die zijn gecreëerd door bestaande
bestanden op een slimme manier aan elkaar te koppelen. Het juridisch en sociaal wetenschappelijk
onderzoek is veelal gebaseerd op vergelijkingen tussen systemen in verschillende landen.
5. Belangrijkste publicatie
Het onderzoek heeft een paar honderd publicaties opgeleverd, voor een deel gericht op de wetenschap en
voor een deel gericht op een breder publiek en op beleidsadvisering. De variëteit aan behandelde
onderwerpen maakt dat het niet zinvol is om alle verzamelde kennis samen te vatten in één boek of
artikel. In plaats daarvan is een website gebouwd waar alle onderzoeksverslagen zijn terug te vinden:
www.hsz.leidenuniv.nl
Tekst: Ad Bergsma
Instituut Gak | samenvatting afgerond onderzoek
Nr 15, 2014