Liturgie 19 oktober 2014 Ochtend

Psalm 84:12
Met God onderweg
Veenendaal/WK
2014 10 19
afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
voorstellen en voorbede gebedsteam
9.30u
2014 10 19 WK – Ps. 84: 12
- afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
- voorstellen en voorbede gebedsteam

Welkom door ouderling van dienst
o OTH 58 – Wat hou ik van Uw huis (PsvNu 84)Gez. 303: 2, 5
Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis…

Stilte… [voor persoonlijke voorbereiding]

Votum + groet
o Ps. 92: 1, 7, 8 NB
1
Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst,
dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied
waardig.
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand
geborgen.
7
Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.
8
Zij zullen vruchten dragen / voor 's HEREN heiligdom
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven.

Gods gebod voor ons leven:
1 Petrus 2: 1-10

Gebed

Moment met de kinderen:
- …
-
o OTH 436 – Kijk daar een metselaar
Kijk daar een metselaar,
hij bouwt een huis van steen.
Alle stenen netjes naast elkaar,
een huis voor iedereen.
Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen.
Eén voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar…
(refrein 1)
… samen vormen zij een huis,
samen, muren, deuren en ramen,
samen vormen zij een huis,
samen.
De Heer bouwt ook zijn huis,
daar zijn wij de stenen van.
Ieder heeft zijn plekje in dat huis,
dat God er wonen kan.
Eén voor één, steen voor steen,
muren, deuren en ramen.
Eén voor één, steen voor steen,
niet alleen, maar…
(refrein 2)
… samen zijn wij het huis van de Heer,
samen, zoveel verschillende namen,
samen zijn wij het huis van de Heer,
samen.
Amen.

Schriftlezing: Psalm 84 [HSV]
o Ps. 84: 3 OB
3
Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Verkondiging: Met God onderweg…
o Ps. 84: 6 NB
6
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
HEER, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers
- Afscheid van de aftredende ambtsdrager (br. Henk
Staal)
- Gelofte en verbintenis van ambtsdrager die zijn
dienst voorzet (diaken Rien Goedegebuure)
- Gelofte en bevestiging (met handoplegging) van de
ambtsdrager die nieuw aantreedt (oud. Martin van
den Hoorn)
o Ps. 134: 3 OB

Presentatie en voorbede voor het gebedsteam
- …
o Gez. 322: 3, 4, 6
3
Gij ziet en hoort
wat onze mond wil spreken,
het is een staamlend, ontoereikend teken,
een zwak en machtloos mensenwoord
4
In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!
6
O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.

Dankgebed + voorbede

Inzameling van de gaven
-
Kerkbeheer:
Diaconaat:
Zendingsbussen
o Gez. 437: 1, 3
1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

o
Zegen