IB-tekst PDF - CBG-MEB

Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
1.
RVG 100108
Pagina 1/14
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten.
2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke filmomhulde tablet bevat valaciclovirhydrochloride overeenkomend met 500 mg valaciclovir.
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.
3.
FARMACEUTISCHE VORM
Filmomhulde tabletten
500 mg filmomhulde tablet:
Witte tot gebroken-witte capsulevormige, biconvexe filmomhulde tablet met “VC 500” op één zijde en
“G” op de andere zijde.
4.
KLINISCHE GEGEVENS
4.1
Therapeutische indicaties
Varicella zoster virus (VZV-) infecties – herpes zoster
Valaciclovir Mylan is geïndiceerd voor de behandeling van herpes zoster (gordelroos) en oftalmische
zoster bij immunocompetente volwassenen (zie rubriek 4.4).
Valaciclovir Mylan is geïndiceerd voor de behandeling van herpes zoster bij volwassen patiënten met
een lichte tot matige immunosuppressie (zie rubriek 4.4).
Herpes simplex virus (HSV-)infecties
Valaciclovir Mylan is geïndiceerd voor
 de behandeling en onderdrukking van HSV-infecties van de huid en slijmvliezen,
inclusief:
- behandeling van een eerste episode van herpes genitalis bij immuno-competente
volwassenen en adolescenten en bij immunogecompromitteerde volwassenen
- behandeling van recidiverende herpes genitalis bij immunocompetente volwassenen
en adolescenten en bij immunogecompromitteerde volwassenen
- onderdrukking van recidiverende herpes genitalis bij immunocompetente volwassenen
en adolescenten en bij immunogecompromitteerde volwassenen.
 De behandeling en onderdrukking van recidiverende oculaire HSV-infecties (zie rubriek
4.4)
Er is geen klinisch onderzoek uitgevoerd bij HSV-geïnfecteerde patiënten die vanwege andere
oorzaken dan een HIV-infectie immunogecompromitteerd waren (zie rubriek 5.1).
Cytomegalovirus (CMV) infecties
Valaciclovir Mylan is geïndiceerd voor de profylaxe van CMV-infectie en -ziekte als gevolg van
solide-orgaantransplantaties bij volwassenen en adolescenten (zie rubriek 4.4).
4.2
Dosering en wijze van toediening
Varicella zoster virus (VZV) infecties – herpes zoster en oftalmische zoster
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 2/14
Patiënten moet worden geadviseerd om zo snel mogelijk na het diagnosticeren van herpes zoster met
de behandeling te beginnen. Er zijn geen gegevens beschikbaar over behandeling die meer dan 72 uur
na het optreden van de eerste uitslag van zoster is ingezet.
Immunocompetente volwassenen
De dosering bij immunocompetente patiënten is driemaal daags 1.000 mg gedurende 7 dagen (totale
dagelijkse dosis 3.000 mg). Deze dosering moet worden verlaagd op geleide van de creatinineklaring
(zie hieronder bij “Verminderde nierfunctie”).
Immunogecompromitteerde volwassenen
De dosering bij immunogecompromitteerde volwassenen is driemaal daags 1.000 mg gedurende ten
minste 7 dagen (totale dagelijkse dosis 3.000 mg) en gedurende 2 dagen na het ontstaan van korsten op
de laesies. Deze dosering moet worden verminderd op geleide van de creatinineklaring (zie hieronder
bij “Verminderde nierfunctie”).
Bij immunogecompromitteerde patiënten wordt een antivirale behandeling voorgesteld bij patiënten
binnen een week na de vorming van de blaasjes of op elk tijdstip vóór de volledige korstvorming van
de laesies.
Behandeling van herpes simplex virus (HSV-) infecties bij volwassenen en adolescenten (≥ 12 jaar)
Immunocompetente volwassenen en adolescenten (≥ 12 jaar)
De dosering is tweemaal daags 500 mg Valaciclovir Mylan (dagelijkse dosis 1.000 mg). Deze
dosering moet worden verminderd op geleide van de creatinineklaring (zie hieronder bij “Verminderde
nierfunctie”).
Voor recidiverende episodes moet drie tot vijf dagen worden behandeld. Voor initiële episodes, die
ernstiger van aard kunnen zijn, kan het noodzakelijk zijn de behandeling te verlengen naar 10 dagen.
De behandeling moet zo snel mogelijk worden begonnen. Voor recidiverende episodes van herpes
simplex is dit bij voorkeur gedurende het prodromale stadium of onmiddellijk na het verschijnen van
de eerste klachten of symptomen van een infectie. Valaciclovir Mylan kan het ontstaan van laesies
voorkomen wanneer het wordt gebruikt bij de eerste klachten en symptomen van een recidiverende
HSV-infectie.
Herpes labialis
Voor herpes labialis (koortslip) is bij volwassenen en adolescenten tweemaal daags 2000 milligram
Valaciclovir Mylan een effectieve behandeling. De tweede dosis moet circa 12 uur (maar minstens 6
uur) na de eerste dosis worden ingenomen. Deze dosering moet worden verminderd op geleide van de
creatinineklaring (zie hieronder bij “Verminderde nierfunctie”). Wanneer dit doseringsschema wordt
gebruikt mag de behandeling nooit langer dan 1 dag duren, omdat aangetoond is dat langere
behandeling geen extra klinisch effect heeft. De behandeling moet worden begonnen bij de eerste
tekenen van een koortslip (zoals bij prikkelend, jeukend, branderig gevoel).
Immunogecompromitteerde volwassenen
Voor behandeling van HSV bij immunogecompromitteerde volwassenen is de dosering tweemaal
daags 1.000 milligram gedurende ten minste 5 dagen, na beoordeling van ernst van de klinische
conditie en immunologische status van de patiënt. Bij initiële episodes, die ernstiger kunnen zijn, is het
mogelijk dat de behandeling tot 10 dagen uitgebreid moet worden. Het toedienen van de dosering
moet zo spoedig mogelijk beginnen. Deze dosering moet worden verminderd op geleide van de
creatinineklaring (zie hieronder bij “Verminderde nierfunctie”). Voor een maximaal klinisch effect
moet de behandeling binnen 48 uur worden gestart. Het wordt aangeraden de ontwikkeling van de
laesies nauwkeurig te controleren.
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 3/14
Onderdrukken van recidieven van herpes simplex virus (HSV) infecties bij volwassenen en
adolescenten (≥ 12 jaar)
Immunocompetente volwassenen en adolescenten (≥ 12 jaar)
De dosering is eenmaal daags 500 mg Valaciclovir Mylan. Sommige patiënten met zeer frequente
recidieven (≥ 10 per jaar zonder behandeling) kunnen een extra voordeel behalen als zij de dagelijkse
dosering van 500 mg innemen als afzonderlijke doses (tweemaal daags 250 mg). Deze dosering moet
worden verminderd op geleide van de creatinineklaring (zie hieronder bij “Verminderde nierfunctie”).
De behandeling moet na 6 tot 12 maanden therapie worden herbeoordeeld.
Immunogecompromitteerde volwassenen
De dosering is tweemaal daags 500 mg Valaciclovir Mylan. Deze dosering moet worden verminderd
op geleide van de creatinineklaring (zie hieronder bij “Verminderde nierfunctie”). De behandeling
moet na 6 tot 12 maanden therapie worden herbeoordeeld.
Profylaxe van cytomegalovirus (CMV-) infectie en -ziekte bij volwassenen en adolescenten (≥ 12 jaar)
De dosering van Valaciclovir Mylan is viermaal daags 2.000 mg, te beginnen zo snel mogelijk na de
transplantatie. De dosering moet worden verminderd op geleide van de creatinineklaring (zie hieronder
bij “Verminderde nierfunctie”).
De behandelingsduur is meestal 90 dagen, maar het kan noodzakelijk zijn deze te verlengen bij
hoogrisicopatiënten.
Bijzondere populaties
Pediatrische patiënten
Bij kinderen jonger dan 12 jaar is de werkzaamheid van Valaciclovir Mylan niet vastgesteld.
Ouderen
De mogelijkheid dat bij ouderen de nierfunctie is verminderd moet worden overwogen en zo nodig
moet de dosering dienovereenkomstig worden aangepast (zie hieronder bij “Verminderde
nierfunctie”). Er moet worden gezorgd voor voldoende vochtinname/toediening.
Patiënten met een verminderde nierfunctie
Voorzichtigheid is geboden wanneer Valaciclovir Mylan wordt voorgeschreven bij patiënten met een
verminderde nierfunctie. Er moet worden gezorgd voor voldoende vochtinname/toediening. Bij
patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie moet de dosering worden verlaagd zoals hieronder
aangegeven in tabel 1.
Bij intermitterende hemodialysepatiënten moet Valaciclovir Mylan worden toegediend na afloop van
de hemodialyse. De creatinineklaring moet frequent worden gecontroleerd, zeker gedurende de
perioden dat de nierfunctie snel verandert, zoals bijvoorbeeld onmiddellijk na niertransplantatie of implantatie. De Valaciclovir Mylan dosering moet dienovereenkomstig worden aangepast.
Patiënten met een verminderde leverfunctie
Onderzoek met een dosering van 1.000 mg valaciclovir bij volwassen patiënten heeft aangetoond dat
doseringsaanpassingen niet nodig zijn bij patiënten met lichte tot matige cirrose
(levermetabolismefunctie is behouden). Farmacokinetische gegevens bij volwassen patiënten met
gevorderde cirrose (levermetabolismefunctie is verminderd en er is bewijs van portale systemische
shunt) wijzen niet op de noodzaak voor doseringsaanpassing, maar de klinische ervaring is beperkt.
Raadpleeg rubriek 4.4 voor hogere doseringen (4.000 mg of meer per dag).
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 4/14
Tabel 1: Doseringsaanpassing bij verminderde nierfunctie
Creatinineklaring
(ml/min)
Therapeutische indicatie
Dosering valaciclovira
Varicella-Zoster Virus-(VZV-)infecties
Behandeling van herpes zoster
≥ 50
1.000 mg driemaal daags
(gordelroos) bij immunocompetente en
30
t/m
49
1.000
mg tweemaal daags
immunogecompromitteerde volwassenen
10 t/m 29
1.000 mg eenmaal daags500
10
mg eenmaal daags
Herpes Simplex Virus-(HSV-)infecties
Behandeling van HSV-infecties
- immunocompetente volwassenen en
adolescenten
≥30
<30
500 mg tweemaal daags 500
mg eenmaal daags
- immunogecompromitteerde volwassenen
≥30
<30
1.000 mg tweemaal daags
1.000 mg eenmaal daags
Behandeling van herpes labialis
(koortslip) bij immunocompetente
volwassenen en adolescenten (alternatief
1-daags schema)
≥50
30 t/m 49
10 t/m 29
<10
2.000 mg tweemaal op 1 dag
1.000 mg tweemaal op 1 dag
500 mg tweemaal op 1 dag
500 mg eenmalig
- immunocompetente volwassenen en
adolescenten
≥30
<30
500 mg eenmaal daags b 250
mg eenmaal daags
- immunogecompromitteerde
volwassenen
≥30
<30
500 mg tweemaal daags 500
mg eenmaal daags
Onderdrukken van HSV-infecties
Cytomegalovirus-(CMV-)infecties
CMV-profylaxe bij volwassen en
adolescente ontvangers na een solideorgaantransplantatie
≥75
50 tot <75
25 tot <50
10 tot <25
<10 of op dialyse
2.000 mg viermaal daags
1.500 mg viermaal daags
1.500 mg driemaal daags
1.500 mg tweemaal daags
1500 mg eenmaal daags
a
Voor patiënten op intermitterende hemodialyse moet de dosering worden toegediend na de
dialyse op dialysedagen.
b
Voor HSV-onderdrukking bij immunocompetente patiënten met een geschiedenis van ≥10
recidieven/jaar kunnen mogelijk betere reacties worden bereikt op een dosering van tweemaal daags
250 mg.
4.3
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor de werkzame stof, voor aciclovir of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde
hulpstoffen.
4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 5/14
Vochtbalans
Er moet worden gezorgd voor voldoende vochtinname door patiënten die een risico lopen op
uitdroging, in het bijzonder ouderen.
Gebruik bij patiënten met verminderde nierfunctie en bij ouderen
Aciclovir wordt geëlimineerd door renale klaring, daarom moet de dosering valaciclovir worden
verlaagd bij patiënten met verminderde nierfunctie (zie rubriek 4.2). Bij ouderen is de kans op een
verminderde nierfunctie groot en daarom moet bij deze groep patiënten worden overwogen of de
dosering moet worden verlaagd. Zowel ouderen als patiënten met een verminderde nierfunctie hebben
een verhoogd risico op het ontwikkelen van neurologische bijwerkingen en moeten nauwkeurig
worden gecontroleerd op tekenen van deze bijwerkingen. Bij de gerapporteerde gevallen waren deze
reacties doorgaans reversibel na het staken van de behandeling (zie rubriek 4.8).
Gebruik van hogere doseringen valaciclovir bij verminderde leverfunctie en bij levertransplantatie
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van hogere doseringen valaciclovir (4.000 mg of
meer per dag) bij patiënten met een leveraandoening. Er is geen specifiek onderzoek met valaciclovir
verricht bij levertransplantatie, vandaar dat men voorzichtig moet zijn met toediening aan deze
patiënten van dagelijkse doseringen hoger dan 4.000 mg.
Gebruik bij de behandeling van zoster
De klinische respons moet nauwkeurig gecontroleerd worden, in het bijzonder bij
immunogecompromitteerde patiënten. Er moet overwogen worden om intraveneuze antivirale therapie
te geven wanneer de respons op orale therapie als onvoldoende wordt beschouwd.
Patiënten met een gecompliceerde herpes zoster, dat wil zeggen patiënten bij wie de ingewanden erbij
betrokken zijn en patiënten met een gedissemineerde zoster, met motorische neuropathieën, met
encefalitis en met cerebrovasculaire complicaties moeten met intraveneuze antivirale therapie
behandeld worden.
Bovendien moeten immunogecompromitteerde patiënten met oftalmische zoster of patiënten met een
groot risico op een gedissemineerde aandoening en patiënten bij wie de ingewanden erbij betrokken
zijn, met intraveneuze antivirale therapie behandeld worden.
Overdracht van herpes genitalis
Patiënten moet worden aangeraden om geslachtsgemeenschap te vermijden wanneer er symptomen
aanwezig zijn, zelfs als er met een antivirale behandeling begonnen is. Gedurende de suppressieve
behandeling met antivirale middelen wordt de frequentie van virale verspreiding significant
gereduceerd. Het risico van transmissie is echter nog steeds aanwezig. Daarom wordt het aanbevolen
dat, in aanvulling op de therapie met valaciclovir, patiënten veiliger seks bedrijven.
Gebruik bij oculaire HSV-infecties
De klinische reactie bij deze patiënten moet nauwkeurig gecontroleerd worden. Overwogen moet
worden of er intraveneuze antivirale behandeling noodzakelijk is wanneer het onwaarschijnlijk is dat
de reactie op orale therapie voldoende zal zijn.
Gebruik bij CMV-infecties
Gegevens over de werkzaamheid van valaciclovir bij transplantatiepatiënten (ongeveer 200) met een
groot risico op een CMV-aandoening (bijvoorbeeld donor CMV-positief/ontvanger CMV-negatief of
gebruik van antithymocytglobuline-inductietherapie) duiden erop dat valaciclovir bij deze patiënten
alleen gebruikt mag worden wanneer veiligheidsoverwegingen het gebruik van valganciclovir of
ganciclovir uitsluiten.
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 6/14
Hoge doseringen valaciclovir, zoals die voor CMV-profylaxe vereist zijn, kunnen vaker bijwerkingen,
inclusief CZS-afwijkingen, tot gevolg hebben dan bij lagere doseringen waargenomen is. Deze lagere
doseringen zijn bij andere indicaties toegediend (zie rubriek 4.8). Patiënten moeten nauwkeurig
gecontroleerd worden op veranderingen in de nierfunctie en de doseringen moeten
dienovereenkomstig worden aangepast (zie rubriek 4.2).
4.5
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
De combinatie van valaciclovir met nefrotoxische geneesmiddelen moet met voorzichtigheid
gebeuren, zeker bij patiënten met een verminderde nierfunctie, en daarom is regelmatige controle van
de nierfunctie noodzakelijk. Dit geldt voor gecombineerde toediening met aminoglycosiden,
organoplatinumverbindingen, gejodeerde contrastmiddelen, methotrexaat, pentamidine, foscarnet,
ciclosporine en tacrolimus.
Aciclovir wordt hoofdzakelijk onveranderd in de urine uitgescheiden via actieve renale tubulaire
excretie. Na toediening van 1.000 mg valaciclovir, reduceerden cimetidine en probenecide de renale
klaring van aciclovir en verhoogden de AUC van aciclovir met respectievelijk ongeveer 25% en 45%.
Dit gebeurt via remming van de actieve renale uitscheiding van aciclovir. Cimetidine en probenecide
toegediend samen met valaciclovir verhoogden de AUC van aciclovir met ongeveer 65%. Andere
tegelijkertijd gebruikte geneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld tenofovir) die concurreren bij de actieve
renale uitscheiding of deze afremmen kunnen de aciclovirconcentratie na toediening van valaciclovir
verhogen volgens dit mechanisme. Op vergelijkbare wijze kan valaciclovirtoediening de
plasmaconcentraties verhogen van het gelijktijdig toegediende middel.
Bij patiënten die hogere blootstelling aan valaciclovir krijgen (bijvoorbeeld bij doseringen voor
behandeling van zoster of bij CMV-profylaxe) is voorzichtigheid geboden bij gelijktijdige toediening
met middelen die de actieve renale tubulaire excretie remmen.
Er zijn toenames waargenomen in de plasma-AUC’s van aciclovir en van de inactieve metaboliet van
mycofenolaatmofetil, een immunosuppressief middel dat wordt gebruikt bij transplantatiepatiënten, als
deze middelen tegelijkertijd worden toegediend. Er zijn geen veranderingen in piekconcentraties of
AUC’s waargenomen tijdens gelijktijdige toediening van valaciclovir en mycofenolaatmofetil bij
gezonde vrijwilligers. Er is beperkte klinische ervaring met het gebruik van deze combinatie.
4.6
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Er is een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van valaciclovir en een matige hoeveelheid
gegevens over het gebruik van aciclovir tijdens de zwangerschap beschikbaar in
zwangerschapsregisters waarin het resultaat van de zwangerschap gedocumenteerd is bij vrouwen die
werden blootgesteld aan valaciclovir of aan oraal of intraveneus toegediend aciclovir (de actieve
metaboliet van valaciclovir). Respectievelijk 111 en 1.246 (waarvan 29 en 756 uit het eerste trimester
van de zwangerschap) gevallen en postmarketing ervaring hebben geen aangeboren afwijkingen of
foetale/neonatale toxiciteit laten zien. Uit de resultaten van dieronderzoeken blijkt geen
reproductiviteitstoxiciteit voor valaciclovir (zie rubriek 5.3). Valaciclovir mag alleen worden gebruikt
tijdens de zwangerschap als de mogelijke voordelen van de behandeling groter zijn dan het mogelijke
risico.
Borstvoeding
Aciclovir, de belangrijkste metaboliet van valaciclovir, wordt uitgescheiden in de moedermelk. Bij
therapeutische doseringen valaciclovir worden echter geen effecten verwacht op de
pasgeborenen/zuigelingen die borstvoeding krijgen, aangezien de dosering die het kind binnen krijgt
minder dan 2% bedraagt van de therapeutische dosering van intraveneus aciclovir bij de behandeling
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 7/14
van neonatale herpes (zie rubriek 5.2). Valaciclovir moet met voorzichtigheid worden gebruikt in de
periode dat borstvoeding wordt gegeven en dan alleen als het klinisch geïndiceerd is.
Vruchtbaarheid
Valaciclovir had geen invloed op de vruchtbaarheid wanneer het oraal aan ratten werd gegeven. Na
hoge parenterale doseringen van aciclovir werd testiculaire atrofie en aspermatogenese waargenomen
bij ratten en honden. Er werd geen menselijk vruchtbaarheidsonderzoek uitgevoerd met valaciclovir,
maar er werden bij 20 patiënten geen veranderingen in sperma-aantallen, motiliteit of morfologie
gemeld na 6 maanden dagelijkse behandeling met 400 tot 1.000 mg aciclovir.
4.7
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Er zijn geen studies uitgevoerd naar de effecten op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te
bedienen. Bij de beoordeling of de patiënt rijvaardig is of in staat is machines te bedienen dient men
de klinische toestand van de patiënt en het bijwerkingenprofiel van Valaciclovir Mylan in ogenschouw
te nemen. Op basis van de farmacologie van het werkzame bestanddeel kan een negatief effect op deze
activiteiten niet worden voorspeld.
4.8
Bijwerkingen
De vaakst voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld voor ten minste één indicatie bij patiënten die in
klinisch onderzoek met valaciclovir werden behandeld, waren hoofdpijn en misselijkheid. Ernstiger
bijwerkingen zoals trombotische trombocytopenische purpura/hemolytisch-uremisch syndroom, acuut
nierfalen en neurologische afwijkingen worden gedetailleerder besproken in andere gedeeltes van de
registratietekst.
De bijwerkingen worden hieronder weergegeven per systeem/orgaanklasse en per frequentie.
De volgende frequentiecategorieën worden gebruikt voor de classificatie van de bijwerkingen:
Zeer vaak (≥ 1/10);
Vaak (≥1/100 tot < 1/10);
Soms (≥ 1/1000 tot < 1/100);
Zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000)
Zeer zelden (< 1/10.000)
Gegevens uit klinisch onderzoek zijn gebruikt voor het bepalen van de frequentiecategorieën van de
bijwerkingen wanneer er, in het onderzoek, een verband was aangetoond met valaciclovir.
Voor bijwerkingen die werden waargenomen tijdens postmarketing, maar niet in klinisch onderzoek,
is de meest conservatieve waarde van een puntschatting (“regel van drie”) gebruikt om de
frequentiecategorie van de bijwerking te bepalen. Voor bijwerkingen waarvan een verband met
valaciclovir werd aangetoond tijdens postmarketing onderzoek en die werden waargenomen in
klinisch onderzoek, is de incidentie tijdens het onderzoek gebruikt om de frequentiecategorie te
bepalen. De veiligheidsgegevensbank van het klinisch onderzoek berust op de gegevens van 5.855
patiënten die in klinisch onderzoek valaciclovir hebben ontvangen voor verscheidene indicaties
(behandeling van herpes zoster, behandeling/onderdrukking van herpes genitalis & behandeling van
een koortslip).
Klinische onderzoeksgegevens
Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak:
hoofdpijn.
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 8/14
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak:
misselijkheid.
Postmarketinggegevens
Bloed en lymfestelselaandoeningen
Soms:
Immuunsysteemaandoeningen
Zelden:
Psychische stoornissen
Soms:
Zelden:
Zenuwstelselaandoeningen
Vaak:
Soms:
Zelden:
leukopenie, trombocytopenie.
Leukopenie is vooral gemeld bij
immunogecompromitteerde patiënten.
anafylaxie.
verwardheid, hallucinaties, agitatie.
psychotische symptomen, delirium.
duizeligheid.
verminderd bewustzijn, tremor.
ataxie, dysartrie, convulsies, encefalopathie,
coma.
Neurologische aandoeningen, soms ernstig,
kunnen in verband worden gebracht met
encefalopathie en onder meer verwarring,
agitatie, convulsies, hallucinaties en coma
inhouden. Deze bijwerkingen zijn doorgaans
omkeerbaar en worden meestal gezien bij
patiënten met een verminderde nierfunctie of met
andere omstandigheden waardoor de patiënten
meer vatbaar zijn (zie rubriek 4.4). Bij patiënten
die na een orgaantransplantatie hoge doseringen
valaciclovir kregen (8.000 mg per dag) ter
preventie van CMV-infecties, kwamen
neurologische reacties vaker voor dan bij
patiënten die met een lagere dosering voor andere
indicaties werden behandeld.
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Soms:
dyspneu.
Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak:
Soms:
Lever- en galaandoeningen
Soms:
Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak:
braken, diarree.
abdominaal ongemak.
reversibele verhoging bij leverfunctietesten
(bijvoorbeeld bilirubine, leverenzymen).
huiduitslag inclusief fotosensitiviteit, pruritus.
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
Soms:
Zelden:
Nier- en urinewegaandoeningen
Soms:
Zelden:
RVG 100108
Pagina 9/14
urticaria.
angio-oedeem.
nierpijn, hematurie (vaak gepaard gaande met
andere nieraandoeningen).
verminderde nierfunctie, acuut nierfalen (in het
bijzonder bij oudere patiënten of bij patiënten
met een verminderde nierfunctie die hogere dan
de aanbevolen doseringen krijgen).
Nierpijn kan samenhangen met nierfalen.
Er is ook intratubulaire neerslag van
aciclovirkristallen in de nieren gemeld. Tijdens
de behandeling moet er voldoende vocht worden
toegediend/ingenomen (zie rubriek 4.4).
Aanvullende informatie over bijzondere patiëntengroepen
Er zijn meldingen van nierinsufficiëntie, micro-angiopathische hemolytische anemie en
trombocytopenie (soms in combinatie) bij ernstig immuungecompromitteerde volwassen patiënten,
met name patiënten in een vergevorderd stadium van HIV, die hoge doses (8.000 mg per dag)
valaciclovir gedurende langere perioden in klinisch onderzoek ontvingen. Deze bevindingen zijn ook
waargenomen bij patiënten, die niet behandeld werden met valaciclovir, maar die dezelfde
onderliggende of overeenkomstige aandoeningen hadden.
Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden
gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen
te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl).
4.9
Overdosering
Symptomen
Acuut nierfalen en neurologische symptomen, waaronder verwardheid, hallucinaties, agitatie,
verminderd bewustzijn en coma, zijn gemeld bij patiënten die een overdosis valaciclovir kregen.
Misselijkheid en braken kunnen ook voorkomen. Voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat
onbedoeld overdosering optreedt. Veel van de gemelde gevallen hadden betrekking op patiënten met
verminderde nierfunctie en op ouderen, die herhaaldelijk een overdosering toegediend kregen, omdat
de dosering niet afdoende was verlaagd.
Behandeling
Patiënten moeten nauwlettend worden geobserveerd op tekenen van toxiciteit. Hemodialyse verhoogt
significant de verwijdering van aciclovir uit het bloed en kan daarom worden overwogen als
behandeloptie in het geval van symptomatische overdosering.
5.
FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
5.1
Farmacodynamische eigenschappen
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 10/14
Farmacotherapeutische categorie: nucleosiden en nucleotiden, uitgezonderd reverse transcriptase
remmers, ATC-code: J05AB11.
Werkingsmechanisme
Valaciclovir is een anti-viraal middel; het is de L–valine ester van aciclovir. Aciclovir is een purine
(guanine) nucleoside–analogon.
Valaciclovir wordt door de mens snel en bijna volledig omgezet tot aciclovir en valine. Dit geschiedt
waarschijnlijk door het enzym valaciclovirhydrolase.
Aciclovir is een specifieke remmer van herpesvirussen met in vitro activiteit tegen herpes simplex
virussen (HSV) type 1 en type 2, varicella zoster virus (VZV), cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr
virus (EBV) en humaan herpes virus 6 (HHV-6). Aciclovir remt de DNA-synthese van herpesvirussen
nadat het is gefosforyleerd tot de actieve trifosfaatvorm.
De eerste stap van de fosforylering vereist de activiteit van een virus–specifiek enzym. In het geval
van HSV, VZV en EBV is dit enzym het virale thymidinekinase (TK), dat uitsluitend aanwezig is in
met virus geïnfecteerde cellen. De selectiviteit is bij CMV gehandhaafd door fosforylering die, ten
minste gedeeltelijk, in gang wordt gezet door het fosfotransferaseproduct van het gen UL97. Deze
vereiste, voor activering van aciclovir door een virusspecifiek enzym, verklaart in belangrijke mate
zijn selectiviteit.
Het fosforyleringsproces wordt voltooid (omzetting van het mono- in het trifosfaat) door cellulaire
kinasen. Aciclovirtrifosfaat remt competitief het virale DNA-polymerase en de inbouw van dit
nucleoside-analogon resulteert in een obligate beëindiging van de keten, het stoppen van de virale
DNA-synthese en aldus tot blokkering van de virale replicatie.
Farmacodynamische effecten
Resistentie voor aciclovir is normaal gesproken het gevolg van een thymidinekinase deficiënt
fenotype. Dit leidt tot een virus dat in het nadeel is bij de natuurlijke gastheer. Een verminderde
gevoeligheid voor aciclovir als gevolg van subtiele veranderingen in het virale thymidinekinase of
DNA-polymerase is beschreven. De virulentie van deze varianten lijkt op die van de wildtype
virussen.
Onderzoek van klinische HSV- en VZV-isolaten van patiënten die aciclovir kregen voor behandeling
of voor profylaxe, heeft aangetoond dat virussen met verminderde gevoeligheid voor aciclovir uiterst
zeldzaam zijn bij immuuncompetente personen en zelden worden aangetroffen bij ernstig
immuungecompromitteerde personen, zoals orgaan- of beenmergtransplantatiepatiënten, patiënten die
chemotherapie krijgen vanwege een maligne aandoening en personen die met het humane
immuundeficiëntievirus (HIV) zijn geïnfecteerd.
Klinische werkzaamheid en veiligheid
Varicella zoster virusinfectie
Valaciclovir Mylan versnelt het afnemen van de pijn; het reduceert de duur van met zoster
geassocieerde pijn en het aantal patiënten dat eraan lijdt, inclusief acute en ook, bij patiënten ouder
dan 50 jaar, postherpetische neuralgie. Valaciclovir Mylan vermindert het risico op oculaire
complicaties van oftalmische zoster.
In het algemeen wordt een intraveneuze therapie gezien als de standaard voor de behandeling van
zoster bij immunogecompromitteerde patiënten. Echter, een beperkte hoeveelheid gegevens duidt op
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 11/14
een klinisch voordeel van valaciclovir bij de behandeling van een VZV-infectie (herpes zoster) bij
bepaalde immuungecompromitteerde patiënten, onder wie patiënten met kanker in de vaste organen,
HIV, auto-immuunziekten, lymfomen, leukemie en stamceltransplantaten.
Herpes simplex virusinfectie
Valaciclovir moet voor oculaire HSV-infecties worden gegeven volgens de hiervoor geldende
behandelrichtlijnen.
Onderzoek naar de onderdrukking van genitale herpes door een behandeling met valaciclovir is
uitgevoerd bij de behandeling van met HIV/HSV gecoïnfecteerde patiënten. Deze patiënten hadden
een mediane CD4-telling van > 100 cellen/mm3. Valaciclovir 500 mg tweemaal daags gaf betere
resultaten dan 1.000 mg eenmaal daags bij het onderdrukken van symptomatische recidieven. Voor de
behandeling van recidieven was 1.000 mg valaciclovir tweemaal daags vergelijkbaar met 200
mgaciclovir oraal vijfmaal daags voor de duur van de herpesepisode. Valaciclovir is niet onderzocht
bij patiënten met een ernstige immuundeficiëntie.
De werkzaamheid van valaciclovir in de behandeling van andere HSV-huidinfecties
isgedocumenteerd. Er is bewezen dat valaciclovir werkzaam is in de behandeling van herpes labialis
(koortslip), mucositis veroorzaakt door chemotherapie of radiotherapie, HSV-heractivering nadat het
weer tot uiting is gekomen in het gezicht, en herpes gladiatorum. Gebaseerd op de aciclovirervaringen
uit het verleden blijkt valaciclovir net zo effectief te zijn als aciclovir bij de behandeling van
erythemamultiforme, herpetisch eczeem en herpetische fijt.
Er is aangetoond dat valaciclovir het risico op overdracht van genitale herpes reduceert bij
immunocompetente volwassenen, wanneer valaciclovir als suppressieve therapie gebruikt wordt en
gecombineerd wordt met veiliger seksueel gedrag. Een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek
werd uitgevoerd bij 1.484 heteroseksuele, immunocompetente, volwassen stellen waarvan de HSV-2
infectiestatus verschillend was. De resultaten lieten zien dat er een significante reductie van het
transmissierisico optrad: 75% (symptomatische HSV-2 overname), 50% (HSV-2 seroconversie) en
48% (totale HSV-2 overname) voor valaciclovir versus placebo. Bij patiënten die meededen aan een
subonderzoek naar virale overdracht, werd aangetoond dat valaciclovir significant de overdracht met
73% reduceerde in vergelijking met placebo (zie rubriek 4.4 voor additionele informatie over reductie
van de transmissie).
Cytomegalovirusinfectie (zie rubriek 4.4)
CMV-profylaxe met valaciclovir bij patiënten die transplantatie van een solide orgaan (nieren, hart)
ondergaan reduceert het optreden van acute implantaatafstoting, opportunistische infecties en andere
herpes virusinfecties (HSV, VZV). Er is geen directe vergelijkend onderzoek uitgevoerd versus
valganciclovir om de optimale therapeutische behandeling vast te stellen van patiënten die
transplantatie van een solide orgaan hebben ondergaan.
5.2
Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie
Valaciclovir is een prodrug van aciclovir. De biologische beschikbaarheid van aciclovir uit
valaciclovir is ongeveer 3,3 tot 5,5 maal groter dan die in het verleden is gemeld voor oraal aciclovir.
Valaciclovir wordt na orale toediening goed geabsorbeerd en snel en vrijwel volledig omgezet in
aciclovir en valine. Deze omzetting wordt waarschijnlijk in gang gezet door een uit de menselijke
lever geïsoleerd enzym, genaamd valaciclovirhydrolase. De biologische beschikbaarheid van aciclovir
uit 1.000 mg valaciclovir is 54% en deze wordt niet door voedsel verminderd. De
valaciclovirfarmacokinetiek is niet dosisproportioneel. De snelheid en de omvang van de absorptie
neemt af bij een toegenomen dosering, resulterend in een minder dan proportionele toename in Cmax
over het therapeutische doseringsbereik en een afgenomen biologische beschikbaarheid bij doseringen
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 12/14
hoger dan 500 mg. Farmacokinetische (FK) parameterberekeningen van aciclovir na een enkelvoudige
dosis van 250 tot 2.000 mg valaciclovir bij gezonde vrijwilligers met een normale nierfunctie staan
hieronder in de tabel vermeld.
Aciclovir FK-parameter
250 mg
500 mg
1.000 mg
2.000 mg
(n=15)
(n=15)
(n=15)
(n=8)
Cmax
microgram/ml
2,20 ± 0,38
3,37 ± 0,95
5,20 ± 1,92
8,30 ± 1,43
Tmax
uur (u)
0,75 (0,751,0 (0,752,0 (0,752,0 (1,5 1,5)
2,5)
3,0)
3,0)
AUC
u.microgram/ml 5,50 ± 0,82
11,1 ± 1,75
18,9 ± 4,51
29,5 ± 6,36
Cmax = piekconcentratie; Tmax = tijd tot piekconcentratie; AUC = area onder de concentratie-tijdcurve.
Waarden van Cmax en AUC zijn gegeven als gemiddelde ± standaarddeviatie. Waarden voor Tmax zijn
gegeven als mediaan en range.
De piekplasmaconcentraties van onveranderd valaciclovir zijn slechts ongeveer 4% van die van
aciclovir en worden bereikt na een mediane tijd van 30 tot 100 minuten na toediening van een dosis en
zijn 3 uur na dosering op of onder de detectiegrens. De farmacokinetische profielen van valaciclovir
en aciclovir na enkelvoudige en herhaalde dosering zijn gelijk. Infectie met herpes zoster, herpes
simplex en HIV beïnvloeden de farmacokinetiek van valaciclovir en aciclovir na de orale toediening
van valaciclovir niet significant, vergeleken met gezonde volwassenen. Bij transplantatiepatiënten, die
viermaal daags 2000 mg valaciclovir kregen, waren de aciclovirpiekconcentraties gelijk of hoger dan
die bij gezonde vrijwilligers die dezelfde dosering kregen. De berekende dagelijkse AUC-waarden
waren beduidend hoger.
Distributie
De binding van valaciclovir aan plasma-eiwitten is zeer laag (15%). Liquorpenetratie, bepaald via de
liquor/plasma AUC-verhouding, is niet afhankelijk van de nierfunctie en was ongeveer 25% voor
aciclovir en de metaboliet 8-OH-ACV, en ongeveer 2,5% voor de metaboliet CMMG.
Biotransformatie
Na orale toediening wordt valaciclovir omgezet in aciclovir en L-valine door first-pass intestinaal
en/of hepatisch metabolisme. Aciclovir wordt voor een klein deel omgezet in de metabolieten 9(carboxymethoxy)methylguanine (CMMG) door alcohol- en aldehydedehydrogenase en in 8-hydroxyaciclovir (8-OH-ACV) door aldehyde-oxidase. Ongeveer 88% van de totale gecombineerde
plasmablootstelling kan worden toegeschreven aan aciclovir, 11% aan CMMG en 1% aan 8-OH-ACV.
Noch valaciclovir noch aciclovir worden door cytochroom P450-enzymen gemetaboliseerd.
Eliminatie
Valaciclovir wordt voornamelijk in de urine uitgescheiden als aciclovir (meer dan 80% van de
teruggevonden dosis) en de aciclovirmetaboliet CMMG (ongeveer 14% van de teruggevonden dosis).
De metaboliet 8-OH-ACV wordt slechts in kleine hoeveelheden in de urine teruggevonden (<2% van
de teruggevonden dosis). Minder dan 1% van de toegediende dosis valaciclovir wordt in onveranderde
vorm teruggevonden in de urine. Bij patiënten met een normale nierfunctie is de plasmaeliminatiehalfwaardetijd van aciclovir na zowel enkele als meervoudige dosering met valaciclovir
ongeveer 3 uur.
Bijzondere patiëntengroepen
Verminderde nierfunctie
De uitscheiding van aciclovir is gecorreleerd aan de nierfunctie, en de blootstelling aan aciclovir zal
toenemen bij een sterker verminderde nierfunctie. Bij patiënten in een eindstadium van een nierziekte
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 13/14
bedraagt de gemiddelde eliminatiehalfwaardetijd van aciclovir na toediening van valaciclovir
ongeveer 14 uur, vergeleken met ongeveer 3 uur bij een normale nierfunctie (zie rubriek 4.2).
In steady-state is de blootstelling aan aciclovir en zijn metabolieten CMMG en 8-OH-ACV in plasma
en in cerebrospinaal vocht (liquor) berekend na een meervoudige dosering valaciclovir bij 6 personen
met een normale nierfunctie (gemiddelde creatinineklaring 111 ml/min, spreiding 91-144 ml/min) die
elke 6 uur 2.000 mg kregen en bij 3 personen met een ernstig verminderde nierfunctie (gemiddelde
creatinineklaring 26 ml/min, spreiding 17-31 ml/min) die elke 12 uur 1500 mg kregen. Zowel in
plasma als in liquor waren de concentraties aciclovir, CMMG en 8-OH-ACV gemiddeld
respectievelijk 2, 4 en 5-6 maal hoger bij een ernstig verminderde nierfunctie dan bij een normale
nierfunctie.
Verminderde leverfunctie
Farmacokinetische gegevens wijzen erop dat een verminderde leverfunctie de omzettingssnelheid van
valaciclovir naar aciclovir vermindert, maar niet de omvang van de omzetting. De halfwaardetijd van
aciclovir wordt niet beïnvloed.
Zwangere vrouwen
Een studie naar de farmacokinetiek van valaciclovir en aciclovir laat in de zwangerschap wijst erop dat
zwangerschap niet van invloed is op de farmacokinetiek van valaciclovir.
Overdracht in moedermelk Na orale toediening van 500 mg valaciclovir varieerden de piekaciclovirconcentraties (Cmax) in moedermelk van 0,5 tot 2,3 maal de hiermee corresponderende
aciclovirserumconcentraties bij de moeder. De mediane aciclovirconcentratie in moedermelk bedroeg
2,24 microgram/ml (9,95 micromol/l). Met een valaciclovirdosering bij de moeder van 500 mg
tweemaal daags zou dit niveau een zogend kind blootstellen aan een dagelijkse orale aciclovirdosering
van ongeveer 0,61 mg/kg/dag. De eliminatiehalfwaardetijd van aciclovir uit moedermelk was
vergelijkbaar met die uit serum. Onveranderd valaciclovir werd niet waargenomen in serum van de
moeder, moedermelk of in de urine van het kind.
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Niet-klinische gegevens duiden niet op een speciaal risico voor mensen. Deze gegevens zijn afkomstig
van conventioneel onderzoek op het gebied van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij herhaalde
dosering, genotoxiciteit en carcinogeen potentieel.
Valaciclovir beïnvloedde na toediening via de orale route de fertiliteit niet bij mannelijke en
vrouwelijke ratten.
Valaciclovir was niet teratogeen bij ratten of konijnen. Valaciclovir wordt vrijwel geheel omgezet in
aciclovir. Na subcutane toediening van aciclovir in internationaal geaccepteerde testen werden geen
teratogene effecten gezien bij ratten en konijnen. In additionele onderzoeken bij ratten werden foetale
afwijkingen en maternale toxiciteit waargenomen na toediening van subcutane doses die leidden tot
aciclovirplasmaspiegels van 100 microgram/ml (meer dan tienmaal hoger dan na een enkelvoudige
toediening van 2.000 mg valaciclovir bij mensen met een normale nierfunctie)
6.
FARMACEUTISCHE GEGEVENS
6.1
Lijst van hulpstoffen
Kern
Cellulose, microkristallijne
Crospovidon
Povidon
Samenvatting van de productkenmerken
Valaciclovir Mylan 500 mg, filmomhulde tabletten
Versie: september 2014
RVG 100108
Pagina 14/14
Magnesiumstearaat
Omhulling
Titaniumdioxide (E171)
Macrogol 400
Polysorbaat 80 (E433)
Hypromellose (E464)
6.2
Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing.
6.3
Houdbaarheid
2 jaar
6.4
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities.
6.5
Aard en inhoud van de verpakking
PVC-PVdC/Alu folie blisterverpakkingen met 10, 21, 24, 30, 42, 60, 90, 100 en 112 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
6.6
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen
Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen.
7.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB Bunschoten
8.
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
RVG 100108
9.
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN
DE VERGUNNING
Datum van eerste verlening van de vergunning: 17 februari 2009.
Datum van laatste hernieuwing: 9 oktober 2013
10.
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST
Laatste gedeeltelijke herziening betreft de rubrieken 4.2, 4.8, 6.6 en 9: 11 juli 2013.