Ledenvergadering HSV de Voorn Hierbij worden de leden van HSV

Ledenvergadering HSV de Voorn
Hierbij worden de leden van HSV ‘De Voorn’ uitgenodigd voor onze jaarlijkse
ledenvergadering, die zal worden gehouden op:
Dinsdag 15 april 2014 in ‘Trebol’ te Harlingen.
Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1
Opening
2
Notulen vorige vergadering
3
Ingekomen stukken en mededelingen
4
Jaarverslag penningmeester
5
Verslag kascontrole commissie
6
Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
7
Vast stellen agenda
8
Pauze
Tijdens het nuttigen van een hapje en een drankje is er de gelegenheid om van
gedachten te wisselen over het afgelopen en nieuwe visseizoen
9
Bestuursverkiezing
Statutair aftredende bestuursleden zijn: bestuurslid Adrie de Boer en penningmeester
Sytze van der Meer, welke zich allebeide herkiesbaar hebben gesteld voor een volgende
periode. Tevens wordt de positie van secretaris sinds 2012 op tijdelijke basis ingevuld.
Indien er tegenkandidaten zijn voor de twee statutair aftredende bestuursleden of leden
met ambitie voor de bestuurlijke taak van secretaris, dan nodigen wij u uit minimaal 24
uur voor de vergadering te melden door contact op te nemen met de voorzitter Tiny
Hooisma tel. 0517-418325 of secretaris Bennie Brouwer 0517-413735.
10 Wedstrijdprogramma
11 Wat verder ter tafel komt
12 Rondvraag
13 Sluiting van de Vergadering
De notulen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag van de secretaris zijn te
vinden op onze website: www.devoornharlingen.nl.
Het bestuur van HSV ‘De Voorn’ hoopt op een grote opkomst van de leden.