OVERZICHTSLIJST DC 02-09-2014

OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOM EN DOOR HET DIRECTI ECOM ITE VAN DINSDAG 02/09 /2014
Aanwezig
Verontschuldigd
mevrouw Sofie BRACKE
de heer Luc DE RYCK
de heer Yves DESWAENE
de heer Guy REYNEBEAU
mevrouw Caroline VERDOODT
de heer Kris COENEGRACHTS
de heer Bart BLOMMAERT
1. Goedkeuring verslagen vorig Directiecomité van 01/07/2014 en 14/07/2014:
 De verslagen worden, zonder opmerkingen, goedgekeurd.
2. Financieel en werkingsverslag:
 Overlijdensstatistieken eerste 5 maanden 2014: er is een zeer sterke daling van het aantal
sterfgevallen in de eerste 5 maanden en deze daling is tot en met augustus merkbaar.
 Uitgangspunten begroting 2015: bij het opstellen van de begroting gaan we uit van 9500
crematies. De prijs voor een crematie blijft behouden op € 455,00. De gewone uitgaven
blijven ongeveer gelijk maar we voorzien wel € 387 000,00 voor het crematorium van
Aalst.
Het aantal personeelsleden stijgt in 2015 niet en we voorzien in het totaal voor € 1 041
000,00 investeringen, waarvan € 688 500,00 in Lochristi, € 102 500,00 in Sint-Niklaas
en € 250 000,00 voor de start van de werken in Aalst.
De begroting wordt met deze uitgangspunten opgesteld en zal besproken worden op de
vergadering van de Raad van Bestuur.
3. Crematorium Westlede:
 Aankoop grond bloemisterij Buysse.
 Aankoop straatmeubilair: de 20 extra banken zullen door de eigen dienst worden gemaakt in dezelfde stijl als de bestaande banken.
 Knippen Smalle Heerweg – Drieselstraat: zoals besproken op het extra Directiecomité
werd een bezwaarschrift ingediend.
 Dossier verbouwingen: de plannen voor de eerste reeks verbouwingen in het hoofdgebouw en aan de conciërgewoning zijn opgemaakt door de architect en het aanbestedingsdossier wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.
 Pauwen: er werd een specialist geraadpleegd die de pauwen ’s nachts zal vangen en ze een
nieuwe thuis zal bezorgen.
 Rechtszaak De Vijlder
4. Crematorium Heimolen:
 Aankoop hoogtewerker: we zullen overgaan tot de aankoop van een tweede hoogtewerker
voor Heimolen (geschatte kostprijs = € 11 500,00). Het transport tussen Lochristi en
Sint-Niklaas is te omslachtig. Via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
wordt bij 3 firma’s prijs gevraagd en de directeur krijgt volmacht om dit dossier af te handelen.
5. Crematorium Aalst:
 Stand van zaken onteigeningen: op 15 september worden we in het bezit gesteld van de
laatste 3 kleinere percelen.
 Recht van doorgang Schelfhout: het verlenen van het recht van doorgang aan de firma
Schelfhout zal besproken worden op de Raad van de Bestuur van oktober.
 Bouwvergunning: procedure loopt.
 Milieuvergunning: procedure loopt.
 Aanbestedingsdossier: tegen eind september zal het volledig aanbestedingsdossier gereed
zijn.
2
6. Personeel:
 Langdurig zieke.
 Ontslag medewerker
7. Varia:
 Wat bij stroompanne: stroomuitval is geen probleem want we beschikken over generatoren van 250KVA in Westlede en Heimolen.
 Naamswijziging: IGS Westlede.
Volgende vergadering: Raad van Bestuur op 07/10/2014 om 18.00 uur
Sofie BRACKE
Voorzitter
COENEGRACHTS Kris
Secretaris
3