Laat subsidies voor uw personeel niet lopen!

Laat subsidies voor uw personeel niet lopen!
Na het uitbreiden van ons dienstenpakket van klassieke loonadministratie en -verwerking met
nieuwe, volledige personeelsadvisering (HRM), zetten wij een volgende stap.
Naar aanleiding van de introductie van een aantal nieuwe regelingen in 2014 hebben onze HRM- en
subsidieadviseurs een fijnmazig vangnet gemaakt waarmee subsidies, kortingen, vrijstellingen etc.
met betrekking tot uw personeel u niet meer gemakkelijk kunnen ontgaan.
Denk daarbij aan de volgende gebieden:
 Scholing, omscholing, bijscholing, praktijkleren: de verbetering en verjonging van uw
personeelsbestand kent veel faciliteiten, zowel van algemeen aard als per sector/branche
geregeld.
 Daarnaast is er voor het in dienst nemen van werknemers en het in dienst houden van
werknemers, met name wanneer die zgn. kwetsbare groepen betreft (zoals langdurig
werklozen, ouderen of juist jongeren, arbeidsgehandicapten) een groot aantal
mogelijkheden voor financiële ondersteuning.
Hieronder treft u het overzicht dat u een idee geeft van alle regelingen die tot het genoemde
vangnet behoren.
Al met al een flinke lijst; wij kennen de nog veel omvangrijker details. Onthoud u dus dat er veel
mogelijkheden zijn en dat het verstandig is een goed en regelmatig contact met de HRM- /
subsidieadviseurs te onderhouden!
Faciliteit:
1. Premiekorting € 7.000/jaar voor max. 3 jaar
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Premiekorting € 3.500/jaar voor max. 3 jaar
Premiekorting € 3.500/jaar voor 1 jaar
Vermindering minimumloon
Werken met behoud van uitkering voor 6
maanden
Vergoeding aanpassingen werkplek
Vrijstelling basispremie WAO/WIA
Overname loondoorbetaling bij ziekte
Premievrijstelling kortdurend werkverband
10. Begeleiding gedurende werkuren
11. Baanbonus € 5.000
12. Plaatsingsbonus Noord-Holland-Noord
13. 20% reductie loonkosten
14. Startersbeurs: begeleidingskosten,
stagevergoeding en spaartegoed gedurende
6 maanden
15. Vergoeding diverse wervings- en
scholingskosten
16. Loonkostensubsidie 25% tot max. € 10.000
Regeling:
Mobiliteitsbonus voor arbeidsgehandicapten /
oudere werknemers
Mobiliteitsbonus Wajonger / jonge werknemer
In diensthouden Wajonger
Loondispensatie Wajong
Proefplaatsing (arbeidsgehandicapten, oudere
werknemers, jongere uitkeringsgerechtigden)
Voor arbeidsgehandicapten
Voor in dienst zijnde oudere werknemers
Werknemers met een ‘no risk polis’
Regeling marginale arbeid voor alle tot de
kwetsbare groepen behorende
uitkeringsgerechtigden
Jobcoach voor gedeeltelijk
arbeidsgehandicapten
West-Brabant; voor arbeidsgehandicapten,
ouderen en jongeren
Noord-Holland; voor jongeren
Volgens Sectorplan; voor oudere, jongere of
anderszins kwetsbare werknemers
Wajongers (tussen 18 en 27 jaar)
Werknemers tussen 18 en 30 jaar, vanuit andere
EU-lidstaat
Plaatsen jonge HBO/WO (Innovatie Pionier
Rotterdam)
Faciliteit:
17. 30% salaris premievrij betalen
18. Vergoeding max. € 2.700 voor
opleidingskosten/jaar per
praktijk/werkplaats
19. Vergoeding max. € 750 voor korte om-/
bijscholing
20. 50% vergoeding opleidingstrajecten
21. 20% loonkosten gedurende 2 jaar
22. Inkopen externe kennis/deskundigheid: max.
€ 3.750
23. Inhuren hoogopgeleid personeel t.b.v.
onderzoek, ontwikkeling, innovatie MKB:
50% tot max. € 50.000/jaar
24. Scholingskosten
25. Lagere autokosten
Maasdijk, mei 2014
Regeling:
Werknemers uit, cq. naar, buitenland
Subsidieregeling Praktijkleren (BBL: VMBO en
MBO; HBO techniek + agro, promovendi en
toio’s)
Oudere werknemers (>55 jaar) vanuit langdurige
werkloosheid
Mits sectorplan afgesloten
Bij sectorplan en indien MBO-BBL-traject
Kennisvoucher MIT
Via MIT aanvraag
Geregeld per sector
Lagere bijtelling; vrijstelling MRB; toepassing
MIA bij elektrische/hybride personenauto’s
MIA bij aardgasauto’s